สมาชิก
แลกเปลี่ยน
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(ปรับปรุง 2552) ของสภาวิชาชีพบัญชี

เพื่อเสนอให้นักบัญชีแสดงความคิดเห็น

ก่อนประกาศใช้

      ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)
         เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์    

      ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552)
         เรื่อง การรวมธุรกิจ

      ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2552)
         เรื่อง สัญญาประกันภัย

      ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552)
         เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก

      ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2552)
         เรื่อง การสำรวจและประเมินค่าสินแร่          

      ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)
         เรื่อง ส่วนงานปฏิบัติการ

      ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 1 
       เรื่อง การปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศครั้งแรก

      ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 8 
       เรื่อง ส่วนงานปฏิบัติการ

 

 

ที่มา  สภาวิชาชีพบัญชี


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า
· คำสำคัญ: มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
· หมายเลขบันทึก: 315351
· สร้าง:    · อ่าน: แสดง 
· สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ
แจ้งลบ
แจ้งลบ
อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็น