คำกล่าวรายงานพิธีเปิดการอบรม

 คำกล่าวรายงาน 

คำกล่าวรายงาน

พิธีเปิดการอบรม โครงการ  หลักคุณธรรมนำชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง

ณ โรงเรียนบ้านxxxx  หมู่ที่ 1  อำเภอxxxx จังหวัดxxxx

 วันศุกร์ที่  14 สิงหาคม   2552  เวลา  09.00 น.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

เรียน  ท่านกำนันมัน  คำพินิจ  ประธานในพิธีที่เคารพ

            กระผมนายxxxxx    ในนามของ ฝ่ายจัดการอบรม ตลอดจนผู้เข้ารับการอบรมทุกคน ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการณรงคื  วงวีระชัย  เป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการหลักคุณธรรมนำชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียงในวันนี้

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ   การศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดแผนงานโครงการเรียนฟรี 15 ปี  อย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ  รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ  ค่าหนังสือแบบเรียน  ค่าเครื่องแบบนักเรียน  ค่าอุปกรณ์การเรียน  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อันประกอบด้วย  กิจกรรมวิชาการ  กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด  ทัศนศึกษา  การบริการสารสนเทศ/ICT 

โรงเรียนบ้านxxx  ได้จัดทำกิจกรรมคุณธรรม  โครงการหลักคุณธรรมนำชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน  ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด  สามารถเอาชนะยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน  สนองพระราชปณิธาน  ด้านเศรษฐกิจพอเพียงของสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องแล้วนั้น

            ในการนี้ ได้จัดให้มีการอบรม  ขึ้นเพื่อเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับนักเรียน  ระดับก่อนประถมศึกษา  จำนวน 68  คน  และนักเรียนช่วงชั้นที่ 1  จำนวน 147 คน  เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่  14  สิงหาคม  2552  รวม 1 วัน         

ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโรงเรียนบ้านxxxจำนวน  12,000  บาท  ได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  .................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………

ซึ่งในนามของคณะทำงาน จัดการอบรมต้องขอขอบคุณทุกท่านทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในโอกาสนี้ด้วย

            บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวให้โอวาท และเปิดการฝึกอบรมในลำดับต่อไป ขอกราบเรียนเชิญครับ.

คำกล่าวของประธาน

พิธีเปิดการอบรม โครงการ  หลักคุณธรรมนำชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง

ณ โรงเรียนบ้านxxx หมู่ที่ 1  อำเภอxxx จังหวัดxxx

 วันศุกร์ที่  14 สิงหาคม   2552  เวลา  09.00 น.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นมัสการพระคุณเจ้า  เรียนคณะครูทุกท่าน  และสวัสดีนักเรียนทุกคน

            ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีพิธีเปิดการอบรม โครงการหลักคุณธรรมนำชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียงในวันนี้

            จากการรับฟังคำกล่าวรายงาน นับว่าเป็นสิ่งน่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง สำหรับทุกคนที่มีโอกาสได้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้   โครงการหลักคุณธรรมนำชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียงเป็นโครงการที่ดีของโรงเรียน   คุณธรรมเป็นเครื่องมือในการขัดเกลามนุษย์ให้ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  การพึ่งพาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นสัญลักษณ์ของความห่วงใยที่พระองค์ท่าน มีต่อพสกนิกรชาวไทย  จึงนับได้ว่าการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกและมีอุดมการณ์ในการทำงานและการอยู่ร่วมกันนั้นเป็นแนวทางที่ดีที่ควรส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง  

            หลังจากผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักเรียนจะได้นำความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ดีๆ ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว         ขอขอบคุณ ทุกท่าน ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ทำให้การอบรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จได้ด้วยดี  ขอบคุณคณะครูตลอดจนคณะวิทยากรทุกท่านที่เสียสละเวลามาทำการอบรมคุณธรรมให้กับนักเรียน 

            โอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย  และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ  ขออันเชิญ พระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ   ตลอดจนดวงทิพย์อันศักดิ์สิทธิ์ของศาลเจ้าปู่ตา   อันเป็นที่เคารพของพวกเราชาวปรือใหญ่ทุกคน   ได้โปรดดลบันดาลให้นักเรียน  คณะครู  วิทยากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน จงประสพแต่ความสุข  ความเจริญ  มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง  มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ตลอดไป   

            บัดนี้  ได้เวลาอันสมควรแล้ว  ผมขอเปิดการฝึกอบรมโครงการหลักคุณธรรมนำชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง   บัดนี้

 

*******************

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): คำกล่าวรายงาน 
 หมายเลขบันทึก: 286994
 เขียน:  
 ความเห็น: 13  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

....
IP: xxx.53.127.188
เขียนเมื่อ Thu Oct 08 2009 20:42:46 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณคะ

IP: xxx.121.150.154
เขียนเมื่อ Thu Nov 11 2010 19:34:27 GMT+0700 (ICT)

ดีมากครับเป็นประโยชน์ต่อหลายๆงาน ขอบคูณครับ

สุนันต์
IP: xxx.173.193.165
เขียนเมื่อ Wed Dec 15 2010 19:54:10 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณครับ

น้องน้ำชา พี่กำลังหาคำกล่าวรายงานพิธีเปิดอบรมโครงการความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดพอดี

เจอคำกล่าวรายงานของน้องใช่เลยแก้ไขนิดหน่อยใช้ได้เลยขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

จะส่งรูปให้ดูนะ จัดวันที่ 16-17 ธันวาคม 2553 จร้า

IP: xxx.180.56.229
เขียนเมื่อ Thu Dec 16 2010 00:33:05 GMT+0700 (ICT)

ค่ะยินดีมาก

ตั๊กแตน ตาโต
IP: xxx.26.109.87
เขียนเมื่อ Wed Feb 16 2011 09:18:49 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากคะ

 

เหมือนฝัน
IP: xxx.164.72.18
เขียนเมื่อ Wed Feb 16 2011 16:58:23 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากๆค่ะ

นนนี่
IP: xxx.31.126.69
เขียนเมื่อ Thu Mar 10 2011 21:00:24 GMT+0700 (ICT)

ขอขอบพระคุณย่างสูง

mare
IP: xxx.173.134.91
เขียนเมื่อ Tue Mar 22 2011 08:13:58 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค่ะ ได้ประโยชน์มากมายที่เดียว ขอบคุณอีกครั้งค่ะ ..

แอม
IP: xxx.8.33.224
เขียนเมื่อ Thu May 05 2011 16:58:01 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุลคร้า

IP: xxx.48.187.45
เขียนเมื่อ Tue May 10 2011 13:40:00 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากค่ะ

Noi
IP: xxx.1.42.210
เขียนเมื่อ Mon May 16 2011 15:59:38 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากครับ คุณน้ำชา ชื่อนี้ดีแก้กระหายได้ ช่างพอเหมาะที่ผมอยากได้ตัวอย่าง คำกล่าวเปิดงาน ของประธานในพิธี หากได้

คำกล่าวปิดอีกสักตัวอย่างหนึ่ง ก็ถือว่าน้ำชาแก้วนี้ดับกระหายได้หมด แต่อย่างไรก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง ด้วยใจครับ

poohh
IP: xxx.7.178.146
เขียนเมื่อ Thu May 16 2013 14:15:17 GMT+0700 (ICT)

thank you so much

วก.กบินทร์
IP: xxx.77.138.73
เขียนเมื่อ Tue May 21 2013 17:46:19 GMT+0700 (ICT)

Thank you very much


 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า