แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ

 การเขียนสะกดคำ 

ชื่อผลงานทางวิชาการ           การพัฒนาแบบฝึกการเขียนสะกดคำโดยใช้แบบฝึก  

                                          วิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

                                          โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก จังหวัด

                                          อุบลราชธานี

ผู้รายงาน                             นางณิรัญชญา  กอมณี

                                          ครู โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วิทยฐานะที่เสนอขอ               ชำนาญการพิเศษ

สาขา                                  ภาษาไทย

ปีที่ศึกษา                             2551

 

บทคัดย่อ

 

                    การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์         1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80             3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ และ           4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ โดยใช้แบบฝึกวิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 1 ห้องเรียน นักเรียน 40 คน ที่ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ดำเนินการทดลองโดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One-Group-Pre-test Post-test Design เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลที่ผู้รายงานสร้างขึ้นคือ แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ จำนวน 10 ชุด แผนการสอน จำนวน 10 แผน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคำ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน และการทดสอบค่า t

                    ผลการศึกษาพบว่า แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.18 / 84.62 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80 ที่ตั้งไว้

                    หลังจากใช้แบบฝึกทักษะแล้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนวิชาภาษาไทย สูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกทักษะ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                    นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำอยู่ในระดับมากที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): การเขียนสะกดคำ 
 หมายเลขบันทึก: 301059
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

pookpeek
IP: xxx.25.86.54
เขียนเมื่อ Tue Sep 29 2009 15:41:09 GMT+0700 (ICT)

เจ๋งเจง ๆ สุดยอด อิอิ

IP: xxx.123.220.56
เขียนเมื่อ Wed Oct 07 2009 21:35:49 GMT+0700 (ICT)

เป็นผลงานที่น่าสนใจ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า