งานวิจัย : การศึกษาการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจบริหารโรงเรียนของครูในโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ โดย นางสาวกิรณา วงศ์วชิระ

การศึกษาการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจบริหารโรงเรียน
          ของครู
ในโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์              
ของ  นางสาวกิรณา  วงศ์วชิระ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

................................................
บทคัดย่อ

    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจบริหารโรงเรียนของครูในโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ และเปรียบเทียบสภาพการมีส่วนร่วมในการตัดสวินใจบริหารโรงเรียนของครูในโรงเรียนบุญเหลือ
วิทยานุสรณ์ ตามภารกิจการบริหารโรงเรียนมัธยม 7 งาน คือ การบริหารงานทั่วไปงานธุรการ งานปกครองนักเรียน
งานบริการ งานวิชาการ งานโรงเรียนกับชุมชน และงานอาคารสถานที่ จำแนกตามเพศและระดับการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ปีก่ศึกษา 2550 จำนวน 103 คน ครูชาย 26 คน ครูหญิง 77 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่าจำนวน
55 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) การทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า
    1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจบริหารโรงเรียนของครูในโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก 6 ด้าน ได้แก่ การบริหารงานทั่วไป งานธุรการ งานปกครองนักเรียน
งานบริการ งานวิชาการ และงานอาคารสถานที่ และพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน ได้แก่ งานโรงเรียนกับชุมชน
    2. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจบริหารโรงเรียนของครูในโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ จำแนก
ตามเพศ พบว่าครูชายแลครูหญิงมีส่วนร่วมในการตัดสินรใจบริหารโรงเรียน ทั้งโดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
    3. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจบริหารโรงเรียนของครูในโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่าครูที่มีการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี และครูที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจบริหารโรงเรียนโดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): งานวิจัย 
 หมายเลขบันทึก: 277223
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

ประเสริฐ ศรีแสนปาง
เขียนเมื่อ Sat Jul 18 2009 06:52:08 GMT+0700 (ICT)

เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจสำหรับการบริหารงานในโรงเรียนครับ

ครูอ้อย แซ่เฮ
เขียนเมื่อ Sat Jul 18 2009 07:04:27 GMT+0700 (ICT)
  • เป็นงานที่น่าสนใจจริงๆค่ะ
  • เป็นกำลังใจให้เสมอนะคะ
พรชัย
เขียนเมื่อ Thu Sep 24 2009 07:38:49 GMT+0700 (ICT)

ทำอย่างไรจึงจะได้เครื่องมือในการวิจัย(แบบสอบถาม) เพื่อนำไปปรับใช้

ขอบคุรท่านที่นำเสนอแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า