การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

(School  Base  Management : SBM)

การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ระบบบริหารจัดการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาประสบความสำเร็จ  โดยสถานศึกษาต้องจัดทำสาระของเน้นความหลักสูตรที่สอดคล้องความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และผู้เรียน เน้นความหลากหลาย และมุ่งพัฒนาให้ความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบกับจัดกระบวนการเรียนรู้ และประเมินผู้เรียนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 มาตรา 24 และมาตรา 26 กล่าวคือ

                มาตรา 24 จัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(1)     จัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน

โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

(2)     ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้

มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา

(3)     จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำ

เป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง

(4)     จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน

(5)     รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา

ความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่อการเรียน การสอน และแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ

(6)     จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา

มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

มาตรา 26  ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน

ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียน การสอน ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา

ให้สถานศึกษาใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ และให้นำผลการ

ประเมินผู้เรียนตามวรรคหนึ่งมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย…”

                นอกจากนี้ สถานศึกษาต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้รับการศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและจัดเครือข่ายแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนและผู้เรียนนำเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษามาใช้เป็นเครื่องมือและแสวงหาความรู้ตามศักยภาพ ตามความเหมาะสม

                ดังนั้น การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School – Base Management : SBM) จึงนับได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ  ผู้เขียนจึงได้สรุปสาระสำคัญ และนำเสนอไว้ดังต่อไปนี้

                การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เป็นรูปแบบของการบริหารที่ให้ความสำคัญที่โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของการบริหารจัดการ ยึดโรงเรียนเป็นฐานในการคิดและบริหารจัดการ โดยมีการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาไปสู่โรงเรียนโดยตรง ให้โรงเรียนดูแลรับผิดชอบ ตัดสินใจบริหารงานและดำเนินการได้ด้วยโรงเรียนเอง ดังนั้น จุดเริ่มต้นของการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนั้น จึงเริ่มที่หลักการกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปยังสถานศึกษาโดยตรง  ให้สถานศึกษาที่มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการโรงเรียนแบบเบ็ดเสร็จในตัวเอง จึงทำให้มีอิสระ มีความคล่องตัวในการตัดสินใจ สั่งการเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนในทุกด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงานทั่วไป สิ่งสำคัญที่เด่นชัดอีกประการหนึ่งของการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน คือ “การมีส่วนร่วม”  ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมจากทุก ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน ทั้งในรูปของคณะกรรมการ หน่วยงาน องค์กร บุคคล ทั้งภาครัฐและเอกชน ของชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่  การมีคณะกรรมการโรงเรียน เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนได้นำแนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมเข้ามาดำเนินการ ซึ่งมีผู้แทนมาจากส่วนต่าง ๆ ของสังคม ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้ทรงคุณวุฒิ  และผู้บริหารสถานศึกษา

                นอกจากหลักการกระจายอำนาจ  หลักการมีส่วนร่วม และหลักการบริหารด้วยตนเอง จึงกล่าวไว้แล้วนั้นยังมีเรื่อง “ภาวะผู้นำ” โดยทั้งผู้บริหารโรงเรียนและผู้นำระดับต่าง ๆ ของชุมชนที่

โรงเรียนตั้งอยู่  จะต้องพัฒนาคุณภาพของตนเองให้มี “ภาวะผู้นำแบบเกื้อหนุน”  มีทักษะด้านวิสัยทัศน์ ด้านการตัดสินใจ ด้านความสัมพันธ์ชุมชน และด้านการประเมิน ตรวจสอบและรายงาน

                จากการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารจัดการ   เกี่ยวกับการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ มาสู่การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนั้น ก็เพื่อให้มีความคล่องตัวในการดำเนินงานมากขึ้น  เพื่อให้บริหารจัดการได้สอดคล้องตามสภาพปัญหาความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ตอบสนองต่อความสามารถ ความสนใจแความถนัดของผู้เรียนตามศักยภาพ  นอกจากนี้  ยังเป็นการทำให้สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ในโรงเรียน  ชุมชนได้อย่างรวดเร็ว และที่สำคัญคือทุกส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ในลักษณะของการมีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)

 

รูปแบบในการดำเนินการของการบริหารจัดการ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

มีหลายรูปแบบ ดังต่อไปนี้

 

                รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่ชุมชนมีบทบาทหลัก (Community Control SBM)  นั้น  จะเป็นแบบที่เพิ่มความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้แก่ชุมชนและผู้ปกครอง  โดยมุ่งเน้นเพื่อให้ผู้รับบริการการศึกษามีความพึงพอใจในการศึกษาที่จัดให้มากที่สุด  คณะกรรมการโรงเรียนจึงมีสัดส่วนจำนวนตัวแทนผู้ปกครองและชุมชนมากที่สุด  เช่น  คณะกรรมการสภาบริหารโรงเรียน (Board of trustees)  ในประเทศนิวซีแลนด์ ประกอบด้วย ผู้แทน ผู้ปกครอง 5 คน ผู้แทนครู 1 คน ผู้บริหารโรงเรียน และตัวแทนนักเรียน 1 คน (เฉพาะโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  และใน Chicago  สหรัฐอเมริกา  คณะกรรมการประกอบด้วย ตัวแทนครู ตัวแทนผู้ปกครอง 6 คน ตัวแทนชุมชน 2 คน ผู้แทนครู 2 คน ผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียน  (เฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  ประธานคณะกรรมการมาจากกลุ่มผู้แทนชุมชนหรือผู้ปกครอง  บทบาทของคณะกรรมการโรงเรียน ก็คือ  การทำหน้าที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

รูปแบบที่ผู้บริหารโรงเรียนเป็นหลัก (Administrative Control SBM)  นั้น  คณะกรรมการโรงเรียนที่ตั้งขึ้นจะมีบทบาทเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาของผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนเป็นประธานคณะกรรมการโดยตำแหน่ง  คณะกรรมการจะประกอบด้วย ตัวแทนครู  ตัวแทนผู้ปกครอง  ตัวแทนชุมชน  ตัวแทนนักเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)  คณะกรรมการมีบทบาทในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหาร แต่อำนาจการตัดสินใจในขั้นสุดท้ายจะยังคงอยู่ที่ผู้บริหารโรงเรียน  เช่น  Edmonton ประเทศ Canada และรัฐ Texas สหรัฐอเมริกา  สิงคโปร์และโรงเรียนส่วนใหญ่ในประเทศไทย

รูปแบบที่มีครูเป็นหลัก (Professional Control SBM)  นั้น  เชื่อว่าครูเป็นผู้ใกล้ชิดนักเรียนมากที่สุด  และเป็นผู้ปฏิบัติการสอนโดยตรง  จึงย่อมจะรับรู้ปัญหาต่าง ๆ ไว้ดีกว่าตัวแทนคณะครูจึงมีสัดส่วนมากที่สุดในคณะกรรมการโรงเรียน  ซึ่งประกอบด้วย  ผู้บริหารโรงเรียนเป็นประธาน ผู้แทนครู จากสหภาพครู 1 คน ผู้แทนครูเลือกโดยกลุ่มผู้บริหารในโรงเรียนเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  และใน ี่สุด  เช่น  คณะกรรมการสภาบริหารโรงเรียน (ให้สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ในโรงเรียน  ชุมชนไ 2 คน ผู้แทนครูซึ่งกลุ่มครูเลือกกันเอง  2 คน  ตัวแทนผู้ปกครอง 1 – 2 คน และสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน บทบาทของคณะกรรมการนี้จะเป็นทั้งกรรมการที่ปรึกษาและกรรมการที่ปรึกษาและกรรมการบริหารไปด้วยในตัว  เช่น  โรงเรียนในเขต Columbus รัฐ Ohio สหรัฐอเมริกา

รูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทหลัก (Professional / Community  Control SBM) ถือว่า ทั้งครูและผู้ปกครองต่างมีบทบาทและความสำคัญในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน สัดส่วนของผู้แทนครู ผู้ปกครอง / ชุมชน จะมีเท่า ๆ กันในคณะกรรมการโรงเรียน เช่น เมือง Salt Lake City รัฐ Utah สหรัฐอเมริกาและประเทศ Spain คณะกรรมการโรงเรียนทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

รูปแบบโรงเรียนในกำกับของรัฐ  จะมีลักษณะเป็นโรงเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐและมีฐานะเป็นหรือเสมือนเป็นองค์กรนิติบุคคล  โรงเรียนดำเนินการของตนเองได้แบบอิสระ (Deregulation)  จากกฎระเบียบที่ใช้บังคับกับโรงเรียนทั่วไป โรงเรียนสามารถออกกฎระเบียบของตนเองได้  โดยเฉพาะมีความเป็นอิสระในเรื่องการจัดการด้านวิชาการ  การเงินและบุคคล  แต่โรงเรียนจะต้องรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานตามพันธะสัญญา (Charter) หรือตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับหน่วยงานที่มีอำนาจอนุมัติให้เป็นโรงเรียนในกำกับดูแลของรัฐ  ไม่เป็นส่วนราชการหรือเป็นรัฐวิสาหกิจ แต่จะได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐ  อาจเป็นโรงเรียนที่ตั้งขึ้นใหม่หรือเป็นโรงเรียนรัฐบาลหรือเป็นโรงเรียนของเอกชนที่มีอยู่เดิม  แล้วปรับให้เป็นโรงเรียนที่ตั้งขึ้นใหม่เป็นรัฐวิสาหกิจ แต่จะได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐ  อาจเป็นโรงเรียนที่ตั้งขึ้นใหม่หรือเป็นโรงเรียนหรือเป็นโรงเรียนของเอกชนที่มีอยู่เดิมแล้วปรับให้เป็นโรงเรียนในกำกับของรัฐก็ได้  ผู้ที่เสนอขอจัดอาจเป็นบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรของรัฐ  หรือเอกชน เช่น ครู ผู้ปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบล มูลนิธิ สมาคม บริษัท ก็ได้ จัดระบบภายในโรงเรียนของตนเองได้อย่างอิสระ แต่ต้องรับผิดชอบต่อผลงานตามเงื่อนไขข้อตกลง  คณะกรรมการโรงเรียนมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนปฏิบัติ จัดสรรงบประมาณ ควบคุมและกำกับการบริหารงาน การจ้างและเลิกจ้างผู้บริหารโรงเรียน ส่วนผู้บริหารโรงเรียนมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารโรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการโรงเรียน ดูแลการจ้างและเลิกจ้าง การบังคับบัญชาครูและบุคลากรอื่น ๆ ในโรงเรียน

รูปแบบที่เป็นการบริหารโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้กำหนดขึ้นเพื่อให้ตอบสนองรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542 ที่ได้เปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหรือมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเองได้ทุกระดับและทุกประเทศ  ในการจัดการศึกษาจะกระจายอำนาจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาโดยตรง (ไม่ต้องผ่านเขตพื้นที่การศึกษา) ในระดับกระทรวงจะมีหน้าที่และบทบาทสำคัญอยู่ที่การกำหนดนโยบายระดับชาติ  กำหนดมาตรฐาน และสนับสนุนงบประมาณส่วนกลาง แต่งบประมาณส่วนใหญ่สำหรับการดำเนินงานทางการศึกษานั้น จะได้มาจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ เอง การกำหนดคณะกรรมการโรงเรียนก็จะเป็นอำนาจโดยตรงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ แต่โดยทั่วไปแล้ว  ควรจะประกอบด้วย  ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งมากจากตัวแทนผู้ปกครองและผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยมีผู้บริหารโรงเรียนเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโรงเรียนจะมีบทบาทสำคัญในการคัดเลือกผู้บริหาร มีอำนาจในการจ้างหรือเลิกจ้างผู้บริหารโรงเรียน ส่วนผู้บริหารโรงเรียนจะมีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการบริหารโรงเรียน การจ้างและการเลิกจ้าง การบังคับบัญชาครูและบุคลากรในโรงเรียน

รูปแบบการประกอบการของเอกชน  เนื่องจากหลายฝ่ายเห็นว่าเอกชนจะมีความสามารถในการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในประเทศที่เน้นรูปแบบเศรษฐกิจเสรีนั้น การส่งเสริมให้เอกชนเข้ามาบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษา ไม่ใช่เรื่องของการแบ่งเบาภาระของรัฐ แต่เป็นหลักการสำคัญของระบบการดำเนินงานแบบเสรีที่มีการตอบสนองความต้องการของชุมชนที่มีประสิทธิภาพสูง  เป็นการศึกษาทางเลือกที่ผู้ประสงค์จะใช้บริการจะได้รับการประกันคุณภาพ ดังนั้น ผู้เรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนเอกชนที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียง  จะมีความรู้ ความสามารถ และเป็นที่ต้องการของสังคม

จะเห็นได้ว่า  รูปแบบในการดำเนินงานของการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนั้น มีหลายรูปแบบ ดังนั้น โรงเรียนจึงต้องพิจารณาเลือก และตัดสินใจว่าจะใช้รูปแบบใดที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน อย่างไรก็ตามในการดำเนินการบริหารการจัดการ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตาม  ยังมีเงื่อนไขและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จ ซึ่งโรงเรียนควรได้พิจารณา ดังนี้

 

เงื่อนไขของความสำเร็จ

 1. มีการกำหนดหน้าที่  ขอบข่าย  บทบาท และคู่มือแนวทางการดำเนินงานและรวมกัน

พัฒนาการศึกษา มีการปรึกษาระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยปฏิบัติ

 1. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาอย่าง

เป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ปรับบทบาทและกระบวนการทำงานแบบกระจายอำนาจของทุกฝ่าย

 1. กระจายอำนาจให้ชุมชนมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา โดยใช้การสร้างรากฐานทาง

ประชาธิปไตยร่วมกันตัดสินใจ

 1. สร้างระบบฐานข้อมูลในเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ

ประโยชน์ในการวางแผนและการบริหารจัดการที่เหมาะสม

 

ปัจจัยที่เอื้อต่อการนำรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานไปใช้

 1. กระจายอำนาจไปยังคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างแท้จริง
 2. ไดรับการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ทั้งหน่วยงานส่วนกลาง บุคลากรในโรงเรียน

ผู้ปกครอง และชุมชน

 1. มีการประชาสัมพันธ์ที่ดี ระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 2. บุคลากรในสำนักงานเขตการศึกษาและในโรงเรียนต้องได้รับการอบรมเกี่ยวกับการบริหาร

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

 1. ผู้บริหารมีความรู้  ความสามารถและมีภาวะผู้นำ
 2. ผู้บริหาร บุคลากรในโรงเรียน รู้บทบาทหน้าที่ของตน

 

จากที่กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่า  การกระจายอำนาจการบริหารไปยังสถานศึกษา ทำให้

สถานศึกษามีอิสระและมีความคล่องตัวในการบริหารตนเองมากขึ้น  แต่ทั้งนี้  สถานศึกษาต้องรู้จักปรับเปลี่ยนและทำหน้าที่ตามบทบาทใหม่ได้  มีหน่วยตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในสถานศึกษา  มีความเต็มใจที่จะสนับสนุนในเรื่องการเงิน  และเข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา  จะช่วยส่งเสริมให้การกระจายอำนาจได้ผลในเชิงบวกต่อคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสอน

ความเป็นมา

                การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School -  Based  Management  :  SBM) เป็นแนวคิดใน   การบริหารโรงเรียนที่ริเริ่มในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับอิทธิพลจากกระแสการบริหารแนวใหม่ในทางธุรกิจที่เน้นความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผลักดันให้มีการกระจายอำนาจไปสู่หน่วยปฏิบัติให้มากที่สุด ในทางการศึกษาได้มีกระแสการปฏิรูปการศึกษา โดยเน้นการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปยังสถานศึกษา และให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

               

สำหรับในประเทศไทย  ถือว่าการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่จะสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าจองมีความมุ่งมั่น  ผูกพัน และความรับผิดชอบในอำนาจหน้าที่การจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน  ซึ่งจะต้องมีการปฏิรูประบบการบริหาร  และการจัดการ  อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากปัจจัยต่าง ๆ

เมื่อประเทศไทยมีนโยบายปฏิรูปการศึกษา           โดยได้กำหนดสาระเกี่ยวกับการศึกษาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 การดำเนินการให้เกิดผลตามเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาเริ่มเป็นรูปธรรมมากขึ้น เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยยึดหลักการกระจายอำนาจ และการใช้ประชาชนและสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อมุ่งให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ สนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมากที่สุด แนวทางดังกล่าวเป็น   หลักการสำคัญของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)

                หลักการสำคัญของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  (SBM) ได้แก่ หลักการกระจายอำนาจไปยังสถานศึกษา หลักการมีส่วนร่วม หลักการคืนอำนาจการจัดการศึกษาให้ประชาชน หลักการบริหาร    ตนเองและหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล

                หลักการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรา 39 กำหนดให้กระทรวงกระจายอำนาจไปยังสถานศึกษาโดยตรง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป หลักการมีส่วนร่วมได้กำหนดให้การบริหารสถานศึกษายึดหลักการให้สังคมและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยบริหารในรูปคณะบุคคล เรียกว่าคณะกรรมการสถานศึกษา ตามมาตรา 40 มีตัวแทน 6 กลุ่ม ได้แก่ ผู้แทน ผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทน   องค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ    มีบทบาทหน้าที่กำหนดนโยบายและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ให้คำปรึกษา  แนะนำ และสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น รายงานผลการจัดการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และมีอำนาจหน้าที่อื่น ที่ได้รับการกระจายอำนาจจากส่วนกลางใน 4 ด้าน คือ  ด้านวิชาการ                       ด้านงบประมาณ      ด้านการบริหารงานบุคคล     และด้านการบริหารงานทั่วไป

                ความสำเร็จของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  (SBM) นอกจากจะยึดหลักการของ SBM   และแนวทางตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติแล้ว เงื่อนไขความสำเร็จที่สำคัญประการหนึ่ง คือ กฎ ระเบียบที่จะนำสู่การปฏิบัติ จะต้องมีความชัดเจนนำไปปฏิบัติได้และจะต้องสร้างความเข้าใจให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะคณะกรรมการบริหารการศึกษาต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง  เพื่อให้การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมีประสิทธิภาพสูงสุด นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนที่เป็นเป้าหมายสำคัญของการปฏิรูปการศึกษา

 

แนวความคิดพื้นฐาน

แนวคิดเรื่องการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนั้นได้รับอิทธิพลมาจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจอุตสาหกรรมที่ประสบความสำเร็จจาก หลักการ วิธีการ และกลยุทธ์ในการทำให้องค์การมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพ สร้างกำไรและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องยิ่งขึ้น ความสำเร็จดังกล่าวนี้ทำให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องเห็นว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้นนั้น ต้องปรับกระบวนการและวิธีการที่เคยเน้นแต่เรื่องการเรียนการสอน ปรับไปสู่การบริหารโดยการกระจายอำนาจไปยังโรงเรียนที่เป็นหน่วยปฏิบัติและให้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาอย่างแท้จริง

ความหมาย

คำว่า School-Base-Management หรือ SBM เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงศตวรรษที่ 1980 ในภาษาไทยยังไม่มีการบัญญัติ ศัพท์ที่แน่นอน ส่วนมากนิยมทับศัพท์ว่า School-Base-Management หรือเรียกย่อๆ ว่า SBM ส่วนคำว่าการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน นั้นเป็นคำที่ เสริมศักดิ์ วิสาลาภรณ์ และคณะ กำหนดขึ้นแทนคำว่า School-Base-Management ในการวิจัยเรื่อง การกระจายอำนาจจัดการศึกษา พ.ศ.2541 (เสริมศักดิ์ วิสาลาภรณ์และคณะ,2541)

มีนักวิชาการหลายท่าน ได้ให้ความหมายของคำว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ไว้แตกต่างกัน เช่น

อุทัย บุญประเสริฐ (2542:2) กล่าวว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน หมายถึงกลยุทธ์ในการปรับปรุงการศึกษา โดยเปลี่ยนอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจจากส่วนกลางไปยังแต่ละโรงเรียน โดยให้คณะกรรมการโรงเรียน (School Council หรือ School Board) ได้มีอำนาจในการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ บุคลากร และวิชาการ โดย ให้เป็นไปตามความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน

วิระวัฒน์ อุทัยรัตน์ (2544:1) ให้ความหมายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน หมายถึง การบริหารโรงเรียนตามความต้องการและจำเป็นของสถานศึกษา โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ร่วมคิด(Plan)ร่วมตัดสินใจ (Decision-Making) ร่วมทำ (Implementation) และร่วมประเมิน (Evaluation) โดยมุ่งหวังเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาของ สถานศึกษา

จากความหมายดังกล่าว สรุปได้ว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน หมายถึง การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามความต้องการ  จำเป็นของโรงเรียนและท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Strkeholders)  ได้แก่  คณะกรรมการสถานศึกษา  ประกอบด้วย  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  ผู้ปกครอง  สมาชิกในชุมชน นักเรียน และองค์กรอื่น ๆ  มารวมพลังกันในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรและดำเนินการพัฒนากิจกรรม /  งานของสถานศึกษาในระยะสั้น  และระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ 

หลักการ

หลักการสำคัญในการบริหารแบบ  (School-Based  Management ) โดยทั่วไป ได้แก่

1. หลักการกระจายอำนาจ  (Decentralization)  ซึ่งเป็นการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาจากกระทรวงและส่วนกลางไปยังสถานศึกษาให้มากที่สุด โดยมีความเชื่อว่าโรงเรียนเป็นหน่วยสำคัญในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษาเด็ก

2.  หลักการมีส่วนร่วม  (Participation  or  Collaboration  or  Involvement)  เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการบริหาร ตัดสินใจ และร่วมจัดการศึกษา ทั้งครู ผู้ปกครองตัวแทนศิษย์เก่า และตัวแทนนักเรียน การที่บุคคลมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จะเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและจะรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากขึ้น

                3.  หลักการคืนอำนาจจัดการศึกษาให้ประชาชน  (Return  Power  to  People)  ในอดีตการจัดการศึกษาจะทำหลากหลายทั้งวัดและองค์กรในท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ ต่อมามีการร่วมการจัดการศึกษาไปให้กระทรวงศึกษาธิการ     เพื่อให้เกิดเอกภาพและมาตรฐานทางการศึกษา แต่เมื่อประชากรเพิ่มขึ้น ความเจริญต่าง ๆ ก้าวไปอย่างรวดเร็ว การจัดการศึกษาโดยส่วนกลางเริ่มมีข้อจำกัด เกิดความล่าช้าและไม่สนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชนอย่างแท้จริง จึงต้องมีการคืนอำนาจให้ท้องถิ่นและประชาชนได้จัดการศึกษาเองอีกครั้ง

                4.  หลักการบริหารตนเอง  (Self-managing)  ในระบบการศึกษาทั่วไป มักจะกำหนดให้โรงเรียนเป็นหน่วยปฏิบัติตามนโยบายของส่วนกลาง โรงเรียนไม่มีอำนาจอย่างแท้จริง  สำหรับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนั้น ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย และนโยบายของส่วนรวม แต่มีความเชื่อว่าวิธีการทำงานให้บรรลุเป้าหมายนั้นทำได้หลายวิธี      การที่ส่วนกลางทำหน้าที่เพียงกำหนดนโยบายและเป้าหมายแล้วปล่อยให้โรงเรียนมีระบบการบริหารด้วยตนเอง โดยให้โรงเรียนมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงาน ซึ่งอาจดำเนินการได้หลากหลายด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน แล้วแต่ความพร้อมและสถานการณ์ของโรงเรียน ผลที่ได้น่าจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม ที่ทุกอย่างกำหนดมาจากส่วนกลาง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

                5. หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล  (Check  and  Balance)  ส่วนกลางมีหน้าที่กำหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐาน มีองค์กรอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นไปตามกำหนดและมาตรฐานเป็นไปตามกำหนด และเป็นไปตามนโยบายของชาติ

                จากหลักการดังกล่าวทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน จะเป็นการบริหารงานที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่ารูปแบบการจัดการศึกษาที่ผ่านมา

 

รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

จากการศึกษาพบว่า มีรูปแบบที่สำคัญอย่างน้อย  4 รูปแบบ ได้แก่

                1. รูปแบบที่มีผู้บริหารโรงเรียนเป็นหลัก  (Administration  Control  SBM)  ผู้บริหารเป็นประธานคณะกรรมการ ส่วนกรรมการอื่น ๆ ได้จากการเลือกตั้งหรือคัดเลือกจากกลุ่มผู้ปกครอง ครู และชุมชน คณะกรรมการมีบทบาทให้คำปรึกษา แต่อำนาจการตัดสินใจยังคงอยู่ที่ผู้บริหารโรงเรียน

                2. รูปแบบที่มีครูเป็นหลัก  (Professional  Control  SBM)  เกิดจากแนวคิดที่ว่า ครูเป็นผู้ใกล้ชิดนักเรียนมากที่สุด ย่อมรู้ปัญหาได้ดีกว่าและสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด ตัวแทนคณะครูจะมีสัดส่วนมาก ที่สุดในคณะกรรมการโรงเรียน  ผู้บริหารยังเป็นประธานคณะกรรมการโรงเรียน บทบาทของคณะกรรมการโรงเรียนเป็นคณะกรรมการบริหาร

                3. รูปแบบที่ชุมชนมีบทบาทหลัก  (Community  Control  SBM)  แนวคิดสำคัญ คือ การจัดการศึกษาควรตอบสนองความต้องการและค่านิยมของผู้ปกครองและชุมชนมากที่สุด ตัวแทนของผู้ปกครอง และชุมชนจึงมีสัดส่วนในคณะกรรมการโรงเรียนมากที่สุด ตัวแทนผู้ปกครองและชุมชนเป็นประธานคณะกรรมการ โดยมีผู้บริหารโรงเรียนเป็นกรรมการและเลขานุการ บทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการ  โรงเรียนเป็นคณะกรรมการบริหาร

4. รูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทหลัก  (Professional  Community  Control  SBM)  แนวคิดเรื่องนี้เชื่อว่า ทั้งครูและผู้ปกครองต่างมีความสำคัญในการจัดการศึกษาให้แก่เด็ก เนื่องจากทั้ง 2 กลุ่มต่างอยู่ใกล้ชิดนักเรียนมากที่สุด รับรู้ปัญหาและความต้องการได้ดีที่สุด สัดส่วนของครูและผู้ปกครอง (ชุมชน) ในคณะกรรมการโรงเรียนจะมีเท่า ๆ              กันแต่มากกว่าตัวแทนกลุ่มอื่น ๆ      ผู้บริหารโรงเรียนเป็นประธาน   บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการโรงเรียนเป็นคณะกรรมการบริหาร

สำหรับประเทศไทย  ได้ยึดเอารูปแบบที่  3  คือ  รูปแบบชุมชนมีบทบาทหลัก  ซึ่งเป็นผลจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

 

ปัจจัยที่เอื้อและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการนำรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานไปใช้

                1. กระจายอำนาจหน้าที่การบริหารจากหน่วยงานบริหารส่วนกลางไปยังคณะกรรมการโรงเรียนอย่างแท้จริง

                2. ได้รับการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งหน่วยงานส่วนกลาง บุคลากรในโรงเรียน                       ผู้ปกครองและชุมชน

                3.  มีการประชาสัมพันธ์ที่ดี มีระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับรู้ข้อมูล       สารสนเทศตรงกัน

                4.  บุคลากรในสำนักงานเขตการศึกษาและในโรงเรียนจะต้องได้รับการอบรม หรือให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

       &n

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 319049
 เขียน:  
 ความเห็น: 332  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
LOONGYAI
IP: xxx.26.2.92
เขียนเมื่อ Wed Dec 09 2009 11:03:23 GMT+0700 (ICT)

แวะมาเยี่ยม  ขอบคุณที่นำเสนอความรู้

monbaw(หนุ่มนาสวรรค์)
เขียนเมื่อ Tue Dec 15 2009 22:15:06 GMT+0700 (ICT)

เนื้อหาเยอะมาก ได้ความรู้เพิ่มครับ

แนะนำเว๊บครับ

atozorama
เขียนเมื่อ Tue Dec 15 2009 22:18:38 GMT+0700 (ICT)
 • ปัจจัยที่เอื้อต่อการดำเนินการนำรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานไปใช้...มีการประชาสัมพันธ์ที่ดี มีระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับรู้ข้อมูล สารสนเทศตรงกัน
 • อันนี้...น่าสนใจ
เด็กชายณัฐพล แทน ซาเชียงขวาง
เขียนเมื่อ Thu Dec 17 2009 09:33:15 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากๆๆครับ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานทำให้มีความอิสระทำให้บริหารได้เต็มที่

ขอบคุณครับ ได้ความรู้เยอะมากเลย

นายณัฐวุฒิ ท๊อป ซาเชียงขวาง
เขียนเมื่อ Thu Dec 17 2009 09:44:14 GMT+0700 (ICT)

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน จะทำให้ระบบบริหารจัดการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาประสบความสำเร็จ

ผมอ่านดูแล้วเนื้อหาหลักสูตรที่สอดคล้องความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และผู้เรียน เน้นความหลากหลาย และมุ่งพัฒนาความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม

เนื้อหาเยอะมากๆ ได้ความรู้เพิ่มมากครับ อ่านแล้วเข้าใจเพิ่มมากขึ้น

ฃอบคุณมากๆๆครับ

เกษราภรณ์ เกษราภรณ์ พันธ์ดง
เขียนเมื่อ Thu Dec 17 2009 09:51:00 GMT+0700 (ICT)

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ได้ความรู้มากเลยค่ะ ขอบคุณมากนะคะทำให้งานที่กำลังทำส่งอาจารย์ประสบผลสำเร็จ

หมูอ้วน
เขียนเมื่อ Thu Dec 17 2009 10:10:57 GMT+0700 (ICT)

อ่านแล้วรู้สึกดีมากค่ะ ได้รับความรู้เยอะมากๆค่ะงานที่กำลังทำนี้ได้ข้อคิดดีค่ะ ...ขอขอบคุณมากนะคะ

นายจิรยุทธ ทอม ซาเชียงขวาง
เขียนเมื่อ Thu Dec 17 2009 10:25:08 GMT+0700 (ICT)

ดีมากครับ อ่านแล้วทำให้เข้าใจความหมาย รูปแบบการดำเนินงาน ปัจจัยที่เอื้อต่อการดำเนินการ แนวควมคิดพื้นฐาน ความเป็นมา และปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการนำรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานไปใช้ เนื้อหาเยอะมากได้ความรู้และความใจเรื่องการบริหารโดยใช้โรงเรียนเปนฐานเพิ่มมากขึ้น

ขอบคุณครับ

มยุราพร
เขียนเมื่อ Thu Dec 17 2009 12:39:31 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณที่ให้ความรู้ค่ะ

ปุ๋ยค่ะ
เขียนเมื่อ Thu Dec 17 2009 12:44:16 GMT+0700 (ICT)

เนื้อหาในเว็บทำให้ได้รับความรู้มากค่ะ

สุธิดา
เขียนเมื่อ Thu Dec 17 2009 12:44:59 GMT+0700 (ICT)

มีเนื้อหาสาระดีมากค่ะ

Nuniwcobenyong
เขียนเมื่อ Thu Dec 17 2009 12:44:59 GMT+0700 (ICT)

ดีมากค่ะ อ่านแล้วมีเนื้อหาสาระน่ารู้เยอะมาก

Montatip
เขียนเมื่อ Thu Dec 17 2009 12:47:59 GMT+0700 (ICT)

การนำเสนอความรู้ของคุณ ทำให้เข้าใจความหมาย รูปแบบการดำเนินงาน ดีมากๆเลย

เอมมี่ซ่า
เขียนเมื่อ Thu Dec 17 2009 12:50:15 GMT+0700 (ICT)

เนื้อหาดีมากค่ะอ่านแล้วทำให้ได้รับความรู้ที่นำไปใช้ได้มากค่ะ

เหมียว
เขียนเมื่อ Thu Dec 17 2009 12:50:30 GMT+0700 (ICT)

ได้ความรู้ดีมากค่ะ ทำให้งานที่ทำนั้นประสบผลสำเร็จค่ะ เกิดความรู้ใหม่ๆตั้งเยอะเลย ขอบคุณมากนะคะ

แอน
เขียนเมื่อ Thu Dec 17 2009 12:51:11 GMT+0700 (ICT)

เนื้อหาในเว็บนี้ อ่านแล้วได้รับความรู้ดีมากๆค่ะ

niwniw
เขียนเมื่อ Thu Dec 17 2009 12:51:34 GMT+0700 (ICT)

ได้อ่านเนื้อหาแล้วรู้สึกได้ความรู้เกี่ยวกับ มาตรา 24 จัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันวิสา วิซ่าส์ วันชม
เขียนเมื่อ Thu Dec 17 2009 12:54:48 GMT+0700 (ICT)

เนื้อหาสาระอ่านแล้วได้ความรู้เพิ่มเติม ได้ทำความเข้าใจเรื่องการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นพื้นฐาน

เอ
เขียนเมื่อ Thu Dec 17 2009 12:56:36 GMT+0700 (ICT)

อ่านเนื้อหาในเว็บนี้แล้วได้ความรู้มาก เนื้อหาดีมากค่ะ

ออย
เขียนเมื่อ Thu Dec 17 2009 12:58:16 GMT+0700 (ICT)

ข้อมูลนี้มีสาระดีมากๆ

ได้รับความรู้เพิ่มเติม

ขอบคุณที่ทำให้มีเนื้อหาแบบนี้

จุฬาทิพย์
เขียนเมื่อ Thu Dec 17 2009 13:01:24 GMT+0700 (ICT)

เนื้อหาสาระน่าสนใจดี

ป๋อม
เขียนเมื่อ Thu Dec 17 2009 13:06:37 GMT+0700 (ICT)

เนื้อหามีสาระน่าสนใจ

วันวิสา กี้กี้ วันชม
เขียนเมื่อ Thu Dec 17 2009 13:09:45 GMT+0700 (ICT)

เนื้อหาดีมากค่ะ ได้ความรู้เยอะมาก ได้นำความรู้ไปใช้ได้ค่ะ

ขอบคุณเนื้อหามากๆค่ะ

วันวิสา วานิลา วันชม
เขียนเมื่อ Thu Dec 17 2009 13:37:27 GMT+0700 (ICT)

ได้รู้มาตรา และได้ทำความเข้าใจกับเนื้อหาสาระ ได้รู้รูปแบบในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น

ขอบคุณเนื้อหาดีดีค่ะ

แมว
เขียนเมื่อ Thu Dec 17 2009 13:47:56 GMT+0700 (ICT)

เนื้อหาดี น่าสนใจคะ

กฤติยาภรณ์ แก้วเรือง
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ Mon Dec 21 2009 09:53:23 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะอาจารย์แวะเข้ามาทักทาย และได้อ่านการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เป็นเนื้อหาน่าสนใจมากเลยค่ะ

นางสาวอรวรรณ บุญอำนวย
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ Mon Dec 21 2009 09:54:20 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะเนื้อหาดีมาก เป็นข้อมูลที่ดี

วราพร คำหงษ์ษา
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ Mon Dec 21 2009 09:54:28 GMT+0700 (ICT)

เนื้อหาดีมากค่ะ ได้ความรู้เยอะเลย

นางสาวอุไรพร ยุพเรศ คอม3.2
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ Mon Dec 21 2009 10:02:07 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะอาจารย์เนื้อหามากมายดีค่ะได้ความรู้อีกรูปแบบหนึ่ง

ปภัสรา บุญมีบุตร
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ Tue Dec 22 2009 14:25:23 GMT+0700 (ICT)

ได้อ่านแล้วเนื้อหาน่าเรียนรู้และน่าสนใจดีมาก

นิรชร
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ Tue Dec 22 2009 14:35:25 GMT+0700 (ICT)

ได้อ่านแล้วเนื้อหาดีมากเลยค่ะ

นางสาวเกษร หอมสาย
IP: xxx.157.148.12
เขียนเมื่อ Wed Dec 23 2009 19:46:58 GMT+0700 (ICT)

อ่านแล้วเนื้อหาน่าสนใจดีค่ะ ได้รู้เกี่ยวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานน่าสนใจมากค่ะ

นางสาวนรินรัตน์ นะโพธิ์
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ Mon Dec 28 2009 09:36:10 GMT+0700 (ICT)

เนื้อหาน่าสนใจมากค่ะ

อุมาพร
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ Mon Dec 28 2009 09:37:27 GMT+0700 (ICT)

เนื้อหาดีมาก ได้รู้ถึงการบริหารที่เป็นอย่างดี

benเบญ
เขียนเมื่อ Mon Dec 28 2009 09:37:40 GMT+0700 (ICT)

เบญจมาศ นะค่ะ

เนื้อหาดีมาก

เเล้วจะเข้ามาอ่านบ่อยๆนะคะ

ทิพย์ภาพร สายหล้า
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ Mon Dec 28 2009 09:37:51 GMT+0700 (ICT)

เป็นข้อมูลที่ดีและน่าสนใจมากๆคะ เข้าใจในเรื่องของการบริหารโรงเรียนขอบคุณคะ

fang
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ Mon Dec 28 2009 09:39:18 GMT+0700 (ICT)

ขอมูลนี้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจ

ขอบคุณคะ

DaK DDD
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ Mon Dec 28 2009 09:41:06 GMT+0700 (ICT)

เข้ามาหาข้อมูลได้อ่านแล้วก็ได้รับข้อมูลหลายๆๆอย่างค่ะ

นางสาววรรณภา จันดีแก้ว
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ Mon Dec 28 2009 09:41:22 GMT+0700 (ICT)

อ่านแล้วมีเนื้อหาดีมากค่ะ

umapon chanthamna
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ Mon Dec 28 2009 09:41:57 GMT+0700 (ICT)

ได้อ่านแล้วเข้าใจ ได้รู้ถึงการบริหารที่ได้ใช่โรงเรียนเป็นฐาน ดีมากคะ

ภารินี บาลลา
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ Mon Dec 28 2009 09:43:11 GMT+0700 (ICT)

เนื้อหาดีมีสาระ

ความถนัด
เขียนเมื่อ Mon Dec 28 2009 09:45:06 GMT+0700 (ICT)

เป็นข้อมูลที่ดีมากค่ะ มีสาระดี

bee
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ Mon Dec 28 2009 09:45:20 GMT+0700 (ICT)

เป็นข้อมูลที่ดีมากเลยคะ น่าสนใจมาก

NARINRAT
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ Mon Dec 28 2009 09:46:14 GMT+0700 (ICT)

อ่านแล้วเนื้อหาดีมากค่ะ...

ได้รู้เกี่ยวกับการบริการโรงเรียนเป็นฐาน..

น่าสนใจมากค่ะ..

poo
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ Mon Dec 28 2009 09:48:48 GMT+0700 (ICT)

อ่านแล้วมีข้อมูลที่ดีมากค่ะ ได้รู้เกี่ยวกับการบริหาร รูปแบบการบริหาร และหลักการต่างๆ

lacker
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ Mon Dec 28 2009 09:48:56 GMT+0700 (ICT)

ข้อมูลน่าสนใจมากค่ะ

มีสาระดี

จันทร์จิรา
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ Mon Dec 28 2009 09:48:58 GMT+0700 (ICT)

อ่านข้อมูลนี้แล้วมีประโยชน์มาก

แอน
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ Mon Dec 28 2009 09:49:13 GMT+0700 (ICT)

เนื้อหาดีหน้าเข้าไปดู และก็มีสาระดีด้วยคะ

ตอง
เขียนเมื่อ Mon Dec 28 2009 09:50:08 GMT+0700 (ICT)

อ่านแล้วเข้าใจครับ ข้อมูลน่าสนใจดีได้รู้ถึงการบริหารโรงเรียนโดย

ใช้นักเรียนเป็นหลักครับ และยังได้ความรู้มากมายเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนด้วยครับ

*-* ..............ขอคุณครับ..........................*-*

Jan
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ Mon Dec 28 2009 09:51:39 GMT+0700 (ICT)

มีเนื้อหาสาระที่ดีค่ะ ได้เข้าใจในเรื่องกาบริหารโรงเรียนเป็นฐาน (SBM)

junjira Intawan
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ Mon Dec 28 2009 09:52:36 GMT+0700 (ICT)

มีเนื้อหาที่น่าสนใจ

และได้รู้เกี่ยวกับการบริการโรงเรียนเป็นฐานที่ดีมากค่ะ

Ann
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ Mon Dec 28 2009 09:53:50 GMT+0700 (ICT)

ข้อมูลดีมีสาระมีประโยชน์ดีข้อมูลน่าสนใจดีค่ะ

♥—>… เก่งศักดิ์ …♥
เขียนเมื่อ Mon Dec 28 2009 10:06:50 GMT+0700 (ICT)

อ่าน แล้ว ก็ มีความรู้ มากคับ!!

♥—>… เก่งศักดิ์ …♥
เขียนเมื่อ Mon Dec 28 2009 10:11:54 GMT+0700 (ICT)

☺ ใง ก็หาข้อมูลดีๆ มาให้เราใด้ อ่านอีกนะคับ !!♥

cs-aek
เขียนเมื่อ Mon Dec 28 2009 10:20:09 GMT+0700 (ICT)

อ่านแล้วก้อดีอ่า สาระน่ารู้เต็มเลย

งัยก้อขอหั้ยหาสาระ

ดีดี อย่างนี้มาหั้ยอีกนะครัฟ

.......สาระมากมายก่ายกอง.......

cs-aek
เขียนเมื่อ Mon Dec 28 2009 10:22:22 GMT+0700 (ICT)

เปนอารัยที่สุดยอดมากเลยนะครัฟ

น่าจะหั้ยคนเข้ามาอ่านเยอะๆๆเลยอ่าครัฟ

สาระดีนะครัฟ

แต่มันยาวไปอ่าครัฟ

ผมได้อ่านแคล่าวๆๆเอง

5555

cs-aek
เขียนเมื่อ Mon Dec 28 2009 10:23:58 GMT+0700 (ICT)

ควรที่จะหั้ยผู้ที่ไม่มีความรู้มาอ่านนะครัฟ

ผมว่าน่าจะเป็นความรู้ไม่มากก้อน้อยนะครัฟ

เม็ดทราย
เขียนเมื่อ Tue Dec 29 2009 12:55:12 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณสำหรับบทความดีๆค่า

สุภาภรณ์ แผ่นทอง

ญิ๋ง
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ Tue Dec 29 2009 14:28:43 GMT+0700 (ICT)

ข้อมูลมีสาระดีมากค่ะ ขอบคุณสำหรับความรู้

นางสาวนฤมล แซ่อวง
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ Tue Dec 29 2009 14:43:16 GMT+0700 (ICT)

ค่ะอ่านแล้วดีมากเลย ความรู้มากมาย...

หน่อมแน้ม...
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ Tue Dec 29 2009 14:46:22 GMT+0700 (ICT)

อ่านแล้วได้เกร็ดความรู้มากมายเลยค่ะ

ชาซีลอน
เขียนเมื่อ Tue Dec 29 2009 14:54:06 GMT+0700 (ICT)

ให้ความรู้ดีค่ะ คนน่าจะเข้ามาอ่านกันเยอะๆนะคะจะได้มีความรู้ ^v^

อนุชิต ทานะศิลป์
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ Mon Jan 04 2010 09:35:00 GMT+0700 (ICT)

ความรู้กว้างมากครับ

อ่านเเล้วสามารถนำไปพัฒนาใช้ในการทำงานได้ดีทีเดียวครับ

 

สุภาภรณ์
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ Mon Jan 04 2010 11:14:11 GMT+0700 (ICT)

เริ่ดมากค่า

ไซด์ม่อน(ส.029)
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ Mon Jan 04 2010 11:16:02 GMT+0700 (ICT)

ได้ความรู้มากมายค่ะ

กระต่าย000
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ Mon Jan 04 2010 11:17:30 GMT+0700 (ICT)

อ่านแล้วเข้าใจง่ายดี

นงลักษณ์ อรรคบุตร
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ Mon Jan 04 2010 11:18:37 GMT+0700 (ICT)

เป็นเนื้อหาที่มีประโยชน์มาก

ญิ๋ง
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ Mon Jan 04 2010 11:19:05 GMT+0700 (ICT)

อ่านแล้วได้ความรู้มากเลยค่ะ^_^

วชิราภา
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ Mon Jan 04 2010 11:19:34 GMT+0700 (ICT)

เป็นบทความมี่ดีมากเลยค่ะ อ่านแล้วได้ความรู้มากเลยและสามมารถนำไปพัฒนาในการทำงานได้

คาวี
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ Mon Jan 04 2010 11:19:34 GMT+0700 (ICT)

สนุกได้ความรู้ใหม่ๆๆ

อริสา
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ Mon Jan 04 2010 11:19:52 GMT+0700 (ICT)

ดีค่ะเข้าใจดีคะ มีสาระดีมาก

นุ่นจัง
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ Mon Jan 04 2010 11:20:06 GMT+0700 (ICT)

ให้ความรู้มากดีนะคะ น่าจะเอามาลงให้มากๆเลย

จิรวรรณ กำลังดี
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ Mon Jan 04 2010 11:20:57 GMT+0700 (ICT)

ได้ความรู้และเข้าใจง่ายดี

อ้อมแอ้ม
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ Mon Jan 04 2010 11:21:55 GMT+0700 (ICT)

อ่านแล้วได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น

รด.พันแกร่ง
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ Mon Jan 04 2010 11:25:24 GMT+0700 (ICT)

เนื้อหาน่านำไปใช้พัฒนาโรงเรียนดีนะคะ

หรี่น้อย
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ Mon Jan 04 2010 11:29:34 GMT+0700 (ICT)

อ่านแล้วได้ความรู้มากเลย สุดยอดจริงๆ ขอบคุณค่ะ

ปรารถนา
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ Mon Jan 04 2010 11:31:03 GMT+0700 (ICT)

อ่านแล้วมีความรู้ดีค่ะ

อนุชิต ทานะศิลป์
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ Mon Jan 04 2010 11:49:19 GMT+0700 (ICT)

บทความมีประโยชน์มากครับ

อ่านเเล้วสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับ

อนุชิต ทานะศิลป์
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ Mon Jan 04 2010 11:59:59 GMT+0700 (ICT)

มีความรู้มากครับ

ขอบคุณสำหรับความรู้

อนุชิต ทานะศิลป์
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ Mon Jan 04 2010 12:03:23 GMT+0700 (ICT)

มีความรู้มาก

นำโชค
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ Mon Jan 04 2010 12:06:43 GMT+0700 (ICT)

เข้ามาดูแล้วสามารถนำความรู้ไปใช้ได้อย่างมากเลยครับ

นำโชค คำศรีเมือง
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ Mon Jan 04 2010 12:11:43 GMT+0700 (ICT)

เนื้อหา สาระดี เข้ามาดูแล้วได้อะไรตั้งมากมาย

อานนท์
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ Mon Jan 04 2010 12:18:11 GMT+0700 (ICT)

เนื้อหา มีสาระดี ให้ความรู้ดี

อานนท์ สูนสุข
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ Mon Jan 04 2010 12:20:57 GMT+0700 (ICT)

เข้ามาดูแล้วมีเนื้อหาและความรู้มาก

สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยครับ

อานนท์
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ Mon Jan 04 2010 12:23:23 GMT+0700 (ICT)

สาระดีมีความรู้กับผู้ที่ได้อ่านครับ

บ๋อม
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ Mon Jan 04 2010 12:56:15 GMT+0700 (ICT)

ดีมากเลยค่ะ อ่านแล้วได้ความรู้มากเลยค่ะ

hackie
เขียนเมื่อ Mon Jan 04 2010 13:18:47 GMT+0700 (ICT)

เนื้อหา สาระดีสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยครับ

(ยุทธพงษ์)

วีระชาติ
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ Mon Jan 04 2010 14:32:56 GMT+0700 (ICT)

เป็นบทความมี่ดีมากเลยครับ อ่านแล้วได้ความรู้มากเลยและสามมารถนำไปพัฒนาในการทำงานได้

วีระชาติ
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ Mon Jan 04 2010 14:41:50 GMT+0700 (ICT)

ให้ความรู้ดีครับ คนน่าจะเข้ามาอ่านกันเยอะๆนะคะจะได้มีความรู้

นาย อิทธิพล ศรีรักษ์
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ Mon Jan 04 2010 14:42:09 GMT+0700 (ICT)

เนื้อหาอ่านได้ใจความมาก สุดยอดมากครับ

อิทธิพล เกตสิทธิ์
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ Mon Jan 04 2010 14:43:23 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์สอนดีมาก

Real maN
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ Mon Jan 04 2010 14:43:33 GMT+0700 (ICT)

เนื้อหา มีสาระดี ให้ความรู้ดี

เฟี๊ยก
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ Mon Jan 04 2010 14:43:45 GMT+0700 (ICT)

มันเป็นเรื่องที่สุดยอดมากๆครับ

ดุกคับ
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ Mon Jan 04 2010 14:44:52 GMT+0700 (ICT)

มีแนวคิดที่ดีๆมากมายคับ

กี้
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ Mon Jan 04 2010 14:45:12 GMT+0700 (ICT)

อ่านเเล้วสามารถนำไปพัฒนาใช้ในการทำงานได้ดีทีเดียวครับ

ประสิทธิชัย
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ Mon Jan 04 2010 14:45:26 GMT+0700 (ICT)

ดีมากเลยครับ ทำให้เข้าจัยระบบการบริหาร

นาย วีระยุทธ อุทัยวัฒน์
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ Mon Jan 04 2010 14:46:27 GMT+0700 (ICT)

แนวความคิดดีมกครับ

ยุดยิก
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ Mon Jan 04 2010 14:48:06 GMT+0700 (ICT)

มีฐานข้อมูลดีมากครับ

แม็ค
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ Mon Jan 04 2010 14:48:41 GMT+0700 (ICT)

อ่านแล้วผมจะนำไปบริหารตัวเอง

เตย
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ Mon Jan 04 2010 14:49:04 GMT+0700 (ICT)

มีแนวคิดที่ดีๆมากมายคับ

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า