เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552

 เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ ... 

         ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ไปที่...

 http://gotoknow.org/file/bussayamas/notic_9.pdf สำหรับชุดเครื่องแบบ เป็นชุดปกติขาวเหมือนกับข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ...

ชุดปกติขาว  เป็นเสื้อสีขาว แขนยาว

                 (ชาย)  กางเกงขายาวสีขาว  (หญิง)  กระโปรง (สีขาว)

                 (รองเท้าหนังสีดำ)

พนักงานราชการทั่วประเทศ  ทุกกระทรวง กรม เป็นชุดปกติขาวเหมือนกัน...

อย่าลืมดู  - ความหมายของ   คำว่า ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย แตกต่างกันอย่างไร

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/306519

              - พนักงานราชการตรงกับคำศัพท์ ภาษาอังกฤษว่าอะไร

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/299319

              - ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/308316

              - บัญชี 32 การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับพนักงานราชการ http://gotoknow.org/blog/bussayamas/309383

              - พนักงานราชการตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษว่าอะไร ด้วยนะค่ะ

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/299319

จะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ใน (www.gotoknow.org)

หรือคลิกตรงประวัติ แล้วเลือกดู blog ด้านขวามือ...

ถึง น้อง ๆ พนักงานราชการทุกท่าน

               ขณะนี้ สำนักงาน ก.พ. อยู่ในการแจ้งเวียนหนังสือ (ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) รวม 3 เรื่อง ดังนี้

               1. เรื่อง เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552

               2. เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552

               3. เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 และคู่มือการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ

               ให้กับทุกหน่วยงานได้รับทราบ  ผู้ที่รับผิดชอบ 3 เรื่องดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน ฝ่ายเลขานุการ คพร. โทร 0 2547 1963 ค่ะ  ซึ่งขณะนี้ ได้แจ้งเวียนให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบแล้ว...ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.  ที่ นร 1008.5/47 ลงวันที่ 15 กันยายน 2552      ใจเย็นสักนิดค่ะ...เพราะเป็นเรื่องใหม่...ขอเวลาให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย...

เครื่องแบบพิธีการกำหนดให้ใช้เครื่องแบบพิธีการในลักษณะเดียวกับลูกจ้างประจำ  ได้แก่ เครื่องแบบปกติขาว  เครื่องแบบครึ่งยศ  และเครื่องแบบเต็มยศ

        เครื่องแบบปกติในการปฏิบัติงาน  ให้ส่วนราชการเป็นผู้กำหนด

 "ตัวอย่างรูปถ่ายของข้าราชการ"

(การแต่งเครื่องแบบปกติขาวของข้าราชการ)

อินทรธนูบนบ่าของข้าราชการเป็น "ช่อชัยพฤกษ์" ซึ่งยังใช้ของเดิมที่ยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนในการเข้าสู่แท่งค่ะ (ซึ่งแต่ละซีจะแตกต่างกันค่ะ ระหว่างช่อชัยพฤกษ์) สำหรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ขึ้นอยู่กับ คุณสมบัติ ของแต่ละบุคคล...

(ให้ทายค่ะว่า รูปนี้ คือใคร...)

"ตัวอย่างรูปถ่ายของพนักงานราชการ"

          เป็นตัวอย่างของพนักงานราชการที่ใส่ชุดเครื่องแบบปกติขาวซึ่งสามารถใช้ติดบัตรประจำตัวพนักงานราชการได้ (ต้องขอขอบคุณ "ครูจิ๋ว" สมาชิก  www.gotoknow.org มาก ๆ ค่ะที่ส่งรูปมาให้เพื่อเป็นตัวอย่างให้พวกเพื่อน ๆ พนักงานราชการได้ดูค่ะ...

               (บ่าทั้งสองข้างติดอินทรธนู ดอกพิกุล,ตรงคอปกเสื้อเป็นรูปเสมา (กระทรวงศึกษาธิการ หากท่านใดสังกัดกระทรวงใดก็ให้ติดเครื่องหมายของกระทรวงนั้น) สำหรับแถบแพรด้านซ้าย เป็นแถบแพรเปล่าค่ะ เนื่องจากยังไม่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมงกุฏหรือชั้นช้างเผือก)

 

(ทั้งสองรูปบน เป็นการเปรียบเทียบระหว่าง

การแต่งเครื่องแบบของข้าราชการและ

พนักงานราชการ)

 

 สำหรับท่านที่สนใจต้องการดูภาพการใส่ชุดปกติขาวของพนักงานราชการ แบบเต็มตัว ไปดูที่ หัวข้อ "บรรยากาศงานพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา" ตามเว็บไซต์ด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/317611

สำหรับพนักงานราชการที่สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดูระเบียบการแต่งเครื่องแบบ ฯ ของพนักงานราชการ (ชุดปฏิบัติงานหรือชุดกากี) ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามข้างล่างนี้...

http://gotoknow.org/file/bussayamas/view/461948

http://gotoknow.org/file/bussayamas/view/461949

http://gotoknow.org/file/bussayamas/view/461951

             โดยให้สอบถามไปที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยว่า ระเบียบนี้ยังคงใช้อยู่หรือไม่ ถ้ายังใช้อยู่ในถือปฏิบัติตามนี้...

หมายเหตุ  :  ขอให้พนักงานราชการที่สังกัด 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ดูระเบียบของ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ข้างต้น)

ด้วยนะค่ะ...ไม่ทราบว่ายังใช้ถือปฏิบัติอยู่หรือเปล่า...

ผู้เขียนเห็นว่ามีข้อความในประกาศ ข้อ 1  แจ้งว่า 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องเครื่องแบบพิธีการ

ของพนักงานราชการ ซึ่ง ชื่อประกาศ  ด้านบน  คือ 

 ประกาศเรื่องการแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ

  (ขัดกันกับข้อ 1 ค่ะ...แจ้งว่า ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ  เรื่องเครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ)

  เพราะ คพร.กำหนดให้ส่วนราชการกำหนด

ให้ทำแต่เรื่องเครื่องแบบปกติ ไม่เกี่ยวกับเครื่องแบบพิธีการ

ของพนักงานราชการค่ะ... สำหรับข้อ 3.3 อินทรธนูอ่อน

ก็มิได้ระบุว่ามีเครื่องหมายใดประดับบนอินทรธนู...

จึงทำให้พนักงานราชการเกิดอาการงง... (ให้ศึกษาระเบียบ

เครื่องแบบของลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2527 เพื่อเทียบเคียงดูก็ได้)

จะทำให้เห็นข้อแตกต่างกันค่ะ...

ศึกษาระเบียบเครื่องแบบของลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2527

 ตามไฟล์ด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/file/bussayamas/bb11111.doc

 

หน่วยงานที่สังกัดสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ศึกษาได้จากเว็บไซต์ด้านล่างนี้ค่ะ...

http://www.sueksa.go.th/subordinate-units.html

 

ศึกษาเรื่อง เครื่องแบบลูกจ้างประจำกับพนักงานราชการ

ได้ตามบล็อกด้านล่าง...

 

 http://gotoknow.org/blog/bussayamas/367304

สำหรับพนักงานราชการของสพฐ. ให้ถือปฏิบัติตามที่ สพฐ.กำหนด...เพราะผู้เขียนยังไม่เคยอ่านประกาศในการกำหนดให้พนักงานราชการของ สพฐ.ใส่เครื่องแบบชุดปกติ...ถ้าสงสัยว่าจะใส่ถูกหรือไม่...ลองส่งเมล์มาให้ผู้เขียนได้อ่านก่อนค่ะ...ถึงจะบอกได้ว่าถูกหรือผิด...ต้องมีหลักฐานตามประกาศ ฯ ค่ะ...เพราะการบอกว่าถูกหรือผิดต้องพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไปค่ะ... 

 

 ถึง  พนักงานราชการทุกท่าน...

           สำหรับเรื่องเครื่องเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ ผู้เขียนได้โทร. ประสานฝ่ายเลขานุการ คพร. + สำนักเลขาคณะรัฐมนตรีให้ทราบแล้ว...เมื่อวันที่ 12  กรกฎาคม 2553  เวลาประมาณ 10.30 น. ทางสำนักเลขาคณะรัฐมนตรี แจ้งว่าสำหรับเรื่องเครื่องแบบถ้าเป็นของข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ ตลอดจนเครื่องหมาย ท่านใดจะนำไปแต่งไม่ได้...เพราะเป็นไปตามที่ผู้เขียนได้เขียนไว้...สำหรับเรื่องเครื่องแบบของพนักงานราชการ สำนักเลขาคณะรัฐมนตรี มอบอำนาจให้ คพร. เป็นผู้กำหนด...โดย คพร. ได้กำหนดในส่วนของเครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการไปแล้ว และมอบให้ส่วนราชการไปกำหนดเรื่องเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการเอง...ซึ่งการที่ส่วนราชการกำหนดนั้น ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของแต่ละฉบับ (ตามที่ผู้เขียนได้เขียนไปแล้วนั้น)...ถ้าน้อง ๆ พนักงานราชการท่านใดอ่านแล้ว...ให้ดูของตนเองว่าเข้าข่ายไม่ถูกต้องหรือไม่...ให้โทร.สอบถามไปที่คุณลักขณา (คพร.) เบอร์ตรง...โทร. 0 - 25471977...ค่ะ...

 

"อย่าลืม!...เตรียมประกาศของส่วนราชการที่เราสงสัยว่าไม่ถูกต้อง

ตามที่พี่เขียนไว้เพื่อปรึกษาเจ้าหน้าที่ด้วยนะค่ะ..."

 การแต่งเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ...สิ่งที่ถูกต้อง...

ให้แต่ตามประกาศของส่วนราชการกำหนด...ถ้าไม่มีประกาศแจ้ง

เรื่อง  การแต่งเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ 

ก็ไม่สามารถแต่งได้ค่ะ...ต้องมีหลักฐานแสดงค่ะ...

 

ตัวอย่าง  "ประกาศการแต่งกายเครื่องแบบปกติของพนักงาน

ราชการที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข...

ตามไฟล์ด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/file/bussayamas/bbbbbb11111.pdf

 

ศึกษารายละเอียดเรื่อง  ตัวอย่าง  "ประกาศการแต่งกายเครื่องแบบ

ปกติของพนักงานราชการ" ที่ถูกต้อง  ตามบล็อกด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/374970

 

ผลงานที่ผู้เขียนได้เขียนใน blog ของ gotoknow ค่ะ สามารถอ่านเพื่อเป็นความรู้ (โดยได้รับความรู้ใหม่ + ความรู้เดิม + ประสบการณ์) สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ตาม Web Site ข้างล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/users/bussayamas/view

        

 ดูภาพการแต่งเครื่องแบบชุดปกติขาวของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้างล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussaya28/325196

 

ดูบรรยากาศการประดับอินทรธนูของพนักงานราชการและ

พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามข้างล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussaya27/325399

 

พนักงานราชการทุกท่านสามารถทำความเข้าใจ

ระบบพนักงานราชการ

ได้จากเว็บไซต์ด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas49

http://gotoknow.org/blog/bussayamas49?page=1

 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก 108 คำถาม

ของพนักงานราชการได้ตามไฟล์ด้านล่างนี้...

 http://gotoknow.org/file/bussayamas/108_70708_3.pdf

 

ศึกษารายละเอียด  เรื่อง  "การจ่ายค่าตอบแทนและเงินอื่นที่จ่าย

ควบกับค่าตอบแทนพนักงานราชการ"  ได้จากไฟล์ด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/359357

 

...ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า...

"ก.พ. เปิดรับสมัครสอบภาค ก. ประจำปี 2553" 

ระหว่างวันที่ 3 - 25 พฤษภาคม 2553

ตามเว็บไซต์ด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussaya13/355399

 

ศึกษารายละเอียด  เรื่อง "การเทียบตำแหน่งของพนักงานราชการ

เทียบเท่ากับข้าราชการพลเรือนประเภทและระดับตำแหน่งใด"...

ได้จากเว็บไซต์ด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/366393

 

ศึกษารายละเอียด  เรื่อง "ข้อมูลเงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ

ของพนักงานราชการ  ณ  วันที่  7  กรกฎาคม  2551" 

 ได้จากเว็บไซต์ด้านล่างนี้... 

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/366526

 

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ  เรื่อง "สิทธิการลาและค่าตอบแทน

ระหว่างลาของพนักงานราชการ"  ได้จากเว็บไซต์ด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/366533

 

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ  เรื่อง "การเบิกเงินค่าตอบแทน

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานราชการ"

ได้จากเว็บไซต์ด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/366604

 

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ  เรื่อง "ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการของพนักงานราชการ"  ได้จากเว็บไซต์ด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/366621

 

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ  เรื่อง "ค่าตอบแทน

การออกจากราชการโดยไม่มีความผิดของพนักงานราชการ"

ได้จากเว็บไซต์ด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/367171

 

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ  เรื่อง "เงินทดแทน

กรณีประสบอันตราย  เจ็บป่วย  หรือสูญหาย  เนื่องจากการทำงาน

ให้ราชการของพนักงานราชการ"  ได้จากเว็บไซต์ด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/367175

 

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ เรื่อง

"เครื่องแบบลูกจ้างประจำกับเครื่องแบบพนักงานราชการ"...

ตามเว็บไซต์ด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/367304

 

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่อง 

"การได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ"...

ตามบล็อกด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/373301

 

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่อง

"ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานภาครัฐ ตอนที่ 1 - 2"...

ตามบล็อกด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussaya14/373330

http://gotoknow.org/blog/bussaya14/373337

 

ผู้เขียนขอฝากให้พนักงานราชการอ่านเรื่อง  "การวางแผนชีวิต"

ทำให้ได้ข้อคิดในการดำเนินชีวิต...ตามเว็บไซต์ด้านล่างนี้...

...อย่าลืมอ่านนะค่ะ...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas7/362463

 http://gotoknow.org/blog/bussaya7/355050

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/364791

 

 ศึกษารายละเอียดเรื่อง  การเรียน  HRD e - Learning

ของสำนักงาน ก.พ. สำหรับพนักงานราชการ 

ได้จากบล็อกด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/373542

 

 ศึกษารายละเอียด  เรื่อง  “ตัวอย่าง”  ของใบประกาศนียบัตร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์  ได้จากบล็อกด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/392988

 

ศึกษา...เรื่อง  "ครบรอบ 1 ปี ของการเป็นสมาชิก Gotoknow"

(19  กันยายน 2552 - 19 กันยายน 2553)  ได้จากบล็อกด้านล่างนี้..

 http://gotoknow.org/blog/bussayamas/392863

 

 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ 

เรื่อง  ชนิดของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย  ได้จากบล็อกด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/393007

 

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ  เรื่อง  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็น

ที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก มีกี่ชั้น?...ได้จากบล็อกด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/393012

 

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ  เรื่อง  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งมงกุฎไทย  มีกี่ชั้น?...ได้จากบล็อกด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/393017

 

 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ  เรื่อง  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็น

ที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์  มีกี่ชั้น?...ได้จากบล็อกด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/393024

  จากการที่ผู้เขียนได้เขียนบล็อกนี้...ทำให้ผู้เขียนทราบถึงปัญหา

ความเป็นอยู่ในการทำงานของพนักงานราชการทุกท่าน

และทราบถึงการแบ่งเป็นกลุ่มประเภทบุคคล เช่น กลุ่มข้าราชการ

กลุ่มลูกจ้างประจำ  กลุ่มพนักงานราชการ และกลุ่มพนักงาน

มหาวิทยาลัยตลอดรวมถึงกลุ่มลูกจ้างชั่วคราว  จึงทำให้ผู้เขียน

ได้เขียนบล็อก เรื่อง  "การคิดเชิงบวก" (Positive

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 299311
 เขียน:  
 ดอกไม้:  ความเห็น: 1012  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
บุษยมาศ
IP: xxx.53.205.217
เขียนเมื่อ Tue Sep 29 2009 12:07:54 GMT+0700 (ICT)

ท่านที่สนใจสามารถ download ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศต่าง ๆ ตลอดจนภาพเครื่องแบบพนักงานราชการได้ที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กองบริหารงานบุคคล ไปที่ ดาวน์โหลดเอกสาร สำหรับพนักงานราชการ ค่ะ

ณัฐพงค์ ยาวีระ
IP: xxx.121.37.216
เขียนเมื่อ Sun Oct 11 2009 00:29:44 GMT+0700 (ICT)

รูปชุดพนักงานราชการ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Sun Oct 11 2009 21:32:22 GMT+0700 (ICT)

ตอบคุณณัฐพงค์ ยาวีระ

ชุดพนักงานราชการเป็นชุดปกติขาวเหมือนกับข้าราชการแต่ต่างกันตรงอินทรธนูค่ะ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้ตามสิทธิที่พนักงานราชการพึงจะได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดค่ะ

IP: xxx.31.137.15
เขียนเมื่อ Thu Oct 15 2009 08:09:57 GMT+0700 (ICT)

รูปชุดพนักงานราชการ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Sat Oct 17 2009 09:48:14 GMT+0700 (ICT)

พนักงานราชการทั่วประเทศ ใส่เครื่องแบบพิธีการ เป็นชุดเหมือนชุดปกติขาว

เช่นเดียวกับของลูกจ้างประจำ หรือข้าราชการ นั่นแหละค่ะ ต่างกันตรงอินทรธนู ของพนักงานราชการต้องใส่อินทรธนู ที่บ่า

เป็นดอกพิกุล หาซื้อได้ตามร้านค้าที่ขายเครื่องแบบ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ

สำหรับลูกจ้างประจำ อินทรธนู จะเป็นลายดอกประจำยาม และใบเทศ (ถ้าจำไม่ผิด)

สำหรับข้าราชการจะเป็น อินทรธนู จะเป็นช่อชัยพฤกษ์ ค่ะ

ส่วนชุดเครื่องแบบ คงต้องรอ ก.พ. ถ้ามีแบบ จะนำมาลงให้ค่ะ ตอนนี้มีแต่ของข้าราชการค่ะ (แต่ก็น่าจะใช้อ้างอิงกันได้)

การใส่ชุดเครื่องแบบพิธีการ จะใส่ในกรณีพิธีที่ทำสำคัญเท่านั้น เช่น รับเสด็จ วันรับพระราชทานปริญญาบัตร (สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย) รับปริญญาบัตร หรือใส่ถ่ายรูปเพื่อทำบัตรประจำตัวพนักงานราชการ ค่ะ

สำหรับรูปที่นำมาลงในไฟล์ เป็นตัวอย่างเครื่องแบบของข้าราชการค่ะ

ภาณุสิษฐ์
IP: xxx.246.144.163
เขียนเมื่อ Mon Oct 19 2009 13:14:06 GMT+0700 (ICT)

ผมเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป อยากได้อินทรนูที่ใช้ติดชุดพิธีการเพื่อใช้ใส่ถ่ายรูปเพื่อทำบัตรประจำตัวพนักงานราชการ แต่ที่จังหวัดชัยภูมิที่ผมอยู่ไม่มีขายเลย ไม่ทราบว่าจะหาซื้อได้ที่ไหนครับ

IP: xxx.146.128.138
เขียนเมื่อ Mon Oct 19 2009 15:57:16 GMT+0700 (ICT)

ชัยภูมิ สั่งได้ที่ร้านสูทสากล ทางเข้าก๋วยเตี๋ยวเป่าปาก เพิ่งไปถามมาตะกี้เอง

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Mon Oct 19 2009 20:02:33 GMT+0700 (ICT)

ตอบคุณภาณุสิษฐ์... หมายเลข 7 ตอบให้แล้ว ลองไปสอบถามร้านสูทสากล

ถ้าเขายังไม่นำมาขาย ลองถามเขาเพื่อทางร้านจะได้นำมาขาย ส่วนใหญ่ทางร้านเขาจะรู้ดีกว่าเรา ทางร้านเขาแม่น

กว่าพวกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ฯ อีก ยิ่งถ้าเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะค่ะ เขารู้ดีกว่าพวกข้าราชการอีก

เห็นดิฉันอย่างนี้น่ะ รู้แต่ของตัวเอง แต่พอไปถามทางร้านเขาจัดเป็นชั้น ๆ แม่นมาก เรานี้อายไปเลยค่ะ...

พนักงานราชการ
IP: xxx.19.66.97
เขียนเมื่อ Tue Oct 20 2009 14:30:36 GMT+0700 (ICT)

แล้วพนักงานราชการที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่โรงเรียนสังกัด สพฐ เนี่ยสามารถใส่ชุดปกติขาวได้ไหมคะ

อยากทราบค่ะ เพราะจะรับปริญญาบัตรในเดือนธันวาคมนี้

รบกวนคุณบุษยมาศช่วยตอบข้อสงสัยของดิฉันหน่อยนะคะ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Tue Oct 20 2009 20:32:31 GMT+0700 (ICT)

ตอบหมายเลข 9 พนักงานราชการที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่โรงเรียนสังกัด สพฐ. ก็สามารถใส่ชุดปกติขาวได้ค่ะ

เพราะประกาศใน กพร.แล้ว สามารถใส่ได้ค่ะ อยู่ที่ว่าร้านจะนำอินทรธนูของพนักงานราชการมาจำหน่ายได้ทันหรือไม่

อย่าลืมใส่ เสมา (สำหรับพนักงานราชการที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ) ที่คอเสื้อทั้ง 2 ข้าง นะค่ะ

ประกาศ ฉบับนี้ ใช้กับพนักงานราชการทั่วประเทศค่ะ เหมือนกับข้าราชการที่เขามีชุดปกติขาว แล้วมีอินทรธนู

ช่อชัยพฤกษ์ นั่นแหละค่ะ

555+
IP: xxx.9.196.91
เขียนเมื่อ Wed Oct 21 2009 12:28:49 GMT+0700 (ICT)

สุดยอดไปเลย เครีย....มากๆๆ อีกประการหนึ่ง อยากให้มีหนังสือเวียน เรื่องเครื่องแบบของพนักงานราชการ ไป หน่วยงานต่างๆๆๆ

IP: xxx.31.137.15
เขียนเมื่อ Wed Oct 21 2009 13:54:34 GMT+0700 (ICT)

ไม่ทราบว่าจะไปถ่ายรูปพนักงานราชการได้ที่ไหนค่ะเพราะไม่รู้จักร้านเลยไปถามแล้ว ร้านทั่วไปไม่มีเครื่องแบบให้เลย อยู่กทม.ค่ะ

ช่วยหาร้านให้ที

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Wed Oct 21 2009 18:02:11 GMT+0700 (ICT)

ตอบ หมายเลข 11 คงต้องรออีกสักระยะนะค่ะ สำนักงาน ก.พ. คงจะมีหนังสือเวียนให้ทราบค่ะ ถ้าอย่างไรแล้วอยากบอกพนักงานราชการทุกคนว่า ควรดูกฎหมายต่าง ๆ ใน Web Site พนักงานราชการ ของสำนักงาน ก.พ. ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเอง หมั่นศึกษาให้ละเอียด ตั้งแต่ ปี 2547 เป็นต้นมา มีระเบียบ หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับพนักงานราชการหลายฉบับค่ะ แต่ไม่ใช่รู้แต่ของพนักงานราชการอย่างเดียวนะค่ะ ต้องรู้กฎหมายของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ หรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ เพราะจะทำให้การทำงานในหน่วยงานไม่เกิดปัญหาค่ะ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Wed Oct 21 2009 18:12:32 GMT+0700 (ICT)

ตอบ หมายเลข 12 การถ่ายรูป ถ่ายที่ร้านถ่ายรูปนั่นแหละค่ะ แต่ตอนนี้คิดว่าทางร้านที่ขายเครื่องหมายเขาคงยังไม่นำอินทรธนูมาขาย แต่ถ้าเขานำมาขาย ก็ซื้อไว้ได้ แต่ราคาไม่ทราบนะค่ะ (ถ้าเป็นของข้าราชการ ประมาณ 570 บาท อยู่ที่ว่าอินทรธนูจะใช้ไหมอะไรปักค่ะ) สำหรับชุดขาวถ้าใช้กรณีถ่ายรูปอย่างเดียวก็ไม่ต้องไปตัดหรอกค่ะ ใช้เหมือนของข้าราชการที่ร้านถ่ายรูปนั่นแหละ ต่างกันตรงที่ท่านนำอินทรธนูของพนักงานราชการไปติดที่บ่าของท่านเอง สำหรับท่านอยู่ที่ กทม. ลองถามพี่ ๆ ที่เขาเป็นข้าราชการสิค่ะ ว่าพวกเครื่องหมาย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีร้านไหนบ้างที่เขาขาย (ร้านเดียวกันค่ะ ถ้าเขายังไม่นำมาขาย บอกเขาว่าของพนักงานราชการมีอินทรธนูแล้ว สั่งเขาไว้ก็ได้ค่ะ) ถ้าอยู่พิษณุโลก จะบอกได้ค่ะว่าซื้อที่ร้านไหน เพราะตัวพี่เองก็ไม่คุ้นกับ กทม.เลยค่ะ เอาไว้พี่จะลองถามที่ร้านเอกชัย (พิษณุโลก) ว่าเขามีมาขายหรือยัง แล้วจะถ่ายนำมาขึ้น Web ให้นะค่ะ

นัต
IP: xxx.28.180.202
เขียนเมื่อ Wed Oct 21 2009 19:17:59 GMT+0700 (ICT)

ขอเรียนถาม

ผมเองเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่ง นักทรัพพยากรบุคคลนะครับ

ซึ่งเดิมทีมหาวิทยาลัยเป็นส่วนราชการ ดังนั้นบุคลากรก็จึงเป็นข้าราชการ แต่ปัจจุบันเมื่อมหาวิทยาลัยออกนอกระบบแล้ว จึงได้เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ก็มี พรบ. ของมหาวิทยาลัยว่าพนักงานให้ใส่ชุดขาวปกติ โดยติดอินทนูเป็นลายช่อกันภัยมหิดลกระหวัดเกี่ยว

ดังนั้นขอเรียนถามว่า

1. ชุดปกติขาวของมหาวิทยาลัยนั้น จะบังคับใช้เฉพาะที่เป็นหมายกำหนดการหรือกำหนดการของมหาวิทยาลัยเท่านั้นหรือเปล่า

2. สามารถใส่ชุดปกติขาวของมหาวิทยานี้ ไปรับปริญญา ต่างมหาวิทยาลัยได้หรือเปล่า

ขอบพระคุณครับ

IP: xxx.49.115.237
เขียนเมื่อ Wed Oct 21 2009 21:39:22 GMT+0700 (ICT)

ขอความอนุเคราะห์รายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่านี้ได้ไหมครับ

เช่น การใส่อินทรธนู ของพนักงานราชการทั่วไป ต้องใส่ กี่ดอก(ดอกจำปา) ครับ..

เพราะในเอกสารไม่ได้บอกไว้เลย

ขอบคุณล่วงหน้าครับ..

IP: xxx.84.42.165
เขียนเมื่อ Wed Oct 21 2009 22:31:29 GMT+0700 (ICT)

อยากให้มีหนังสือเวียนส่งมาที่หน่วยงาน เพราะถ้าไม่มีหนังสือส่งมาเราไม่กล้าใส่กลัวเค้ามองว่าทำตัวเปรียบข้าราชการเพราะเค้ายังเห็นหนังสือเวียนประกาศใส่ได้ เค้าจะส่งหนังสือเวียนให้หน่วยงานไหมคะ

จินตรัตน์
IP: xxx.137.231.209
เขียนเมื่อ Thu Oct 22 2009 09:29:27 GMT+0700 (ICT)

เรียน คุณบุษย์มาศ

ดิฉันเป็นพนักงานราชการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และไม่เกิน 2 ปี ดิฉันจะได้รับพระราชทานปริญญาบัตร อยากทราบว่าชุดพิธีการที่ดิฉันจะต้องใส่

1. ชุดปกติขาวที่เหมือนข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ รวมถึงกระดุมด้วยหรือเปล่าค่ะ (กระดุมครุฑ)

2. กระดุมที่ปิดคอเสื้อจะต้องใช้ของกระทรวงทรัพยฯ ใช้หรือไม่ค่ะ และใช้อินทนูของพนักงานราชการใช่ไหมค่ะ

3. หมวกจำเป็นต้องสวมไหมค่ะ

4. ดิฉันอยากจะเห็นรูปของเครื่องแบบ หมายถึงของชุดพิธีการเต็มยศน่ะค่ะเพราะพนักงานราชการน่าจะแตกต่างตรงอินทนูเท่านั้น

ขอขอบพระคุณที่ตอบคำถามค่ะ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Fri Oct 23 2009 19:45:18 GMT+0700 (ICT)

ตอบคุณนัต หมายเลข 15

ถ้าถามว่าใส่ชุดปกติขาวไปรับปริญญา ต่างมหาวิทยาลัยนั้น ได้หรือไม่ ในความคิดของดิฉันคิดว่าได้นะค่ะ ถ้าสภามหาวิทยาลัยไม่ได้กำหนดอะไรไว้ เพราะดิฉันคิดว่าเรามิได้ทำความเสียหายให้กับมหาวิทยาลัย ดีเสียอีกเป็นการ Promote มหาวิทยาลัยไปในตัว เพราะอินทรธนูก็เป็นของ ม.มหิดล ซึ่งไม่เหมือนกับ ม. อื่น ๆ ทางที่ดีลองถามมหาวิทยาลัยก่อนจะดีกว่าว่าจะให้เราใส่ได้ขนาดไหน สำหรับดิฉันเองคิดว่าได้ค่ะ (ตัวอย่างของข้าราชการก็ไม่เป็นส่วนราชการไหนจำกัดให้ใส่เฉพาะอยู่ในมหาวิทยาลัยเท่านั้น เวลาข้าราชการท่านใดไปรับปริญญา เขาก็จะใส่ชุดปกติขาวไปรับปริญญาด้วย ถึงแม้จะทำงานอีกมหาวิทยาลัยหนึ่ง แต่จบการศึกษาอีกมหาวิทยาลัยหนึ่ง) ถ้าทางที่ดีลองถามผู้บริหารของท่านจะดีกว่านะค่ะ ไม่รู้ว่าผู้บริหารเขาจะคิดเหมือนกับที่ดิฉันคิดหรือเปล่า ซึ่งบางทีเขาอาจกำหนดไว้ในกฎหมายของ ม.ของท่านเองก็ได้ค่ะ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Fri Oct 23 2009 19:48:43 GMT+0700 (ICT)

ตอบ หมายเลข 16

พนักงานราชการทั่วไป ใส่อินทรธนู (ดอกพิกุลไม่ใช่ดอกจำปา) นะค่ะ 2 ดอก ค่ะ สำหรับดอกพิกุล 3 ดอก เป็นของพนักงานราชการพิเศษค่ะ ในรูปที่อยู่ในไฟล์ ก็มีบอกนี่ค่ะ ดิฉันนำขึ้นเอาไว้ให้แล้ว

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Fri Oct 23 2009 19:57:41 GMT+0700 (ICT)

ตอบ หมายเลข 17

สำหรับหนังสือเวียน สำนักงาน ก.พ. คงจะกำลังดำเนินการให้ ต้องรออีกนิดนะค่ะ แต่เมื่อวันที่พี่ไปเข้าร่วมประชุมกับสำนักงาน ก.พ. ทุกหน่วยราชการก็ไปร่วมประชุมเหมือนกัน แต่ก็ไม่ทราบว่าหน่วยงานของน้องได้ไปเข้าร่วมกับเขาหรือเปล่า แต่ถ้าได้ประกาศแล้ว ก็ถือว่าถูกต้องตามกฎหมายค่ะ เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานจะขยายผลต่อหรือไม่ น่าเห็นใจน้องจัง เราไม่ได้ทำตัวเปรียบข้าราชการนะค่ะ แต่เราเป็นพนักงานราชการ พูดง่าย ๆ ค่ะ (กลุ่มใครกลุ่มมัน) ของเราเป็นอินทรธนู (ดอกพิกุล) เราไม่ได้ใส่อินทรธนู (ช่อชัยพฤกษ์) นี่ค่ะ พี่เป็นข้าราชการพี่ยังรู้เลยว่าเรามีหน้าที่อย่างไร รัฐจ้างเรามาเพื่อให้เราทำอะไร

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Fri Oct 23 2009 20:09:33 GMT+0700 (ICT)

ตอบคุณจินตรัตน์ หมายเลข 18

ใช่ค่ะ ชุดปกติขาว มีกระดุมครุฑ เหมือนลูกจ้างประจำหรือข้าราชการนั่นแหละค่ะ

ตรงคอปกเสื้อทั้ง 2 ข้าง พนักงานราชการท่านใดอยู่กระทรวงใดให้ใช้สัญลักษณ์ของกระทรวงนั้นนะค่ะ คุณอยู่กระทรวงทรัพยากรฯ ก็ติดสังกัดกระทรวงทรัพยากรฯ ค่ะ และให้ใส่อินทรธนูของพนักงานราชการนะค่ะ (พนักงานราชการทั่วไป ติดดอกพิกุล 2 ดอก)

สำหรับหมวก ในการรับปริญญาบัตร ไม่ใส่ค่ะ พี่ขอติดรูปเครื่องแบบชุดพิธีการเต็มยศไว้ก่อนนะค่ะ ถ้านำมาลงจะแจ้งให้ทราบ ค่ะ

ถูกต้องค่ะ การแต่งชุดปกติขาว ทั้งของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ จะต่างกันตรงอินทรธนู ค่ะ

IP: xxx.67.175.108
เขียนเมื่อ Fri Oct 23 2009 20:21:01 GMT+0700 (ICT)

ดิฉันทำงานอยู่กรมการปกครอง(ทำอยู่ที่ว่าการอำเภอคะ)เป็นพนักงานราชการแต่ยังไม่เห็นหนังสือเวียนส่งมาเลยว่ามีการประกาศให้ใส่ได้แล้วหรือว่าพนักงานราชการอำเภอไม่มีสิทธิ์ใส่คะ น่าจะมีหนังสือเวียนแจ้งให้ทราบถึงหน่วยงานด้วยจะได้ชัดเจนและไม่ต้องมานั่งเถียงกันอยู่ว่าจิงไม่จิง ที่สำคัญจะได้เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราพนักงานราชการด้วย ขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Fri Oct 23 2009 20:32:58 GMT+0700 (ICT)

ตอบหมายเลข 23

สำหรับหนังสือเวียนแจ้งทุกหน่วยงาน คงต้องเป็นหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ. ที่จะแจ้งเวียนให้ทราบ แต่ปัจจุบัน เป็นการส่งหรือสื่อสารทางอิเลคทรอนิคส์แล้ว อยู่ที่หน่วยงานหรือแต่ละคนสามารถ download ไฟล์ได้เลยค่ะ

สำหรับพนักงานราชการทั่วประเทศ ก็ใช้เครื่องแบบพิธีการที่ปรากฎใน ไฟล์ (ฉบับแรก) ที่พี่ขึ้น Web ให้นี่แหละค่ะ

ก็ขอให้พนักงานราชการทุกคนภาคภูมิใจกับเครื่องแบบพิธีการที่รัฐได้กำหนดให้ค่ะ และอย่าลืมตั้งใจและทุ่มเทต่อการทำงานเพื่อประเทศไทยของเรา นะค่ะ

ไจแอนท์
IP: xxx.49.151.228
เขียนเมื่อ Sat Oct 24 2009 03:08:24 GMT+0700 (ICT)

ขอบพระคุณมากเลยครับสำหรับคำตอบ

ได้รับความรู้ และแนวคิดที่ดี ๆ ทำให้มีกำลังปฏิบัติหน้าที่

ขอบคุณครับ..

ไจแอนท์
IP: xxx.49.151.228
เขียนเมื่อ Sat Oct 24 2009 03:15:06 GMT+0700 (ICT)

ขอถามเพื่อประดับความรู้อีกอย่างครับอาจารย์

ได้ยินน้อง ๆ ถามเรื่องแต่งชุดพิธีการพนักงานราชการ เกี่ยวกับการรับปริญญา ท่านอาจารย์ก็ตอบได้ชัดเจนแล้ว

- ทีนี้ ถ้าเราใส่ใช้สำหรับถ่ายภาพติดบัตรประจำตัวต่าง ๆ เช่น ใบอนุญาติขับขี่ บัตรพนักงานราชการ หรือบัตรอื่น ๆ ได้ไหมครับ

ขอบคุณท่านอาจารย์ล่วงหน้าสำหรับคำตอบครับ..

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Sat Oct 24 2009 09:49:59 GMT+0700 (ICT)

ตอบคุณ ไจแอนท์

เนื่องจากขณะนี้ อยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐ หรือช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการจัดการภาครัฐ จึงทำให้กลุ่มคนในการทำงานบางคนเกิดความไม่เข้าใจในการทำงานภาครัฐ แต่ถ้ากลุ่มคนที่ได้ทำการศึกษาและรับความรู้ในการบริหารจัดการภาครัฐอยู่เสมอ จะเกิดความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนการทำงานของภาครัฐค่ะ คงต้องใช้เวลาในการที่จะให้คนเรามีความคิดเห็นที่ตรงกันได้ เพราะของอย่างนี้ในทางปฏิบัติแล้วคนเราที่เสมอกันเขาจะไม่บอกกันเพราะบางอย่างมันเป็นเรื่องศักดิ์ศรีและอัตตาของตนเอง นอกเสียจากเขาผู้นั้นได้เรียนรู้ด้วยตนเอง แต่ยุคปัจจุบันถ้าได้เรียนรู้อยู่ตลอด เราจะสามารถทราบความเคลื่อนไหวและจะทันโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงได้ค่ะ

สำหรับภาพที่ติดบัตรประจำตัวต่าง ๆ พี่คิดว่าได้นะค่ะ เพราะได้ประกาศใช้แล้ว มีผลทางกฎหมายแล้ว และชุดก็เป็นของพนักงานราชการ เวลากรอกข้อมูลต่าง ๆ เราก็บอกเขานี่ค่ะว่าเราเป็น พนักงานราชการ ไม่ใช่บอกว่าเราเป็นข้าราชการหรือกลุ่มประเภทอื่นนี่ค่ะ ช่วงนี้คงสับสนกันสิค่ะ ว่าใช่หรือไม่ใช่ จริงหรือไม่จริง พี่เข้าใจค่ะเพราะเป็นเรื่องใหม่ นี่แหละค่ะเขาถึงเรียกว่า เป็นระบบของการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม่ (นี่เป็นแค่บางส่วนนะค่ะ) คนที่เดิม ๆ ก็ต้องรับการเปลี่ยนแปลงด้วยค่ะ และก็ต้องรู้ด้วยว่ารัฐเขาจะให้หน่วยราชการดำเนินการไปในทิศทางใดค่ะ จงมั่นใจและเชื่อมันนะค่ะ หมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ค่ะ ความรู้มีมากมายรอบตัวเรา เว้นแต่เราจะไขว่ขว้าหรือไม่ จงอย่าทำตัวเป็นชาล้นถ้วยก็แล้วกัน แต่ให้ทำตัวเป็นคนที่เติมเท่าไรก็ไม่รู้จักเต็ม สำหรับการทำงานในยุคใหม่ค่ะ

ไจแอนท์
IP: xxx.31.101.89
เขียนเมื่อ Sat Oct 24 2009 14:09:59 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณอีกครั้งสำหรับคำตอบครับ..

ผม และเพื่อน ๆ พนักงานราชการหลาย ๆ คน ก็คงโชคดีมาก ๆ

ที่ได้อยู่ในองค์กรที่มีแต่บุคลากร(120 คน)ที่ปฏิบัติตัว วางตัวเหมือนพี่ เหมือนน้องในที่ทำงานไม่แบ่งชนชั้น วรรณะ

ผม และเพื่อน ๆ เหล่านี้ ก็เลยไม่มีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจ และปฏิบัติหน้าที่ได้โดยไม่มีปัญหาใด ๆ (มีความสุขด้วยซ้ำ..)

จนบางครั้งผมคิดว่าถ้ามีหนังสือเรียกตัวผมไปบรรจุเป็นข้าราชการครู (ผมจะไปดีไหมเนี้ย!) ฟังดูแล้วอย่าพึ่งหมั่นไส้ผมนะครับ

เพราะผมเคยปฏิเสธการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการมาแล้วถึง 2 ครั้ง (เหตุผลส่วนตัวหลายประการ)

แต่ผมก็พยายามและอยากจะไปถึงจุด ๆ นั้นเช่นบุคคลอื่น ๆ เช่นกัน (โดยไม่มีเงื่อนไขมากนัก)

- และยิ่งได้มาอ่านข้อความของท่านอาจารย์แล้วทำให้ผมมีกำลังใจเกิน 100 อีกครับ

ผมขอสัญญา..ว่า..

- ในภาคเรียนนี้และต่อ ๆ ไป ผมก็จะปฏิบัติหน้าที่ให้สมกับเงินค่าตอบแทนที่รัฐบาลให้มาพร้อมกับกำไรและดอกเบี้ยให้สูงยิ่งขึ้น

และจะพยายามศึกษาหาความรู้ให้กับตัวเองสม่ำเสมอ เหมือนกับที่ท่านอาจารย์ ได้ฝากไว้ ..ขอบคุณครับ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Sat Oct 24 2009 14:33:55 GMT+0700 (ICT)

ตอบคุณไจแอนท์

ขอบคุณค่ะ พี่เป็นกำลังใจให้ค่ะ คนบางคน พอเขาใส่หัวโขนให้ก็ลืมนึกไปว่าเป็นแค่บทบาทที่เขาส่งให้เล่น หลงระเริงในอำนาจที่ตนเองได้รับได้เป็น สุดท้าย ครบ 60 ปี เขาเอาหัวโขนคืน ก็หาทางกลับไม่ได้ มีเยอะสำหรับระบบราชการไทยค่ะ สำหรับพนักงานราชการตอนนี้เป็นเพียงแค่เริ่มต้น ก็นับว่าเป็นสิ่งดี ๆ ต่อไป พี่คิดว่ารัฐคงจะมีสิ่งที่จะทำให้กับพนักงานราชการที่ดี ๆ อีกหลายเรื่อง ต้องค่อยเป็นค่อยไปค่ะ (เพราะสังเกตุจาก ปี 2547 - ปัจจุบัน) ระบบก็ได้มีการพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ สู้ ๆ (งาน) ค่ะ เป็นกำลังใจให้กับพนักงานราชการทุกคนค่ะ

นัชชา วงษ์แสนคำ
IP: xxx.137.207.250
เขียนเมื่อ Sun Oct 25 2009 16:25:12 GMT+0700 (ICT)

อยากทราบให้แน่ชัดว่าพนักงานราชการประเภททั่วไปมีสิทธิ์ใส่ชุดขาวในการรับปริญญาได้หรือไม่ค่ะ ดิชั้นทำงานของกระทรวงการคลังต้องใส่กระดุมสีอะไรค่ะ รบกวนหน่อยค่ะ

สุรินทร์
IP: xxx.53.105.229
เขียนเมื่อ Sun Oct 25 2009 17:44:22 GMT+0700 (ICT)

เรียนถามคะ

เป็นพนักงานราชการของ สพท.(สพฐ) ตำแหน่ง ครูผู้สอนนะค แต่งชุดสีกากีได้หรือเปล่าหรือแต่งได้เฉพาะชุดปกติขาวคะ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Mon Oct 26 2009 09:03:07 GMT+0700 (ICT)

ตอบคุณนัชชา...

พนักงานราชการประเภททั่วไปก็มีสิทธิ์ใส่ชุดปกติขาวในการรับปริญญาได้ค่ะ กระดุมใช้กระดุมตราครุฑเหมือนของลูกจ้างประจำค่ะ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Mon Oct 26 2009 09:42:32 GMT+0700 (ICT)

ตอบคุณสุรินทร์...

เป็นพนักงานราชการของ สพท. (ครูผู้สอน) แต่งได้เฉพาะชุดปกติขาวค่ะ สำหรับชุดกากี คพร. ไม่กำหนด เพียงแต่บอกว่าชุดปฏิบัติการอยู่ที่หน่วยงานกำหนดให้ใส่ ถ้า สพท. ไม่กำหนดก็ใส่ชุดกากีไม่ได้ค่ะ แต่การที่จะกำหนดให้พนักงานราชการใส่ได้ สพท.ต้องมีกฎหมายรองรับด้วยว่าอ้างกฎหมายฉบับไหนที่สามารถให้พนักงานราชการใส่ชุดสีกากีค่ะ

ไจแอนท์
IP: xxx.26.232.104
เขียนเมื่อ Mon Oct 26 2009 11:07:06 GMT+0700 (ICT)

เรียนท่านอาจารย์ บุษยมาศ ที่เคารพ ครับ

ผมมีเรื่องสงสัยถามและขอคำปรึกษาอีกแล้วครับ (ไม่ได้ถามหาเรื่องนะครับ)

จากกระทู้หลาย ๆ ท่าน ไม่ว่าจะเป็น บล๊อกของท่านอาจารย์เอง หรือว่าที่อื่น ๆ ก็ตาม ที่เกี่ยวกับเครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ จะมีข้อสงสัย(สับสน) เกี่ยวกับการปฏิบัติเหตุเพราะว่า

1. ไม่มีใครทราบเรื่องนี้เลย (โดยเฉพาะผมพึ่งรู้มาไม่กี่สัปดาห์นี้เอง ทั้ง ๆ ที่ ประกาศใช้ตั้งแต่ 29 ก.ค. 52 ปัจจุบัน 26 ต.ค.52)

2. ไม่กล้าที่จะใส่เพราะว่าต้นสังกัดที่ปฏิบัติหน้าที่ (สพฐ. สพท.) ไม่ได้แจ้ง

3. อื่น ๆ (ช่วยกรุณาเพิ่มเติมให้ทีนะครับ)

ขอบคุณครับ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Mon Oct 26 2009 12:35:21 GMT+0700 (ICT)

ตอบคุณไจแอนท์...

ถ้าสงสัย ก็สอบถามไปที่สำนักงาน ก.พ. กลุ่มบริหารพนักงานราชการ ได้ค่ะ 02-5471973 หรือ

www.ocsc.go.th/พนักงานราชการ ค่ะ จริง ๆ แล้ว สมัยนี้ เป็นยุครัฐบาลอิเลคทรอนิคส์ ไม่จำเป็นต้องแจ้งเวียนหนังสือหรอกค่ะ

เพราะงานสารบรรณอิเลคทรอนิคส์ เราสามารถไป download ได้ใน Web Site ค่ะ อีกอย่างข้าราชการส่วนใหญ่ก็ยังใช้ระบบการทำงานแบบเดิม ๆ ต้องรอหนังสือแจ้งเวียนถึงจะทำไงค่ะ กลัวผิด แถมผู้บริหารบางคนก็ไม่ทราบเรื่องเข้าไปอีก นี่แหละข้าราชการไทยค่ะ สำหรับเครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ ผู้รับผิดชอบ คือ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเลยนะค่ะ ทำเป็นเล่นไป ถ้าผิดก็เริ่มตั้งแต่ เจ้าหน้าที่ของ ก.พ. แล้วล่ะค่ะที่นำมาเผยแพร่ให้ทราบ ก็แล้วแต่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่ เวลาเท่านั้นจะพิสูจน์ค่ะ อีกอย่างไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของ สพท. ได้ไปเข้าร่วมประชุมกับสำนักงาน ก.พ. หรือเปล่า จึงไม่ทราบเรื่อง ก็ขอชี้แจงเพียงเท่านี้นะค่ะ แต่น้อง ๆ ที่ทำงานของพี่เขาเชื่อค่ะใช่ และสามารถใส่ได้เพราะเขารออินทรธนูเท่านั้นเองว่า ทางร้านจะนำมาขายให้เขาเมื่อไรค่ะ

ไจแอนท์
IP: xxx.26.232.104
เขียนเมื่อ Mon Oct 26 2009 13:38:13 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณท่านอาจารย์ บุษยมาศ มากเลยนะครับ ที่ให้คำชี้แนะครับ

เรื่องที่ผมถามผมก็ไม่ได้ว่าเป็นเรื่องเล่น ๆ นะครับ ถามเพราะไม่เข้าใจจริง ๆ ครับ

ด้วยความเคารพทุกกรณีครับ

ผมมี Web site สั่งซื้อ อินทรธนูพนักงานราชการมาฝากครับ

เผื่อมีใครสนใจ

http://www.thaiinsignia.com/index.php/goverment-insignia/moi/moi-formal-suit/-13.html

ตามนี้เลยครับ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Mon Oct 26 2009 14:04:27 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณ คุณไจแอนท์...

ที่อุตส่าห์นำความรู้มาแบ่งปันค่ะ คราวนี้คงกระจ่างขึ้นแล้วนะค่ะ ต้องขอโทษด้วยที่พูดว่า ทำเป็นเล่นไป เพราะพี่เห็นบางคนค่ะ ไม่ใช่คุณนะค่ะ ชอบชักประเด็นให้เสีย มันเหมือนกับพี่นำเรื่องอะไรที่ไม่เป็นความจริงมาบอกน้อง ๆ บางครั้งก็เลยไม่สบายใจ แต่บางครั้งถึงบอกว่าต้องใช้เวลาค่ะ ขอบคุณอีกครั้งค่ะ...สำหรับเว็บไซต์

รมณี
IP: xxx.26.122.37
เขียนเมื่อ Mon Oct 26 2009 14:12:44 GMT+0700 (ICT)

กราบเรียนท่านอาจารย์บุษยมาศค่ะ หนูเป็นพนักงานราชการของกรมการปกครองค่ะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่อำเภอค่ะ ตามที่แจ้งในประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เห็นบอกว่าให้ใช้เครื่องแบบเหมือนกันกับลูกจ้างประจำน่ะค่ะ พอดีที่อำเภอไม่มีลูกจ้างประจำ เลยไม่รู้ว่าจะแต่งยังงัยอะค่ะ รบกวนอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยนะค่ะ แต่งไม่ถูก หัวหน้าก็ถาม

ไม่รู้จะตอบยังงัย แล้วชุดปกติขาวเนี่ย ใส่เหมือนกันกับข้าราชการเลยหรือค่ะ สงสัยมากมากค่ะ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Mon Oct 26 2009 14:32:41 GMT+0700 (ICT)

ตอบคุณรมณี...

ชุดปกติขาว ที่ใส่ก็เหมือนกับข้าราชการใส่นั่นแหละค่ะ ต่างกันที่อินทรธนูค่ะ อย่าลืมใส่สังกัดกรมการปกครองด้วยนะค่ะ ส่วนมากจะใส่ในวันทำพิธีสำคัญ ๆ ค่ะ ซึ่งสมัยก่อนมีข้าราชการเยอะ เราจึงเห็นแต่ข้าราชการใส่กัน สำหรับลูกจ้างประจำ บางคนเงินเดือนเขาน้อยเขาเลยไม่ตัดใส่ค่ะ จะใส่เฉพาะบางคนที่ถ่ายรูปติดบัตรประจำตัว ฯ ค่ะ เพราะชุดปกติขาว ถ้าตัด ก็ประมาณ ชุดละ ไม่ต่ำกว่า 4,000 บาท ค่ะ ตอนแรก ๆ ที่เป็นข้าราชการใหม่ พี่ก็ไม่ได้ตัดกับเขาหรอก พอมาได้ระดับ 7-8 ถึงจะตัด เวลาไปถ่ายรูปทำบัตรประจำตัว ฯ พี่ก็ไปขอใส่ที่ร้านถ่ายรูป เพียงแต่นำอินทรธนูของพี่กับ เครื่องหมายสังกัด เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของเราไปติดเองค่ะ เพราะมันแพง แต่พอตำแหน่งสูงขึ้น ต้องเข้าร่วมทำพิธีบ่อยครั้ง ก็เลยต้องตัดไว้ใส่ค่ะ

สิริกร
IP: xxx.128.202.237
เขียนเมื่อ Mon Oct 26 2009 19:47:15 GMT+0700 (ICT)

เรียน อ.บุษยมาศ

ด้วยดิฉันเป็นพนักงานราชการ แล้วต้องมีสัญลักษณ์ของต้นสังกัดติดที่ใหนบ้างปล่าวค่ะ พึ่งรู้วันนี้เองว่ามีเครื่องแบบของพนักงานราชการด้วย เพราะของเดิมจำได้ว่าเป็นชุดสากล เปลี่ยนประกาศเมื่อไรก็ไม่ทราบ ไม่มีหนังสือเวียนแจ้งด้วย และดิฉันต้องใช้รับปริญญาประมาณเดือนมกราคม อินทนูหาซื้อได้ที่ใหนค่ะ ต่างจังหวัดมีขายหรือเปล่า

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Mon Oct 26 2009 22:06:58 GMT+0700 (ICT)

ตอบคุณ สิริกร

ลองดูข้อคำถามด้านบน หน้า 1-2 นะค่ะ พวกเพื่อน ๆ เขาตอบให้แล้ว และพี่ก็ตอบให้ไปบ้างแล้วค่ะ ลองอ่านข้อความข้างบนให้ละเอียดก่อนนะค่ะ

นุตตาภา
IP: xxx.8.175.25
เขียนเมื่อ Tue Oct 27 2009 22:33:13 GMT+0700 (ICT)

เรียนถาม อ.บุษยมาศ

อยากทราบว่าแพรแถบที่ติดที่หน้าอกข้างซ้าย ถ้าเป็นพนักงานราชการจะต้องติดแบบไหนค่ะ สามารถติดได้รึเปล่าค่ะ

อัษฏ์
IP: xxx.185.154.130
เขียนเมื่อ Wed Oct 28 2009 08:16:29 GMT+0700 (ICT)

เรียนท่านอาจารย์บุษยมาศครับ

ผมขอสอบถามเรื่องการแต่งกายชุดสีกากีครับ พอดีผมสังกัดกรมปศุสัตว์ แต่ทำงานประจำที่อำเภอ

จังหวัด มีคำสั่งให้แต่งชุดสีกากีทุกวันจันทร์ แต่หลักเกณการแต่งของพนักงานราชการยังไม่ชัดเจนครับ

ผมต้องรอคำสั่งของทางต้นสังกัดหรือทางจังหวัดครับ

เพราะต้นสังกัดกรมปศุสัตว์ยังไม่ได้แจ้งเวียนอะไรมาเลย

ถ้าจะตัดชุดสีกากีโดยพละการโดยไม่มีคำสั่งใดๆรองรับ ผมก็ยังไม่กล้าตัดครับ

ขอบคุณครับ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Wed Oct 28 2009 08:51:50 GMT+0700 (ICT)

ตอบคุณนุตตาภา...

ถ้าคุณหมายถึง แถบแพร ที่แสดงเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ใช่หรือไม่ ถ้าใช่ คุณใช้เครื่องราชฯ ที่เป็นแถบแพร เปล่า ๆ ค่ะ

เพราะไม่ทราบคุณได้รับเครื่องราชฯ หรือยัง ถ้ายัง ก็ใช้แบบที่ไม่มีชั้นมงกุฏ, ช้างเผือก ค่ะ ไปถามที่ร้านขายเขาจะบอกค่ะ แต่การรับเครื่องราชฯ ต้องดูคุณสมบัติด้วยว่าพนักงานราชการ มีสิทธิ์ขอได้เมื่อใดค่ะ เพราะระเบียบเขาจะกำหนดเอาไว้ค่ะ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Wed Oct 28 2009 08:57:39 GMT+0700 (ICT)

ตอบคุณอัษฎ์...

ในระเบียบของพนักงานราชการ จะมีสิทธิ์ใส่ชุดปกติขาว และเครื่องแบบปฏิบัติการที่หน่วยงานกำหนด แต่ไม่มีสิทธิ์ใส่ชุดกากีนะค่ะ เพราะในระเบียบของพนักงานราชการไม่ได้กำหนดไว้ค่ะ อย่าเพิ่งไปตัดนะค่ะ เพราะจะไม่มีกฎหมายรองรับเรา ลองถามต้นสังกัดก็ได้ว่าจะให้เราแต่งอย่างไรเพราะเราไม่ใช่ข้าราชการ ข้าราชการเขาจะมีกฎหมายรองรับเขาจึงใส่ได้ค่ะ ทางที่ดีพี่ว่าใส่เสื้อ+กางเกง ที่สุภาพ เรียบร้อย นั่นแหละดีที่สุดค่ะ เอาไว้หน่วยงานเขากำหนดให้เราใส่และมีกฎหมายรองรับเราถึงใส่ได้ค่ะ

อัษฏ์
IP: xxx.24.11.146
เขียนเมื่อ Wed Oct 28 2009 09:42:51 GMT+0700 (ICT)

เรียนท่านอาจารย์บุษยมาศครับ

ผมงงไปหมดแล้วครับ เพราะว่าเพื่อนพนักงานที่อำเภอ บอกว่าเป็นระเบียบของจังหวัดและผู้ว่าฯ

ต้องแต่งทุกคน หมายความว่ายังไงครับ

แล้วอีอย่างเค้าสั่งทั้งลูกจ้างชั่วคราวด้วย

แล้วอย่างนี้เราต้องถามใครให้แน่ชัดครับ กับการแต่งชุดสีกากี

ขอบคุณครับ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Wed Oct 28 2009 12:32:46 GMT+0700 (ICT)

ตอบคุณอัษฎ์...

ใช่ค่ะ เป็นระเบียบของจังหวัดและผู้ว่าฯ (สำหรับข้าราชการ + ลูกจ้างประจำ) แต่ลองถามกลับไปที่ผู้ว่า ฯ ก็ได้ ว่า เราเป็นพนักงานราชการ ระเบียบการแต่งกาย ชุดปฏิบัติการ ผู้ว่า ฯ มี ระเบียบออกให้เราใส่ได้หรือไม่ เพราะว่าระเบียบของพนักงานราชการ เรื่องการแต่งกาย มี 2 ข้อ ค่ะ 1. ชุดเครื่องแบบพิธีการปกติขาว 2. ชุดปฏิบัติการ แล้วแต่หน่วยงานกำหนด (ถามต่อว่า ผู้ว่าฯ มีคำสั่งให้แต่งชุดสีกากีสำหรับข้าราชการ + ลูกจ้างประจำเพราะ 2 ประเภทนี้ เขามีกฎหมายรองรับนะค่ะ) แล้วพนักงานราชการ + ลูกจ้างชั่วคราว ที่ยังไม่มีชุดสีกากี จะให้แต่งกายในลักษณะใด ถ้าผู้ว่าสั่ง ฯ ก็ต้องมีกฎหมายรองรับว่าให้พนักงานราชการ + ลูกจ้างประจำ ใส่ได้ค่ะ ไม่ทราบคุณอัษฎ์ อยู่จังหวัดใดค่ะ เพราะพี่ได้ถามหลาน ซึ่งเป็นพนักงานราชการเหมือนกันแต่เขาทำหน้าที่สอนตามโรงเรียนประถม เขาบอกว่าไม่ได้ใส่สีกากีเหมือนกับข้าราชการหรอกค่ะ แต่งกายสุภาพค่ะ ถ้าไงแล้ว คุณอัษฎ์ โทรถามโดยตรงถึงผู้ว่าฯ เลยดีกว่ามังค่ะ จะได้รับทราบคำตอบที่ชัดเจนดีกว่า ดีกว่ามานั่งงง ๆ อยู่ค่ะ...จะได้ปฏิบัติที่ถูกต้องค่ะ...

อัษฏ์
IP: xxx.24.75.218
เขียนเมื่อ Wed Oct 28 2009 14:11:02 GMT+0700 (ICT)

ใช่ครับ ผมก็ยังงงๆๆ อยู่เลยครับ ตอนนี้ทั้งอำเภอและจังหวัดของผม

พนักงานราชการทยอยกันไปตัดเสื้อหมดแล้วครับ

แล้วที่กฎหมายที่อาจารย์ว่าเนี่ย มันคือกฎหมายอะไรครับ

ขนาดตะกี๊นี้ ผมคุยกับทางปลัดและพี่ๆข้าราชการ ท่านก็บอกว่า ไม่เกี่ยวหรอก

เราอยู่ในจังหวัดก็ต้องฟังคำสั่งผู้ว่า

ผมงงครับกฎหมายหรือกฎระเบี่ยบอะไร ตอนนี้ขนาดผมแค่บอกว่าไม่มีชุดสีกากี

คนอื่นก็ยังหาว่าผมไม่อยากใส่เป็นแกะดำไปซะงั้นหนะ ปวดหัวครับ

อยากมีความชัดเจนมากครับ

แต่ในส่วนพนักงานส่วนท้องถิ่นเค้าใส่ทุกวันจันทร์ครับ อีกอย่างผมไม่รู้ว่า

กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเค้ามรกฎหมายอะไรมารองรับครับ

ขอโทษอาจารย์นะครับ ที่ผมรบกวนถามมาก

ผมก็ไม่รู้จะถามใคร ขนาดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ข้าราชการก็คิดว่าพวกผมก็เปรียบเสมือนลูกจ้างชั่วคราว

สัญญาก็มีแค่ปีต่อปีครับ ก็เลยไม่รู้ทิศทางของตัวเอง

และที่ผมยึคดมั่นตรงนี้ก็เพราะว่าการรับใช้แผ่นดินมันมีค่าและการที่สวมชุดกากี มันคือเครื่องแบบที่สูงส่ง

การที่เราจะตัดชุดด้วยความตั้งใจมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องคิดมากเลย ถ้าเรารู้ว่าทิศทางตัวเองเป็นเช่นไร

แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าพนักงานยังเป็นลูกจ้างอยู่อย่างนี้ สิทธิประโยชน์ ข้าราชการยังมองไม่เห็น

ก็เท่ากับว่าการได้ใส่เครื่องแบบมันก็ไม่มีค่าอะไรเลย ทุกวันนี้ก็ยังมีการแบ่งชัน้ ให้เห็นกัน

ขอบคุณครับ

นวย
IP: xxx.142.235.216
เขียนเมื่อ Wed Oct 28 2009 14:36:32 GMT+0700 (ICT)

จะเอายังไงกันเเน่...มีชุดขาวเเต่ไม่มีชุดสีกากี...ขนาดผู้ใหญ่บ้าน..อบต. เขายังมีกัน..น้อยใจจังเลย...เป็นลูกจ้างชั่วคราวอย่งเดิมดีกว่าไม่ยุ่งยาก

ไจแอนท์
IP: xxx.26.233.85
เขียนเมื่อ Wed Oct 28 2009 16:13:05 GMT+0700 (ICT)

คุณนวยครับ.. 49

ผมเข้าใจความรู้สึกของคุณนะครับ

แต่ทำยังไงได้ล่ะ กฏ และระเบียบ มันก็คือกฏและระเบียบ

คำว่า "จะเอายังไงกันแน่" เนี่ย!!! คุณนวยใช้ถามใครครับ ถ้าถามคนทั่ว ๆ ไป ก็ไม่ว่าครับ..

แต่ถ้าท่านเจาะจงเป็นท่าน อาจารย์บุษยมาศ ล่ะก็ ขอนะครับ ให้ถอนคำพูด เพราะท่านนำมาเผยแพร่ให้เข้าใจตรงกันถึงแนวปฏิบัติของรัฐบาลชุดนี้

-- อันที่คุณน้อยใจ ผมก็เข้าใจครับ แต่ก็พยายามอย่าใช้อารมณ์ พยายามใช้เหตุและผล เพื่อจะได้มีวิธีแก้ไขร่วมกัน

-- ผมก็เป็นพนักงานราชการเหมือนกับคุณ ๆ นั่นแหละครับ ถามว่าผมน้อยใจไหม ผมตอบได้ว่า ไม่น้อยใจครับ

-- ผมมาอยู่จุดนี้ได้ ผมก็เริ่มที่ 0 แต่ผมไม่อยู่ที่ 0 แค่นี้แน่นอน คนอื่น ๆ ทำได้ ผมและคุณ นวย (49) ก็ต้องทำได้เช่นกัน

-- ตอนนี้คุณเริ่มชักใบให้เรือเสียนะครับคุณนวย (49)

ขวัญใจ
IP: xxx.24.190.84
เขียนเมื่อ Wed Oct 28 2009 17:11:21 GMT+0700 (ICT)

เรียนอาจารย์บุษยมาศค่ะ คือว่าดิฉันเป็นพนักงานราชการและต้องเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรสามารถที่จะใส่ชุดเครื่องพิธีการของพนักงานราชการได้ใช่ไหมคะ เพราะตัวเองก็เพิ่งจะรู้ว่ามีเครื่องแบบสำหรับพนักงานราชการด้วย และก็คิดว่าพนักงานราชการไม่มีสิทธิ์ใส่ด้วย ก็กลัวว่าคนอื่นจะหาว่าเราไปเอามาจากไหน

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Wed Oct 28 2009 19:05:56 GMT+0700 (ICT)

ตอบคุณนวย...

ใส่ชุดใดก็ได้ค่ะ...ไม่ว่าจะเป็นชุดสีกากี หรือชุดไหน ๆ ความเป็นคนเต็มคน เป็นคนแห่งคุณค่า มิใช่อยู่ที่การใส่เสื้อผ้าค่ะ แต่อยู่ที่ผลงาน การกระทำของเรามากกว่า เราจะทำงาน ทำความดีเพื่อแผ่นดินก็มิใช่อยู่ที่ชุดสีกากีค่ะ ใส่ชุดไหนก็เหมือนกันถ้าเราทำงาน ทำความดี แต่ท่านผู้ว่าคงมีเหตุผล ต้องดูหนังสือที่สั่งการที่ท่านสั่งให้ใส่ชุดสีกากีนะค่ะว่าเพราะเหตุใด

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Wed Oct 28 2009 19:30:46 GMT+0700 (ICT)

ตอบคุณขวัญใจ...

download ไฟล์ เครื่องแบบพิธีการพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ที่อยู่ตรงไฟล์ข้างบน (เรื่องแรก) ไปให้หน่วยงานดูได้เลยค่ะ ไม่ผิดหรอก ถ้าผิด ก็ผิดที่สำนักงาน ก.พ. แล้วค่ะ เพราะพี่ได้ประชุมร่วมกับเขามาก็เลยนำมาเผยแพร่

คุณอย่าลืมนะค่ะ ว่าบางคนเขาเข้ามาใน Web ไม่เป็น ทำไม่ได้ เขาก็เลยไม่รู้ข่าวของพนักงานราชการไงค่ะ

พนักงานราชการ
IP: xxx.53.150.205
เขียนเมื่อ Wed Oct 28 2009 21:44:08 GMT+0700 (ICT)

รบกวนครับอยากทราบว่าเงื่อนไขที่พนักงานราชการมีสิทธิในการรับเครื่องราช ฯ มีกฎหมายฉบับไหนรองรับหรือมีประกาศรึเปล่าครับ ถ้ามีขอรบกวนส่งให้อ่านหรืออธิบายได้ไหมว่าพนักงานมีสิทธิได้รับเครื่องราชหรือไม่มีสิทธิในการรับเครื่องราช และถ้าได้รับจะได้รับจะได้ชั้นไหนได้บ้าง ขอบคุณครับ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Wed Oct 28 2009 21:47:28 GMT+0700 (ICT)

ตอบคุณหมายเลข 55 ....

ขอผลัดเป็นวันพรุ่งนี้นะค่ะ จะนำไฟล์มาขึ้นให้ดูค่ะ สำหรับสิทธิในการรับเครื่องราชฯ ของพนักงานราชการค่ะ...

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Thu Oct 29 2009 08:48:35 GMT+0700 (ICT)

ตอบหมายเลข 48,49,50

ที่พี่บอกว่าชุดปฏิบัติราชการของพนักงานราชการอยู่ที่หน่วยงานเป็นผู้กำหนด พี่ก็ไม่รู้ว่าจังหวัดเขากำหนดเป็นอย่างไร ใช่คำสั่งอย่างเดียวอย่างนั้นหรือ ที่เกี่ยวกับการให้ใส่ชุดสีกากี เพราะคงไม่ใช่กระมัง การใส่ชุดสีกากีของข้าราชการเขามีกฎหมายมารองรับ เช่น เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น เขาจะมี กฎหมาย คือ กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2542) ออกตามความใน พรบ.เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2509 หมวด 1 เครื่องแบบสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ 3(1) เครื่องแบบปฏิบัติราชการ มี 2 ประเภท ได้แก่

ก. เครื่องแบบสีกากีคอพับ ข. เครื่องแบบสีกากีคอแบะ

สำหรับเครื่องแบบข้าราชการ (ฝ่ายพลเรือน) ประจำการทั่วไป ตามกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2478 มี 2 ชนิด คือ

1. เครื่องแบบปฏิบัติราชการ มี 2 ประเภท

ก. เครื่องแบบสีกากีคอพับ

ข. เครื่องแบบสีกากีคอแบะ

2. เครื่องแบบพิธีการ มี 5 ประเภท

ก. เครื่องแบบปกติขาว

ข. เครื่องแบบปกติกากีคอตั้ง

ค. เครื่องแบบครึ่งยศ

ง. เครื่องแบบเต็มยศ

จ. เครื่องแบบสโมสร

(ข้าราชการฝ่ายพลเรือน ได้แก่ ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการพลเรือนสังกัดกระทรวงกลาโหมและข้าราชการตุลาการ)

ดังนั้น ผู้ที่มีสิทธิใส่เครื่องแบบปกติขาว หรือ เครื่องแบบสีกากีคอพับหรือเครื่องแบบสีกากีคอแบะ ก็คือ ผู้ที่เป็น "ข้าราชการฝ่ายพลเรือน" ซึ่งตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478 หมายความถึง ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการพลเรือนสังกัดกระทรวงกลาโหม และข้าราชการตุลาการ

สำหรับผู้ที่เป็น "พนักงานราชการ" นั้น ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ได้กำหนดไว้ว่า เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการให้เป็นเครื่องแบบปกติขาว เครื่องแบบครึ่งยศและเครื่องแบบเต็มยศ

สำหรับ "ลูกจ้างประจำ" ของส่วนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการนั้น ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2527 ข้อ 6 กำหนดไว้ว่า มี 2 ชนิดคือ

(1) เครื่องแบบปฏิบัติงาน และ

(2) เครื่องแบบพิธีการ ซึ่งมี 3 ประเภท คือ

(2.1) เครื่องแบบปกติขาว

(2.2) เครื่องแบบครึ่งยศ และ

(2.3) เครื่องแบบเต็มยศ

ซึ่งกรณีของเครื่องแบบลูกจ้างประจำจะแตกต่างกับเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน โดยมีกำหนดรายละเอียดของเครื่องแต่งกายทั้งหลาย รวมทั้งเครื่องหมายต่างๆ ตลอดจนสิ่งประกอบเครื่องแต่งกายอย่างอื่นอยู่ในข้อ 7, 8, 9, 10 และข้อ 11 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2527

สำหรับเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509 ได้กำหนดเครื่องแบบของข้าราชการ พนักงานลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบลไว้แต่ไม่ได้กำหนดเครื่องแบบของ "ลูกจ้างชั่วคราว" กับ "ลูกจ้างภารกิจ อบต." ไว้แต่อย่างใด สำหรับรายละเอียดนั้นขอกรุณาถามกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยตรง

พี่ถามต่อหน่อยนะค่ะ...แล้วพนักงานราชการละค่ะ มีระเบียบอะไรกำหนดให้ใส่สีกากี ฝากถามปลัดและพวกพี่ ๆ ข้าราชการของคุณอัษฎ์ ด้วยก็ได้ค่ะ ถ้ามี บอกพี่ด้วยนะค่ะ จะได้เป็นความรู้เพิ่มเติมค่ะ แต่ที่ทราบ ๆ ไม่มีค่ะ เพราะน้อง ๆ ที่มหาวิทยาลัยที่เป็นพนักงานราชการ เขาใส่ชุดปฏิบัติการ เป็นชุดสุภาพ หรือถ้าวันสำคัญเขาจะใส่ชุดสูทสากลค่ะ เพราะเขารู้ว่าใส่ชุดสีกากีไม่ได้ค่ะ

ขอบคุณ คุณไจแอนท์ ด้วยค่ะที่ตอบคุณนวย แทนพี่ พี่ยังงง ๆ เลย ว่านำเรื่องเครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการมาเผยแพร่ แต่ไหงกลับไปตอบเรื่องเครื่องแบบปฏิบัติการก็ไม่ทราบ แต่ดีค่ะ... ก็ได้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อีกมุมมองหนึ่งค่ะ...

บอกแล้วไง ข้าราชการส่วนใหญ่เขาก็ยังสับสนอยู่ค่ะ ไม่เข้าใจเกี่ยวกับคำว่า "พนักงานราชการ" สักเท่าไร ยิ่งปัจจุบันถ้าข้าราชการยังทำงานแบบไปวัน ๆ นะค่ะ ไม่ศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงแล้วล่ะก็...ก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะ การแบ่งศักดินา ชนชั้น ยังมีอยู่ในสังคมไทยค่อนข้างมากทีเดียวค่ะ ถ้าไง ฝากคุณอัษฎ์ อ่านหัวข้อ คำว่า ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย แตกต่างกันอย่างไรด้วยนะค่ะ จะได้เข้าใจอะไรบางอย่างอีกเยอะเลยค่ะ ขอบคุณอีกครั้งสำหรับความมีเหตุผลค่ะคุณไจแอนท์ ต้องการให้ประเทศไทยเป็นแบบคุณไจแอนท์ สักครึ่งของประเทศไทยก็พอแล้วค่ะ...

(เปรียบเสมือนพันธุ์ข้าวเปลือก พันธุ์ดี 1 เมล็ด หว่านลงพื้นดิน แตกรวงแตกช่อเป็นพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีหลายเมล็ด และหลาย ๆ เมล็ด หลาย ๆ รวง แตกรวงแตกช่อเป็นข้าวพันธุ์ดีเต็มพื้นแผ่นดินไทย เช่นเดียวกับการได้รับคำว่า "พนักงานราชการ" หรือ "ข้าราชการไทยสายพันธุ์ใหม่...ค่ะ)

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Thu Oct 29 2009 09:40:31 GMT+0700 (ICT)

ตอบหมายเลข 54...

พี่ได้นำไฟล์ บัญชี 32 การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของพนักงานราชการ ขึ้นบนไฟล์ให้แล้วนะค่ะ

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ Thu Oct 29 2009 09:44:06 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

  • มาเยี่ยม  และมาส่งกำลังใจค่ะ
บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Thu Oct 29 2009 10:34:00 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค่ะ ครูคิม...

ครูนอกระบบ
IP: xxx.26.162.99
เขียนเมื่อ Thu Oct 29 2009 12:00:06 GMT+0700 (ICT)

เรียนอาจารย์บุษยมาศ

ขอเรียนถามหน่อยค่ะ คือดิฉันเป็นพนักงานราชการสังกัด กศน.ค่ะ ในการร่วมงานพิธีการน่ะค่ะ ผอ.ให้ใส่เครื่องแบบสีกากี ไม่ติดอินทรธนูบ่า(ผอ.บอกว่าพนักงานราชการไม่มีสิทธิ์) เข็มขัดสีดำ น่ะค่ะ ไม่ทราบว่าถูกระเบียบรึเปล่า และจะต้องแต่งเครื่องแบบนี้ทุกวันจันทร์ค่ะ แต่งแล้วดิฉันไม่ค่อยมั่นใจเลยค่ะ เพราะจะต้องโดนถามว่าทำไมใส่เข็มขัดสีดำ แต่เครื่องแบบที่ว่านี้ดิฉัน search หาในอินเตอร์เน็ตน่ะค่ะ รบกวนขอความกระจ่างด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะที่มีกระทู้นี้

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Thu Oct 29 2009 12:15:00 GMT+0700 (ICT)

ตอบ ครูนอกระบบ

จริง ๆ แล้ว เข็มขัดสีดำ เป็นของลูกจ้างประจำที่ใช้อยู่ค่ะ (ตามระเบียบเรื่องการแต่งกายของลูกจ้างประจำ ที่ถูกต้อง) แต่สงสัยว่าทำไม ผอ. ให้พนักงานราชการใส่เครื่องแบบสีกากีล่ะค่ะ เพราะพนักงานราชการ ใส่ได้เฉพาะเครื่องแบบพิธีการ ฯ ตามรายละเอียดข้างต้น แต่ไม่มีสิทธิ์ใส่ชุดสีกากี การที่จะใส่ชุดสีกากี นั้น มี กฎหมายซึ่งได้ตอบไปแล้วรองรับในแต่ละประเภท เครื่องแบบปฏิบัติการนั้น ส่วนใหญ่ พนักงานราชการ เขาใส่ชุดสุภาพ หรือชุดสูทสากลค่ะ ลองถาม ผอ.สิค่ะ ว่าท่านไปได้ระเบียบที่ใดมา และอย่าลืมนำแบ่งปันความรู้กันบ้างนะค่ะ แต่ที่ทราบ ๆ ใส่สีกากีไม่ได้หรอกค่ะ ถ้าไม่มีกฎหมายรองรับ หรือหน่วยงาน กศน. ทำเองค่ะ งง... ค่ะ

IP: xxx.185.154.130
เขียนเมื่อ Thu Oct 29 2009 13:10:11 GMT+0700 (ICT)

เรียน ท่านอาจารย์ครับ

เมื่อวานผมพยามติดต่อ สอบถามไปยัง คพร. ของ กพ. แล้วครับ

แต่ไม่มีผู้รับสายเลย ก็ยังสงสัย

ก็อยากให้เคลียร์ไปเลย

อีกอย่าง วันจันทร์ที่ต้องแต่งชุด ก็ใกล้มาถึง

ผมยังไม่ได้ตัดหรืออะไรเลย

ผมไม่รู้ว่าจะตอบคำถามท่านนายอำเภออย่างไร

ถ้าผมใส่ชุดสุภาพมา ทั้งๆที่พนักงานราชการท่านอื่นไปตัดชุดกันหมดแล้ว

อีกทั้งผมยังมีภาระมากมาย ตกเบิกด้วย

ค่าชุดที่ตัดก็ประมาณ เกือบ 2 พัน ไม่รวมค่าเครื่องหมายนะครับ

ลูกก็จะเปิดเทอม ผมเครียดครับ

เกิดมาเป็นลูกจ้างก็อย่างนี้ครับ

ขอขอบคุณอาจารญืมากนะครับ ที่พยามช่วยบอกรายละเอียดมาตลอด

สุพิชชา
IP: xxx.10.33.21
เขียนเมื่อ Thu Oct 29 2009 13:15:24 GMT+0700 (ICT)

การใส่แถบสี(แพร) ติดหน้าอกข้างซ้าย ลูกจ้างชั่วคราวหรือพนักงานจ้างเหมาบริการ ได้หรือไม่ หรือควรจะติดแถบสีแบบไหนหรือไม่ต้องติด

นา
IP: xxx.142.236.142
เขียนเมื่อ Thu Oct 29 2009 14:13:59 GMT+0700 (ICT)

ทุกวันนี้พนักงานราชการมันก็คือลูกจ้าง...พวกข้าราชการเขาว่าให้เราได้ยินบ่อยๆ..เพราะเขาป็นประเมินเรา...เหมือนลูกไก่ในกำมือพวกข้าราชการ...ถ้าเป็นไปได้..ให้ยกเลิกระบบนี้คงจะดี..หรือไม่ต้องทำสัญญาให้วุ่นวาย..เพราะดูเเล้วพวกเราก็ไม่ต่างลูกจ้างชั่วคราว

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Thu Oct 29 2009 14:14:34 GMT+0700 (ICT)

ตอบหมายเลข 62

บ่ายวันนี้ พี่โทรไปถามที่ สำนักงาน ก.พ. แล้วค่ะ เขาแจ้งว่า การใส่ชุดสีกากี อยู่ที่ส่วนราชการเป็นผู้กำหนด คือเขามอบหมายให้ส่วนราชการกำหนดว่าจะให้แต่งได้หรือไม่ โดยอาจทำออกมาในรูปแบบของประกาศ ในรายละเอียดของประกาศเขาก็ต้องชี้แจงเหตุที่มาของการที่บุคคลจะใส่ชุดสีกากีได้ด้วยค่ะ คุณลองไปดูหนังสือที่สั่งโดยนายอำเภอหรือผู้ว่าฯ ก่อนก็ได้ค่ะ หรือไม่ก็ลองเขาไปถามท่านเลยว่าจะให้ปฏิบัติอย่างไรกันแน่ จะได้ไปในทิศทางเดียวกันค่ะ เห็นใจค่ะ ผู้ใหญ่จะรู้บ้างไหมสำหรับการตัดชุดที่จะต้องใช้เงินมากสำหรับเรา แต่น้อยสำหรับท่าน ไหนจะค่าใช้จ่ายอีก ตัดมาแล้วจะถูกหรือไม่ก็ไม่รู้

เอาเป็นว่าขอดูหนังสือที่เขาสั่งการให้ใส่ชุดสีกากีก่อนนะค่ะ...

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Thu Oct 29 2009 14:16:28 GMT+0700 (ICT)

ตอบคุณสุพิชชา...

หมายถึง พนักงานราชการหรือไม่ เพราะที่ถามมาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ฯ ซึ่งไม่เกี่ยวกับพนักงานราชการค่ะ

นา
IP: xxx.142.236.142
เขียนเมื่อ Thu Oct 29 2009 14:20:41 GMT+0700 (ICT)

พนักงานราชการเป็นลูไก่ในกำมือพวกข้าราชการ....ดูถูกเหยียดหยามพวกเราสารพัด..ให้ยกเลิกการทำสัญญาจ้างทำให้เหมือนลูกจ้างประจำคงดี..ทำงานจนถึงเกษียณ...พวกข้าราชการคงไม่ดูถูกเหยียดหยามเราอีก

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Thu Oct 29 2009 14:24:02 GMT+0700 (ICT)

ตอบหมายเลข 64 คุณนา...

ก่อนอื่น พี่ขอให้คุณนา อ่านใน Web Site gotoknow.org ที่เกี่ยวกับ เรื่อง "คำว่าข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย" ก่อนนะค่ะ แล้วคุณจะทราบว่ามันคืออะไรค่ะ

ช่วงนี้เป็นช่วงปรับเปลี่ยนค่ะ ใจเย็น ๆ นะค่ะ ข้าราชการที่ว่านั่นแหละค่ะ เขาต้องพัฒนาตัวเขาเยอะ ๆ เลยค่ะ ก็เขาไม่รู้จริงนี่ค่ะ ว่าอะไรเป็นอะไร เขาถึงได้ว่า น่าเห็นใจจริง ๆ กับพนักงานราชการ ลองลูก หลาน เขาเป็นบ้างเขาจะอ้าปากว่าไหมค่ะ

จริง ๆ แล้ว ข้าราชการ ก็เป็นลูกจ้างค่ะ แต่รัฐจ้างยาวไปหน่อย ตั้งถึงอายุ 60 ปี แนะค่ะ แต่ความกร่างมันอยู่ในตัวของคน ๆ นั้น แรงไปหน่อยค่ะ เขาเรียกว่า "วัฒนธรรมข้าราชการ" ค่ะ เฉพาะข้าราชการบางคนเท่านั้นเองนะค่ะ ข้าราชการบางคนเขาก็เข้าใจค่ะ

นพ
IP: xxx.142.236.142
เขียนเมื่อ Thu Oct 29 2009 14:34:08 GMT+0700 (ICT)

เป็นไปได้ไหมพนักงานราชการไม่ต้องทำสัญญาจ้าง..ให้เหมือนลูกจ้างประจำ..ที่ผ่านมามันทำให้เราไม่มีความมั่นคงในอาชีพเลย...ขอฝากเพื่อนๆพนักงานราชการทุกท่านช่วยกันผลักดันเรืองนี้ด้วย...ไม่ใช้ว่าพวกเราได้คืบจะเอาศอก...เเต่ความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ...พวกเราอยู่เบี้ยล่างพวกข้าราชการมาตลอด...จะกู้เงินก็ไม่ได้มันติดที่เราเราเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างความน่าเชื้อถือมันไม่มี...อยากให้เห็นใจพวกเราด้วย..ทั้งที่พวกเราทำงานหนักยิ่งกว่าข้าราชการเสียอีก

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Thu Oct 29 2009 14:37:36 GMT+0700 (ICT)

ตอบคุณ นพ...

ก่อนอื่น พี่ขอให้คุณอ่าน บทความ "คำว่า ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย แตกต่างกันอย่างไร" ก่อนนะค่ะ แล้วคุณจะเข้าใจว่ามันคืออะไรค่ะ

IP: xxx.26.58.175
เขียนเมื่อ Fri Oct 30 2009 14:17:57 GMT+0700 (ICT)

ผลงานที่ข้าราชการได้ขั้นเพิ่มนั้มาจากการทำงานของพนักงานราชการทั้งนั้นหรือเรียกง่าย ๆ ว่า ทำผลงานบนหลังพนักงานราชการ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Fri Oct 30 2009 16:06:53 GMT+0700 (ICT)

ตอบหมายเลข 71

อย่าคิดอย่างนั้น สิค่ะ ขอบอกว่าคงไม่ใช่ข้าราชการทุกคนหรอกค่ะ อย่างน้อยก็มีพี่คนหนึ่งที่เป็นข้าราชการ ไม่คิดที่จะเอาเปรียบลูกน้อง แม้แต่ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและก็เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาค่ะ สำหรับพี่เป็นข้าราชการที่ยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับลูกน้องเสมอ เราทำงานกันเป็นทีม ให้เกียรติซึ่งกันและกันค่ะ มีปัญหาก็รับเอาไว้ก่อน ช่วยแก้ไขปัญหา ปกป้องลูกน้อง มองการณ์ไกล ลองเข้าไปอ่านใน "คำว่า ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย แตกต่างกันอย่างไร" หรือยังค่ะ จะได้เข้าใจยิ่งขึ้นค่ะ

ไม่อยากให้คุณคิดอย่างนั้นนะค่ะ เพราะมันไม่ดีต่อตัวคุณเอง คุณต้องหมั่นเก็บประสบการณ์ หมั่นเก็บความรู้สะสมไว้เรื่อย ๆ นะค่ะ คิดเสียว่าเราทำงานเพื่อแผ่นดินค่ะจะได้สบายใจใครจะเป็นอย่างไรก็ช่างเขา แต่เราทำดีแล้วทำดีต่อนะค่ะ เป็นกำลังใจให้สู้งานต่อค่ะ เราอย่าไปเป็นเหมือนเขาก็แล้วกัน ต่อไปในอนาคตคุณอาจเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นก็ได้ใครจะรู้

ไจแอนท์
IP: xxx.26.234.9
เขียนเมื่อ Fri Oct 30 2009 16:16:12 GMT+0700 (ICT)

อย่าถือสาเลยครับ ท่านอาจารย์บุษยมาศ

คนมาป่วน เพราะแม้แต่ตัวตนเขาเองก็ยังไม่กล้าแสดง

ไม่มีชื่อ ไม่มีเสียง

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Fri Oct 30 2009 16:19:24 GMT+0700 (ICT)

ตอบคุณไจแอนท์...

ขอบคุณค่ะ

เกรียงศักดิ์
IP: xxx.121.17.90
เขียนเมื่อ Fri Oct 30 2009 16:32:36 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์ครับมีภาพชุดแต่งกายของพนักงานราชการกรมที่ดินบ้างไหมครับ อยากเหนตัวอย่างครับจะได้ไปตัดชุดถูก ขอบคุณล่วงหน้าครับ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Fri Oct 30 2009 21:49:38 GMT+0700 (ICT)

ตอบคุณเกรียงศักดิ์...

ถ้าเป็นชุดปกติขาว ก็เหมือนกับชุดของข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ นั่นแหละค่ะ ต่างกันตรงที่อินทรธนูกับสังกัดที่คอเสื้อค่ะ ตอนนี้ยังไม่มีตัวอย่างการแต่งกายของพนักงานราชการค่ะ ถ้ามีเมื่อใดพี่จะนำมาขึ้นเว็บไซต์ให้นะค่ะ

ถ้าจะตัดจริง ๆ บอกทางร้านค่ะว่าเป็นชุดปกติขาวค่ะ ทางร้านที่ตัดเขาจะรู้เอง เพราะเหมือนกับข้าราชการหรือลูกจ้างประจำค่ะ

กิต
IP: xxx.142.233.142
เขียนเมื่อ Sat Oct 31 2009 12:40:58 GMT+0700 (ICT)

อยากกู้เงินปลูกบ้านให้ลูกให้ครอบครัวหลังเล็กๆสักหลัง..ก็กู้ไม่ได้มันติดที่เราทำสัญญาทำงานเเค่4ปี..กรุงไทยเขาให้กู้เเค่นิดหน่อย..ตามสัญญาจ้างเรา..บ้านก็ต้องเช่าข้าวก็ต้องซื้อ...ลูกก็โตเป็นหนุ่มอยากมีห้องส่วนตัว..พ่อพูดไม่ออกเมียก็เป็นบ้านรับจ้างซักผ้าพอจุนเจือ....พิมพ์ไปนำตาจะไหล...อดทนต่อไปเถิดลูกพ่อ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Sat Oct 31 2009 14:04:49 GMT+0700 (ICT)

ตอบคุณกิต...

ไม่ทราบเหมือนกันว่าคุณกิตอยู่จังหวัดไหน แล้วทำงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเปล่า ถ้าสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นครูตามเขตพื้นที่ หรือเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตอนนี้มีอีกแหล่งค่ะที่เขาเปิด คือ ชพค. สมัครเป็นสมาชิกแล้วสามารถกู้เงินได้ ต่อคน คือประมาณ 600,000 บาท ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยหรือบุคคลที่ทำงานในส่วนราชการที่ทำเกี่ยวกับการศึกษา จะกู้เงินจาก ชพค.ได้ค่ะ (ดอกเบี้ยแพงหน่อยนะค่ะ) แต่สำหรับสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู คุณต้องลองสอบถามดู ถ้าคุณเป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษานะค่ะ ถ้าเป็นต้องสอบถามว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เขารับสมัครเป็นสมาชิกหรือไม่ เพราะบางจังหวัดจะสมัครได้ แต่บางจังหวัดจะยังสมัครไม่ได้ค่ะ (แต่อีกหน่อยคงได้ค่ะเพราะข้าราชการเริ่มลดลง) ถ้าคุณทำงานสังกัดใดลองสอบถามหน่วยที่เกี่ยวกับการกู้เงินก็ได้ คงได้ข้อมูลตรงค่ะ...น่าเห็นใจจริง ๆ ค่ะ

ส.
IP: xxx.142.233.11
เขียนเมื่อ Mon Nov 02 2009 10:22:25 GMT+0700 (ICT)

เท่าที่ทราบมีพนักงานกระทรวงคึกษาธิการเท่านั้นที่มีพอมีนำใจให้พนักงานราชการ..กระทรวงอื่นเเทบไม่เลย..อนาคตลูกจ้างประจำก็ไม่มีเเล้ว.ทำไมไม่ให้สิทธิ์เราเท่าลูกจ้างประจำ..อยากฝากบอกถึงผู้มีอำนาจช่วยพวกเราด้วย..เราเกิดจากคุณทักษิณ..เเละอยากให้คุณอภิสิทธิ์ช่วยพวกเราด้วย...เเล้วท่านจะได้ใจพวกเราอย่างหาที่สุดไม่ได้...อ. บุศ ไม่ต้องบอกว่าให้ไปอ่านบทความคำว่าข้าราชการ ลูกจ้างประจำ เเละพนักงานราชการหรอก..เเต่นี่มันเป็นปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในวงการข้าราชการ....คนเป็นข้าราชการเหมือนเทวดา...จริงอยู่พวกเราเป็นพวกไต่เต้าไม่ได้สอบบรรจุเข้ามา..เเต่พวกเราก็ได้เข้ามาสู่ในระบบราชการเเล้ว..ลงเรือลำเดียวกันไปไหนก็ไปด้วยกัน...ขอสักนิดเถิดขอเราได้ลืมตาอ้าปากได้สักนิด..มิได้บังอาจเทียบเท่าพวกท่านหรอก..ขอได้ครึ่งของพวกท่านก็ยังดี...

ย.
IP: xxx.142.233.11
เขียนเมื่อ Mon Nov 02 2009 10:26:47 GMT+0700 (ICT)

ความคิดเห็นที่73...คุณคงเป็นข้าราชการเเน่นอนชัวร์

พนักงานราชการ
IP: xxx.53.150.127
เขียนเมื่อ Mon Nov 02 2009 11:06:43 GMT+0700 (ICT)

จากคำถามที่55 ครับ รบกวนตอบคำคำถามได้ไหมครับ

พนักงานจ้างตามภาระกิจตัวน้อย
IP: xxx.172.218.121
เขียนเมื่อ Mon Nov 02 2009 13:29:44 GMT+0700 (ICT)

เรียนท่านอาจารย์ครับ

ผมขออนุญาตเรียนถามว่าผมเรียนจบ รบ.กาเมืองการปกครองมา ผมควรที่จะสอบเป็นพนักงานราชการหน่วยงานไหนดีครับ

ซึ่งขณะนี้ผมทำงานที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง และก็ได้เรียนป.บัณฑิตวิชาชีพครูจบแล้ว

และขออนุญ่ตเรียนถามอีกเรื่องนะครับว่าจะมีการสอบพนักงานราชการอีกเมื่อไหร่ครับ

ขอขอบพระคุณล่วงหน้าที่กรุณาตอบครับ ขอบพระคุณครับ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Mon Nov 02 2009 14:27:05 GMT+0700 (ICT)

ตอบคุณ ส. ...หมายเลข 79...

เหตุที่ให้อ่านมิใช่มีเจตนาเป็นอย่างอื่น เพียงแต่ต้องการให้รู้เรื่องเดิม ก็น่าเห็นใจน่ะ แต่ต้องเข้าใจด้วยว่า ระยะนี้มันเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงระบบเก่ากับระบบใหม่ แต่ละหน่วยก็คงไม่เหมือนกันหรอกค่ะ ข้าราชการบางหน่วยก็ไม่เข้าใจ บางหน่วยก็เข้าใจ ช่วงนี้พวกเราที่เป็นพนักงานราชการต้องอดทนนะค่ะ เพราะมันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการภาครัฐ พี่เองก็ไม่รู้จะบอกอย่างไร แต่ทั้งหมดไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อพวกเรา (พนักงานราชการ) นะค่ะ เพียงแต่ขอบอกว่าให้พยายามอดทน ต้องรอเวลาค่ะ มันอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้ ก็ได้มีแต่ให้ทำงานต่อ (สู้งาน) เพื่อประเทศไทยของเราค่ะ ความจริงแล้ว ก็มิใช่พวกเราพนักงานราชการรุ่นใหม่ที่เจ็บหรอก พี่เป็นข้าราชการก็เคยเจ็บมาแล้ว มากกว่าเราก็หลายเท่า ไม่เคยบ่น เพียงแต่มันเจ็บอยู่ในอกไม่มีใครรู้นอกจากตัวเราและครอบครัวของเรา แถมเป็นลูกผู้หญิง ที่ทำงานมาตั้งแต่ระดับ 2 - 8 ด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเองโดยแสดงออกได้ซึ่งผลงาน พูดง่าย ๆ ไม่เคยแม้แต่จะเอาเต้าตัวเองเพื่อไต่ระดับ เสียศักดิ์ศรี เติบโตด้วยความดีของตนเองเท่านั้น (พิสูจน์ได้) จนใคร ๆ ยกให้เป็น "หญิงแกร่ง" แต่พี่ก็ไม่เคยนำพากับคำ ๆ นี้ เพราะปัจจุบันโลกเปลี่ยนไป เราต้องทำงาน เลี้ยงตัวเราเอง ครอบครัวของเราให้ได้ ไม่สนใจ สิ่งใดปล่อยวางก็ขอให้ปล่อย อย่ายึดติด เพราะจะทำให้เราไม่สบายใจ พี่เพียงอยากจะบอกว่า ขอให้พนักงานราชการอดทน ก็เท่านั้น เพราะที่เห็น ๆ มีเรื่องไม่ดีสำหรับข้าราชการบางคนที่เป็นและทำต่อพวกเรา แต่ก็ต้องอดทน แต่ขอบอกว่าในหน่วยงานพี่ไม่เป็นของหน่วยงานที่คุณทำนะค่ะ เราเข้าใจบทบาทของเราดีค่ะ คุณอาจโชคไม่ดีอยู่กับข้าราชการที่ไม่เข้าใจบทบาทของเขาเอง (บางครั้งอยากบอกว่าให้ยึดถือกฎแห่งกรรมไงค่ะ ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว พี่คิดว่ายังใช้ได้อยู่นะในวงราชการไทยค่ะ) อย่างไรแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ต่อสู้งานต่อนะค่ะ...

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Mon Nov 02 2009 14:47:36 GMT+0700 (ICT)

ตอบหมายเลข 80...

พี่ไม่ต้องการให้เว็บ นี้ เป็นเว็บ ที่เป็นการแตกแยกกันนะค่ะ น่าจะเป็นเรื่องสร้างสรรค์สิ่งที่ดีต่อการทำงานมากกว่า

เพราะพวกเราโดนมาเยอะแล้วไม่ต้องการเห็นเป็นแบบอื่น ถ้ามีปัญหาก็สอบถามได้ ช่วยได้พี่ก็จะช่วยค่ะ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Mon Nov 02 2009 14:56:36 GMT+0700 (ICT)

ตอบหมายเลข 81...

พี่ได้เขียนบทความในหัวข้อ บัญชี 32 การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับพนักงานราชการ ใน gotoknow.org. แล้วนะค่ะ คลิดดูตรงที่ประวัติ จะอยู่ในหัวข้อ เครื่องแบบพิธีการพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 นี่แหละค่ะ หรือไม่ก็ไปที่ ไฟล์ ข้างบน คลิกแล้ว download File ได้เลยค่ะ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Mon Nov 02 2009 15:29:01 GMT+0700 (ICT)

ตอบหมายเลข 82...

ความจริงแล้ว ก็อย่างที่บอก ช่วงนี้เป็นช่วงที่เปลี่ยนแปลง แม้แต่ระบบต่าง ๆ ก็ปรับเปลี่ยนใหม่หมด การที่คุณจบ รบ.การเมืองการปกครองมา ถ้าเป็นใน มหาวิทยาลัย คุณก็จะสามารถสมัครตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ถ้าคุณถามถึงพนักงานราชการ ใน ม. ก็มีค่ะ ต้องเปิดเว็บไซต์ดูค่ะ เกือบทุก ม. แต่ต้องดูด้วยค่ะว่าเขาจะเปิดตอนไหน เพราะพี่ไม่สามารถบอกได้ค่ะ หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่ ม. ก็มีค่ะ แต่เขาอาจจะระบุการรับวุฒิที่จบค่ะ ซึ่งจะไม่เหมือนกันค่ะ ทำไมไม่ศึกษาต่อ ป.โท ละค่ะ เพื่อโอกาสข้างหน้าจะได้เป็นอาจารย์ใน ม. กับเขาบ้าง ถ้ามีโอกาสอย่าลืมเรียนต่อนะค่ะ สำหรับ หน่วยงานของ ก.พ. ก็พยายามเปิดเว็บดูด้วยค่ะ เพราะเขาอาจจะมีการสอบบรรจุ ให้ผ่านภาค ก. ให้ได้นะค่ะ ส่วนพนักงานราชการตอนนี้รัฐจะมอบอำนาจให้หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการเอง ก็ต้องคอย mail เข้าไปดูในเว็บค่ะว่าหน่วยงานไหนเขารับค่ะ...

พนักงานราชการ
IP: xxx.53.150.116
เขียนเมื่อ Mon Nov 02 2009 20:27:20 GMT+0700 (ICT)

เข้ายังงัยครับ"- บัญชี 32 การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับพนักงานราชการ ด้วยนะค่ะ

จะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะ ใน (www.gotoknow.org) หรือคลิกตรงประวัติ แล้วเลือกดู bolg ด้านขวามือค่ะ...

" ผมเข้าไม่เป็น

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Tue Nov 03 2009 08:46:12 GMT+0700 (ICT)

ตอบหมายเลข 87...

ถูกแล้วค่ะ จะเข้าวิธีไหนที่คุณพูด ก็เข้าได้ทั้ง 2 ทางนั่นแหละค่ะ

ไจแอนท์
IP: xxx.26.232.193
เขียนเมื่อ Tue Nov 03 2009 09:21:10 GMT+0700 (ICT)

เรียน ท่านอาจารย์บุษยมาศ ครับ

ขอเป็นกำลังใจให้ครับ ท่านอาจารย์

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Tue Nov 03 2009 10:31:16 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค่ะ...คุณไจแอนท์

ทำงานบุคคลก็อย่างนี้แหละค่ะ ทราบตั้งแต่ต้น มนุษย์เราต่างจิตต่างใจกันค่ะ ถ้าไม่งั้นคงไปจากงานบุคคลนานแล้วค่ะ...ลองดูประวัติสิค่ะ ปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นไม่เท่าไร ชีวิตทำไม๊...ต้องมาปฏิบัติงานที่กองบริหารงานบุคคลอีกก็ไม่ทราบ...น่าขำดีนะค่ะ...โลกนี้คือโรงละครค่ะ...

beerr
IP: xxx.113.86.139
เขียนเมื่อ Tue Nov 03 2009 12:31:25 GMT+0700 (ICT)

ก่อนอื่นผมขอแนะนำตัวเองก่อนผมเป็นพนักงานราชการสังกัดกรมการปกครองปฏิบัติงานได้เกือบ 6 ปีแล้ว และขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับที่เป็นสื่อกลางให้กับพวกเราได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตน และเข้าใจในหลักของความเป็นจริงของคำว่า พนักงานราชการ เพราะว่าผมเพ่งเข้าเวปเป็นครั้งแรก และได้อ่านกระทู้ต่างๆ และการตอบกระทู้ของอาจารย์เป็นที่น่าชื่นชมมากเลยขอให้อาจารยฺได้รับอานิสงค์ผลบุญให้อาจารย์ได้เลื่อนระดับขึ้นไปเรื่อยๆ เป็นความหวังของพวกเราตลอดไปด้วย

และอยากขอถามอาจารย์สัก สองข้อหน่อยนะครับ

- อยากทราบว่าจะมีการยกระดับในการเพิ่มแรงจูงใจให้แก่พนักงานราชการที่ปฏิบัติหน้าที่นานแล้วโดยการสอบเปลี่ยนสายงานบ้างหรือได้ (เอาความน่าจะเป็นให้ลูกศิษย์ทั้งหลายได้ทราบก็ได้ครับ)

- แนวโน้มของการจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานราชการจะเป็นไปในทิศทางใด เช่นการยื่นกู้เงินจากสถาบันการเงินต่างๆ และการเบิกค่ารักษาพยาบาลให้แก่บุตร และบิดามารดา

- แนวโน้มของการบริหารภาครัฐแนวใหม่นี้จะเป็นประโยชน์กับพวกเราเพียงใด

สุดท้ายก็ขอขอบคุณ อ.ที่ให้ผมได้มีโอกาสได้สอบถามนะครับ เพราะผมคิดว่าผมน่าจะเรียกอาจารย์ได้เต็มปากก้อตรงที่อาจารย์ได้แนะนำพวกเราในสิ่งที่ควรรู้แก่ศิษย์

ขอแสดงความเคารพอย่างสูง

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Tue Nov 03 2009 14:06:07 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณ คุณ beerr... อันดับแรกก็ต้องขอขอบคุณก่อนค่ะ...ที่มีความเข้าใจในการจัดทำหัวข้อนี้ขึ้นมาค่ะ สิ่งใดที่พี่สามารถทำได้โดยบอกพวกน้อง ๆ รุ่นใหม่ได้พี่ก็จะบอกตามที่พี่รู้มา เพราะถือว่าพี่ก็เป็นข้าราชการคนหนึ่งที่ต้องรับใช้แผ่นดิน โดยถือเป็นตัวแทนของผู้ที่รู้เรื่องพนักงานราชการแต่ไม่สามารถสื่อออกมาได้ทางเว็บไซต์ จะด้วยเหตุผลใด ๆ ก็แล้วแต่ ทำได้พี่ก็จะทำให้ เพียงแต่ขอให้พวกเราพนักงานราชการ เข้าใจบ้างก็แล้วกันว่าข้าราชการไม่เป็นเช่นที่พวกเขาเจอะเจอกันทุกคนไป ให้เลือกในสิ่งที่ดี ๆ กลับไป สิ่งใดไม่ดีไม่ต้องเก็บไป เฉกเช่น ความรู้ก็เหมือนกันสิ่งใดดีก็รับไป สิ่งใดไม่ดีก็ทิ้งไปค่ะ... อย่าเก็บไปเพราะมันไม่ดีต่อตัวเราเองไงค่ะ...ในฐานะที่เป็นผู้บริหารของฝ่ายปฏิบัติ...ก็ขอนำประสบการณ์และความรู้ที่ตนเองมีและสามารถบอกต่อเพื่อเป็นประโยชน์ต่อน้อง ๆ ซึ่งเป็นเด็กรุ่นใหม่ได้รับฟังเพื่อเป็นตัวอย่างและแนวทาง ข้อคิด ในการทำงานที่ถูกต้องต่อไปค่ะ...ขอตอบข้อแรกก่อนนะค่ะ อยากทราบว่าจะมีการยกระดับในการเพิ่มแรงจูงใจให้แก่พนักงานราชการที่ปฏิบัติหน้าที่นานแล้วโดยการสอบเปลี่ยนสายงานบ้างหรือได้

ขอตอบว่า  ขณะนี้พวกเราพนักงานราชการได้ปฏิบัติงาน ถือเป็นก้าวแรกของการทำงาน พี่ต้องการให้พวกเราเก็บประสบการณ์ในการทำงานไปก่อน พยายามเก็บคำสั่งในการทำงาน วิธีการ แนวคิด ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน กระบวนการขั้นตอนการทำงานของงานที่เราได้รับมอบหมายที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้เราทำ หรือถ้าท่านใดมีความสามารถจัดทำเป็นคู่มือปฏิบัติงานในแต่ละเรื่อง ถ้าทำได้ ก็ทำไว้ เพราะที่พี่บอก นี่คือ ผลงานของพวกเราเอง ขณะนี้ ประสบการณ์เรายังไม่มาก ค่อย ๆ เก็บไว้ ในอนาคต อาจอยู่ในช่วงประสบการณ์ประมาณ 10 กว่าปีไปแล้ว ท่านสามารถเปลี่ยนตำแหน่ง หรือกลุ่มงานได้ค่ะ เพราะพี่ได้ถามทางสำนักงาน ก.พ. วันที่ไปประชุมมาแล้ว เขาบอกว่า สามารถทำได้ แต่ทั้งนี้ ก็ต้องขึ้นอยู่กับหน่วยงาน พี่คิดว่าในอนาคตทางสำนักงาน ก.พ. คงจะต้องมีแนวทาง หลักเกณฑ์ในการเปลี่ยนตำแหน่ง เปลี่ยนกลุ่มงานให้เราได้ บอกแล้วไงว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงแรก ๆ รัฐก็เพิ่งที่จะเริ่มทำ อะไรมันใหม่ มันเป็นการเริ่มต้นไงค่ะ แต่ในช่วงวิกฤติดังกล่าว พี่ถึงบอกให้เก็บประสบการณ์ไว้เยอะ ๆ ถ้าทำเป็นลายลักษณ์อักษรได้ให้ทำไว้ค่ะ เพราะเป็นผลดีต่อตัวเรา หรือทำเป็น Potflorio (แฟ้มสะสมผลงาน) ของเราไว้ก็ได้ แต่ทั้งนี้ ทั้งนั้น แบ่งเวลาให้ดีนะค่ะ อย่าขี้เกียจเสียก่อนล่ะ เดี๋ยวจะไม่สำเร็จ อีก ประมาณ 10 กว่าปี ที่พี่ยังรับราชการอยู่ แล้วพี่จะรอดูวันที่พวกเราพนักงานราชการ สามารถเปลี่ยนกลุ่มงานสูงขึ้น เป็นผู้เชี่ยวชาญกับเขาก็ได้ เพราะปัจจุบันข้าราชการ เช่น พวกพี่ ระดับหรือซี ก็ไม่มีแล้ว ก็จะมีชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ นั่นแหละค่ะ (คล้าย ๆ กันกับพนักงานราชการ เพียงแต่ต่างกันตรงประเภท เช่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย) ก็เท่านั้นเองค่ะ ก็ฝากบอกน้อง ๆ พนักงานราชการ ทุกคนนะค่ะ ว่าเรามีความก้าวหน้าของตัวเองเหมือนกัน เพียงแต่ตอนนี้ต้องอดทน เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไว้ให้มาก ๆ ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ทำงาน ทำนะค่ะ อย่าเกี่ยงเขา มันจะเป็นประสบการณ์สะสมอยู่ในตัวเราเอง พอถึงเวลามีปัญหา เราจะสามารถแก้ไขปัญหาได้เองค่ะ...

               ขอตอบข้อที่ 2 นะค่ะ  สำหรับแนวโน้มของการจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานราชการจะเป็นไปในทิศทางใด เช่นการยื่นกู้เงินจากสถาบันการเงินต่างๆ และการเบิกค่ารักษาพยาบาลให้แก่บุตร และบิดามารดา

ขอตอบว่า สวัสดิการ เรื่องการกู้เงินจากสถาบันการเงินต่าง ๆ พี่ไม่แน่ใจ เพราะถ้าความจริงแล้ว การให้กู้เงินจากสถาบันการเงินต่าง ๆ ระเบียบในการกู้ของแต่ละแหล่งจะไม่เหมือนกัน ส่วนใหญ่ ระเบียบเขาจะระบุในลักษณะที่บุคคลที่ยื่นกู้จะต้องมีรายได้ที่มั่นคงเป็นรายเดือน แต่สำหรับพนักงานราชการ รัฐจ้าง 4 ปี ครั้ง แถมระเบียบบอกว่าจ้างตามภาระกิจ ส่วนนี้แหละที่มันไม่มีความมั่นคงให้กับพวกเรา ทางสถาบันการเงินเขาถึงไม่มั่นใจที่จะให้เรากู้เงินได้ แต่ก็ไม่แน่นะค่ะ ในอนาคต ข้าราชการก็จะลดลง เขาอาจจะแก้ไขระเบียบ หลักเกณฑ์ในการกู้เงินใหม่ก็ได้ค่ะ ต้องคอยดูต่อไปค่ะ...แต่บางแหล่ง บางจังหวัด เขาก็ให้พนักงานราชการกู้ นะค่ะ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ครู แต่ไม่ทุกแห่งค่ะ ขึ้นอยู่กับการประชุมสามัญของสหกรณ์ ฯ ในแต่ละแห่งเอง ว่าเขาจะอนุโลมให้พนักงานราชการกู้ได้หรือไม่ เพราะทางสหกรณ์ฯ เอง กลัวว่าบางคนที่กู้ แล้วเกรงว่าจะไม่ชำระหนี้ มันจะเกี่ยวเนื่องถึงการทำสัญญาจ้าง 4 ปี ต่อ 1 ครั้ง นั้นด้วย และจะโยงถึงการจ้างหมดตามภาระกิจ หรือโครงการการจ้างนั่นแหละค่ะ... สำหรับการเบิกค่ารักษาบุตร บิดาและมารดา นั้น...ตอนนี้ไม่มีวี่แววว่ารัฐจะให้ได้ เพราะคุณทราบไหมว่า นี่แหละมันเป็นปัญหาอันยิ่งใหญ่ของภาครัฐเลยแหละ ว่าจะต้องเตรียมหาเงินให้กับข้าราชการ ซึ่งแต่ก่อนทราบไหมว่า พวกข้าราชการเคยเบิกค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนได้ แต่ต่อมาประมาณ ปี 2540 หรือไงนี่แหละ ที่รัฐยกเลิก ไม่ให้ข้าราชการเบิกโรงพยาบาลเอกชนได้ ให้เบิกได้ในกรณีฉุกเฉิน นอกนั้น ให้เบิกได้กับโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น แต่คุณเชื่อไหม สำหรับพี่ พี่เป็นข้าราชการ มีสิทธิที่จะเบิกได้กับโรงพยาบาลของรัฐ แต่พี่ไม่ได้ว่าโรงพยาบาลรัฐไม่ดีนะค่ะ เพียงแต่เมื่อเทียบกับโรงพยาบาลของรัฐกับเอกชนแล้ว พี่ขอไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนค่ะ (ต้องการด้านการบริการค่ะ) พี่จะทำประกันค่ารักษาพยาบาลค่ะ ตกประมาณปีละ 42,000 บาท ที่ต้องเสียเบี้ยประกันและก็เก็บสะสมทรัพย์ไว้ด้วย ไม่ใช่อวดรวยนะค่ะ แต่พี่คิดว่าเราสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเราเองได้ เพราะรัฐก็มีงบประมาณด้านนี้น้อยมาก พี่คิดว่าควรแบ่งให้รัฐไปช่วยเหลือข้าราชการที่ยากจนกว่าเราจะดีกว่า เราก็ได้บุญทางใจด้วยค่ะ ปัจจุบัน รัฐ ถึงต้องให้เราทำประกันสังคมไงค่ะ ถ้าเจ็บป่วย ก็สามารถที่จะเลือกโรงพยาบาลได้เองค่ะ เพราะปัจจุบัน การประกันชีวิต รวมถึงค่ารักษาพยาบาล มันจะเข้ามาในชีวิตของเรา เหมือนกับต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น อเมริกา ฯลฯ ที่เขาทำประกันชีวิตไว้ไงค่ะ...

               สำหรับข้อสุดท้าย แนวโน้มของการบริหารภาครัฐแนวใหม่นี้จะเป็นประโยชน์กับพวกเราเพียงใด

พี่ขอตอบเลยนะค่ะ  ถ้ารัฐยังยืนยันที่จะไม่ให้มีระบบข้าราชการต่อไปในอนาคต บอกได้เลยค่ะ คุณจะได้รับเกียรติ กับคำว่า "ข้าราชการไทยสายพันธุ์ใหม่" ทันทีค่ะ ถ้าเป็นไปอย่างนั้น พี่คาดว่าพวกเราคงจะมีอนาคตที่ดีกว่านี้นะค่ะ...เพราะคาดว่า สำนักงาน ก.พ. คงกำลังที่จะทำเรื่องสิทธิประโยชน์อย่างอื่น ซึ่งพี่ก็ยังไม่ทราบว่าเกี่ยวกับเรื่องใด (เพราะที่ผ่านมา สำนักงาน คพร. ก็ได้ปรับเปลี่ยนให้กับพวกเราอยู่เรื่อย ๆ เช่น เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ สิทธิในการลา...) ให้กับพวกเราด้วย โดยไม่มีการแบ่งประเภทเหมือนกับปัจจุบัน  แต่ในทางกลับกัน ถ้าการบริหารงานภาครัฐ ปัจจุบันไม่เป็นไปดังที่รัฐหวังไว้ พี่ก็คิดว่า รัฐคงปรับเปลี่ยนการบริหารงานภาครัฐใหม่ค่ะ ซึ่งปัจจุบัน ก็จะมีของกระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.) มังค่ะ ที่พนักงานราชการจะได้ปรับเปลี่ยนเป็นข้าราชการค่ะเพราะเป็นประเภทต้องรับผิดชอบต่อการจัดการเรียนการสอน หรือการศึกษาของประเทศไทย (คือเป็นสายสอน)  ซึ่งก็ต้องรอผลจากมติ ค.ร.ม. ค่ะ...

               ในความคิดของพี่...ที่รัฐปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ ก็เพื่อที่จะประหยัดงบประมาณของรัฐในหลาย ๆ ด้านค่ะ  เร่งพัฒนาบุคลากรให้มีการพัฒนาตนเอง มีความเชี่ยวชาญ เก่งขึ้น โดยใช้ความรู้ความสามารถในแต่ละคน ให้เหมาะสมกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนที่ได้รับนั่นเองค่ะ...

ปอนด์
IP: xxx.137.128.179
เขียนเมื่อ Tue Nov 03 2009 16:17:24 GMT+0700 (ICT)

ขอรบกวนถามเรื่องชุดขาวปกติหน่อยนะค่ะ

1.ตอนนี้พนักงานราชการสามารถใส่ชุดปกติขาวได้แล้วจริงรึเปล่าค่ะ เพราะที่หน่วยงานยังไม่มีหนังสือเวียนมาถึงเลยค่ะ

2.แล้วพนักงานราชการสามารถใส่ชุดปกติขาวเข้าพิธีรับปริญญาได้รึเปล่าค่ะ

รบกวนช่วยให้คำแนะนำด้วยค่ะ เพราะจะเข้ารับพระราชทานปริญญาในต้นปีค่ะ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Tue Nov 03 2009 18:39:18 GMT+0700 (ICT)

ตอบ คุณปอนด์... 1. ถ้าอย่างไรแล้ว ขอให้อ่านใน blog ข้างบนด้วยนะค่ะ และแต่ละกระทู้ ที่พวกเพื่อน ๆ ได้เขียนถามด้วยนะค่ะ จะได้เข้าใจมากขึ้น ถ้าว่ากันตามประกาศ คพร. แล้ว ก็มีผลบังคับใช้แล้ว และสามารถใส่ได้ค่ะ ติดแต่ที่  อินทรธนูของพนักงานราชการ เท่านั้น ว่าทางร้านเขานำมาขายหรือยัง? ก็เท่านั้นเอง ถ้ามีแล้ว ก็สามารถใส่ได้ค่ะ 

2. ได้ค่ะ ก็เหมือนกับข้าราชการหรือลูกจ้างประจำนั่นแหละค่ะ มีสิทธิใส่ในวันพิธีสำคัญ ต่าง ๆ ค่ะ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Tue Nov 03 2009 21:25:10 GMT+0700 (ICT)

               ขอชี้แจงเพิ่มเติมค่ะ ว่า...พนักงานราชการทุกท่านที่สังกัดในมหาวิทยาลัย ตามที่พี่ได้เข้าร่วมประชุมกับสำนักงาน ก.พ. และได้สอบถามถึงว่า พนักงานราชการที่ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย นั้น สามารถดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารได้หรือไม่ (ผู้บริหารทุกตำแหน่งรวมถึงตำแหน่งอธิการบดี)  ทางสำนักงาน ก.พ. แจ้งว่าไม่ได้ เพราะเป็นการจ้างตามภาระกิจ ถ้าท่านต้องการที่จะเป็นตำแหน่งผู้บริหาร แนะนำว่าให้เปลี่ยนประเภทจากพนักงานราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยก่อน เพราะพนักงานมหาวิทยาลัย ตามมาตรา 65/1 ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การบริหารงานบุคคล ฯ ฉบับที่ 2 ว่า พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิเป็นผู้บริหารได้ค่ะ  แต่ในอนาคตไม่แน่นะค่ะ...ว่าพนักงานราชการอาจเป็นได้ ก็ต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐค่ะ ว่าจะทำอย่างไรต่อไป...ค่ะ

jim
IP: xxx.172.138.230
เขียนเมื่อ Wed Nov 04 2009 10:56:57 GMT+0700 (ICT)

ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณ อ.บุษยมาศเป็นอย่างสูง เพราะเท่าที่ผ่านมาเวลาจะหาอ่านเกี่ยวกับรายละเอียด สิทธิประโยชน์

เกี่ยวกับพนักงานราชการหายากมาก พอดีได้ทราบข่าวเกี่ยวกับการกำหนดรูปแบบเครื่องแบบของพนักงานราชการจากน้อง

ที่ทำงาน ก็เลยมาหาอ่านใน Google และได้มาเปิด เจอ คอลัมภ์ของอาจารย์พอดี ก็เลยลองอ่านดูแล้วรู้สึกดีใจ และได้รับ

ความรู้ที่กระจ่างมากขึ้น ขอบพระคุณ อ.บุษยมาศ ด้วยใจจริง สิ่งที่อยากถามจาก อ.ก็คงเป็นเรื่องที่ใกล้เคียง กับเพื่อนสมาชิก

ที่ถามมา ดิฉันก็คงจะติดตามข่าวจาก และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พนักงานราชการอย่างพวกเรา ที่ทำงานด้วยความเต็มใจ เต็มความ

สามารถ คงจะได้รับ ความเห็นใจจาก ผู้ใหญ่บ้าง สิ่งที่อยากรบกวนถามอาจารย์ ก็คือ

1. จริงหรือไม่ พน้กงานราชการในส่วนของ สพฐ. ได้รับการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง เป็นข้าราชการ

2. เป็นไปได้หรือไม่ที่พนักงานราชการจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบเป็นการจ้างหรือบรรจุเป็น ลูกจ้างประจำ

3. ควรให้พนักงานราชการมีโอกาสปรับระดับ อย่างที่อาจารย์บอก คือ ทำแฟ้มสะสมงาน และเลื่อนระดับเพื่อ

ให้มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน เพราะดิฉันเองก็ทำงานเป็นลูกจ้างมา 10 ปี แล้ว และได้เป็นพนักงานราชการ

ซึ่งปัจจุบันก็อายุ 40 ปี น่าจะมีสวัสดิการเรื่องของบำเหน็จ ให้กับพวกเราบ้าง

ขอขอบพระคุณอาจารย์ บุษยมาศ ด้วยความเคารพ ......

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Wed Nov 04 2009 11:58:44 GMT+0700 (ICT)

ตอบคุณ Jim...หมายเลข 96

             1. ต้องรอฟัง มติ ค.ร.ม.นะค่ะว่าจะให้ได้หรือไม่ ที่ฟัง ๆ มา เพียงแต่เป็นข่าว พี่ก็อยากให้เป็นความจริงค่ะ ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ต้องการให้บุคลากรในหน่วยงานมีหลายกลุ่มค่ะ เพราะในทางปฏิบัติ จริง ๆ แล้ว ที่พี่สัมผัสอยู่มันมีผลกระทบอย่างมาก อย่างที่ตามกระทู้ข้างต้นนั่นแหละค่ะ ถ้าพี่ได้ข่าวที่เป็นจริงมาจะนำมาลงเว็บไซต์ให้อ่านกันนะค่ะ...ต้องอดใจรอสักนิดค่ะ

             2. เรื่องเปลี่ยนเป็นลูกจ้างประจำนี่พี่ไม่เคยได้ยินนะค่ะ แต่ถ้าเปลี่ยนจากลูกจ้างประจำเป็นพนักงานราชการ นี่พี่ทำอยู่ค่ะ เพราะปฏิบัติตาม กพร.ได้มีมติจาก ค.ร.ม. ค่ะว่าให้ปฏิบัติตามนั้น แต่สำหรับปีนี้ ค.ร.ม.มีมติไม่ให้อัตราพนักงานราชการ จากอัตราที่เกษียณอายุนะค่ะ ที่ มหาวิทยาลัยที่พี่ทำงานอยู่ ก็ต้องรออัตราเหมือนกัน คือ ตั้งกรอบว่ามีอัตราที่รัฐยังไม่ได้จัดสรรให้ แต่กรอบยังสามารถมีอยู่ ให้คุมอัตราไว้ เมื่อ ค.ร.ม.มีมติอนุมัติเมื่อใดก็ทำเรื่องไปขออัตราได้ทันทีค่ะ

               3. ไม่ทราบว่าน้อง ๆ พนักงานราชการ ทราบไหมค่ะว่าค่าตอบแทนที่ได้รับในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ที่น้อง ๆ ทำกันอยู่ เพดานสูงสุดของกลุ่มนี้เท่าไร ถ้าไม่ทราบพี่ก็จะบอกให้ค่ะว่า เพดานสูงสุดของกลุ่มงานบริหารทั่วไป ปัจจุบันอยู่ที่ 31,770 บาท ค่ะ ต่อไปในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนกลุ่มงานได้ (ถ้านโยบายของรัฐให้ทำค่ะ) ไม่ต้องพูดถึงเรื่องระดับหรือซีแล้วนะค่ะ เพราะตอนนี้ข้าราชการเขาไม่มีซีกันแล้วค่ะ เขาแบ่งเป็นแท่งหรือกลุ่มงานเหมือน ๆ กับน้อง ๆ พนักงานราชการนี่แหละค่ะ พี่ถึงบอกไงค่ะ ให้เก็บสะสมผลงานไว้ เพราะไม่มีอะไรแน่ ถ้าเรามีผลงานพร้อม ความรู้ ความสามารถ พร้อม เราจะกลัวอะไรกับที่รัฐปรับเปลี่ยน ต้องใจเย็นนิดนะค่ะ แต่ต่อไปคงจะดีขึ้น ต้องอดทนรอนิดหนึ่งค่ะ... ทางที่ดีตอนนี้ทำงานให้เต็มที่ดีกว่านะค่ะ อย่าเพิ่งไปคิดถึงวันข้างหน้าเลยค่ะ พี่คิดว่ารัฐคงไม่ทอดทิ้งพวกเราหรอกค่ะ...ก็ดูอย่างข้าราชการสิค่ะ สมัยก่อนไม่มีเรื่อง กบข. นะค่ะ จะมามีก็ตอนปี 2540 นี่แหละค่ะ...รัฐเพิ่งจะทำให้ค่ะ สำหรับบำเหน็จบำนาญของพนักงานราชการ  ก็คงต้องรออีกนั่นแหละค่ะ...ว่ารัฐจะทำให้เราอย่างไรบ้าง?...

IP: xxx.67.63.74
เขียนเมื่อ Thu Nov 05 2009 21:19:47 GMT+0700 (ICT)

อยากถามท่านอาจารย์บุษยมาศครับว่า..อยากทราบว่ามลูกจ้างประจำของเทศบาล แต่งชุดปกติขาวได้ป่าวครับ รบกวนอาจารย์ช่วยหาคำตอบหน่อยครับ แต่ทำไมลูกจ้างประจำส่วนราชการถึงได้ใช้ระเบียบสำนักนายกพ.ศ.2527 แล้วของท้องถิ่นน่าจะใส่ชุดปกติขาวได้นะ ไม่เห้นมีบอกในกฎกระทรวงที่ 11 (พ.ศ.2542 )เลยครับ อยากให้อาจารยืช่วยหาคำตอบให้หน่อยครับ ขอขอบคุณมาก ๆครับ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Thu Nov 05 2009 21:47:56 GMT+0700 (ICT)

ตอบ หมายเลข 98...

เหตุที่ลูกจ้างประจำส่วนราชการได้ใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2527 เพราะเป็นลูกจ้างประจำของส่วนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 ค่ะซึ่งรัฐให้ใช้ระเบียบนี้

สำหรับลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509 สำหรับลูกจ้างประจำองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดูใน หมวด 3 เครื่องแบบลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งใช้ระเบียบคนละฉบับกันค่ะ โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ค่ะ...

ข้อ 8 เครื่องแบบลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่อง แบบสีกากีคอพับของสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่อินทรธนูให้ใช้อินทรธนูอ่อน มีเครื่องหมายบนอินทรธนู ดังต่อไปนี้ ลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับจ้างตั้งแต่ขั้นต่ำของอัตราเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยา พนักงานส่วนตำบล ตั้งแต่ระดับ 7 ขึ้นไป มีแถบกว้าง 3 เซนติเมตร ติดทางต้นอินทรธนู 1 แถบ และแถบกว้าง 1 เซนติเมตร ติดเรียงต่อไปอีก 1 แถบ ลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับค่าจ้างตั้งแต่ขั้นต่ำของอัตราเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยา พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งระดับ 5 และระดับ 6 มีแถบกว้าง 1 เซนติเมตร 3 แถบ ลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับค่าจ้างตั้งแต่ขั้นต่ำของอัตราเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยา พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งระดับ 3 และระดับ 4 มีแถบกว้าง 1 เซนติเมตร 2 แถบ ลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับค่าจ้างตั้งแต่ขั้นต่ำของอัตราเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยา พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งระดับ 2 มีแถบกว้าง 1 เซนติเมตร 1 แถบ ลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับค่าจ้างตั้งแต่ขั้นต่ำของอัตราเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยา พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งระดับ 1 มีแถบกว้าง 5 มิลลิเมตร 2 แถบ แถบดังกล่าวให้ใช้สีเหลืองหรือสีทอง การติดแถบให้ติดตามขวางที่ต้นอินทรธนูทับอยู่บนปลอกพื้นสีกากี แถบแรกห่างจากต้นอินทรธนู 5 มิลลิเมตร และแถบต่อไปเว้นระยะห่างกัน 5 มิลลิเมตร ในโอกาสไปงานพิธี ให้ใช้เสื้อเชิ้ตสีประเภทสีกากีแขนยาวผูกผ้าผูกคอสีดำเงื่อนกะลาสีสอดชายผ้าผูกคอไว้ ภายในเสื้อใต้ดุมเม็ดที่สอง ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเหนือกระเป๋า บนซ้าย

พี่พอหาคำตอบได้แค่นี้เองค่ะ...ทางที่ดีถ้าจะได้คำตอบที่ชัดเจนลองถามไปที่ นายกเทศมนตรี ฯ ดีกว่ามังค่ะ...เพราะพี่จะทราบแต่เรื่องของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ เนื่องจากที่มหาวิทยาลัยมีลูกจ้างประจำประเภทนี้ ส่วนท้องถิ่นนั้นไม่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย แต่คิดว่าที่หาคำตอบมาให้ก็น่าจะถูกแล้วนะค่ะ...

nid
IP: xxx.26.160.250
เขียนเมื่อ Fri Nov 06 2009 10:50:05 GMT+0700 (ICT)

อยากสอบถามว่า พนักงานราชการ (ปวช) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ทำงานมา 4 ปี แล้ว ชุดกากี เครื่องราชฯ แบบอินทรธนูอ่อนแบบ กี่ขีด ระหว่ง 1 ,2 ,3 คะ อยากให้อาจารย์ตอบให้หน่อยนะคะ จะเป็นพระคุณอย่างมากเลยคะ

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกที่เกี่ยวข้อง
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า