ตัวอย่างแผนการสอนแบบ BBL ภาษาไทย ป.2

 แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้สมองเป็นฐาน (แผนแบบ BBL) ของคุณครูกนกอร วรกิตติกุล ครูชำนาญการพิเศษภาษาไทย โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง สพท.สกลนคร เขต 2  

วันนี้มีตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย  โดยใช้สมองเป็นฐาน (แผนแบบ BBL)  ของคุณครูกนกอร  วรกิตติกุล  ครูชำนาญการพิเศษภาษาไทย  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง  สพท.สกลนคร เขต 2  มาให้คุณครูและผู้ที่สนใจแผนการสอนแบบ  BBL  ไปศึกษาดูนะคะ

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

 

กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ภาษาไทย                                                                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 

หน่วยการเรียนรู้ที่   เรื่อง  ร้องรำทำเพลง                                                             เวลา  ๑๙   ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒  เรื่อง  เพลงอึ่งอ่าง                                                เวลา      ชั่วโมง

                                                                                               

๑. สาระสำคัญ

          การฟัง การพูด  การอ่านและการเขียนเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสาร และเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้สิ่งต่างๆดังนั้นจำเป็นต้องเรียนรู้อย่างตั้งใจจึงจะเข้าใจสามารถจับใจความสำคัญของเรื่องและแสดงความคิดเห็นหรือตอบคำถามได้ถูกต้อง

 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้

๑.      อ่านออกเสียงบทเพลงได้ถูกต้อง

๒.    ร้องเพลงอึ่งอ่างได้ถูกต้อง

๓.     เขียนคำในบทเพลงและบอกความหมายของคำในบทเพลงได้ถูกต้อง

๔.     นักเรียนมีความตั้งใจและรับผิดชอบในการทำงาน

 

๓. สาระการเรียนรู้

๑.      การอ่านออกเสียงบทเพลงอึ่งอ่าง

๒.    การเขียนคำในบทเพลงอึ่งอ่าง

๓.     การบอกความหมายของคำในบทเพลง

 

๔. กระบวนการจัดการเรียนรู้              

๑.         นำรูปภาพอึ่งอ่างให้นักเรียนดูพร้อมสนทนาเกี่ยวกับรูปภาพ เช่น  ให้นักเรียนบอกว่าเป็นรูปอะไร

         เมื่อนักเรียนตอบถูกแล้วสนทนาต่อไปถึงเรื่องรูปร่างลักษณะ  ที่อยู่อาศัย  อาหาร  และประโยชน์  นักเรียน    

         ช่วยกันเล่าถึงประสบการณ์ของนักเรียนเกี่ยวกับอึ่งอ่างในเรื่องต่างๆ ใช้เวลาพอสมควร

๒.       ติดแผนภูมิเพลงอึ่งอ่างให้นักเรียนดู ครูอ่านให้ฟัง ๑ เที่ยว  ให้นักเรียนอ่านตามสัก ๒ ๓ เที่ยว พร้อมอ่าน

สลับไป-มาระหว่างคำจนคิดว่า อ่านได้คล่องแล้ว   ( เนื้อเพลง อึ่ง  อ่าง อยู่ภาคผนวก )

๓.        ครูสอนท่าประกอบการร้องเพลง อึ่งอ่าง  เพื่อใช้เรียกสมาธิ ให้ฝึกจนทำได้พร้อมฝึกร้องเพลงไปด้วย

๔.        นักเรียนอ่านคำศัพท์ที่ครูเตรียมมาเช่น  อึ่งอ่าง   ข้าง  โอ่ง  หลัง  โก่ง   จับ   คอยฯ ( มีในภาคผนวก )

๕.        เปิด ซี ดี เพลงอึ่งอ่างให้นักเรียนฟังแล้วให้ร้องตามสัก ๒ ๓ เที่ยวพร้อมตบมือให้จังหวะตามไปด้วย

๖.         นักเรียนเล่นเกมต่อคำที่หายไปในแผนภูมิเพลง

 

 

รายละเอียดของเกม -ครูเอากระดาษปิดตรงคำในแผนภูมิเพลงตามความเหมาะสม

                                      -นำกล่องคำศัพท์มาวางไว้แล้วนักเรียนเปลี่ยนกันออกมานำแผ่นคำศัพท์ติดตรงคำที่หายไปในบทเพลงให้ครบใครออกมาหลายครั้งกว่าเพื่อนจะถือว่าเป็นผู้ชนะ

๗.        ทดสอบโดยให้นักเรียนทำแบบฝึกที่ ๑ .๑ เรื่องช่วยพี่อึ่งอ่างด้วยและแบบฝึกที่ ๑.๒เรื่องเขียนเพลงให้เพื่อนร้อง   แบบฝึกที่ ๑.๓ เรื่องนำคำไปใช้ให้เหมาะสม

๘.        ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรม

-          ในวันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้าง เช่นมีการอ่านบทเพลง การร้องเพลง  การเล่นเกม  ฯลฯ

-          นักเรียนได้อะไรจากกิจกรรมวันนี้  (ตอบทีละคน) เช่น   ร้องเพลงอึ่งอ่างได้   ได้คำศัพท์จากเพลง

เช่นคำว่า  อึ่งอ่าง   นั่ง   ข้าง  โอ่ง   เป็นต้น

 

วัสดุอุปกรณ์ /สื่อ / และแหล่งการเรียนรู้

๑.            แผนภูมิเพลง อึ่งอ่าง

๒.          ตรวจผลงาน    -แบบฝึกที่  ๑.๑ เรื่องช่วยพี่อึ่งอ่างด้วย

                                                      -แบบฝึกที่  ๑.๒ เรื่องเขียนเพลงให้เพื่อนร้อง

                          - แบบฝึกที่  ๑.๓  เรื่องนำคำไปใช้ให้เหมาะสม

๓.           บัตรคำ

๔.           แผ่นซี ดี เพลง อึ่งอ่าง

 

กระบวนการวัดผลประเมินผล

๑.           สังเกตพฤติกรรมการอ่านบทเพลงอึ่งอ่าง

๒.          สังเกตพฤติกรรมการรองเพลงอึ่งอ่าง

๓.          การตรวจผลงาน

                                -แบบฝึกที่  ๑.๑ เรื่องช่วยพี่อึ่งอ่างด้วย

                                               -แบบฝึกที่  ๑.๒ เรื่องเขียนเพลงให้เพื่อนร้อง

                   - แบบฝึกที่  ๑.๓  เรื่องนำคำไปใช้ให้เหมาะสม

๔.          สังเกตพฤติกรรมความตั้งใจและรับผิดชอบในการทำงาน

เครื่องมือการประเมิน

๑.            แบบประเมินพฤติกรรมการอ่านบทเพลงอึ่งอ่าง

๒.          แบบประเมินพฤติกรรมการร้องเพลงอึ่งอ่าง

๓.           แบบบันทึกการตรวจผลงาน

๔.           แบบประเมินพฤติกรรมความตั้งใจและรับผิดชอบในการทำงาน

 

เกณฑ์การประเมิน

๑.      ผลการประเมินพฤติกรรมการอ่านบทเพลงอึ่งอ่างนักเรียนต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐

๒.    ผลการประเมินพฤติกรรมการร้องเพลงอึ่งอ่างนักเรียนต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐

๓.     ผลการบันทึกการตรวจผลงานนักเรียนต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐

             ๔.  ผลการประเมินพฤติกรรมความตั้งใจและรับผิดชอบในการทำงานนักเรียนต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐

สรุปผลการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอน

                การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ  BBL ในชั่วโมงนี้

นักเรียนใช้สมองในการเรียนรู้  ๖ ส่วนคือการคิด  การมองเห็น ได้ยิน ระยะมิติการ สัมผัส เคลื่อนไหว

ฉะนั้นการเรียนรู้ของนักเรียนจึงเกิดเป็นการเรียนรู้ที่ฝังแน่นเพราะได้ใช้สมองหลายๆส่วนพร้อมกัน

 

  http://school126.igetweb.com

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): edkm erkm สพท.สน.2 
 หมายเลขบันทึก: 283699
 เขียน:  
 ความเห็น: 72  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

ครู BBL ป. 2
IP: xxx.157.145.117
เขียนเมื่อ Thu Aug 06 2009 10:08:21 GMT+0700 (ICT)

เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากค่ะ เพราะได้ไปอบรมที่ เขตเหมือนกัน

แต่ยังเขียนแผนการสอนไม่เป็นเลย

ขอบคุณมากนะคะที่แนะนำตัวอย่างดี ๆ มาให้

ครูอ้อ
เขียนเมื่อ Sun Aug 09 2009 17:38:07 GMT+0700 (ICT)

ดีใจนะคะที่ยังมีคุณครูที่อบรมการสอนแบบ BBL เหมือนกัน

ถ้าสนใจแบบประเมินก็ติดต่อมารับทาง E-mail นะคะ

ดาราวรรณ ศรีกาญจนา
IP: xxx.10.68.52
เขียนเมื่อ Fri Aug 21 2009 08:03:39 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีคะครูอ้อ

ดิฉันเป็นผอ.โรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม พอดีกำลังส่งเสริมและพัฒนาการสอนแบบbbl

ให้กับคณะครู พอศึกษาดูแล้วก็สนใจแบบประเมิน

ถ้าอาจารย์จะช่วยส่งมาให้ตามอีเมล์ ก็ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าด้วยคะ

ดาราวรรณ

ครูอ้อ
เขียนเมื่อ Tue Sep 01 2009 11:24:50 GMT+0700 (ICT)

เรียน ท่าน ผอ. ดาราวรรณ

รบกวนท่าน ผอ. ส่ง e-mail มาให้ด้วยนะคะ แล้วจะส่งแบบประเมินไปให้ค่ะ

เพราะไม่ทราบ e-mail ท่านอาจารย์เลย

พี่ต้อย สด. (ส่องดาว)
IP: xxx.26.242.67
เขียนเมื่อ Mon Sep 28 2009 21:22:55 GMT+0700 (ICT)

เห็นเว็ปน้องอ้อดีใจมากเลย

หนานเกียรติ
เขียนเมื่อ Mon Sep 28 2009 21:28:39 GMT+0700 (ICT)

แวะมาเยี่ยมครับ

และให้ำลังใจครับ

บ้านเราถ้ามีการใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบนี้ จะทำให้เด็กรักการอ่านมาขึ้นครับ

ครูอ้อ
เขียนเมื่อ Mon Oct 05 2009 16:49:28 GMT+0700 (ICT)

ขอบพระคุณมากนะคะพี่ต้อย ที่เข้ามาเยี่ยมชม

มีอะไรที่จะแนะนำก็บอกด้วยนะคะ

ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

ครูอ้อ
เขียนเมื่อ Mon Oct 05 2009 16:53:25 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณ คุณหนานเกียรติมากนะคะ

ที่เข้ามาเยี่ยมชมและให้กำลังใจ

ครหมู
IP: xxx.142.174.83
เขียนเมื่อ Wed Oct 28 2009 21:32:26 GMT+0700 (ICT)

อ่านรายละเอียดแผนแล้ว อยากได้แบบประเมินต่างๆ กรุณาส่งให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ครูจี
IP: xxx.172.199.250
เขียนเมื่อ Wed Nov 11 2009 16:32:18 GMT+0700 (ICT)

สนใจ และกำลังศึกษาแผน BBL อยู่ค่ะ ดีมากๆเลย ขอแบบประเมินต่างๆด้วยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ครูโอ่ง
IP: xxx.173.204.139
เขียนเมื่อ Tue Dec 08 2009 20:11:47 GMT+0700 (ICT)

กำลังศึกษาการสอนแบบBBL ค่ะ อ่านการเขียนแผนแล้วดีมาก ขอแบบประเมินต่างๆด้วยนะคะ ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ

นางชูศรี ฐานมั่น
IP: xxx.26.101.71
เขียนเมื่อ Mon Dec 14 2009 19:24:25 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ..คุณครูคนเก่ง ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณที่นำผลงานมาขยายผลต่อให้เพื่อนๆได้ทราบ นับว่ามีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนอย่างมาก ขอบคุณค่ะ

ครูตุ๊ก/ชัยภูมิ

08-60-2623030 / 08-76548940

จันทนา ใจกว้าง
IP: xxx.123.166.161
เขียนเมื่อ Wed Feb 03 2010 15:42:22 GMT+0700 (ICT)

ตอนนี้สนใตเรื่อง การสอนแบบ bbl มากคะ รบกวนของตัวอย่างแบบประเมิน

ขอบคุณมากค่ะ

สมศรี วิไลศรี
IP: xxx.87.25.160
เขียนเมื่อ Sun Feb 14 2010 10:55:16 GMT+0700 (ICT)

ดิฉันกำลังศึกษาการสอนแบบ BBL และสนใจแบบประเมินของอาจารย์

จึงขอความอนุเคราะห์อาจารย์ช่วยจัดส่งให้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

แพรวพรรณ วงพรมมา
IP: xxx.49.23.86
เขียนเมื่อ Mon Feb 15 2010 22:31:33 GMT+0700 (ICT)

สนใจเรื่องการทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบBBL และแบบประเมินของคุณครู ขอความอนุเคราะห์ช่วยส่งให้ด้วยจะเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อของการจัดทำแผนฯ ขอขอบคุณมา ณโอกาสนี้ด้วย

Natthiya
IP: xxx.26.111.61
เขียนเมื่อ Wed Feb 17 2010 08:25:13 GMT+0700 (ICT)

เยี่ยมมากค่ะ ขอทฤษฎีBBL พร้อมแหล่งที่มาได้ไหมค่ะ

tidauang
IP: xxx.172.64.140
เขียนเมื่อ Fri Feb 19 2010 14:09:50 GMT+0700 (ICT)

เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดีมากค่ะ ขอบคุณที่ให้สิ่งดี ๆ กำลังสนใจการสอนแบบ BBL ค่ะ ขอแบบประเมินจากอาจารย์ด้วยค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

นลินธรณ์ โฆษิตรัฐพัชรสุข
IP: xxx.53.20.244
เขียนเมื่อ Mon Feb 22 2010 00:42:15 GMT+0700 (ICT)

เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจมากเลยค่ะ กำลังต้องการเพื่อนำไปใช้เป็นตัวอย่างค่ะ ขอบคุณมากค่ะสนใจการสอนแบบ BBL ค่ะ ขอแบบประเมินจากอาจารย์ด้วยนะคะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

ครูเอ๋
IP: xxx.27.182.62
เขียนเมื่อ Tue Mar 23 2010 18:44:41 GMT+0700 (ICT)

น่าสนใจค่ะ กำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่ ขอแบบประเมินด้วยค่ะ

ครูน้อย
IP: xxx.47.95.186
เขียนเมื่อ Wed Mar 24 2010 18:11:20 GMT+0700 (ICT)

สนใจแบบประเมินมากเลยค่ะ

krunoyna@hot

สมบูรณ์ เลียงวัฒนชัย
IP: xxx.53.199.173
เขียนเมื่อ Thu Apr 29 2010 15:48:09 GMT+0700 (ICT)

เป็นตัวอย่างแผนการสนที่ดีมีประโยชนืต่อเพื่อนครูเรา

ขอความอนุเคราะช่วยส่งแผนหรือเอกสารเกี่ยวกับการคิดโดยใช้สมองเป้นฐานเพราะกำลังหาหัวข้อวิทยานิพนธ์

ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะถือว่าเป็นวิทยาทาน

สมบูรณ์ เลียงวัฒนชัย
IP: xxx.53.199.173
เขียนเมื่อ Thu Apr 29 2010 15:56:51 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีคะ ขอรบกวนอีกครั้งนะค่ะครูอ้อ ดิฉันจะทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน ชั้นป.1 ภาษาไทย

ช่วยอนุเคราะห์ด้วยนะคะ

ขอบคุณคะ

สมบูรณ์ เลียง

ปรียานันท์
IP: xxx.172.166.100
เขียนเมื่อ Thu Apr 29 2010 22:30:54 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะคุณครูอ้อ ดิฉันเคยอบรมการสอนภาษาไทยชั้นป.1แบบBBLมาแล้ว 1ครั้ง แต่ยังมีปัญหาการเลือกใช้หนังสือแต่ละเล่ม

ไม่รู้จะสอนเล่มไหนก่อนหลังและยังขาดแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดีด้วย ขอความกรุณาคุณครูช่วยแนะนำ ส่งแผนฯ และแบบประเมิน

ให้ด้วยนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ......ปรียานันท์

ปนางฐิติยา
IP: xxx.128.44.43
เขียนเมื่อ Fri Apr 30 2010 20:43:11 GMT+0700 (ICT)

ดิฉันสนใจมากค่ะ

นิตา
IP: xxx.49.205.90
เขียนเมื่อ Sat May 01 2010 17:50:32 GMT+0700 (ICT)

ขอแบบประเมินด้วยค่ะ ขอเร็วหน่อยนะค่ะ

ศรีนวน แสนทนันชัย
IP: xxx.172.84.153
เขียนเมื่อ Fri May 07 2010 10:57:32 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีคะคุณครูอ้อ ดิฉันเคยอบรมและสอน BBL ป. 2 และปีการศึกษา2553 นี้ ได้สอน ป.3 แต่ไม่ได้ไปอบรม BBL ป.3และตอนนี้กำลังทำแผนการสอน ป.3 อยู่ อยากจะขอแผนการสอนของหนังสือภาษาพาเพลินหน่วยใดก็ได้ของ ป.2และแบบประเมินของคุณครูด้วยคะ ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

ศรีนวน

รัชดาภรณ์
IP: xxx.123.14.63
เขียนเมื่อ Tue May 25 2010 20:37:43 GMT+0700 (ICT)

รบกวนช่วย mail ให้ด้วยคะ ขอบคุณคะ

ครูแอน
IP: xxx.84.38.182
เขียนเมื่อ Tue May 25 2010 22:20:29 GMT+0700 (ICT)

การสอนแบบ BBL น่าสนใจมากค่ะ ได้อ่านแผนการสอนแล้วลองนึกภาพตามน่าจะเป็นการเรียนที่สนุกสนานมากสำหรับเด็ก ๆ นะค่ะ รบกวนส่งแบบประมาณมาบ้างก็ได้นะค่ะ เป็นการให้ความรู้แบบวิทยาทาน ขอบคุณมากค่ะ

ครูสายชล
IP: xxx.142.5.186
เขียนเมื่อ Thu May 27 2010 19:21:54 GMT+0700 (ICT)

ได้รับความรู้เรื่องแผนการสอนแบบ BBL มากค่ะ สนใจแบบประเมินผล ขอความกรุณาช่วยส่งให้เป็นวิทยาทานด้วยค่ะ

ครูเล็ก IP:125.26.216.8
IP: xxx.26.216.8
เขียนเมื่อ Sun May 30 2010 13:03:44 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีคะคุณครูอ้อ ดิฉันสอน BBL ป. 2 อยากจะขอแผนการสอนของหนังสือภาษาพาเพลินหน่วยใดก็ได้ของ ป.2และแบบประเมินของคุณครูด้วยคะ ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

ครูจิต
IP: xxx.174.96.40
เขียนเมื่อ Sun May 30 2010 21:48:38 GMT+0700 (ICT)

ดิฉันสอน ป.2 กำลังสนใจการสอนแบบBBL เพราะปีนี้เด็กที่ขึ้นชั้นมาใหม่ ส่วนใหญ่อ่านไม่คล่อง สะกดคำไม่เป็น อยากได้ความรู้เกี่ยวกับการสอนแบบBBL แผนการสอน และแบบประเมินผล ของครูอ้อ ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะ

บังอร
เขียนเมื่อ Fri Jun 04 2010 11:37:58 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ ครู อ้อ

ชื่อ อร ค่ะ เพิ่งเรียน ป.บัณฑิต ค่ะ ต้องจัดแผนการเรียนรู้ ขอข้อมูลเป็นแนวทางด้วยนะคะ ต้องฝึกสอนด้วยค่อ ขอบคุณค่ะ

ครูดา
IP: xxx.172.118.82
เขียนเมื่อ Wed Jun 09 2010 07:16:17 GMT+0700 (ICT)

ดิฉันสอน ป.2 อยากได้ตัวอย่างแผนการสอน แบบBBL และแบบประเมินผล ของครูอ้อ เด็กของดิฉันอ่านไม่คล่อง สะกดคำไม่ค่อยได้ ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะ

นงค์ลักษณ์ สมศรี
IP: xxx.172.199.254
เขียนเมื่อ Thu Jul 01 2010 15:45:15 GMT+0700 (ICT)

เรียน ครูอ้อ รบกวนขอแผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทยชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1/2553 ได้ใหมคะ

อำพรรณ วงศ์ภักดี
IP: xxx.172.112.212
เขียนเมื่อ Thu Jul 29 2010 10:35:41 GMT+0700 (ICT)

lสอนสาระภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อยากได้ตัวอย่างและเทคนิคการสอนภาษาไทย แบบBBL เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรียนให้ดีขึ้น

ประภาพร วิชญะไพบูลย์
IP: xxx.26.96.53
เขียนเมื่อ Fri Aug 13 2010 16:52:44 GMT+0700 (ICT)

รบกวนขอตัวอย่างแผนการสอนแบบ BBL พร้อมกับแบบประเมินนะคะอาจารย์ เพราะดิฉันสอนภาษาอังกฤษจะลองเอาไปปรับใช้กับวิชาภาษาอังกฤษดูค่ะ รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

นายธวัช
IP: xxx.26.45.230
เขียนเมื่อ Tue Aug 17 2010 20:30:30 GMT+0700 (ICT)

ผมอยากได้นะครับบบบบ

เพราะตอนนี้ผมกำลังเรียนเขียนแผนนะครับบบ

ช่วยหน่อยนะครับบบ

สังวาล ปัญญาหล้า
IP: xxx.93.221.14
เขียนเมื่อ Tue Aug 24 2010 12:59:50 GMT+0700 (ICT)

ขอตัวอย่างการสอนภาษาไทย BBL ค่ะ

ขอบคุณมากค่ะcy

ครูแก้ว
IP: xxx.47.133.240
เขียนเมื่อ Wed Aug 25 2010 18:54:46 GMT+0700 (ICT)

สอนป.2 มีเด็กอ่านไม่คล่องหลายคนค่ะ ขอแนวทางการสอนด้วยนะคะ ขอบคุณมาก

กรรณิการ์
IP: xxx.123.53.237
เขียนเมื่อ Thu Aug 26 2010 18:59:15 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ ครูอ้อ ดิฉันเห็นการเขียนแผน แบบ BBL ของคุณครูแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ที่จะนำไปใช้สอนเด็ก ดิฉันจึงขอความอนุเคราะห์ขอแผนการสอนและแบบประเมินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

วรัญญา
IP: xxx.154.129.146
เขียนเมื่อ Fri Sep 17 2010 14:31:31 GMT+0700 (ICT)

สอนภาษาไทย ป.2 ค่ะ อยากได้แผนแบบ BBL เพื่อเป็นต้นแบบนำไปพัฒนาการสอนของเด็ก ขอความอนุเคราะห์ส่งให้ด้วยค่ะ

พรทิพย์ แสงสุวรรณ
IP: xxx.26.68.163
เขียนเมื่อ Sat Sep 18 2010 18:00:25 GMT+0700 (ICT)

สอนภาษาไทยป.๒ มปภ. สนใจbbl อยากได้แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนขอบคุณมาล่วงหน้าค่ะ

manida
IP: xxx.47.212.207
เขียนเมื่อ Fri Oct 01 2010 22:57:18 GMT+0700 (ICT)

สอนภาษาไทย ป.2 ค่ะ อยากได้แผนแบบ BBL

เพื่อเป็นต้นแบบนำไปพัฒนาการสอนของเด็ก เด็กของดิฉันอ่านไม่คล่อง สะกดคำไม่ค่อยได้ ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะ ขอความอนุเคราะห์ส่งให้ด้วยค่ะ

รำไพ
IP: xxx.26.201.152
เขียนเมื่อ Tue Oct 12 2010 12:05:56 GMT+0700 (ICT)

ดิฉันสอนภาษาไทย ป.2 (ิิBBL) ขอความอนุเคราะห์ แผนการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 2/2553 เพื่อเป็นแนวทางในการเขียน

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

อรุณี สมวัน
IP: xxx.26.210.89
เขียนเมื่อ Wed Oct 27 2010 09:30:47 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ ครูอ้อ ดิฉันสอนภาษาไทย ป.2 ค่ะ เห็นการเขียนแผน แบบ BBL ของคุณครูแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ที่จะนำไปใช้สอนเด็ก ดิฉันจึงขอความอนุเคราะห์ขอแผนการสอนและแบบประเมินเพื่อเป็นต้นแบบนำไปพัฒนาการสอนของเด็ก ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

นางรัตนา นุ่มนวล
IP: xxx.24.7.32
เขียนเมื่อ Wed Oct 27 2010 12:19:40 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ ครูอ้อ ดิฉันสอนภาษาไทย ป.2 ค่ะ เห็นการเขียนแผน แบบ BBL ของคุณครูแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ที่จะนำไปใช้สอนเด็ก ดิฉันจึงขอความอนุเคราะห์ขอแผนการสอนและแบบประเมินเพื่อเป็นต้นแบบนำไปพัฒนาการสอนของเด็ก ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

supanee
IP: xxx.180.50.32
เขียนเมื่อ Fri Oct 29 2010 16:25:31 GMT+0700 (ICT)

เพิ่งย้ายมาสอนชั้นประถม และสนใจแผนการสอนแบบ BBL จึงอยากได้แผนการสอนภาษาไทย ป.2 ของคุณครูพร้อมแบบประเมิน ขอบคุณมากค่ะ

จรีรตน์ จุมปาลี
IP: xxx.93.222.143
เขียนเมื่อ Tue Nov 09 2010 15:55:42 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณสำหรับตัวอย่างแผน แบบ BBL

ครูน้อย
IP: xxx.26.212.102
เขียนเมื่อ Fri Nov 19 2010 20:57:57 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะครูอ้อ

ได้รับความรู้เรื่องแผนการสอนแบบ BBL มากค่ะ น่าสนใจมาก ขอความกรุณาช่วยส่งตัวอย่างแผนให้เป็นวิทยาทานด้วยนะคะ

ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ ([email protected])

ครูไก่
IP: xxx.172.199.254
เขียนเมื่อ Thu Dec 09 2010 10:30:20 GMT+0700 (ICT)

ดูตัวอย่างแล้วน่าสนใจดีค่ะ ดิฉันสอนอยู่บนดอย ถ้าได้ตัวอย่างแผนของอาจารย์มาเป็นแนว คงจะช่วยพัฒนาเด็กได้ดีขึ้นนะคำ เพราะเด็กที่โรงเรียนอ่านไม่ค่อยคล่อง เขียนไม่ค่อยได้ค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

นางสาวนพวรรณ อนุฤทธิ์
IP: xxx.93.166.210
เขียนเมื่อ Thu Dec 09 2010 14:01:29 GMT+0700 (ICT)

ส่งให้ด้วยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ครู ป.2
IP: xxx.53.140.114
เขียนเมื่อ Sat Dec 25 2010 22:33:13 GMT+0700 (ICT)

เป็นแผนการสอนที่ดีขอชมด้วยใจจริง

ยุวดี สุขเรือน
IP: xxx.174.89.52
เขียนเมื่อ Fri Dec 31 2010 10:42:17 GMT+0700 (ICT)

      เรียน คุณครูอ้อ   ดิฉันได้รับมอบหมายให้ทำการสอนภาษาไทยแบบ bblระดับชั้น ป.1 และ ป.2  มีความประสงค์ที่จะขอแผนการสอนของคุณครู ขอความกรุณาท่านช่วยส่งมาให้เป็นวิทยาทาน ขอขอบพระคุณค่ะ 

สุชาดา
IP: xxx.26.33.128
เขียนเมื่อ Tue Jan 04 2011 20:16:07 GMT+0700 (ICT)

ขอรบกวนด้วยคนนะคะ

พอดีกำลังสอง นักเรียน ป.2 เช่นกันค่ะ

ขอรบกวนขอแผนหน่อยได้ไหมค่ะ

พออ่านๆดูแล้วเกิดการสนใจนะคะ อยากจะทำกาศึกษาต่อ ขอบคุณนะคะ

ครูภาษาไทย
IP: xxx.47.134.183
เขียนเมื่อ Sat Jan 08 2011 09:19:11 GMT+0700 (ICT)

ขอความอนุเคราะห์ส่งแผนให้ด้วยอีกคนค่ะ เพราะอ่านแผนการจัดการเรียนรู้ของครูแล้ว เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการสอนภาษาไทยป.3มากค่ะ

ครูฝึกสอนภาษาไทย ป.2
IP: xxx.19.66.84
เขียนเมื่อ Sat Jan 08 2011 21:44:55 GMT+0700 (ICT)

ขอความอนุเคราะห์ส่งแผนภาษาไทย ป.2 (ภาษาพาที)เทอม 2 ให้ด่วนจะได้หรือเปล่าคะ เพราะต้องมาดูเป็นตัวอย่างเพื่อที่จะทำส่งอาจารย์ที่ มหาลัยภายในวันที่ 15 มกราคม 2554 นี้ ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

ปาริชาต สานุศิษย์
IP: xxx.174.65.187
เขียนเมื่อ Mon Jan 10 2011 17:58:28 GMT+0700 (ICT)

พอดีดิฉันเรียน ป.บัณฑิตอยู่ค่ะ อยากได้แผนการสอนวิชาภาษาไทย ป.2 เทอม 2 ค่ะ

ยังไงช่วยส่งให้ทีนะคะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

ครูสร้างคอม
IP: xxx.93.193.39
เขียนเมื่อ Mon Jan 24 2011 14:08:30 GMT+0700 (ICT)

หวัดดีค่ะครูอ้อ พี่ครูสร้างคอมเคยไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนน้องนะคะขอชมว่าทุกอย่างดีมาก พี่อยากได้ตัวอย่างการรายงานโครงการห้องสมุดค่ะช่วยกรุณาด้วยนะคะวันหน้าจะไปปเยี่ยมอีกครั้งนะคะ

ไอฝน เพชร10
IP: xxx.230.114.171
เขียนเมื่อ Sun Feb 20 2011 21:56:24 GMT+0700 (ICT)

ดีใจจังที่เห็นหน้าครูอ้อ คิดถึงจ้ะ

ครูอ้อ
เขียนเมื่อ Wed Feb 23 2011 20:12:12 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีจ๊ะฝน  ดีใจมากเช่นกันจ๊ะที่เห็นข้อความจากฝน  ว่าง ๆ ส่ง  mail  

มาคุยด้วยหน่อยนะจ๊ะ  คิดถึงเช่นกันจ้า

ครูพันธ์ใหม่
IP: xxx.49.235.191
เขียนเมื่อ Fri May 20 2011 22:34:19 GMT+0700 (ICT)

ขอรบกวนนิดนึงนะคะ ดิฉันเป็นครูที่พึ่งจบคะ ยังไม่ชำนาญในการทำแผน อยากได้แผนภาษาไทยป.2 ของครูอ้อมาเป็นตัวอย่างคะ ขอความกรุณาช่วยส่งให้ทีนะคะ ต้องการด่วนมากคะ หากใครมีช่วยส่งให้หน่อยนะคะ ทาง mail นี้คะ [email protected] ขอขอบคุณล่วงหน้าคะ

ครูพันธ์ใหม่
IP: xxx.49.235.191
เขียนเมื่อ Fri May 20 2011 22:39:56 GMT+0700 (ICT)

อยากได้คำแนะนำคะ จะสอนอย่างไรให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้คะ ช่วยแนะนำหน่อยคะ ขอขอบคุณคะ

IP: xxx.183.216.225
เขียนเมื่อ Sat Jun 11 2011 12:01:44 GMT+0700 (ICT)

ขอรบกวนนิดนึงนะคะ ดิฉันเป็นครูที่พึ่งจบคะ ยังไม่ชำนาญในการทำแผน อยากได้แผนภาษาไทยป.2 ของครูอ้อมาเป็นตัวอย่างคะ ขอความกรุณาช่วยส่งให้ทีนะคะ ต้องการด่วนมากคะ หากใครมีช่วยส่งให้หน่อยนะคะ ทาง mail นี้คะ [email protected]

ขอบพระคุณล่วงหน้า คะ

chanin
IP: xxx.49.242.99
เขียนเมื่อ Tue Apr 03 2012 19:57:54 GMT+0700 (ICT)

สนใจแผนการสอนภาาษาไทย BBL ชั้นป.2 เพราะตอนนี้ได้เลื่อนชั้นมาสอนชั้นป. 2 รบกวนอาจารย์ส่งmail ให้ด้วยนะคะ จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง [email protected] ขอขอบคุณในความกรุณาของอาจารย์

น้ำผึ้ง
IP: xxx.93.189.247
เขียนเมื่อ Thu May 03 2012 10:09:34 GMT+0700 (ICT)

หนูเพิ่งไปอบรมมาใหม่ๆแต่ยังไม่ได้อบรมการเขียนแผนเห็นตัวอย่างแผนคุณครูแล้วอยากรบกวนจังเลยอยากได้มาเป็นแนวทางนำมาสอนลูกเพราะลุกอ่านหนังสือไม่ออกเขียนก็ไม่ได้ รบกวนส่งแนบเมล์นะคะ [email protected]

ครูจินต์
IP: xxx.172.253.53
เขียนเมื่อ Sat Mar 30 2013 00:11:04 GMT+0700 (ICT)

สอนป.2 ค่ะ เจอปัญหาเด็กอ่านไม่คล่องและบางคนอ่านไม่ออก ส่งผลให้เขียนไม่ได้ ตอนนี้เพิ่งหันมาศึกษา BBL อย่างจริงจัง (คงไม่สายเกินไปนะคะเพราะอีก 3 ปีจะเกษียณแล้วล่ะ) จึงขอความอนุเคราะห์ แผน, รูปแบบสื่อ,แบบการประเมิน ..... ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ 

ครูแก่
IP: xxx.49.248.70
เขียนเมื่อ Sat Jun 08 2013 13:01:47 GMT+0700 (ICT)

ขอความอนุเคราะห์ส่งแผนให้ด้วยอีกคนค่ะ เพราะอ่านแผนการจัดการเรียนรู้ของครูแล้ว เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการสอนภาษาไทยป.2 มากค่ะ

ครูนิด
IP: xxx.1.192.140
เขียนเมื่อ Sat Jul 27 2013 20:15:19 GMT+0700 (ICT)

ฉันกำลังสนใจแผนการสอนแบบBBL ต้องการตัวอย่างมาเพื่อปรับปรุงการสอนภาษาไทยเพื่อให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ จึงขอความอนุเคราะห์ แผน, รูปแบบสื่อ,แบบการประเมิน ..... ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ศจีทิพย์ ตาลพันธ์
IP: xxx.1.191.217
เขียนเมื่อ Mon Jul 29 2013 13:20:23 GMT+0700 (ICT)

ฉันสนมากค่ะแต่ไม่เคยได้เข้ารับการอบรม ไม่ทราบว่าอาจารย์จะอนุเคราะห์ แผน ตัวอย่างสือ แบบประเมิน ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

Rabeab Thongpan
IP: xxx.49.233.118
เขียนเมื่อ Thu Oct 17 2013 21:33:20 GMT+0700 (ICT)

ดิฉันเป็นครูภาษาไทย ป.3  ค่ะ พอดี ผอ.จะให้อบรมการสอนแบบ  BBL ค่ะ อยากได้ตัวอย่างแผน  สื่อ หรืออื่น ๆจากคุณครู

ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ

อภิสิทธิ์ สอนทะ
IP: xxx.172.248.99
เขียนเมื่อ Sun Jun 22 2014 20:10:18 GMT+0700 (ICT)

กระผมสอนภาษาไทย ป.2 ครับ  ได้อ่านตัวอย่างแผนแล้วน่าสนใจมากครับ  อยากจะนำมาใช้สอนเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียน  ขอความกรุณาท่านอาจารย์อ้อช่วยส่งแผนBBLภาษาไทย ป.2 และแบบประเมิน  ให้ด้วยนะครับ จักเป็นพระคุณยิ่ง

ครูเอื้อง
IP: xxx.172.246.137
เขียนเมื่อ Sun Jun 29 2014 18:58:55 GMT+0700 (ICT)

ขอแผนภาษาไทย BBL ป.2 ด้วยนะค่ะ  [email protected] ขอบคุณมากค่ะ  เพื่อนครูที่น่ารัก 

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า