Performance Based Budgeting:PBB

 การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  

การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

Performance Based Budgeting:PBB

                Performance Based Budgeting เป็นระบบงบประมาณที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างทรัพยากรที่ได้ใช้ไปกับผลงานที่เกิดขึ้นว่ามีความเชื่อมโยง สัมพันธ์กันอย่างไร  คุ้มค่ามากน้อยเพียงไร นอกจากนี้ Performance Based Budgeting ยังเป็นระบบการงานที่ผสมผสานระหว่าง

การวางแผนการจัดทำงบประมาณ การตรวจสอบ  ติดตาม ทบทวนผลงาน  ดังนั้นหัวใจของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานจึงเป็น การเชื่อมโยงทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้และผลงานที่เกิดขึ้น

โดยมีระบบการประเมินทบทวน ตรวจสอบผลงานที่เป็นระบบเป็นรูปธรรม และที่สำคัญหน่วยงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลงานที่ได้สร้างขึ้นมา สำหรับผลงานในความหมายของ  Performance Based Budgeting หมายถึงผลลัพธ์และผลผลิต

1. ผลลัพธ์และผลผลิต

                ผลลัพธ์  เป็นผลงาน ผลกระทบที่มีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม (ลูกค้าเป้าหมาย)

จากการได้ใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริหารและบริหาร (ผลผลิต) ที่เกิดจากการดำเนินงาน

โดยหน่วยงานของรัฐ ผลลัพธ์จะตอบคำถามว่า ทำไมจึงมีการดำเนินการผลิตหรือให้บริการนั้น

เช่น การมีงานทำหรือการเรียนต่อของผู้สำเร็จ การศึกษาความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อ

การเรียนรู้ของนักเรียนภายหลังที่จบการศึกษาจากโรงเรียนไปแล้ว

                การกำหนดผลลัพธ์ (Out come) เป็นการบ่งบอกผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนื่อง                      จากการนำผลผลิตไปใช้หรือผลประโยชน์ที่เกิดเนื่องจากผลผลิตเป็นการตอบคำถามว่า

การนำผลผลิตไปใช้หรือผลประโยชน์ที่เกิดเนื่องจากผลผลิตเป็นการตอบคำถามว่า

“จะนำเอาผลผลิต ไปใช้ประโยชน์อย่างไร”ในการกำหนดผลลัพธ์ระดับประเทศเป็นหน้าที่

ของรัฐบาลซึ่งมีคณะกรรมการนโยบายงบประมาณเป็นผู้แทนคณะรัฐมนตรี ในการจัดทำนโยบายงบประมาณ หรือที่เรียกว่า เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Delivery Target) ทำหน้าที่กลั่นกรอง การจัดสรรทรัพยากรสู่เป้าหมาย เชิงยุทธศาสตร์ โดยจัดทำข้อตกลง ร่วมกันระหว่างกระทรวง                               กับคณะกรรมการนโยบายเพื่อเป็นพันธะความรับผิดชอบของรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง เรียกว่า Public Service Agreement หรือ PSA เพื่อให้รัฐบาล สามารถรับผิดชอบต่อเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Dlivery Target) และกลั่นกรองการจัดสรรทรัพยากรสู่เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ สำหรับแนวการนำไปสู่การปฏิบัติหน่วยงานระดับกระทรวง และกรมต้องแปลงผลลัพธ์ที่ได้ให้เป็นผลผลิตที่สอดคล้องกับผลลัพธ์นั้น ในต่างประเทศออสเตรเลียและอเมริกาได้กำหนดผลลัพธ์ทางการศึกษาไว้ดังนี้

                ผลผลิต   (Outputs)  หรือผลผลิตหลัก  คือ  สิ่งของหรือบริการที่เป็นรูปธรรมหรือรับรู้ได้ที่จัดทำหรือผลิต โดยหน่วยงานของรัฐเพื่อให้บุคคลภายนอกได้ใช้ประโยชน์ ผลผลิตคือการตอบคำถามที่ว่า อะไรที่ได้รับจากการดำเนินงานผลิต หรือให้บริการ หรือจัดซื้อสำหรับผลผลิต

ของสถานศึกษาเน้น ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งสถานศึกษา

ต้องผลิตหรือสร้างสรรค์ ผลผลิตเหล่านี้เพื่อส่งต่อให้บุคคลภายนอก ได้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม  เป็นต้น

                ทำไมต้องมีการกำหนดผลผลิต ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตช่วยให้รัฐบาลตัดสินใจได้ว่า   ผลผลิตหรือการให้บริการใดที่ควรจะให้สังคมชุมชน เพื่อให้บังเกิดผลลัพธ์สูงสุดตามที่ได้ตั้งเจตนารมณ์ไว้  ดังนั้นรัฐบาลจำเป็นต้องแปลงผลลัพธ์ซึ่งเป็นสิงที่คาดหวังเชิงนามธรรมให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นในรูปของผลผลิต ปัจจุบันผลงานทางการศึกษาที่เป็นภาพรวมระดับประเทศ

ถึงแม้ที่มีอยู่ก็เป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยนำเข้าเป็นส่วนใหญ่ เช่น จำนวนนักเรียน งบประมาณ               ที่ได้รับ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามผลผลิตหลักทางการศึกษา คือ จัดการบริการการศึกษาให้แก่นักเรียนทุกระดับยังไม่มีการวัดอย่างครอบคลุมทำให้ไม่ทราบว่างบประมาณที่รับได้ลงทุนนั้น คุ้มค่าหรือไม่เพียงใด

                ความเชื่อมโยงระหว่างผลผลิตและผลลัพธ์   หน่วยงานที่เสนอของงบประมาณ ควรอธิบายความเชื่อมโยงให้เห็นว่า ผลผลิตนั้นจะนำไปสู่ผลลัพธ์ได้อย่างไร เพราะผลลัพธ์นั้นเป็นสิ่งที่คาดหวังสูงสุดของรัฐบาลที่จะปฏิบัติต่อสังคมชุมชนยังเป็นสิ่งที่ค่อนข้างเป็นนามธรรม ดังนั้นรัฐ จึงให้หน่วยงานสร้างผลผลิตที่จะต้องเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ที่ต้องการนอกจากการกำหนดผลผลิต            ที่จะต้องเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ของรัฐบาลแล้ว ผลผลิตควรจะระบุต้นทุน ราคา และผลงาน                   ของเป้าหมายผลผลิต ควบคู่ไปด้วย ซึ่งทำให้การกำกับติดตามและรายงานผลเกิดความชัดเจนมากขึ้น อันจะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของรับบาล เมื่อหน่วยงานนำส่งผลผลิตในการวัดผลผลิตว่ามีผลผลิตใดบ้างที่ทำให้เกิดผลลัพธ์นั้นจึงเป็นเรื่องที่ยุงยากและซับซ้อนเพราะมีปัจจัยต่าง ๆ

ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก  ดังนั้นในระยะแรกของการนำระบบงบประมาณการวัดผลผลิตให้ชัดเจนก่อน

2. มาตรฐานที่จัดการทางการเงิน

      ในการนำระบบงบประมาณแบบมุ้งเน้นผลงานไปสู่ความสำเร็จได้นั้น หน่วยงาน หรือสถานศึกษาจำเป็นต้องพัฒนามาตรฐานการจัดการทางการเงินให้มีมาตรฐานทั้ง 7 ด้าน หรือเรียกว่า  7 Hurdles ประกอบด้วย

2.1  การวางแผนงบประมาณ

2.2  การกำหนดผลผลิต และการคำนวณต้นทุน

2.3  การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

2.4  การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ

2.5  การรายงานทางการเงินและผลการดำเนินงาน

2.6  การบริหารทรัพย์สิน

2.7  การตรวจสอบภายใน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): pbb 
 หมายเลขบันทึก: 318282
 เขียน:  
 ความเห็น: 281  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
pa_daeng
เขียนเมื่อ Sat Dec 05 2009 10:55:56 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค่ะ

patty
IP: xxx.143.141.44
เขียนเมื่อ Mon Dec 14 2009 14:55:49 GMT+0700 (ICT)

เป็นข้อมูลที่ดีค่ะ

อาจารย์ เดือนเพ็ญ เพชร กิ่งโก้
เขียนเมื่อ Mon Dec 14 2009 15:07:02 GMT+0700 (ICT)

น้อยทำได้ดีมากเลยนะเยี่ยมมาก เก่งจริง ทำได้ไงเนี่ย ต่อไปอย่าลืมทำตามที่อาจารย์สั่งว่าจะนำ PBB เข้ามาใช้ในหน่วยงานของตนเองอย่างไร

aom
IP: xxx.77.146.6
เขียนเมื่อ Mon Dec 14 2009 16:36:52 GMT+0700 (ICT)

ดีมากค่ะเป็นข้อมูลที่ดี เราสามารถนำไปใช้ได้

รักษ์สุดา
IP: xxx.123.58.203
เขียนเมื่อ Mon Dec 14 2009 21:09:39 GMT+0700 (ICT)

เป็นข้อมูลที่ดีมากๆ คะ

อรรถพร
IP: xxx.77.146.6
เขียนเมื่อ Tue Dec 15 2009 11:51:14 GMT+0700 (ICT)

เป็นข้อมูลที่ดีมากๆค่ะ

จิราภรณ์
IP: xxx.77.146.6
เขียนเมื่อ Tue Dec 15 2009 11:52:34 GMT+0700 (ICT)

เป็นข้อมูลที่ดีค่ะเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง

วรวุฒิ
IP: xxx.143.141.44
เขียนเมื่อ Tue Dec 15 2009 11:54:19 GMT+0700 (ICT)

สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้

การ์ตูน
IP: xxx.143.141.44
เขียนเมื่อ Tue Dec 15 2009 11:55:48 GMT+0700 (ICT)

เนื้อหาและรายละเอียดครบถ้วนดีมากๆค่ะ

นางสาวภาวืณี ทองกูล
IP: xxx.26.177.167
เขียนเมื่อ Tue Dec 15 2009 13:49:17 GMT+0700 (ICT)

เป็นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างมาก

นางสาวศวรรยา เกิ้มเหม็นบุญ
IP: xxx.26.177.167
เขียนเมื่อ Tue Dec 15 2009 13:52:34 GMT+0700 (ICT)

เป็นข้อมูลที่เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้ก่อประโยชน์เป็นอย่างมาก

นางสาวเพียงตะวัน บูรณะถาวร
IP: xxx.26.177.167
เขียนเมื่อ Tue Dec 15 2009 13:52:43 GMT+0700 (ICT)

เนื้อหาสาระดีมาก เข้าใจ

สามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ได้

นางสาวนันยนา ยงยืน
IP: xxx.26.177.167
เขียนเมื่อ Tue Dec 15 2009 13:54:24 GMT+0700 (ICT)

ให้ความรู้ดีมาก

นางสาวชนนี นาหัวนิน
IP: xxx.26.177.167
เขียนเมื่อ Tue Dec 15 2009 13:56:27 GMT+0700 (ICT)

เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากๆๆเลยคร่ะ

นางสาวณัฐธิดา ขอพรกลาง
IP: xxx.26.177.167
เขียนเมื่อ Tue Dec 15 2009 14:00:09 GMT+0700 (ICT)

เป็นเนื้อหาที่มีสาระดีสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดีมากเป็นการใช้พลังงานการใช้จ่ายการผลิตอยากอย่างเข้าใจ

สามารถใช้จ่ายเงินอย่างมีคุณค่าน่าเรียนรู้ในเว็บนี้เป็นอย่างยิ่ง

นางสาววรรณิศา จันแดง
IP: xxx.26.177.167
เขียนเมื่อ Tue Dec 15 2009 14:01:57 GMT+0700 (ICT)

เป็นเนื้อหาที่มีสาระความรู้ที่ดีมาก

earn
IP: xxx.26.177.167
เขียนเมื่อ Tue Dec 15 2009 14:05:10 GMT+0700 (ICT)

เป็นเนื้อหาที่มีสาระน่าเรียนรู้มากค่ะ

นางสาวสุดารัตน์ ชะนะบุญ
IP: xxx.26.177.167
เขียนเมื่อ Tue Dec 15 2009 14:17:29 GMT+0700 (ICT)

เนื้อหาเข้าใจง่าย

มีสาระเนื้อหาดี

นำมาใช้ประโยชน์ได้

นางสาวนิตยา สีแวงนอก
IP: xxx.143.141.44
เขียนเมื่อ Tue Dec 15 2009 15:39:04 GMT+0700 (ICT)

เนื้อหาดีมากเลยค่ะ

สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

นางสาวจิราพร ลีพฤติ
IP: xxx.143.141.44
เขียนเมื่อ Tue Dec 15 2009 15:42:01 GMT+0700 (ICT)

ได้ประโยชน์มากเลยค่ะ

มีสาระความรู้มากมาย

นางสาวอุทุมพร ทาสีแสง
IP: xxx.77.146.6
เขียนเมื่อ Tue Dec 15 2009 16:11:33 GMT+0700 (ICT)

สามารถนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ

นางสาววราภรณ์ สมวงศ์
IP: xxx.77.146.6
เขียนเมื่อ Tue Dec 15 2009 16:23:15 GMT+0700 (ICT)

เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะ

Yanatip
IP: xxx.143.141.44
เขียนเมื่อ Tue Dec 15 2009 17:37:27 GMT+0700 (ICT)

น่าสนใจดีนะค่ะ

นางสาวคัทรียา ตำตาด
IP: xxx.47.131.170
เขียนเมื่อ Tue Dec 15 2009 18:03:31 GMT+0700 (ICT)

สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะ

นายอาทร ทองสุ
IP: xxx.47.131.170
เขียนเมื่อ Tue Dec 15 2009 18:12:05 GMT+0700 (ICT)

มีสาระและน่าอ่านมากคับ

นางสาวประภาภรณ์ พันธ์โภคา
IP: xxx.47.232.199
เขียนเมื่อ Tue Dec 15 2009 18:18:35 GMT+0700 (ICT)

สามารถนำไปให้เกิดประโยชน์ได้ค่ะ

น.ส.อัจฉรา พลวาปี
IP: xxx.26.170.199
เขียนเมื่อ Tue Dec 15 2009 18:20:49 GMT+0700 (ICT)

เนื้อหาก็ดีค่ะ

สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้

แต่เพียงบางส่วนเท่านั้นนะค่ะ

รัตนาภรณ์ ม่วงแงว
IP: xxx.26.170.199
เขียนเมื่อ Tue Dec 15 2009 18:21:43 GMT+0700 (ICT)

คือข้อมูลในบล็อก สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา

ด้านการทำงานการบริหารทรัพยากร เพื่อมุ่งเน้นผลประโยชน์หรือกำไรให้กิจการได้สูงสุด

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ

นายพิพัฒน์พล ไผ่โสผา
IP: xxx.47.131.170
เขียนเมื่อ Tue Dec 15 2009 18:22:24 GMT+0700 (ICT)

ได้ความรู้

น.ส.อาภัสรา พระสว่าง
IP: xxx.26.170.199
เขียนเมื่อ Tue Dec 15 2009 18:27:09 GMT+0700 (ICT)

เนื้อหาที่นำมาก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากเลยค่ะ

สามารถใช้ในการศึกษาในระดับที่สูงต่อไปได้ดีที่เดียวค่ะ

นางสาวพิศมัย อัตะโน
IP: xxx.26.170.199
เขียนเมื่อ Tue Dec 15 2009 18:29:06 GMT+0700 (ICT)

เป็นเนื้อหาที่มีสาระมากสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มาก และเป็นการใช้พลังงานค่าช้จ่ายได้อย่างดีขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ

นางสาวพิมพร สร้อยสไบ
IP: xxx.47.131.170
เขียนเมื่อ Tue Dec 15 2009 18:45:58 GMT+0700 (ICT)

เนื้อหาดีมากค่ะ ขอบใจมากค่ะที่ให้ความรู้

นางสาวหนึ่งฤทัย บุตรตะละ
IP: xxx.47.239.162
เขียนเมื่อ Tue Dec 15 2009 20:17:11 GMT+0700 (ICT)

เป็นเนื้อหาที่มีสาระ และให้ความเรื่อง Performance Based Budgeting มากค่ะ

นอจากนี้ เรายังสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อีกด้วย

ขอบคุณสำหรับความรู้นี้น่ะค่ะ

นางสาวจันทิรา นำสนองวงศ์
IP: xxx.143.141.44
เขียนเมื่อ Wed Dec 16 2009 09:08:36 GMT+0700 (ICT)

เนื้อหาดีมีสาระค่ะ แถมยังสามารถนำความรู้นี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยค่ะ

ขอบคุณสำหรับความรู้นี้ค่ะ

นางสาวจตุรพร ศรีสารคาม
IP: xxx.143.141.44
เขียนเมื่อ Wed Dec 16 2009 10:42:19 GMT+0700 (ICT)

เป็นเนื้อหาที่ดีมีสาระมากสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและนำไปจัดการวางแผนทางการเงินในครอบครัวได้ค่ะ

นางสาวสุภัสสร พลดาหาญ
IP: xxx.77.146.6
เขียนเมื่อ Wed Dec 16 2009 10:49:41 GMT+0700 (ICT)

เป็นเนื้อหาที่ศึกษาแล้วได้ความรู้เพิ่มมากขึ้น และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและนำไปจัดการวางแผนทางการเงินในครอบครัวได้ค่ะ

นางสาวอรพรรณ ปัญญายาว
IP: xxx.77.146.6
เขียนเมื่อ Wed Dec 16 2009 10:49:53 GMT+0700 (ICT)

เนื้อหาดีค่ะ ทำให้เราได้รู้มาตรฐานการเงินทั้ง 7 ด้านของสถานนศึกษา

นางสาวปิยะนุช ตะครามจันทร์
IP: xxx.77.146.6
เขียนเมื่อ Wed Dec 16 2009 10:51:43 GMT+0700 (ICT)

สำหรับเนื้อหาที่ได้ทำการศึกษานั้นเป็นเนื้อหาที่ทำให้เรามีความรู้ในระบบการบริหารทรัพยากรเพื่อให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการจัดทำงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม ทบทวนผลงาน ซึ่งสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนหรือการทำงานต่อไปได้

นางสาวสุภาภรณ์ แก้วไชยะ
IP: xxx.77.146.6
เขียนเมื่อ Wed Dec 16 2009 10:53:45 GMT+0700 (ICT)

เป็นเนื้อหาที่ดี สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะค่ะ

นางสาวจิราภรณ์ ศรีธรรมโม
IP: xxx.31.89.158
เขียนเมื่อ Wed Dec 16 2009 11:04:51 GMT+0700 (ICT)

เป็นเนื้อหาที่ดี สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในใช้ชีวิตประจำวันได้ และในการเรียนได้ค่ะ

อังคณา คำดี
IP: xxx.77.146.6
เขียนเมื่อ Wed Dec 16 2009 11:15:17 GMT+0700 (ICT)

เนื้อหาอ่านแล้วเข้าใจง่าย

มีสาระมากค่ะ เหมาะที่จะนำไปใช้ในการบริหารงานเป็นอย่างดี

ขอบคุณที่เผยแพร่ข้อมูลดีๆแบบนี้ให้กับทุกๆคนได้นำไปใช้กันนะค่ะ

มัชรินี สุขศาลา
IP: xxx.77.146.6
เขียนเมื่อ Wed Dec 16 2009 11:23:44 GMT+0700 (ICT)

เป็นความรู้ที่ใหม่มาก เพราะไม่เคยรู้มาก่อน

เนื้อหาอ่านแล้วค่อนข้างที่จะเข้าใจ่ง่าย

มีสาระที่เป็นความรู้ดีมาก

นอกจากนี้ยังนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนได้อีกด้วยคะ

ศศิธร ไชย์ศรีทา
IP: xxx.77.146.6
เขียนเมื่อ Wed Dec 16 2009 11:37:36 GMT+0700 (ICT)

ค่ะก็ทำให้เราได้รู้จักการบริหารทรัพยากรเพื่อนำไปใช้ในทางที่เหมาะสมและถูกต้อง และยังได้นำมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ทั้งในด้านการทำงานและการศึกษาได้อีกด้วยค่ะ

(ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์นี้นะคะ)

มัลลิกา บึงลี
IP: xxx.143.141.44
เขียนเมื่อ Wed Dec 16 2009 11:43:29 GMT+0700 (ICT)

อ่านแล้วเข้าใจมากคะ เป็นความรู้ที่ไม่เคยได้รู้มาก่อน

อ่านแล้วนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ๆ

ทำให้ฉันได้ความรู้เพิ่มมากขึ้น

น.ส.สายสมร อ่อนสี
IP: xxx.143.141.44
เขียนเมื่อ Wed Dec 16 2009 15:13:31 GMT+0700 (ICT)

เนื้อหาที่ได้อ่านเป็นเนื้อหาที่น่าสนใจและยังสามารถนำไปใช้กับวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานได้เป็นอย่างดีรวมถึงการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะสำหรับเนื้อหา

นางสาววารุณี ภูจอมจิตร์
IP: xxx.123.59.106
เขียนเมื่อ Wed Dec 16 2009 16:45:46 GMT+0700 (ICT)

คุณครูค่ะ เนื้อหาดีมากเลยค่ะ เนื้อหาสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ

นางสาวอรทัย แก้วเชียงหวาง
IP: xxx.77.146.6
เขียนเมื่อ Wed Dec 16 2009 16:48:39 GMT+0700 (ICT)

เป็นข้อมูลที่ดีมากค่ะ สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้ดี

สุนารี เหง้าขัวเรียง
IP: xxx.77.146.6
เขียนเมื่อ Wed Dec 16 2009 16:49:32 GMT+0700 (ICT)

มีข้อมูลเสนอแนะได้ดีน่าอ่านและมีการวางแผนงานอย่างเป็นขั้นตอน

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

นางสาวปวีณา อุ่นจิตร
IP: xxx.123.59.106
เขียนเมื่อ Wed Dec 16 2009 16:53:08 GMT+0700 (ICT)

เนื้อหาน่าสนใจ มีความรู้ดีค่ะ

น.ส.ณัฏฐธิดา บุญราช
IP: xxx.123.59.106
เขียนเมื่อ Wed Dec 16 2009 16:53:53 GMT+0700 (ICT)

ข้อมูลมีเนื้อหามีสาระดีมากค่ะ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา

ด้านการทำงานการบริหารทรัพยากร เพื่อมุ่งเน้นผลประโยชน์หรือกำไรให้กิจการได้สูงสุด

นางสาวจารุรรณ บุตรราช
IP: xxx.123.59.106
เขียนเมื่อ Wed Dec 16 2009 16:56:01 GMT+0700 (ICT)

เนื้อหาน่าสนใจดีค่ะ สามารถนำไปใช้ได้

วิภาวรรณ ชุมพล
IP: xxx.143.141.44
เขียนเมื่อ Wed Dec 16 2009 16:56:17 GMT+0700 (ICT)

เนื้อหาดีมากมีประโยชน์สำหรับคนทุกวัย

สามารถนำไปใช้เป็นแง่คิดในการดำรงชีวิตประจำวันได้

นางสาวปิยดา กิริมิตร
IP: xxx.143.141.44
เขียนเมื่อ Wed Dec 16 2009 17:01:01 GMT+0700 (ICT)

คุณครูค่ะ ข้อมูลที่ได้อ่านดีมากเลยค่ะ เป็นความรู้ใหม่ๆที่หนูพึ่งได้อ่านและทำให้หนูเข้าใจในเรื่อง Performance Based Budgeting หรือผลลัพธ์และผลผลิต และสามารถนำไปใช้ได้ในอนาคต

นางสาวสุธิดา อินทรสงเคราะห์
IP: xxx.123.59.106
เขียนเมื่อ Wed Dec 16 2009 17:01:03 GMT+0700 (ICT)

เนื้อหามีความรู้มากค่ะ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดี

น.ส.จามจุรี เจริญศรี
IP: xxx.123.59.106
เขียนเมื่อ Wed Dec 16 2009 17:01:41 GMT+0700 (ICT)

อ่านแล้วเข้าใจมากคะ เป็นความรู้ที่ไม่เคยได้รู้มาก่อน

อ่านแล้วนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ๆ

ทำให้ฉันได้ความรู้เพิ่มมากขึ้น

นางสาวลลิตา สิงห์สาร์
IP: xxx.123.59.106
เขียนเมื่อ Wed Dec 16 2009 17:03:01 GMT+0700 (ICT)

เนื้อหาดีมากค่ะ สามารถนำไปใช้ได้ค่ะคุณครู

นางสาวภรณ์ธิมา ศรีเกษ
IP: xxx.47.14.180
เขียนเมื่อ Wed Dec 16 2009 17:05:28 GMT+0700 (ICT)

เนื้อหาดีมากค่ะ ช่วยเพิ่มความรู้ในเรื่องการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

ทำให้ทราบว่าในการนำระบบงบประมาณแบบมุ้งเน้นผลงานไปสู่ความสำเร็จนั้น หน่วยงาน ต้องพัฒนามาตรฐานการจัดการทางการเงินให้มีมาตรฐานทั้ง 7 ด้าน

น.ส.จิราพรรณ สีหปัญญา
IP: xxx.47.14.180
เขียนเมื่อ Wed Dec 16 2009 17:05:30 GMT+0700 (ICT)

เป็นข้อมูลที่ทำให้เรามีความรู้ในระบบการบริหารทรัพยากรเพื่อให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการจัดทำงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม ทบทวนผลงาน ซึ่งสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนหรือการทำงานต่อไปได้ ขอบคุณที่เผยแพร่ข้อมูลดีๆแบบนี้ให้กับทุกๆคนได้นำไปใช้กันนะค่ะ

วรัญญา บุษราคัม
IP: xxx.123.59.106
เขียนเมื่อ Wed Dec 16 2009 17:06:23 GMT+0700 (ICT)

คุณครูคะข้อมูลที่ได้อ่านดีมากเลยค่ะ เป็นความรู้ใหม่ๆที่หนูพึ่งได้อ่านและทำให้หนูเข้าใจในเรื่อง Performance Based Budgeting หรือผลลัพธ์และผลผลิต และสามารถนำไปใช้ได้ในอนาคต

นางสาวพรพันธ์ พูนโตนด
IP: xxx.123.59.106
เขียนเมื่อ Wed Dec 16 2009 17:08:09 GMT+0700 (ICT)

คุณครูค่ะ เนื้อหาดีมากค่ะเป็นประโยชน์ นำไปใช้ได้

นางสาวณัฐธิดา กัณหา
IP: xxx.123.59.106
เขียนเมื่อ Wed Dec 16 2009 17:09:30 GMT+0700 (ICT)

เนื้อหามีความรู้มากค่ะ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดี

เป็นความรู้ใหม่ๆที่หนูพึ่งได้อ่านและสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้ดี

น.ส.รัตติกาล พรมทองดี
IP: xxx.77.146.6
เขียนเมื่อ Wed Dec 16 2009 17:20:29 GMT+0700 (ICT)

เนื้อหาดีและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาเอง หรือว่าพ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมเองต่างก็ได้รับประโยชน์ร่วมกัน

น.ส นัดดา ไชยแสง
IP: xxx.143.141.44
เขียนเมื่อ Wed Dec 16 2009 17:32:58 GMT+0700 (ICT)

เป็นเนื้อที่น่าสนใจมากเลยค่ะ ทำให้ทราบถึงประโยชน์ของการทำ Performance Based Budgeting:PBB และรู้จักใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นประโยชน์ต่อเราและสังคมอีกด้วย

น.ส.ปิ่นเพขร เคนคำภา
IP: xxx.143.141.44
เขียนเมื่อ Wed Dec 16 2009 17:39:07 GMT+0700 (ICT)

เป็นเนื้อหาที่มีสาระดีสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดีมากเป็นการใช้พลังงานการใช้จ่ายการผลิตอยากอย่างเข้าใจ

สามารถใช้จ่ายเงินอย่างมีคุณค่าน่าเรียนรู้ในเว็บนี้เป็นอย่างยิ่ง

น.ส.พัชรา ยอดคีรี
IP: xxx.49.164.169
เขียนเมื่อ Wed Dec 16 2009 17:51:53 GMT+0700 (ICT)

เนื้อหามีสาระมากและเป็นการเพิ่มความรู้ใหม่ให้กับผู้ที่เข้ามาอ่านอีกด้วย

น.ส.ลลิตา สินทิพลา
IP: xxx.143.141.3
เขียนเมื่อ Wed Dec 16 2009 18:02:52 GMT+0700 (ICT)

เป็นเนื้อหาที่มีสาระดีสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดีมากเป็นการใช้พลังงานการใช้จ่ายการผลิตอยากอย่างเข้าใจ

สามารถใช้จ่ายเงินอย่างมีคุณค่าน่าเรียนรู้ในเว็บนี้เป็นอย่างยิ่ง ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ

น.ส.สุธาทิพย์ แก้วก่อง
IP: xxx.49.164.169
เขียนเมื่อ Wed Dec 16 2009 18:07:58 GMT+0700 (ICT)

เป็นเนื้อหาที่มีสาระดีมาก สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีและได้รู้ถึงมาตรฐานการจัดการทางการเงินทั้ง 7 ด้าน

น.ส.จิราพร จุกกระโทก
IP: xxx.49.164.169
เขียนเมื่อ Wed Dec 16 2009 18:12:14 GMT+0700 (ICT)

สามารถนำไปใช้ประกอบในการเรียนและชีวิตประจำวันได้ เป็นเนื้อหาที่มีสาระมากค่ะ

นางสาวพิมพร สร้อยสไบ
IP: xxx.123.14.254
เขียนเมื่อ Wed Dec 16 2009 19:01:21 GMT+0700 (ICT)

เนื้อหามีสาระมากค่ะ ขอบคุณค่ะที่ให้ความรู้

พิมพร สร้อยสไบ
IP: xxx.26.178.66
เขียนเมื่อ Wed Dec 16 2009 19:44:29 GMT+0700 (ICT)

เป็นความรู้ที่ดีมากค่ะ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

น.ส.สุนิศา สักภู่
IP: xxx.84.4.171
เขียนเมื่อ Wed Dec 16 2009 21:07:38 GMT+0700 (ICT)

เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์และเป็นความรู้ใหม่

ซึ่งอาจจะได้ใช้เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ข้อมูลต่อไป

เนตรนภา จินดามน
IP: xxx.49.80.39
เขียนเมื่อ Wed Dec 16 2009 23:09:16 GMT+0700 (ICT)

เนื้อหาสาระที่มีประโยชน์มากนอกจากจะได้ความรู้ใหม่ๆแล้วยังสามารถนำไปเป็นแนวทางในการเรียนวิชาการวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณได้อีกด้วยเพราะเนื้อหาสอดคล้องกันและเป็นข้อมูลเพิ่มเติมใหม่ๆที่ไม่มีในวิชาเรียนด้วย

นายอภิสิทธิ์ บุญทา
IP: xxx.49.113.22
เขียนเมื่อ Wed Dec 16 2009 23:52:48 GMT+0700 (ICT)

เป็นข้อมูลที่ดีมากและสามารถนำมาปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนได้

นายสมคิด พิมวาปี
IP: xxx.77.146.6
เขียนเมื่อ Thu Dec 17 2009 10:03:35 GMT+0700 (ICT)

เป็นข้อมูลที่ดีมีประโยชน์สามารถใช้ในการพัฒนาตนเองเพื่อ

การเรียนรู้หลังจากที่จบการศึกษาไปแล้ว

นางสาวสุพัตรา พรหมเพชร
IP: xxx.26.148.15
เขียนเมื่อ Thu Dec 17 2009 10:04:51 GMT+0700 (ICT)

เป็นข้อมูลที่ดี ให้ความรู้สาระที่น่าสนใจน่านำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ

นางสาวนภาพร แก้วกลาง
IP: xxx.175.148.36
เขียนเมื่อ Thu Dec 17 2009 10:11:02 GMT+0700 (ICT)

ได้รู้ถึงการจัดการงบประมาณซึ่งมีประโยชน์ในการเรียนรู้

และได้รู้มาตรฐานการเงินทั้ง 7 ด้านด้วยค่ะ ขอบคุณที่ให้ความรู้ค่ะ

นางสาวอรวรรณ อะถานา
IP: xxx.26.148.15
เขียนเมื่อ Thu Dec 17 2009 10:16:00 GMT+0700 (ICT)

ข้อมูลนี้มีความรู้มาก ๆ ค่ะ สามารถนำมาปรับใช้ให้เข้ากับการดำเนินชีวิตได้จริง

ดวงรัตน์ ทองสมบัติ
IP: xxx.143.141.44
เขียนเมื่อ Thu Dec 17 2009 10:17:59 GMT+0700 (ICT)

เป็นศึกษาข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

คุณครูสุดยอดมากค่ะ

สุภาพร อินทร์กง
IP: xxx.143.141.44
เขียนเมื่อ Thu Dec 17 2009 10:29:29 GMT+0700 (ICT)

เป็นการศึกษาหาข้อมูลที่มีประโยชน์มากค่ะและได้นำการบริหารทรัพยากรและการวางแผนงบการเงินมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ

น.ส. ณัฐวรรณ สุทธวงษ์
IP: xxx.26.180.3
เขียนเมื่อ Thu Dec 17 2009 10:31:50 GMT+0700 (ICT)

เป็นความรู้ ที่ไม่มีในห้องเรียน

ทำให้ได้ความรู้มากขึ้นกว่าเดิม ค่ะ

นางสาวรัตนาภรณ์ ศิลปักษา
IP: xxx.143.141.44
เขียนเมื่อ Thu Dec 17 2009 11:00:43 GMT+0700 (ICT)

เป็นความรู้ที่ได้เพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียนและดีแต่จะให้ดีกว่านี้น่าจะมีเนื้อหามากว่านี้เพื่อจะมีความรู้เพิ่มขึ้นค่ะ

นางสาวโสพิศ จอกนาค
IP: xxx.143.141.44
เขียนเมื่อ Thu Dec 17 2009 11:04:08 GMT+0700 (ICT)

เป็นเนื้อหาที่มีประโยชน์สำหรับเรามากเลยค่ะ และเนื้อหานี้ยังนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทำให้เราได้ทราบถึงปัญหาต่างๆเพิ่มขึ้นมา และก็อยากให้มีเนื้อหาต่างๆขึ้นมาอีก เพื่อที่จะได้มีเนื้อหาที่จะต้องศึกษาเยอะๆ

น.ส.วารุณี ลองคำ
IP: xxx.143.141.44
เขียนเมื่อ Thu Dec 17 2009 11:24:47 GMT+0700 (ICT)

เป็นความรู้ใหม่ๆ ที่เพิ่มเติมเข้ามาในชีวิต

น.ส.ปนัดดา ลินทอง
IP: xxx.77.146.6
เขียนเมื่อ Thu Dec 17 2009 11:44:43 GMT+0700 (ICT)

เป็นความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีคะ และเป็นความรู้ที่สำคัญมากกับชีวิตคนเราชอบคะและจะนำไปปฏิบัติคะ

ปุ๋ย วิ
IP: xxx.77.146.6
เขียนเมื่อ Thu Dec 17 2009 11:46:31 GMT+0700 (ICT)

เนื้อหาได้รับความรู้มาก และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ขอบคุณสำหรับข้อมูล นะค่ะ

ตรีชฎา นิรมิตร
IP: xxx.77.146.6
เขียนเมื่อ Thu Dec 17 2009 11:49:49 GMT+0700 (ICT)

เนื้อหาดีมากค่ะ สามารถนำความรู้ไปใช้ได้

บิว
IP: xxx.143.141.44
เขียนเมื่อ Thu Dec 17 2009 11:54:45 GMT+0700 (ICT)

ดีคะอ่านเข้าใจง่าย

โฉมฉาย
IP: xxx.143.141.44
เขียนเมื่อ Thu Dec 17 2009 11:56:58 GMT+0700 (ICT)

สามารถนำไปใช้ในการเรียนได้

นก(หนองหาน)
IP: xxx.143.141.44
เขียนเมื่อ Thu Dec 17 2009 11:58:49 GMT+0700 (ICT)

เนื้อหาดีมากคะ

เพ็ญ
IP: xxx.143.141.44
เขียนเมื่อ Thu Dec 17 2009 12:00:57 GMT+0700 (ICT)

เป็นความรู้ที่ดีมากคะ

สุรางคนา สิงห์คำ
IP: xxx.77.146.6
เขียนเมื่อ Thu Dec 17 2009 13:22:21 GMT+0700 (ICT)

ดีค่ะ สามารถใช้ประกอบการเรียนได้ด้วยด้วย

น.ส.ขวัญตา เทพพรม
IP: xxx.143.141.44
เขียนเมื่อ Thu Dec 17 2009 13:31:22 GMT+0700 (ICT)

เป็นข้อมูลที่ได้ความรู้มาก ๆ ค่ะ สมารถนำไปในการทำงานหรือใช้ในการดำรงชีวิตจริงได้ด้วยค่ะและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนของหนูมากค่ะ

น.ส.ศริญญา บูชากุล
IP: xxx.143.141.44
เขียนเมื่อ Thu Dec 17 2009 13:37:50 GMT+0700 (ICT)

เป็นความรู้ที่ได้ประโยชน์มากจริง ๆ ค่ะ

นางสาว วารุณี ไชยแสง
IP: xxx.143.141.44
เขียนเมื่อ Thu Dec 17 2009 14:19:46 GMT+0700 (ICT)

เป็นความรู้ที่ได้ ประโยชน์แก่ทุกคนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

และนำมาปรับปรุงงานนั้นได้ค่ะ

น.ส.พรรณี ภุมรินทร์
IP: xxx.143.141.44
เขียนเมื่อ Thu Dec 17 2009 14:23:54 GMT+0700 (ICT)

เป็นข้อมูลที่ให้ความรู้ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การดำรงชีวิตและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนของหนูมากเลยค่ะ

น.ส.วรรณนิสา สีดาแจ่ม
IP: xxx.143.141.44
เขียนเมื่อ Thu Dec 17 2009 14:43:09 GMT+0700 (ICT)

เป็นข้อมูลที่ มีโยชน์เพราะเป็นแนวทางธุรกิจอย่างหนึ่ง ซึ่งยังสอดคลัองหรือคล้ายคลึงกับวิชาเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจที่ดิฉันได้เรียนมา ดิฉันจะคัดลอกและพริ้นเอาไว้อ่านศึกษาต่อไปค่ะ

นางสาวสุนิศา อ่อนไถล
IP: xxx.77.146.6
เขียนเมื่อ Thu Dec 17 2009 14:46:19 GMT+0700 (ICT)

เป็นข้อมูลที่ให้ความรู้ได้ดีมากคะสามารถที่จะนำความรู้นี้มาประยุกย์ใช้กับการทำงาน การเรียนได้คะ แล้วยังนำมาใช้กับการดำเนินชีวิตในแต่ละวันได้ด้วย

ตั้ม
IP: xxx.77.146.6
เขียนเมื่อ Thu Dec 17 2009 14:48:35 GMT+0700 (ICT)

เป็นเนื้อหาที่ให้ความรู้และประโยชน์แก่ผู้อ่าน

มาร์ค
IP: xxx.77.146.6
เขียนเมื่อ Thu Dec 17 2009 14:49:36 GMT+0700 (ICT)

เนื้อหาดีคับ

คุ้ม
IP: xxx.77.146.6
เขียนเมื่อ Thu Dec 17 2009 14:50:42 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า