อัยการกับกระบวนการยุติธรรมทางเลือก๒

  กระบวนการยุติธรรมทางเลือก หาใช่มีแต่เรื่องชะลอการฟ้องเท่านั้นไม่ แต่ยังมีเรื่องของการเปรียบเทียบหรือ การสั่งไม่ฟ้องกรณี “ไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชนหรือจะขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความมั่นคงแห่งชาติหรือต่อผลประโยชน์อันสำคัญของประเทศให้ทำความเห็นเสนอสำนวนตามลำดับชั้นไปยังอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาก่อน..” ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของสำนักงานอัยการสูงสุด ว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๗๘ 

        ผมตั้งใจว่าจะขึ้นบันทึกต่อไปในทันที แต่ก็ต้องมาเตรียมตัวทำ presentation เพื่อรายงานผลปฏิบัติราชการของสำนักงานคดีแรงงานเขต ๘ เสนอต่อ อัยการสูงสุดและคณะผู้ตรวจราชการในวันที่ ๒๗-๒๘ พ.ค.นี้ ทำเสร็จแล้วก็เลยมาขึ้นบันทึกนี้แหละครับ

        คราวที่แล้วเล่าให้ฟังถึงแนวคิดของอัยการในการที่จะพัฒนาระบบการทำงานเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้งเป็นการคิดในระบบยุติธรรมทางเลือกในการชะลอการฟ้อง เพื่อไม่ให้คดีขึ้นสู่ศาลมากเป็นที่รกโรงรกศาล แต่ว่าก็ว่าเหอะ อัยการก็ถูกกระแนะกระแหนว่าอยากได้อำนาจ(อีกแล้ว) เหมือนกับตอนที่อัยการพยายามเสนอแนวคิดในการสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินคดี โดยเข้าร่วมสอบสวนกับพนักงานสอบสวนแบบอัยการสากล ก็ถูกครหาด้วยเรื่องอยากได้อำนาจนี่แหละ  หันซ้ายก็ถูกตำรวจอัด หันขวาก็เจอศาลอัด อิอิ

        ความจริงอัยการก็มีนักวิชาการมากพอสมควร แต่บทความที่เขียนมักไม่ค่อยถูกเผยแพร่ไปสู่แวดวงภายนอก จะมีบ้างก็มีจำนวนไม่มาก ผมอ่านบทความของนักวิชาการอัยการ ไม่ว่าจะเป็นท่านอนุชาติ คงมาลัย รองอัยการสูงสุด ท่านกุลพล พลวัน อัยการอาวุโส หรือของท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมสมัยที่ท่านยังดำรงตำแหน่งเป็นอัยการ  ท่านวิชช์ จีระแพทย์ และอีกหลายๆท่าน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการคิดเพื่อชาวบ้าน แต่มักจะเขียนแล้วอ่านกันเอง ผู้คนจึงไม่ค่อยทราบความคิดของอัยการ ผมจึงพยายามนำเสนอแนวคิดของท่านเหล่านี้มาสู่บันทึกเพื่อให้ท่านที่เข้ามาอ่านได้รับประโยชน์และทราบแนวคิดดังกล่าว

        กระบวนการยุติธรรมทางเลือก หาใช่มีแต่เรื่องชะลอการฟ้องเท่านั้นไม่ แต่ยังมีเรื่องของการเปรียบเทียบหรือ การสั่งไม่ฟ้องกรณี ไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชนหรือจะขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความมั่นคงแห่งชาติหรือต่อผลประโยชน์อันสำคัญของประเทศให้ทำความเห็นเสนอสำนวนตามลำดับชั้นไปยังอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาก่อน.. ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของสำนักงานอัยการสูงสุด ว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๗๘

        เพราะเราเห็นกันว่ากระบวนการยุติธรรมทางเลือกนั้นจะเกิดผลดีหลายประการ เช่น

                -ทำให้คดีที่ศาลต้องพิจารณาพิพากษาลดปริมาณลง ลดความล่าช้าของกระบวนการยุติธรรมชั้นศาล

                -ลดค่าใช้จ่ายและการเสียเวลาขององค์กรในกระบวนการยุติธรรมและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อาทิ ผู้เสียหาย พยาน

                -ทำให้ผู้กระทำผิดคดีที่ไม่ร้ายแรงต้องถูกศาลพิพากษาลงโทษอันทำให้เสียประวัติมีมลทินติดตัวไปจนตายและเกิดปัญหาระยะยาวในการปรับตัวเข้ากับสังคมภายหลังการพ้นโทษ

                -สร้างความสมานฉันท์ในสังคมมากยิ่งขึ้นเพราะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องอาทิ พ่อ-แม่ บุตร ภรรยา ญาติพี่น้องของทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้โดยสันติวิธีและพึงพอใจสามารถใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมอย่างปกติสุขเป็นประโยชน์แก่การปกครองประเทศ (กุลพล พลวัน : อัยการกับกระบวนการยุติธรรมทางเลือกในประเทศไทย)

        จึงทำให้องค์กรอัยการอยากจะทำเพื่อประโยชน์ของประชาชน ว่าไปแล้ว วิสัยทัศน์ของอัยการไทยที่มุ่งมั่นจะพัฒนาให้ก้าวเทียมอัยการสากลนั้น เรามีนักวิชาการที่พยายามศึกษาเปรียบเทียบกับองค์กรอัยการในนานาประเทศเพื่อแก้ไขปรับปรุงองค์กรของเราให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป ผมขอนำผลงานของท่าน ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์,ชาติ ชัยเดชสุริยะ และณัฐวสา ฉัตรไพฑูรย์ ที่รวบรวมไว้ในหนังสือ ประมวลจริยธรรมและมาตรฐานการปฏิบัติงานของอัยการในนานาประเทศ มาเล่าสู่กันฟังย่อๆดังนี้ครับ

        สหประชาชาติได้ประกาศ แนวทางว่าด้วยบทบาทของอัยการโดยให้ตัวอย่างกระบวนการยุติธรรมทางเลือกโดยอัยการเช่น

        -การยุติคดีโดยมีเงื่อนไขหรือไม่มีเงื่อนไข

        -การใช้มาตรการอื่นแทนการดำเนินคดีอาญาโดยความเคารพต่อสิทธิของผู้เสียหายและผู้ต้องหาตามกฎหมาย

        -คดีเยาวชนต้องพิจารณาโดยคำนึงถึงธรรมชาติและความร้ายแรงของความคิดการคุ้มครองสังคม บุคลิกภาพและประวัติของเยาวชนนั้น ซึ่งอัยการอาจใช้ทางเลือกอื่นตามที่กฎหมายกำหนด (ของอัยการไทยเราใช้มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีศาลเยาวชนและครอบครัวพ.ศ.๒๕๓๔ โดยผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นผู้เสนอใช้มาตรการนี้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งจะมีกระบวนการประชุมกลุ่มครอบครัว มีพ่อแม่เด็ก นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ พนักงานสอบสวน ผู้อำนวยการสถานพินิจ ผู้นำชุมชน พนักงานอัยการ  พิจารณาถึงสิ่งที่เด็กกระทำ และพิจารณาว่าเขาสำนึกในการกระทำความผิดหรือไม่ และเขาคิดว่าเขาจะแก้ปัญหาของเขาอย่างไร   เช่น ในขณะที่ผมเป็นอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว ผมให้ความสนใจเรื่องนี้มากมักเข้าประชุมด้วยตนเอง พูดคุยกับเด็กและพ่อแม่เด็ก ให้โอกาสเด็กในการเสนอความคิดในการแก้ไขพฤติกรรมของตน  เช่น ขับรถประมาท ขับรถด้วยความเร็วสูง  หากเด็กเสนอขอไปทำความสะอาดวัดมักจะไม่ผ่านการพิจารณา แต่หากเสนอไปทำงานร่วมกับมูลนิธิที่ช่วยเหลือชาวบ้านกรณีมีเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติเหตุ เพื่อให้เขาเห็นความเดือดร้อนวุ่นวายของผู้คนในสังคม ให้เห็นคนเป็นพ่อแม่ทุกข์ใจอย่างไรเมื่อลูกหลานประสบอุบัติเหตุ ซึ่งเมื่อถามไปทางสถานพินิจฯก็ได้รับคำตอบว่าเด็กมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น  ซึ่งกรณีเหล่านี้หากพนักงานอัยการเห็นชอบก็จะสั่งไม่ฟ้อง คดีก็ถึงที่สุดไป ก็เป็นมาตรการหนึ่งที่ลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลครับ)

        นี่เพิ่งเริ่มของสหประชาชาติผมก็เล่าเสียยาวเฟื้อยแล้ว เรามาเล่าต่อกันตอนหน้าดีไหมครับ....

       

       

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 263491
 เขียน:  
 ความเห็น: 19  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ
บันทึกที่เกี่ยวข้อง
  บันทึกก่อนนี้
  บันทึกใหม่กว่า

  ความเห็น

  สะ-มะ-นึก
  เขียนเมื่อ Tue May 26 2009 12:27:49 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีครับท่านพี่..

  • เสียดายไปหาดใหญ่มาไม่ได้เจอท่านพี่
  • แต่ก็เข้าใจว่าท่านมีงานด่วน
  • ไว้โอกาสหน้านะครับ

  ขอบคุณครับ..กับบึนทึกที่เขียนให้อ่านยาวๆ ... ฮ่าๆๆ

  ♥.`๏'-พร ทั้ง หล้า`๏'- ♥
  เขียนเมื่อ Tue May 26 2009 12:29:10 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีคะ ท่านพี่อัยการ

  พอลล่าแวะมาทักทาย และอ่านบันทึกค่ะ เล่ายาวดีจังค่ะ อิอิ

  ศรีกรม ศรีบาล
  เขียนเมื่อ Tue May 26 2009 12:35:30 GMT+0700 (ICT)
  • สวัสดีครับ
  • ขอบพระคุณที่ท่านกรุณาไปเพิ่มเติมและเติมเต็มให้
  • เห็นด้วยที่ท่านกล่าวมาข้างต้น และขณะนี้ได้ข่าวว่าจะมีวารสารอัยการอีกครั้ง คงจะทำให้บทความของชาวอัยการเผยแพร่มากยิ่งขึ้น
  • แต่กว่าจะออกมา บทความของท่านก็นำไปไกลแล้ว ชื่นชมกับผลงานของท่านจริง ๆ ชาวอัยการเราก็ควรมาสนับสนุนกันให้มาก
  • ขอบพระคุณ
  อัยการชาวเกาะ
  เขียนเมื่อ Tue May 26 2009 13:07:48 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีครับท่านสะมะนึก

  เสียดายมากๆที่ไม่ได้ไปเจอกัน ทั้งๆที่ตั้งใจเต็มที่แล้ว แต่งานเข้าอย่างที่ว่าอดไปเลย แต่วันที่ ๒๘ พ.ค.นี้ก็ต้องเข้าหาดใหญ่และเลยไปประชุมที่ปัตตานี,ยะลา อีก สองวัน ส่วนวันนี้ก็เริ่มที่ภูเก็ตจนถึง ๒๘ ด้วย ถ้าไม่แข็งแรงพอสงสัยสลบ อิอิ

  ขอบคุณที่ตามอ่านบันทึกยาวววววๆ อิอิ

  อัยการชาวเกาะ
  เขียนเมื่อ Tue May 26 2009 13:08:09 GMT+0700 (ICT)

  อิอิ พอลล่า

  เล่าสั้นไม่เป็น อิอิ

  อัยการชาวเกาะ
  เขียนเมื่อ Tue May 26 2009 13:09:34 GMT+0700 (ICT)

  ขอบคุณครับคุณศรีกมล

  หากพวกเราช่วยกันคนละไม้คนละมือแบบที่ท่านทำ องค์กรเราก็จะดีขึ้นครับ ที่ดีขึ้นจะเกิดจากความศรัทธาที่ประชาชนมีให้องค์กรอัยการครับ

  berger0123
  เขียนเมื่อ Tue May 26 2009 15:52:47 GMT+0700 (ICT)
  • อ้าวท่านอัยการ ไม่ได้ไปร่วมงานโกทูโนว์รึค่ะ
  อัยการชาวเกาะ
  เขียนเมื่อ Tue May 26 2009 16:15:14 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีครับคุณ berger0123

  งานเข้าครับ ต้องทำข้อมูล presentation แทนท่านอธิบดีที่จะต้องนำเสนอ ๒๖-๒๘ ต่ออีกครับ คราวนี้เป็นประชุมคณะผู้ตรวจราชการชุดใหญ่โดยท่านอัยการสูงสุดมาร่วมงานด้วย/ประชุมชุดแรกเสร็จคณะอัยการหลายท่านก็ยังไม่กลับเพราะต้องร่วมประชุมรอบสอง วันที่ ๒๔ ตั้งใจจะรีบไปร่วมงาน ก็มีงานสวนพระอภิธรรมคืนสุดท้ายต้องไปเป็นเจ้าภาพ วันที่ ๒๕ ต้องเป็นประธานในพิธีฌาปนกิจ แถมต้องต้อนรับคณะอัยการที่จะมาประชุม ๒๖ พ.ค.อีก วิ่งไปวิ่งมาไม่ทันแน่ แถมถ้าพลาดโดนอัดแน่เพราะเป็นงานของท่านอธิบดี อิอิ เสียดายเหมือนกันที่ไม่ได้ไปครับ

  ต้อมแม่น้องต้า
  IP: xxx.47.128.112
  เขียนเมื่อ Tue May 26 2009 21:13:57 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะท่านอัยการ

  ขอบคุณมากค่ะที่เข้าไปชมบันทึก เมื่อน้องต้าไปภูเก็ต หากมีโอกาสได้ไปภูเก็ตอีก จะแจ้งให้ท่านทราบค่ะ ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะที่ได้รับรางวัล Blogger of the Month ของปี 2552 :)

  ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้ท่านที่มีแนวคิดของอัยการในการที่จะพัฒนาระบบการทำงานเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดค่ะ =)

  วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--
  เขียนเมื่อ Tue May 26 2009 21:23:04 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีครับท่านอัยการ ทำเรื่องยุติธรรมชุมชนอยู่ครับ "ยุติธรรมถ้วนหน้า ประชามีส่วนร่วม" ได้ไกล่เกลี่ยไปหลายคดี กำลังจะเขียนเป็นบันทึกไว้ครับท่าน

  Archanwell
  เขียนเมื่อ Tue May 26 2009 21:36:44 GMT+0700 (ICT)

  ชอบแนวคิดที่เรียกว่า "กระบวนการยุติธรรมทางเลือก" มากค่ะ สังคมไทยต้องการแนวคิดที่อ่อนละมุนในบางสถานการณ์นะคะ ไม่จำเป็นต้องใช้การประจันหน้าระหว่างโจทก์จำเลยเสมอไปนะคะ

  สนับสนุนอย่างยิ่งค่ะ

  มนัญญา ~ natachoei ( หน้าตาเฉย)
  เขียนเมื่อ Tue May 26 2009 21:37:01 GMT+0700 (ICT)
  • คนหน้าตาเฉย
  • มาเยี่ยมคนแซ่เฮค่ะ
  • ขอบคุณที่ไปเยี่ยม
  • ดีใจจังที่ได้รู้จักท่านอีกคน
  • เพราะทุกวันก็ขึ้น ลงศาลบ่อยๆ
  • จะได้มีคนให้คำปรึกษา
  • ล้อเล่น...
  • พี่เขี้ยวขึ้นลงเพราะไปตรวจสุขภาพประจำปี
  • ตุลาการและเจ้าหน้าที่ในศาลจ้า
  • ตั้งแต่ศาลปกครอง  ศาลแขวงและเยาวชน ศาลอุทธรณ์  ศาลแพ่ง
  • ศาลประจำจังหวัดเชียงใหม่
  • อธิบดีศาลเชียงใหม่
  • เห็นไหมว่ามาก
  • เลยต้องขึ้น ลงศาลบ่อยๆ  อิอิ
  อัยการชาวเกาะ
  เขียนเมื่อ Tue May 26 2009 22:19:41 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีครับคุณต้อม

  ขอบคุณที่ร่วมแสดงความยินดีกับสุดคะนึง

  ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้บรรดาอัยการครับ

  อัยการชาวเกาะ
  เขียนเมื่อ Tue May 26 2009 22:21:21 GMT+0700 (ICT)

  หวัดดีครับบัง

  คิดถึงครับ เสียดายวาดหนาไม่มี ติดงานไม่ได้ไปเจอบังที่หาดใหญ่

  หลายหน่วยงานหากช่วยกันทำเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สังคมก็จะสงบสุขครับ ยินดีกับยุติธรรมชุมชนที่กำลังก้าวหน้าครับ

  อัยการชาวเกาะ
  เขียนเมื่อ Tue May 26 2009 22:23:10 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีครับ อ.แหวว

  เข้ามาเปลี่ยนรูปที่ อ.แหวว ถ่ายให้พอดีเลย

  ขอบคุณที่สนับสนุนแนวทาง ไว้คุยกันหลังไมค์จะเล่าอะไรให้ฟังมันๆ อิอิ เกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขกฎหมายป.วิ.อาญา ครับ

  อัยการชาวเกาะ
  เขียนเมื่อ Tue May 26 2009 22:26:27 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีครับพี่เขี้ยว

  ยินดีที่ได้รู้จักครับ ดีที่ได้ขึ้นลงศาลบ่อย สุขภาพจะได้แข็งแรง ฮาๆ เขาว่าการเดินขึ้นลงบันได้บ่อยๆจะทำให้หัวใจแข็งแรงครับ อิอิ

  ผมมีเพื่อนรักแต่เขาอายุมากกว่าผม เป็นอดีตอัยการจังหวัดเชียงใหม่ครับ ทั้งคุณ ทยา พาหุสัจจลักษณ์ และคุณไพบูลย์ เธียรธัญญกิจ ครับ ไม่ทราบว่าพี่เขี้ยวรู้จักหรือเปล่า ถ้าไม่รู้จักแสดงว่าไม่เขี้ยวพอ อิอิอิ

  Archanwell
  เขียนเมื่อ Tue May 26 2009 22:38:42 GMT+0700 (ICT)

  ชอบแนวคิดที่เรียกว่า "กระบวนการยุติธรรมทางเลือก" มากค่ะ สังคมไทยต้องการแนวคิดที่อ่อนละมุนในบางสถานการณ์นะคะ ไม่จำเป็นต้องใช้การประจันหน้าระหว่างโจทก์จำเลยเสมอไปนะคะ

  สนับสนุนอย่างยิ่งค่ะ

  เดชา
  เขียนเมื่อ Wed May 27 2009 21:11:52 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีครับท่านอัยการทางเลือกของประชาชน

  ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านครับ ที่กรุณาตอบขอบคุณกำลังใจตอนที่1และแจ้งให้คณะอัยการทราบ ผลก็แสดงความรู้สึกจากใจจริงเท่านั้นเองครับ จากการที่ได้อ่านได้คิดและวันนี้ก็ขออนุญาติท่านที่จะแสดงความคิดนิดหนึ่งครับ

  จิตวิทยากล่าวถึงเรื่องสำคัญอยู่ 2 เรื่อง คืนพันธุกรรม และสิ่งแวดล้อมทั้งสองอย่างนี้ มีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์มิใช้น้อย ตราบเท่าที่มนุษย์ยังไม่สามารถพัฒนาตนอยู่เหนือ 2 สิ่งนี้ แต่เมือใดเขาได้พัฒนาตนให้มีอำนาจจิตเข้มแข็งเต็มที่แล้ว เป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่แล้ว เมือ่นั้นพันธุ์กรรมและสิ่งแวดล้อม จะไม่มีความหมายอะไรเลย การพัฒนาทางจิตจึงมีความสำคัญอย่างมากในชิวิตมนุษย์ (จำมาจากการอ่านครับ) ผมคิดว่าท่านเป็นอัยการอยู่เหนือสิ่งแวดล้อม และเป็นที่พึ่งของประชาชนได้จริงๆครับ

  ขอบคุณครับ ขอให้ท่านประสบความสำเร็จในทุกเรื่องตามความปราถนาทุกประการ และจะติดตามตอนต่อไปครับ

  อัยการชาวเกาะ
  เขียนเมื่อ Wed May 27 2009 22:41:24 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีครับคุณเดชา

  ในเรื่องพันธุกรรมกับสิ่งแวดล้อม ผมเคยอ่านนานมาแล้วว่า สิ่งแวดล้อมมีความสำคัญกว่าพันธุกรรม เด็กที่มีสายเลือดจากพ่อแม่ที่ประพฤติไม่ดีแต่เด็กอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี เด็กก็จะเป็นคนดี แต่เมื่อไม่นานมานี้ก็ได้อ่านตาไปว่าพันธุกรรมสำคัญกว่า เพราะจากงานวิจัยกลับได้ความว่าเด็กที่มีสายเลือดจากพ่อแม่กระทำความผิดมักจะกระทำความผิดแม้จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ตอนนี้เลยไม่รู้จะเชื่ออย่างไร

  ขอบคุณที่มาเติมเต็มให้กับบทความและสำหรับคำอวยพรครับ

   อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
   ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
  {{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
   ใส่รูปหรือไฟล์