การดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 การดำเนินการทางวินัย 


การดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

งานวินัย
1.  การส่งเสริมวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
     ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
        1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สาเหตุการกระทำผิดวินัย การเสริมสร้างวินัยจรยธรรม ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัยและจริยธรรม
        2.  ให้คำปรึกษา แนะนำเรื่องเสริมสร้าง และพัฒนาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
        3.  ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการเสริมสร้าง และพัฒนาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
        4.  จัดทำและสนับสนุนการจัดทำเอกสาร คู่มือ สื่อ เกี่ยวกับการักษาวินัยและการป้องกันการกระทำผิดวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
        5.  ติดตามประเมินผลการพัฒนาวินัย จริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.  การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ
     ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
        (1) การดำเนินการทางวินัยแก่ผู้กระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง
             ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
                1.  รับเรื่องร้องเรียน เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
                2.  ร่วมเป็นคณะกรรมการสืบสวน/อบสวนวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
                3.  ตรวจสอบสำนวนการสืบสวน สอบสวน พยานหลักฐานและเสนอความเห็นเพื่อให้มีการพิจารณาลงโทษทางวินัย หรือให้ความเห็นในระดับโทษทางวินัยที่ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง
                4.  ประสานกับหน่วยงานหรือเขตพื้นที่การศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัยในกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทำผิดวินัยร่วมกัน
                5.  ให้คำปรึกษาแนะนำ อบรมและพัฒนาผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินการทางวินัย
                6.  จัดทำสรุปรวบรวมเอกสารหลักฐานการดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอต่อองค์คณะบุคคลผู้มีอำนาจพิจารณา หรือหน่วยงานบังคับบัญชา
                7.  ดำเนินการออกคำสั่งลงโทษตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด
        (2) การดำเนินการทางวินัยแก่ผู้กระทำผิดวินัยร้ายแรง
             ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
                1.  รับเรื่องร้องเรียนและสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นตามกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ถูกกล่าวหาว่า กระทำผิดวินัย
                2.  ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเมื่อสอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้วปรากฏ  กรณีมีมูล การกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
                3.  ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนและพิจารณา
                4.  ตรวจสอบสำนวนการสอบสวนพิจารณาพยานหลักฐานและเสนอความเห็นเพื่อให้มีการพิจารณาสั่งลงโทษทางวินัย หรือให้ความเห็นในระดับโทษทางวินัยที่ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง
                5.  ประสานงานกับหน่วยงานหรือเขตพื้นที่การศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัย  กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทำผิดร่วมกัน
                6.  จัดทำสรุปรวบรวมเอกสารหลักฐานการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสนอ องค์คณะผู้มีอำนาจพิจารณาหรือหน่วยงานบังคับบัญชา
                7.  ดำเนินการออกคำสั่งลงโทษตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด
3.  การสั่งพักราชการ สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
     ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
        1.  เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงและมีสาเหตุให้สั่งพักราชการไว้ก่อน
        2.  เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงและมีสาเหตุให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
4.  การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ
     ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
        1.  ผู้สั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนจัดทำรายงานผลการดำเนินการเมื่อมีการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายพิจารณา
        2.  จัดทำรายงานผลการดำเนินการดำเนินการเมื่อมีการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายพิจารณา

งานอุทธรณ์และร้องทุกข์
1.  การอุทธรณ์
     ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
        1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษเพื่อใช้เป็น  แนวทางพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและการใช้สิทธิทางกฎหมายและการรักษาสิทธิ
        2.  รับเรื่องอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจพิจารณาและเสนอให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายพิจารณา
        3. ให้คำปรึกษาแนะนำสิทธิการอุทธรณ์ และการฟ้องร้องต่อศาลปกครอง ตรวจสอบคำอุทธรณ์ของครูและบุคลากรทางการศึกษา

2.  การร้องทุกข์
     ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
        1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาร้องทุกข์ เพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและการใช้สิทธิทางกฎหมายและรักษาสิทธิ
        2.  ให้คำปรึกษา แนะนำการร้องทุกข์และตรวจสอบคำร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
        3.  รับเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบพิจารณาและเสนอให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายพิจารณา
           
งานด้านกฎหมายและการดำเนินคดีของรัฐ
1.  การดำเนินงานด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในหน่วยงาน
     ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
        1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมทั้งการจัดระบบการจัดเก็บให้บริการทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
        2.  ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และตอบข้อหารือเกี่ยวกับข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ กรณีที่เป็นปัญหาทางกฎหมายให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
หน่วยงานในสังกัด
        3.  ส่งเสริม อบรม แนะนำให้ความรู้และพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบวินัย
          
2.  การดำเนินงานด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
     ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
        1.  ตรวจสอบการดำเนินการจัดทำนิติกรรมหรือเอกสารมีผลผูกพันทางกฎหมาย ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานในสังกัดมีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น สัญญาซื้อขาย
สัญญาจ้าง สัญญาเช่า สัญญาลาศึกษาต่อ สัญญาค้ำประกัน หนังสือรับสภาพหนี้  หนังสือมอบอำนาจ  การบอกเลิกสัญญา ฯลฯ
        2.  ดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการทางคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย คดีล่วงละเมิดสิทธิเด็ก คดีปกครอง ในกรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานในสังกัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้เสียหาย หรือมีส่วนได้เสียและประสานกับพนักงานอัยการเพื่อฟ้องคดีหรือแก้ต่างคดี
        3.  พิจารณาดำเนินการหาตัวผู้รับผิดชอบทางละเมิด และการใช้สิทธิเรียกร้องติดตาม ทวงถามให้ผู้ต้องรับผิดชำระหนี้แก่ทางราชการ
        4.  ให้ความช่วยเหลือ แนะนำ ปรึกษา แนวทางต่อสู้ คดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย คดีล่วงละเมิดสิทธิเด็ก คดีปกครอง รวมทั้งการเรียกค่าสินไหมทดแทนในกรณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานในสังกัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดอาญา ถูกจับกุมคุมขัง ถูกฟ้องคดีแพ่งถูกฟ้องคดีอาญา ถูกฟ้องคดีปกครองหรือถูกกระทำละเมิด
        5.  ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมายและปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 295423
 เขียน:  
 ความเห็น: 28  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

ภรรยาหลวง
IP: xxx.122.23.156
เขียนเมื่อ Sat Feb 20 2010 10:34:53 GMT+0700 (ICT)

มีพนักงานข้าราชการครู จ.บุรีรัมย์ แย่งสามีชาวบ้าน ชื่อ ญ.ทำตัวไม่เหมาะสมกับเป็นแม่พิมพ์ของชาติ เป็นเด็กอายุประมาณ 24 ทำงานเกี่ยวกับด้านเอกสาร

คนร้องทุกข์
IP: xxx.67.150.66
เขียนเมื่อ Mon Apr 26 2010 14:13:32 GMT+0700 (ICT)

เรียน หน่วยงานที่เยวข้อง

เรื่อง ร้องเรียนข้าชการครู

เนื่องจาก นางวาสนา ขุนทอง หรือครูจอย ประจำโรงเรียนเซ็นแมรี่ อุดรธานี(ข้อความนี้ไม่ได้มีเจตนาทำลายชื่อเสียงโรงเรียนแต่อย่างใด)แต่เพื่อการตรวจสอบที่รวดเร็ว

เนื่องจากครูวาสนา กระทำตัวไม่เหมาะสมกับการเป็นบุคคลที่น่ายกย่องในสังคม เธอแอบชอบสามีดิฉันอยู่เนื่องจากเมื่อก่อนเคยร่วมงานกัน ดิฉันและสามีอยู่กทม.แต่ครูวาสนาสอนอยู่ที่อุดรธานีเธอเป็นหม้าย ลูก2 คนแล้ว เธอพยายามทำทุกอย่างให้ครอบครัวดิฉันแตกแยก เช่นให้คนอื่นโทรหาดิฉันแล้วบอกว่าสามีดิฉันพาผู้หญิงมานอนที่บ้าน เวลาดิฉันไปทำงาน แต่สามีดิฉันกล้าสาบานว่าไม่เป็นความจริง ดิฉันตรวจสอบจากเบอร์ที่โทรเข้ามาโทรไปถามcallcenter ทุกเครือข่าย สรุปว่าเป็นซิมที่จดทะเบียนในภาคอีสาน ข้าพเจ้าจึงรู้ความจริง จากนั้นครูวาสนา ได้ใช้เบอร์ตู้บ้าง มือถือบ้างโทรมาด่าดิฉัน ส่งข้อความมาด่าบ้าง พยายามสร้างเรื่องให้ครอบครัวต้องมีปัญหา และสร้างความเดือดร้อนให้แก่ข้าพเจ้าเป็นอย่างมาก ทำงานก็ไม่มีสมาธิ เนื่องจากเธอเป็นผู้มีความรู้ล่าสุดเธอพยายามค้นหาประวัติดิฉันและได้เบอร์แม่ของดิฉันที่อยู่ต่างหวัด เธอโทรไปด่าแม่ของดิฉันสร้างเรื่องต่าง ๆนานา ซึ่งแม่ไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลย มันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง

ดิฉันต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและตักเตือนการกระทำที่ไม่เหมาะสมนี้ด้วย เพราะแม่ใคร ใครก็รัก ไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก

ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทุกท่านที่ยื่นมือ ยื่นความเป็นธรรมมาให้

ดิฉันกล้าสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าเรื่องที่ ร้องเรียนมาเป็นความจริงทุกประการ

ทีน
IP: xxx.207.35.52
เขียนเมื่อ Thu Oct 14 2010 12:39:09 GMT+0700 (ICT)

ร้องเรียน ครูโรงเรียนเชื้อเพลิงจังหวัดสุรินทร์ เป็นเมียน้อย ชื่อพัชรา วรวุธ มีการจดทะเบียนซ้อน ปลอมแปลงเอกการต่างๆ ชอบรุกราน เมียหลวง คนประเภทนี้ไม่น่าจะมาเป็นครูได้เลย รู้ทั้งรู้ว่าเขามีเมียมีลูกแล้ว ยังมาแย่งเขา แถมยังยุให้สามีฟ้องอย่าเมียหลวงอีก เรียนผู้มีอำอาจช่ายลงไปจัดการหน่อย สงสารเมียหลวงเขาถูกแต่รังเก ขออย่าได้นิ่งเฉย จะขอบพระคุณอย่างยิ่ง ขอความปรึกษาหน่อย อยากจะฟ้องเมียน้อยคนนี้จะฟ้องได้ที่ไหน มีขั้นตอนอย่างไร แบบไม่ค่าไช้จ่าย

แม่ของลูกที่ร้าวใจ
IP: xxx.29.41.121
เขียนเมื่อ Thu Oct 28 2010 14:41:56 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะดิฉันก็เป็นลูกผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องการความเป็นธรรมดิฉันมีลูกชาย อายุ ขวบเมื่อปีการศึกษาที่แล้วเขาเรียนอยู่ชั้นอนุบาล โรงเรียนวัดดอนเมืองทหารอากาศอุทิศเขตดอนเมืองกรุงเทพมีคุณครูเล็กเป็นครูประจำชั้น และมีครูหน่อย ปนัดดา ดีบ้านพร้าวเป็นครูพี่เลี้ยง ดิฉันให้สามีไปรับลูกบ้างตามสมควรพอมารู้อีที ครูพี่เลี้ยงที่ชื่อปนัดดา ดีบ้านพร้าวมามีอะไรกับสามีดิฉันแล้วทั้งที่เขามีสามีแล้วชื่อทวี ดีบ้านพร้าว และยังมีลูกอีก ๓ คน ฉันขอร้องเขาให้เลิกยุ่งกับสามีดิฉันแต่เขากลับหอบผ้ามาเช่าห้องอยู่กับสามีดิฉันเคยทำเรื่องไปถึงผ.อ.แล้วท่านแค่ทำทันบนเอาไว้แล้วเขายังบอกว่าถ้าเขายุ่งกับสามีดิฉันอีกเขาจะลาออกแต่เขาก็ยังแอบได้เสียกันรถที่ครูคนนี้ใช้ก็ชื่อสามีดิฉันดิฉันขอความเป็นธรรมด้วยนะค่ะ

คนหน้าด้าน
IP: xxx.49.193.28
เขียนเมื่อ Thu Nov 25 2010 21:33:44 GMT+0700 (ICT)

ผู้บังคับบัญชา รู้เห็นเป็นใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นชู้สาวกัน และมีการนอนกันในบ้านพักส่งเสียงรบกวนเพื่อนครูโสดด้วยกัน

ทำเอาหูไปนา เอาตาไปไร่ เพราะตัวเองก็คั่วผู้ใต้บังคับบัญชา (แบบว่าคอเดียวกันเลยฆ่ากันไม่ลง ) ฮ่า ๆๆๆ ว่างจะเอาชื่อมาลงนะจ๊ะ

IP: xxx.31.121.84
เขียนเมื่อ Fri Nov 26 2010 06:24:14 GMT+0700 (ICT)

ไม่แสดงตน [IP: 117.47.233.8]

เมื่อ 28 สิงหาคม 2553 10:39

#2151748 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

ผอ.ร.ร.มหาชนะชัยใครๆก็รู้มือถือสากปากถืออะไรก็ไม่รู้ ชอบดูถูก กลั่นแกล้งครูด้วยกัน หลงตัวเอง ที่ไหนได้ตัวทุจริตชัดๆ ไม่มีใครกล้าพูด ด่าครูน้อยยังกะขี้ข้าแบ่งพรรคแบ่งพวก ผอ.คนนี้แหละไม่มีสมองคิด ว่าคนอื่นดีนัก

ทำไมนิสัยเหมือนกับ ผอ โรงเรียนข้อยวะ โรงเรียนข้อยอยู่แถวชายแดนเด้อ สิบอกให้ แถมเริ่ดดดดดด แถะได๊

นักเรียนโง่คือหยัง แต่เรื่องเอาหน้าเพิ่นละโพดกว่าไผ๋

พูดดี ปฏิบัติแย่
IP: xxx.173.252.111
เขียนเมื่อ Wed Dec 01 2010 13:28:08 GMT+0700 (ICT)

นายสมเจต พูลมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ได้นำรถราชการ รถกะบะของโรงเรียนไปใช้ส่วนตัว สำหรับผู้บริหาร

เอาไปใช้ส่วนตัวได้ไหมค่ะ จะทำอย่างไรดีค่ะ

นายอลวน อลเวง
IP: xxx.120.161.56
เขียนเมื่อ Tue Dec 07 2010 14:14:41 GMT+0700 (ICT)

วันนี้ผมขออนุญาต แนะนำตัวเองครับ

กระผมชื่อ นายอลวน อลเวง เป็นผู้บริหาร ระดับ ซี คู่ (ยังคี่ไม่ออกครับผม)

กระผม กำลังมองหาคู่ เพราะว่า กระผม ต้องมี ผู้ช่วย ( ให้ครบ 4 คน)

ตอนนี้กระผม มีแล้ว 1 และ 2 คนที่ 3 กับ คนที่ 2 อยู่ที่เดียวกัน แต่คนที่ 4 ผมกำลังมองๆ หาอยู่

กระผม รูปไม่หล่อ แต่คารมดีเป็นต่อ หน้าตาต้องมาก่อน วิชาการ งานโชว์อะไร ที่หรู ผมจะต้องหราทันที

งบประมาณเท่าไหร่ ผมไม่อั้น ทุ่มสุด ๆ (ก็ไม่ใช่เงินผมนี่นา) ผมอยากด่าใคร ผมก็ด่า ทั้งต่อหน้าและลับหลัง

แบบว่า ผมไม่แคร์สื่อไงครับ ลูกน้องผมแต่ละคน หัวอ่อน ทั้งนั้น จนบางครั้งผมลืมตัว บอกว่าเขาโง่ครับ หุ หุ

ก็เขาโง่จริง ๆ นี่ครับ ใครล่ะ จะฉลาดแกมโกง เล่ห์เหลี่ยมไร้พรมแดนแบบกระผม หาไม่มีอีกแล้วครับ

ผมถนัดเรื่องหรูหรา และ เป็นนักสะสม หมายเลขต่าง ๆ ผู้ช่วยของผมแต่ละคนเก่ง ๆ ทั้งนั้น นะครับ

งานอดิเรก ยามว่าง กระผมชอบเล่นเกมส์ครับ เล่นการ์ด J Q K ช้อบ ชอบครับ กระผมเล่นในคอมพิวเตอร์ครับ

แฮ่ะ ๆๆ ชีวิตจริง กระผมไม่เคยเล่นการพนันทุกชนิด ซื่อสัตย์ต่อครอบครัวทุกครัว (เพราะกระผมมีหลายครัวครับ)

บุคลากรที่ผมชอบ จะต้องมีพฤติกรรม ทางชู้สาวยอดเยี่ยม ยิ่งท่านใด ฉาวโฉ่ กระผม ให้ 2 ขั้นเลยครับ

ผมชอบขู่ลูกน้องว่าจะตั้งกรรมการสอบ โดยเฉพาะพวกที่ ไม่เลียแข้งผม ผมถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มาก

แต่ถ้าลูกน้องคนไหน มั่วแบบชู้สาวกัน ในสถานศึกษา กระผมสนับสนุนครับ และไม่เคยคิดจะตั้งกรรมการสอบ

จะให้สอบได้ไงครับ บางคนก็เพื่อนกัน หยวน ๆ น่า คอเดียวกัน ประเดี๋ยวสอบไปสอบมา ผมจะโดนร่างแหด้วย

เรื่องนี้ผมขอละเว้นครับ ว่าง ๆ ผมจะมาแนะนำ ชื่อสกุลจริง นะครับ ขอตัวไปขู่ลูกน้องก่อน สวัสดีครับ

Fascinate
เขียนเมื่อ Tue Dec 14 2010 07:54:54 GMT+0700 (ICT)

จากมือซ้าย หรือมือขวาเอ่ย?

เนื้อร้ายที่เป็นบ่อนทำลายองค์กร

1. คนทำงานของตัวเองไปวัน ๆ คือครูที่ทำหน้าที่สอน (หน้าที่หลัก)

ทำอะไรเป็นทีม ก็คือ พวกพ้องตัวเอง (ทำตังแบ่งแยกจากคนส่วนมาก ก้าวก่ายงานกลุ่มสาระอื่นๆ)

ส่วนรวมที่ไม่เข้าร่วมที่ว่า คือ การไปประจบนายเป็นทีม

2. ด่าเจ้านาย ด่าว่าอย่างไร บ้าง (พิมพ์แจ้งรายละเอียดมาเลย)

อาจหนักถึงผู้ปกครอง คือใครหรือ นักเรียนก็บ่น

(ทำสำรวจโพล แบบโพลสวนดุสิต หรือยัง?)

เนื้อดีที่สร้างองค์กรยิ่งใหญ่

ผู้นำ (นำใครล่ะ เห็นแต่ตามหลังนายต้อย ๆ ) เสียสละ (กล้าเสียสละสามีด้วยหรือเปล่า)

ทุ่มเท ลงทุน สร้างทีม (ทีมพวกข้าขอเสนอหน้า ใครอย่าแตะ)

ขอยกย่องผู้ที่เขียนบทความนี้ ในองค์กร นายที่ควรปกป้อง คือ

นายที่มีความเป็นธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งต่อหน้าที่ลับหลัง

หมายเหตุ กรุณา อย่าลบ เพราะไม่ได้เอ่ยชื่อใคร คุณจะมาเดือดร้อนอะไรด้วย

แค่การเผยแพร่เอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร

ถ้าผู้ดูแลระบบจะลบ ให้แจ้งระเบียบในการโพสด้วย เพราะใช้คำสุภาพแล้ว

และไม่ได้ทำความเสียหายแก่ทางราชการ

ถ้าข้อความขี้ถูกลบ จะมีข้อความใหม่มาทันที

และอาจจะเป็นบทความเรื่องชู้สาวมาแทน

จากหน่วยงานคลื่นใต้น้ำ ปากจัดกัดไม่ปล่อย แห่งวงการครูพันธ์ใหม่หัวใจแกร่ง

พฤติกรรมครู
IP: xxx.7.176.230
เขียนเมื่อ Tue Dec 21 2010 21:57:32 GMT+0700 (ICT)

เรื่องพฤติกรรมครู  ในจังหวัดนครสวรรค์  ที่โรงเรียนมัธยมฯแห่งหนึ่งในตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ ครูผู้หญิงคนนี้สอนวิชาคณิตศาสตร์เป็นคนขอนแก่น อำเภอพล  มีสามีและก็พักอยู่ที่รร.วันศุกร์สามีก็จะมารับกลับบ้าน  แต่มาช่วงปลายปีที่แล้วสามีมารับก็ไม่ยอมกลับบ้านและได้เกิดเหตุการณ์ที่สามีนำปืนมายิ่งขู่ มาขว้างบ้านพักครูจนกระจกแตกเสียหายก็ไม่ยอมกลับบ้าน หลายต่อหลายครั้ง  เหตุที่ไม่ยอมกลับบ้านเพราะ เธอมาสนิทสนมกับครูชายรร.เดียวกันที่มีครอบครัวแล้ว  และก็ไปไหนมาไหนกันค่ำมืดดึกดื่น สามีก็มาอาระวาดหลายครั้ง  แต่ก็ไม่มีใครทำอะไรครูสาวคนนี้เพราะขณะนั้นผู้บริหารเองก็ไม่ธรรมดาเรื่องแบบนี้ เลยกลายเป็นว่าครูคนนั้นก็หย่ากับสามีและก็มาคบหากับครูชายอย่างเปิดเผย พาไปหลับนอนบนบ้านพักครูเดินเข้าออกอย่างไม่ละอายทั้งที่ลูกเมียของครูผู้ชายคนนั้นก็มาพักที่รร.ทุกเสาร์อาทิตย์  จึงอยากจะฝากให้ผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลวินัยครูมีมาตรการอะไรให้ชัดเจนครูคนนี้ไม่สมควรที่จะอยุ่ที่รร.นี้ตั้งแต่ช่วงสามีมาอาระวาดแล้วแต่กลับไม่มีใครทำอะไรสักนิด  เป็นเรื่องที่ฉาวมากเพราะครูสาวคนนี้ไม่มีความละอายต่อพฤติกรรมของตัวเองสักนิดเดียว  วอนผู้ใหญ่ช่วยลงไปตรวจสอบพฤติกรรมของครูสาวคนนี้ที  พฤติกรรมแบบนี้ไม่สมควรให้พักบ้านพักครูด้วยเพราะนี่รร.ไม่ใช่ ร.ร.

1234
IP: xxx.172.139.237
เขียนเมื่อ Fri Dec 24 2010 10:47:45 GMT+0700 (ICT)

จากคำถามที่ไม่เข้าท่าว่า ดร.ประยงค์ แก่นลาและนส.สุธันยา ศรีลารักษ์ เค้าเป็นอะไรกัน ทำไมถึงสนิทกันมาก สุธันยาพูดตอแหลอะไร ประยงค์ก็เชื่อหมด ไม่ใช้สมองคิด

ตอบ เขาไม่ได้เป้็นอะไรกันหรอกเป็นผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้ผู้บังคับบัญชากันอย่าพูดแบบไม่เข้าท่า คอยจับผิดคนนั้นคนนี้ไปวันๆไม่คิดจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินนี้เลยเหรอ

คณบดี ดีวงศ์
IP: xxx.19.66.227
เขียนเมื่อ Sun Jan 16 2011 09:21:40 GMT+0700 (ICT)

มีครูผู้ชายชื่อ ท. สอนอยู่ในอ.หนองสองห้องจ.ขอนแก่น แอบคบกับนักเรียนแบบชู้สาวนักเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกัน ครูคนนี้มีลูกมีเมียแล้วคนในอ.หนองสองห้องรับรู้พฤติกรรมของครูผู้ชายคนนี้ดีเพราะเห็นเดินกอดกันเวลามาเดินซื้อของแบบไคนที่พบเห็นโดยไม่อายโดยเฉพาะเพื่อนครูในโรงเรียนเดียวกัน แอบคบกันตั้งแต่ม.๒จนม.๓ก็ไม่มีใครกล้าร้องเรียนครูคนนี้สักคน

คณบดี ดีวงศ์
IP: xxx.19.66.227
เขียนเมื่อ Sun Jan 16 2011 09:22:20 GMT+0700 (ICT)

มีครูผู้ชายชื่อ ท. สอนอยู่ในอ.หนองสองห้องจ.ขอนแก่น แอบคบกับนักเรียนแบบชู้สาวนักเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกัน ครูคนนี้มีลูกมีเมียแล้วคนในอ.หนองสองห้องรับรู้พฤติกรรมของครูผู้ชายคนนี้ดีเพราะเห็นเดินกอดกันเวลามาเดินซื้อของแบบไคนที่พบเห็นโดยไม่อายโดยเฉพาะเพื่อนครูในโรงเรียนเดียวกัน แอบคบกันตั้งแต่ม.๒จนม.๓ก็ไม่มีใครกล้าร้องเรียนครูคนนี้สักคน

IP: xxx.174.5.131
เขียนเมื่อ Thu Feb 24 2011 15:24:02 GMT+0700 (ICT)

ครูทุกวันนี้ไม่มีจรรยาบรรณเอาซะเลย ไม่รู้สามี-ภรรยาใครมั่วไปหมด ผู้หญิงก็หน้าด้าน ผู้ชายก็หน้าทน ซ้ำยังมาระรานภรรยาเขาและสามีก็หลงจนตีลูกเมีย ภรรยาทำดีแค่ไหนก็มองไม่เห็น สันดารชอบมั่วเซ็กซ์ วอนผู้มีอำนาจช่วยจัดการหน่อยค่ะ

น้าที่เป็นครู
IP: xxx.52.216.81
เขียนเมื่อ Fri Feb 25 2011 10:31:06 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์สุวิทย์  เพชรนารายณ์อยู่โรงเรียนสัตหีบสาขา 1 พูดไม่เพราะไม้ให้เกียรตฺผู้ปกครองกล่าวหาว่านักเรียนอยู่ในภาวะกลุ่มเสี่ยงพอถามว่ามีพฤติกรรมอย่างไรกลับไม่ตอบและใช้คำไม่เหมาะสมถามดี ๆ กลับตอบไม่ดีควรให้กลับไปรับการอบรมจรรยาบรรณครู - อาจารย์ไม่รู้ว่ามาเป็นอาจารย์ได้อย่างไรไม่มีเห็นผลควรมีจิตสำนึกของความเป็นครูให้มากกว่านี้ไม่ใช่ใช้แต่อารมณ์อยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงไปตรวจพฤติกรรมด่วนทำให้นักเรียนไม่อยากไปเรียนเพราะโดนคุกคามโดนว่ากดดันนักเรียนอาจารย์ที่มีพฤติกรรมแบบนี้ควรออกไปอย่าให้เสียสถาบันของการศึกษา

ใช้การปกครองแบบสองมาตรฐาน
IP: xxx.164.158.142
เขียนเมื่อ Fri Mar 18 2011 14:04:53 GMT+0700 (ICT)

ที่ อบต.บาง.....จ.ฉะเชิงเทรา ก็มีเหมือนกันใช้การปกครองลูกน้องแบบ 2 มาตรฐาน ใครพวกเมียไม่เคยโดน ใครไม่ใช่พวกเมียกูโดน(เป็น อบต.ที่สวยที่สุดในฉะเชิงเทรา) เมียเป็นข้าราชการแต่เวลาตัดสินปัญหากลับใช้ความรู้สึกตัดสินไม่ชอบหน้าใครคนนั้นซวยจริงๆ

บังคับไม่ใช้กู้ เพื่อ ผลประโยชน์ของตนเอง
IP: xxx.10.6.132
เขียนเมื่อ Mon Aug 15 2011 09:19:28 GMT+0700 (ICT)

ทหาร ในจังหวัดลพบุรี หลาย ๆ กองพัน หรือ ค่าย ต่าง ๆ ถูกจำกัดสิทธิ์ ในการกู้เงิน กับธนาคารกรุงไทย ที่ให้ ข้าราชการกู้เงิน 100 เท่าของเงินเดือน แต่ทางผู้บังคับบัญชาไม่เซ็นต์เอกสารให้ เนื่องจากให้กู้แต่ กับ สหกรณ์ ซึ่งกู้ได้น้อย และ หักตลอดจนเงินเดือนไม่เหลือในแต่ละเดือน และทางผู้บังคับบัญชา ก็ไม่สนใจในส่วนด้านนี้ และ ให้แต่กู้สหกรณ์ เนื่องจากผู้บังคับบัญชา จะได้รับผลประโยชน์ กับการกู้กับสหกรณ์(ผลประโยชน์คือเงินปันผลต่าง ๆ ในระดับผู้บังคับที่ไม่เดือดร้อนเรื่องเงิน) แต่ทาง ข้าราชการชั้นผู้น้อยต้องการกู้เพื่อให้ได้เงิน มาปิดหนี้ ย่อย ๆ และจ่ายชำระเพียงด้านเดียว เพื่อให้เหลือเงินเดือน ไว้ใช้บ้าง ตอนนี้ข้าราชการทหารชั้นผู้น้อยจะตายแล้ว รบกวน ผู้มีอำนาจผู้ดูแลหน่อย ไม่ใช้ให้สิทธิ์ขาด แม้แต่ การดำรงชีวิตให้ครอบครัว ก็ยังมาบงการอีกอย่างนี้ เรียกว่าอะไร แจ้งให้ทราบด้วย

......
IP: xxx.130.154.143
เขียนเมื่อ Sat Sep 24 2011 22:29:55 GMT+0700 (ICT)

ดิฉันอายุ24มีแฟนเปนครูอายุ39เปนครูช่างคบกันมาสองปีแรกๆก็ดีหลังๆไปแปลกๆไม่ค่อนมาหาแร้วก็มาจับได้ว่าเค้าแอบไปมีอะไรกับเด็กนักเรียนในโรงเรียนเค้าเองซึ้งมีพาณิชย์ด้วยพึ่งมาจับได้เมื่อเดือนสิงหานี้เองเค้าหลอกมาเกือบ2ปีความลับหลายๆอย่างก็เริ่มแตกเค้ามีผู้หญิงอีกหลายคนมากสรุปเค้าบอกเลิกกับทุกคคนรวมทั้งฉันด้วยแร้วเค้าก็จะไปแต่งงานกับผู้หญิงอีกคนที่ทำงานกระทรวงศึกษาธิการแร้วฉันก็ไปโว้ยวายจนเข้าไม่ได้แต่งกัน มาหลังๆเค้าตีตัวออกห่างไม่รับผิดชอบอะไรเรย ฉันบอกเค้าว่าฉันจะไปร้องเรียนว่าเค้าไม่รับผิดชอบฉันเค้าบอกว่าเค้าเปนครูเอกชนเค้าไม่สนใจอยู่แร้ว ฉันก็เรย งง งง ว่าทำไมครูเอกชนก็เอาผิดอะไรไม่ได้เรยหรอ

**แต่อยากจะบอกว่าครูช่างยนต์ที่นี้ทั้งแผนกไม่สมควรที่จะเปนครูเรยสักนิดเดียวเพราะว่าเท่าที่ฉันคบกับแฟนมาได้เจอเพื่อนเค้าได้รู้เรื่องต่างๆมาตลอด ว่าพวกเค้าชอบไปเอาเด็กพาณิชย์ในโรงเรียนพวกเค้าเองนั้นล่ะมาเปนกิ๊ก รวมทั้งแฟนฉันด้วยเพื่อนเค้าก็แนะนำมาให้แต่สำหรับแฟนเราไม่รู้เรยเค้าแค่เล่าแต่เรื่องเพื่อนๆเค้าเท่านั้น ถ้าใครอยากรู้ว่าโรงเรียนอะไรเมล์มาแร้วจะบอก เรื่องนี้เปนความจิงทุกอย่างที่ฉันกล้าเอาตัวเองรับรอง มีลูกมีหลานอย่าได้เอาไปเข้าที่นี้เรย ใครที่รู้ว่าควรจะไปร้องเรียนที่ไหนแนะนำให้หน่อนนนะค่ะเพราะอยากให้เค้าจำบ้างว่าผู้หญิงไม่ใช่ของเล่นที่จะมาเอาแร้วก็ทิ้ง ขอบคุณค่ะ

ชาวบ้าน
IP: xxx.77.241.3
เขียนเมื่อ Fri Feb 03 2012 10:01:31 GMT+0700 (ICT)

มี ผอ.โรงเรียนประถม ท่านหนึ่งร่วมกับวัฒนธรรมอำเภอ (ชาวบ้านเรียก)ที่ ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด ทำตัวอย่าง

น่าเอือมระอา ยุยงชาวบ้าน, สร้างความแตกแยก,ไม่มีความยุติธรรม,ไม่มีจริยธรรมในจิตใจ ไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านทั้งๆที่ท่านก็โตมาในสถานที่เช่นนั้น ทำตัวเป็นหัวโจกยกพวกชาวบ้าน(เป็นเครื่องมืออย่างดีคือ ผญบ.)เข้าทำการที่เป็นประโยชน์ของตัวและพวกพ้องโดยไม่สนใจเพื่อนบ้านที่ไปเบียดเบียนเขา...ลุ่มหลงอำนาจ แทนที่จะพัฒนาเด็ก สอนเด็กให้รู้หนังสือ เป็นคนดี แต่กลับไปสอนพ่อของเด็กลักขโมย...มันไม่ถูกต้อง...วัฒนธรรมอำเภอ แทนที่จะมีจริยธรรม คุณธรรม ระอาแก่ใจบ้างก็ไม่มี หรือว่าเป็นเพื่อนกันแล้วสุมหัวกันทำเลวไปเลย...

ท่านทั้งสองน่ะมีความพร้อมทุก อย่ามาเบียดบังชาวบ้านเลย มันไม่สนุกหรอกนะ กับพฤติกรรมแบบที่ท่านปฏิบัติตัวทุกวันนี้

น้อน
IP: xxx.228.24.229
เขียนเมื่อ Fri Mar 16 2012 21:55:58 GMT+0700 (ICT)

ทำไมครูถึงชอบเป็นเมียน้อยครับ หรือว่าเงินเดือนน้อยเลยต้องหาเงินเพิ่มจากการเป็นเมียน้อยแล้วเงินดีครับ เพื่อนผมคนหนึ่งก็มีเมียน้อยเป็นครู อยู่ จ.สุโขทัย เมียน้อยชอบให้เพื่อนผมซื้อของให้ตลอดโดยเฉพาะเครื่องสำอางค์ครับ แปลกแต่จริง

ครู
IP: xxx.175.255.52
เขียนเมื่อ Mon Mar 19 2012 15:52:47 GMT+0700 (ICT)

ร้องเรียนตรงนี้แล้ว จะได้อะไรหรือไม่

นามสมมุติ
IP: xxx.175.34.175
เขียนเมื่อ Mon Sep 17 2012 02:19:07 GMT+0700 (ICT)

เด็กชายคนหนึ่ง อายุประมาณ เก้าปีเศษ เรียนอยู่ชั้น ป.4 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เหตุเกิดเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 เวลา 11.20 น.ได้ถูกครู ที่สอนหนังสือรายวิชา กอท. ชื่อนางทัศนา ท่าประสาร ใช้ชามกระเบื้องขว้างใส่ที่เด็ก กระเบื้องแตกบาดที่แขนข้างขวา เย็บ 5 เข็ม ครูท่านนั้นจึงพาเด็กมา โรงพยาบาลวัฒนานคร เพื่อรักษา แต่....ครูท่านนั้นให้ประวัติว่าเด็กเดินแล้วถูกกระเบื้องบาด ( ซึ่งเด็กเดิน 2 ขา ไม่ใช่ 4 ขา )ครูท่านนั้นได้กระซิบบอกแม่เด็กว่า ครูเป็นคนขว้างชามใส่เด็กเอง แต่ไม่ใช่เด็กคนนี้เป็นเด็กอีกคนหนึ่ง ซึ่งพลาดไปโดนเด็ก แล้วครูท่านนั้นยัดเงินใส่มือเด็ก500 บาทบอกว่าเป็นค่าทำขวัญ ซึ่งการกระทำครั้งนี้ครูบอกว่าโมโหเด็กอีกคนมาก แม่เด็ดก็ดีเกินไปบอกว่าแล้วก้อแล้วกันไปขออย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเป็นพอ และนำเงิน500บาท ไปคืน ผอ.แต่ผอ. งงมากเรื่องเกิดขึ้น ผอ.ไม่ทราบเรื่องเลย ( เหมือนครูจงใจปิดปัง )บอก *** และย้อนเรื่อง ตอนที่เด็กอยู่ ป.2 เด็กคนนี้โดนสุนัขของโรงเรียนกัด แล้วแม่เด็กคนนั้น ก็พูดคำเดิม แล้วก็แล้วกันไป สรุป เด็กคนนี้ซวยที่มีแม่แบบนี้ หรือ โชคร้ายที่เลือกเรียน โรงเรียนนี้ อยากให้ตรวจสอบครูคนนี้จังว่ายังมีความเป็นครูอยู่หรือไม่ น่าจะเข้าข่ายว่ามีอารมณ์ผิดปกติ และควรยกเลิกใบประกอบวิชาชีพครูได้แล้ว

ผู้เดือดร้อน
IP: xxx.51.103.33
เขียนเมื่อ Tue Dec 25 2012 17:46:23 GMT+0700 (ICT)

ครูโรงเรียนสระน้ำใสวิทยา บ.สระน้ำใส ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ได้บุกรุกที่ทางหลวงชนบทสายสระน้ำใส โดยปักเสารั้วลวดหนามหน้าที่ดินของนางสาวบุษบา ฮกทา ทำให้ไม่สามารถเข้าไปในที่ดินได้ขอให้ สปพเขต4

นครราชสีมาได้สอบด้านวินัยกับครูวีระศักดิ์ รุ่งเต่าด้วยเพราะได้รับความเดือนร้อนมาก 089-6976938

แฉ บ้านไกลเสนียด
เขียนเมื่อ Fri Mar 01 2013 13:11:33 GMT+0700 (ICT)

เป็นผอ.ทรุจริตข้อสอบให้ลูกสาว. ให้ได้มาในตำแหน่งครูพี่เลี้ยง.  โรงเรียนบ้านไกลเสนียด ต.หนองบัว อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์. (ยากให้ส่วนกลางลงมาตรวจสอบ )เห็นใจคนที่เขาไปสมัคร12คนไม่รู้เรื่องว่ามีการโกรงข้อสอบ) รูปด้านบนคือครูที่รักความถูกต้องไม่ชอบการกระทำของ ผอ. http://www.facebook.com/rungboonpok/posts/216939381786268

ผู้ปกครองเด็ก รร .ยุวทูต 2 อุบลราชธานี
IP: xxx.205.97.95
เขียนเมื่อ Mon Mar 18 2013 12:12:35 GMT+0700 (ICT)

มีครูคนหนึ่ง  ชอบมี อคติกับเด็กนักเรียน   กลั่นแกล้ง  และลำเอียง สารพัด  ไม่น่าให้เป็นครูเลย  แบบแกล้งเด็กที่ไม่มีทางสู้ คุณเคยเห็นไหม  เด็กขาด  1  ครั้ง  ให้  มส.  และพอ  ไปแก้  ไม่ให้แก้  กว่า จะแก้ได้  เลือดตาแทบกระเด็น เด็กคนนี้แย่ตรงไหน  ถึงได้เกลียดขนาดนั้น    1. มาสาย เข้าแถวไม่ทัน   2.เป็นผู้นำเพื่อนในการต่อรองกับอาจารย์ หลายกรณีที่เด็ก  ม .6  ทุกคน เห็นต้องกัน

วััััััััันทนา
IP: xxx.26.54.72
เขียนเมื่อ Tue Nov 26 2013 20:31:43 GMT+0700 (ICT)

ดิฉันเป็นแม่เด็กนักเรียนชั้นอ.1 รร.วัดดอนมะเกลือ มีครูคนหนึ่งชอบตีลูกดิฉันเป็นประจำทุกวัน ไม่ที่หลัง ก็เอาไม้ตีที่มือ เพราะเขียนหนังสือช้า วันนี้ตีมากหน่อยประมาณ 5 ที แล้วก็สั้งห้ามไม่ให้บอกผู้ปกครอง การกระทำแบบนี้คุณคิดว่าดีหรือไม่กับการที่เป็นครู ดิฉันได้ทำเป็นครูการถามว่าเรื่องเป็นอย่างไร ก็ทำเป้นโมโห การควบคุมอารรมณ์ตัวเองยังทำไม่ได้แลย ลาออกจากการเป็นครูไปเถอะ บอกกับดิฉันว่าลูกของดิฉันโกหก เด็กแค่อนุบาล1 โกหกเก่งจริง ๆ ครูคนนี้มีชื่อว่า นางเกศิณี ณ ถลาง ขอประนามว่าไม่น่าจะครูขอให้ลาออกมาเป็นแม่ค้าดีกว่า

จาก

หัวอกคนเป็นเม่

ชนิดาภา รู้ตระกูล
IP: xxx.175.252.208
เขียนเมื่อ Sat Nov 30 2013 16:30:36 GMT+0700 (ICT)

มโนทัศน์ “ประชาธิปไตย”

คำว่า “ประชาธิปไตย” (democracy) มีรากเหง้ามาจากคำภาษากรีกว่า “demokratia” ซึ่งหมายถึง “การปกครองโดยประชาชน” (popular rules หรือ rule of the people) เมื่อกล่าวถึงระบอบการเมือง คำนี้มักหมายถึงระบอบที่ประชาชนซึ่งเป็นสมาชิกของสังคมการเมืองร่วมกันตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสังคมส่วนรวม โดยทุกคนมีอำนาจการตัดสินใจที่เท่าเทียมกัน (equal power) อย่างไรก็ดี หากจะนำประชาธิปไตยมาใช้เป็นอุดมคติทางการเมือง ความหมายที่ว่ามานี้ยังไม่เพียงพอด้วยเหตุผลที่จะได้กล่าวต่อไป

เมื่อพูดถึงการปกครองโดยประชาชน (popular rule) เราสามารถคิดถึงการปกครองที่ประชาชนมีส่วนร่วมในความหมายแบบแคบ (narrow meaning) หรือความหมายแบบกว้าง (broad meaning) ก็ได้ กล่าวคือ สำหรับความหมายแบบแคบ การปกครองโดยประชาชนคือการยึดหลักในการตัดสินใจโดยเสียงข้างมาก (majority rule) กล่าวอีกนัยหนึ่ง สังคมการเมืองจะเลือกดำเนินนโยบายหรือออกกฎหมายโดยรับฟังความต้องการของประชาชนที่เป็นเสียงส่วนใหญ่ เชื่อกันว่าหลักเสียงข้างมากเป็นกระบวนวิธี (procedure) ในการตัดสินใจที่ดีและสมเหตุสมผลที่สุดในกรณีที่เชื่อว่าประชาชนทุกคนมีอำนาจตัดสินใจเท่ากัน หรือเสียงของประชาชนทุกคนต่างนับเป็นหนึ่งเสียงเท่ากัน อย่างไรก็ดี ข้อจำกัดของการเข้าใจการปกครองโดยประชาชนในความหมายแบบแคบอยู่ที่หลักเสียงข้างมากโดยตัวของมันเองไม่สามารถตอบคำถามต่างๆ เกี่ยวกับประชาธิปไตย เช่น ภายใต้ประชาธิปไตย ใคร ควรเป็นผู้ปกครอง (who rules) ควรใช้กระบวนวิธีใดในการปกครอง (by what procedures) กระบวนวิธีที่ว่านี้จำเป็นหรือไม่ที่ต้องเป็นหลักเสียงข้างมาก และหลักเสียงข้างมากควรใช้ภายในขอบเขตแค่ไหน (within what limits) หรือใช้กับเรื่องใดบ้าง (over what matters) รวมถึงระดับของการมีส่วนร่วมไตร่ตรองเพื่อการตัดสินใจที่เหมาะสมควรเป็นเท่าใด (with what degree of deliberation) คำถามที่สะท้อนแง่มุมอันเป็นเนื้อหาสาระเหล่านี้ จะช่วยให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นว่าประชาธิปไตยจริงๆ แล้วคืออะไร แต่ในเมื่อความหมายแบบแคบไม่ได้ให้คำตอบอะไรไว้ ก็เท่ากับว่าความหมายที่ว่านี้ยังไม่ใช่ความหมายที่ดีพอ ประชาธิปไตยที่เป็น “การปกครองโดยประชาชน” น่าจะมีความหมายที่กว้างไปกว่าการยึดหลักเสียงข้างมากในการตัดสินใจ

ในความหมายแบบกว้าง การปกครองโดยประชาชนหมายถึงการปกครองที่นำไปสู่สิ่งดีงามอย่างครบถ้วนบริบูรณ์สำหรับมนุษย์ ซึ่งถ้าพิจารณาจากความสามารถในการตอบคำถามเชิงเนื้อหาสาระของประชาธิปไตยแล้ว ความหมายนี้ดูจะได้เปรียบกว่าความหมายแบบแคบ เพราะชี้ชัดลงไปว่าการปกครองโดยประชาชนต้องเป็นไปเพื่อสิ่งที่ดีสำหรับมนุษย์ (the good) เสมอ อย่างไรก็ดี ความหมายแบบกว้างก็ยังมีข้อจำกัดตรงที่ไม่ได้ให้ความกระจ่างว่าสิ่งที่ดีสำหรับมนุษย์ที่พูดถึงนั้นหมายถึงอะไร ทั้งที่ประเด็นนี้นับวันจะยิ่งเป็นข้อขัดแย้งที่รุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระหว่างกลุ่มผู้ที่เห็นด้วยและผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับประชาธิปไตย ความขัดแย้งดังกล่าวเกิดจากคำถามว่าจริงหรือไม่ที่ระบอบการปกครองที่ดีสำหรับมนุษย์ควรเป็นแบบที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนระดับรากหญ้าเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อพวกเขา แม้จะเป็นปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนเกินไปกว่าความรู้ความเข้าใจที่พวกเขามี? หรือระบอบการปกครองที่ดีควรให้ผู้เชี่ยวชาญในประเด็นปัญหาเหล่านั้นเป็นผู้ตัดสินใจแทนประชาชน โดยให้กระทำอย่างยึดผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของประชาชนเป็นตัวตั้ง? นอกจากนี้ ยังมีคำถามว่าควรปฏิบัติอย่างไรต่อผู้ที่เป็นเสียงส่วนน้อย (minority) ในสังคม เสียงส่วนใหญ่สามารถจำกัดหรือลิดรอนสิทธิเสรีภาพของเสียงส่วนหรือไม่?

เมื่อเป็นเช่นนี้ เราจึงพบว่าเราไม่สามารถเข้าใจมโนทัศน์ “ประชาธิปไตย” ได้โดยดูที่ความหมายของมโนทัศน์เพียงอย่างเดียว เพราะดังที่ได้เห็นแล้วว่าความหมายทั้งแบบแคบและแบบกว้างยังทิ้งคำถามไว้ให้เราอีกมากมายว่าจริงๆ แล้วอุดมคติทางการเมืองที่ว่านี้มีลักษณะเช่นไรกันแน่ นอกเหนือไปจากการเป็น “การปกครองโดยประชาชน” และนี่เองได้ทำให้การถกเถียงเกี่ยวกับประชาธิปไตยกลายมาเรื่องของ “ความเข้าใจ” (conception) หรือการตีความ (interpretation) ประชาธิปไตยแบบต่างๆ ดิฉันขอใช้หลักนี้เรียกร้องค่ะ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญลูกกราบขอพระราชทานอนุญาตินะค่ะแจ้งให้สังคมทราบมารยาทของครูที่แฝงในสังคม ขออนุญาติสั่งสอนคนอิจฉาที่นี่เมืองไทยลูกไม่ชอบค่ะ ไม่เกี่ยวกับก่อนหลังแต่ มารยาทของคนในสังคม

ดิฉันอธิบายการกระทำของครู0819883231หมู่บ้านกิติชัยห้าเลขที่28เอาพ่อแม่พี่น้องม่แฝงอยู่ข้างบนบอกว่าจะมาข่มขืนดิฉันให้มาขโมยของตบตีเวลาพวกพี่ๆกลับให้พี่น้องมาข่มขู่ ให้เลิกกับนายไพฑูรณ์ ทำเสียงเจ้านายพระองค์นึง่ ว่าเป็นแฟนของนายไพฑูรณ์ นายคนนี้มาแกล้งป่วยให้เรียกกลับ เอาผู้ชายมานอนที่ห้องทึ่เอื้ออาทรตบตีนายไพฑูรณ์ ถ้านายคนนี้าวุ่นวายกับดิฉันจะทำให้กรมศิลปากรนาคนนี้เกรงใจ เลยไม่ค่อยได้มา ครูคนนี้ยื่นข้อเสนอว่าขอวิชาความรู้ให้เขาอยู่ในสังคมจะให้คบดิฉันไม่อย่างนั้นจะทำให้ญาติดิฉันอายนายคนนี้บังให้ดิฉัน ลองตรวจนะค่ะลูกหรือหลานแจ้งที่สังคมว่าไม่มีลูกจริงไหม แค่พอนายคนนี้ไม่อยู่ครูมาแกล้งสารพัดบอกว่าทำยังไงก็ได้ให้ออกตากเอื้ออาทรดิฉันอยู่ในห้องไม่เคยไปไหนเลยพอพวกพี่มาบอกไม่อยู่พอพี่ไปก็หาเรื่องนายไพฑูรณ์ขอยึดคืนเงิน ทำให้ไม่ใช่คน ครูคนนี้บอกว่าให้รีบหนีก่อนองค์กรจะทราบค่ะ ยังไม่พอมาติดเครื่องดักฟังก็อปปี้รสนิยมมาเอาหัวสมองที่ดิฉันไปเป็นของตนของที่ทุกคนฝากให้ไม่เคยได้เลยคล้อยไปบ้านครูคนนี้เข้ามาบังคับให้มาแกล้งดิฉันจะทำให้นายคนนี้เสียหายมาพาดพิงโดย ดิฉันขอเพิ่งองค์กร จัดการความเป็นธรรมตระกูลครูคนนี้ไม่มีสิทธิ์อันใดมาบุกรุกแอบฟังสู้อะไรไม่ได้เอายาเสพย์ติดมาใหยังไม่พอนะค่ะครูคนนี้ทำเสียเจ้านายพระองค์ว่าเป็นแฟนกันทำเสียงนอนต้องเอาพิสูจน์นะค่ะไม่อย่างนั้นจะไม่รับถ้าข้อความอันใดไม่เป็นความจริงทั้งหมดกราบขอโทษทีาพาดพิงใครค่ะ้ดิฉันและครูคนนี้โทษแม่ของลูกว่าเป็นคนทำกล่าวหาบ้านนายคนนี้ด่าว่าดิฉันสารพัดขอรบกวนให้ข้อความนี้นายไพฑูรณ์ เจริญสุข โทษแม่ของลูกนายคนนี้เป็นคนทำสร้างละครว่าให้หนีเลยเดี๋ยวองค์กรรู้เอาผู้ชายนอนที่ห้องดิฉันนี่ยังน้อยนะค่ะ และนี่แหละค่ะเหตุผลทั้งหมดที่ดิฉันตามส่งข้อความสังคทราบโทษอาดิฉันเรืีองมากทั้งที่เป็นคนเข้าหาความเป็นธรรมมาโทษอาดิฉันพอดีครูคนนี้อยู่ข้างบนแอบฟังดิฉันเลยต้องใช้กลยุทธ์ดูดข้อมูลเพราะโทษแม่ของลูกนายไพฑูรณ์ขอเพิ่งพี่ๆกรมศิลปากรหาความจริงตรวจสอบเอาเข้าเครื่องจับเท็จถ้าข้อความใดไม่เป็นความจริงกราบขอโทษค่ะเป็นข้อความหาความเป็นธรรมให้แผ่นดินห้ามต่อท้ายนี่แหละค่ะมูลทำให้เกิดเหตุทั้งหมดไหนค่ะสังคมเป็นแบบนี้จะทำอย่างไรทำไมคนในสังคมปล่อยให้มีคนแบบนี้ขึ้นในสังคม ข้อความอธิบายเพิ่มเติมของวันที่21ค่ะไม่ใช่ข้อความอื่นต่อเนื่องขาดตอนค่ะ แจ้งให้สังคมทราบว่าแม่ของลูกคือ ภรรยาหลวงลูกคือบายลักษณ์อักษรของสังคมหลวงค่ะ ดิฉันกราบขออนุญาติไม่ใช่ทำโดยไม่มีใครทราบค่ะลูกใช้กฏของปรัชญาเชนอธิบายกราบขอสังคมนะค่ะคนผิดต้องโดนประนามค่ะเพราะดิฉันเอาผิดเป็นคนๆในเมื่อพูดภาษาไทยไม่เข้าใจต้องแจ้งคนในสังคมทราบเท่ากับจำนวนคนในสังคมไม่เกี่ยวกับองค์กรหรือคนอื่นนะค่ะราชการทั้งสองเท่านั่นค่ะ ถ้าเห็นเหตุผลของวันนี้เท่ากับคำว่าอนาคตที่แจ้งไว้ค่ะ ขอรับคนเดียวไม่มีใครสอนค่ะนิสัยส่วนตัวเองโดยตรงขอนะค่ะดิฉันขอทวงนะค่ะคิดว่าบ้านดิฉันตอบแทนแผ่นดินมิใช่น้อย นี่คือเหตุผลส่วนตน แต่เป็นส่วนหนึ่งของการอธิบาย ให้คนในสังคมทราบขออีกนิดนึงค่ะ ก่อนรับเช็คนิดนึงนะค่ะเพราะถ้าสอนวิทยาศาสตร์แล้วเป็นแม่พิมพ์ได้ไหมค่ะเอาเ้ามาล้อเล่นเอาพิสูจน์เข้าเครื่องจับเท็จนะลองเช็คดูที่โพสต่างๆนะค่ะทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้นเป็นพฤติกรรมแค่คร่าวๆของราชการครูภรรยาน้อยภรรยาหลวงอยู่ปทุมมีลูกด้วยกันใช้เบอร0819883231หมู่บ้านกิติชัยห้าเลขที่28ยังนะค่ะขออีกนิดค่ะราชการคนนี้เป็นคไปหาอาดิฉันบอกอาดิฉันเรื่องมากบอกดิฉันว่านายคนนี้ฆ่าช..ลองตรวจสอบนะค่ะครูคนนี้สร้างละครพอทุกคนไปบอกขู่ดิฉันอย่าฟ้องใึครไม่อย่างนั้นจะไปฟ้องพ่อของลูกทำให้บ้านดิฉันอายู มาทำดิฉันแบบนี้สมควรไหมที่ดิฉันจะเอากลับเข้าไปหาที่บ้านดิฉันมาหาแม่ให้เลิกทำละครสารพัดเพราะอิจฉานายคนนี้ไม่ทราบค่ะทิ้งให้ดิฉันอยู่คนเดียวค่ะ์คล้อยหลังจากองค์กรก็สร้างละครตอนองค์กรอยู่เนียนค่ะของที่ทุกที่ทุกองค์กรฝากให้สลึงไม่เคยได้เอาผู้ชายมานอนที่ห้องดิฉันในเอื้อให้มาขโมยของตบตีบอกองค์กรว่าดิฉันไปเอาเงินเรื่องที่ไม่เคยไปไหนเลย ต้องกราบวอนขอองค์กรให้ความเป็นธรรมกับเจริญสุขคนอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานของนายคนนี้ดิฉันมีเรื้องแค่สองคนนี้นี่แหละค่ะที่ต้องทำแบบนี้เข้าไปหาพ่อของลูกเข้าไปหาอาหาแม่อะไรไม่ทราบค่ะรบกวนตรวจสอบราชการคนนี้นะค่ะ ห้ามแปลงข้อความหาความเป็นธรรมให้สังคมทั้งสิ้นค่ะไม่ใช่อื่นใดทุกข้อความที่กล่าวมาข้างต้นเป็นข้อความหาความเป็นธรรมให้กับแผ่นดินและองค์กรเท่านั้นต้องเอาบุคคลากรทั้งสามเข้าเครื่องจับเท็จแล้วจะทราบความจริงค่ะทำยิ่งกว่านี้นี่แค่ข้างต้นดิฉันถึงเป็นขนาดนี้ค่ะ ห้ามแปลงอื่นนะค่ะ

จนทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้รับความรับผิดชอบก็ต้องขอการรายงานนะค่ะเพราะความเสียหายไม่ใช่บาทสองบาทขอโทษทุกที่หรือทุกข้อความที่มากน้อยถ้าใช้ข้อความธรรมดาราชการไม่สนใจต้องใช้จำนวนมิได้ท้าทายแต่อย่างใดค่ะแต่ต้องใช้กลยุทธ์ของดิฉันค่ะกราบขอโทษนะค่ะ ขอรับผิดแทนค่ะแต่ต้องมีการสั่งสอนราชการที่เอาเปรียบขอนะค่ะถ้าได้คืนจะรีบบอกและหยุดค่ะ ทุกวันจะเป็นข้อความหาความเป็นธรรมเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนค่ะเพราะทุกที่ไม่ใช้วิธีเผด็จการจึงทำให้ราชการใช้วิธีได้คืบจะเอาศอกจนได้ใจแต่เป็นแสงของสังคมและทำอะไรไม่มีความทรงจำจึงต้องใช้วิธีบางอย่างในคำอธิบายทั้งหมดรวมกันหนึ่งปีทุกที่สิบเอ็ดเดือนค่ะดิฉันใช้ข้อความนี้ทั่สทุกที่และสังคมคิดส่าเสียหายไหมค่ะถึงเฉยไร้ซึ่งเหถผลของส่วนรวมที่บอกว่าคิดถึงคนหมู่มากค่ะ จะไม่ทำร้ายใครก่อนถ้าไม่มาทำร้ายดิฉันก่อนจำนวนที่มากขอให้ทราบว่าอะไรที่ไม่มีเหตุย่อมไม่มีมูล ข้อความเท่ากับระยะเวลาที่ทำให้ทุกที่เสียหาย

อย่าตัดสินคนด้วยการมองคนและอย่าเหมารวมว่าใครไม่มีดิฉันรับคนเดียวตระกูลดิฉันไม่เกี่ยวขออธิบายจะทำทุกวันจนกว่าจะมีคำบอกเล่า และเป็นกรกระทำส่วนตนเท่านั้นไม่เกี่ยวส่วนรวมรับทราบนะคะจะมากจะน้อยล้วนเป็นการกระทำส่วนตนที่โดนคนส่วนรวมทำร้ายที่ที่ส่วนรวมอยู่ต้องทราบข้อความเดิมอธิบายเพิ่มทุกวันแค่นั้นค่ะ ทุกข้อความทุกที่ทุกวันมากน้อยจะเหมือนกันในคำอธิบายทึาผ่านมาทั้งสิ้นค่ะก่อนขึ้นรับตำแหน่งตกลงจะทำตามกฏของสังคมได้ตำแหน่งทำอะไรไม่เห็นหัวใครละเมิดกฏเรียกร้องเข้าตนไม่สนใจสนแต่ฉันมีตำแหน่งทำอะไรต้องสนใจฉันใครร้องไม่ต้องมอง ไม่เห็นแก่ส่วนรวมเอาส่วนตนเข้าว่าวิ่งหาสังคมพอสังคมให้บทลงโทษไม่รับ ความเป็นตน อยู่ไหนค่ะ พอใครร้องเข้าโดนทำร้องพอทำเขาไม่ผิดให้สมเภชตัวเองและถามดิฉันโพสแบบนี้สมควรไหม ดิฉันจึงของถามกลับ แล้วสมควรไหมล่ะค่ะมี คำตอบที่สังคมแยกว่าสมควรหรือไม่ดิฉันจะหยุด ดิฉันขออธิบายนิดหนึ่งค่ะ ก่อนที่จะช่วยหรือเข้ามายุ่งช่วยกรองแบบสังคมว่าควรหมดอย่สใช้วิธี เอาเรื่องส่วนตัวตัดสินประเทศอย่ามองแค่อายุช่วยมองและช่วยช่วยให้เป็นธรรม ที่ใช้ ธ ไม่ใช่ ท นะค่ะ ดิฉันไม่เห็นด้วยในเรื่องบางอย่างที่คิดแทนคนอื่นจะทำใหทุกข์เพราะเรื่องของคนอื่นที่ใช้คำว่าส่วนตนนะค่ะ ประโยคนี้ได้ชี้ว่าส่วนตนอธิบายคงเป็นส่วนรวมซะเปล่า ถ้าคำพูดดีๆคนในสังคมไม่เข้าใจครั้งเดียวอ่านไม่เข้าใจต้องหลายครั้ง เผื่อจะสะดุดตามองเห็นคนนอกสังคมบ้างมิกล้ากล่าวโทษวครแต่เป็นที่มีความคิดไม่ใช่ใครว่าอย่างไรอย่างนั่นคิดออกคิดเป็น และไม่ตามใคร เพราะนี่คือความคิดส่วนตนแบบคนไม่มีวุฒิแต่คิดว่าเสนอและร้องในที่ที่ทุกคนเรียกว่าประชาธิปไตย ค่ะ ขออนุญาติเพิ่มเติมอีกนิค่ะ ทุกคนคงสงสัยว่าหาความเป็นธรรมรู้กาละเทศะหรือเปล่าเป็นหรือเปล่ามีวุฒิหรือเปล่า ถ้าโพสครั้งเดียวก็คงไม่มีคนมองและไม่มีใครตามเรียกว่ากลยุทธ์ผิดไหมกฏ ไม่ผิดนนะค่ะ ทุกอย่างที่ดิฉันเป็นกติกา กฏข้อความหาความเป็นธรรม รู้กาละเทสะไหม รู้ รับทราบ กาล กาลเวลาทำตามกาลเวลา เท คือข้อความในความคิดที่เทให้ทราบ ศะ มิใช่ศะอื่นใดค่ะแต่สะสมทั้ง จึงขอแจ้งทราบรับตามกาลเวลาที่สะสมเรื่องหาควา

มเป็นธรรม ตามวุฒิที่ได้รับตามสังคมมอบให้คือ ไม่สนใจไม่ต้องเคารพ เหมือนคนไม่มีวฒิ คือระรานอันตพานเหมือนทีาได้รับค่ะ และนี่คือสังคม สังคมน้อยซะเมื่อไหร่คะ ที่โพสเป็นสังคมทั้งสิ้นค่ะคิดว่าที่สังคมมีความรู้อ่านครั้งเดียวเข้าใจแต่กลับได้ในางตรงกันข้ามจึงคิดว่า คงอ่านไม่เข้าใจจึงโพสขึ้นให้อ่านให้ชัดและทั่วหน้าได้หน้าที่ใดเวลาเสียที่เดียวดิฉันจึงส่งขึ้นสังคม ผละกระทบบอกแล้วเป็นศิลปวิจารณ์ มิผิดใช่ไหมค่ะ ไม่เคลื่อนกติกาและไม่ผิดกฏ โพสเมล์มิได้บอกว่าห้ามส่งเกินวันละเท่าใดถึงถูกจับมิใช่เหรอค่ะ

การการทำตนทั้งสิ้น ตน นะค่ะ และทุกบทความที่ได้เห็นมากน้อยเพียงใดในทุกที่และในอนาคตเบื่องหน้านี้ไม่ว่าจะมีชื่อนามใดก็ตาม ล้วนเป็นความหมายเดียวกันกับที่ผ่านมาและเป็นส่วนหนึของการเทิดทูลในหลวงค่ะ

ที่ต้องการให้ทุกที่ทราบไม่มีเจตนจะลบหลู่ที่ใดตัองการทราบว่าสังคมมีความเป็นธรรมจริงไหมผลกระกับความเสียหายไม่ใช่น้อยและองค์กรแต่ละที่มีชื่อเสียงต่อแผ่นดินเรื่องขนาดราชการนิ่งไม่กล่าวโทษองค์ที่ใดแต่ทำในทุกที่เงียบจึงร้องขอของค์กรที่ดิฉันเรียกร้องคืนให้สังคมมองบุุคลากรสามารถเรียกค่าเสียหายของชื่อเสียงขององค์กรได้ไหมค่ะ รบกวนตรวจสอบเอาผิดราชการทั้งสองค่ะเพื่อความเป็นธรรมของที่ได้ข้อความของผลกระทบทั้งหมดต้องการแค่ของคืนที่ยามจากราชการคนนี้จะจบทุกเรื่องค่ะ

คนหมดที่พึ่ง
IP: xxx.230.97.35
เขียนเมื่อ Sat Mar 22 2014 08:47:36 GMT+0700 (ICT)

ดิฉันขอร้องเรียนพฤติกรรมของคุณปรียารัตย์ ทุ่นใจ โรงเรียนบ้านนาสี จังหวัดหนองบัวลำภู ครูคนนี้ที่แย่งสามีโดยติดต่อกันทางเว็บBADOOและพอสามีดิฉันเดินทางไปต่างจังหวัดเธอก็มาหาที่โรงแรมและมีอะไรกันและเคยโทรไปถามเธอเพื่อให้รู้ว่าเขามีภรรยาแล้วแต่เธอไม่จิตสำนึกถูกผิดยังไม่ยอมเลิกลาทั้งที่รู้ว่าเขามีภรรยาแล้วและทำให้ครอบครัวต้องแตกสลาย เพราะเธอและพ่อแมของเธอให้สามีดิฉันต้องรับผิดชอบตัวเธอ โดยการทิ้งดิฉันไปและดิฉันต้องต้องมีภาระที่ต้องรับผิดชอบด้วยกันยังต้องผ่อนรถด้วยกัน และชื่อคนค้ำเป็นชื่อดิฉัน ในเมื่อเขาอยากได้สามีดิฉันมากอยากให้ช่วยแจ้งให้ครูคนนี้มาเปลี่ยนชื่อคนค้ำเป็นชื่อของครูคนนี้ เพราะดิฉันกลัวมันจะเป็นภาระกับดิฉันในวันข้างหน้า เพราะต่อไปดิฉันต้องสู้ต่อไปเพียงลำพัง ดิฉันไม่รู้จะหาออกทางไหนดี หมดที่พึ่งจริงๆค่ะ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า