การทำวิจัยในชั้นเรียน(วิชาภาษาอังกฤษ)

 การทำวิจัยในชั้นเรียน(วิชาภาษาอังกฤษ) ไม่ยากอย่างที่คิดนะคะเพียงแต่ต้องทราบสิ่งเหล่านี้  

การทำวิจัยในชั้นเรียน(วิชาภาษาอังกฤษ)

ไม่ยากอย่างที่คิดนะคะเพียงแต่ต้องทราบสิ่งเหล่านี้

  1.    บทที่   1  บทนำ  ความเป็นมาของปัญหาและปัญหา

   2.   บทที่ 2   เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

             -  ความสำคัญและประโยชน์

   3.    บทที่  3  วิธีการวิจัย

               -  วัตถุประสงค์ของการวิจัย    

                -    ขั้นที่  1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

                -    ขั้นที่  2  ประชากร

                -    ขั้นที่  3  การสร้างเครื่องมือวิจัย

                -    ขั้นที่  4  วิธีดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล

                -    ขั้นที่   5  การวิเคราะห์ข้อมูล

   4.    บทที่  4   ผลการวิจัย

              -     ตารางที่  1  คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

              -      ตารางที่  2   คะแนนแบบฝึกหัดชุดที่ 1-7  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

              -      ตารางที่  3  เปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียน  หลังเรียน  ตามความจริงและ  โดยรวม

   5.     บทที่  5   การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

              - สรุปผลการวิจัย

                  1. วัตถุประสงค์

                  2.  สมมติฐาน

                  3.  ประชากร

                  4.  เครื่องมือในการวิจัย

                  5.  วิธีการรวบรวมข้อมูล

                  6.  การวิเคราะห์ข้อมูล

                  7.   สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล

                        7. 1.   ตัวแปรต้น

                        7. 2.   ตัวแปรตาม 

                  8.   อภิปรายผล

                  9.  ข้อเสนอแนะ

                           ตามด้วย       บรรณานุกรม

                                   -          วิทยานิพนธ์ (งานวิจัย)

                                    -          ภาคผนวก

                                    1. แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ครอบคลุมเนื้อหาบทที่ 1-7

                                     2. แบบฝึกหัดบทที่ 1-7

                                     3. ตารางคะแนนเปรียบเทียบ

                           สุดท้ายตามด้วย      ประวัติผู้เขียน

................................................................................................................

 บทคัดย่อ

ชื่องานวิจัย                 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้แบบทดสอบก่อนเรียน  หลัง เรียนและ  แบบฝึกหัด    วิชา  ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6  ในโรงเรียนบ้านปะกาจินอ  อำเภอหนองจิก  สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี  เขต 1

ผู้เขียน                         นางสาวภัทรานิษฐ์    เจริญธรรม

สาขาวิชา                     การบริหารการศึกษา

ปีการศึกษา                   2549

บทคัดย่อ

                 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6ในโรงเรียนบ้านปะกาจินอ  อำเภอหนองจิกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานีเขต 1  2) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6 ในโรงเรียนบ้านปะกาจินอ  อำเภอหนองจิกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานีเขต 1

                 ประชากรในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้น ป.5 และป.6 โรงเรียนบ้านปะกาจินอจำนวน 50  คน เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบทดสอบก่อนเรียน  หลังเรียน จำนวน  10 ข้อ แบบฝึกหัดชุดที่ 1-7 แบบฝึกหัดละ 10  ข้อ สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลกระทำโดยการวิเคราะห์โดยโปรแกรม Spss  For  Windows  Version 10.0 เพื่อหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

                  การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพดังนี้

1.       แบบทดสอบมีความตรงเชิงเนื้อหาโดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่ยอมรับได้คือ 0.5

2.       แบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ฉบับนี้มีความเหมาะสมเพื่อใช้ทดสอบกับนักเรียนที่มีระดับความสามารถปานกลาง และมีการพัฒนาระดับความสามารถที่สูงขึ้น

3.       แบบทดสอบที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพเหมาะสมสำหรับจะนำไปใช้วัดศักยภาพทางภาษาอังกฤษ  เพื่อจะเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหรือเพื่อการวิจัยต่อไป

ตัวอย่าง  การทำวิจัยในชั้นเรียน

ดูจากที่นี่

บทคัดย่อ


งานวิจัยในชั้นเรียน


 


 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 260267
 เขียน:  
 ดอกไม้:  ความเห็น: 24  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

paeyim
IP: xxx.47.182.91
เขียนเมื่อ Sun May 10 2009 14:47:41 GMT+0700 (ICT)
  • ขอบคุณมากครับ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัย
  • อาจารย์ครับ การทำวิจัยหน้าเดียวไม่มีเหรอครับ
ภัทรานิษฐ์
เขียนเมื่อ Sun May 10 2009 17:53:09 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ คุณpaeyim [IP: 117.47.182.91]

ขอบใจมากนะ ที่เข้ามาชม

การทำวิจัยหน้าเดียวไม่มีเหรอครับ ตอบว่า

มีซิคะ ลองค้นคว้า ศึกษา ดูนะคะ

โชคดี มีสุขนะ

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ Sun May 10 2009 18:11:10 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

  • เป็นกำลังใจให้นะคะ
  • ด้วยคิดถึงค่ะ
ภัทรานิษฐ์
เขียนเมื่อ Sun May 10 2009 18:17:33 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ  พี่คิม

ขอบคุณมากนะคะ

มอบเพลง ให้ค่ะ

เพลง why do i love you so - iJigg.com

โชคดีค่ะ

แดง
เขียนเมื่อ Sun May 10 2009 18:43:33 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

 ภาษาอังกฤษ...ทำยังไงเด็กจึงจะเก่งและชอบคะ

เพราะจำเป็นมาก... ผลสอบออกมาคะแนนต่ำมากนะคะ

 ขอบคุณนะคะที่ไปทักทาย

ภัทรานิษฐ์
เขียนเมื่อ Sun May 10 2009 18:51:43 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ พี่แดง

ภาษาอังกฤษทำให้มี เสน่ห์

เก่งหรือไม่ อยู่ที่เราขวนขวายค่ะ

เกรดสูงหรือต่ำไม่สำคัญค่ะ

โชคดี มีสุขค่ะ

เพลง why do i love you so - iJigg.com  ฟังเพลงด้วยกันค่ะ

จ๊อบ
IP: xxx.47.184.251
เขียนเมื่อ Sun Aug 02 2009 17:35:21 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณคุณครูจิ๋วมากค่ะ งานวิจัยของครูช่วยในการเรียน ป.บัณฑิตวิชาชีพครูได้เยอะเลยค่ะ

ภัทรานิษฐ์
เขียนเมื่อ Sun Aug 02 2009 21:46:22 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ คุณจ๊อบ

ด้วยความยินดีค่ะ

อ่านดูเป็นแบบอย่างได้ แต่อย่าให้เหมือนของครูจิ๋วทั้งหมดนะคะ

เดี๋ยวอาจารย์ที่มหาวิทยาลัย comment คุณนะคะ

ให้อ่านเป็นวิทยาทานค่ะ

ขอให้มีความสุขในการทำวิจัยค่ะ

♥.`๏'-พร ทั้ง หล้า`๏'- ♥
เขียนเมื่อ Sun Aug 02 2009 21:51:07 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ พี่ครูจิ๋ว ไม่ยากค่ะ ไม่ยาก เป็นกำลังใจให้นะคะ อิอิ

ภัทรานิษฐ์
เขียนเมื่อ Sun Aug 02 2009 21:56:09 GMT+0700 (ICT)

น้องพอลล่า ตามมาถึงนี่เลยนะเรา

คิดถึงซินะ

ขอบคุณที่เป็นกำลังใจค่ะ

แล้วค่อยไปเยี่ยมที่บล็อกนะคะ

ปริมปราง
เขียนเมื่อ Sun Jan 31 2010 11:33:32 GMT+0700 (ICT)

แวะมาเติมเต็มความรู้ค่ะ...บาย..บาย

ภัทรานิษฐ์
เขียนเมื่อ Sun Jan 31 2010 20:58:34 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ พี่ครูปริมปราง

แล้วค่อยคุยใหม่นะคะ

ขอบคุณที่เข้ามาชมค่ะ

ครูปุ๊
IP: xxx.26.241.132
เขียนเมื่อ Sun Feb 07 2010 18:35:04 GMT+0700 (ICT)

อยากได้คำแนะนำจากครูรุ่นพี่ค่ะเกี่ยวกับ หนังสือแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษระดับ มต้น ที่ดี ๆ หลากหลาย สนุกค่ะ

ภัทรานิษฐ์
เขียนเมื่อ Sun Feb 07 2010 18:51:11 GMT+0700 (ICT)

ครูปุ๊คะ

หนังสือ G0 GO แบบเรียนสนุกค่ะ

ถ้าไม่ไปร้านหนังสือ กรุณาเปิดในกูเกิล

และคี คำว่า "หนังสือแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษระดับ มต้น"

thanyakorn
IP: xxx.164.177.219
เขียนเมื่อ Thu Aug 19 2010 16:45:12 GMT+0700 (ICT)

อยากทราบว่า ค่าใช้จ่ายในการเรียนภาษาอังกฤษเท่าไรค่ะ?

อายุมากแล้วเรียนได้ไหมเพราะหนูอายุ27ปีแล้วยัง พูด,อ่าน,เขียน ภาษาอังกฤษไม่ได้เลย

อยากจะเรียนมาก ช่วยตอบหน่อยค่ะ

ภัทรานิษฐ์
เขียนเมื่อ Sun Aug 22 2010 18:55:36 GMT+0700 (ICT)

ตอบคุณthanyakorn

ค่าใช้จ่ายในการเรียนภาษาอังกฤษแต่ละที่ไม่เท่ากันค่ะ....

การเรียนรู้นั้น....เรียนได้ตลอดชีวิตค่ะ.....ยังไม่สายที่จะเรียนค่ะ

ณัฐ
IP: xxx.172.199.254
เขียนเมื่อ Thu Dec 23 2010 13:20:13 GMT+0700 (ICT)

สวัวดีค่ะ

คือหนูอยากได้วิจัยในชั้นเรียนของชั้นประถมศึกษาปีที่5หรือ6ทั้งเรื่องค่ะ

พอจะส่งเข้าเมลล์ให้หน่อยได้มั้ยคะ

วัชราภรณ์ ดาศรี
เขียนเมื่อ Thu Jan 06 2011 09:05:48 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

ขอบคุณที่ให้ความรู้ อยากขอคำแนะนำวิจัยภาษาอังกฤษชั้นประถมปีที่ 2ค่ะ

รัตนชนก
IP: xxx.53.208.187
เขียนเมื่อ Tue Jan 18 2011 10:23:37 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณนะคะที่ให้ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนการสอนดีดี

สิริมา เกศกิจนันท์
IP: xxx.230.101.32
เขียนเมื่อ Mon Feb 07 2011 12:57:13 GMT+0700 (ICT)

ครูแก่ๆอ่านแล้วยังไม่แหวว   อายุ58แต่อยากรู้  สอน ป. 1ค่ะ สอนคนแก่ด้วย

 

น้องบีมค่ะ (แม่สั่งว่าให้บีมไปดูบีมก็ไปดู)
IP: xxx.172.30.93
เขียนเมื่อ Tue Mar 29 2011 15:06:03 GMT+0700 (ICT)

คุณครูค๊ะแม่หนูบ่มาเรื่อยๆเลยว่าหัดดูบทเรียนก่อนเค้าบ้าง หนุเลยเข้ามาที่เว็บนี้

หนุเลยอยากรู้ว่าคุณครูพอจะมีบทเรียนภาษาอังกฤษสำหรับป.5ไหมค๊ะ.

ลัญชนา จิโสะ
IP: xxx.49.235.80
เขียนเมื่อ Sat Jun 11 2011 07:59:07 GMT+0700 (ICT)

สวัดดีค่ะ

หนูอยากได้ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียนหน้าเดียวภาษาอังกฤษป.2 ช่วยตอบทางmailด้วยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าคะ

วินัย
IP: xxx.93.199.67
เขียนเมื่อ Sun Jul 10 2011 12:09:45 GMT+0700 (ICT)

ผมขอตัวอย่างงานวิจัยในห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ หน่อยครับ จะเอาไปเป็นแนวทางการวิจัย และเป็นส่วนในการทำวิจัยของผม ชั้นไหนก็ได้ครับ ขอบคุณมากครับ

น้องหนู
IP: xxx.48.188.26
เขียนเมื่อ Wed Dec 26 2012 10:23:11 GMT+0700 (ICT)

รบกวนขอตัวอย่างงานวิจัยในห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษหน่อยค่ะ  จะเอาไปเป็นแนวทางการวิจัยชั้นป.5 ไม่เคยทำเลยค่ะและไม่เคยศึกษาเรื่องนี้มาก่อนขอบคุณมากค่ะ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า