การศึกษาภาคบังคับของผู้สมัครเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน

 ผู้สมัคร...เป็นผู้ใหญ่บ้าน ..."ต้องมีพื้นความรู้ไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ...." 

เมื่อวาน (20 มกราคม 2553) ตลอดทั้งวันที่เขตเทศบาลนครพิษณุโลก อากาศค่อนข้างทึม ๆ เหมือนจะมีฝนตก  พอเวลา 16.30 น. เป็นต้นไป   ปรากฎว่าบางพื้นที่มีฝนตกเปาะแปะ  ในปริมาณที่ไม่มาก  แต่เมื่อถึงเวลา 18.15 น. โดยประมาณกลับเห็นสายรุ้งอยู่ทางทิศตะวันออก

ในขณะที่ทางทิศตะวันตกมีพยัพเมฆสีส้มเป็นริ้ว ๆ ลอยเกาะกันเป็นกลุ่ม

แต่สิ่งที่เห็นตามภาพข้างต้น  มีอยู่เพียงชั่วครู่  แสงสีต่าง ๆ ที่ประดับอยู่บนท้องฟ้าหายไปหมด  มีความมืดของเวลากลางคืนเข้ามาทดแทน  หากบันทึกภาพช้าไปกว่านี้คงไม่มีใครได้เห็นภาพนี้แล้วครับ

สาระที่ต้องการนำเสนอวันนี้  เป็นสิ่งที่เกิดจากการได้รับมอบให้ไปทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านของอำเภอเมืองพิษณุโลกแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่  โดยอำเภอเมืองพิษณุโลกได้ขอความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ให้ร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งกำหนดไว้ว่า "ต้องมีพื้นความรู้ไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ...."

ในความเข้าใจของตนเองในขณะที่ยังไม่สอบถามผู้ใด  คิดว่าการศึกษาภาคบังคับคือ ป.4 , ป.7 หรือ ป.6 แล้วแต่กรณี  โดยข้อมูลกว้าง ๆ ที่มีอยู่ คือ

1.แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2479 ( ... - พ.ศ.2502) ประกาศใช้วันที่ 17 มีนาคม 2479 การศึกษาภาคบังคับ คือ ป.4

2.แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2503 ( .... - พ.ศ.2519) ประกาศใช้วันที่ 20 ตุลาคม 2503 การศึกษาภาคบังคับ คือ ป 7

3.แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2520 ประกาศใช้วันที่ 31 มีนาคม 2520 การศึกษาภาคบังคับ คือ ป.6

เผอิญมีกรณีตัวอย่างที่ต้องทบทวนหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ลึกซึ้งกว่าเดิม  เนื่องจากมีอดีตผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งมาสมัคร  แต่ช่วงที่จบการศึกษาภาคบังคับตามหลักฐานใบสุทธิ จบ ป.4  อยู่ในช่วง พ.ศ.2503 - 2519  ได้แสดงความเห็นแย้งว่า บุคคลนี้ขาดคุณสมบัติต้องจบการศึกษาอย่างน้อย ป.7  ซึ่งปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานช่วงนั้น  ได้หารือเพื่อทบทวนเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาของผู้สมัครรายนี้อีกครั้ง (เพราะหากครั้งนี้บุคคลดังกล่าวสมัครไม่ได้ ย่อมหมายถึงการดำเนินการก่อนหน้านี้ย่อมบกพร่องไปด้วย) 

ข้อมูลที่นำมาบอกกล่าวกัน คือ มีหนังสือของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ที่ ศธ 1404 / 37827 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2535 ถึงอธิบดีกรมการปกครอง หารือเกี่ยวกับการศึกษาภาคบังคับ  ซึ่งมีบทสรุปว่าการศึกษาภาคบังคับตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2503 ที่กำหนดให้จบชั้น ป.7 นั้น ในทางปฏิบัติจะมีนักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ 2 แบบ คือ ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ขยายการศึกษาภาคบังคับถึง ป.7  จะต้องจบ ป.7 จึงจะถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ ส่วนนักเรียนที่มีภูมิลำเนานอกเหนือจากนี้ เพียงจบ ป.4 ก็ถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ

และมีหนังสือของกรมการปกครอง ที่ มท 0309 / ว 27 ลงวันที่ 7 มกราคม 2536 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด โดยมีประเด็นที่ให้พิจารณาคือ การจบการศึกษาภาคบังคับ นอกจากจะพิจารณาว่าผู้ใดจบการศึกษาปีใด ชั้นใดแล้ว  ต้องพิจารณาว่าในท้องที่ใดกำหนดให้จบการศึกษาชั้นใดด้วย 

ข้อมูลสองวรรคข้างต้น  ทำให้ตัวเองต้องเร่งสอบถาม เสาะแสวงหาข้อมูลต่าง ๆ จากผู้รู้หลาย ๆ ท่าน อาทิ อ.กัลญาณี (ไม่ได้สอบถามนามสกุล * ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ครับ) สำนักทดสอบทางการศึกษา และ นายสมศักดิ์ ทองรุ่ง , นายวสันต์ ศรีประดู่ รอง ผอ.สพท.พล.1 มาประกอบการดำเนินการ จนได้ข้อยุติในภาพใหญ่ ว่า

ผู้ที่จบการศึกษาภาคบังคับในช่วง พ.ศ.2505 - 2521 ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2503 ที่กำหนดให้จบ ป.7 เป็นเพียงบางพื้นที่ บางโรงเรียนเท่านั้นที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศในราชกิจจานุเบกษา  นอกเหนือจากนี้จบเพียง ป.4 ก็ถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ  และตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ประกาศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546  การศึกษาภาคบังคับต้องจบ ม.3 ครับ

ทั้งนี้ อ.กัลญาณี ได้อนุเคราะห์ส่งโทรสารเกี่ยวกับข้อมูลหัวข้อประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่กำหนดให้ขยายการศึกษาภาคบังคับจากประโยคประถมศึกษาตอนต้นเป็นประถมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ พ.ศ.2505 - 2520 รวม 27 รายการ ซึ่งผมได้ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมด้วย   ** (ปรับปรุงข้อมูลใหม่ 14 พฤศจิกายน 2556)
   

มีเกร็ดน่าสนใจว่า ประกาศกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ พ.ศ.2505 - 2510 จะใช้ชื่อเรื่องว่า การเขยิบเกณฑ์ความรู้ขยายการศึกษาภาคบังคับ (ส่วนใหญ่ระบุเป็นรายตำบล) และประกาศ ฯ ตั้งแต่ พ.ศ.2511 เป็นต้นไป ใช้ชื่อเรื่องว่า ขยายการศึกษาภาคบังคับให้สูงขึ้น ครับ

ผมได้สำเนาไฟล์ราชกิจจานุเบกษามาวางไว้แล้วครับ  ดังนี้ (ปรับปรุงไฟล์แนบ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556)

  ต้องขออภัยหลาย ๆ ท่านที่เคยโทรศัพท์ประสานแจ้งไปว่าข้อมูลเปิดไม่ได้ แต่ผมไม่เคยเข้ามาตรวจสอบ link ด้วยความมั่นใจว่าไฟล์ข้อมูลควรจะมีอยู่ แต่วันนี้ (14 พย. 2556)พบว่า link เดิมใช้ไม่ได้  จึงขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้อง ครับ

1.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 80 ตอนที่ 10 หน้า 164 วันที่ 29 มกราคม 2506

2.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 80 ตอนที่ 10 หน้า 190 วันที่ 29 มกราคม 2506

3.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 80 ตอนที่ 17 หน้า 468 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2506

4.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 81 ตอนที่ 9 หน้า 191 วันที่ 28 มกราคม 2507

5.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 81 ตอนที่ 10 ฉบับพิเศษ หน้า 12 วันที่ 30 มกราคม 2507

6.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 82 ตอนที่ 7  หน้า 121  วันที่ 19 มกราคม 2508

7.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 83 ตอนที่ 3  หน้า 208  วันที่ 11 มกราคม 2509

8.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 84 ตอนที่ 8  หน้า 266  วันที่ 24 มกราคม 2510

9.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 85 ตอนที่ 38  หน้า 1282  วันที่ 30 เมษายน 2511

10.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 85 ตอนที่ 67  หน้า 2448  วันที่ 30 กรกฎาคม 2511

11.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 86 ตอนที่ 20  หน้า 849  วันที่ 11 มีนาคม 2512

12.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 86 ตอนที่ 33  หน้า 1481 วันที่ 15 เมษายน 2512 

13.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 14 เมษายน 2513 ใช้ในท้องที่รวม 83 ตำบล (ไม่มีไฟล์)

14.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2513 ใช้ในท้องที่รวม 35 ตำบล (ไม่มีไฟล์)

15.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 88 ตอนที่ 55 หน้า 1598 วันที่ 25 พฤษภาคม 2514

16,17.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 89 ตอนที่ 72 หน้า 1196 ,1198 วันที่ 9 พฤษภาคม 2515

18.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 90 ตอนที่ 120 หน้า 8 วันที่ 25 กันยายน 2516

19.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 90 ตอนที่ 133  หน้า 3401 วันที่ 16 ตุลาคม 2516

20.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 91 ตอนที่ 129 หน้า 3047 วันที่ 30 กรกฎาคม 2517

21.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 91 ตอนที่ 133 หน้า 3107 วันที่ 6 สิงหาคม 2517

22.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 91 ตอนที่ 133 หน้า 3108 วันที่ 6 สิงหาคม 2517  

23,24.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92 ตอนที่ 119 หน้า 1574 ,1575 วันที่ 24 มิถุนายน 2518

25.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 93 ตอนที่ 97 หน้า 14  วันที่ 29 กรกฎาคม 2519 

26.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 93 ตอนที่ 106 หน้า 18 วันที่ 27 สิงหาคม 2519

27.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 94 ตอนที่ 70 หน้า 589 วันที่  2 สิงหาคม 2520

***** แก้ไข วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 *****

1. ประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2520
ใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 94 ตอนที่ 31 หน้า 337 ลงวันที่ 12 เมษายน 2520
หรือไปที่นี่ 

2. พระราชบัญญัติประถมศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2521 
ใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 95 ตอนที่ 40 ฉบับพิเศษ หน้า 5  วันที่ 5 เมษายน 2521

หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0309 / ว 27 ลงวันที่ 7 มกราคม 2536 ครับ
หน้า 1  หน้า 2

จากข้อคำถามของคุณปูเป้  ทำให้ผมต้องไปค้นหารายละเอียดพ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 และฉบับแก้ไขต่าง ๆ (ถึงฉบับที่ 12 พ.ศ.2552)แม้จะทราบว่าประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ตอนที่ เมื่อใดแล้ว แต่หาในเวบไซด์ราชกิจจานุเบกษาไม่เจอครับ  มาเจอสารสนเทศเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ฉบับนี้ที่ปรับปรุง หลอมรวม พ.ร.บ.ฉบับต่าง ๆ ที่แก้ไขไว้ในฉบับเดียวกัน  ทำให้สะดวกต่อการอ้างอิง เพราะมีหมายเหตุด้านล่างของแต่ละหน้าให้ดูว่าถูกยกเลิก แก้ไข ปรับปรุง โดย พ.ร.บ.ฉบับใด หน่วยงานที่เผยแพร่สารสนเทศนี้คือ สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย   ครับ  นำเสนอโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนที่ 128 ก หน้า 11 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2545  บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2551

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 หรือไป link ต่อไป http://www.erc.or.th/ERCWeb/Front/webpagelaw/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9A%20%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%202540.pdf

สำเนาหนังสือ สปช. ที่ ศธ 1404 / 37827 ลงวันที่ 1 ธค. 2535

เรื่อง หารือเกี่ยวกับการศึกษาภาคบังคับ 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549

********* เพิ่มเติม ณ วันที่ 1 เมษายน 2556

   ผมได้ขอความอนุเคราะห์จาก "กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา" เพื่อสอบถามหาไฟล์ราชกิจจานุเบกษา ปี 2513 ที่ยังหาไม่ได้ 2 ฉบับ จากเวบกระดานถาม-ตอบ ของราชกิจจานุเบกษา ได้รับคำแนะนำ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 ให้เข้าไปค้นหาราชกิจจานุเบกษาจากเวบ  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/index/index.htm  และพิมพ์คำว่า "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ" เว้นวรรคแล้วพิมพ์ "บังคับ"  (ขณะพิมพ์ไม่ต้องมีเครื่องหมายคำพูดนะครับ)  ซึ่งเป็น key word ของเรื่องที่ผมต้องการหา  ทำให้ผมเจอไฟล์ราชกิจจาฯ เพิ่มอีก 2 ฉบับ คือ

   1.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 80 ตอนที่ 17  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2506

       แก้ไขคำผิดราชกิจจานุเบกษา เล่ม 80 ตอนที่ 10 วันที่ 29 มกราคม 2506

   2. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 94 ตอนที่ 70  วันที่  2 สิงหาคม 2520

      ขยายการศึกษาภาคบังคับ รวม 729  ตำบล ตั้งแต่ปีการศึกษา 2520 เป็นต้นไป  (มีอยู่แล้วด้านบน) 

**********  ข้อมูลเพิ่มเติม ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน  2556

คำพิพากษาของศาลปกครองนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556

     ซึ่งมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับ "วุฒิการศึกษาภาคบังคับ" ที่ศาลพิพากษาให้ผู้ขาดคุณสมบัติ

     ถูกเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน  โดยให้มีผลย้อนหลังถึงวันที่คำสั่งมีผลบังคับใช้

     ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ คุณวิทย์ แซ่ลิ่ม ที่กรุณาส่งข้อมูลมาให้และประสงค์จะให้เผยแพร่ต่อไป

      ไฟล์ที่ 1     ไฟล์ที่ 2     ไฟล์ที่ 3  

 *********** ข้อมูลเพิ่มเติม ณ วันที่ 27 มีนาคม 2557

คำพิพากษาศาลปกครองขอนแก่น คดีหมายเลขแดงที่ 222 / 2557
วันที่ 19 มีนาคม 2557 เป็นไฟล์ *.pdf จำนวน 12 หน้า
กรณีวุฒิการศึกษาภาคบังคับกับการสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน
โดยสรุป บุคคลเป้าหมายในคำพิพากษา ไม่จบการศึกษาภาคบังคับ
ทำให้ขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน
ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ คุณรัศมี ดิษฐเนตร ที่นำออกมาเผยแพร่และให้ผมได้นำมาใช้ต่อ
ในเวบบล๊อกนี้

ไฟล์ที่ 1  ไฟล์ที่ 2   ไฟล์ที่ 3

***** ข้อมูลเพิ่มเติม ณ วันที่ 25 เมษายน 2557

คุณรัศมี ดิษฐเนตร แจ้งเพิ่มเติมวันนี้ว่า คู่กรณีไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วันตามที่ศาลปกครองขอนแก่นกำหนด คดีจึงถึงที่สุดแล้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 329844
 เขียน:  
 ดอกไม้:  ความเห็น: 215  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
มนัสนันท์
เขียนเมื่อ Thu Jan 21 2010 21:41:40 GMT+0700 (ICT)
  • ได้ความรู้ใหม่ค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ
คณิน อุดมความสุข
เขียนเมื่อ Fri Jan 22 2010 10:17:25 GMT+0700 (ICT)

ยินดีครับ ที่มาเยี่ยมชม

สุขสันติ์ จิตต์อ่อนน้อม
IP: xxx.25.198.205
เขียนเมื่อ Tue Feb 02 2010 16:04:00 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากครับ สำหรับข้อมูลที่ได้

krutoiting
เขียนเมื่อ Wed Feb 03 2010 23:17:17 GMT+0700 (ICT)

เป็นข้อมูลที่ใกล้ตัวของคนเป็นครูนะคะ

อย่างครูต้อยนี่ลูกศิษย์พากันสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและอบต.กันเป็นแถว

เวลาให้เรียนต่อก็มักมีปัญหามากมายบ้างเกิดจากความพร้อมทางบ้าน

บ้างก็เกิดจากตัวเองยังไม่พร้อม

พอนานวันก็ไม่อยากเรียน ดีนะคะ ที่ยังมีกศน.ให้ต่อยอดไปจนถึงปริญญาได้

ขอบคุณค่ะ

แล้วจะหาโอกาสcoppy ไปฝากลูกศิษย์

คณิน อุดมความสุข
เขียนเมื่อ Thu Feb 18 2010 15:46:00 GMT+0700 (ICT)

แจ้งทุกท่านที่เยี่ยมชมข้อมูลนี้ กรุณาเข้าไปเก็บไฟล์ pkmoe.xls (บัญชีรายชื่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ พ.ศ.2505 - 2519) อีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากตรวจสอบเจอข้อผิดพลาดของข้อมูลที่นำเสนอบางรายการ หลังจากที่ครูต้อยได้ mail สอบถาม และผมได้สั่งพิมพ์ข้อมูลราชกิจจานุเบกษาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับพิษณุโลกทั้งฉบับ ทำให้เจอข้อมูลใหม่ตามที่แก้ไขครับ

คณิน อุดมความสุข
เขียนเมื่อ Thu Feb 18 2010 15:54:59 GMT+0700 (ICT)

หัวใจสำคัญของการตรวจสอบคุณสมบัติ ต้องดูว่า "บุคคลจบการศึกษาชั้นใด  ปี พ.ศ.ใด และท้องที่นั้นถูกกำหนดโดยราชกิจจานุเบกษาให้จบการศึกษาชั้นใดด้วย" ครับ 

หากไม่ถูกกำหนดไว้  ข้อสันนิษฐานเบื้องต้นบุคคลนั้นที่จบ ป.4 ถือได้ว่าจบการศึกษาภาคบังคับแล้ว  ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามการวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติที่แต่ละอำเภอ จังหวัด แต่งตั้งไว้ครับ

ปลัดบ้านนอก
IP: xxx.172.167.215
เขียนเมื่อ Fri Feb 19 2010 10:49:07 GMT+0700 (ICT)

ขอขอบพระคุณในการค้นคว้าความรู้นี้เป็นอย่างสูง เพราะผมต้องรับสมัครผู้ใหญ่บ้าน แต่มักมีปัญหาเรื่องร้องเรียนเรื่องคุณสมบัติด้านการศึกษาภาคบังคับ พอดีมาพบบทความของท่าน จึงสามารถนำไปปรับใช้ได้ครับ

คณิน อุดมความสุข
เขียนเมื่อ Sat Feb 20 2010 07:29:51 GMT+0700 (ICT)

ยินดีครับที่เข้ามาใช้ประโยชน์

ขอแนะนำสำหรับปลัดอำเภอที่ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ ไฟล์ราชกิจจานุเบกษาที่ผมวางไว้ จะเกี่ยวข้องเฉพาะ จ.พิษณุโลก เท่านั้น  หากต้องการค้นเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ที่ระบุไว้ใน  http://gotoknow.org/file/kaninu/pkmoe.xls   ต้องเปิดเวบไซด์ของ ราชกิจจานุเบกษา ที่นี่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/index/index.htm  และพิมพ์ข้อมูลต่าง ๆ ในช่องกรอกข้อมูลด้านซ้ายมือ เสร็จเรียบร้อยจึงกดปุ่ม "เริ่มการค้นหา"  หลังจากนั้นหากมีไฟล์ราชกิจจานุเบกษาที่ต้องการออกมาให้เห็น  แนะนำให้ save ไว้ในเครื่องคอมฯ ของท่าน  และค่อยสั่งพิมพ์ทั้งหมดในภายหลังครับ 

การค้นหาข้อมูลเก่า ๆ เช่นที่ผู้เกี่ยวข้องของราชกิจจานุเบกษาทำไว้นี้  น่ายกย่อง ชมเชยนะครับ  เพราะหากเป็นกระดาษ  สิ่งพิมพ์ธรรมดา  กว่าจะค้นได้  หรือโอกาสนำมาใช้อีก  แทบจะเป็นไปไม่ได้  หรือมีโอกาสน้อยมาก

คณิน อุดมความสุข
เขียนเมื่อ Sun Feb 21 2010 18:28:09 GMT+0700 (ICT)

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับหลาย ๆ ท่านที่ต้องใช้ประโยชน์จากข้อมูลนี้  ผมได้ไปค้นและนำไฟล์ *pdf ตามหัวข้อต่าง ๆ เพิ่มเติมให้ในวันนี้ครับ (21 กุมภาพันธ์ 2553)  และข้อมูลเดิมที่เกี่ยวข้องกับ จ.พิษณุโลก  ผมได้ระบุหน้าที่...ของแต่ละฉบับไว้เพิ่มเติมด้วย

และเพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน  ขออนุญาตผู้เกี่ยวข้องกับราชกิจจานุเบกษามา ณ ที่นี้ด้วยครับ  ที่จะนำไฟล์มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของผู้เกี่ยวข้อง ทุกระดับ

 

ปรารถนา
IP: xxx.143.173.51
เขียนเมื่อ Mon Feb 22 2010 11:02:37 GMT+0700 (ICT)

ตำบล อำเภอ ที่นอกเหนือจากประกาศเขยิบเกณฑ์ฯ แล้ว จบชั้น ป.4 ถือว่าจบภาคบังคับใช่ไหมคะ

คณิน อุดมความสุข
เขียนเมื่อ Mon Feb 22 2010 14:37:39 GMT+0700 (ICT)

ประเด็นที่คุณปรารถนาสอบถาม  และประสานทาง mail   หากบุคคลเป้าหมายของการสอบถาม เรียนจบ ป.4 จาก ต.อื่น ของ อ.นครไทย  ที่มิใช่ ต.นครไทย ในปีการศึกษา 2512  บุคคลนี้ถือได้ว่า จบการศึกษาภาคบังคับ ครับ

แต่ข้อเท็จจริง บุคคลเป้าหมายหากจบ ป.4 ในปีการศึกษา 2512 ที่ ต.นครไทย อ.นครไทย  จะถูกกำหนดโดยราชกิจจานุเบกษา เล่ม 80 ตอนที่ 10 วันที่ 29 มกราคม 2506 ว่า ผู้จบการศึกษาจาก ร.ร.ทั้งตำบลนครไทย อ.นครไทย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2506 ต้องจบ ป.7 จึงจะถือว่า จบการศึกษาภาคบังคับ ครับ

อย่างไรก็ตาม  ต้องฟังการตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ฯ ที่ อ.นครไทย แต่งตั้งครับ  ว่าจะตัดสินอย่างไร ??

 

สุรพงษ์
IP: xxx.67.90.165
เขียนเมื่อ Wed Apr 14 2010 13:22:37 GMT+0700 (ICT)

ผมจบป.4ปี2524 เข้าเรียนเมื่อปี2519 จากโรงเรียนบ้านบางต้นจิก ตำบลบางแตย อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ผมจบป.4ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดในโรงเรียนแล้ว ผมอยากทราบว่าผมจบการศึกษาภาคบังคับหรือป่าวครับ รบกวนด้วยครับ

คณิน อุดมความสุข
เขียนเมื่อ Thu Apr 15 2010 12:29:25 GMT+0700 (ICT)

ตอบคุณสุรพงษ์

กรณีที่ถามคุณสุรพงษ์ จบการศึกษา ป.4 ที่ระบุว่าเป็นชั้นสูงสุดของ ร.ร.บ้านบางต้นจิก แต่บปี พ.ศ. 2524  หากใช้ข้อมูลเท่านี้ ข้อวินิจฉัยเบื้องต้นของผมเห็นว่า คุณสุรพงษ์ ไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ครับ 

เพราะช่วงปี พ.ศ.ที่จบ เป็นระยะเวลาในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2520 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2520 ระบุว่าการศึกษาภาคบังคับ คือ ป.6 

แต่หากย้อนเวลาและเปลี่ยนแปลงได้  คุณสุรพงษ์จบการศึกษา ป.4 ที่ ร.ร.แห่งนี้ช่วงปี 2519  นั้นเป็นเรื่องที่อาจตรวจสอบได้ว่า ร.ร.แห่งนี้ถูกกำหนดในราชกิจานุเบกษาให้เป็น ป.7 หรือไม่กำหนด  ถ้าไม่กำหนดจะถือว่าคุณสุรพงษ์จบการศึกษาภาคบังคับ ครับ

** ความเห็นนี้เป็นไปตามตัวอักษรที่คุณสุรพงษ์แจ้ง  ข้อตัดสินชี้ขาดจริง ๆ ต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ฯ ของ อ.บ้านสร้าง วินิจฉัยให้ได้ข้อยุติ ครับ

คณิน อุดมความสุข
เขียนเมื่อ Thu Apr 22 2010 10:08:44 GMT+0700 (ICT)

- วันนี้ (22 เม.ย. 2553) ผมแก้ไขไฟล์ข้อมูลหัวข้อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ฯ เนื่องจากได้พิมพ์ข้อมูลส่วนที่เหลือ ที่ไม่ใช่ข้อมูลของ จ.พิษณุโลก เพิ่มเติม ทำให้พบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับหมายเลขหน้าของราชกิจจานุเบกษา ลำดับที่ 6 จากหน้า 202 เป็นหน้า 208 ครับ

** ขอความร่วมมือจากท่านที่ประสงค์จะสอบถามความเห็นเบื้องต้น  ไม่ว่าจะที่ blog แห่งนี้ หรือส่งเป็น e mail กรุณาแจ้งข้อมูลที่สำคัญของผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านต่อไปนี้ไปให้ด้วยครับ

1. วัน เดือน ปี ที่จบ ป.4 (ดูจากรายละเอียดในใบสุทธิ)
2. ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ที่จบ

เพื่อจะได้ตรวจสอบเบื้องต้น และแจ้งผลให้ทราบต่อไปครับ  และขอยืนยันข้อมูลที่เคยแจ้งว่า "อำนาจการวินิจฉัยคุณสมบัติของผู้สมัครผู้ใหญ่บ้าน  อยู่ที่คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ฯ ของอำเภอ จังหวัด นั้น ๆ ที่แต่งตั้งไว้ครับ"

aom
IP: xxx.27.121.205
เขียนเมื่อ Fri Apr 23 2010 09:27:56 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากคะสำหรับขอมูลมีประโยชมากสำหรับเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี)

คณิน อุดมความสุข
เขียนเมื่อ Fri Apr 30 2010 14:44:07 GMT+0700 (ICT)

ขอแลกเปลี่ยนความเห็น  หากท่านเป็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ฯ ครับ

มีหมู่บ้านแห่งหนึ่ง มีผู้สมัครเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน 2 คน  คนแรกเรียนจบ ป. 4 เมื่อ พ.ศ.2524  (แจ้งว่าเข้าเรียน พ.ศ.2519)  คนที่สองจบ ป.7 เมื่อ พ.ศ.2511 

ท่านจะวินิจฉัยให้ผู้สมัครฯ รายใดมีคุณสมบัติครบเกี่ยวกับการศึกษาภาคบังคับ ครับ

ปลัดอำเภอขี้สงสัย
IP: xxx.172.197.102
เขียนเมื่อ Thu May 20 2010 21:48:22 GMT+0700 (ICT)

ขอสอบถามเกี่ยวกับการจบการศึกษาภาคบังคับ คือ มีผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่ง ได้นำใบสุทธิที่ระบุว่าสอบไล่ได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สาเหตุที่ออก "อายุพ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ" เข้าเรียนเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2504 ออกจากโรงเรียนเมื่อ 30 เม.ย.2510 อย่างนี้ถือว่าไม่จบการศึกษาภาคบังคับใช่หรือไม่ เนื่องจากการศึกษาภาคบังคับช่วงที่เรียนและที่จบ กำหนดให้ต้องจบการศึกษาภาคบังคับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และเขยิบเกณฑ์ความรู้ให้จบ ป.7 (ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ประกาศให้จบ ป.7)

คณิน อุดมความสุข
เขียนเมื่อ Mon May 24 2010 10:54:09 GMT+0700 (ICT)

เรียน ปลัดอำเภอขี้สงสัย  ครับ

ขออภัยที่เข้ามาตอบช้า  เนื่องจากมีภารกิจเร่งด่วนครับ หวังว่าคงไม่ช้าเกินไป 

กรณีที่ถาม ผู้สมัครผู้ใหญ่ที่นำใบสุทธิมาแสดง ระบุว่า จบ ป.3 เหตุที่ออก "อายุพ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ" นั้น  จากข้อมูลที่ให้มาเข้าเรียน 2504 ถูกจำหน่ายออกจากโรงเรียน 30 เมย. 2510  นับ ๆ ดูแล้วเกือบ ๆ 6 ปี  แสดงว่าผู้สมัครท่านนี้มีปัญหาบางประการที่ทำให้เรียนไม่จบแม้กระทั่ง ป. 4 (ซึ่งหากจบต้องเข้าสู่เกณฑ์การพิจารณาว่า ถูกกำหนดโดยราชกิจจานุเบกษาให้เป็น ป.7 หรือไม่)  ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านต้องมีพื้นความรู้ไม่ต่ำการศึกษาภาคบังคับ 

ฟันธงได้ครับว่า ผู้สมัครท่านนี้ไม่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับการศึกษาภาคบังคับ

บุญทิวา
IP: xxx.143.145.226
เขียนเมื่อ Mon May 31 2010 17:44:59 GMT+0700 (ICT)

สอบถามเกี่ยวกับบุคคลสมัครกำนันผู้ใหญ่บ้านค่ะ ตามราชกิจจานุเบกษา ผู้ที่จบชั้น ป.4 เดือนมีนาคม 2521 ในประกาศกำหนดให้ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ต้องจบชั้นป. 7 แต่ตามประกาศไม่มีรายชื่อโรงเรียนที่จบมาถือว่าเค้าจบการศึกษาภาคบังคับไหม

คณิน อุดมความสุข
เขียนเมื่อ Tue Jun 01 2010 15:23:24 GMT+0700 (ICT)

เรียน คุณบุญทิวา

ผมตรวจสอบให้เบื้องต้นแล้ว

1.ร.ร.มณีราษฎร์คณาลัย เป็น ร.ร.ใน ต.ห้วยแถลง เพียงโรงเรียนเดียว ที่ถูกราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 90 ตอนที่ 120 หน้า 8 ลงวันที่ 25 กันยายน 2516 กำหนดให้จบ ป.7 ไม่มีรายชื่อของโรงเรียนอื่นของตำบลนี้ครับ

2.ประกาศที่คุณบุญทิวาอ่านพบ กำหนดว่า ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ต้องจบ ป.7 แต่ไม่มีรายชื่อโรงเรียนนั้น  ถ้าข้อมูลไม่ผิดพลาด  ทั้งตำบลจะถูกกำหนดให้เป็น ป.7 (เนื่องจากมีบางช่วงไม่มีชื่อรายโรงเรียน แต่กำหนดไว้ทั้งตำบล)  ข้อนี้ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของราชกิจจานุเบกษาที่ค้นเจออีกครั้งนะครับว่าเป็นตามที่บอกหรือไม่

3.ประเด็นที่ถาม บุคคลนี้จบ ป.4 ในเดือนมีนาคม 2521  ต้องใช้หลักการพิจารณาตามหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0309 / ว 27 (2) ลงวันที่ 7 มกราคม 2536  ที่กำหนดว่าผู้ที่จบการศึกษาตั้งแต่ปี 2521 จะถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับต้องจบ ป.6 และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2520 ประกาศใช้วันที่ 31 มีนาคม 2520 ก็กำหนดไว้เช่นกันว่าการศึกษาภาคบังคับ คือ ป.6  ดังนั้นบุคคลนี้จึงยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ครับ

สุดท้ายนี้ต้องดูว่าคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ฯ ของอำเภอที่ไปสมัครจะตัดสินว่าอย่างไร

ปลัดเบิ้ม
IP: xxx.173.133.90
เขียนเมื่อ Thu Jun 03 2010 18:01:40 GMT+0700 (ICT)

เรียนถามท่านอาจารย์ ของผมมีประเด็นปัญหาคือผู้สมัครเกิดปี 2509 เข้าโรงเรียนปี 2516 ออกจากโรงเรียนปี 2525 เหตุที่ออกเนื่องจากอายุเกินภาคบังคับ ซึ่งขณะนั้นสอบไล่ได้เพียงประถมศึกษาปีที่ 5 เลยทำให้สงสัยว่าโรงเรียนดังกล่าวสอนถึงชั้นใดกันแน่ ระหว่าง ป.6 กับ ป.7

1. ผู้สมัครไม่สามารถนำใบสุทธิ (ป.4) มาแสดงได้ มีเพียงสำเนาทะเบียนนักเรียนซึ่งรับรองโดย ผอ...มาแสดงว่าจบเพียงชั้น ป.5 และต้องออกเพราะอายุเกินภาคบังคับ

2. ผู้สมัครและกองเชียร์พยายามบอกว่า ก็จบ ป.4 แล้วไง นั่นคือภาคบังคับ ส่วน ป.5 ขึ้นไปเป็นภาคสมัครใจ...เลยเกิดความสงสัย

3. ผมพยายามค้นในราชกิจจา ไม่พบชื่อโรงเรียน หรือตำบลที่ขยายการศึกษาภาคบังคับ (โรงเรียนบ้านเหนือคลอง ต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ) เลยทำให้สงสัยว่า

3.1 ผู้สมัครสอบไล่ได้ประโยคประถม (ป.4) ปี 2478 - 2505 หรือ

3.2 ประโยคประถมศึกษาตอนต้น (ป.4) ปี 2505 - 2521 (** เพราะเข้าเรียนช่วง พ.ศ. นี้ พอดี) หรือ

3.3 อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องจบประโยคประถมปลาย (ป.7) ปี 2505-2521 (***เพราะเข้าเรียนช่วงนี้เหมือนกัน )บางพื้นที่ บางโรงเรียน หรือ

3.4 ต้องสอบไล่ได้ชั้นประถมปีที่ 6 (ปี 2521 - 2541 ) เพราะออกจากโรงเรียนปี 2525 (เพียงแค่ ป.5)

จึงจะถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ

รบกวนท่านวินิจฉัยให้ด้วยครับ เพราะจะประชุมตรวจสอบคุณสมบัติ 7 มิ.ย.นี้แล้ว ขอบคุณครับ

คณิน อุดมความสุข
เขียนเมื่อ Thu Jun 03 2010 20:50:51 GMT+0700 (ICT)

เรียน ปลัดเบิ้ม ครับ

หลักที่ผมใช้พิจารณาว่า ผู้ใดจบการศึกษาภาคบังคับหรือไม่ จะใช้หลักเกณฑ์ตามหนังสือ มท 0309 / ว 27 ลว. 7 มกราคม 2536 ที่ให้ถือหลักว่า "การจบการศึกษาภาคบังคับ พิจารณาว่าผู้ใดจบการศึกษาปีใด ชั้นใด แล้วต้องพิจารณาด้วยว่าท้องที่ใดกำหนดให้จบการศึกษาชั้นใดด้วย

กรณีที่ถาม ผู้สมัครรายนี้ออกจาก ร.ร. แค่ ป.5 ในปี 2525 (เข้าเรียนตั้งแต่ 2516) ด้วยเหตุอายุเกินการศึกษาภาคบังคับ ต้องใช้หลักการพิจารณาตามหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0309 / ว 27  ลงวันที่ 7 มกราคม 2536 (2) ที่กำหนดว่าผู้ที่จบการศึกษาตั้งแต่ปี 2521 จะถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับต้องจบ ป.6 และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2520 ประกาศใช้วันที่ 31 มีนาคม 2520 ก็กำหนดไว้เช่นกันว่าการศึกษาภาคบังคับ คือ ป.6  ดังนั้นบุคคลนี้จึงยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ   การศึกษาไม่ใช่ประกันภัยหรือประกันชีวิตที่มีภาคสมัครใจให้ประชาชนเลือกได้ ครับ  (ก่อนประชุมตรวจสอบ ฯ อยากให้ปลัดเบิ้ม นำข้อมูลนี้ไปปรึกษากับ ป.อาวุโส และปลัดอำเภอท่านอื่น ๆ อีกทางหนึ่งด้วยครับ)

สำหรับหลักพิจารณากว้าง ๆ ที่ควรจะยึดไว้เป็นแนวทาง ให้ใช้แนวทางตามวรรคแรกที่เน้นย้ำให้พิจารณาว่า ผู้นั้นจบชั้นใด ปีใด ดังนี้

1.ช่วงแรก  ก่อน พ.ศ.2505  จบเพียง ป.4  ถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ

2.ช่วงที่สอง  ระหว่าง พ.ศ.2505 - 2520 โดยประมาณ  ต้องดูเพิ่มเติมว่าผู้นั้นจบการศึกษาในท้องที่ขยายการศึกษาภาคบังคับตามประกาศราชกิจานุเบกษาหรือไม่ ถ้าใช่ต้องจบ ป.7 จึงจะถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ  หากจบจากภูมิลำเนานอกเหนือจากนี้ จบ ป.4 ก็ถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ (เผอิญราชกิจจา ฯ ที่ค้นไว้เป็นหลักฐาน มีแค่ พ.ศ.2506 - 2519)

3.ช่วงที่สาม หลังปี พ.ศ.2521 (ตามนัยหนังสือ มท 0309 / ว 27 (2)) - 31 ธันวาคม 2545  การศึกษาภาคบังคับคือ ป.6

4.ช่วงที่สี่ หลังวันที่ 1 มกราคม 2546 การศึกษาภาคบังคับคือ ม.3

อยากให้ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน  download ไฟล์  http://gotoknow.org/file/kaninu/pkmoe.xls นี้ไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลส่วนแรก  และจัดการ download ไฟล์ราชกิจจานุเบกษาต่าง ๆ 21 รายการไว้ด้วย  เพื่อพิมพ์ไว้ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง ตรวจสอบกรณีต่าง ๆ ต่อไปครับ

ปลัดเบิ้ม
IP: xxx.173.126.158
เขียนเมื่อ Fri Jun 04 2010 15:05:53 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณครับท่าน ผมเรียนถามท่านต่ออีกนิดนะครับว่า แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2520 ประกาศใช้วันที่ 31 มีนาคม 2520 มีผลบังคับไปยังผู้ที่เข้าเรียนก่อนหน้านั้นด้วยหรือเปล่าครับ เช่น ผู้นั้นเข้าเรียนปี 2516 ขณะนั้นภาคบังคับคือ ป.4 แต่เรียนตกมั่ง ซ้ำชั้นมั่ง ปี 2520 กำลังศึกษาอยู่ชั้น ป.3 พอดี ซึ่งแผนฯ ปี 2520 ประกาศใช้แล้ว ฉะนั้นบุคคลผู้นั้นต้องเรียนต่อเนื่องให้จบ ป.6 เลยใช่ไหมครับ หรือว่าบังคับเฉพาะผู้ที่เริ่มเข้าเรียน ป.1 ใหม่ตั้งแต่ปี 2520 เป็นต้นไปครับ จึงจะเป็นภาคบังคับ ป.6 ขอบคุณครับ

คณิน อุดมความสุข
เขียนเมื่อ Fri Jun 04 2010 16:13:20 GMT+0700 (ICT)

เรียน ปลัดเบิ้ม ครับ

   เท่าที่สังเกตทั้งราชกิจจานุเบกษา กฎหมาย พระราชบัญญัติต่าง ๆ จะระบุว่า ทั้งนี้ตั้งแต่..... เป็นต้นไป  นั่นหมายรวมว่า  การใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาระของกฎหมายฉบับนั้น  ย่อมถูกบังคับไปตามเงื่อนเวลาที่ระบุ 

  เหตุปัจจัยแทรกซ้อน เฉพาะบุคคลดั่งเช่นผู้สมัครรายดังกล่าว เมื่อไม่สามารถจบในเวลาที่กฎหมายเดิมใช้บังคับ  ปล่อยให้เวลาเลยไปคล่อมกฎหมายฉบับใหม่ การพิจารณาเงื่อนไขจบการศึกษาภาคบังคับ  จึงต้องใช้ตามกฎหมายฉบับใหม่ครับ  และยิ่งพิจารณาง่ายขึ้นเมื่อใช้ความในหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0309 / ว 27  ลงวันที่ 7 มกราคม 2536 (2)  มาพิจารณา ครับ

ปูเป้
IP: xxx.84.185.223
เขียนเมื่อ Sat Jun 05 2010 00:13:34 GMT+0700 (ICT)

อยากให้ฟันธงให้ว่า คนที่เกิด 2510 เข้ารร.ปีการศึกษา2517 จบป.4ปีการศึกษา2521 เรียนที่จ.นครราชสีมา จบการศึกษาภาคบังคับมั๊ย เพราะถ้าดูจากแผนการศึกษาแห่งชาติ 2520 [บังคับใช้ 31 มีนา 2520 ก็จะไม่จบภาคบังคับ] แต่ในท้ายประกาศราชกิจจา มีคำว่า"เว้นแต่" ข้อความในวรรค3 และแผนผังการศึกษา ที่มีแนบท้ายราชกิจจา ไม่เข้าใจว่าจะตีความตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 2520 หรือมีข้อยกเว้นประการใด

ปูเป้
IP: xxx.84.185.223
เขียนเมื่อ Sat Jun 05 2010 00:36:03 GMT+0700 (ICT)

ขอโทษค่ะพิมพ์ผิด เข้ารร.ปีการศึกษา 2517 จบป.4ปีการศึกษา 2520[เพราะไปจบป.4ต้นปี21] และขอหลักฐานอ้างอิงชัดเจนเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยค่ะ

คณิน อุดมความสุข
เขียนเมื่อ Sat Jun 05 2010 13:46:05 GMT+0700 (ICT)

เรียน คุณปูเป้

  กรณีที่ถาม  ข้อมูลการจบของผู้สมัครรายนี้อยากให้แจ้งเพิ่มเติมว่ามีรายละเอียดในใบสุทธิ ในหัวข้อต่อไปนี้ จบจากโรงเรียน ตำบล อำเภอ ชั้น ด้วยสาเหตุอย่างไรและวัน เดือน ปีที่ออก ครับ

  หากดูจากข้อมูลที่บอก ณ ตอนนี้  ผู้สมัครจบ ป.4 ปีการศึกษา 2520 ( แต่ วัน เดือน ปี จบ น่าจะเป็นช่วงมีนาคม 2521 นั้น) ต้องใช้หลักการพิจารณาตามหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0309 / ว 27 (2) ลงวันที่ 7 มกราคม 2536  ที่กำหนดว่าผู้ที่จบการศึกษาตั้งแต่ปี 2521 จะถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับต้องจบ ป.6 และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2520 ประกาศใช้วันที่ 31 มีนาคม 2520 ก็กำหนดไว้เช่นกันว่าการศึกษาภาคบังคับ คือ ป.6  ดังนั้นบุคคลนี้จึงยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ครับ

** ทั้งนี้การวินิจฉัยชี้ขาดต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ของ อ.xxx  จ.นครราชสีมา

ปูเป้
เขียนเมื่อ Sat Jun 05 2010 14:23:04 GMT+0700 (ICT)

ปูเป้ค่ะ ข้อมูลเพิ่มเติมคือ เรียนที่รร.หนองสาย ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ตามเอกสารที่ทางรร.ออกให้ วันเข้าเรียน 1พฤษภา 2517 วันจำหน่าย 28 พฤษภา 2522(ขณะนั้นเรียนป.6เทอมแรก) สาเหตุ ย้ายถิ่นฐานตามบิดา และอยากสอบถามเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องการพิจารณา เกี่ยวกับข้อความท้ายประกาศพระบรมราชโองการแผนการศึกษา2520 ว่า "เว้นแต่ ข้อความในหมวด 3เฉพาะที่เกี่ยวกับระบบการศึกษา ตามแผนภูมิการศึกษาที่แนบท้ายราชโองการนี้ ให้ใช้บังคับปีการศึกษา 2521 เป็นต้นไป" จะมีผลในการพิจารณาบุคคลนี้หรือไม่ จะฟันธงได้มั๊ย (ขอหลักฐาน เอกสาร อ้างอิงชัดเจน ด้วยค่ะ)

คณิน อุดมความสุข
เขียนเมื่อ Sat Jun 05 2010 15:30:05 GMT+0700 (ICT)

เรียน คุณปูเป้

ประเด็นที่แจ้งเพิ่มเติม ชื่อ ร.ร. , ตำบล , อำเภอ ,จังหวัด และวันจำหน่าย จบ ป.4 สาเหตุ "ย้ายถิ่นฐานตามบิดา" เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2522 ของผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านนั้น  การพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครรายนี้เมื่อใช้ความตามหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0309 / ว 27 (2) ลงวันที่ 7 มกราคม 2536  ที่กำหนดว่าผู้ที่จบการศึกษาตั้งแต่ปี 2521 จะถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับต้องจบ ป.6  ดังนั้นบุคคลนี้จึงยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ครับ

** การตัดสินขอให้ใช้ข้อยุติของคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ของ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา เป็นหลักครับ

สำหรับประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2520  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 94 ตอนที่ 31 หน้า 337 ลงวันที่ 12 เมษายน 2520 เชิญที่นี่ครับ
http://gotoknow.org/file/kaninu/pk_plan2520.pdf

ปูเป้
IP: xxx.84.218.237
เขียนเมื่อ Sat Jun 05 2010 18:16:58 GMT+0700 (ICT)

ปูเป้ค่ะ ข้อมูลเพิ่มเติม คือ ผู้สมัครรายนี้สมัครผู้ใหญ่บ้าน มีผู้สมัครทั้งหมด 2คน จึงเป็นประเด็นร้อนต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ เมื่อมีการตรวจสอบคุณสมบัติวุฒิการศึกษาภาคบังบคับ เป็นช่วงคาบเก๊่ยวระหว่างแผนการศึกษาแห่งชาติ 2503 และ 2520 ทางคณะกรรมการอ.เขาฉกรรจ์จ.สระแก้วนำโดยท่านป.อาวุโส และปลัด2ท่าน ร่วมพิจารณากับผอ.รร.ในพื้นที่หลายท่าน ผอ.ทุกท่านก็พิจารณาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ2520 ประกอบกับหลักฐานการศึกษาที่รร.ออกให้ คือบุคคลนี้เริ่มเรียนป.1ปีการศึกษา 2517 จนถึงป.6 ปีการศึกษา 2522 วันจำหน่ายออกจากรร. 28พฤษภา 2522 คือเรียนถึงป.6แต่ไม่จบเพราะย้ายถิ่นฐาน จึงไปขอให้ทางรร.ออกเอกสารรับรองป.4นำมาสมัคร คณะกรรมการทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์ตีความตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 2520 คือบุคคลนี้ขึ้นชั้นป.4หลังจากวันที่แผนประกาศ 31 มีนา 2520 ไม่ผ่านการศึกษาภาคบังคับ แต่พอมาถึงวันที่ลงมติทางอำเภอก็ได้เชิญนิติกรจากเขตการศึกษาสระแก้วมาร่วมให้ความคิดเห็นและช่วยตีความ ทางนิติกรก็ตีความไม่เหมือนกับทางกรรมการอำเภอ คือ ตีความเน้นไปที่ท้ายประกาศที่ว่า เว้นแต่ ข้อความในหมวด3 เฉพาะที่เกี่ยวกับระบบการศึกษา ...ฯลฯ ให้ใช้บังคับต้งแต่ปีการศึกษา 2521 เป็นต้นไป นิติกรสรุปว่า ภาคบังคับป.6ใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2521 ดังนั้นบุคคลนี้จบเพียงป.4ก็ถือว่า จบการศึกษาภาคบังคับ หมายเหตุ; ทางอำเภอจึงได้เลื่อนเวลาพิจารณาคุณสมบัติไปอีกเพราะยังหาข้อสรุปไม่ได้

คณิน อุดมความสุข
เขียนเมื่อ Sat Jun 05 2010 22:41:38 GMT+0700 (ICT)

คุณปูเป้ ครับ

กรณีนี้ในทัศนะของผม หากพิจารณาตามข้อเท็จจริงบุคคลเป้าหมายเรียนคาบเกี่ยวหลักสูตรเก่ากับหลักสูตรใหม่ นั้นคือ เข้าเรียน ป.1 เมื่อ ปีการศึกษา 2517  ใน ร.ร.หนองสาย และเรียนที่เดิมเรื่อยมาจนตัวเองอยู่ ป.6 ในปีการศึกษา 2522 (ข้อเท็จจริงหลังสุดนี้  ทำให้ตัดสินได้ว่า ร.ร.หนองสาย มีความพร้อมและปรับระบบการเรียนตามหลักสูตรใหม่แล้ว ทำให้การศึกษาภาคบังคับของโรงเรียนคือ ป.6แต่มีเหตุให้ตัวเองต้องเรียน ป.6 ไม่จบ  เพราะ "ย้ายถิ่นฐานตามบิดา"  ในวันที่ 28 พค. 2522

ไม่ว่าจะพิจารณาอย่างไร  ผมเห็นว่าบุคคลนี้ไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ครับ  เพราะแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2520 ประกาศใช้วันที่ 31 มีนาคม 2520  ประกอบกับมีประกาศให้ใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับนี้ ตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม 94 ตอนที่ 31 หน้า 337 ลงวันที่ 12 เมษายน 2520  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2520  

และข้อมูลใหม่ที่ผมนำมาวางไว้เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา คือ พระราชบัญญัติประถมศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2521  ซึ่งประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 95 ตอนที่ 40 ฉบับพิเศษ หน้า 5  วันที่ 5 เมษายน 2521  ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2521 (มาตรา 2 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ฯ ) ซึ่งสามารถดูได้ที่นี่ http://gotoknow.org/file/kaninu/prb_pratom2521.pdf  ต่างกำหนดว่าการศึกษาภาคบังคับ ณ เวลานั้น คือ ป.6  

อย่าลืมนะครับว่านี่เป็นเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครผู้ใหญ่บ้าน ที่กรมการปกครองให้แต่ละจังหวัดถือปฏิบัติตามนัยหนังสือ ที่ มท 0309 / ว 27  ลงวันที่ 7 มกราคม 2536 ข้อ (2)  ซึ่งกำหนดว่าผู้ที่จบการศึกษาตั้งแต่ปี 2521 จะถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับต้องจบ ป.6  ความเห็นอื่นใดของหน่วยงานอื่นที่แสดงไว้  ไม่น่าจะนำมาใช้ประกอบการวินิจฉัยเรื่องนี้ได้ ครับ 

การตัดสินชี้ขาดเรื่องนี้ ขอให้คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติฯ  ของ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ดำเนินการต่อไป ครับ

ปูเป้
IP: xxx.27.130.97
เขียนเมื่อ Mon Jun 07 2010 11:45:41 GMT+0700 (ICT)

ขอรายละเอียด หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0309 / ว 27 วันที่7 มกรา 2536

คณิน อุดมความสุข
เขียนเมื่อ Mon Jun 07 2010 13:21:01 GMT+0700 (ICT)

คุณปูเป้ ครับ

  นำหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0309 / ว 27 ลงวันที่ 7 มกราคม 2536 ซึ่งมีจำนวน 2 หน้า  มาวางไว้แล้วครับ  สนใจเชิญที่ link ในบล๊อกข้างต้น  หรือที่นี่ได้เลย

หน้า 1 http://gotoknow.org/file/kaninu/mt0309.pdf
หน้า 2 http://gotoknow.org/file/kaninu/mt03092.pdf

  หากดำเนินการแล้วได้ผลประการใด  ขอทราบผลที่นี่ด้วยครับ  เพื่อเป็น KM สำหรับผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ ต่อไป

ปูเป้
IP: xxx.67.238.4
เขียนเมื่อ Mon Jun 07 2010 16:29:22 GMT+0700 (ICT)

ขอรายละเอียดพระราชบัญญัติประถมศึกษา ฉบับที่ 4 ค่ะ

ปูเป้
IP: xxx.67.238.4
เขียนเมื่อ Mon Jun 07 2010 18:42:58 GMT+0700 (ICT)

ทางอำเภอสรุปไม่ได้ วันนี้ทางอำเภอให้เจ้าหน้าที่ขับรถไปเขตการศึกษาเขต 2 นครราชสีมากับกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของหมู่บ้าน2คนนำเอกสารและข้อมูลไปให้เขตตีความ วินิจฉัยหาข้อสรุป ข้อสรุปจากเขตถือเป็นตัวชี้ขาด คณะกรรมการเดินทางกลับมาถึงอำเภอ19.00น.ก็รายงานว่า ทางเขตก็ได้ประชุมปรึกษาหารือกันเป็นเวลานานก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้ (ทีแรกวินิจฉัยแล้วจะออกเอกสารให้ เป็นภาคบังคับป.6แต่เปลี่ยนใจ) ทางเขตขอเวลาทางอำเภอเขาฉกรรจ์อีก3วัน

คณิน อุดมความสุข
เขียนเมื่อ Mon Jun 07 2010 21:31:01 GMT+0700 (ICT)

คุณปูเป้ ครับ

ครั้งนี้จนใจจริง ๆ พ.ร.บ.ประถมศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2509 ที่ขอดูรายละเอียด และ พ.ร.บ.ประถมศึกษา พ.ศ.2523  ผมค้นหาจากเวบไซด์ราชกิจจานุเบกษา ณ เวลา 21.10 - 21.30 น.(7 มิถุนายน 2553)  ยังหาไม่พบครับมีรายงานบอกว่า "ไม่พบข้อมูลตามเงื่อนไขที่ระบุ

แต่เจอ link นี้ สำหรับ  พ.ร.บ.ประถมศึกษา พ.ศ.2523 http://www.baanjomyut.com/library/law/105.html  รายละเอียดของ พ.ร.บ.ประถมศึกษาที่ต้องการ  ผมคิดว่าควรติดต่อนิติกร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2  หรือที่ใกล้เคียง  น่าจะหาข้อมูลเป็นเอกสารได้ครับ 

แฟนพันธ์แท้
IP: xxx.67.148.155
เขียนเมื่อ Tue Jun 08 2010 15:08:05 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ พอดีผมก็ทำงานเกี่ยวกับด้านนี้ พอดีได้เข้ามาเที่ยวในเวปนี้ จากที่อ่านดูในเคสล่าสุด ผมมีความเห็นเดียวกับคุณคณิณครับ เพราะต้องตีความตามตัวบทกฏหมายและหลักฐานอ้างอิงที่ชัดเจน คือ พรบ., หนังสือสั่งการกรมการปกครอง ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด,ประกาศแผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นพระบรมราชโองการ ซึ่งบังคับใช้ตามเงื่อนไขเวลาที่ระบุชัดเจน ต้องยึดถือปฏิบัติตาม กรณีนี้ ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะตีความตามความรู้สึกไม่ได้ จะตีความตามการคาดเดาไม่ได้ sample space เพราะรายละเอียดทุกเอกสารประกอบชัดเจนมาก เคสนี้ในป.4รุ่นนั้นจะต้องเรียนจบป.6เท่านั้น ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ(ป.6รุ่นแรก) ถึงจะผ่านเกณท์การศึกษาภาคบังคับ ผมแนะนำผู้ที่เกี่ยวข้องว่าให้ไปดูที่ประวัติทางรร. นักเรียนรุ่นนั้นน่าจะเรียนจบป.6ทั้งหมด แต่บุคคลนี้ไม่มีความพร้อมด้วยบางประการจึงไม่สามารถเรียนจบ ให้ไปดูที่ใบสุทธิป.6ของนร.รุ่นนั้น ในกรณีนี้เป็นกรณีที่สำคัญมากเพราะจะเป็นประโยชน์กับอีกหลายหน่วยงาน เป็นกรณีตัวอย่าง (ถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ให้ศาลปกครองท่านชี้ชัดเถอะครับ)

IP: xxx.172.135.69
เขียนเมื่อ Wed Jun 09 2010 07:38:13 GMT+0700 (ICT)

ดำรงค์

ได้ความรู้และมีประโยชน์ต่อสังคมจริงๆครับ

 

 

ปูเป้
IP: xxx.84.49.117
เขียนเมื่อ Sat Jun 12 2010 15:40:15 GMT+0700 (ICT)

เรียนคุณ คณิณ ทางอำเภอได้สรุปแล้วว่า บุคคลนี้ไม่ผ่านการศึกษาภาคบังคับ ขอบคุณสำหรับข้อมูลและเอกสาร เป็นประโยชน์มากค่ะ

คณิน อุดมความสุข
เขียนเมื่อ Sun Jun 13 2010 12:16:18 GMT+0700 (ICT)

คุณปูเป้ ครับ 

ขอบคุณมากที่กรุณาแจ้งผลการดำเนินการของ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ให้พวกเราทราบ ระหว่างรอคอยผล  ผมค่อนข้างกังวลนะครับว่าจะมีผลที่ทำให้เกิดความยากลำบากในภายหลังหาก มีความผิดพลาด ๆ เกิดขึ้น  เพราะการรับฟังความคิดเห็นจากแหล่งต่าง ๆ มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนอยู่แล้ว ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2551 หากพิจารณาคร่าว ๆ คณะ กก.ของที่นี่ได้ดำเนินการแล้วตามข้อ 40 ,41 ,42  และ ข้อ 20  ยังดีนะครับที่ไม่ต้องดำเนินการตามข้อ 43

ในฐานะที่เป็นคนนอกวงการ มท.  อยากให้คนใน มท.ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้  ช่วยนำเสนอผู้บังคับบัญชาระดับสูง  เพื่อจัดทำเป็นคู่มือดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาวุฒิการศึกษาภาคบังคับ ในทุกกรณี  หรือเฉพาะกรณีที่มีปัญหาช่วง พ.ศ.2505 - 2520 โดยประมาณ  เพราะเท่าที่พูดคุยกัน ในความเป็นจริงหลาย ๆ อำเภอ หลายจังหวัด ยังคงวินิจฉัยเรื่องนี้ตามข้อจำกัดของเอกสารที่มีอยู่ ครับ

ปูเป้
IP: xxx.67.190.45
เขียนเมื่อ Thu Jul 01 2010 22:33:37 GMT+0700 (ICT)

อยากสอบถามว่า วาระการดำรงตำแหน่งของสารวัตรกำนันและแพทย์ ใช้กฎหมายตัวไหนบังคับ ไม่ทราบว่าเหมือนกันกับผู้ใหญ่ผ้ช่วยกำนันมั้ยรับราชการได้แค่ 60ปี มีสารวัตรกำนันหลายคนในจ.สระแก้ว อายุเกิน60

ปูเป้
IP: xxx.67.196.30
เขียนเมื่อ Fri Jul 02 2010 14:29:09 GMT+0700 (ICT)

ในกรณีนี้คือ กำนันที่มีอายุ4o-50ปี หลายท่าน ที่มีวาระดำรงตำแหน่ง 60ปี มีสารวัตรกำนันที่มีอายุเกิน 60 หลายท่าน ไม่ทราบว่าสารวัตรกำนันจะมีอายุราชการตามกำนันจนครบวาระหรือไม่ อยู่จนอายุ70-80ปี

คณิน อุดมความสุข
เขียนเมื่อ Sat Jul 03 2010 12:28:28 GMT+0700 (ICT)

คุณปูเป้ ครับ

   ผมนำข้อมูล พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 และฉบับแก้ไขต่าง ๆ (ถึงฉบับที่ 12 พ.ศ.2552) โดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  http://gotoknow.org/file/kaninu/prb_area2547.pdf มาวางไว้ให้แล้ว  เพื่อค้นหาคำตอบร่วมกันว่า สารวัตรกำนันถูกกำหนดอายุหรือไม่ 

  หาแล้วไม่เจอครับว่า สารวัตรกำนันถูกกำหนดให้มีวาระการดำรงตำแหน่งถึงอายุเท่าใด กำหนดไว้เฉพาะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครับว่า ตาม พ.ร.บ.ฯ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2535  ม.7 ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านดำรงตำแหน่ง..จนกว่าจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และตาม พ.ร.บ. ฯ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2551 ม.14 ระบุให้อยู่ในตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะพ้นตำแหน่งตามวาระหรือด้วยเหตุอื่น ...  ทั้งนี้ ตาม ม.44 ในตำบลหนึ่งให้มีสารวัตรสำหรับเป็นผู้ช่วย ...แล้วแต่กำนันจะขอร้องให้ผู้ใดเป็น แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ผวจ. และกำนันมีอำนาจเปลี่ยนสารวัตรได้ ครับ

  ท่านผู้รู้ท่านอื่นกรุณาชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมด้วยครับ

นายรัศมี ดิษฐเนตร
IP: xxx.26.203.30
เขียนเมื่อ Wed Jul 07 2010 10:16:31 GMT+0700 (ICT)

ขอเรียนถามท่านอาจารย์ เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ใหญ่บ้าน มาตรา 12 (14) ดังนี้ครับ

- ผู้ใหญ่บ้านเกิด ปี 2509 จบการศึกษา ระดับประถมศึกษา (น่าจะเป็น ป.6) เป็นการศึกษาตามอัธยาศัย จบปี 2549 เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านเมื่อ 29 มิ.ย. 2553 ที่ผ่านมา

- ถามว่าผู้ใหญ่บ้านคนนี้ได้จบการศึกษาภาคบังคับหรือไม่ ขอขอบคุณมากครับ

คณิน อุดมความสุข
เขียนเมื่อ Thu Jul 08 2010 07:14:10 GMT+0700 (ICT)

เรียน คุณรัศมี ครับ
   ข้อมูลที่ผมเขียนไว้ในบลีอกนี้ด้านบน ช่วงหนึ่งให้ไว้ว่า "พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ประกาศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546  การศึกษาภาคบังคับต้องจบ ม.3 "
  นั่นแสดงว่าผู้ใหญ่บ้านคนที่คุณรัศมีกล่าวถึง ซึ่ง(น่าจะ) จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจาก กศน.ในปี 2549 นั้น  เมื่อใช้ พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 มาพิจารณา  ผู้ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านคนนี้ไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ครับ  เพราะกฎหมายฉบับนี้ระบุว่า การศึกษาภาคบังคับ ตามมาตรา 4 หมายความว่า การศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 9 ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน .... หรือสรุปให้เข้าใจง่าย ๆ ว่า ต้องจบ ม.3 ครับ 

  ช่วยกลับไปตรวจสอบหลักฐานการจบการศึกษาชั้นสูงสุดของบุคคลนี้อีกครั้งครับ

รัศมี ดิษฐเนตร
IP: xxx.26.228.11
เขียนเมื่อ Thu Jul 08 2010 08:03:55 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์คณินครับ ต่อจากความเห็นที่ 45 ของอาจารย์ วุฒินี้คือวุฒิสูงสุดของเขาในตอนนี้ที่ใช้สมัคร หรือถ้าเขาหาวุฒิม.3มาได้อีกในภายหลังด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่ จะมีผลต่อสถานภาพการเป็นผู้ใหญ่บ้านไหมครับ และข้อมูลอีกอย่างในระเบียนแสดงผลการเรียนระดับประถมศึกษา (ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย) ช่องที่ให้กรอกถามว่าวุฒิเดิม เขากรอกว่าไม่มีวุฒิ ตรงนี้แปลว่าอย่างไรครับ

คณิน อุดมความสุข
เขียนเมื่อ Thu Jul 08 2010 10:03:11 GMT+0700 (ICT)

เรียน คุณรัศมี
 
   ณ วันนี้ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติไปแล้ว เพราะผู้นี้ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน... แต่หากมีผู้ประสงค์จะร้องคัดค้าน ฯ  ต้องให้ผู้นั้นประสานกับปลัดอำเภอ.... ของที่ว่าการอำเภอ... ที่ผู้นี้เป็นผู้ใหญ่บ้าน ครับ เพื่อแจ้งข้อมูลใหม่นี้ เพราะเขาไม่มีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 และฉบับแก้ไขต่าง ๆ มาตรา 12 (14) 

  วุฒิที่ใช้สมัครของบุคคลนี้คือ วุฒิประถมศึกษา ของปี 2549  เหตุที่ในรายละเอียดของหลักฐานจบการศึกษาระบุวุฒิเดิมว่า ไม่มีวุฒิ  นั่นอาจอธิบายได้ว่า  เมื่ออายุครบเกณฑ์เข้าเรียน  ต้องมีปัญหาบางประการทำให้เขาเรียนในระบบโรงเรียนไม่สำเร็จ  ทำให้ไม่มีวุฒิใด ๆ และในที่สุดต้องมาพัฒนาตนเองด้วยการเรียนนอกระบบที่ กศน. ครับ

  และหากนับแต่วันนี้ไป บุคคลนี้สามารถเรียนได้วุฒิ ม.3  หรือสูงกว่า ย่อมไม่ส่งผลใด ๆ ต่อสถานะการดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านที่ปัจจุบันเขาขาดคุณสมบัติตามมาตรา 12 (14) ครับ

IP: xxx.26.224.50
เขียนเมื่อ Thu Jul 08 2010 11:53:03 GMT+0700 (ICT)

เรียนรบกวนถามอาจารย์อีกครับ วันรับสมัคร 15-17 มิ.ย. 53 หลังจากนั้นได้ยื่นเรื่องให้อำเภอทบทวนเกี่ยวคุณสมบัติผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับเลือกไปแล้ว เมื่อ 24 มิ.ย. 53 เป็นเอกสารลงรับถูกต้อง แต่อำเภอก้ไม่ฟังสั่งให้เดินหน้าเลือกตั้งต่อ จะทำอย่างไรต่อดี

IP: xxx.26.224.50
เขียนเมื่อ Thu Jul 08 2010 12:01:37 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์ครับ การร้องคัดค้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน ข้อ 88 (ผู้ใดเห็นว่า...) คำว่าผู้ใดใครก็ได้ไม่ใช่หรืออาจารย์

คณิน อุดมความสุข
เขียนเมื่อ Fri Jul 09 2010 05:48:18 GMT+0700 (ICT)

เรียน คุณรัศมี

 จากข้อมูลที่แจ้งทั้งหมด คุณรัศมีได้ยื่นเรื่องทบทวนคุณสมบัติ..เมื่อวันที่ 24 มิย. 53 เป็นการดำเนินการตามข้อ 40 ที่กล่าวหาว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ ฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงนายอำเภอ น่าจะมีการดำเนินการตามข้อ 41 - 43 แล้ว  ครับ และนำไปสู่การเลือกผู้ใหญ่บ้าน เมื่อวันที่ 29 มิย. 53

 ตามข้อ 88 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2551  ...ผู้ใดเห็นว่าการเลือก...  ผู้ใดหมายถึงทุกคน ครับ  หากประสงค์จะดำเนินการเรื่องนี้ต่อควรทำเป็นหนังสือคัดค้านยื่นต่อนายอำเภอ และกล่าวอ้างถึงเรื่องที่ได้ยื่นเมื่อวันที่ 24 มิย. 53 ด้วย  ทั้งนี้ต้องยื่นภายใน 15 วัน หลังจากที่นายอำเภอมีคำสั่งแต่งตั้ง ครับ

IP: xxx.26.224.50
เขียนเมื่อ Fri Jul 09 2010 08:07:39 GMT+0700 (ICT)

- ต่อจากความเห็นที่ 50 ของอาจารย์ จากลิงค์ผมแนบมาเป็นเอกสารขอให้อาจารย์ดู แล้วอาจารย์คิดเห็นอย่างไร ระหว่างกรม ปค. กับจังหวัดใครคิดถูกครับ

http://pokkrongnakhon.com/datacenter/doc_download/manual_qa.pdf

- พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2551 มาตรา 12 (14) ข้อความที่ว่า หรือที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ ตรงนี้มีนัยอย่างไรครับ

IP: xxx.26.224.50
เขียนเมื่อ Fri Jul 09 2010 08:12:10 GMT+0700 (ICT)

จากคำถามที่ 51 โทษทีครับอาจารย์ลืมบอกไปว่าให้ดูเอกสารหน้าที่ 13 ครับ

คณิน อุดมความสุข
เขียนเมื่อ Fri Jul 09 2010 13:11:22 GMT+0700 (ICT)

เท่าที่ติดตามข้อมูลทั้งหมดแล้ว กรณีของคุณรัศมีเป็นไปได้ที่ผู้เกี่ยวข้องของอำเภอจะยึดถือแนวปฏิบัติตามข้อหารือ หน้า 13 แต่แนววินิจฉัยนี้แปลก ๆ นะครับ

หากผมเกิดในช่วงเวลาของข้อหารือ พ.ศ.2510 แต่เข้าเรียนแล้วไม่จบด้วยปัญหาต่าง ๆ ต่อมาจึงมีโอกาสมาเรียนและจบ ป.6 ปี 2550 ทำไมข้อหารือนี้จึงกลายเป็นประโยชน์กับผมว่า ผมจบการศึกษาภาคบังคับตามปีเกิด (ทั้ง ๆ ที่หากไต่ตรองให้รอบคอบแล้ว น่าจะใช้เกณฑ์ ป.4 หรือ ป.7 แล้วแต่โรงเรียนและปีที่จบ เพราะนับอายุเพิ่มไป 6- 8 ปี ถ้าเรียนต้องอยู่ในช่วง พ.ศ.2516 - 2518) ขัดแยังกับวิธีการพิจารณาตามหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0309 / ว 27 ลงวันที่ 7 มกราคม 2536 ระบุให้พิจารณาจากปีที่จบ ครับ

ต้องวนกลับไปถามผู้รับผิดชอบทุกคนของอำเภอนี้ หรือของกรมการปกครอง ครับ

รัศมี
IP: xxx.26.224.50
เขียนเมื่อ Fri Jul 09 2010 14:29:08 GMT+0700 (ICT)

-ขอขอบคุณมากครับอาจารย์คณิน อุดมความสุข

คณิน อุดมความสุข
เขียนเมื่อ Fri Jul 09 2010 16:43:07 GMT+0700 (ICT)

แจ้ง คุณรัศมี ครับ

   พึ่งอ่านข้อหารือ เกี่ยวกับ "ผู้ใด"ตามข้อ 88  มีคำอธิบายแล้วในหน้า 25 ครับ

รัศมี ดิษฐเนตร
IP: xxx.26.230.138
เขียนเมื่อ Tue Jul 13 2010 15:45:36 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์คณิน อุดมความสุข ขอถามอีกหน่อยเถอะครับ เมื่อเราพบว่าผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับเลือก มีคุณสมบัติต้องห้ามตาม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2551 มาตรา 12(14) เพื่อให้ความถูกต้องและความจริงปรากฎ และเรื่องนี้เป็นเรื่องลักษณะทางปกครองใช่ไหมครับ เราจะฟ้องศาลปกครองได้ไหมครับ และจะดำเนินการอย่างไรครับ

คณิน อุดมความสุข
เขียนเมื่อ Wed Jul 14 2010 11:06:20 GMT+0700 (ICT)

เรียน  คุณรัศมี ครับ

   ผมประสานเรื่องเหตุขาดคุณสมบัติ ฯ กับปลัดอำเภอบางท่านและเจ้าหน้าที่ของสำนักบริหารการปกครองท้องที่  กรมการปกครอง  แล้วครับ  ได้ความว่าเมื่อมีการตรวจพบข้อต้องห้ามของผู้สมัคร / เป็นผู้ใหญ่บ้าน ข้อใดข้อหนึ่งเมื่อใด  ไม่มีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาที่จะแจ้งข้อต้องห้ามของบุคคลนั้นเป็นหนังสือพร้อมหลักฐานต่อนายอำเภอ....นั้น  เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการต่อไป 

ทั้งนี้หากต้องการฟ้องศาลปกครองจะต้องผ่านขั้นตอนการดำเนินการปกติของหน่วยงานทางปกครองนั้น ๆ ก่อน  เมื่อได้รับคำตอบที่ไม่พึงพอใจหรือล่าช้าเกินสมควร  จึงเป็นเหตุให้ "ผู้มีส่วนได้เสียนำเรื่องให้ศาลปกครองช่วยพิจารณาต่อไปได้  ซึ่งต้องยอมรับก่อนว่า  กว่าที่ศาลปกครองจะมีคำพิพากษา  ต้องผ่านกระบวนการไต่สวนที่ใช้เวลานานมากครับ   

รัศมี ดิษฐเนตร
IP: xxx.26.226.84
เขียนเมื่อ Tue Jul 20 2010 10:20:02 GMT+0700 (ICT)

เรียน อาจารย์คณิน อุดมความสุข ไม่ได้สนทนากับอาจารย์หลายวันรู้สึกคิดถึง เข้าเรื่องเลยน่ะครับอาจารย์ ผมได้ยื่นเรื่องคัดค้านการเลือกผู้ใหญ่บ้านไปแล้วเมื่อ 12 ก.ค. 53 ต่ออำเภอลงรับเรียบร้อย และแจ้งให้จังหวัดทราบมีรายละเอียดเช่นเดียวกันเมื่อ 16 ก.ค. 53 (ส่งไปรษณีลงทะเบียน) ดำเนินการตามที่อาจารย์แนะนำ ตอนนี้ก็รอดูว่าจังหวัดหรืออำเภอจะมีท่าทีอย่างไร หากมีความคืบหน้าอย่างไรก็คงนำเรียนอาจารย์ทราบและจะขอคำแนะอีกน่ะครับ

รัศมี
IP: xxx.26.226.84
เขียนเมื่อ Tue Jul 20 2010 14:47:22 GMT+0700 (ICT)

เรียน อาจารย์คณิน อุดมความสุข อำเภอตอบหนังสือมาแล้วครับ ผมขอแสดงความเห็นก่อนที่อาจารย์จะดูเนื้อหา ดังนี้ครับ

1. อำเภอพิจารณาสำคัญแต่วันเกิดผู้สมัคร แทนที่จะพิจารณาวันที่ผู้สมัครจบการศึกษาว่าจบในห้วง พรบ.การศึกษาภาคบังคับใดมีผลบังคับใช้ อย่างไร

2. การอ้าง พรบ.ลักษณะปกครองฯก็อ้างตัวเลขผิด จาก ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2542 ที่ถูก ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2551

ตามอ้างถึง คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน ตามคำสั่งอำเภอ... ที่ 158/2553 สั่ง ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2553 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.) ได้ประชุมเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2553 ผลการพิจารณาปรากฏว่า (ตามส่งที่ส่งมาด้วย 2.) ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติทั้ง 2 หมายเลข จึงได้ปิดประกาศกำหนดวันเลือกเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทราบต่อไป และท่านได้คัดค้านการตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน ดังกล่าวนั้น

อำเภอขอแจ้งผลและวิธีการพิจารณาคุณสมบัติผู้ใหญ่บ้านตามที่ท่านร้องคัดค้าน ดังนี้

1. ผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมายเลข 2 ได้ยื่นวุฒิการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันสมัคร ซึ่งท่านได้มีข้อสงสัยในคุณสมบัติของผู้สมัครหมายเลข 2 ว่าผ่านเกณฑ์การศึกษาหรือไม่นั้น คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ที่ท่านยกมาเป็นหลักฐานอ้างในการขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครหมายเลข 2 ใหม่ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ในมาตรา 4 ระบุชัดเจนในคำจำกัดความ คำว่า “เด็ก” หมายความว่า เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับแล้ว ซึ่ง พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 บังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2546 เป็นต้นไป จากคำจำกัดความแสดงว่า พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 บังคับเด็กที่เกิดในปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นไป จะต้องจบการศึกษาภาคบังคับตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 คือต้องจบมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป แต่ผู้สมัครลงรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมายเลข 2 เกิดปี พ.ศ. 2509 ซึ่ง พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ไม่มีผลบังคับย้อนหลังแต่อย่างใด

2. จากข้อ 1. ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 (มาตรา 12 ข้อ (14) ) แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2542 ถือได้ว่าผู้ลงสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมายเลข 2 จบการศึกษาภาคบังคับ ดังนั้น ผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมายเลข 2 จึงเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายอำเภอ

- ขอความเห็นอาจารย์ด้วยครับ (ผมพิมพ์เอาถ้าถ่ายจากfaxจะไม่ชัดครับ)

คณิน อุดมความสุข
เขียนเมื่อ Tue Jul 20 2010 16:14:16 GMT+0700 (ICT)

เรียน คุณรัศมี  ครับ

   ประเด็นการตอบข้อสงสัยของอำเภอ... ที่สรุปด้านบน แสดงว่า คณะ กก.ตรวจสอบคุณสมบัติ ใช้วิธีพิจารณาจาก พ.ศ.เกิดของผู้สมัคร คือ พ.ศ.2509 และอนุมานเอาว่า พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 บังคับใช้เฉพาะผู้ที่เกิด พ.ศ.2538 เป็นต้นไป  จึงจะเข้าหลักเกณฑ์จบ ม.3 และถือว่าเป็นผู้จบการศึกษาภาคบังคับนั้น  ไม่สามารถใช้บังคับกับผู้สมัครรายนี้ (ทั้ง ๆ ที่ความเป็นจริงพึ่งเรียนจบชั้น ป.6 ตามหลักสูตรของ กศน.ใน พ.ศ.2549)  น่าจะยึดถือแนววินิจฉัยตามข้อหารือกรมการปกครอง หน้าที่ 13 ที่คุณรัศมีทำ link ไว้  ครับ

  ผมเคยปรึกษาหารือกับปลัดอำเภอบางคน โดยให้วินิจฉัยว่าระหว่างข้อพิจารณาตามหนังสือสั่งการ (หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0309 / ว 27 ลงวันที่ 7 มกราคม 2536 หรือฉบับอื่น)  กับรายละเอียดของข้อหารือ ฯ  ความสำคัญที่ต้องพิจารณาเพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือประกอบการวินิจฉัย  ต้องยึดถือหนังสือสั่งการเป็นหลักครับ 

 หากจะให้ดี  เพื่อให้ถึงที่สุด  คุณรัศมีช่วยประสานเข้าไปที่จังหวัด... ตามดูว่าสำเนาหนังสือที่ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ 16 กค.53 นั้น  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการอย่างไร  และเมื่อมีโอกาสพูดคุย ช่วยแจ้งด้วยว่าปัจจุบันอำเภอ.. ตอบมาอย่างไร  แล้วคงต้องรอดูต่อไปว่า จังหวัด...จะช่วยจัดการเรื่องนี้อย่างไร  เพราะผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจสั่งให้ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่งได้  หากยังไม่ได้รับผลที่น่าพอใจ  จึงเป็นเหตุให้ผู้มีส่วนได้เสียนำไปฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ครับ

  สำหรับข้อมูลที่อำเภอ..อ้างว่า มาตรา 12 (14) แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2542 นั้นถูกต้องแล้วครับ  (เฉพาะมาตรา 12 (15) แก้ไขเพิ่มเติม...โดยฉบับที่ 11 พ.ศ.2551)

รัศมี
IP: xxx.26.227.21
เขียนเมื่อ Wed Jul 21 2010 10:18:32 GMT+0700 (ICT)

มีข้อสงสัยขอความเห็นอาจารย์อีกครับ

1. การที่อำเภอบอกว่า ผู้ที่เกิดปี 2509 จะใช้ พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 มาควบคุมย้อนหลังไม่ได้ อันนี้ผมก็เห็นด้วยไม่แย้ง

ถาม- ที่นี้ แล้วผู้ที่จบการศึกษาปี 2549 ทำไมจึงไปใช้ พรบ.การศึกษาภาคบังคับหลังปี 2545 แทนที่จะใช้ พรบ.การศึกฯ ปี 2545 เพราะจบ ปี 2549 กรณีอย่างนี้ไม่ใช้กฎหมายย้อนหลังหรือ อาจารย์เห็นอย่างไรครับ

2. ความเห็นกรมการปกครองหน้าที่ 13 ที่ผมแนบ link มา ข้อความสุดท้ายบอกว่า"จึงยังไม่ถูกต้อง" ทำไม่จึงมีคำว่ายัง ตอบเหมือนไม่มั่นใจ 100 % ผมว่าน่าจะมีความไม่ถูกต้องอยู่บ้าง อาจารย์ว่าอย่างไรครับ

3. ถึงแม้น น.ในหน้าที่ 13 จะบอกว่าผู้ใดจะต้องอยู่ภายใต้บังคับ ว่าจะต้องจบการศึกษาภาคบังคับเพียงใดขึ้นอยู่กับ วัน เดือน ปี ที่ผู้นั้นเกิดเป็นสำคัญ ว่ากฎหมายว่าด้วยการศึกษาที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นกำหนดให้บุคคลนั้นจะต้องเริ่มเข้าเรียนเมื่อมีอายุเท่าใด จนถึงอายุเท่าใด

ถาม- ที่นี้ผู้สมัครหมายเลข 2 ไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนที่กล่าวข้างต้น จะยึดตาม น. หน้าที่ 13 ได้อย่างไร อาจารย์เห็นอย่างไรครับ

-และผมมองว่าผู้สมัครหมายเลข 2 จะได้คุณสมบัติก็ต่อเมื่อมีวุฒิ ป.4 (ในระบบการศึกษาปกติ แต่อันนี้ไม่ใช่ปิดประตูได้เลย) หรือ (ได้วุฒิ ม.3 จาก กศน.) จึงจะมีคุณสมบัติตอนสมัครสถานเดียว อาจารย์เห็นด้วยไหมครับ

คณิน อุดมความสุข
เขียนเมื่อ Wed Jul 21 2010 12:52:55 GMT+0700 (ICT)

เรียน คุณรัศมี ครับ
 
   เราต่างแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องนี้มายาวนาน บทสรุปสำหรับการเลือกใช้ข้อกฎหมายมาพิจารณาครั้งนี้ น่าจะอยู่ที่ คณะ กก.ฯ อำเภอ... "เลือกตีความให้สอดรับกับฐานความรู้ที่มี (อาจจะมาจากข้อหารือ หน้า 13) .." ซึ่งผมได้นำเรียนแล้วว่า น้ำหนักของการใช้อ้างอิง ควรมาจากหนังสือสั่งการมากกว่ารายละเอียดที่ปรากฎในข้อหารือ  (ประเด็นตรงนี้ทำให้มีสำนวน ...จึงยังไม่ถูกต้อง...ให้เห็น)
  นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ส่วนกลางบางคนของสำนักบริหารการปกครองท้องที่  กรมการปกครอง  เคยให้ความเห็นกับผมว่า "หากมีปัญหาในการตีความ  ต้องการให้ได้ข้อยุติที่ชัดเจน ต้องส่งรายละเอียดนั้นให้กรม ฯ พิจารณา  กรมฯ จะประสานหน่วยที่เกี่ยวข้อง เช่น สพฐ.ต่อไป...
  คุณรัศมีจะช่วยอนุเคราะห์ ให้เกิดข้อเท็จจริงเรื่องนี้เกิดขึ้นได้หรือไม่ครับ  นอกจากรอผลการพิจารณาจากจังหวัด... แล้ว  กรุณาทำต่ออีกนิด  สำเนาเรื่องทั้งหมดที่เคยแจ้งอำเภอ... จังหวัด...  นำส่งอธิบดีกรมการปกครอง เพื่อให้ท่านวินิจฉัยสั่งการไปทั้งประเทศ..ครับ

รัศมี
IP: xxx.26.227.21
เขียนเมื่อ Wed Jul 21 2010 15:03:36 GMT+0700 (ICT)

ตรงกับความคิดเห็นของผมพอดีครับอาจารย์ ผมจะดำเนินการต่อไป โดยส่งรายละเอียดไปที่กรมการปกครองให้เขาฟันธง เป็นครั้งสุดท้าย อย่างไรเสียก็จะนำมาเรียนอีกในโอกาสหน้า ผมก็เกรงใจอาจารย์เหมือนกัน และขอขอบคุณมากๆครับ

คณิน อุดมความสุข
เขียนเมื่อ Wed Jul 21 2010 20:41:14 GMT+0700 (ICT)

คุณรัศมี ครับ

  ฝากต่ออีกนิด  ถ้าได้รายละเอียดทั้งจากจังหวัด.. หรือกรมการปกครอง ที่โต้ตอบข้อหารือแล้ว  ช่วยนำหนังสือราชการ scan เป็นไฟล์ภาพนามสกุล *.jpg ตามจำนวนหน้าที่ได้รับ  แล้วส่งไปให้ผมทาง e mail หรือหากไม่สะดวกกรุณาถ่ายเป็นเอกสารแล้วส่งให้ไปให้ผมทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในข้อความของ face book  เพื่อจัดการนำมาเผยแพร่ ณ สถานที่แห่งนี้ ให้ผู้สนใจได้ใช้ประโยชน์ต่อไป ครับ

ปูเป้
IP: xxx.46.196.32
เขียนเมื่อ Thu Jul 22 2010 11:18:05 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะอาจารย์ อยากเรียนถามว่าคุณสมบัติอีกข้อนึงซึ่งผู้ที่จะมาเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยได้นั้นต้องไม่เคยต้องโทษในคดีต้องห้าม ก็คือ คดีการพนันที่เป็นเจ้าสำนัก คดีอาวุธปืนเถื่อน คดีป่าไม้ คดียาเสพติด ตรงนี้ก็เข้าใจค่ะ พรบ.ล้างมลทินไม่ได้ลบประวัติ แต่ไม่มีการขออภัยโทษหรือวิธีอื่นที่สามารถลบข้อคุณสมบัติดังกล่าวเพื่อให้บุคคลนี้ได้มีโอกาสได้รับใช้ราชการ หรือบุคคลนี้ไม่สามารถรับราชการเป็นผู้ใหญ่ผู้ช่วยได้ตลอดชีพ

นายศิระ แย้คง
IP: xxx.7.186.202
เขียนเมื่อ Wed Sep 08 2010 14:25:12 GMT+0700 (ICT)

เรียน อาจาย์ที่เคารพ

มีเรื่องสอบถามว่า ผู้สมัครตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่ง มีวุฒิการศึกษา ป.4 ในปี 2518

1. วุฒิการศึกษา ป.4 ปี 2518 เป็นวุฒิการศึกษาภาคบังคับในช่วงที่เปลี่ยนแปลงการศึกษาภาคบังคับจาก

ประโยคศึกษาตอนต้นเป็นประโยคศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2505-2519 ใช่หรือไม่

2. ถ้าคำตอบข้อ 1 คือ ใช่ แสดงว่าบุคคลนั้นมีสิทธิลงสมัครตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ถูกต้องหรือไม่

ขอความกรุณาประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ด้วยครับ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

คณิน อุดมความสุข
เขียนเมื่อ Thu Sep 09 2010 10:23:44 GMT+0700 (ICT)

เรียน คุณศิระ ครับ

  ผู้สมัครที่ถาม อาจจะถือได้ว่ามีวุฒิการศึกษาภาคบังคับที่มีสิทธิสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้าน  ถ้าไม่ถูกกำหนดโดยราชกิจจานุเบกษาฉบับใดฉบับหนึ่งในช่วง พ.ศ.2505 - 2519 ที่ผมนำมาเผยแพร่ในข้อมูลบล๊อกด้านบน

"ผู้ที่จบการศึกษาภาคบังคับในช่วง พ.ศ.2505 - 2521 ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2503 ที่กำหนดให้จบ ป.7 เป็นเพียงบางพื้นที่ บางโรงเรียนเท่านั้นที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศในราชกิจจานุเบกษา  นอกเหนือจากนี้จบเพียง ป.4 ก็ถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ"  นี่เป็นข้อมูลที่ผมได้อธิบายไว้แล้วในบล๊อกนี้ครับ

  หากจะให้ช่วยตรวจสอบ  กรุณาบอกชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ขอผู้สมัครท่านนี้ที่จบให้ด้วยครับ  แต่ทั้งนี้ยังขอยืนยันเช่นเดียวกับทุกปัญหาที่เคยถามว่า  ให้อยู่ในดุลยพินิจการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ฯ ที่แต่ละอำเภอแต่งตั้งครับ ว่าจะวินิจฉัยคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละรายอย่างไร 

รัศมี
IP: xxx.53.94.105
เขียนเมื่อ Fri Sep 10 2010 10:57:20 GMT+0700 (ICT)

จากความเห็นที่ 64

-สวัสดีครับอ.คณิต ผมได้ยืนฟ้องศาลปกครองขอนแก่นแล้วครับ บ.อยู่ที่จ.กาฬสินธุ์ ฟ้องแทนมีใบมอบอำนาจ คดีหมายเลขดำที่ 380 / 2553 เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2553 โดยขอให้ศาลได้วินิจฉัยว่าผู้ใหญ่บ้านคนนี้จบการศึกษาภาคบังคับหรือไม่ และหากขาดคุณสมบัติเรื่องการศึกษาขอให้ศาลได้มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งนายอำเภอที่แต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านไปแล้ว คงไม่น่าจะใช้เวลาเกิน 2 ปี ผลเป็นอย่างไรจะส่ง link ข้อมูลให้อ. เผยแพร่ต่อไปครับ

คณิน อุดมความสุข
เขียนเมื่อ Sat Sep 11 2010 21:30:48 GMT+0700 (ICT)

คุณรัศมี ครับ

   กรณีที่ฟ้องศาลปกครองครั้งนี้  หากศาลรับดำเนินการ  จะเป็นกรณีตัวอย่างให้เจ้าหน้าที่ของกรมการปกครอง ต้องใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ ถี่ถ้วน ในการกลั่นกรองคุณสมบัติผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านในทุก ๆ อำเภอต่อไปครับ 

  คุณรัศมีต้องเตรียมเอกสารข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นไว้ด้วยนะครับ  เพราะศาลต้องเรียกดูเอกสารประกอบคำฟ้องหลาย ๆ เรื่องเพิ่มเติมอย่างแน่นอน

IP: xxx.53.94.253
เขียนเมื่อ Wed Sep 15 2010 08:48:16 GMT+0700 (ICT)

ยินดีครับอาจารย์ที่แนะนำ ผมจะทำการบ้านให้ดีที่สุด และก็มีความมั่นใจมากที่จะอธิบายด้วยเอกสารหรือวาจาก็ได้ ผมพร้อมแล้ว

-และขอสอบถามอีกนิดหนึ่งครับ ถ้าศาลฯตัดสินว่าเขาขาดคุณสมบัติ ผลก็คือทำให้ผู้สมัครหมายเลข 1 เสียหาย เสียโอกาส และเสียสิทธิในการเป็นผู้ใหญ่บ้าน ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2551 ข้อ 38 อำเภอจะรับผิดชอบ หรือเยียวยาอย่างไร หากทำเป็นเฉยผมเล็งจะดำเนินการ ด้วย ม. 157 ต่อครับ

-ผมได้มีโอกาสอ่านความคิดเห็นผู้รู้ บอกว่าในคุณสมบัติของ ผญ. ทั้งสิยสี่ข้อ ข้อที่เกี่ยวกับการศึกษาเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาให้หนักกว่าเพื่อน เพราะหลายคนตกม้าตายมามากแล้ว ผิด พรบ.ก็คือผิดกฎหมายนี้เองและไม่ใช่เรื่องเล็ก ที่ผ่านมาศักยภาพของ ผญ.พูดกันตามตรงไม่มีปัญาจะไปต่อสู้กับอำเภอได้ เพราะกลัวเขาจะตายครับอาจารย์ ขอบคุณครับ

คณิน อุดมความสุข
เขียนเมื่อ Wed Sep 15 2010 13:20:05 GMT+0700 (ICT)

คุณรัศมี ครับ

หากศาลสั่งเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านของนายอำเภอ..โดยไม่มีคำสั่งอื่นเพิ่มเติม (เช่นให้หมายเลข 1 ได้สิทธิตามข้อ 38 ของระเบียบ มท.ว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2551) ผมคิดว่าอำเภอน่าจะดำเนินการตามมาตรา 19 (2) ของ พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 และแก้ไข โดยให้เลือกผู้ใหญ่บ้าน ภายใน 30 วัน ฯ  ครับ

ดังนั้นหากมีโอกาส กรณีศาลเรียกเอกสารหรือให้ชี้แจงเพิ่ม  คุณรัศมีต้องรายงานศาล ฯ ทราบเกี่ยวสิทธิของผู้สมัคร ตามข้อ 38 ของ ระเบียบ มท.ว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2551 และเพิ่มเติมคำขอ(ถ้าทำได้) ขอสั่งให้ผู้มีอำนาจดำเนินการตามข้อ 38 ด้วย

รัศมี
IP: xxx.26.229.204
เขียนเมื่อ Thu Sep 16 2010 15:46:50 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณครับท่านอาจารย์คณิต อุดมความสุข มากเลยครับผมจะทำคำขอเพิ่มเติม ขอให้ศาลศาลฯสั่งอำเภอให้ดำเนินการตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการเลือก ผญ. 2551 ข้อ 38 สอบถามเจ้าหน้าที่ศาลแล้วบอกว่าทำได้เลย ขอคุณครับ

รัศมี
IP: xxx.26.229.239
เขียนเมื่อ Tue Sep 21 2010 14:24:11 GMT+0700 (ICT)

-ผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคดีนี้ครับ ในวรรคท้ายที่เป็นการสรุป ทำไมจึงถือว่าผู้นี้ไม่ได้เป็นผู้เสียหายโดยตรงครับ ขอความเห็นอาจารย์ด้วยครับ

http://court.admincourt.go.th/ordered/Attach/53/1-3-53-164.doc

คณิน อุดมความสุข
เขียนเมื่อ Tue Sep 21 2010 22:02:09 GMT+0700 (ICT)

ผมอ่านไปแล้ว 1 รอบ กำลังสับสนครับ  ขอเวลาศึกษาและประสานความเห็นจากผู้รู้บางท่านก่อน 

และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  ผมได้นำคำสั่งศาลปกครองสูงสุด 31 พฤษภาคม 2553 ที่คุณรัศมีทำ link ไว้  มาวางไว้ที่นี่แล้ว  http://gotoknow.org/file/kaninu/admincount.doc

ปรารถนาเขต 3
IP: xxx.143.173.51
เขียนเมื่อ Thu Sep 23 2010 13:44:24 GMT+0700 (ICT)

ผู้สมัครได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้ว ต.นครไทย อ.นครไทย มีผู้ร้องว่า ขาดคุณสมบัติ ผู้ได้รับเลือก เกิด พ.ศ.2500 จบ ป.4 เมื่อ 11 มี.ค.2511 ร.ร.บ้านหนองน้ำสร้าง ต.นครไทย และศึกษาต่อ กศน.นครไทย หลักสูตร 2544 เมือวันที่ 3 พฤศจิกายน 2551 เหตุที่ออก เรียนจบระดับประถมศึกษา วุฒิเดิม เขียนไว้ว่า ไมมีวุฒิ ทางจังหวัดสอบถามว่า วุฒิดังกล่าวสามารถเทียบเท่ากับการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลายหรือภาคบังคับหรือไม่อย่างไร

คณิน อุดมความสุข
เขียนเมื่อ Thu Sep 23 2010 14:20:47 GMT+0700 (ICT)

คุณปรารถนา ครับ
ลองตามดูทีละประเด็น นะครับ

 


1. ร.ร.ที่บุคคลเป้าหมาย จบ ป.4 เมื่อ พ.ศ.2511 ถูกกำหนดโดยราชกิจจานุเบกษา เล่ม 80 ตอนที่ 10 วันที่ 26 มกราคม 2506 ให้เขยิบความรู้เป็น ป.7 ทั้งตำบลนครไทย (= ณ พ.ศ.2511 ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ)


2. บุคคลเป้าหมายศึกษาต่อหลักสูตร กศน. ได้วุฒิระดับประถมศึกษา เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2551  (= ณ พ.ศ.2551 บุคคลนี้จบการศึกษาเพียง ป.6) 

ตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ประกาศเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2545 บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546 ปรับเป็น 9 ปี  นั้นเท่ากับต้องจบ ม.3

สรุปผู้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านคนนี้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 12 (14)ที่มีพื้นความรู้ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ ครับ

สมพงษ์
IP: xxx.232.16.7
เขียนเมื่อ Sun Oct 03 2010 20:59:46 GMT+0700 (ICT)

ผมสมัครผู้ใหญ่บ้าน ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว ได้เบอร์ 1 แต่ขณะนี้ เบอร์ 2 ยื่นขอตรวจสอบคุณสมบัติว่าไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ผมหาดูในราชกิจจามันหาไม่เจอ บางรายการดาว์โหลดไม้ได้ ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจสอบทีครับ จะขอบพระคุณมาก ผมจบปี 2519 โรงเรียนบ้านวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย กรุณาตอบด่วนด้วยนะครับ

คณิน อุดมความสุข
เขียนเมื่อ Sun Oct 03 2010 21:35:50 GMT+0700 (ICT)

เรียน คุณสมพงษ์ ครับ

  ขอข้อมูลเพิ่มว่า ที่จบ พ.ศ.2519 เป็น วัน เดือน และชั้นใด ด้วยครับ 

เบื้องต้นขอเรียนว่า ในช่วง พ.ศ.ดังกล่าว อาจเป็นไปได้ที่บางคนที่จบบางโรงเรียน ถูกขยายการศึกษาภาคบังคับจาก ป.ต้น เป็น ป.ปลาย หรือ ป.4 เป็น ป.7 เมื่อมีประกาศราชกิจจานุเบกษากำหนดไว้  หากไม่ถูกกำหนดและจบแค่ ป.4  ถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ ครับ 

  หากได้ข้อมูลข้างต้น  เช้าวันที่ 4 ตค. 53  เมื่อเข้าทำงานแล้ว ผมจะตรวจสอบให้ทันทีครับ

นางชญาดา บุญจริง
IP: xxx.19.66.234
เขียนเมื่อ Mon Oct 04 2010 11:10:21 GMT+0700 (ICT)

ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจสอบทีครับ จะขอบพระคุณมาก ดิฉันเกิดวันที่ 19 พฤษภาคม 2510 เข้าเรียนที่โรงเรียนบ้านหนองกก (เดิม) ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา (ปัจจุบัน) ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เข้าเรียนที่สถานศึกษาแห่งนี้เมื่อ วันที่ 1พฤษภาคม 2516 ออกจากสถานศึกษานี้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2521 เหตุที่ออก เรียนจบชั้นสูงสุด อยากถามอาจารย์ว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านได้หรือไม่ กรุณาตอบด่วนด้วยนะคะ (ด่วนมากค่ะ)

คณิน อุดมความสุข
เขียนเมื่อ Mon Oct 04 2010 11:16:37 GMT+0700 (ICT)

เรียน คุณสมพงษ์  ครับ

  ระหว่างรอคำตอบตามกระทู้ 78 ข้างบน  ผมนั่งตรวจสอบราชกิจจานุเบกษา โดยมีสมมุติฐานว่า คุณสมพงษ์ จบ ป.4 ปี 2519 ไล่ดูรายฉบับครับ  มาเจอข้อมูลนี้อย่างจัง

"ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92 ตอนที่ 119 ประกาศวันที่ 24 มิถุนายน 2518  บังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2518 เป็นต้นไป รายการลำดับที่ 19  ร.ร.วัดบ้านหลวง ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ถูกขยายการศึกษาภาคบังคับให้สูงขึ้นเป็น ป.7นั่นคือ หากเป็นตามที่ผมคาดคะเนตามวรรคแรก คุณสมพงษ์  ถือว่ายังไม่จบการศึกษาภาคบังคับตามที่เป็นคุณสมบัติสำคัญของตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ครับ

คณิน อุดมความสุข
เขียนเมื่อ Mon Oct 04 2010 11:40:17 GMT+0700 (ICT)

เรียน คุณชญาดา ครับ (กระทู้ 79)
   เนื่องจากไม่มีข้อมูลว่าจบชั้นใด  แต่เวลาที่จบ วันที่ 30 เมษายน 2521 นั้น ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2520 ประกาศใช้วันที่ 31 มีนาคม 2520  และ พ.ร.บ.ประถมศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2521 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 5 เมษายน 2521 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2521 ปรับการศึกษาภาคบังคับถึง ป.6 ทั้งประเทศ  

   เมื่อใช้เกณฑ์นี้มาจับ  หากวุฒิที่คุณชญาดาได้รับคือ ป.6  ถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ ครับ  แต่หากเป็นชั้นอื่นที่ต่ำกว่าผมคิดว่ายังสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านไม่ได้ครับ 

คุณสมพงษ์
IP: xxx.49.117.202
เขียนเมื่อ Mon Oct 04 2010 18:11:29 GMT+0700 (ICT)

เรียน อาจารย์คณิน ที่เคารพ

ผมสมพงษ์ เจ้าของกระทู้ที่ 77 ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ช่วยตรวจสอบคุณสมบัติให้ ต่อไปนี้ผมจะเรียนต่อเพิ่มเติม เผื่อมีโอกาสรับใช้ชาติครับ ขอบพระคุณอาจารย์อย่างยิ่ง

สมพงษ์

คณิน อุดมความสุข
เขียนเมื่อ Mon Oct 04 2010 19:53:22 GMT+0700 (ICT)

คุณสมพงษ์ ครับ

  เรียนเพิ่มเติมครั้งนี้  ขอให้เรียนได้อย่างน้อย ม.3 นะครับ  หรือถ้าเป็นหลักสูตร กศน. ต้องจบหลักสูตร ม.ต้น เพื่อให้ได้คุณสมบัติจบการศึกษาภาคบังคับตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ที่บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546

ชญาดา บุญจริง
IP: xxx.19.66.15
เขียนเมื่อ Tue Oct 05 2010 08:47:05 GMT+0700 (ICT)

ขอขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ ที่ให้ความกระจ่าง

คณิน อุดมความสุข
เขียนเมื่อ Tue Oct 05 2010 11:08:20 GMT+0700 (ICT)

คุณรัศมี ครับ (กระทู้ที่ 73)

  วันนี้ได้รับคำชี้แนะจากท่านอัยการคดีปกครองท่านหนึ่งเกี่ยวกับคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ทำ link ไว้แล้วครับ

  ท่านให้ความรู้ว่าผู้ฟ้องคดีใจร้อนไปนิดหนึ่ง ใช้เอกสารโต้ตอบที่อำเภอชี้แจงว่าผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติ (ลว. 14 กรกฎาคม 2552) ซึ่งศาลระบุในวรรคท้าย หน้าที่ 8 ว่า "เป็นเพียงการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง" นำไปฟ้องคดี  ผลจึงเป็นดั่งที่ศาลมีคำสั่ง  หากรอจนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน (ผญ.6) ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2552  ซึ่งศาลระบุชัดเจนในหน้าที่ 9 ว่า ประกาศนี้ถือเป็นคำสั่งทางปกครอง แล้วค่อยฟ้องคดี สิทธิการฟ้องคดีจึงจะเกิดขึ้นและเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลปกครองได้ ครับ

  เงื่อนไขการฟ้องคดีนี้เป็นมูลเหตุสำคัญยิ่ง ที่ทุก ๆ ท่านต้องตรวจสอบการดำเนินการให้ถึงที่สุดจนกว่าจะมีคำสั่งทางปกครองที่ส่งผลกระทบต่อตนเองออกมา  แล้วค่อยนำหลักฐานนั้นไปฟ้องคดีปกครองต่อไป และต้องอยู่ภายใต้เงื่อนเวลาที่กำหนดด้วยครับ

รัศมี
IP: xxx.26.229.161
เขียนเมื่อ Fri Oct 08 2010 16:34:15 GMT+0700 (ICT)

- ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์มากๆด้วยครับที่ ได้ให้ความกระจ่างเป็นอย่างดี

ไพวรรณ์ อภัยภักดิ์
IP: xxx.49.179.178
เขียนเมื่อ Sat Oct 09 2010 22:11:11 GMT+0700 (ICT)

เรียน อาจารย์คณิน อุดมความสุข ที่เคารพ

ผมนายไพวรรณ์ อภัยภักดิ์ ผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านดอนคง ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย หมายเลข 2

ได้ยื่นขอให้คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครหมายเลข 1 ที่ยื่นเอกสารการสมัครวุฒิการศึกษาจบ ป.4 รับรองข้อมูลโดยผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านวัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย จบปี 2519 โดยทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 2 ยืนยันว่า โรงเรียนบ้านวัดหลวงในปีนั้น ต้องจบ ป.7 ต่อมา คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติจำนวน 4ใน 7 คน ได้ลงลายมือชื่อเอกสารว่าผู้สมัครหมายเลข 1 ขาดคุณสมบัติในวันที่ 6 ตุลาคม 2553 เพราะโรงเรียนบ้านวัดหลวง ประกาศใช้ราชกิจจานุเบกษา ขยายการศึกษาภาคบังคับ เป็นจบ ป.6 เล่มที่ 92 ตอนที่ 119 ลำดับที่ 19 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2518

แต่ในวันที่ 7 ตุลาคม 2553 ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้ยื่นเอกสารเพิ่มเติม โดยทางอำเภอไม่เปิดเผยให้ดูข้อมูลวุฒิการศึกษา แต่อ้างว่า ผู้สมัครได้ยื่นเอกสารทะเบียนนักเรียนฉบับจริง ว่าจบปี 2518 ก่อนประกาศใช้ราชกิจจานุเบกษา และขณะนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้เอาเอกสารทั้งหมดไปตรวจสอบที่จังหวัด และจะประกาศผลให้ทราบอีกต่อไป

เมื่อผมได้ไปขอตรวจสอบทะเบียนนักเรียนที่โรงเรียนบ้านวัดหลวง ได้รับคำปฏิเสธไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลใดๆทั้งสิ้น ทุกอย่างเป็นความลับของทางราชการ ทุกที่ใช้เหมือนกันทั่วประเทศ

เรียนถามเป็นรายข้อดังนี้

1. เหตุใดเอกสารที่ยื่นในครั้งแรกรับรองโดย ผอ.โรงเรียน จึงถูกหักล้างด้วยเอกสารที่ไม่ยอมเปิดเผยข้อมูล

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติที่แต่งตั้งโดยนายอำเภอโพนพิสัย ลงนาม 4 คน ใน 7 คน ว่าผู้สมัครหมายเลข 1 ขาดคุณสมบัติ สามารถหักล้างโดยความเห็นจากทางจังหวัดหนองคายได้หรือไม่

3.การทำเอกสารการจบการศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้หรือไม่ ผู้กระทำจะมีความผิดหรือไม่ การตรวจสอบจะทำอย่างไร

4. เอกสารที่ยื่นภายหลังรับสมัคร สามารถหักล้างเอกสารที่ยื่นสมัครไว้ในวันแรกได้หรือไม่ หากได้ ต้องเป็นเอกสารที่รับรองโดยผู้มีอำนาจเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ การยื่นเอกสารลอยๆ ไม่มีหัวหน้าส่วนราชการรับรองจะอ้างว่ามีผลทางกฏหมายได้หรือไม่

5.จะทำอย่างไรให้ทางอำเภอโพนพิสัย และทางจังหวัดหนองคาย และโรงเรียนบ้านวัดหลวง เปิดเผยเอกสารข้อมูลจริงได้ หากความจริงยังไม่กระจ่าง ทางจังหวัดสามารถสั่งให้มีการเลือกตั้งตามกำหนดหรือเลื่อนการคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านได้หรือไม่

กระผมตั้งข้อสงสัยว่า หากวุฒิการศึกษาของเบอร์ 1 จบป.4 ก่อนราชกิจจาฯจริง เหตุใด ผอ.โรงเรียนจึงรับรองข้อมูลว่าจบปี 2519 และนำมายื่นสมัครในครั้งแรก จนทำให้ขาดคุณสมบัติ เหตุใดทางอำเภอโพนพิสัย จึงไม่ยอมให้กระผมตรวจสอบดูเอกสารการจบที่ยื่นในครั้งหลัง ว่าเป็นเอกสารที่รับรองโดยผู้มีอำนาจและถูกต้องหรือไม่ เหตุใดจึงแย้งกับเอกสารที่ยื่นสมัครในครั้งแรก

กระผมจะใช้พรบ.ข้อมูลข่าวสารให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไร

เพื่อความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้

ขอบขอบพระคุณอาจารย์ล่วงหน้าที่ให้คำตอบ ไพวรรณ์ อภัยภักดิ์

ไพรวรรณ อภัยภักดิ์
IP: xxx.232.77.9
เขียนเมื่อ Sun Oct 10 2010 04:48:51 GMT+0700 (ICT)

เรียน อาจารย์คณิน อุดมความสุข ที่เคารพ

ผมอยากทราบอีเมลแอดเดรสของอาจารย์โดยตรง จะได้ส่งข้อมูลและข้อสงสัยเรียนถามอาจารย์โดยตรง จะช่วยกรุณาบอกได้ไหมครับ หรือจะส่งมาทาง [email protected] ก็ได้ครับ จะขอบพระคุณเป็นอย่างมาก

ไพรวรรณ อภัยภักดิ์

คณิน อุดมความสุข
เขียนเมื่อ Sun Oct 10 2010 14:41:28 GMT+0700 (ICT)

เรียน คุณไพรวรรณ ครับ

    ก่อนอ่านกระทู้  อยากให้วนขึ้นไปอ่านกระทู้ที่ 77 ,78 , 80 และ 82 ผมคิดว่าน่าจะเป็นบุคคลเดียวกันที่คุณไพรวรรณกล่าวถึง และแนวโน้มน่าจะเป็นตามกระทู้ที่ 82 ครับ

   ประเด็นที่สอบถาม หากให้ผมสรุป  ทั้งหมดทั้งมวลเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2551 ข้อ 17 และข้อ 41 - 43 ที่ อ.โพนพิสัย แต่งตั้ง  ไม่ว่าจะเป็นการให้ความเห็นข้างมาก 4 ใน 7 ของคณะกรรมการ ฯ , การยื่นเอกสารเพิ่มเติมของหมายเลข 1 , การส่งเรื่องให้ จ.หนองคาย ตรวจสอบ  ถึงที่สุดแล้วหากได้ผลประการใดต้องกลับมาเริ่มต้นที่ อ.โพนพิสัย  เพื่อประกาศรายชื่อผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านตามแบบ ผญ.6 ครับ

  ขณะนี้คุณไพรวรรณ ไม่สามารถใช้สิทธิตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เพื่อตรวจสอบข้อมูลการศึกษาของผู้สมัครหมายเลข 1 ซึ่งถึงว่าเป็น "ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล" (มาตรา 4) ของหมายเลข 1  หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของข้อมูล (มาตรา 24) ครับ ( ผมได้ทำ link พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ฯ และส่งไฟล์ฝากไว้ที่นี่อีกทางหนึ่ง ต่อท้ายเนื้อหาในบล๊อกนี้ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาร่วมกัน)

   หากเอกสารที่หมายเลข 1 ยื่นเพิ่มเติม  เป็นหลักฐานที่ไม่ถูกต้อง เช่น ปลอมแปลง , แก้ไข ฯลฯ  หรือถูกต้องตามข้อเท็จจริง  ต้องเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ฯ ของ อ.โพนพิสัย ชุดนี้ ที่ต้องแสวงหาข้อเท็จจริงและตรวจสอบ ก่อนทำรายงานผลถึงนายอำเภอ เพื่อประกาศรายชื่อผู้สมัคร ฯ ตามแบบ ผญ.6 ครับ

  ข้อเท็จจริงที่ควรพิจารณาคือ ราชกิจจา ฯ เล่ม 92 วันที่ 24 มิถุนายน 2518 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2518 เป็นต้นไป  จะมีผลผูกโยงอย่างไรกับเงื่อนเวลาการจบการศึกษาที่ปรากฎในหลักฐานของผู้สมัครหมายเลข 1 ที่ยื่นเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2553  ครับ

  อยากให้คุณไพรวรรณ ใจเย็น ๆ แล้วรอคอยประกาศรายชื่อผู้สมัครฯ ตามแบบ ผญ.6  ที่ อ.โพนพิสัย จะประกาศออกมา  หากมีข้อสงสัยใด ๆ เกิดขึ้น และต้องการดำเนินการเรียกร้องสิทธิ ฯ  แนะนำให้ปรึกษากับคุณรัศมี ซึ่งได้ฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว ตามกระทู้ที่ 68 - 72  และมีตัวอย่างของคำสั่งศาลปกครองสูงสุด อีกลักษณะหนึ่ง ตามกระทู้ที่ 73 ,74 และ 85 ครับ

IP: xxx.232.235.177
เขียนเมื่อ Sun Oct 10 2010 18:04:47 GMT+0700 (ICT)

เรียน อ.คณิน อุดมความสุข ที่เคารพ

ผม ไพวรรณ อภัยภักดิ์ เจ้าของกระทู้ที่ 87 ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ให้คำชี้แนะ เรื่องมีอยู่ว่า ข้อเท็จจริงที่ควรพิจารณา การยื่นเอกสารเพิ่มเติม โดยมีสาระสำคัญ วัน เดือน ปีจบ เป็นเดือน พฤษภาคม 2518 และอ้างว่า จบป. 4 ก่อนจะมีผลบังคับของราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92 วันที่ 24 มิถุนายน 2518 มีผลบังคับใช้ เพราะปีการศึกษา 2517 จะจบต้นปี 2518 ครับ ซึ่งจะทำให้เขามีคุณสมบัติครบ แต่เอกสารที่ยื่นในครั้งแรกขัดแย้งกับเอกสารเพิ่มเติม (ในความคิดผม)

จากที่อาจารย์ตอบ ผมเข้าใจถูกไหมครับว่า หากการตรวจสอบคุณสมบัติผิดจากความเป็นจริง จนทำให้การคัดเลือกต้องเกิดขึ้น(มีผู้สมัคร 2 คน) อันเกิดจากการตรวจสอบคุณสมบัติผิดพลาดของคณะกรรมการ คนที่ต้องรับผิดชอบ คือคณะกรรมการตรวจสอบเต็มๆ และผมมีความชอบธรรมเรียกร้องความเป็นธรรมต่อไป

ผมมีสิทธิ์สอบถามข้อมูลจากอำเภอว่า ผู้สมัครคนดังกล่าวได้ยื่นเอกสารต่อทางอำเภอตามข่าวหรือไม่ครับ และทางจังหวัดสามารถสั่งให้มีการเลือกตั้งแทนอำเภอโดยไม่รับฟังคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้หรือไม่ครับ

สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่เป็นแสงธรรมแสงปัญญา พัฒนาชาติไทย แก้ไขปัญหาเพื่อชาติบ้านเมืองครับ

คณิน อุดมความสุข
เขียนเมื่อ Sun Oct 10 2010 20:46:32 GMT+0700 (ICT)

คุณไพรวรรณ ครับ

   ข้อมูลการศึกษา ป.4 ของผู้สมัครหมายเลข 1 ขณะนี้มี 2 ชุดแล้ว  ณ วันที่สมัครยื่นหลักฐานว่า จบ ปี 2519 แต่พอวันที่ 7 ตค. 54 อำเภอบอกว่าผู้สมัครท่านนี้ยื่นเอกสารฉบับจริง ระบุว่าจบ พค. 2518  น่าสงสัยนะครับว่าทำไมหลักฐานจบการศึกษาที่เป็นเรื่องสำคัญของผู้สมัครถึงมีความคลาดเคลื่อนได้เป็นปี

  ถ้าบุคคลในกระทู้ที่ 77 เป็นบุคคลเดียวกับที่คุณไพรวรรณระบุ  เขาระบุชัดเจนว่าตัวเองจบ ป.4 ปี 2519 ที่ ร.ร.วัดบ้านหลวง และยิ่งย้ำชัดในกระทู้ที่ 82 ว่า จะไปเรียนต่อเพิ่มเติมเพื่อหาโอกาสรับใช้ชาติ ครับ

  ขั้นตอนการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน หลังการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว คณะ กก.จะทำรายงานผลตรวจสอบถึงนายอำเภอเพื่อพิจารณาประกาศรายชื่อ ฯ ตามแบบ ผญ.6 โดยขั้นตอนระหว่างตรวจสอบสามารถดำเนินการได้หลายประการ และเมื่อถึงที่สุดหากนายอำเภอเห็นด้วย หรือพิจารณาไม่ทันภายใน 3 วัน ก็จะประกาศรายชื่อ (ผญ.6) ไปตามนั้น (ระเบียบฯ ข้อ 43 วรรคแรก) 

ถ้าไม่เห็นด้วย ส่งกลับไปให้คณะ กก.พิจารณา
- หากคณะ กก.ยืนยันไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ให้นายอำเภอประกาศ ฯ ตามนั้น (ระเบียบฯ ข้อ 43 วรรคสอง)
- หากคณะ กก.ไม่ยืนยันหรือพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายใน 3 วัน ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นมีคุณสมบัติ ฯ  นายอำเภอต้องประกาศ ฯ ตามนั้น (ระเบียบ ฯ ข้อ 43 วรรคสาม)

  หากประกาศแล้วมีผู้มีคุณสมบัติมากกว่า 1 คน  เป็นหน้าที่ของอำเภอจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งครับ  ไม่ใช่หน้าที่ของจังหวัด

  เพื่อให้เกิดความปรองดองกัน  อยากให้คุณไพรวรรณสอบถามข้อมูลที่สงสัยด้วยวาจาจากอำเภอครับว่า หมายเลข 1 ได้ยื่นเอกสารตามข่าวหรือไม่  หรือถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นอยากให้คุยกับหมายเลข 1 ด้วย  จะได้ชัดเจนไปเลยครับว่า ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ทั้งนั้นทั้งนี้ต่างเป็นประชาชนของบ้านดอนคงด้วยกันนี่ครับ

  หรือหากไม่สะดวกที่จะสอบถามด้วยวาจา  จะเลือกใช้วิธีถามเป็นหนังสือถึงอำเภอ เขาคงจะยินดีชี้แจงครับ  และถึงที่สุดต้องคอยดูการประกาศรายชื่อตามแบบ ผญ. 6 ที่นายอำเภอจะลงนามแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  ณ วันนั้นจะได้ทราบกันว่ามีผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้าม กี่คน ถ้ามีคุณไพรวรรณคนเดียว  กระบวนการเลือกตั้งก็ไม่จำเป็น ถือว่าคุณไพรวรรณได้รับเลือกไปเลย 

  แต่ถ้ามี 2 คน  ต้องเลือกตั้งครับ  และเมื่อยังไม่หายสงสัยเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาภาคบังคับของหมายเลข 1 ณ วันนั้นคุณไพรวรรณควรรวบรวมหลักฐานที่ยื่นตรวจสอบวุฒิของผู้สมัครหมายเลข 1 และประกาศ ผญ.6  เข้าสู่กระบวนการเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ จากศาลปกครองครับ  ซึ่งผู้จะให้คำแนะนำได้ดีที่สุดคือ คุณรัศมี  ดิษฐเนตร  ตามรายละเอียดกระทู้ 68 - 72 ครับ  ทั้งนี้หากเป็นข้อผิดพลาดอันเกี่ยวเนื่องมาจากการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ ฯ ก็ต้องว่ากันไปในภายหลังว่า อำเภอจะพิจารณาอย่างไร

ไพวรรณ์ อภัยภักดิ์
IP: xxx.49.92.153
เขียนเมื่อ Sun Oct 10 2010 21:13:14 GMT+0700 (ICT)

เรียน อ.คณินที่เคารพ

ผมกระจ่างแจ้งดังแสงรุ้งภาพด้านบนแล้วครับ ขอขอบพระคุณมาก ขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรง และช่วยเหลือผู้สงสัยเช่นนี้ตลอดไป ด้วยความเคารพ

IP: xxx.49.74.90
เขียนเมื่อ Mon Oct 11 2010 16:55:44 GMT+0700 (ICT)

เรียน อาจารย์คณิน อุดมความสุข ที่เคารพ

ผมไพวรรณ์ อภัยภักดิ์ ได้ดำเนินการตามที่อาจารย์แนะนำแล้วครับ เช้าวันนี้ผมและพยานได้ไปขอตรวจสอบการยื่นเอกสารเพิ่มเติมของผู้สมัครคนดังกล่าว โดยปลัดอำเภอได้แจ้งว่า มีคนนำเอกสารมาให้และถามว่าฉบับนี้ใช้ได้ไหม ก็เลยรับเอกสารมาแนบแฟ้มไว้ เพื่อเตรียมส่งขอให้จังหวัดพิจารณาเลื่อนการเลือกตั้งออกไปอีก 1 เดือน ผมได้ดูเอกสารแล้วจึงจับประเด็นและสอบถามว่า

1. เขามาส่งเอกสารเพิ่มเติมเมื่อใด ปลัดบอกว่าตั้งแต่วันที่ 31 ก.ย. 53

2. ได้ลงบันทึกการรับเอกสารไว้หรือไม่ ว่าใครเป็นคนมาส่ง ปลัดบอกว่า ไม่ได้ลงบันทึกเพราะเขาเอามาถามให้ดูเฉยๆว่าใช้ได้หรือไม่ และเขามายื่นด้วยความบริสุทธิ์ใจ

3. เหตุใดไม่มีรับรองสำเนาถูกต้องจากเจ้าหน้าที่หรือผู้รับรองเสาเนาวุฒิการศึกษาฉบับใหม่ ปลัดชี้ให้ดูที่ลายเซ็นของผู้อำนวยการใบจบที่ถ่ายเอกสารมา โดยมิได้รับรองสำเนา(เอกสารเป็นสำเนามิใช่ตัวจริง ผมจึงจดเลขทะเบียนใบจบนั้นไว้ตรวจสอบ) ผมบอกว่าต้องรับรองสำเนาถูกต้องด้วยครับถ้าเป็นสำเนา ปลัดบอกว่า ก็เขาเอามาให้ดูเฉยๆ

ช่วงบ่าย ผมอดสังสัยไม่ได้ว่า ทำไมโรงเรียนจึงออกใบรับรองวุฒิการศึกษา ให้บุคคลดังกล่าวมาสมัครเป็นปี 2519

แต่สำเนาวุฒิการศึกษาที่ไม่รู้ใครเป็นคนยื่นต่ออำเภอ(เขาอาจลืมนะครับเลยจำไม่ได้หรือไม่ก็ฝากต่อๆกันมาจนถึงปลัด)

กลับจบปี 2518 จึงเดินทางไปพบ ผอ.โรงเรียนที่บ้านท่าน เพื่อสอบถามว่า ทำไมออกวุฒิครั้งแรกให้เขาผิด ข้อมูลไม่ถูกต้อง จนทำให้ผมต้องยื่นขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติเขา

ผอ.ตอบว่า ทะเบียนนักเรียนเขียนว่าอย่างไรก็ต้องทำไปตามนั้น ท่านจำได้ว่า ในเอกสารทะเบียนเขียนคำว่า พ.ศ.เป็น พ.ส.จำได้ขนาดนั้นว่า สาเหตุที่ออก ไปศึกษาต่อที่อื่น และยืนยันความถูกต้องตามเอกสารที่แจ้งไป เมื่อถามว่าทางคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเคยเชิญท่านไปให้ข้อมูลหรือไม่ ท่านตอบว่าไม่เคย(ปัจจุบันท่านเกษียนเมื่อ 30 กันยายน 53)

ผมขอเรียนถาม อ.คณิน ที่เคารพ เป็นรายข้อดังนี้ครับ

1.ดูแล้วเหมือนสงสัยได้ว่า คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติไม่เร่งเรียกเอกสารและพยานให้เป็นไปตามหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งและตามที่ผมขอยื่นตรวจสอบคุณสมบัติเลย ทั้งที่โรงเรียนก็ห่างอำเภอแค่ 2 กิโลเมตร ส่วนบ้านผอ.ก็ห่างอำเภอ 3 กิโลเมตร และสุขภาพดี พร้อมเอาเอกสารที่ใครก็ไม่รู้มาให้ดูว่าใช้ได้ไหม มาขอเลื่อนการเลือกตั้ง ผมคิดว่าแค่นี้หมู่บ้านก็ขัดแย้งกันมากแล้ว

จะทำอย่างไรให้ โปร่งใส รวดเร็ว ยุติธรรม ไม่ต้องรอไปจังหวัดเลื่อนตรวจสอบไปอีก อีก 1 เดือน ด้วยเหตุผลแค่นี้

2.การขอเลื่อนการเลือกตั้ง เป็นอำนาจหน้าที่ของใครครับ เขาไปร้องเรียนที่จังหวัด ทำให้จังหวัดมาเอาเอกสารที่ใครก็ไม่รู้มายื่น ไปพิจารณาได้หรือไม่ หากการดำเนินการของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ชักช้า หรือ ส่อเจตนา ผมต้องรอสิทธิ์ผญ.6ไปเรื่อยๆหรือมีสิทธิ์เรียกร้องอย่างไรได้บ้างครับ

3. ผมจะทำหนังสือขอคำชี้แจงจากคณะกรรมการหรือทางอำเภอได้ไหมครับ

ประเทศไทยต้องบริสุทธิ์ โปร่งใส เที่ยงธรรมใช่ไหมครับ แต่วันนี้ พยับเมฆปกคลุมหมู่บ้านผมดังภาพที่ 2 ด้านบนครับ ด้วยความเคารพอาจารย์คณิน อุดมความสุข อย่างยิ่ง

นายไพวรรณ์ อภัยภักดิ์

คณิน อุดมความสุข
เขียนเมื่อ Mon Oct 11 2010 22:09:02 GMT+0700 (ICT)

คุณไพรวรรณ์ ครับ

   อ่านไปอ่านมา ผมค่อนข้างสับสนว่า กำลังเกิดอะไรขึ้นกับกระบวนการเลือกผู้ใหญ่บ้านดอนคง  ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย  เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วมีการยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน (ระเบียบฯ ข้อ33) และอำเภอตรวจสอบ (ระเบียบฯ ข้อ 34) ปิดประกาศรายชื่อผู้ยื่นใบสมัคร (ระเบียบฯ ข้อ 35) ตามแบบ ผญ.4 จนกระทั่งส่งหลักฐานให้คณะ กก.ตรวจสอบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 5 วัน ตั้งแต่วันที่ได้รับหลักฐานการสมัคร (ระเบียบฯ ข้อ 39)

  ข้อสงสัยที่เกิดขึ้น ทำไมมีรายงานของคณะ กก. 4 ใน 7 ว่า หมายเลข 1 ขาดคุณสมบัติ เมื่อวันที่ 6 ตค. 53  แต่คุณไพรวรรณ์ได้ข่าวมาว่า วันที่ 7 ตค. 53 หมายเลข 1 ยื่นเอกสารเพิ่มเติม  และท้ายที่สุดวันนี้ (วันที่ 11 ตค. 53) ปลัดอำเภอให้ข้อมูลว่า ใครก็ไม่รู้ ไม่ได้ลงบันทึก ส่งสำเนาวุฒิการศึกษาของหมายเลข 1 เมื่อวันที่ 31 กย. 53 ให้ดูและถามเฉย ๆ ว่าใช้ได้หรือไม่

  ตามระเบียบ ฯ ข้อ 33 ระบุชัดเจนว่า หลักฐาน เอกสารของผู้สมัครต้องรับรองความถูกต้อง  และข้อ 41 วรรคสอง ระบุไว้ว่า ให้คณะ กก.ตรวจสอบบันทึกไว้ด้วยว่า พยานหลักฐานในสำนวนการตรวจสอบได้มาอย่างไร จากผู้ใดและเมื่อใด  อีกทั้งวรรคสาม ยังกำชับว่า เอกสารให้ใช้ต้นฉบับ หากไม่อาจนำต้นฉบับมาได้ จะใช้สำเนาที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบรับรองความถูกต้องของเอกสารก็ได้

  ในความคิดของผม  ปัญหาน่าจะอยู่ที่สำเนาวุฒิการศึกษา (จบ ปี 2518)  ที่ปลัดบอกว่า ใครไม่รู้ นำมาให้ดูเฉย ๆ เมื่อวันที่ 31 กย. 53 นั้น  อ.โพนพิสัยจะยึดถือเป็นหลักฐานการสมัครและใช้ประกอบการตรวจสอบได้อย่างไร  แน่ใจหรือว่า เป็นเอกสารที่ถ่ายมาจากต้นฉบับจริง ๆ เพราะไม่มีลายมือชื่อของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบรับรองความถูกต้อง  งง !! ครับ นอกจากนี้จากคำพูดของ ผอ.ร.ร. ฯ ที่คุณไพรวรรณ์ ไปสอบถามในช่วงบ่ายวันนี้ (11 ตค. 53)  บอกเป็นนัย ๆ นะครับ ว่า ใบรับรองวุฒิการศึกษา (จบปี 2519) ที่ ร.ร.ออกให้ ตรงกับข้อมูลของทะเบียนนักเรียน (ซึ่งเขียน พ.ศ. เป็น พ.ส.) อีกทั้งสาเหตุที่ออก คือ ไปศึกษาต่อที่อื่น

  การขยายเวลาการเลือกผู้ใหญ่บ้าน ตามระเบียบ ฯ ข้อ 11 วรรคสาม อำเภอสามารถดำเนินการได้ถ้าเห็นว่าไม่อาจจัดให้มีการเลือกฯ ภายในกำหนด 30 วัน (ที่มีตำแหน่งว่าง) โดยให้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัด ขยายเวลาออกไปได้เท่าที่จำเป็น

 หากเป็นไปได้อยากให้คุณไพรวรรณ์ เข้าพบนายอำเภอโพนพิสัย ครับ  เพื่อสอบถาม ขอคำปรึกษาแนวดำเนินการกรณีนี้  เพราะท่านน่าจะมีข้อแนะนำดี ๆ มีทางออกที่เหมาะสม และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

 ** ระเบียบ ฯ หมายถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2551 

IP: xxx.232.198.137
เขียนเมื่อ Wed Oct 13 2010 19:09:30 GMT+0700 (ICT)

เรียน อ.คณิน ครับ

ผม ไพวรรณ์ อภัยภักดิ์ ครับ ได้ทำตามที่อ.คณินแนะนำคือ ได้พบนายอำเภอเพื่อขอความเป็นธรรมให้แก้ปัญหาต่างๆ ท่านให้คำแนะนำเป็นอย่างดียิ่ง ทั้งอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบทะเบียนนักเรียน ปรากฏว่าคงเกิดความสื่อสารข้อมูลด้านเอกสารผิดพลาด เนื่องจากลงบันทึกในช่องสาเหตุที่จำหน่ายนักเรียนระบุว่า ไปศึกษาต่อที่อื่น พ.ศ. 2519 เป็นดังเอกสารที่ยื่นในในครั้งแรก และลงข้อมูลไว้ว่า จบชั้นป.4 แต่ไม่ระบุวันที่จบ โดยเบอร์1 ขณะนี้ ได้มีการรับรองสำเนาประกาศนียบัตรที่ระบุว่าจบ ป.4 เมื่อ พ.ศ. 2518 แล้วและส่งเอกสารบันทึกส่งเอกสารเพิ่มเติมแล้วตามระเบียบ คงเป็นเพราะตอนจบเจ้าหน้าที่โรงเรียนไม่ได้จำหน่ายนักเรียน มาจำหน่ายออกเมื่อปีต่อมา และเขายินดีให้ตรวจเอกสารฉบับจริงแล้วครับ ความสงสัยต่างๆ เกิดจากการยื่นวุฒิที่เป็นใบซึ่งคัดจากทะเบียนนักเรียน และยื่นเอกสารเพิ่มเติมช้า และลืมรับรองเอกสาร เหลือแต่ดูเอกสารเพิ่มเติมฉบับจริงเท่านั้น หากการพิสูจน์บริสุทธิ์ยุติธรรมแล้ว การคัดเลือกจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับเสียงส่วนมากแล้วครับ

ขอบพระคุณอาจารย์คณิน ที่ให้คำแนะนำมาตลอดครับ

คณิน อุดมความสุข
เขียนเมื่อ Thu Oct 14 2010 09:25:15 GMT+0700 (ICT)

ยินดีครับ คุณไพรวรรณ์

    ที่สถานการณ์เรื่องนี้คลี่คลายไปด้วยดี  ปัญหาทุกเรื่องย่อมมีทางออกของมันเสมอครับ  ถ้าได้พยายามแล้ว  ผลจะเป็นอย่างไร ก็ต้องยอมรับให้ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้น ขอเป็นกำลังใจให้ครับ

น้ำผึ้ง
IP: xxx.172.135.51
เขียนเมื่อ Sat Oct 23 2010 10:37:04 GMT+0700 (ICT)

เรียน อาจรย์ค่ะ

อาจารย์ค่ะ พ่อให้หนูหาข้อมูลให้นะคะ หนูก็พยายามอ่านและหาตามที่อาจารย์บอก แต่พื้นที่นี้ หนูหาไม่เจอค่ะ

ก็คือว่า เกิด 2508 จบ ป.4 ที่จ.พิจิตร อ.บางมูลนาก ต.ห้วยเขน ถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ หรือเปล่า ค่ะ

คณิน อุดมความสุข
เขียนเมื่อ Wed Oct 27 2010 14:53:26 GMT+0700 (ICT)

คุณน้ำผึ้ง ครับ

  ขอข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับรายละเอียด วัน เดือน ปี และชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ที่พ่อได้หลักฐานการจบ (ควรระบุด้วยว่า เป็นใบสุทธิ หรือ หลักฐานอื่น) และสาเหตุของการออกจากโรงเรียนนี้ ด้วย

ผู้น้อย
IP: xxx.47.68.115
เขียนเมื่อ Fri Oct 29 2010 08:31:06 GMT+0700 (ICT)

เรียนถามอาจารย์ดังนี้ครับ

1.การศึกษาภาคบังคับผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านจบป.6 ขาดคุณสมบัติหรือไม่ครับ

2.ผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านมีเลขที่บ้านแต่บ้านได้รื้อถอนไป2ปีแล้วแต่ยังใช้เลขที่บ้านเดิมอยู่ไม่ทราบว่าขาดคุณสมบัติหรือไม่ครับ

คณิน อุดมความสุข
เขียนเมื่อ Fri Oct 29 2010 11:02:28 GMT+0700 (ICT)

ตอบ คุณผู้น้อย

   1.ผู้สมัครจบ ป.6 หลัง 31 มีนาคม 2520 - 31 ธันวาคม 2545 จบเท่านี้ถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ  แต่หากจบก่อนช่วง 2505 - 2519 ต้องพิจารณาเป็นราย ๆ ไปว่า จบแค่ไหนถือว่าเป็นการศึกษาภาคบังคับ ระหว่าง ป.4 และ ป.7  และถ้าจบหลังวันที่ 1 มค. 2546 ต้องจบ ม.3 จึงจะถือว่าเป็นจบการศึกษาภาคบังคับ ครับ

   2.กรณีมีเลขที่บ้าน แต่ไม่มีตัวบ้านเพราะรื้อถอน หากผู้สมัครยังคงอาศัยในหมู่บ้านนี้ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี (คุณสมบัติ มาตรา 12 (3) ) ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ครับ  ยกเว้นข้อเท็จจริงเจ้าตัวไปอยู่หมู่บ้านอื่นจึงจะไม่มีคุณสมบัติ ครับ

 ** การตัดสินว่า ผุ้สมัครมีคุณสมบัติ หรือไม่มี สิทธิชี้ขาดยังต้องให้คณะ กก.ตรวจสอบคุณสมบัติ ที่อำเภอแต่ละแห่งแต่งตั้งพิจารณา ครับ  

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า