คำพ้องรูป-คำพ้องเสียง ความเหมือนบนความต่าง

คำพ้องรูป-คำพ้องเสียง

ความเหมือนบนความต่าง       

ลักษณะประการหนึ่งของภาษาไทยคือมีคำพ้องรูป-คำพ้องเสียง ซึ่งทำให้เกิดความไขว้เขวได้ จึงต้องสังเกตให้ดี

คำพ้องรูป คือ คำที่มีรูปเหมือนกัน แต่ออกเสียงต่างกัน ความหมายก็แตกต่างกันด้วย เช่น

อย่าหวงแหนจอกแหนให้แก่เรา  พอลมเพลาก็เพลาลงสายัณห์

คำพ้องรูปมีอยู่ ๒ คู่ ได้แก่

๑. หวงแหน ออกเสียงว่า หวง - แหน มีความหมายว่า กันไว้สำหรับตัว

    จอกแหน  ออกเสียงว่า จอก - แหฺน มีความหมายว่า ชื่อพืชที่ลอยอยู่ในน้ำ

๒. ลมเพลา  ออกเสียงว่า เพฺลา มีความหมายว่า เบาลง เบาพอประมาณ

    เพลา      ออกเสียงว่า เพ - ลา มีความหมายว่า เวลา

การออกเสียงและความหมายของคำพ้องรูปจะต้องดูบริบทประกอบ

คำพ้องเสียง คือ คำที่มีเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกัน ความหมายก็ต่างกัน เช่น

คำที่ออกเสียงว่า กาน ในภาษาไทยมีหลายคำ ดังนี้

การ - งาน, กาน - ตัดให้เตียน, กาฬ - ดำ, กาล - เวลา, การณ์ - เหตุ, กานต์ - ที่รัก, กานท์ - บทร้อยกรอง, กาญจน์ - ทอง

คำที่ออกเสียงว่า จัน ในภาษาไทยมีหลายคำดังนี้

จัน - ชื่อต้นไม้, จันทร์ - ดวงจันทร์, จันทน์ - ไม้เนื้อหอม, จรรย์ - ความประพฤติ

ลองทำข้อสอบดูหน่อยนะคะ

๑. ข้อใดไม่มีคำพ้องเสียง

    ก. ครอบครัวเราจนแสนจนจนจะไม่มีกินอยู่แล้ว

    ข. คุณกับฉันคบกันฉันเพื่อนต่อไปดีกว่านะ

    ค. ก่อนลงสระต้องสระผมเสียก่อน

    ง. ที่นี่ติดป้ายห้ามจับสัตว์น้ำ แต่ยังมีคนลอบมาจับปลาบ่อย ๆ

เฉลย คำตอบที่ถูก คือ ข้อ ง เพราะคำว่า จับ เป็นคำเดียวกัน

๒. ข้อใดใช้คำพ้องรูปพ้องเสียง

   ก. ธรรมดาเครื่องประดับที่งดงามย่อมคู่ควรกับหญิงงาม

   ข. ไตรภพออกเที่ยวทุกคืน แต่ทำไมคืนนี้จึงอยู่บ้าน

   ค. ลูกเสือเดินตามกันมาเป็นทิว ขณะนี้กำลังจะข้ามทิวเขาแล้ว

   ง. เจ้าของบ้านนี้คงจะระเบียบจัดดูวิธีจัดบ้านก็รู้ได้

เฉลย คำตอบที่ถูก คือ ข้อ ง

   จัด คำแรกเป็นคำวิเศษณ์ มีความหมายว่า มาก แรง

   จัด คำหลังเป็นคำกริยา มีความหมายว่า ตกแต่ง

คิดว่าลูกศิษย์ที่รักคงจะเข้าใจและทำข้อสอบได้นะคะ

ครูเพิ่มเติมเนื้อหาให้ตามคำเรียกร้องค่ะ

คำพ้องรูป

  หนึ่งผู้เพียรเรียนรู้จงรอบคอบ  เชิงประกอบการกระวีนั้นมีหลาย

จงสนใจเรียนแบบที่แยบคาย     อย่ามักง่ายจำทรงให้คงทน

หนังสือไทยที่ใช้นั้นมีมาก          คำหลากหลากเลาเลศล้วนเหตุผล

แม้ไม่ได้ศึกษาก็ท่าจน              อุตส่าห์ขวนขวายรู้เช่นภูรี

กระบวนหนึ่งตัวเขียนไม่เปลี่ยนแปลก แต่อ่านแยกสองความตามวิถี

วัดเขมาโกฐเขมาเพลาก็มี          ที่นี้ไปถึงป่าเพลาเย็น

ที่ริมเชิงเสลาภูผาใหญ่               ล้วนกอไผ่ลำสล้างเสลาเห็น

หัดโบกปูนใบเสมากว่าจะเป็น      หน้าโฮเต็ลปลูกเสมาดูเพราตา

ใครไปตัดต้นโสนที่คลองโสน     ตัดจนโกร๋นเหี้ยนหักเอาหนักหนา

ปุแสมแลเขดาเขดาระงา            เป็นวาจาสองเงื่อนอย่าเฟือนทาง

 จีนยิโหงโผเล่นกระเด็นโหง       เสียงดังโผงฟาดปึงดังผึงผาง

ที่ดงแขมเมืองแขมแลดูบาง        ท้องตราวางเมืองแขมแปลสำเนา

ใครคุมเหงจีนเหงจนเซซวด       ไอ้จีนฮวดนี่มันเก่งคุมเหงเขา

อย่าหวงแหนจอกแหนให้แก่เรา พอลมเพลาก็เพลาลงสายัณห์

วันเสวเสวกาจะมาพร้อม             อย่าพะวงหลงล้อมพวงปะหนัน

ที่บวงสรวงสรวงเสท้าวเทวัญ     ดูน่าพิศวงครันนึกหวั่นแด

คนขี่ม้าบ่าวพระยารามคำแหง   ชื่ออ้ายแดงตกม้าทำหน้าแหง

ผอบกับผอบทองเป็นสองแคว    อ่านจงแลดูความตามทำนอง

จาก ปกีรณํพจนาดถ์ ของ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

การอ่านคำพ้องรูปให้ถูกต้องจะต้องพิจารณาจากบริบท  กลอนที่ครูยกมาให้ดูนี้จะช่วยให้นักเรียนออกเสียงคำพ้องรูปได้ง่ายขึ้น  เพราะนอกจากบริบทยังมีเสียงสัมผัสช่วยให้ออกเสียงได้ถูกต้อง

คำพ้องรูปที่ควรรู้

กรี           [กฺรี]               (น.)          โครงแข็งที่หัวกุ้ง

               [กะ-รี]            (น.)          ช้าง

ครุ          [คฺรุ]                (น.)         ภาชนะสานรูปกลมใช้ตักน้ำ

               [คะ-รุ]             (น.)         ครู        

                                     (ว.)          หนัก)

ปรัก        [ปฺรัก]             (ว.)          เงิน

               [ปะ-หรัก]       (ก.)         หัก

ปรามาส  [ปฺรา-มาด]      (ก.)        ดูถูก

               [ปะ-รา-มาด]   (น.)        การจับต้อง

พลี         [พฺลี]                (ก.)        การเสียสละ

              [พะ-ลี]             (น.)        การบวงสรวง     

                                       (ว.)          มีกำลัง

มน         [มน]                 (ว.)        กลม  ไม่เป็นเหลี่ยม

              [มะ-นะ]            (น.)        ใจ

ผิว         [ผิว]                 (น.)         ส่วนที่หุ้มหนัง

              [ผิ-วะ]              (สัน.)      หากว่า  ถ้า

อร         [อะ-ระ]             (น.)         กำ  ซี่ล้อรถหรือเกวียน

             [ออน ]              (น.)         นาง  นางงาม  

             [ ออ-ระ]            (ว.)         สวย  งาม

คำพ้องเสียง

ออกเสียงเหมือนกัน  แต่เขียนไม่เหมือนกัน

๑.  กาน(ตัดให้เตียน)  กาฬ (ดำ)  กาล (เวลา)  การ (งาน)  การณ์ (เหตุ)  กานต์ (เป็นที่รัก)  กานท์ (บทกลอน)

๒.  สัน (ส่วนหนาของมีด,ขวาน)  สรร (เลือก,คัด)  สรรพ์ (ทั้งหมด)  สันต์ (สงบ)  สันทน์ (พูดจา)  ศัลย์ (ลูกศร)  สัณฑ์ (ที่รก ทึบ)  สัณห์ (สุภาพ)

๓.  ฆ่า (ทำให้สิ้นไป)  ค่า (ราคา)  ข้า (ฉัน)

๔.  จัน (ดอกจัน)  จันทร์ (พระจันทร์)  จันทน์ (ไม้จันทน์)  จัณฑ์ (สุรา)  จรรย์ (ความประพฤติ)

๕.  ทาร (เมีย)  ทาน (บริจาค)  ธาร (ลำธาร)

๖.  กัน (ร่วมกันกระทำ)  กรรณ (หู)  กัณฑ์ (หมวด เรื่อง)  กัลย์ (งาม)  กัลป์ (ระยะหนึ่งในช่วงเวลาที่ยาวนาน)  

๗.  ขัน (ภาชนะใช้ตักน้ำ)  ขัณฑ์ (เขต)  ขันธ์ (กอง)  ขรรค์ (ดาบ)

๘.  ทัน (เสร็จตามที่กำหนด)  ทัณฑ์ (โทษ)  ทันต์ (ฟัน)

๑๐.  พัด (เครื่องใช้ทำให้เกิดลม)  พัฒน์ (เจริญ)  พัทธ์ (ผูกติด)  พัสตร์ (ผ้า)  ภัตต์ (อาหาร)  ภัสม์ (ฝุ่น)  พัชร์ (แก้ว) 

๑๑.  สาด (สาดน้ำ)  สาต (ยินดี)  สารท (เทศกาลทำบุญเดือนสิบ)  ศาสน์ (คำสั่งสอน)  ศาสตร์ (วิชา)

๑๒.  สิน (ตัด)  สิญจน์ (สายสิญจน์)  ศิลป์ (ฝีมือ)

๑๓. พัน (ผูก)  พันธ์ (สัมพันธ์)  พันธุ์ (เผ่าพันธุ์)  พรรค์ (พวก)  พรรณ (สี ) ภัณฑ์ (สิ่งของ)

๑๔.  บาด (ทำให้เกิดแผล)  บาต (ตก)  บาท (เท้า)  บาศ (บ่วง)  บาศก์ (ปริมาตร)

๑๕.  มาด (คาดหวัง)  มาตร (เครื่องวัด)  มาส (เดือน)  มาศ (ทอง)

๑๖.  รัด (โอบรอบ)  รัต (ยินดี  สีแดง)  รัฐ  (บ้านเมือง)  รัช (ฝุ่น ธุลี)  รัชต์ (เงิน)  รัตน์ (แก้ว)  รัถ (รถ)  รัถย์ (ทางเดิน)  รัศมิ์ (แสงสว่าง)  รัส (สั้น)

๑๗.  ราด (เทของเหลว)  ราช (พระเจ้าแผ่นดิน)  ราต (ให้มาแล้ว)  ราตร (กลางคืน)  ราชย์ (ความเป็นพระราชา)  ราษฎร์ (พลเมืองของประเทศ) 

๑๘.  สัด (เครื่องตวง)  สัต (เจ็ด)  สัตว์ (สัตว์ที่ไม่ใช่คน)  สัตถ์ (คัมภีร์)  สัตย์, สัจ (ความจริง)  สัชฌ์ (เงิน) 

๑๙.  บาน (ลักษณนามใช้เรียกของที่เป็นแผ่น ๆ)  บาล (รักษา) 

๒๐.  ปัน (แบ่งให้)  ปัญจ์ (ห้า)  ปัญญ์ (ความรอบรู้ )  ปัณณ์ (หนังสือ)  ปัณหิ์ (ส้นเท้า) 

๒๑.  พาณ (ลูกปืน)  พาน (ภาชนะใส่ของ)  พาล (ชั่วร้าย)  พาฬ (สัตว์ร้าย)

๒๒.  พาด (พิง)  พาต (ลม)  พาท (ถ้อยคำ)  พาทย์ (เครื่องประโคม)  พาธ (ความทุกข์)  พาส (อยู่)  พาสน์ (เครื่องนุ่งห่ม)  ภาษ (บอก)  ภาษณ์ (การพูด)ภาส (แสงสว่าง)

๒๓.  เพท (มนต์คาถา)  เพศ (ลักษณะที่บอกให้รู้ว่าเป็นชายหรือหญิง)  เพส (ยี่สิบ)  เภท (ทำลาย)

๒๔.  รุด (รีบไป)  รุจ (สว่าง)  รุจน์ (พอใจ)  รุต (เสียงสัตว์)  รุทธ์ (กัดกั้น)  รุทร (น่ากลัวมาก  (รุษฏ์ (แค้นเคือง)

๒๕. โรจน์ (สว่าง)  โรท (ร้องไห้)  โรธ (ขัดขวาง)  โรษ (แค้นเคือง)

๒๖.  อิฐ (ดินเผาใช้ก่อสร้าง)  อิด (อ่อนใจ)  อิศร (เป็นใหญ่)  อิษฎ์ (การบูชา) 

๒๗.  พุด (ชื่อไม้ดอก)  พุทธ (พระพุทธเจ้า)  พุฒ (เจริญ)  พุธ (วันที่สี่ของสัปดาห์)  ภุช (กิน)  ภุต (กินแล้ว)  ภุส (ข้าวลีบ)

๒๘.  ควณ (คำนวณ)  ควน (เนิน)  ควร (ถูกต้อง)

๒๙.  ศักดิ์ (กำลัง,ฐานะ)  ศักย์ (แรงเคลื่อนไฟฟ้า)  สัก (ไม้ชนิดหนึ่ง,ที่มแทงด้วยของแหลม)  สัค (สวรรค์) 

๓๐.  ศูทร (วรรณะที่สี่ในอินเดีย)  สูด (หายใจเข้า)  สูต (สารถี)  สูตร (กฎ)  สูติ (การเกิด)  สูท (คนครัว)

๓๑. จุณ (ผง)  จุน (ค้ำ ยันไว้)  จุล (เล็ก น้อย)

๓๒.  โจทก์ (ผู้กล่าวหา)  โจทย์ (ปัญหาเลข)  โจษ (เล่าลือ)

๓๓.  ทัณฑ์ (โทษจากความผิด)  ทันต์ (ฟัน)  ทัน (เท่า เทียม )  ธรรม์ (คุณงามความดี)  ธัญ (ข้าวเปลือก)

๓๔.  วัด (สถานที่ทางศาสนา)  วัฒน์ (ความเจริญงอกงาม)  วัตร (กิจพึงกระทำ)  วัสตร์ (ผ้า)  วัสน์ (ที่อยู่) วรรษ (น้ำฝน)

๓๕.  ดาน (แข็ง)  ดาร (เสียงดัง)  ดาล (เกิดขึ้น) 

   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 298171
 เขียน:  
 ความเห็น: 54  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

1
IP: xxx.19.65.204
เขียนเมื่อ Sun Jan 03 2010 13:14:12 GMT+0700 (ICT)

อยากให้มีคำพ้องรูปให้มากกว่านี้

เมย์
IP: xxx.122.215.152
เขียนเมื่อ Tue Jan 12 2010 16:29:33 GMT+0700 (ICT)

น่าจะมีเยอะกว่านี้นะคะ

น้องเปรี่ยวจีด
IP: xxx.84.68.223
เขียนเมื่อ Thu Jan 14 2010 18:25:48 GMT+0700 (ICT)

น่าจะมีคำพ้องรูปพ้องเสียงให้มากกว่านี้ก็น่าจะดีนะคะ

น้องหลุ่งหลิ่ง
IP: xxx.84.68.223
เขียนเมื่อ Thu Jan 14 2010 18:28:02 GMT+0700 (ICT)

คำพ้องรูปพ้องเสียงที่ครูให้มามันมีน้อยไปนะคะอยากได้เยอะกว่านี้จะได้ไหมคะ

ครูแป๊ว กัลยาณี
เขียนเมื่อ Mon Jan 25 2010 12:49:14 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

   ครูเพียงต้องการทบทวนให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องของคำพ้องรูป-คำพ้องเสียง  และสามารถทำแบบทดสอบได้(แบบเร่งรัด)  หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคำพ้องเพื่อทำรายงาน  ขอแนะนำให้ค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือซึ่งมีอยู่มากมาย  แต่ครูก็เห็นแก่การที่มีผู้เข้ามาอ่านบันทึกนี้มากเป็นพิเศษ  ครูจะรวบรวมคำพ้องรูป-คำพ้องเสียงมาให้  ขอเวลาสัก 2-3 วันนะคะ

YIM
IP: xxx.246.146.129
เขียนเมื่อ Thu Mar 18 2010 11:01:12 GMT+0700 (ICT)

เป็นข้าราชการการค่ะได้ทบทวนช่วยได้เยอะขอบคัณอาจารย์มากค่ะ

มาย
IP: xxx.26.236.110
เขียนเมื่อ Thu Jun 03 2010 18:03:03 GMT+0700 (ICT)

ทำไม?ไม่มีกลอนคำพ้องเสียงล่ะค่ะ-///-

ทา
IP: xxx.147.40.14
เขียนเมื่อ Sat Jun 05 2010 17:13:28 GMT+0700 (ICT)

คำว่าแหมหมายความว่า

ครูแป๊ว กัลยาณี
เขียนเมื่อ Thu Jul 01 2010 16:38:12 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ  น้องทา

  คำว่า "แหม"  มี 2 ความหมาย  ดังนี้ค่ะ

  หากเป็นคำนามจะหมายถึงปลอกรัดลำกล้องปืนยาวแบบโบราณ  ให้ติดกับราง

  หากเป็นคำวิเศษณ์หมายถึงเสียงที่เปล่งออกมาให้รู้สึกว่าเป็นการแปลก

เปิ้ล
IP: xxx.53.23.132
เขียนเมื่อ Sat Jul 03 2010 19:55:40 GMT+0700 (ICT)

น่าจะมีข้อสอบแบบเติมคำด้วยน่ะค่ะ

IP: xxx.172.207.99
เขียนเมื่อ Wed Jul 07 2010 09:50:52 GMT+0700 (ICT)

หน้าจะมีเฉลยด้วยนะ คิดไม่ออก

ครูแป๊ว กัลยาณี
เขียนเมื่อ Fri Jul 23 2010 16:02:42 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

  ข้อสอบส่วนใหญ่มักเป็นแบบปรนัย  มีบางปีที่มีข้อสอบอัตนัยเพิ่มเติมเข้ามา  แต่ก็เป็นปัญหามากจนต้องยกเลิกไป  อย่างไรก็ตามข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์นี้ครูขอรับไว้พิจารณานะคะ 

ธนพร ร่างกายดี
IP: xxx.26.137.124
เขียนเมื่อ Fri Jul 23 2010 20:49:03 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณครูแป๊วมานะคะที่ให้ความรู้ สอนภาษาไทยมัธยมคะแต่ไม่ได้จบเอกไทยกำลังผลิตสื่อ 3 มิติให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองผลิตได้หลายชิ้นแล้ว1.มาตราตัวสะกด 2.ชนิดของคำ 3.คำพ้องรูป/พ้องเสียง จะพยายามผลิตให้มากและหลากหลายมันอาจจะไม่ทันสมัยเพราะยังอยู่แถบชานเมือง ตอนนี้กำลังศึกษาทำข้อสอบออนไลน์คะแต่รู้สึกว่ายังมืดอยู่ ขออนุญาตนำข้อมูลไปพิมพ์เพื่อติดในสื่อ 3 มิติที่ทำนะคะ

รัตติยากรณ์
IP: xxx.174.213.242
เขียนเมื่อ Wed Jul 28 2010 10:31:25 GMT+0700 (ICT)

เนื้อหาดีมากค่ะ

แต่อยากได้เนื้อหาเรื่องคำพ้องรูปและเสียงมากกว่านี้อ่ะคร้า

ครูแป๊ว กัลยาณี
เขียนเมื่อ Wed Jul 28 2010 14:43:30 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะ คุณธนพร ร่างกายดี

  สวัสดีค่ะ คุณรัตติยากรณ์
     ยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่บันทึกนี้เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำสื่อการสอนของคุณครูธนพร  และขอให้กำลังใจให้ประสบความสำเร็จกับสื่อการสอนชุดนี้นะคะ
     ต้องขออภัยต่อคุณรัตติยาภรณ์ด้วยนะคะที่ไม่สามารถนำเนื้อหาเรื่องคำพ้องมาลงให้อย่างละเอียด  ทั้งนี้ด้วยจุดประสงค์ของบล็อกนี้คืออธิบายสั้นที่สุด  ให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายที่สุด  เป็นการทบทวนความรู้ก่อนสอบ  ถ้าลงเนื้อหาละเอียดมากเกรงว่าจะเบื่อหน่ายเสียก่อน  หากต้องการข้อมูลมากกว่านี้ขอแนะนำให้หาในหนังสือเรื่องคำพ้องซึ่งมีผู้เขียนเอาไว้มากมายค่ะ 
ครูแก้ว
IP: xxx.172.252.214
เขียนเมื่อ Thu Aug 05 2010 10:06:30 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณนะคะ สำหรับตัวอย่างที่ให้ ถ้ามีมากกว่านี้จะดีมากเลย

วี
IP: xxx.26.8.47
เขียนเมื่อ Mon Aug 30 2010 18:47:07 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณครูแป๊ว กัลยาณีมากค่ะคำว่าปักเป้าหมายความว่าอะไรคะ

ครูแป๊ว กัลยาณี
เขียนเมื่อ Tue Aug 31 2010 13:16:52 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ คุณครูแก้ว

   ขอบคุณสำหรับคำแนะนำค่ะ  ข้อมูลเพิ่มเติมอดใจอสักนิดนะคะ

สวัสดีค่ะ คุณวี
  คำว่า "ปักเป้า" ที่ถามมานั้นมีหลายความหมายค่ะ
  หากออกเสียงว่า [ ปัก - กะ - เป้า]  จะเป็นชื่อปลาทะเลชนิดหนึ่ง ชาวบ้านมักเรียกว่าปลา[ปั๊ก -กะ - เป้า] ตัวมันจะป้อมกลม มีหนามรอบตัว  เป็นปลาที่มีพิษ  รับประทานไม่ได้ค่ะ  เวลาไปเที่ยวทะเลพบว่าเขาเอาปลาชนิดนี้มาสตัฟฟ์เป็นเครื่องแขวนประดับบ้านที่ดูสวยงามน่ารักดี
  หากออกเสียงว่า [ปัก - เป้า]  จะเป็นชื่อว่าวชนิดหนึ่ง  รูปร่างสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด มีหางยาว ๆ จะใช้แข่งขันคู่กับว่าวจุฬา
 
    
เฮนรี่ วิตเท่
IP: xxx.173.75.159
เขียนเมื่อ Wed Sep 01 2010 19:30:25 GMT+0700 (ICT)

น่าจะมีคำพ้องรูปมากกว่านี้จะดีมากครับ

Aom
IP: xxx.168.109.12
เขียนเมื่อ Mon Sep 13 2010 19:18:55 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค่ะ ^^

เปียว
IP: xxx.173.32.168
เขียนเมื่อ Sat Oct 30 2010 15:53:50 GMT+0700 (ICT)

เขดา

เขดา

ในบทปกีรณํพจนาดถ์ อยากให้ครูแป๊วช่วยบอกทั้งคำอ่านและความหมายให้หมดเลยได้ป่าวค่ะ

วนิสรา
IP: xxx.84.49.151
เขียนเมื่อ Mon Nov 01 2010 17:17:23 GMT+0700 (ICT)

ทำไมต้องมีคำพ้องในภาษาไทยคะ

ครูแป๊ว กัลยาณี
เขียนเมื่อ Tue Nov 02 2010 13:48:44 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ  น้องเปียว

   การอ่านคำพ้องรูปในบทที่ครูยกมาจาก ปกีรณํพจนาดถ์ ของ พระยาศรีสุนทรโวหาร อ่านไม่ยากค่ะ  ทั้งนี้เพราะมีสัมผัสเป็นตัวช่วย  และมีคำที่เป็นชื่อเฉพาะอยู่หลายคำ เช่น  วัดเขมา [วัด - เข - มา]  เมืองแขม [ขะ - แม]  ปูแสม [ปู - สะ - แหม]  ลองอ่านดูก่อนนะคะ

น้องนัท
IP: xxx.26.26.96
เขียนเมื่อ Tue Nov 02 2010 16:54:32 GMT+0700 (ICT)

หวัดดีครับครูผมเป็นพ่อน้องนัท

ทำไงลูกถึงจะชอบอ่านหนังสือ

เค้าไม่ค่อยอ่านหนังสือเลย

นัฐมา
IP: xxx.173.156.120
เขียนเมื่อ Fri Nov 05 2010 23:08:47 GMT+0700 (ICT)

วันเสวเสวกาจะมาพร้อม  อย่าพะวงหลงล้อมพวงปะหนัน  ครูคะคำที่หนูขีดเส้นใต้นะแปลว่าอะไรหรอคะแล้วความหมายรวมๆๆแปลว่าอาไรคะ

ขอบคุนคะ 

ครูแป๊ว กัลยาณี
เขียนเมื่อ Mon Nov 08 2010 11:56:11 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ คุณพ่อน้องนัท

   เป็นเรื่องน่ายินดีที่มีผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการอ่านหนังสือค่ะ  การฝึกให้เด็กรักการอ่านควรฝึกกันตั้งแต่เล็กๆ  พอรู้ความก็ให้เด็กคุ้นเคยกับหนังสือโดยผู้ใหญ่อ่าน หรือเล่าให้ฟังก่อน  ปัจจุบันนี้เด็กสามารถเรียนรู้ผ่านหนังสือได้ตั้งแต่ยังอ่านหนังสือไม่ออก  หนังสือประเภทนี้ที่ต่างประเทศมีมากมาย  ในเมืองไทยก็มีผลิตออกมาแต่ยังไม่มากนัก  ราคาค่อนข้างสูง  และคนไทยเรายังไม่เห็นความสำคัญของการอ่านหนังสือ   หากต้องการหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัยลองดูตามร้านหนังสือใหญ่ๆ จะมีให้เลือกมากมาย  รวมทั้งหนังสือที่นำเข้าจากต่างประเทศ  สีสัน รุปภาพ ดึงดูดใจเด็กมาก  ที่สำคัญหนังสือพวกนี้ได้รับการยกเว้นภาษี  ราคาจึงเท่ากับซื้อจากต่างประเทศ

  หากน้องนัทโตแล้ว  การฝึกให้เด็กอ่านหนังสือควรเริ่มจากหนังสืออะไรก็ได้ที่เด็กสนใจ  อาจเป็นการ์ตูนหรือนิทานก็ได้  หนังสืออ่านสนุกเหมาะกับวัยของเด็กมีให้เลือกมากมาย  แล้วเด็กจะค่อยๆ เริ่มชอบอ่านหนังสือไปเอง  

  คนไทยอ่านหนังสือน้อยมากค่ะ  เราใช้เงินซื้อหาอาหารบำรุงร่างกายกันอย่างมากมาย  ร่างกายเติบโตแข็งแรง  น่าเสียดายที่ใช้เงินซื้ออาหารบำรุงสมอง(หนังสือ)กันน้อยมาก   มีผลทำให้เด็กสมัยนี้ไม่รักการอ่าน การค้นคว้า ขาดความรู้รอบตัวและจินตนาการ

ครูแป๊ว กัลยาณี
เขียนเมื่อ Tue Nov 09 2010 08:27:55 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ น้องนัฐมา

       คำพ้องรูปจาก ปกีรณํพจนาดถ์ ของ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ที่ยกมาให้ดูนั้น ผู้แต่งคือพระยาศรีสุนทรโวหารแต่งไว้เพื่อให้ผู้เรียนจดจำได้ง่าย ไม่ได้มีความหมายในเรื่องใดเป็นการเฉพาะ ส่วนที่ถามเกี่ยวกับข้อความ วันเสวเสวกาจะมาพร้อม กลอนบทนี้อ่านว่า [ วัน-สะ-เว-เส-วะ-กา-จะ-มา-พร้อม] แปลเอาความได้ว่า วันทำงานข้าราชการจะมาโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

ยาเดก
IP: xxx.9.47.79
เขียนเมื่อ Mon Nov 15 2010 17:53:05 GMT+0700 (ICT)

ข้อมูลดีมากเลยครับที่ช่วยให้ผมทำงานส่งอาจารย์ ปล.กราบขอบพระคุณจากใจจริง จากยาเดก@InDy

ครูแป๊ว กัลยาณี
เขียนเมื่อ Tue Nov 16 2010 08:43:58 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ ยาเดก@InDy

  การค้นคว้าหาความรู้เป็นสิ่งที่ดีค่ะ  ไม่ว่าจะค้นคว้าจากหนังสือ  สื่อออนไลน์  หรือสื่ออื่น ๆ  จะทำให้รอบรู้มากขึ้น  แต่การทำรายงานส่งครูควรค้นคว้าจากหลาย ๆที่  จะทำให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายขึ้นนะคะ

น้องสตางค
IP: xxx.157.117.5
เขียนเมื่อ Thu Nov 18 2010 18:07:50 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค่ะ แต่ โสนที่คุณครูของหนูให้มามันไม่มีบอกนะค่ะวันหลังมาบอกได้นะค่ะขอบคุณค่ะ

ครูแป๊ว กัลยาณี
เขียนเมื่อ Mon Nov 22 2010 09:10:01 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ  น้องสตางค์

  คำว่า โสน ในบทกลอนวรรคนั้น  ออกเสียงดังนี้ค่ะ

  ต้นโสน  อ่านว่า  [  ต้น - สะ - โน๋ ]

  คลองโสน   อ่านว่า  [ คลอง - โสน ]

 สัมผัสระหว่างวรรคของกลอนบังคับให้อ่านว่า [ คลอง - โสน ] เพื่อให้สัมผัสกับคำว่า โกร๋น ในวรรคต่อไปค่ะ

เทพิน โชติสกุล
IP: xxx.53.205.5
เขียนเมื่อ Mon Nov 29 2010 19:52:54 GMT+0700 (ICT)

ได้ประโยชน์จากเว๊ปนี้มาก เนื่องจากความรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาไทยน้อยมาก เวลาจะสอนลูกต้องเปิดใน Net ขอบคุณมาก ๆ คะ

ครูแป๊ว กัลยาณี
เขียนเมื่อ Wed Dec 01 2010 15:26:37 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ  คุณเทพิน โชติสกุล

   ยินดีมากค่ะ  นอกจากนักเรียนและเพื่อนครูเข้ามาเยี่ยมชม  คุณแม่ก็เข้ามาเยี่ยมชมด้วย  หากต้องการข้อมูลเรื่องใดอีก  ขอเชิญเสนอแนะได้นะคะ  จะรีบจัดให้ค่ะ

กฤติมา
IP: xxx.93.215.83
เขียนเมื่อ Tue Dec 21 2010 10:59:29 GMT+0700 (ICT)

มีความรู้มากเลยคะ

tookta
IP: xxx.11.16.181
เขียนเมื่อ Mon Dec 27 2010 21:32:00 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมั๊กๆๆๆเลยคร้าาาาาาา

รี
IP: xxx.172.218.73
เขียนเมื่อ Wed Jan 12 2011 09:05:49 GMT+0700 (ICT)

ดี

IP: xxx.175.145.10
เขียนเมื่อ Wed Jan 26 2011 14:18:39 GMT+0700 (ICT)

ดี

น้องขวัญ
IP: xxx.229.174.211
เขียนเมื่อ Tue Feb 01 2011 21:39:48 GMT+0700 (ICT)

กำลังเรียนเรื่องคำพ้องรูปค่ะ ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ

ครู ไทย
IP: xxx.228.185.142
เขียนเมื่อ Fri Feb 11 2011 00:32:31 GMT+0700 (ICT)

คุณครูเก่งที่สุดเลยค่ะ

ริท
IP: xxx.232.85.158
เขียนเมื่อ Sat Mar 05 2011 09:09:58 GMT+0700 (ICT)

ไม่ถูกใจเลย

เด็กหญิง กชกร หน่อแก้ว
IP: xxx.49.232.40
เขียนเมื่อ Wed Jun 29 2011 18:15:39 GMT+0700 (ICT)

คุณครูสุดยอดไปเลยค่ะ

หนูยอมแพ้ทุกอย่างเลยค่ะ

จากออมคร๊า

นาเดีย
IP: xxx.205.36.243
เขียนเมื่อ Mon Jul 18 2011 18:44:30 GMT+0700 (ICT)

คุณครูค่ะ ช่วยบอกคำพ้องเสียงของคำว่า พากให้หน่อยได้ไหมค่ะแล้วหนุจะรอคำตอบน่ะค่ะ

ครูแป๊ว กัลยาณี
เขียนเมื่อ Wed Jul 20 2011 16:14:10 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ  น้องนาเดีย

คำที่ออกเสียงว่า "พาก" มีดังนี้ค่ะ

1.  พาก  น.  ชื่อโรคระบาดชนิดหนึ่งเกิดกับวัวควาย

2.  พากย์ น.  คำพูด ภาษา

3.  ภาค น.  ส่วน  ข้าง  ฝ่าย

4.  ภาคย์  น.  โชค  โชคดี

dajada 15 @hotmil.com.
IP: xxx.89.116.130
เขียนเมื่อ Thu Aug 25 2011 17:25:12 GMT+0700 (ICT)

ชอบมาก

guitar
IP: xxx.89.249.153
เขียนเมื่อ Tue Dec 25 2012 13:33:33 GMT+0700 (ICT)

ไม่ใช่ที่ต้องการหาเลยคับ

เมย์รักก้อง
IP: xxx.174.88.51
เขียนเมื่อ Sun Feb 17 2013 20:02:24 GMT+0700 (ICT)

น่าจะมีน้อยกว่านี้นะค่ะ

มาย
IP: xxx.2.164.166
เขียนเมื่อ Mon Jun 24 2013 18:48:16 GMT+0700 (ICT)

น่า จะทำ ให้ เป็น ระเบียบ มาก กว่า นี้ น่ะ ค่ะ เพราะ ทั้ง ตัว ใหญ่ ทั้ง สับสน

เต้
IP: xxx.89.84.3
เขียนเมื่อ Mon Jul 08 2013 11:58:12 GMT+0700 (ICT)

น่า จะทำ ให้ เป็น ระเบียบ มาก กว่า นี้ น่ะ ค่ะ บ่องตง

ป๊อป
IP: xxx.172.70.62
เขียนเมื่อ Fri Jul 12 2013 18:23:34 GMT+0700 (ICT)

อยากให้มีมากมายกว่านี้ค่ะ

ป๊อป
IP: xxx.172.70.62
เขียนเมื่อ Fri Jul 12 2013 18:24:27 GMT+0700 (ICT)

จะทำรายงานได้

เติ้ล
IP: xxx.49.226.30
เขียนเมื่อ Thu Aug 01 2013 18:25:29 GMT+0700 (ICT)

ครูน่าจะเรียงกลอนไห้มันดีกว่านี้นะคับ

 

ไข่เจียว
IP: xxx.51.181.104
เขียนเมื่อ Tue Aug 13 2013 19:51:00 GMT+0700 (ICT)

พรุ่งนี้จะสอบแล้วอ่านก่อนสอบก็ดีเหมือนกันค่ะ

 

ศตวรรษ
IP: xxx.55.236.188
เขียนเมื่อ Sat Aug 31 2013 18:51:47 GMT+0700 (ICT)

พรุ่งนี้จะสอบแล้วครับ

ธัญพิชชา ศรีเพชร
IP: xxx.10.214.41
เขียนเมื่อ Sat Jan 04 2014 14:01:50 GMT+0700 (ICT)

คำพ้องเสียงมีเยอะจริงๆ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า