สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลากรศาลยุติธรรม

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2552 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเชิญ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศบรรยายเรื่อง “ยุทธศาสตร์การบริหารงานบุคคลในองค์กร” แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 350 คน ประกอบด้วย ผู้สังเกตการณ์ ข้าราชการศาลยุติธรรมระดับผู้อำนวยการสำนัก/กองต่างๆของสำนักงานศาลยุติธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานศาลยุติธรรมประจำภาค สำนักอำนวยการประจำศาลและสำนักงานทั่วประเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2552 วิทยากรและเจ้าหน้าที่จัดสัมมนา ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

ภาพบรรยากาศ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 297740
 เขียน:  
 ความเห็น: 123  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
ศ.ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 11:33:10 GMT+0700 (ICT)

บรรยากาศในการเรียนรู้ของผู้อำนวยการศาลกว่า 350 คนที่มิราเคิลแกรนด์ได้ผลมาก ท่านผู้อำนวยการ นางกรชศา เจริญเลิศและท่านรองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม นายสราวุธ เบญจกุลได้มานั่งฟังตลอด ถ้าผมไม่ได้มาที่นี่ก็คงจะมองไม่ออกว่า ศาล ต้องมีข้าราชการ อำนวยการ เพื่อให้ผู้พิพากษาทำงานได้เต็มที่

สรุป

- ต้องสร้าง Happy work place ให้ได้

- ต้องสร้าง Learning Organization ให้ได้

สุวรรณี ไชยาศิริศิลป์ 0818403727
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 13:05:21 GMT+0700 (ICT)

จุดประกายและกระตุ้นการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ

IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 13:37:33 GMT+0700 (ICT)

การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

                                    “จิตสาธารณะ”

            หมายถึงการที่ทุกคนมีความเต็มใจในการทำงานในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นงานของตนเองหรือของผู้อื่น ภายในองค์กรด้วยความสมัครใจ

            กระทำโดย

 • ปลูกฝังให้บุคลากรในองค์กรมีความสำนึกในเรื่องนั้นๆ
 • ให้ความรู้ ความเข้าใจในความหมาย
 • รณรงค์ให้ทุกคนมีจิตสาธารณะ
 • รักษาทรัพยากรองค์กร
 • มีความรับผิดชอบ

 

ฉันได้อะไร 1 เรื่อง

 • ได้แนวทางในการบริหารงานบุคคลในองค์กร

[email protected]

วรรณา (ศาลจังหวัดตรัง) 0818972390
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 13:38:18 GMT+0700 (ICT)

 

สิ่งที่ได้ในวันนี้

บุคลากรจะมีคุณภาพ

 1. องค์กรต้องสร้างศรัทธา
 2. ผู้บริหารมีคุณธรรม
 3. บุคลากรได้รับการดูแลอย่างงเอาใจใส่ด้านสวัสดิการและมีส่วนร่วมในการบริหาร
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 13:38:56 GMT+0700 (ICT)

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ได้แนวความคิดและกลยุทธ์สามารถนำไปปรับใช้ในการบริหารงานบุคคลขององค์กรซึ่งแนวความคิดและหลักการที่ได้คือ คนนั้นเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นทุนที่สำคัญในที่จะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าโดยเริ่มจากการนำเทคนิค 8K’s มาใช้เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคคล

IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 13:39:30 GMT+0700 (ICT)

การพัฒนาองค์กร

 • ต้องพัฒนาคนในองค์กร ต้องเอาใจใส่ต่อคนนอกองค์กร ลูกค้า
 • องค์กรขนาดใหญ่ มีปัญหาในการติดต่อสื่อสาร ต้องแก้ไขด้วยการมอบอำนาจให้มีการกระจายอำนาจ ต้องฝึกอบรมคนทั้งองค์กรในทุกระดับ
 • มีคุณธรรมและจริยธรรม
 • การรักษาคนไว้ในองค์กร สร้างความรักองค์กร ต้องมีค่าจ้าง สวัสดิการ ต้องได้รับความเป็นธรรม มีส่วนร่วมในการบริหารองค์กร เมื่อออกจากองค์กรต้องดูแลเรื่องสวัสดิการ ต้องให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับ
 • ความสุขในการทำงาน
 • ชอบงานที่ทำ
 • มีสุขภาพกายลใจ
 • สร้างความผูกพันรักองค์กรและเพื่อนร่วมงาน
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 13:40:09 GMT+0700 (ICT)

วันนี้ฉันได้อะไร

 1. การสื่อสารที่ดี เป็นสิ่งสำคัญของการบริหาร
 2. การทำงานให้สำเร็จ ต้องศึกษาในสิ่งที่ดีๆ และเชื่อมั่นในคุณค่าของคน การบริหารงานบุคคลเป็นหัวใจที่สำคัญ และคนเป็นสมบัติที่มีค่าที่สุดขององค์กร
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 13:40:42 GMT+0700 (ICT)

วันนี้ฉันได้อะไร

 • ได้ความรู้ในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลในองค์กร
 • การพัฒนาคนให้ทำงานอย่างมีความสุข มีความผูกพัน รักองค์กร และสามารถทำงานเป็นทีม
 • ต้องประพฤติปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างที่ดีที่มีคุณธรรมที่ดี
 • ต้องดูแลคนในองค์กรทั้งหมด เอาใจใส่ ให้ความใกล้ชิด ให้ความใกล้ชิดสนิทสนม รักษาคนในองค์กร
 • ต้องมีความเชื่อ ความศรัทธาในองค์กร คิดเป็น ทำเป็น มีส่วนร่วม
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 13:41:17 GMT+0700 (ICT)

วันนี้ฉันได้อะไร

 1. ได้ความรู้ในการบริหารงานบุคคลในองค์กร
 2. การเป็นผู้บริหารต้องสำรวจตนเอง ทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเชื่อมั่นศรัทธามองไกล
 3. การเป็นผู้บริหารต้องสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ต้องรู้จักเอื้ออาทรต่อผู้อื่น
 4. การทำงานต้องสร้างความผูกพัน รักองค์กร รักเพื่อนร่วมงาน
 5. ผู้นำในองค์กรต้องทำจริง เป็นตัวอย่างที่ดี เป็นคนมีคุณภาพ
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 13:41:47 GMT+0700 (ICT)

วันนี้ฉันได้อะไร (20 ก.ย. 52)

 1. ได้ความรู้ในสิ่งที่ยังไม่รู้
 2. ได้มีทัศนคติที่ดีว่าควรจะปรับตัวให้เข้ากับบุคคลอื่นได้อย่างเหมาะสม
 3. ได้เห็นมุมมองในการทำงานของบริษัทเอกชน (รายใหญ่) ที่ประสบความสำเร็จว่าควรจะทำงานอย่างไร
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 13:42:22 GMT+0700 (ICT)
 1. ได้แนวทางการบริหารงานบุคคลเพื่อให้องค์กรบรรลุผลตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้
 2. ได้ความรู้แนวทางการพัฒนาบุคลากรในองค์กร
สุธิรา (ศาล จ. ระยอง) 0812951385
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 13:43:03 GMT+0700 (ICT)

 

ความรู้ความเข้าใจเรื่องทรัพยากรมนุษย์

 • ได้เข้าใจรับรู้
 • เข้าถึง ได้ใจ
 • พัฒนา ร่วมแก้ปัญหา

การทำงานให้เป็นมนุษย์

 • เป็นข้าราชการศาล เจ้าหน้าที่ดีมีความสามารถ เป็นข้าราชการที่ดีและรักประชาชน มีจิตใจให้บริการประชาชน
 • มีชีวิตการทำงานที่มีความสุข มีคุณภาพชีวิตอย่างสมดุล
จรัญ เที่ยงภักดิ์ 0899616933
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 13:43:36 GMT+0700 (ICT)

 

 • ได้รับความรู้เพิ่มเติมโดยสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้มากยิ่งขึ้น
 • ทำให้รู้จักตัวเองและการอยู่ร่วมกัน
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 14:01:10 GMT+0700 (ICT)

สิ่งที่ข้าพเจ้าประทับใจมีดังนี้

การเป็นผู้ใฝ่รู้ในทุกด้าน ทั้งภายในและภายนอก แล้วนำมาปรับปรุงพัฒนาองค์กร ให้สามารถทำคุณประโยชน์แก่สังคมสูงสุด

ประพจน์ พุทธารักษ์
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 14:02:16 GMT+0700 (ICT)

การเรียนรู้ตลอดชีวิต “ชีวิตไม่สิ้นต้องดิ้นในการเรียนรู้”

สำนักอำนวยการประจำศาล

จังหวัดธัญบุรี

ถ.รังสิต-นครนายก

อ.ธัญบุรี

จ.ปทุมธานี 11120

ผอ.สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3 (081-8724209)
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 14:04:54 GMT+0700 (ICT)

ปรับเปลี่ยนวิธีฟังคำบรรยาย โดยฟังคำบรรยายไป คิดและวิเคราะห์ไปด้วย มากขึ้นกว่าแต่ก่อน ทำให้เข้าใจเข้าถึงคำบรรยายมากขึ้น สามารถคิดเพิ่มเติมต่อยอดโดยนำสถานการณ์ของหน่วยงานเป็นตัวตั้งนำมาคิดวิเคราะห์

เช่นการจูงใจให้บุคลากรมีความผูกพันและศรัทธาในหน่วยงานและทำอย่างไรโดยคิดเพิ่มเติมจากที่ได้รับฟังจากวิทยากรได้

ผอ.ศาล 3 (081-8150148)
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 14:06:21 GMT+0700 (ICT)

แนวคิดในการเป็นผู้นำอย่างมืออาชีพ เพื่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรม การปฏิบัติงานมุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กร

ธมลวรรณ ทองบุญ ผอ.สนง.ศาล จ.ปัตตานี
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 14:08:21 GMT+0700 (ICT)

"ธรรม ย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม" ในการปฏิบัติงานให้สำเร็จ ในระยะยาว จะต้องประกอบด้วยคุณธรรมเป็นสิ่งสำคัญ มีความจริงใจ กับทุกคนที่ร่วมงาน รวมไปถึงผู้มาขอรับบริการทุกคน อย่างไม่เลือกปฏิบัติและเป็นกันเอง เสมือนหนึ่งเป็นญาติมิตรของตนเอง

คัดนัมพร พูลสวัสดิ์ 081-9919548
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 14:09:39 GMT+0700 (ICT)

ได้รู้ว่า จะพัฒนาใคร ต้องพัฒนาตนเองก่อน

ประยูร 081-8403660
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 14:11:09 GMT+0700 (ICT)

ได้ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์ และนำไปใช้กับการบริหารงานกับหน่วยงาน ให้มีการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ใจจากผู้ใต้บังคับบัญชา

IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 14:12:47 GMT+0700 (ICT)
จารุวรรณ พิชัยกูล 089-2450126
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 14:21:24 GMT+0700 (ICT)

"อย่าทำงานด้วยความเครียด จงทำงานอย่างมีความสุข"

IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 14:22:32 GMT+0700 (ICT)

ผู้นำที่พึงปรารถนาเพื่อบริหารจัดการองค์กร

น.ส.ทัศนีย์ อ่อนอุ่น ศาลจังหวัดกระบี่ แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

โทร. 081-8730595

IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 14:23:54 GMT+0700 (ICT)

นางอรพินท์ ไทยเจริญ

ผู้อำนวยการศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอนแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

โทร 081-9931507

วิทยา สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานศาลจังหวัดลำปาง 0899561262
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 14:48:16 GMT+0700 (ICT)

วันนี้ได้อะไรบ้าง

 • คุณภาพของบุคลากรในองค์กร
สุภิญญา กองทอง ผู้อำนวยการประจำสำนักงานศาลแรงงานภาค 5 โทร 081-8284007, 053-112006
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 14:49:07 GMT+0700 (ICT)

ความรู้ที่ได้รับจากการที่เข้าร่วมสัมมนา

 • ด้านความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
นายสมชาย (ศาลจังหวัดเชียงราย) 0819601906
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 14:49:59 GMT+0700 (ICT)

 

ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมสัมมนา

เรื่อง “การสร้างความเชื่อมั่นในตัวผู้บริหาร (ตัวเอง)”

IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 14:50:46 GMT+0700 (ICT)

วันนี้ฉันได้อะไรจากการเรียนรู้

 1. ฉันได้รู้ว่า การพัฒนาองค์กรอย่างแท้จริงนั้นอยู่ที่บุคคลนั่นเอง นั่นคือ เราต้องพัฒนาบุคคลให้มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาอบรมบุคลากรตลอดเวลาให้ทันกับยุคโลกาภิวัตน์ จะทำให้เรามีบุคลากรที่มีคุณค่า
 2. เมื่อเราได้บุคลากรที่มีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ องค์กรของเราก็จะมีความสำเร็จในทุกๆด้าน
 3. โดยสรุปแล้ว ทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุด ก็คือคน เพราะถ้าเรามีคนในองค์กรที่มีคุณภาพมากๆแล้ว องค์กรแห่งนั้นจะเป็นเลิศได้อย่างแน่นอนและตลอดไป
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 14:51:15 GMT+0700 (ICT)

วันนี้ฉันได้อะไร

                     ได้ความรู้เกี่ยวกับทุนมนุษย์ดียิ่งขึ้น

ผ.อ. ระพินท์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงสงขลา 0899791242
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 14:51:53 GMT+0700 (ICT)

 

ฉันได้อะไรจากวันนี้

                     ทราบว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดในองค์กร คือมนุษย์หรือบุคลากรในองค์กร

ถามว่าสำคัญอย่างไร

 1. บุคลากรคือตัวทำให้เกิดปัญหาในองค์กร
 2. และบุคลากรต้องแก้ปัญหาในองค์กร

ฉะนั้น บุคลากรของเราต้องมีความรู้คู่คุณธรรม

                     การเรียนรู้ ต้องรู้จริงและต้องนำไปปฏิบัติได้

IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 14:52:29 GMT+0700 (ICT)

องค์กรของเราจะบรรลุเป้าหมายได้เราต้องทำงานอย่างมีความสุข มองไปให้ไกล ต้องมีความรู้ที่กว้างขวาง มีทักษะ ทัศนคติที่ดี รวมทั้งต้องมีจริยธรรมประกอบในการทำงานด้วย มีจิตใจรักองค์กรของเรา

สุมิตรา สุวรรณรงค์ (ศาลจังหวัดลำพูน) 053562002
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 14:53:03 GMT+0700 (ICT)

 

         ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงานบุคคล รวมทั้งการพัฒนาทางความคิดเพื่อนำไปปรับปรุงให้เกิดความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามความต้องการที่จะพัฒนา

ลัดดา นันทชารักษ์ 053890480
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 14:53:43 GMT+0700 (ICT)

 

กราบเรียนอาจารย์

         ในฐานะที่เราเป็นผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของเรานอกจากจะอบรมซึ่งอยู่ภายใต้งบประมาณจำกัดแล้ว ยังมีวิธีใดที่จะค่อยๆสร้างคนหรือพัฒนาคนในหน่วยงานเราภายใต้งบประมาณและกลยุทธ์หรือนโยบายภายใต้แรงจุงใจ สิ่งตอบแทนที่จำกัด

         ขอคำแนะนำค่ะ

                                                            กราบขอบพระคุณอย่างยิ่ง

ตัวฉันได้อะไร

         ทุนแห่งความสุข

 

นายไพโรจน์ ทิมจันทร์ (0-2210-9220, 081-2701980)
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 14:54:48 GMT+0700 (ICT)

 

8K’s

 • ทุนแห่งความสุข (Happiness Capital)

การสร้างความสุขให้แก่เจ้าหน้าที่ในองค์กรซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่มีความสุข มีความรักความผูกพันกับองค์กร และจะเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทุมเททำงานและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง

[email protected]

ผอ.สัญชัย สิงคารวนิช 081-9528499
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 14:55:59 GMT+0700 (ICT)

        ถ้าท่านอาจารย์มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการบริหารองค์กร ขอความกรุณาส่ง mail ให้ข้าพเจ้าตาม E-mail นี้ด้วยครับ

 

หัวข้อที่โดนใจข้าพเจ้ามากที่สุด 1 ข้อ

        Get things done!

        เป็นเรื่องที่ต้องนำกลับไปพิจารณาให้สิ่งที่เริ่มต้น ต้องทำให้ถึงที่สุด เพราะบางครั้งทำแล้วไม่ทำต่อให้แล้วเสร็จ

[email protected]

จงกลณี เมฆรัตนวรกุล 025128036
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 14:56:43 GMT+0700 (ICT)

ได้เห็นข้าราชการศาลยุติธรรมที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง HRD จะได้นำไปประสานความรู้ความเข้าใจให้ตรงกับข้าราชการตุลาการ (ที่รับผิดชอบดูแล) จะได้เดินคู่ไปสู่การพัฒนาองค์กรเป็นสู่ความเป็นเลิศ

IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 15:33:02 GMT+0700 (ICT)

1. กลยุทธ์ HRM และ HRD ในองค์กร

2. สะท้อนความคิดว่า ศาลยุติธรรมเอง คือแหล่งความรู้ที่จะต้องจัดระบบและสร้างคนให้มีมืออาชีพทุกภาคส่วนและประเภทงาน

กรชศา เจริญเลิศ

ผอ.สถาบันพัฒนาข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม

085-4884015 

IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 15:34:39 GMT+0700 (ICT)

หลังจากที่ได้รับฟังท่านอาจารย์จีระ บรรยายในวันนี้แล้ว ข้าพเจ้าคิดว่า จะนำความรู้ที่ได้รับกลับไปพัฒนาศักยภาพทางด้านบริหารงานบุคลากร และระบบงานให้ดียิ่งขึ้น

นางสุธิดา บุตรนาแพง

ศาลจังหวัดสระบุรี

โทร. 081-9945623

นางพรพิมล จิรศิริเลิศ 02-5128436
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 15:36:43 GMT+0700 (ICT)

ได้รับรู้ว่า การที่จะทำให้องค์กรมีความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จ บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้ คือ

1. ผู้นำและบุคลากรในองค์กรต้องปฏิบัติงานจริง ไม่ใช่รู้แต่ไม่ปฏิบัติ

2. ต้องมีการทำงานเป็นทีม จึงจะทำให้องค์กรมีความสุขในการทำงาน

3. ต้องศรัทธาต่อองค์กร

 

ณัชชา วรวัฒนเมธีกุล 081-8403725
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 15:37:50 GMT+0700 (ICT)

ทุนมนุษย์อย่างเข้าใจลึกซึ้ง และเชื่อมโยงกับหลักการพุทธศาสนา เพื่อนำไปปฏิบัติให้เป็นจริง

นางวราภรณ์ มหาปัญญาวงศ์ 081-8403606
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 15:40:11 GMT+0700 (ICT)

การฟังบรรยายวันนี้ ได้รับความรู้หลายอย่าง ได้แก่

1. การทำงานอย่างมีความสุข ทั้งผู้บังคับบัญชา ลูกน้อง

2. ให้ความเคารพยกย่องซึ่งกันและกัน

3. มองถึงการมีศักดิ์ศรีของมนุษย์

4. ให้ขวัญกำลังใจเพื่อนร่วมงาน 

5. การดูลูกน้องควรดูจุดแข็ง แล้วนำมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร

6. ควรเรียนรู้ตลอดเวลา

IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 15:52:42 GMT+0700 (ICT)

ฉันได้อะไรจากการเรียนรู้ในวันนี้

 • ได้เรียนรู้ประสบการณ์จากเพื่อนใหม่ ได้เพื่อนใหม่และเรียนรู้ว่าไม่มีอะไรมีค่าที่สุดเท่ากับคน ต้องดูแลเอาใจใส่และมอบสิ่งดีๆให้และเพิ่มพูนพัฒนาคนไปเรื่อยๆตลอดไป
สมชัย ธรรมบันดาลสุข ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดหล่มสัก
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 15:53:31 GMT+0700 (ICT)

 

            ต้องคิดมองภาพในวงกว้าง และทำความคิดให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ

IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 15:54:04 GMT+0700 (ICT)

นายสมาน ศรีโกศล

ผู้อำนวยการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา

[email protected]

IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 15:54:37 GMT+0700 (ICT)

ตัวฉันได้อะไรจากการฟังการบรรยายในวันนี้

 1. ได้รับความรู้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่าจะพัฒนาอย่างไรให้บุคลากรในองค์กรมีประสิทธิภาพ
 2. หลักการทำงานโดยยึดหลักคุณธรรม เป็นคนดีและต้องทำงานอย่างมีความสุข
 3. ให้ความสำคัญต่อบุคลากรของหน่วยงาน ให้ความเอาใจใส่ดูแล สร้างความผูกพันและความเป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้องค์กรขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อให้นำไปสู่ความสำเร็จ
 4. หลักในการเรียนรู้คือ เมื่อเรียนรู้แล้วต้องนำไปทำเพื่อให้เกิดประโยชน์และพัฒนาองค์กรต่อไป
นางสุทธาทิพย์ สุขชุม ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดศรีสะเกษ (0868033975)
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 15:55:18 GMT+0700 (ICT)

คนเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร

องค์กรจะต้องบริหารจัดการ

HRM

สามารถ พัฒนา รักษาไว้ ใช้ประโยชน์

องค์กรก็จะมีแต่บุคลากรที่มีความสามารถ มีประสิทธิภาพและเป็นเลิศ

(สร้างความผูกพัน, ทำงานเป็นทีม, ดูแลเอาใจใส่, ให้ความสำคัญแก่ทุกคนในองค์กร,ให้ความเชื่อมั่น,จริงใจต่อกัน,เอาใจเขามาใส่ใจเรา) ทำงานด้วยการมีความสุข สนุกและชอบในงาน

น.ส.ประภา 0870548308
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 15:55:54 GMT+0700 (ICT)

สิ่งที่ได้คือ

            พรุ่งนี้และวันต่อไป ดิฉันจะบริหารงานและบุคคลอย่างมีความสุข นำองค์กรสู่ความเป็นเลิศในทุกระดับอย่างเต็มใจและภูมิใจ

อำนวย
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 15:56:31 GMT+0700 (ICT)

การพัฒนางานต้องพัฒนาคน จะพัฒนาคนต้องพัฒนาตนเองก่อน

คนไม่ใช่เครื่องจักร ย่อมต้องการความรักและความเข้าใจ

 1. การมีส่วนร่วม (การทำงานเป็นทีม) ทำงานให้มีความสุขและสนุกกับการทำงาน
 2. มองคนให้เป็นมนุษย์ มีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน มีศักดิ์ศรี
 3. เชื่อมั่นในคุณค่าและศักยภาพ
 4. ผู้บริหารต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมและพัฒนาตนตลอดเวลาและต่อเนื่อง
 5. มีทัศนคติที่ดีต่อบุคลากรในองค์กรอย่างยั่งยืน
 6. ท้ายที่สุดคือประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนได้รับ

สรุป คนฉลาดใช้คนเก่งมีศักยภาพทำงานให้กับองค์กรได้

นายวัลลภ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม สำนักงานประจำศาลจังหวัดหนองคาย
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 15:57:50 GMT+0700 (ICT)

ได้รับความรู้ในความสัมพันธ์คน-->องค์กร-->ผลประกอบการ/ความเป็นเลิศในการบริหารศาลยุติธรรม

พิภพ เอี่ยมโอภาส 0818403755
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 15:58:54 GMT+0700 (ICT)

วันนี้ผมได้สิ่งที่เพิ่มเติมจากการทำงานอย่างมีความสุข

สนุกกับงานที่ปฏิบัติประจำวันในงานราชการศาล

อรพิณ นันทะเสนา 08184000466
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 15:59:36 GMT+0700 (ICT)

วันนี้ฉันได้อะไร

            ได้รู้ว่าในโลกนี้ยังมีอะไรอีกมากที่ต้องเรียนรู้ ซึ่งสิ่งนั้นอยู่ในตัวเราที่ต้องทำก่อน

เบญจรัตน์ วรรณสุทธิ์ 0892450128
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 16:00:07 GMT+0700 (ICT)

วันนี้ฉันได้ “การทำงานเป็นทีม”

นายอรุณ เหมทานนท์
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 16:00:43 GMT+0700 (ICT)

สิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับจากการสัมมนาในครั้งนี้คือ

“กลับไป จงทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า คนสำราญ งานสำเร็จ” ให้ได้ครับ

 

นายอรุณ เหมทานนท์

ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดยะลาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

โทร 073-203-516, 073-203-517, 089-738-9998, 081-174-4237

สายพร บัวสาย 089-956-1269
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 16:01:33 GMT+0700 (ICT)

ฉันได้อะไรเรื่องยุทธศาสตร์การบริหารงานบุคคล

 1. ทำงานให้มีความสุข สนุกกับการทำงาน
 2. ความรู้ ความสามารถ ศักยภาพพัฒนากันได้ตลอดเวลา เห็นคุณค่า มองความเป็นคน เป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน มีเกียรติและศักดิ์ศรี ให้โอกาสบุคลากรอย่างทั่วถึง
 3. ความเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์แล้วจิตใจให้บริการจะตามมา เอาใจเขามาใส่ใจเรา ประโยชน์สูงสุดย่อมตกอยู่กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน นั่นคือประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะได้รับ
วัลยา เบ็ญจนาวี 081-840-3750, 02-448-6359
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 16:02:07 GMT+0700 (ICT)

เป็นผู้นำให้ลูกน้องเชื่อมือ เชื่อถือและเชื่อใจ

สมเพียง ขาวสุวรรณ 081-8579051
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 16:16:56 GMT+0700 (ICT)

ได้รับความภาคภูมิใจที่เห็นสมาชิกในกลุ่มได้แสดงออกซึ่งการทำงานเป็นทีมซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการผลักดันองค์กรให้สำเร็จตามเป้าหมาย

พิเชษฐ์
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 16:17:28 GMT+0700 (ICT)

            จากการอบรมได้ความรู้คือ การสร้างคนในองค์กร ไม่ใช่จะสร้างเพียงระดับใดระดับหนึ่ง แต่ควรสร้างทุกคนในองค์กรทั้งหมด ให้รู้เท่าทันกัน หากรู้เฉพาะกลุ่มใด ระดับใดระดับหนึ่งเท่านั้น จะส่งผลต่อการสื่อสารความเข้าใจ ความรู้ที่ได้ไม่เป็นแนวเดียวกัน อาจจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงาน นอกจากนั้น ควรให้มีหลักจริยธรรม ให้มีจิตสำนึกที่ดีต่อองค์กร อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

นายจิระศักดิ์ ธัญญะประเสริฐ ผอ.สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพัทยา 0892450122
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 16:18:52 GMT+0700 (ICT)

สิ่งที่ผมได้รับจากการสัมมนาในวันนี้คือ

“คน”--> มูลค่าเพิ่มขึ้นทุกปี

“วัสดุ อุปกรณ์” --> เสื่อมสภาพ มูลค่าลดลงทุกปี

เพราะฉะนั้น ต้องเชื่อมั่นในคุณค่าของคน มองหาจุดแข็งของแต่ละคนแล้วนำไปใช้

นางสันทนา 0818777609
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 16:19:44 GMT+0700 (ICT)

            ได้รับความรู้ วิธีการเป็นผู้นำที่ดี และที่สำคัญที่สุด ต้องได้รับความศรัทธาจากผู้ร่วมงาน ต้องมองการณ์ไกล และต้องคิดเสมอว่า ทำไมต้องทำ ทำเพื่ออะไร และต้องทำให้สำเร็จสมดังที่ตั้งจุดมุ่งหมาย เพื่อความสำเร็จของหน่วยงาน/องค์กร

จันทรา 0819957698
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 16:20:21 GMT+0700 (ICT)

ได้รับความรู้เรื่อง การบริหารงานบุคคลว่า คนเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการบริหารงาน จึงต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีจริยธรรม และมีความสุขในการทำงาน โดยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยกระตุ้นให้บุคลากรเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เพื่อนำมาพัฒนาระบบงานให้สามารถบริหาร ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

กนกรัตน์ พุ่งมณีสกุล ศาลแรงงานภาค 8 โทร. 0811744233
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 16:36:45 GMT+0700 (ICT)

“การได้รับฟังการบรรยายจากอาจารย์ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ในวันนี้ ทำให้มีพลังในการทำงานมากขึ้นและจะนำไปปฏิบัติ”

พรรณี เอี่ยมสุขวงษ์ 0895691265
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 16:37:27 GMT+0700 (ICT)

วันนี้ท่านได้อะไรบ้าง

ได้ การบริหารงานบุคคลเป็นหัวใจสำคัญที่สุดในการพัฒนาองค์กร

เอื้อมพร สุขสวัสดิ์ 0818833363
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 16:38:12 GMT+0700 (ICT)

วันนี้ฉันได้อะไร 1 เรื่อง

            การพัฒนาบุคคลสำคัญที่สุด ให้ความสำคัญด้านจริยธรรม คุณธรรม เรียนรู้การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

ธนวรรศ 0818579056
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 16:38:46 GMT+0700 (ICT)

วันนี้ฉันได้อะไร

            การพัฒนาบุคคลสำคัญที่สุด เริ่มตั้งแต่การมีคุณธรรมและความผูกพันระหว่างกัน มุ่งทำอย่างมีความสุขและรักงานที่เราทำ ตลอดจนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 16:39:15 GMT+0700 (ICT)

การสื่อสาร

การฝึกอบรม

การจัดกระบวนการทำงานแต่ละหน้าที่

การสร้างคุณธรรมในการบริหาร

 • เป็นประเพณีสืบทอดกันมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง แต่เพิ่งจะมารวบรวมเป็นเอกสาร (จรรยาบรรณของพนักงาน) โดยมีอุดมการณ์
 1. ตั้งมั่นในความเป็นธรรม (คนต้องดีก่อน เก่งทีหลัง)

สร้างความเชื่อถือ ศรัทธา ได้รับการยกย่อง ต้องดูแลคนที่อยู่กับเราตั้งแต่เริ่มเข้ามาจนเขาออกไป

IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 16:39:52 GMT+0700 (ICT)

การจูงใจให้บุคลากรมีความรักและผูกพันในองค์กร

แนวคิด

 • โดยส่วนใหญ่ตุลาการและเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แล้วเสร็จเป้ฯวันๆ โดยไม่คำนึงถึงว่าจะมีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติคนอื่นหรืองานอื่นหรือไม่

วิธีการแก้ไข

 1. ปลูกฝังจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่ให้มีความรักองค์กรตั้งแต่แรกที่เริ่มเข้าปฏิบัติราชการ โดยสร้างให้รักศักดิ์ศรี ดำรงตนดี มีคุณธรรม
 2. ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในองค์กร
 3. ให้ค่าตอบแทนโดยเท่าเทียมกัน
น.ส.พรรุ่ง เทียมคำ 0848740858
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 16:52:53 GMT+0700 (ICT)
 • จากการได้มารับฟังท่านศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์มาให้ความรู้ ประสบการณ์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ดิฉันจะนำทุนเหล่านี้ไปบริหารองค์กร

IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ Thu Sep 24 2009 11:06:47 GMT+0700 (ICT)

กลุ่มรักองค์กร "ทำงานด้วยใจ"

"องค์กรมีประสิทธิผล เกิดจากคนมีประสิทธิภาพ"

ความสำเร็จขององค์กร เกิดจาก

1. คุณภาพ

2. ความคิดสร้างสรรค์

3. ความยืดหยุ่น เดินสายกลาง

 

IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ Thu Sep 24 2009 11:10:33 GMT+0700 (ICT)

ได้ Happiness Capital ทุนแห่งความสุข

- สุขที่ได้มาพัฒนาตนเอง

- สุขที่รับรู้ องค์ความรู้ใหม่

- สุขที่ได้แบ่งปันความรู้นั้นให้ผู้อื่น

- สุขที่จะได้หันกลับไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กรศาลยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยใจ ต่อไป

นางทัศนีย์ รังสิกรรพุม

ผอ.สนง.ประจำศาลแขวงพิษณุโลก

ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.พิษณุโลก 65000

โทร. 055-245549

โทรสาร. 055-245549

ธนวรรณ ไพลิน
IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ Thu Sep 24 2009 11:12:04 GMT+0700 (ICT)

การมาเข้าอบรมครั้งนี้ ได้ความรู้คือ ด้านการพัฒนาบุคลากร ในองค์กรได้มีการพัฒนาโดยการนำทฤษฎีต่างๆ มาอธิบาย ดังนั้นก็จะได้นำทฤษฎี ไปปรับใช้กับหน่วยงาน ให้เป็นเลิศต่อไป

 

IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ Thu Sep 24 2009 11:12:30 GMT+0700 (ICT)

ได้ทุนแห่งความสุข ในทุกๆด้าน

 

IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ Thu Sep 24 2009 11:13:11 GMT+0700 (ICT)

การบริหารงานบุคคล เป็นหัวใจขององค์กร

"คนเป็นสมบัติอันมีค่าขององค์กร"

 

IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ Thu Sep 24 2009 11:20:51 GMT+0700 (ICT)

หลักการบริหารงานในองค์กรที่ดี และมีประสิทธิภาพ จะต้องดำเนินการอย่างไร

1. การพัฒนาคนในองค์กรให้เกิดความรู้อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอมีทัศนคติที่ดี ต่อองค์กร ให้มีความรัก ทำงานอย่างมีความสุข การสร้างความผูกพันในการทำงานร่วมกัน อย่างเป็นกันเอง ไม่มองข้ามในช้องว่างระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา  มีความแบ่งปันส่วนร่วมในการทำงานร่วมกัน แนะนำการทำงานที่ถูกต้องให้แก่กัน หากทำงานผิดพลาดไม่ควรซ้ำเติม แต่ดึงกลับเข้ามาทำงานตามความสามารถที่เรามองเห็น มีความเป็นกลาง และสร้างระบบการทำงานที่มีการกระจายอำนาจให้ใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ถูกต้อง กล้าตัดสินใจ มีเหตุผล เพื่อนำไปพัฒนาคนภายใต้บังคับบัญชาให้เกิดความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป แต่ทั้งนี้จะต้องมีเป้าหมายในการทำงานที่ดี โดยมีแผนการทำงานที่ดี และมีคุณธรรม จริยธรรม

พรวิไล นิมรักแก้ว 081-2654704
IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ Thu Sep 24 2009 11:21:53 GMT+0700 (ICT)

1.ทำงานให้มีความสุข

2. เอื้ออาทรต่อกัน อย่าพูดให้คนผิดหวัง

ขวัญจิตต์ รุจีพิสิง
IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ Thu Sep 24 2009 11:24:23 GMT+0700 (ICT)

1. รู้แนวคิด และวิธีการในการบริหารจัดการบุคลากร และองค์กร ให้มีประสิทธิภาพ

2. ทำให้มีเป้าหมายในการทำงานอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

3. ทำให้ตนเองได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ มากขึ้น

โทร. 081-8390361

email : [email protected]

IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ Thu Sep 24 2009 11:25:30 GMT+0700 (ICT)

ได้ข้อคิดที่ประทับใจและที่กินใจมากที่สุด เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานบุคคลได้ดีคือ "คนอายุน้อยก็สามารถเป็นผู้บริหารได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่มีอายุมากเท่านั้น"

IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ Thu Sep 24 2009 11:26:42 GMT+0700 (ICT)

- เกิดความคิดริเริ่มในการพัฒนาบุคลากร

- เข้าใจถึงคุณธรรมและจริยธรรมอย่างแท้จริง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรและองค์กรต่อไปภายหน้า

นายสิงธร ไชยวุฒิ 081-8400443
IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ Thu Sep 24 2009 11:28:12 GMT+0700 (ICT)

การพัฒนาคนให้มีความเป็นเลิศ คือ การพัฒนาคนหรือผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กร ให้มองเขาเป็นมนุษย์ ไม่ใช่เน้นแต่ทฤษฎีเท่านั้น

IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ Thu Sep 24 2009 11:29:19 GMT+0700 (ICT)

ทุนแห่งความสุข Happiness Capital

ประทับใจกฎ 12 ข้อ และจะนำไปปฏิบัติทำจริง และนำไปขยายต่อในหน่วยงานให้เกิด Effectiveness

IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ Thu Sep 24 2009 11:31:59 GMT+0700 (ICT)

การเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ การเรียนรู้การทำงานตลอดชีวิต คิดเป็น วิเคราะห์เป็น คิดแบบวิทยาศาสตร์ คิดแบบสร้างสรรค์ สังคมการเรียนรู้ จิตสาธารณะ โดยเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

การบริหารงานบุคคลเป็นหัวใจของงาน เพราะคนเป็นสมบัติอันมีค่ายิ่งกว่าองค์กร

IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ Thu Sep 24 2009 11:35:38 GMT+0700 (ICT)

1. จุดประกายการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเป็นหนึ่งในทีมงานของสำนักงานศาลยุติธรรม

2. บรรจุ หลักสูตร HR ในการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารทุกหลักสูตร

3. สมควรเชิญท่านเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาทุนทรัพยากรมนุษย์ของสำนักงานศาลยุติธรรม

ผอ.บุบผา เชื้อเล่น

สนง.ประจำศาลจังหวัดนครปฐมแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

โทร. 089-2544821

IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ Thu Sep 24 2009 11:36:47 GMT+0700 (ICT)

ได้เรียนรู้ การสร้างความสุขในการทำงาน เพื่อพัฒนาตน ไปสู่เป้าหมายที่เป็นเลิศ ขององค์กร

ผอ.จิตต์ลักษณ์ ไพศาลพานิช

สนง.ประจำศาลแรงงานภาค 1

โทร. 081-8150140

เสรี 089-2802359
IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ Thu Sep 24 2009 11:38:14 GMT+0700 (ICT)

สิ่งที่ข้าพเจาได้ในการบรรยายในวันนี้คือ

ทฤษฎี HRDS

- ทำงานต้องมีความสุข

- ให้ความเคารพรัก นับถือ เพื่อนร่วมงาน

- เคารพศักดิ์ศรีของมนุษย์

- มีความยั่งยืน

 

IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ Thu Sep 24 2009 11:40:15 GMT+0700 (ICT)

พุทธทาสภิกขุ "งานได้ผล คนเป็นสุข"

พัฒนาคน

1. บวก

2. จุดแข็ง

3. ให้โอกาส

4. ให้ความสำคัญ

5. อย่าเอาเปรียบ

6. ความเป็นมนุษย์

7. รางวัล ค่าตอบแทน ที่เป็นธรรม

รักองค์กร เป้าหมาย ทัศนคติ ทีมเวอร์ค สามัคคี

IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ Thu Sep 24 2009 11:41:04 GMT+0700 (ICT)

มีความสุขในการที่ได้มานั่งฟังใน 3 ชม. นี้ รู้สึกว่ามีเวลาน้อยเกินไป การบรรยายมีประโยชน์ และคุ้มค่ามากที่สุด

IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ Thu Sep 24 2009 11:42:29 GMT+0700 (ICT)

ได้รับความรู้ในเรื่องการสร้างคุณธรรม และการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ผู้บริหารและ ผู้ใต้บังคับบัญชา การทำงานอย่างมีความสุข

IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ Thu Sep 24 2009 11:44:02 GMT+0700 (ICT)

จากการสอบถามความคิดเห็นสมาชิกในกลุ่ม เห็นด้วยกับกฎ 10 ข้อ ของ ดร.จีระ ข้อ 1. Quatations คือ "คนเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร" หากสำนักงานศาลยุติธรรมจะมุ่งสู่ความเป็นเลิศจะต้องเน้น "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์" อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

นางสาคร สีหบัณฑ์
IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ Thu Sep 24 2009 11:46:08 GMT+0700 (ICT)

1. จุดประกายในการบริหารงานบุคคล

2. ได้รับความรู้ในการสร้างความสัมพันธ์ กับผู้ใต้บังคับบัญชาให้แน่นแฟ้น

3. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณค่า

ศาลแขวงอุบลราชธานี

IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ Thu Sep 24 2009 11:49:30 GMT+0700 (ICT)

การพัฒนาบุคลากรให้เป็นทั้ง ผู้บริหาร และผู้นำที่มีคุณธรรม

1. ให้มีการอบรม ให้ความรู้แก่ผู้บริหารในด้านคุณธรรม และจริยธรรม

2. ผู้บริหารต้องมีสายตากว้างไกล ศึกษาจากบุคคลที่มีลักษณะ เป็นผู้นำที่ดี มีคุณธรรม ทั้งภายใจและภายนอกองค์กร

3. มีการติดตามประเมินผล จากผู้บริหารระดังสูงขององค์กร

4. ต้องแสดงออกให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นถึงความเป็นผู้นำที่ถูกต้องตามคุณลักษณะ ที่กำหนดไว้

5. ต้องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความห่วงหาอาทร เพื่อนำมาซึ่งการพัฒนาองค์กร

IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ Thu Sep 24 2009 11:51:46 GMT+0700 (ICT)

ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- นายสมยศ จันทร์งาม อายุ 58 ปี โทร. 081-9957705

- ตำแหน่ง ผอ.สนง.ประจำศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- ความรู้ จบการศึกษาแค่ ป.4  น.ธ.เอก เปรียญธรรม 4 ประโยค นอกจากนั้น ศึกษาด้วยตนเองมาตลอด

- ปัจจุบัน ยังเรียนรู้ตลอดชีวิต

- จึงเชื่อในความรู้ (ทุนทางปัญญา) การเรียนรู้ตลอดเวลา

กฤษฎา วงศ์พรหมเมศร์ 081-8284020
IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ Thu Sep 24 2009 11:54:59 GMT+0700 (ICT)

การบริหารคนในองค์กร (People Management)

การดึงศึกยภาพของคนในองค์กร ไม่ควรนำเอาจุดอ่อนของคนในองค์กรออกมา แต่ควรดึงเอาจุดแข็งของคนในองค์กรออกมา เพื่อให้เกิดการพัฒนา

ทั้งนี้ ผู้บริหารควรพิจารณาถึงจุดเด่น ของแต่ละคนในองค์กร และพยายามแก้ไขข้อบกพร่อง ของแต่ละคน เพื่อให้คนในองค์กร ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ ไปในทิศทางเดียวกัน

 

 

นัตฐิมา ไชยรัตน์ 089-9791244
IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ Thu Sep 24 2009 11:55:48 GMT+0700 (ICT)

หลักการใช้คุณธรรมนำชีวิตและองค์กร

อำไภย เจริญศรี 081-8724225
IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ Thu Sep 24 2009 11:59:20 GMT+0700 (ICT)

ทฤษฎี 8Ks ของอ.จีระ

ประการที่ 3  Ethical Capital  ทุนทางจริยธรรม

คุณธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมีในมนุษย์ทุกคน เพราะมนุษย์จะมีความรู้ดี เก่ง อย่างเดียวไม่ได้ จะต้องมีคุณธรรม ควบคู่ไปด้วย ดังนั้นมนุษย์จะต้องเรียนรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม

การเรียนรู้ทางโลก เรียนได้ทั้ง

 - ศึกษาเล่าเรียน

- อบรม

- ฝึกฝน

- ปฏิบัติ

- พัฒนา จนรู้จริง ปฏิบัติจริง มีประสิทธิผล ตลอดชีวิต

การเรียนรู้ทางธรรม

- ศึกษาเล่าเรียน

- ฝึกปฏิบัติ

- สมาธิ

- เป็นกิจวัตร จนเป็นนิสัย มีคุณธรรมตลอดไป

 

IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ Thu Sep 24 2009 12:01:42 GMT+0700 (ICT)
นายสุทัศน์ 081-8284013
IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ Thu Sep 24 2009 12:28:46 GMT+0700 (ICT)

ผมได้แนวคิดเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ และความสุขกับการได้ฟังในสิ่งที่อยากรู้ และอยากให้ทุกคนรู้เช่นเดียวกัน เมื่อหลายปีก่อนนี้ ผมได้เคยรับฟังคำบรรยายจากวิทยากรของปูนซิเมนต์ไทย ผมประทับใจมาก และอยากให้องค์กรศาล มีการคัดเลือกและพัฒนาคนอย่างมีระบบ เช่นเดียวกับปูนซิเมนต์ไทย จึงอยากให้อาจารย์ ได้เข้ามาให้ความรู้ด้านนี้ กับองค์กรศาลให้มาก เพราะผม แน่ใจว่า พวกเราขาดแคลนความรู้ด้านนี้ จึงไม่อาจพัฒนาไปได้เท่าที่ควร

นายอุทัย เพ็ญสุขสันต์
IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ Thu Sep 24 2009 14:50:02 GMT+0700 (ICT)

จากการรับฟังในวันนี้ ทำให้เห็นคุณค่าของคน ดังคำที่ว่า "คนเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร"

ดังนั้นต้องพัฒนาคนอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง

สิ่งที่ตรงใจมาก เพราะคิดตรงกับผม คือ เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และการทำงานอย่างมีความสุข

นายสมศักดิ์ สิมะเชต์
IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ Thu Sep 24 2009 14:52:27 GMT+0700 (ICT)

วันนี้ ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ และซึมซับ แนวคิดการบริหารงานบุคคลในองค์กร ได้มากกว่าเดิม ซึ่งสามารถนำไปทดลองปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลดี แก่ราชการ และให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี และเกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบกันมีแนวคิด ว่าบุคลากรทุกคนสามารถพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง ที่เหมาะสมกับคุณลักษณะที่มีอยู่ในตัว

IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ Thu Sep 24 2009 14:56:44 GMT+0700 (ICT)

วันนี้ ข้าพเจ้าได้รับความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลจากท่านอาจารย์อย่างมาก รวมทั้งจากรายการโทรทัศน์ที่อาจารย์จัดกับท่านพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา โดยสรุปได้ดังนี้คือ

1. การพัฒนาภาวะการเป็นผู้นำ จากประสบการณ์ของท่านวิทยากร

2. แนวความคิดที่จะทำอย่างไรให้มีการพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้นำด้วย และเป็นผู้นำที่มีคุณธรรม และจริยธรรม

3. เทคนิคการรักษาคนในองค์กร จากผู้มีความรู้และได้นำไปปฏิบัติแล้วประสบผลสำเร็จ ดังเช่น พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

4. การห่วงหาอาทร ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความจริงใจ เพื่อประโยชน์ขององค์กร

5. สามารถนำสิ่งที่ได้จากท่านอาจารย์บรรยาย และการตอบคำถามของท่านพารณฯ

สมชาย เณมานุรักษ์

ผอ.ศาลจังหวัดสกลนครแผนกคดีเยาวชนฯ

โทร. 081-8400454

IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ Thu Sep 24 2009 14:59:05 GMT+0700 (ICT)

ทุนมนุษย์ จากที่ได้รับฟังท่านอาจารย์วิทยากรบรรยายจบ พบว่าในหน่วยงานหรือองค์กรของเอกชนนั้น ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง หรือเป็นอันดับต้นๆ แต่ในส่วนราชการเรามองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอันดับท้ายๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดสรรงบประมาณ การกำหนดนโยบาย เราจะทำอย่างไรให้ส่วนราชการหรือองค์กรของราชการมองเห็นความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมไปถึงผู้บริหารระดับสูงขององค์กรศาล มองเห็นความสำคัญของทุนมนุษย์

นายพีระพงศ์ ศรี
IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ Thu Sep 24 2009 15:01:04 GMT+0700 (ICT)

1. แนวความคิดในเชิงบริหารจัดการตนเอง และผู้ร่วมงาน

2. หลักการในการจัดการทรัพยากรมนุษย์

3. หลักการทำงานได้ด้วยความสุข บนพื้นฐานการจัดการบริหารอารมณ์ที่ดี ที่สุด

4. แนวความคิดการจัดทำกลยุทธ์ การวางแผน การวิเคราะห์เป็น

5. ได้แนวความคิด ในการจัดจรรยาบรรณของข้าราชการที่ดีที่สุด

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า