งานวิจัยเรื่องพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตำบลคูบัว จังหวัดราชบุรี

 เบาหวาน 

ชื่อเรื่อง  พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตำบลคูบัว จังหวัดราชบุรี   

ชื่อผู้วิจัย

                              นางชิตสุภางค์ ทิพย์เที่ยงแท้     พยาบาลวิชาชีพ   8

                        นางพเยาว์      วระราโภ                     นักวิชาการสาธารณสุข 7

                        นางกัลยา         ศรีมหันต์       พยาบาลวิชาชีพ      8

            นางพาณี         คงเพ็ชรดิษฐ์   พยาบาลวิชาชีพ      8

นางสาวรุ่งทิพย์  ไชโยยิ่งยงค์    พยาบาลวิชาชีพ      7

                        นางกรรณิการ์  ภาวะไพบูลย์     พยาบาลวิชาชีพ 6

                        นางนลพรรษ  ชิ้นปิ่นเกลียว      นักวิชาการสาธารณสุข 5

                        นางจีรภา         หลิจินตะ       เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 5

            น.ส.สาวิตรี      เกตุแก้ว         พยาบาลวิชาชีพ      4

            น.ส.วรรษา      จำปาศรี         พยาบาลวิชาชีพ      3

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาและสภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการบริโภคอาหาร การออกกำลังกายและการบริหารยาของผู้ป่วยโรคเบาหวาน  ประชากรคือผู้ป่วยโรคเบาหวานของตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง  คือผู้ป่วยโรคเบาหวานที่สมัครใจและเต็มใจเข้าร่วมการศึกษาครั้งนี้  รวมทั้งผู้ดูแลผู้ป่วย  ผู้ให้บริการด้านสุขภาพและผู้นำชุมชน  รวมทั้งสิ้น  83  ราย   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยโรคเบาหวาน  สภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ได้นำมาจากของชิตสุภางค์ ทิพย์เที่ยงแท้และคณะ ( 2550) ซึ่งผ่านการหาค่าความเที่ยงได้เท่ากับ .8744  สำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ป่วย ผู้ดูแล    ผู้ให้บริการสุขภาพ ผู้ประกอบการและผู้นำชุมชน ด้วยวิธีการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึก เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน เมษายน  2550 - พฤษภาคม  2551  ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล สภาวะสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค วิเคราะห์ด้วยร้อยละ สำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

            ผู้ป่วยโรคเบาหวานส่วนใหญ่เพศหญิงร้อยละ 65.7 สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 65.2 ช่วงอายุที่พบมากที่สุดคืออายุ 51-55 ปี และ 56-60 ปี พบเท่ากันร้อยละ 19.4 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ ป.4 ร้อยละ 68.9 อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 38.6 สภาวะสุขภาพไม่แข็งแรง ร้อยละ 55.7 พฤติกรรมการบริโภคที่ปฏิบัติเป็นประจำมากที่สุดคือการรับประทานแกงกะทิ ขนมใส่กะทิ ร้อยละ 57.1  ด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวานพบว่าผู้ป่วยบอกได้ถูกต้องเกี่ยวกับสาเหตุ อาการและอาการแทรกซ้อนของโรค รวมทั้งอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง  สำหรับพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการบริโภคอาหาร  พบว่าไม่ควบคุมหรือหลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให้น้ำตาลสูง รับประทานตามความชอบและความเคยชิน ด้านการออกกำลังกายพบว่าผู้ป่วยให้ความหมายของการทำงานหรือการเคลื่อนไหวร่างกายคือการออกกำลังกาย  ขาดสถานที่และผู้นำในการออกกำลังกาย  พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการบริหารยาพบว่าผู้ป่วยปรับขนาดยาเองและเวลาในการรับประทานยาด้วยตนเอง รวมทั้งลืมรับประทานยาโดยเฉพาะยาหลังอาหารเย็น ด้านการให้ยาแก่ผู้ป่วยพบว่าผู้ให้บริการด้านสุขภาพยังขาดการให้คำแนะนำหรือให้เหตุผลหรือรับฟังปัญหาของผู้รับบริการ ทำให้ผู้รับบริการค้นหาวิธีการดูแลด้วยตนเอง ผู้วิจัยเสนอแนะว่าการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ถูกต้องเป็นสิ่งจำเป็น ผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ต้องเน้นเรื่องความหมายและผลของการออกกำลังกาย  ผลกระทบของการปรับขนาดและเวลาในการรับประทานยา กลไกการออกฤทธิ์ของยาลดระดับน้ำตาล และการเลือกบริโภคอาหารที่สอดคล้องกับโรคของผู้ป่วย

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 276688
 เขียน:  
 ความเห็น: 34  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

จิดาภา
IP: xxx.128.120.239
เขียนเมื่อ Wed Dec 09 2009 21:40:36 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

กำลังหาบทความ งานวิจัย ใช้ review ขอความกรุณาช่วยส่งให้น่ะค่ะ เพื่อเป็นวิทยาทาน ขอขอบคุณล่วงหน้าน่ะคะ ขอบคุณคะ

kitiyaporn
IP: xxx.27.176.130
เขียนเมื่อ Thu Feb 04 2010 15:47:14 GMT+0700 (ICT)

กำลังreview งานวิจัยอยู่เหมื่อนกันค่ะขขอความกรุณษช่วยส่งบทความให้ด้วยนะค่ะ

nuy---08@hotmail.com

ขอบคุณค่ะ

ธิดารัตน์
IP: xxx.173.34.55
เขียนเมื่อ Fri Feb 12 2010 11:27:39 GMT+0700 (ICT)

กำลังทำR2Rในเรื่องนี้อยู่คะ กรุณาส่งให้หน่อยนะค่ะ อยากได้เต็มรูปแบบเลยค่ะ โดยเฉพาะคำถามค่ะขอบคุณมากนะค่ะ

วิวาพร
IP: xxx.118.92.202
เขียนเมื่อ Thu Mar 18 2010 22:18:56 GMT+0700 (ICT)

กำลัง review งานวิจัยค่ะขอความกรุราช่วยส่งให้ด้วยนะค่ะ อยากได้เต็มรูปแบบค่ะ ขอบคุณมากนะคะ

HJ
IP: xxx.25.146.234
เขียนเมื่อ Thu Mar 25 2010 09:39:55 GMT+0700 (ICT)

กำลังศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง การให้ความรู้เบาหวานกับผู้ป่วยครับ

กรุณาช่วยส่ง full text ให้หน่อยนะครับ ขอบคุณมากๆครับ

mint
IP: xxx.19.65.42
เขียนเมื่อ Thu Apr 22 2010 09:30:09 GMT+0700 (ICT)

กำลังทำR2RรบกวนขอFull taxt ค่ะ ขอบคุณมากๆๆค่ะ

ศิริศักดิ์ พรมแพน
IP: xxx.173.245.226
เขียนเมื่อ Fri Apr 30 2010 11:51:55 GMT+0700 (ICT)

อยากได้ตัวอย่างแบบสอบถามกำลังสร้างเครื่องมือทำ dissertation

พรรณา เพ็งปอภาร
IP: xxx.26.224.73
เขียนเมื่อ Wed Jun 09 2010 13:55:29 GMT+0700 (ICT)

ตอนนี้กำลังทำเรื่องนี้ขอข้อมูลเต็มรูปแบบด้วยค่ะ

อรวรรณ์
IP: xxx.27.73.35
เขียนเมื่อ Fri Jul 02 2010 10:56:20 GMT+0700 (ICT)

กำลังศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง การให้ความรู้เบาหวานกับผู้ป่วยค่ะ

กรุณาช่วยส่ง full text ให้หน่อยนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะ

อรวรรณ์
IP: xxx.27.73.35
เขียนเมื่อ Fri Jul 02 2010 11:09:00 GMT+0700 (ICT)

กำลังศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง การให้ความรู้เบาหวานกับผู้ป่วยค่ะ

กรุณาช่วยส่ง full text ให้หน่อยนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะ

เพ็ญนิภา
IP: xxx.26.124.101
เขียนเมื่อ Tue Jul 06 2010 21:02:06 GMT+0700 (ICT)

กำลังศึกษาเกี่ยวกับโรคเบาหวานต้องส่งผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์จึงขอความกรุณาส่งข้อมูลเต็มรูปแบบทั้งเล่มให้ด้วยคะ

ขอบคุณล่วงหน้าคะ

sakulporn
IP: xxx.28.78.179
เขียนเมื่อ Tue Jul 20 2010 14:47:32 GMT+0700 (ICT)

กำลัง review งานวิจัยค่ะขอความกรุณาช่วยส่งให้ด้วยนะค่ะ อยากได้เต็มรูปแบบค่ะ ขอบคุณมากนะคะ

sawinee
IP: xxx.53.31.219
เขียนเมื่อ Tue Jul 27 2010 14:05:25 GMT+0700 (ICT)

กำลังศึกษาเรื่องนี้ค่ะแล้วอาจารย์ให้ทำวิจัย

อยากได้ข้อมูลเต็มรูปเเบบเลยค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

ทัศนีย์ ตรีรัตนนุกูล
IP: xxx.170.207.75
เขียนเมื่อ Sun Nov 14 2010 17:12:34 GMT+0700 (ICT)

กำลังศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและเรียนวิจัย

กรุณาช่วยส่ง full text ให้หน่อยนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะ

ธณัฎฐ์ภรณ์
IP: xxx.53.83.101
เขียนเมื่อ Tue Nov 23 2010 13:02:54 GMT+0700 (ICT)

เป็นงานวิจัยที่ดีและกำลังศึกษางานวิจัยเรื่องนี้อยู่อยากให้อาจารย์ส่งข้อมูลเต็มรูปแบบมาให้หน่อยคะ ขอขอบพระคุณลว่งหน้าอย่าสูง

ทองวรรณ
IP: xxx.49.204.33
เขียนเมื่อ Sat Nov 27 2010 22:19:04 GMT+0700 (ICT)

กำลังreview ขอยืมfull text ใช้หน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ณัฐณิชานันท์
IP: xxx.175.130.49
เขียนเมื่อ Wed Dec 22 2010 11:23:50 GMT+0700 (ICT)

กำลังทำR2Rในเรื่องนี้อยู่คะ กรุณาส่งให้หน่อยนะค่ะ อยากได้เต็มรูปแบบเลยค่ะ โดยเฉพาะคำถามค่ะขอบคุณมากนะค่ะ

นสภ.เจนณรงค์
IP: xxx.77.234.42
เขียนเมื่อ Sun Jan 23 2011 00:51:44 GMT+0700 (ICT)

กำลังreview เปเปอร์ทำproposalครับ รบกวนขอfull text ด้วยครับขอบคุณครับ

ภณิดา ดิษฐรัตน์
IP: xxx.180.82.174
เขียนเมื่อ Wed Feb 16 2011 20:27:11 GMT+0700 (ICT)

กำลังเริ่มทำ R2R พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วย DM (เริ่มหัดทำ) ขอคำแนะนำและงานวิจัยเต็มรูปแบบ ขอบคุณค่ะ

ธัญาณิช คำพอง
IP: xxx.19.66.108
เขียนเมื่อ Wed Mar 16 2011 15:55:05 GMT+0700 (ICT)

กำลังทำวิจัยเรื่องนี้เหมือนกันอยากขอความอนุเคราะงานวิจัยเต็มรูปแบบเพื่อเป็นวิทยาทานขอบคุณคะ

วุฒิชัย
IP: xxx.228.175.113
เขียนเมื่อ Sat Mar 19 2011 19:03:43 GMT+0700 (ICT)

กำลังreview เปเปอร์ทำproposalครับ รบกวนขอfull text ด้วยครับขอบคุณครับ

maew
IP: xxx.53.136.147
เขียนเมื่อ Sun Mar 20 2011 13:37:25 GMT+0700 (ICT)

กำลังศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการดูแลผู้ป่วยเบาหวานค่ะ รบกวนขอfull text และกำลังสร้างเครื่องมืออยากได้ตัวอย่างแบบสอบถามด้วยค่ะขอบคุณค่ะ

ดุจเดือน จินดาดวง
IP: xxx.26.98.104
เขียนเมื่อ Sun Apr 24 2011 14:06:27 GMT+0700 (ICT)

กำลังทำงานวิจัยเรื่องความรู้และพฟติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานที่รพ.จัตุส จ.ชัยภูมิ รบกวนขอตัวอย่างแบบสอบถาม และFull text ด้วยนะคะ E-mail jindaduang@hotmail.com ขอบคุณมากนะคะ

กัลญา
IP: xxx.52.184.71
เขียนเมื่อ Wed Jun 01 2011 09:46:45 GMT+0700 (ICT)

ผู้ป่วยที่โรงพยาบาลมีปัญหาre-admitบ่อยๆค่ะ อยากจะศึกษาว่าผู้ป่วยในพื้นที่มีพฤติกรรมอย่างไรเหมือนกัน ขอแบบสอบถามหน่อยนะคะ ขอบคุณ (ถ้าเป็น Full Paper ได้ยิ่งดีค่ะ) e-mail: pugun.s@hotmail.com

สว่างไพร เกื้อหนุน
IP: xxx.174.2.66
เขียนเมื่อ Fri Jun 17 2011 10:25:47 GMT+0700 (ICT)

สนใจผลงานวิจัยนี้มาก อาจารย์ช่วยกรุณาส่งให้อ่านหน่อยได้มั้ยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

 

ซูวัยดะห์ มูดอ
IP: xxx.173.213.85
เขียนเมื่อ Wed Jun 22 2011 20:16:48 GMT+0700 (ICT)

สนในงานวิจัยชิ้นนี้มาก กำลังศึกษาเรื่องพฤติกรรมเบาหวานอยู่พอดี รบกวนอาจารย์ช่วยส่งเครื่องมือแบบสอบถามแบบ Full paper นะค่ะอาจารย์ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ จากรพสต.บาเระเหนือ อ. บาเจาะ นราธิวาส

วิภาวรรณ
IP: xxx.232.181.249
เขียนเมื่อ Thu Jun 23 2011 14:28:02 GMT+0700 (ICT)

เรียนอาจารย์ผลงานวิจัย

ดิฉันกำลังศึกษาเรื่องพฤติกรรมการดูแลตนเองโรคเบาหวาน สนใจงานวิจัยชิ้นนี้มากค่ะ ขอความกรุณาอาจารย์ส่งไฟล์ฉบับสมบูรณ์มาให้เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาค่ะ

ขอบคุณค่ะ nootgang_782@hotmail.com

ดุจเดือน จินดาดวง
IP: xxx.53.222.144
เขียนเมื่อ Wed Jul 20 2011 16:25:41 GMT+0700 (ICT)

เรียน อาจารย์ผลงานวิจัย

หนูเดือนเป็นนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล จัตุรัส จังหวัด ชัยภูมิ กำลังหัดทำวิจัยเรื่องเบาหวาน ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวานของอำเภอจัตุรัส ขอรบกวนอาจาย์ขอ file วิจัย และ แบบสอบถามด้วยนะคะ

ขอบคุณคะ jindaduang@hotmail.com

ทศพล กาดกอเสริม
IP: xxx.172.173.44
เขียนเมื่อ Mon Jul 25 2011 14:52:19 GMT+0700 (ICT)

กำลังทำวิจัยเรื่องนี้เหมือนกันอยากขอความอนุเคราะงานวิจัยเต็มรูปแบบเพื่อเป็นวิทยาทานและ กำลังreview เปเปอร์ทำproposalครับ รบกวนขอfull text ด้วยครับขอบคุณครับ

ด้วยความเคารพครับ

Nutnicha Puangsri
IP: xxx.205.10.169
เขียนเมื่อ Thu Oct 20 2011 20:58:28 GMT+0700 (ICT)

ขอ Full text เรื่องนี้หน่อยนะค่ะสนใจเรื่องนี้มากเลยค่ะ

น้อง
IP: xxx.29.105.5
เขียนเมื่อ Fri Jan 11 2013 18:57:52 GMT+0700 (ICT)


กำลังทำวิจัยเรื่องนี้เหมือนกันอยากขอความอนุเคราะงานวิจัยเต็มรูปแบบเพื่อเป็นวิทยาทานและ กำลังreview เปเปอร์ทำproposalครับ รบกวนขอfull text ด้วยครับขอบคุณค่ะ

เสาวคนธ์. สาทะกิจ
IP: xxx.0.168.221
เขียนเมื่อ Fri Feb 01 2013 21:14:02 GMT+0700 (ICT)

กำลังหัดทำวิจัยอยู่และเก็บข้อมูลของผู้ป่วยเบาหวานความดันอยู่ค่ะ สนใจงานวิจัยเรื่องนี้ กรุณาให้คำแนะนำและขอศึกษาเต็มรูปแบบด้วย. ขอบคุณค่ะ

จตุพร สมมุ่ง
IP: xxx.173.20.205
เขียนเมื่อ Tue Jul 30 2013 23:49:46 GMT+0700 (ICT)

กำาลังศึกษาการทำวิจัยอยู่ค่ะ เกี่ยวพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานคะ ขอความกรุณาขอศึกษางานวิจัยเต็มรูปแบบด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

 

สุรัถ
IP: xxx.77.182.133
เขียนเมื่อ Wed Sep 18 2013 14:46:06 GMT+0700 (ICT)

กำลังศึกษาการทำวิจัย เกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานคะ เรียนขอความกรุณาขอศึกษางานวิจัยเต็มรูปแบบด้วยค่ะ ฃอบพระคุณคะ

 

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า