วิจัยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

 เศรษฐกิจพอเพียง 

ชื่อเรื่อง การบริหารงานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษาของสำนักงานเขตการศึกษาอุบลราชธานีเขต3

ผู้วิจัย ดร.สกุลรัตน์ กทุมมาศ

ปีที่วิจัย 2550

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1.เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหาร 2.เพื่อเปรียบเทียบความคิกเห็นของครูที่มีเพศต่างกัน อายุต่างกัน ระดับการศึกษาต่างกัน ประชากรทำงานต่างกัน ขนาดโรงเรียนต่างกัน ขนาดโรงเรียนต่างกัน ต่อการบริหารงานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรได้แก่ผู้บริหารและครูโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต3จำนวน2505คน กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการเปิดตารางของเครจซี่และมอร์แกน

ตัวแปรที่ศึกษาตัวแปรอิสระ 1.เพศ 2.อายุ 3.ระดับการศึกษา 4.ประสบการณ์ในการทำงาน 5.ขนาดโรงเรียน 6.ที่ตั้ง ตัวแปรตามการบริหารงานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย

วิธีเก็ยรวบรวมข้อมูล 1.ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี 2.นำหนังสือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต3

ถึงผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อขอความอนุเคราะห์3 รวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด

 

วิธีวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 1.ค่าสถิติพื้นฐาน 2.ค่าสัมประสิทธิ์ Crobach

 

ผลการวิจัยพบว่า  การบริหารงานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมจำแนกตามเพศ

พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามเเนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): การบริหารการศึกษา 
 หมายเลขบันทึก: 313528
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

ยุทธพล ปิ่นเจริญถาวร
เขียนเมื่อ Sun Nov 15 2009 18:14:45 GMT+0700 (ICT)

ยอดเยี่ยม...น้อง

ประสาร สุขสุคนธ์
เขียนเมื่อ Wed Dec 02 2009 23:58:39 GMT+0700 (ICT)

สุดยอด น้อง เจ้งมากครับ ขอชม

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า