งานวิจัยการสอนแบบโครงงาน

 งานวิจัยการสอนแบบโครงงาน 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน

                งานวิจัยภายในประเทศที่สัมพันธ์กับโครงงานนั้นพบว่ามีงานวิจัยของ

               พัชรี  ตระกูลแก้ว ( 2542 ) ได้ศึกษาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการการวิจัยพบว่า  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์สามารถพัฒนาสูงขึ้นไปได้เมื่อใช้เทคนิคการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นให้นักเรียนแสดงออกและปล่อยให้ผู้เรียนได้คิดอย่างอิสระสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนเน้นเนื้อหาให้นักเรียนแสดงออกและปล่อยให้ผู้เรียนได้คิดอย่างอิสระสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน  โดยนักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาความคิดสร้างสรรค์งานการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ที่นักเรียนได้เรียนรู้หลายๆเนื้อหามาสร้างสรรค์งานอย่างอิสระ

                เพชรรัตน์  สุริยา ( 2543 ) ได้พัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษโครงงานเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาด้านการพูด  และการเขียนนำเสนอโครงงาน  ผลปรากฏว่าผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการพูดและการเขียนนำเสนอโครงงานโดยสามารถผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ระดับ  ค่อนข้างดีและผลจากการสอบถามวัดความภาคภูมิใจตนเองของผู้เรียน  ปรากฎว่าผู้เรียนมีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองอยู่ระดับมาก

                ชาลีนี  ศุขมิลินท์ ( 2544 ) ได้พัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษโครงงานเพื่อส่งเสริมความรู้ทางวัฒนธรรม  ผลปรากฏว่าผู้เรียนได้รับความรู้ทางวัฒนธรรมโดยสามารถผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระดับดีมาก  และผลการประเมินความสามารถทางภาษาด้านทักษะการฟัง – พูด  และทักษะการอ่านเขียนของผู้เรียนภายหลังจากการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโครงงาน  ปรากฏว่าผู้เรียนมีความสามารถทางด้านการฟัง – พูดอยู่ในระดับดี  และมีความสามารถทางด้านการอ่าน - เขียนอยู่ในระดับดีมาก

                พจน์  วงศ์ปัญญา ( 2544 ) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา ค 011 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2535 ) ที่เน้นการสร้างโครงงาน  จากภาพรวมของกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการทำโครงงานพบว่า  นักเรียนทุกกลุ่ม  มีความรู้ความเข้าใจในการทำโครงงานอยู่ในระดับดีมาก

              ตระกูลพันธ์  กันไว  ( 2545 ) ได้ศึกษาการใช้โครงงานคณิตศาสตร์  ในการประเมินผลการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่าการใช้โครงงานคณิตศาสตร์  ในการประเมินผลการเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถอย่างหลากหลายตามศักยภาพ

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 305530
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

เบดูอิน
เขียนเมื่อ Tue Oct 13 2009 13:51:52 GMT+0700 (ICT)

ยินดีที่รู้จักครับ

นันทยศ
เขียนเมื่อ Tue Oct 13 2009 14:18:36 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณที่แนะนำให้รู้จักงานวิจัยเกี่ยวกับโครงงาน

Kru-Salid
เขียนเมื่อ Tue Oct 13 2009 19:36:04 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณครับ

จันทนา คำสอาด
เขียนเมื่อ Mon Oct 26 2009 14:06:23 GMT+0700 (ICT)

ได้มาอ่านแล้วค่ะ....ขอบคุณ

มุก
IP: xxx.205.225.48
เขียนเมื่อ Sun Jul 10 2011 10:38:56 GMT+0700 (ICT)

อ่านแล้วนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการสอนโครงงานค่ะ

ดารารัตน์
เขียนเมื่อ Sat Sep 03 2011 10:09:03 GMT+0700 (ICT)

น่าสนใจมากค่ะ แล้วจะนำไปประยุกต์ใช้

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า