สมาชิก
แลกเปลี่ยน

อารยธรรมอินเดียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ฉบับย่อ)

อารยธรรมอินเดียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


          ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนใหญ่จะได้รับอิทธิพลอารยธรรมอินเดียโดยได้ผสมผสานอารยธรรมดั่งเดิมที่มีอยู่แล้ว สามารถศึกษาถึงความสัมพันธ์กันของสองอารยธรรมได้ดังนี้
          ๑. การแลกเปลี่ยนมีมาตั่งแต่ช่วงวัฒนธรรมหินใหม่หรือช่วงสังคมเกษตร หลักฐานที่พบคือ พบขวานหินขัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและขวานหินแบบมีบ่าอายุในช่วง ๔,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ ปี แพร่กระจายไปดินแดนหนึ่งในอินดีย กับ ชนเผ่าในอินโดนีเชีย และพวกจาม
          ๒. คำภีร์มหาวงศ์ที่เขียนขึ้นในพ.ศ.ว.ที่ ๑๑ – ๑๒ กล่าวถึงการสังคยนาพระไตรปิฎกครั้งที่ ๓ ในช่วงพ.ศ.ว.ที่ ๓ พระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่งสมณทูตมาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในดินแดน “สุวรรณภูมิ”
          ๓. ชาดก มิลินทปัญหา มหานิเทศ และมหากาพย์รามยณะ มักจะกล่าวถึงพ่อค้าที่ชอบเล่นเรือมาค้าขายในแถบตะวันออกที่เรียกว่า “สุวรรณภูมิ” หรือ “สุวรรณประทีป”

การเผยแพร่อารยธรรมอินเดียในเอเชียตะวันอออกเฉียงใต้ดังนี้
          ๑. มีการติดต่อค้าขายทองคำจากอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งแต่เดิม อินเดียซื้อจากอาณาจักรโรมัน
          ๒. การต่อเรือของชาวอินเดียพัฒนาขึ้น มีการเพิ่มจำนวนเรือในการเดินทางมาซื้อขายมากขึ้น นอกจากพ่อค้าแล้ว ยังมีนักบวชของลัทธิต่าง ๆ ช่างฝีมือรวมถึงเหล่าบรรดานักปราชญ์ได้ร่วมเดินทางเข้ามาด้วย ซึ่งนำอารยธรรมอินเดียเข้ามาเผยแพร่ตามเมืองท่าต่าง ๆ ที่ตนตั้งเป็นอาณานิคม
          ๓. ชาวอินเดียรู้จักวิถีของลมมรสุมที่พัดพาเรือมาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และพัดกลับสู่อินเดียดีจึงเพิ่มจำนวนเที่ยวในการเดินทาง
          ๔. สมมุติฐานพราหมณ์หรือพระ ในช่วงที่ศาสนาพุทธได้รับความนิยมในอินเดีย ทำให้พราหมณ์เสียผลประโยชน์ อีกทั้งพราหมณ์ที่เคยมีบทบาทในราชสำนักก็ถูกลดบทบาทลง ทำให้พราหมณ์บางกลุ่มต้องออกเดินทางหาที่พักพิงแห่งใหม่

เหตุผลที่รับเอาวัฒนธรรมอินเดียเข้ามา
          ๑. ชุมชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ขยายตัวใหญ่ขึ้น ต้องการความควบคุมให้ได้อย่างทั่วถึง
          ๒. ต้องการวิทยาการชั้นสูงจากอินเดียและคำแนะนำจากผู้รู้ เพื่อแผ่ขยายอำนาจ พวกพราหมณ์จึงได้เข้ามามีบทบาทเช่น ยกระดับให้ผู้นำให้เป็นสมมุติเทพ การปกครองระบบศักดินา จตุสดมภ์ การปกครองหัวเมืองตามแบบอินเดียมาใช้ ในด้านกฎหมายก็ใช้กฎหมายพระธรรมศาสตร์ การสร้างเมืองใช้อุดมคติแบบเป็นศูนย์กลางของจักรวาล
          ๓. ตำนานการก่อตั่งราชวงศ์ของอินเดีย ช่วยสนับสนุนอำนาจของผู้นำ ให้เป็นผู้นำโดยถูกต้อง และชอบธรรม เพื่อรักษาดินแดนไว้ให้เผ่าของตน และลูกหลานของตน

รัฐโบราณแรกรับอารยธรรมอินเดียคือ อาณาจักรฟูนัน (คริสศตวรรษที่ ๑ – ๖)
          อาณาจักรฟูนันตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำโขง ปกครองในระบบกษัตริย์และรับระบบศักดินามาจากอินเดีย ชนชั้นปกครองนับถือศาสนาพราหมณ์ไวษณพนิกาย ส่วนชาวพื้นเมืองมีทั้งนับถือศาสนาพราหมณ์ไวษณพนิกาย และศาสนาพุทธนิกายหินยานที่ใช้คัมภีร์สันสกฤต ฟูนันเป็นอาณาจักรแรกในเอเชียตะวันออกที่ใช้ภาษาสันสกฤตเป็นภาษาราชการ
          รัฐโบราณที่รับอารยธรรมอินเดียต่อมาคือ จามปา เจนละ ทวารวดี ศรีวิชัย ขอม เป็นตน

วัฒนธรรมสำคัญที่อินเดียนำมาเผยแพร่ในประเทศทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
          - ระบบการปกครอง ระบบกษัตริย์ หลักเทวราชาเพื่อเสริมอำนาจให้กับกษัตริย์ ลักษณะการปกครองแบบนี้เด่นชัดที่สุดในเขมรและในประเทศไทย
          - การจัดตั่งรัฐแบบอินเดีย คติการสร้างเมืองในคติศูนย์กลางของจักรวาล
          - กฎหมายจากอินเดียพระมนูธรรมศาสตร์เพื่อมาเป็นแม่บทของกฎหมายเดิมที่มีอยู่
          - การใช้ตราประทับที่เป็นสื่อกลางติดต่อสื่อสารระหว่างสถาบันกษัตริย์ ศาสนา เอกชนหรือหมู่คณะเพื่อผลทางการเมือง
          - งานวรรณกรรม เช่น รามเกียรติ์ ภควัตคีตา ซึ่งมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความคิด ของคนในภูมิภาคนี้
          - ศาสนาพราหมณ์ และพุทธ หลักความเชื่อต่าง ๆ การนับถือเทพเจ้าต่าง ๆ การนับถือยอดเขา
          - รูปแบบการสร้างพระพุทธรูป และเทวรูป งานสถาปัตยกรรม ปราสาท เทวสถาน
          - ภาษาสันสกฤตที่ใช้ในราชการ ภาษาบาลีในพระไตรปิฎกที่ใช้ในพระพุทธศาสนาในนิกายเถรวาท
          - เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนกีฬาบางประเภท ซึ่งชาวพื้นเมืองได้นำมาดัดแปลงใช้ให้เหมาะสมกับตนเอง

นอกจากอารยธรรมอินเดียแล้ว SEA ยังได้รับวัฒนธรรมจีนด้วย เนื่องจากที่ต้องติดต่อค้าขายกับจีน จึงทำให้ประเทศต่าง ๆ ต้องยอมรับเงื่อนไขของจีน ต้องการส่งเครื่องราชบรรณาการไปจีนตามที่จีนกำหนด อีกทั้งยังให้จีนยอมรับความเป็นเอกราชของรัฐต่าง ๆ ทำให้จีนมีอิทธิพลทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจต่อประเทศ SEA
          อย่างไรก็ตามจีนได้เข้ามามีอิทธิพลในเวียดนาม ในฐานะที่เวียดนามเป็นประเทศราช จึงทำให้เวียดนามได้รับวัฒนธรรมมากกว่าชาติอื่น ๆ ใน SEA
          วัฒนธรรมจีนที่เวียดนามรับเข้ามาเช่น
          - การปกครองแบบโอรสสวรรค์
          - การสอบเข้าราชการ โดยการสอบไล่ยึดตามตำราคราสสิกของขงจื้อ
          - ยึดถือระบบครอบครัวและหลักปฏิบัติการอยู่ในสังคมตามคตินิยมของขงจื้อ
          - ศาสนาพุทธนิกายมหายานแบบจีน
          - งานวรรณคดี และอักษรศาสตร์
          อารยธรรมทั้งสองได้ถูกหลอมลวมกันอย่างกลมกลืนจนทำให้ประชาชนชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สร้างชาติ สร้างบ้านเมือง สร้างคนให้จนเจริญรุ่งเรือง มีอิทธิพลต่อรูปแบบการดำรงชีวิตและความคิดของผู้คนในภูมิภาคนี้อย่างฝังรากลึกอยู่ในสายเลือด และยังได้สอดแทรกอยู่ในประเพณีของแต่ละประเทศได้อย่างเหมาะสม ลงตัว พอดี สืบต่อเรื่อยมาหลายร้อยหลายพันปีและอยู่คู่กับชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สืบต่อไปอีกยาวนาน

 


อธิบายคำเพิ่มเติม
พระมนูธรรมศาสตร์
          ตามตำนานกล่าวว่า พระ มะโนสารฤษี หรือมนูสารเป็นผู้สืบเชื่อสายมาจากเท้ามหาพรหม ท่านได้ตัวบทกฎหมายมาจากกำแพงจักรวาลในสมัยที่อายุของมนุษย์ได้ “อสงไขยหนึ่ง” พระมะโนสารฤๅษีได้จดจำตัวบทนั้นมาอย่างครบถ้วน และกลับลงมาจากสวรรค์แล้วนำมาเขียนไว้เป็นคำภีร์ธรรมศาสตร์ไว้เป็นหลักให้ผู้ปกครองไว้ใช้ในการปกครองประเทศ
          เนื่องจากสังคมใน SEA มีการร่วมตัวกันใหญ่มากขึ้น มีสังคมซับซ้อนขึ้น มีการปกครองโดยหัวหน้าชุมชน จึงจำเป็นต้องมีตัวบทกฎหมายขึ้นมาเพื่อบังคับใช้ให้ประชาชนได้ดำเนินแนวทางในแบบเดียวกัน และเพื่อให้เกิดความสุขในชุมชน เนื่องสังคมได้พัฒนามากขึ้นมีการติดต่อค้าขายระหว่างรัฐมากขึ้น โดยเฉพาะชาวอินเดียกับชาว SEA ในการมาค้าขายแต่ละครั้งของชาวอินเดียนั้นได้นำผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามด้วย จำนวนมากเช่นพวกพราหมณ์ หนึ่งในนั้นมีผู้นำคัมภีร์พระมนูธรรมศาสตร์เข้ามาเผยแพร่ใน SEA ผู้ปกครองใน SEA กฎหมายฉบับนี้มาเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเทวราชาซึ่งนอกเหนือจากการเสริมอำนาจของผู้นำแล้ว ยังมุ่งให้ความยุติธรรมแก่สังคมด้วย ซึ่งกำหมายพระมนูธรรมศาสตร์นี้จะเป็นแม่บทของกฎหมายแต่ละชุมชน

อาณัติสวรรค์
           คือคตินิยมความชอบธรรมตามแบบอารยธรรมจีนที่มีหลักการว่า อำนาจอธิปไตยเป็นอำนาจที่สวรรค์มอบหมายประทานมาให้แก่ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและความประพฤติชอบธรรมตามคติของขงจื๊อ ผู้ที่รับมอบหมายอาณัติจากสวรรค์จะถือว่าเป็นคตินิยมที่มีคุณค่าแก่ตน ถือว่าตนเป็นผู้อภิบาลประชาชน แผ่นดิน เรือกสวนไร่นา ต้นไม้ ภูเขา สายน้ำ เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายในแผ่นดิน ปราบคนชั่ว แก้ไขความทุกข์ยากของราษฎร์ ผู้ได้รับอาณัติจากสวรรค์จะมีความชอบธรรมในการปกครองแผ่นดิน ผู้ปกครองทุกคนจะต้องปฏิบัติอาณัติสวรรค์อย่างถึงพร้อม แต่เมื่อใดที่ไร้ความสามารถ แต่เมื่อใดที่ไร้ความสามารถ ปล่อยปละละเลยทำให้เกิดความทุกข์ร้อนขึ้นในแผ่นดิน สวรรค์จะเรียกอาณัตินั้นคืน และส่งมอบให้กับบุคคลที่มีความสามารถคนต่อไป ผู้ที่รับอาณัติจากสวรรค์เรียกว่า โอรสสวรรค์

วาทิน ศานติ์ สันติ : เรียบเรียง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า
· คำสำคัญ: สุวรรณภูมิ คำภีร์มหาวงศ์ พระมนูธรรมศาสตร์ ฟูนัน สุวรรณประทีป โอรสสวรรค์ อาณัติสวรรค์ 
· หมายเลขบันทึก: 271218 · เขียน:  
· ดอกไม้:
1
 · ความเห็น:
19
 · อ่าน: แสดง
· สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
แจ้งลบ
แจ้งลบ
บันทึกที่เกี่ยวข้อง
  วาทิน ศานติ์ สันติ
  เขียนเมื่อ Fri Jun 26 2009 14:02:45 GMT+0700 (ICT)

  สรุปโดยย่อ

  vicky
  IP: xxx.142.23.168
  เขียนเมื่อ Fri Sep 11 2009 15:49:55 GMT+0700 (ICT)

  วันอาทิตย์จะสอบเรื่องนี้พอดี อ่านแล้วได้ข้อเขียนเพิ่ม

  เติมจากหนังสือเยอะเลย ขอบคุณคะ

  เกด
  IP: xxx.142.9.152
  เขียนเมื่อ Thu Dec 10 2009 09:37:44 GMT+0700 (ICT)

  ไม่ได้อะไรเลยไม่มีรูปภาพ ฮ่าย

  IP: xxx.25.42.72
  เขียนเมื่อ Sat Dec 12 2009 18:35:51 GMT+0700 (ICT)

  ^

  ^

  อ่านหนังสือเอาสิครับ เขาเขียนสรุปมาให้ก็ดีแล้ว

  ในโลกนี้ไม่มีอะไรง่าย ๆ นอกจากคนที่มีนิสัยมักง่ายนะครับ

  ploy
  IP: xxx.172.35.218
  เขียนเมื่อ Sat Jan 09 2010 11:19:40 GMT+0700 (ICT)

  ครูให้ทำรายงานเรื่องนี้พอดีเลยขอบคุณมากค่ะ คุณ วาทิน ศานติ์ สันติ

  IP: xxx.9.152.180
  เขียนเมื่อ Thu Feb 18 2010 18:07:47 GMT+0700 (ICT)

  ขอบคุณมากๆค่ะ เข้าใจขึ้นมากเลค่ะ

  สายทอง2553
  IP: xxx.157.130.94
  เขียนเมื่อ Sun Jun 13 2010 11:57:11 GMT+0700 (ICT)

  ดีมากค่ะกำลังสอนเรื่องนี้อยู่พอดีได้ความรู้มากเลยย

  D
  IP: xxx.168.139.2
  เขียนเมื่อ Wed Jun 30 2010 20:43:55 GMT+0700 (ICT)

  ขอบคุณมากๆเลยค่ะ

  หาตั้งนาน

  ^^

  IP: xxx.52.10.209
  เขียนเมื่อ Sun Sep 26 2010 12:24:23 GMT+0700 (ICT)

  น่าจะมีรูปภาพด้วยนะค่ะ

  Nitchita
  IP: xxx.19.67.154
  เขียนเมื่อ Sun Sep 26 2010 14:21:10 GMT+0700 (ICT)

  ขอบคุณมากค่ะสำหรับความรู้ ได้เอาความรู้นี้ไปตอบในการสอบ Final ด้วยค่ะ

  เด็กเรียน
  IP: xxx.26.2.31
  เขียนเมื่อ Mon Sep 27 2010 21:07:41 GMT+0700 (ICT)

  ขอบคุณมากค่ะ ได้ความรู้เพิ่มเติมเยอะเลย

  สอบพรุ่งนี้แล้ว ๆ

  น๊อป
  IP: xxx.47.216.187
  เขียนเมื่อ Mon Nov 08 2010 17:42:24 GMT+0700 (ICT)

  เก่งดีครับ

  iiiiNUiiii
  IP: xxx.90.115.249
  เขียนเมื่อ Mon Jan 10 2011 18:09:21 GMT+0700 (ICT)

  ขอบคุนครับที่ให้ข้อมูล พอดีต้องออกไปรายงานหน้าห้องเรื่องนี้พอดีเลย

  ขอบคุนคร๊าฟฟฟ....

  Bhuribhumi Chombhunuch
  IP: xxx.206.233.120
  เขียนเมื่อ Sun Jan 23 2011 13:44:03 GMT+0700 (ICT)

  ขอบคุณมากๆ ผมชอบมากที่มีเวทีทางวิชาการแบบนี้ ...ผ่อนคลาย ได้ความรู้ ไม่น่าเบื่อ เป็นบันเทิงคดีได้เลย....พอดีกำลังสอนเรื่องนี้อยู่พอดีเลยอ่ะ..^^...ขออนุญาตเชิญชวนให้นักศึกษาของผมเข้ามาร่วมแจมด้วยน่ะครับ...(โฆษณาให้ฟรีครับ เหอๆๆ)....

  mookkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
  IP: xxx.11.61.97
  เขียนเมื่อ Sun Feb 20 2011 12:54:51 GMT+0700 (ICT)

  okคะ แต่ควรเพิ่มรูปตัวอย่างแนวข้อสอบพร้อมเฉลย จาก ครูนน

  c
  IP: xxx.77.250.2
  เขียนเมื่อ Wed Apr 27 2011 15:09:26 GMT+0700 (ICT)

  ซาวเพลงพี่ทำหนูตกใจ

  Lettuce
  IP: xxx.49.248.95
  เขียนเมื่อ Sun Jan 06 2013 11:05:00 GMT+0700 (ICT)

  สรุปได้กระชับมากเลย ขอบคุณมากนะคะ ;))

  c
  IP: xxx.0.173.134
  เขียนเมื่อ Sat Jul 06 2013 08:54:37 GMT+0700 (ICT)

  ที่พูดมาน่ะล้อเล่นสรุปได้ดีมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ

  c
  IP: xxx.0.173.134
  เขียนเมื่อ Sat Jul 06 2013 08:55:38 GMT+0700 (ICT)


  55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

  อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
  ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
  {{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
  ใส่รูปหรือไฟล์