ระบบประกันคุณภาพการศึกษา

 ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา

- นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายในการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพและมาตรฐานวิชาการที่สอดคล้องกับปรัชญาของการศึกษาสถาปัตยกรรม เน้นการประยุกต์วิชาการพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม และวิทยาการจัดการเพื่อให้กระบวนการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมมีความก้าวหน้าสอดคล้องกับสังคมยุคใหม่ พร้อมกับสืบสานพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ผ่านกระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากการเรียกการสอนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความแตกต่างจากการเรียนการสอนด้านสถาปัตยกรรมของสถานศึกษาอื่น ๆ ทั้งในเรื่องของหลักสูตรที่มีลักษณะเป็นพลวัต มีความยืดหยุ่นนักศึกษาสามารถเลือกเรียน สามารถปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ในด้านการเรียนการสอนเน้นการประสานทางวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษาจึงสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างดังกล่าวได้

- เป้าหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อให้มีความเป็นเลิศในคุณภาพการศึกษา ทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ อันจะนำไปสู่การสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่า ได้จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง จึงได้จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาที่สามารถปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ด้านต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้คู่มือที่จัดทำขึ้นนี้ สามารถนำไปเป็นแม่แบบให้กับสถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสอนด้านความคิดสร้างสรรค์ได้

- ขอบเขตการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ครอบคลุมทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกในอนาคต มีความครอบคลุมทุกหน่วยงานในคณะฯ ตามโครงสร้างองค์กรสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย คือ "การจัดการศึกษาและค้นคว้าในศาสตร์ต่าง ๆ โดยมุ่งส่งเสริมวิชาการ ทำงานสอน ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ" และปรัชญาการศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง (ปรากฏในปรัชญาของหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะฯ)

- กลไกการประกันคุณภาพ
คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพและมาตรฐานวิชาการ ได้อ้างอิงกลไกการประกันคุณภาพของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการจัดทำคู่มือคุณภาพ และรายงานการประเมินตนเอง
(SAR: Self Assessment Report) ของคณะฯ โดยจัดให้มีการประเมินตามดัชนีคุณภาพและ ตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 7 มาตรฐาน 52 ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง จำแนกได้เป็น 2 ส่วน ดังนี้

การประกันคุณภาพภายใน
การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง กิจกรรมควบคุมคุณภาพภายในคณะฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคณะฯ ได้ดำเนินตามอุดมการณ์-วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะฯ อย่างมีคุณภาพ และสอดคล้องกับการดำเนินการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การประกันคุณภาพภายนอก
การประกันคุณภาพภายนอก หมายถึง การดำเนินการตามระบบควบคุมคุณภาพภายในพร้อมทั้งการตรวจสอบและประเมินทั้งระบบโดยหน่วยงานภายนอก เพื่อประกันว่าคณะฯ ได้ดำเนินการตามอุดมการณ์วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะฯ อย่างมีคุณภาพหน่วยงานภายนอกที่ทำหน้าที่ในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือสำนักงาน รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 286175
 เขียน:  
 ความเห็น: 10  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

ฉันทนา รัตนพลแสน
เขียนเมื่อ Wed Aug 12 2009 11:20:48 GMT+0700 (ICT)

-ระบบประกันคุณภาพการศึกษาได้นำมาใช้ใน สพฐ.เพื่อประกันว่าทุกโรงเรียนที่ผ่านการประเมินจะมีคุณภาพเป็นมาตฐานเดี่ยวกัน....เป็นมาตรฐานเดียวกันจริงหรือ?ยังคาใจ

-โรงเรียนไกลปืนเที่ยง..ครูไม่ครบชั้น..นักเรียนขาดความพร้อม..ผู้ปกครองไม่มีปัญญาสนับสนุน..ถ้ารัฐบาลไม่เข้ามาเยียวยาชาตินี้จะผ่านการประเมินหรือไม่?

ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
เขียนเมื่อ Thu Aug 13 2009 22:28:58 GMT+0700 (ICT)

มาเยี่ยมชมผลงานครับ

นงลักษณ์ ภิญโญ
เขียนเมื่อ Sat Aug 15 2009 15:38:20 GMT+0700 (ICT)

ได้ความรู้มากเลยจ้ะ

ครูต้อย
เขียนเมื่อ Sat Sep 05 2009 14:49:37 GMT+0700 (ICT)

ประกันคุณภาพการศึกษาทุกปี แต่ทำไม่ผลการเรียนต่ำลงทุกปี

เพชร
เขียนเมื่อ Sat Sep 05 2009 15:31:31 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณที่เข้าชม

โมเมย์
เขียนเมื่อ Sat Sep 05 2009 20:12:42 GMT+0700 (ICT)

เป็นความรู้ที่ใกล้ตัวเลยทีเดียวขอบคุณนะคะ

ญาดา
เขียนเมื่อ Fri Sep 11 2009 22:37:33 GMT+0700 (ICT)

ใกล้ตัวแค่เส้นยาแดงผ่าแปดค่ะ

ขอบคุณนะคะที่ให้ความรู้เพิ่มเติม

ปัทมา
เขียนเมื่อ Sat Sep 12 2009 01:27:29 GMT+0700 (ICT)

ประกันทุกปี แต่ไม่เห็นจะพัฒนาหรือยกระดับให้ดีขึ้นไปกว่าเดิมเท่าไหร่เลย

เพชร
เขียนเมื่อ Wed Sep 16 2009 11:06:37 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณที่ช่วยแสดงความคิดเห็น

พรสวรรค์
เขียนเมื่อ Mon Sep 21 2009 03:04:01 GMT+0700 (ICT)

เป็นเรื่องที่อาชีพของเราต้องรู้

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า