แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.1-10 

บังเอิญเหลือบไปเห็นงานที่เคยสรุปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  1-10  เลยนำมาบันทึกให้เพื่อน  พี่  น้อง  ที่สนใจศึกษาได้อ่านกันนะคะ

 

สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  1-10

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2504-2509 

                เน้นเฉพาะด้านเศรษฐกิจเป็นสำคัญ โดยเฉพาะการลงทุนใน สิ่งก่อสร้างขั้นพื้นฐานในรูปแบบของระบบคมนาคมและ ขนส่ง ระบบเขื่อนเพื่อการชลประทานและพลังงานไฟฟ้า สาธารณูปการ ฯลฯ รัฐทุ่มเททรัพยากรเข้าไปเพื่อการปู พื้นฐานให้มีการลงทุนในด้านเอกชนเป็นหลัก

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 2 พ.ศ.2510-2514

ยึดแนวทางแผน 1 โดยขยายขอบเขตของแผนให้ครอบคลุม ถึงการพัฒนาของรัฐ โดยสมบูรณ์กระจายให้บังเกิดผลไปทั่ว ประเทศ เน้นเขตทุรกันดารและห่างไกลความเจริญ และมี โครงการ พิเศษนอกเหนือไปจากหน้าที่ปกติของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ เช่น โครงการพัฒนาภาค โครงการเร่งรัด พัฒนาชนบทและโครงการช่วยเหลือชาวนา ฯลฯ

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 3 พ.ศ.2515-2519

  1. รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยรักษาอัตราการขยายตัวของปริมาณเงินตรา, รักษาระดับราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ, รักษาเสถียรภาพทางการเงินระหว่างประเทศ, ส่งเสริมการส่งออก, ปรับปรุงโครงสร้างการนำเข้า

2. ปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและยกระดับการผลิต เร่งรัดการส่งออกและทดแทนสินค้านำเข้า ปรับงบลงทุนในโครงการก่อสร้างมาสนับสนุนการลงทุนเพื่อใช้ประโยชน์จากโครงการขั้นพื้นฐานที่มีอยู่

3. กระจายรายได้และบริการทางสังคม โดยลดอัตราการเพิ่มประชากร กระจายบริการเศรษฐกิจและสังคมสู่ชนบท ปรับปรุงสถาบันและองค์กรทางด้านเกษตรและสินเชื่อ รักษาระดับราคาสินค้าเกษตร

 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 แผนพัฒนาพ.ศ.2520-2524

1. เน้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยมุ่งขยายการผลิต สาขาเกษตร, ปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อส่ง ออก, กระจายรายได้และการมีงานทำในภูมิภาค, มาตรการ กระตุ้นอุตสาหกรรมที่ซบเซา, รักษาดุลการชำระเงินและการ ขาดดุลงบประมาณ

2. เร่งบูรณะและปรับปรุงการบริหารทรัพยากรหลักของชาติ รวมทั้งการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ โดยเฉพาะที่ดิน แหล่งน้ำ ป่าไม้และแหล่งแร่, เร่งรัดการปฏิรูปที่ดิน, จัดสรร แหล่งน้ำในประเทศ, อนุรักษ์ทะเลหลวง, สำรวจและพัฒนา แหล่งพลังงานในอ่าวไทยและภาคใต้ฝั่งตะวันออก

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 5 พ.ศ.2525-2529

1. ยึดพื้นที่เป็นหลักในการวางแผน กำหนดแผนงานและโครง การให้มีผลทางปฏิบัติทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เช่น พื้นที่ เป้าหมายเพื่อพัฒนาชนบท พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก พื้น ที่เมืองหลัก ฯลฯ

2. เน้นการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการเงินของประเทศ เป็นพิเศษโดยการเร่งระดมเงินออม, สร้างวินัยทางเศรษฐกิจ การเงิน และการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น ปรับ โครงสร้างการเกษตร ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเพื่อการส่ง ออกและกระจายอุตสาหกรรมไปสู่ส่วนภูมิภาค, ปรับโครง สร้างการค้าต่างประเทศ และบริการ,              ปรับโครงสร้างการผลิต และการใช้พลังงาน ฯลฯ

3. เน้นความสมดุลในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของ ประเทศ

4. เน้นการแก้ปัญหาความยากจนในชนบทล้าหลัง กำหนดพื้นที่ เป้าหมาย 286 อำเภอและกิ่งอำเภอ

5. เน้นการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติเช่นมีระบบการบริหารการ พัฒนาชนบทแนวใหม่ประกาศใช้ พ.ศ. 2527

6. เน้นบทบาทและการระดมความร่วมมือจากภาคเอกชน

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 พ.ศ.2530-2534

1. เน้นการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการรักษาเสถียรภาพของการเงินการคลัง โดยเน้นการระดมเงินออมในประเทศ เน้นการใช้จ่ายภาครัฐอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ และเน้นบทบาทภาคเอกชนในการพัฒนา

2. เน้นการพัฒนาฝีมือแรงงานและคุณภาพชีวิต

3. เน้นการเพิ่มบทบาทองค์กรประชาชนในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. เริ่มแผนหลักการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5. ทบทวนบทบาทรัฐในการพัฒนาประเทศ

6. มีแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ

7. มุ่งปรับโครงสร้างการผลิตและการตลาดของประเทศให้กระจายตัวมากขึ้น

8. เน้นการนำบริการพื้นฐานที่มีอยู่แล้วมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่

9. พัฒนาเมืองและพื้นที่เฉพาะ กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค

10. ขยายขอบเขตพัฒนาชนบทครอบคลุมทั่วประเทศ เขตล้าหลัง 5,787 หมู่บ้าน เขตปานกลาง 35,514 หมู่บ้าน และเขตก้าวหน้า 11,612 หมู่บ้าน

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 พ.ศ.2535-2539

1. เน้นการรักษาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง และมีเสถียรภาพ

2. เน้นการกระจายรายได้ และการพัฒนาไปสู่ภูมิภาคและชนบท

3. เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม

4. เน้นการพัฒนากฎหมาย รัฐวิสาหกิจ และระบบราชการ

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 พ.ศ.2540-2544

1. การพัฒนาศักยภาพของคน

2. การพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมให้เอื้อต่อการพัฒนาคน

3. การเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาของภูมิภาคและชนบทเพื่อ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง

4. การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการพัฒนา คนและคุณภาพชีวิต

5. การจัดหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. การพัฒนาประชารัฐ เป็นการพัฒนาภาครัฐให้มีสมรรถนะ และพันธกิจหลักในการเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะ ของคนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ

7. การบริหารจัดการเพื่อให้มีการนำแผนพัฒนาฯไปดำเนินการ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติด้วยแนวทางการแปลงแผนไปสู่การ ปฏิบัติ

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9  (พ.ศ. 2545 - 2549)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙) เป็นแผนที่ได้อัญเชิญแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ โดยยึดหลักทางสายกลาง เพื่อให้ประเทศรอดพ้นจากวิกฤต สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง และนำไปสู่การพัฒนาที่สมดุล มีคุณภาพและยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และสถานการณ์เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

 

วัตถุประสงค์

                (๑)  เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพและมีภูมิคุ้มกัน

                (๒) เพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศให้เข้มแข็ง ยั่งยืน สามารถพึ่งตนเองได้อย่างรู้เท่าทันโลก

                (๓)  เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีในสังคมไทยทุกระดับ

                (๔)  เพื่อแก้ปัญหาความยากจนและเพิ่มศักยภาพและโอกาสของคนไทยในการพึ่งพาตนเอง 

 

ลำดับความสำคัญของการพัฒนา

1.  การเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและมีเสถียรภาพ

2.  การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

3.  การบรรเทาปัญหาสังคม

4.  การแก้ปัญหาความยากจน 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10   (พ.ศ. 2550 - 2554)

วิสัยทัศน์ประเทศไทย

มุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society)คนไทยมีคุณธรรมนำความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี”

พันธกิจ

(1)    พัฒนาคนให้มีคุณภาพพร้อมคุณธรรมและรอบรู้อย่างเท่าทัน

(2) เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม

(3) ดำรงความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม

(4) พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศให้เกิดธรรมาภิบาลภายใต้ระบอบประชาธิปไตยที่มีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุข

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 299502
 เขียน:  
 ความเห็น: 83  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

เบดูอิน
เขียนเมื่อ Mon Sep 21 2009 15:24:58 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับขอนำความรู้ตรงนี้ไปขยายต่อนะครับ

selamat hari raya aidil fitri‏

สาวสิงห์บุรี
เขียนเมื่อ Fri Sep 25 2009 14:07:56 GMT+0700 (ICT)

ดีมากทำให้เข้าใจง่ายและจดจำ

นายธนะเดช
เขียนเมื่อ Fri Sep 25 2009 20:17:19 GMT+0700 (ICT)

ขอนำเอาบทความนี้ไว้ตอบคำถามเวลาสอบ Com น่าจะดีครับ...............หะหนิงมาแว๊ว..............................

เด็กนคร
IP: xxx.183.163.179
เขียนเมื่อ Tue Oct 06 2009 14:22:15 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากนะคับ ข้อมูลมีความสำคัญมาก

นูหยี
IP: xxx.8.195.226
เขียนเมื่อ Tue Oct 06 2009 21:43:56 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากๆกำลังจะเอาไปสอบเลยค่ะ

ถ้าให้ดีชว่ยบอกว่าจุดแข็งและจุดออ่นของแผนพัฒนาฯ

มีอะรัยบ้างค่ะ ขอบคุณลว่งหน้าค่ะ

หญิง
IP: xxx.25.133.47
เขียนเมื่อ Fri Oct 09 2009 20:07:11 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากๆๆค่ะจำง่ายได้ใจความดีค่ะ

เจี๊ยบ สุราษฎร์ฯ
IP: xxx.173.7.176
เขียนเมื่อ Mon Oct 19 2009 10:32:32 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากค่ะ สำหรับข้อมูลได้ใช้ในการเตรียมตัวสอบค่ะ ขอให้ครูหนิงสวยยิ่งๆ ขึ้นไป

MAI
IP: xxx.173.164.209
เขียนเมื่อ Tue Dec 22 2009 15:25:32 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากค่ะ สำหรับข้อมูลนำไปใช้ในการเรียนและรายงานหน้าห้อง (เอกพัฒนาชุมชน ปี52)ขอให้คุณมีความสุขในปีใหม่ 2553 ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน สุขภาพแข็งแรงตลอดปี

Phat
IP: xxx.172.37.249
เขียนเมื่อ Sun Jan 03 2010 11:51:04 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค่า...

kamolmal
IP: xxx.26.184.57
เขียนเมื่อ Fri Jan 08 2010 17:07:44 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์ให้ทำรายงานพอดีเลย

ขอบคุณค่า....

พล โนนสะอาด
เขียนเมื่อ Fri Jan 08 2010 17:15:26 GMT+0700 (ICT)

ขอขอบคุณข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากครับ
สมัยเรียนอยู่ เคยไปที่สภาวิจัยฯ
เพื่อค้นคว้าเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับต้นๆเพื่อเรียงความชิงรางวัลของสภาวิจัย
ขอบคุณครับที่ทำให้ผมรำลึกถึงความหลัง

รักเธอ
IP: xxx.28.180.202
เขียนเมื่อ Mon Jan 18 2010 12:01:21 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ

มีประโยชน์มาก

พรชัย
เขียนเมื่อ Mon Jan 18 2010 12:16:59 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับคุณครูหนิง

เป็นประโยชน์มากใช้อ้างอิงได้หลายงานครับ

IP: xxx.174.70.8
เขียนเมื่อ Tue Jan 19 2010 19:39:14 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณครับ หามา นานครับ

มีประโยชน์มาก ครับ

zent
IP: xxx.67.202.0
เขียนเมื่อ Tue Jan 19 2010 21:02:04 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากครับสาระดีมากกกกกกกกกกกกกกกก

armxer
IP: xxx.122.16.118
เขียนเมื่อ Sun Jan 31 2010 18:45:22 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากๆครับ รายงานผมเสร็จได้ด้วยคุณ T^T

เตย
IP: xxx.172.180.118
เขียนเมื่อ Tue Feb 02 2010 22:41:09 GMT+0700 (ICT)

กะลังหายุเรย

งานตั้องส่งพุ่งนิด้วย หามานานมาก

สุดท้ายก็เจอขอบคุนเด้อ

IP: xxx.128.106.121
เขียนเมื่อ Thu Feb 04 2010 00:38:41 GMT+0700 (ICT)

ไงก

ต้องขอขอบคุร คุณครูหนิงนะครับ

ดีมาก้ครับ

thank you
IP: xxx.24.18.86
เขียนเมื่อ Sun Feb 14 2010 17:38:27 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากๆๆๆ นะค่ะูุุุุูุุุุุ^^ถ้าไม่ได้คุณครูช่วยไว้คงเครียดเลย

IP: xxx.84.26.174
เขียนเมื่อ Mon Feb 15 2010 14:12:08 GMT+0700 (ICT)

ดีใจมากมาย ที่ผลงานชิ้นนี้

สามารถช่วยให้ทุกๆๆ คน หายเครียดกับงานที่ อ.สั่ง

เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ

ครูหนิง

IP: xxx.90.96.153
เขียนเมื่อ Thu Feb 18 2010 20:09:52 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณนะค่ะ เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากเลย

ช่วยได้เยอะจริงๆค่ะ

เด็กนักเรียน
IP: xxx.12.97.122
เขียนเมื่อ Sat Feb 20 2010 16:42:06 GMT+0700 (ICT)

เนื้อหาเข้าใจง่าย รวบรัดดีค่ะ

IBM Student
IP: xxx.147.123.165
เขียนเมื่อ Sat Feb 20 2010 19:52:05 GMT+0700 (ICT)

แปลเป็นภาษาอังกฤษให้หน่อยได้มั้ยค่ะ ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆค่ะ

อัศราวุฒิ
IP: xxx.144.180.65
เขียนเมื่อ Mon Feb 22 2010 21:33:36 GMT+0700 (ICT)

โห่ดีมากเลยคับ!! ครูหนิง

หาแทบแย่...แบบที่อธิบายอย่างเนี้ย!!

เจอแต่แบบยาวเหยีด...ลึกซึ้ง

พุ้งนี้ผมสอบเขียน....ขออนุญาติ เอาไปสอบละกานนะคับ

ขอบคุณคับ!!

-อยากทราบเรื่องทฤษฎี3ห่วง2เงื่อนไข..คับ (พร้อมตัวอย่างการนำไปใช้)

-เหตุผลที่ต้องนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้?

Sudawan_nuning_Tempiam
IP: xxx.67.58.113
เขียนเมื่อ Tue Feb 23 2010 00:27:32 GMT+0700 (ICT)

ดีใจมากๆๆ ค่ะ

ที่มีส่วนช่วยให้ทุกคนได้นำเนื้อหาส่วนนี้

ไปใช้ประโยชน์

ทั้งเรื่องเรียน และการสอบ

ว่างๆๆ จะนำเรื่อง "ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง"

มานำเสนอนะคะ

ครูหนิง
IP: xxx.67.58.113
เขียนเมื่อ Tue Feb 23 2010 00:30:39 GMT+0700 (ICT)

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ไม่ยากอย่างที่คิดนะคะ

โปรดติดตามตอนต่อไป

ตอนนี้ขอลุยวิจัย ป.โท ให้สำเร็จก่อนค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ
IP: xxx.128.210.132
เขียนเมื่อ Sat Mar 06 2010 20:36:43 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากนะคะ

แบม
IP: xxx.87.131.175
เขียนเมื่อ Mon Apr 26 2010 23:55:49 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณสำหรับเนื้อหาส่วนนี้

ซึ่งมีประโยชน์กับบุคคลหลายๆ คนเป็นอย่างมาก

อ่านง่าย และจำง่าย

ขอบคุณค่ะ

สดับพิณ
IP: xxx.172.178.10
เขียนเมื่อ Thu May 27 2010 15:52:59 GMT+0700 (ICT)

รักครูหนิงมากกกกกก ขอบคุณค่ะ

IP: xxx.26.16.86
เขียนเมื่อ Sat May 29 2010 12:41:45 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากครับ อาจารย์หนิง

ยู่ยี่
IP: xxx.173.112.250
เขียนเมื่อ Sun May 30 2010 20:33:33 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากคะ..ต้องการพอดีเลย

น.ศ
IP: xxx.19.118.250
เขียนเมื่อ Tue Jun 08 2010 14:40:35 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากคับ

คุณครู..

น.ศ
IP: xxx.29.5.241
เขียนเมื่อ Tue Jun 08 2010 14:44:48 GMT+0700 (ICT)

น่าจะเอา

ฉบับที่ 11 มาด้วยนะครับ

เพราะว่าตอนนี้กำลัง

ศึกษาอยู่ครับ.

kt
IP: xxx.142.61.182
เขียนเมื่อ Tue Jun 15 2010 12:37:21 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค่ะ กำลังหาอยู่เลย

joyu
IP: xxx.84.76.239
เขียนเมื่อ Tue Jun 29 2010 14:46:52 GMT+0700 (ICT)

ขอบพระคุณค่ะ

คุณครูหนิง

ดีใจที่หาเจอ

IP: xxx.26.162.239
เขียนเมื่อ Wed Jul 07 2010 14:12:52 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณนะค่ะครูหนิง..

Bank Zzz
IP: xxx.8.101.60
เขียนเมื่อ Sat Jul 17 2010 13:54:04 GMT+0700 (ICT)

ต้องการใช้พอดีเลยครับ สรุปเนื้อหาแบบนี้ต้องการพอดีใช้เลยครับ

เจ
IP: xxx.120.37.61
เขียนเมื่อ Mon Jul 19 2010 16:58:09 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณอย่างสุง สำหรับข้อมูลค่ะ

นร.
IP: xxx.53.202.173
เขียนเมื่อ Sun Aug 08 2010 10:18:27 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากๆๆ ค่ะ

ขาจร
IP: xxx.157.201.60
เขียนเมื่อ Tue Aug 17 2010 10:57:56 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณครับ

ลภัสรดา มสธ.
IP: xxx.46.110.216
เขียนเมื่อ Wed Aug 25 2010 02:32:56 GMT+0700 (ICT)

ขอขอบคุณคุณครูมากๆคะ เป็นประโยชน์มากมายคะ

ทิวา ปริญแก้ว
IP: xxx.49.193.130
เขียนเมื่อ Thu Sep 09 2010 16:55:36 GMT+0700 (ICT)

ผมขอบคุณครูหนิงมากครับที่ให้ความรู้มากมาย และ อยากให้ครูหนิงทำดีแบบนี้ต่อไปนะครับ

ไดร์
IP: xxx.47.92.240
เขียนเมื่อ Tue Sep 21 2010 19:51:42 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณอย่างสูงค่ะคุณครู

ด.ญ.เปียกปูน
IP: xxx.67.216.98
เขียนเมื่อ Fri Oct 01 2010 00:57:57 GMT+0700 (ICT)

มีตั้ง 10 ฉบับแล้ว

ประเทศไทย ก้อยังอยู่แค่เนี่ย

น่าเศร้าใจ

เปรม
IP: xxx.128.130.246
เขียนเมื่อ Fri Oct 01 2010 22:40:05 GMT+0700 (ICT)

ต้องการไล่ข้าราชการทำตัวไม่เหมาะสมจะทำอย่างไร

atgotgat
IP: xxx.206.222.130
เขียนเมื่อ Tue Oct 12 2010 20:33:33 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณ..คุณครูมากๆ ครับ ที่ให้ความรู้เป็นวิทยาทาน กำลังต้องการคันคว้าส่งงานอาจารย์พอดี ..ขอบุญกุศลให้คุณครู สวยๆๆเก่งๆๆยิ่งขึ้นนะครับ ขอบคุณครับ

prem
IP: xxx.88.62.90
เขียนเมื่อ Thu Nov 11 2010 11:26:45 GMT+0700 (ICT)

thank so much

อู่
IP: xxx.173.181.172
เขียนเมื่อ Sun Nov 14 2010 15:56:48 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากๆนะคับ

มิค
IP: xxx.172.221.44
เขียนเมื่อ Mon Nov 22 2010 16:45:25 GMT+0700 (ICT)

อยากรู้ว่าปัจจุบันใช้ของอาไร1-10

งงจัง

อยากรู้จัง

เร็วนะ

ครูหนิง
IP: xxx.49.53.48
เขียนเมื่อ Tue Nov 23 2010 16:16:03 GMT+0700 (ICT)

ฉบับที่ 10 ค่ะ

IP: xxx.174.87.53
เขียนเมื่อ Wed Dec 01 2010 21:48:27 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุนมากคะพี่ ตอนนี้กำลังเรียนอยู่พอดี เป็นประโยชน์อย่างสูงคะ

ไหม
IP: xxx.58.231.242
เขียนเมื่อ Thu Dec 02 2010 20:03:56 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆค่ะ.....

.....คุนครูสุดสวย

มันส่งพรุ่งนี้

นี่ถ้าไม่เจออันนี้นี่

คงโดนครูด่าตายเลย

ทัศนี พนมสารนรินทร์
IP: xxx.25.213.222
เขียนเมื่อ Sat Dec 04 2010 10:03:13 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมีประโยชน์มากค่ะ

ชัยธร
IP: xxx.27.18.77
เขียนเมื่อ Mon Dec 13 2010 11:39:51 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากครับ

เซฟ
IP: xxx.29.60.147
เขียนเมื่อ Mon Dec 13 2010 13:39:58 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุนคับ

จาด้ายส่งอาจา

ละพุ่งนี้

อิิอิอิอิอิออิอิ

IP: xxx.87.157.65
เขียนเมื่อ Wed Dec 15 2010 19:01:29 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค่ะ

IP: xxx.53.204.163
เขียนเมื่อ Wed Dec 15 2010 22:05:28 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณคร้าบ แต่ครูจัดเต็ม10เลย

NB:)
IP: xxx.180.139.8
เขียนเมื่อ Sat Dec 18 2010 08:23:13 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุนมากๆคะ

ใช้พอดีเลยยย

IP: xxx.173.176.69
เขียนเมื่อ Sat Dec 18 2010 15:29:25 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากๆเลยนะค่ะ

กำลังต้องการเนื้อหาอยู่พอดีเลย

aon
IP: xxx.31.126.69
เขียนเมื่อ Sat Dec 18 2010 16:32:46 GMT+0700 (ICT)

เนื้อหาดีจังข่ะ

ขอบคุณมากนะข่ะ

จะได้เอาปายทามโครงงาน

นร.
IP: xxx.122.41.244
เขียนเมื่อ Sun Dec 19 2010 17:31:57 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณนะคะ เป็นประโยชน์ อย่างมากที่เดียวค่ะ คือหามาหลายเว็บแต่อันนี้สรุปสุด

นักเรียนที่ดี
IP: xxx.156.32.104
เขียนเมื่อ Tue Dec 21 2010 17:31:57 GMT+0700 (ICT)

สรุปดีมากค่ะ เข้าใจง่ายขอขอบคุณค่ะ

นศ.
IP: xxx.27.204.201
เขียนเมื่อ Sat Jan 08 2011 16:45:09 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุน มากๆ

นครินทร์
IP: xxx.121.252.37
เขียนเมื่อ Wed Jan 12 2011 12:33:49 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากๆครับเป็นประโยชน์กับการทำรายงานมากจริงๆ

wanlipa
IP: xxx.53.239.226
เขียนเมื่อ Thu Jan 20 2011 21:02:27 GMT+0700 (ICT)

เป็นข้อมูลที่ดีมากค่ะ ขอขอบคุณ

พงศกรณ์
IP: xxx.206.107.184
เขียนเมื่อ Wed Jan 26 2011 12:34:51 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากครับ ถ้าไม่มีเว็ปนี้ รายงานผม ไม่เสร็จ แน่ๆ

ขอบคุณมากครับ

ศักดิ์นรินทร์
IP: xxx.172.199.254
เขียนเมื่อ Sat Jan 29 2011 13:00:34 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากถ้าไม่ได้คุณครูคงแย่เลย

อ้อม
IP: xxx.180.14.247
เขียนเมื่อ Sun Jan 30 2011 14:33:20 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค่ะ

 

ปทุมวดี
IP: xxx.53.11.192
เขียนเมื่อ Wed Feb 09 2011 20:38:02 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากน่ะค่ะ คุณครู ^^ ข้อมูลของคุณครูมีประโยชน์มากค่ะ

กรมน
IP: xxx.205.150.126
เขียนเมื่อ Sun Feb 13 2011 15:29:11 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากๆเลยค่ะ

 

มะเหมี่ยว
IP: xxx.31.126.66
เขียนเมื่อ Mon Feb 14 2011 03:37:39 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ ข้อมูลเป็นประโยชน์มากเลย happy valentine นะคะ สำหรับเจ้าของกระทู้และคนใจดีทุกคนเลย :)

เบนซ์
IP: xxx.46.255.123
เขียนเมื่อ Fri Feb 18 2011 19:52:55 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากกกกกกกกกกกกกกก หาหลายเว็ปมากกก แต่อันนี้ดีที่สุดเลยครับ

--
IP: xxx.205.205.213
เขียนเมื่อ Sun Feb 20 2011 19:54:15 GMT+0700 (ICT)

เป็ประโยชน์มากครับ แต่ว่า ทำไม บางข้อมันซ้ำกันอ่ะ ผมมั่ว

Dekdee
IP: xxx.8.230.36
เขียนเมื่อ Thu Feb 24 2011 14:33:53 GMT+0700 (ICT)

Thx !!!!!!!!!

ยุ้ย
IP: xxx.246.188.229
เขียนเมื่อ Fri Feb 25 2011 15:58:18 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค่ะ  จะตั้งใจสอบให้ได้ค่ะ

กรีฑาพล
IP: xxx.204.209.19
เขียนเมื่อ Wed Mar 23 2011 21:29:36 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากเลย ครับ ทำให้มีเวลา ทำอย่างอื่นได้ มาก

ถ้าให้มาอ่านทีละฉบับ คงเหนื่อยเลยทีเดียว

ม่อน
IP: xxx.205.176.223
เขียนเมื่อ Fri Mar 25 2011 21:09:32 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากค่ะ ข้อมูลกระชับได้ใจความที่สุดเลยค่ะ

จิง
IP: xxx.53.2.182
เขียนเมื่อ Mon May 09 2011 15:30:47 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณคร๊า จากเด็ก ม.ทักษิณ

มทร
IP: xxx.121.112.156
เขียนเมื่อ Sun Jun 19 2011 20:32:03 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากค่ะ

วนิดา
IP: xxx.164.32.10
เขียนเมื่อ Sun Jun 26 2011 16:52:54 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณน่ะค่ะ

สำหรับข้อมูล

ญตะวี
IP: xxx.137.128.163
เขียนเมื่อ Mon Jun 27 2011 13:28:59 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากๆค่ะ อ่านแล้วได้ประโยชน์จริงๆ

ไร้นาม
IP: xxx.183.144.68
เขียนเมื่อ Mon Jul 18 2011 11:37:13 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุนคับ

ซู่ีซ่า ขาแด๊น
IP: xxx.26.251.102
เขียนเมื่อ Tue Aug 23 2011 21:13:37 GMT+0700 (ICT)

กำลังหาอยู่พอดีเลย

ขอบคุณมากมายครับ

...

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า