(6) การพิมพ์ซองจดหมาย

 ซองจดหมาย คือ ภาชนะบรรจุหนังสือเพื่อนำส่งยังผู้รับ 

สวัสดีครับ หลังจากที่เรียนรู้การทำจดหมายเวียนไปแล้ว  วันนี้ขอนำเสนอการพิมพ์ซองจดหมาย

     ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526 ได้กล่าวถึงมาตรฐานกระดาษและซองไว้ดังนี้ คือ

     ข้อ  71  ตราครุฑ  สำหรับแบบพิมพ์ ให้ใช้ตามแบบที่  26  ท้ายระเบียบ  มี  2  ขนาด คือ

         71.2 ขนาดตัวครุฑสูง  3  เซนติเมตร

        71.3  ขนาดตัวครุฑสูง  1.5  เซนติเมตร

     ข้อ  74  มาตรฐานกระดาษและซอง

        74.1  มาตรฐานกระดาษ

        74.2 มาตรฐานซอง โดยปกติให้ใช้กระดาษสีขาวหรือน้ำตาล น้ำหนัก 80 กรัมต่อตารางเมตร เว้นแต่ซองขนาด ซี 4 ให้ใช้กระดาษน้ำหนัก 120 กรัมต่อตารางเมตร  ซึ่งตามระเบียบได้กำหนดขนาดของซอง  ไว้  4  ขนาด คือ
           1.  ขนาดซี  4  หมายความว่า ขนาด 229 มิลลิเมตร x 324  มิลลิเมตร
          2.  ขนาดซี  5  หมายความว่า ขนาด 162 มิลลิเมตร x 229  มิลลิเมตร
           3.  ขนาดซี  6  หมายความว่า ขนาด 114 มิลลิเมตร x 162  มิลลิเมตร
          4.  ขนาดดีแอล  หมายความว่า ขนาด 110 มิลลิเมตร x 220  มิลลิเมตร

     ข้อ  77  ซองหนังสือ  ให้พิมพ์ครุฑตามข้อ  71.2 ด้วยหมึกสีดำที่มุมบนด้านซ้ายของซอง

         77.1  ขนาดซี  4  ใช้สำหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑ  โดยไม่ต้องพับ มีชนิดธรรมดา และขยายข้าง
         77.2  ขนาดซี  5  ใช้สำหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ 2
        77.3  ขนาดซี  6  ใช้สำหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ 4
        77.4  ขนาดดีแอล   ใช้สำหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ 3 
ส่วนราชการใดมีความจำเป็นต้องใช้ซองสำหรับส่งทางไปรษณีย์โดยเฉพาะ  อาจใช้ซองพิเศษสำหรับส่งทางไปรษณีย์อากาศและซองตราครุฑตามที่กล่าวข้างต้นได้โดยอนุโลม


การจ่าหน้าซอง
วิธีปฏิบัติในการจ่าหน้าซองหนังสือราชการ  มี  2  กรณี  คือ
      1.  กรณีที่ส่วนราชการเป็นผู้จัดส่งหนังสือเอง โดยใช้สมุดส่งหนังสือหรือมีใบรับแนบ ติดไปกับซอง และมีพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ส่งหนังสือของส่วนราชการเป็นผู้ไปส่งด้วยตนเอง  ให้จ่าหน้าซองตามระเบียบ  สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526  ข้อ  45   ดังตัวอย่าง ดังนี้
แบบการจ่าหน้าซอง จัดส่งโดยเจ้าหน้าที่

        2.   กรณีที่ส่วนราชการจัดส่งหนังสือโดยทางไปรษณีย์  ให้ปฏิบัติดังนี้
         2.1  ให้ส่วนราชการที่จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์  ระบุชื่อส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานที่ตั้งไว้บริเวณมุมบนซ้ายด้านจ่าหน้า  ใต้ครุฑ  และเหนือเลขที่หนังสือ
       2.2 ระบุชื่อหรือตำแหน่งของผู้รับพร้อมที่อยู่หรือสังกัด  และรหัสไปรษณีย์ที่บริเวณกลางซองด้านจ่าหน้า
       2.3 ระบุชื่อหรือหน่วยงานที่ฝากส่ง ไว้ที่มุมล่าง ทางซ้ายมือ
       2.4  ในกรณีที่เป็นการจัดส่งโดยมีข้อตกลงกับการสื่อสารแห่งประเทศไทยขอชำระค่าฝาก   ส่งเป็นรายเดือน  ให้มีรายละเอียดบนด้านจ่าหน้าเพิ่มขึ้น  ดังนี้
          2.4.1  ระบุข้อความ   “ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน  ใบอนุญาตที่……...../…........ ชื่อที่ทำการที่ฝากส่ง”   ในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอน ขนาด 2 x 4 เซนติเมตร  ที่มุมบนขวาของด้านจ่าหน้า
          2.4.2 ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการฝากส่งของหน่วยสารบรรณลงทะเบียนการส่งจำนวน รายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อเก็บเป็นหลักฐานในการตรวจสอบและ ทำบันทึกขออนุมัติเบิกเงินต่อไป
แบบการจ่าหน้าซอง ส่งไปรษณีย์

การพิมพ์ซองจดหมาย   หน้าซองจดหมาย ประกอบด้วย 2 ส่วนต่อไปนี้ 
     1. ชื่อ - ที่อยู่ของผู้ส่ง (Return Address) พิมพ์ไว้ที่มุมด้านซ้ายของซองจดหมายห่างจากขอบซองด้านซ้ายประมาณ 3 เคาะ  พิมพ์บรรทัดแรกห่างจากริมบนของซองประมาณบรรทัดที่ 3  หรือ 1/2 นิ้ว ใช้ระยะบรรทัดเดี่ยว โดยทั่วไปส่วนราชการจะมีซองครุฑ และตรายางที่อยู่ของส่วนราชการกิจการไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อความสวยงาม  และสะดวกแก่การใช้งาน  
     2. ชื่อ - ที่อยู่ของผู้รับ (Receiver's Address) สำหรับซอง DL จะมีการแบ่งพื้นบนซองออกเป็น  9  ส่วน  ตามตัวอย่างด้านบน  โดยทำการพิมพ์คำขึ้นต้น  แล้วเว้นวรรค  ต่อด้วยชื่อผู้รับในบรรทัดแรกตรงส่วนตรงกลาง  บรรทัดต่อไปพิมพ์ที่อยู่  ซึ่งซองขนาดอื่นก็ใช้วิธีการเดียวกัน


รูปแบบการพิมพ์หน้าซองจดหมาย รูปแบบของการพิมพ์หน้าซองจดหมาย มี 2 แบบ คือ 
      1. Blocked Style (แบบตรง) ข้อความแต่ละบรรทัดพิมพ์แนวตรงกัน  ตัวอย่าง
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังกาบ  บุญย้อย
        193/209  กุลพันธ์วิลล์ 7 หมู่ที่  4  ตำบลแม่เหียะ
        อำเภอเมือง
        จังหวัดเชียงใหม่
        50100

     2. Indented Style (แนวเฉียง) ข้อความแต่ละบรรทัดมีย่อหน้าเฉียง 5 เคาะ ตัวอย่าง
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังกาบ  บุญย้อย
        193/209 กุลพันธ์วิลล์ 7  หมู่ที่  4  ตำบลแม่เหียะ
          อำเภอเมือง
              จังหวัดเชียงใหม่
                    50100
 หมายเหตุ : ปัจจุบันส่วนมากนิยมใช้แบบ Blocked Style เพราะสะดวก สวย และรวดเร็ว

การ Mail Merge ซอง  การ Mail Merge ซองก็เช่นเดียวกับการทำจดหมายเวียนทั่วไป ซึ่งรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่  1  การสร้างเอกสารหลัก  โดยการสร้างฟอร์มซองจดหมาย โดยเริ่มต้นที่
     1. เปิดเอกสารว่าง
     2. ทำการตั้งค่าหน้ากระดาษ File > Page Setup
     3. เลือกขนาดกระดาษ Page Setup > Paper โดยเลือก Envelope
     4. Page Setup > Margin  เลือกแนวนอน แล้วตกลงพิมพ์คำว่า “เรียน”  บริเวณส่วนกลางจากที่แบ่งไว้ 9 ส่วน ตามตัวอย่างแบบการจ่าหน้าซอง ส่งไปรษณีย์
     5. วาดกล่อง Text Box บริเวณหลังคำว่า “เรียน
     6. บันทึกแฟ้มเป็น “ซองดีแอล”

ขั้นตอนที่  2  การสร้างไฟล์ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย  การสร้างไฟล์กลุ่มเป้าหมายก็เช่นเดียวกับการสร้างเอกสารหลัก เป็นการพิมพ์เอกสารทั่วไป แต่จะพิมพ์ในรูปของตาราง  ซึ่งการกำหนดคอลัมน์ของตารางข้อมูล  ก็แล้วแต่ความจำเป็นต้องการใช้ข้อมูลนั้น  ตัวอย่างเช่น 

จากตัวอย่างจะเห็นว่าตารางข้อมูลนี้จะตารางข้อมูลที่ไว้สร้างไว้แล้วในการสร้างจดหมายเวียน  สามารถนำมาใช้ร่วมกันได้  ไม่จำเป็นต้องสร้างใหม่
ขั้นตอนที่  3 การ Merge ข้อมูลเอกสาร  หลังจากที่ได้สร้างเอกสารหลัก และไฟล์ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายแล้ว  ต่อไปก็เป็นการ Merge  ข้อมูลเอกสาร  ตามขั้นตอนดังนี้
     1. เปิดหน้าเอกสารหลัก “ซองดีแอล”
     2. เปิดเครื่องมือ Mail Merge โดย ไปที่ Tools > Letter and Mail Merge > Show Mail Merge Toolbar

     3. จะปรากฏเครื่องมือ Mail Merge

     4. นำเคอเซอร์ ไปไว้ในกล่องที่สร้างที่หน้าซอง 
จากนั้น  คลิกที่ Open Data Source

> เปิดไฟล์ตารางข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย > เลือกไฟล์ > เปิด

 

 

     5.  ทำการ Insert Merge Fields
     6.  เลือก เรียน แล้ว Insert แล้ว Closed แล้ว Enter หลัง «เรียน»
     7.  จากนั้นก็ทำการ Insert Merge Fields อีกครั้งหนึ่ง แต่ครั้งนี้ เลือกที่อยู่ แล้ว Insert แล้ว Closed
     8.  คลิกที่ View Merge Data  จะปรากฏรายชื่อใน Record ที่ 1 แล้วคลิก Next Record จะปรากฏรายชื่อกลุ่มเป้าหมายในลำดับต่อไป
     9.  จากนั้นทำการลบเส้นที่กล่องข้อความที่สร้างไว้บนหน้าซอง  โดยคลิกสี่เหลี่ยมให้เป็นเงาแล้ว ไปที่ Line Color เลือก No Line  แล้วทำการ Save
     10.  หากต้องการผสานข้อข้อมูลเป็นเอกสารใหม่ก็ทำได้โดย คลิก Merge to New Document โดยจะเลือกผสานทั้งหมด  Record ปัจจุบัน หรือบาง Record  เป็นต้น

     11.  ทำการพิมพ์ ขึ้นอยู่คุณสมบัติของเครื่องพิมพ์แต่ละยี่ห้อและรุ่น  บางยี่ห้อบางรุ่นก็พิมพ์ได้ทีละซอง  บางรุ่นบางยี่ห้องก็พิมพ์ได้ทีละหลาย ๆ ซอง


เอกสารอ้างอิง
 สุภรณ์  ประดับแก้ว.  (2545).  งานสารบรรณฉบับสมบูรณ์.  กรุงเทพฯ.  องค์การค้าคุรุสภา.

เป็นอย่างไรบ้างครับ พอจะทำได้ไหมครับ เอกสาร pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): dl การพิมพ์ซองจดหมาย 
 หมายเลขบันทึก: 258261
 เขียน:  
 ดอกไม้:  ความเห็น: 38  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

เกษตรยะลา
เขียนเมื่อ Wed Apr 29 2009 22:37:13 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ

มาทักทาย สบายดีอยู่นะครับ

ละเอียดดีจัง

ขอบคุณมากครับ

krutoiting
เขียนเมื่อ Wed Apr 29 2009 22:39:27 GMT+0700 (ICT)
 • ขอบคุณค่ะ
 • ครูต้อยได้เรียนรู้ไปด้วย ยังไม่เคยใช้เลยค่ะ
 • แต่ครูต้อยต้องprint ออกมาอ่านหลายๆเที่ยว
 • แล้วทำทีละขั้นตอนค่ะ

 

หยั่งราก ฝากใบ
เขียนเมื่อ Wed Apr 29 2009 22:39:44 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะคุณวัชรา

ไม่ได้คุยกันนานมากเลยค่ะ สบายดีนะคะ

เรื่องพิมพ์ซองจดหมายไม่ค่อยมีความรู้เลยค่ะ อ่านแล้วทำให้ได้รู้อย่างถูกต้องมากขึ้น

ขอบคุณค่ะ

(^___^)

 

 

@..สายธาร..@
เขียนเมื่อ Wed Apr 29 2009 22:41:24 GMT+0700 (ICT)

แวะมาอ่านและทักทาย

มีความสุข  มีรอยยิ้มในหัวใจเสมอๆนะคะ

ขอบคุณค่ะ

 

แดง
เขียนเมื่อ Wed Apr 29 2009 22:42:42 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

 คนเชียงใหม่ สบายดีไหมค่ะ ฝากดอกไม้สวยๆจากขอนแก่น

ทองหยอด
เขียนเมื่อ Wed Apr 29 2009 23:03:11 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับท่านเกษตรยะลา

 • ขอบคุณมากครับที่แวะมาทักทาย
 • คิดว่าน่าจะใช้ประโยชน์ได้บ้าง
 • จะทำซองการ์ดเชิญแต่งงานก็ได้นะครับ
 • เพียงแต่ตั้งหน้าเป็นซองการ์ดเชิญ
 • ถ้าสนใจติดต่อด่วนครับ
ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Thu Apr 30 2009 06:36:03 GMT+0700 (ICT)

ตามมาอ่านมีประโยชน์มากเลยครับ ทำไมวันนี้ตัวอักษรคุณไข่ตัวเล็กจังเลยครับ..

ครูอ้อย แซ่เฮ
เขียนเมื่อ Thu Apr 30 2009 06:49:24 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

 • เมื่อก่อนสัก 5 ปีที่ผ่านมา  ครูอ้อย ทำหน้าที่ธุรการโรงเรียน  พอจะมีความรู้บ้างค่ะ  ตอนนี้ลืมหมดแล้ว  พอได้อ่านบันทึกนี้  เป็นการทบทวน ดีมากเลยค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ  รักษาสุขภาพนะคะ

ปรเมศร์ ธำรงค์รัตน์
เขียนเมื่อ Thu Apr 30 2009 15:30:09 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากครับได้ความรู้มากครับ

ทองหยอด
เขียนเมื่อ Fri May 01 2009 21:46:14 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับkrutoi

 • ขอบคุณครับที่สนใจ
 • มีเอกสาร pdf ให้ด้วยครับ
 • ทดลองทำดูนะครับ
 • จะทำเป็นซอง ส.ค.ส. ก็ได้ครับ
 • เพียงแต่ปรับขนาดซอง ขนากำหนดเอง แล้ววัดซอง ส.ค.ส.ใส่ครับ
ดาวลูกไก่ ชื่นชมยินดี
เขียนเมื่อ Fri May 01 2009 21:56:27 GMT+0700 (ICT)

พี่มีปัญหาการเปิดไฟล์ที่มีเรื่อง Mail Merge ทุกทีเลยค่ะ มันถามหาไฟล์เป้าหมายตลอด...(เนี่ยแหละน๊า...ไม่ได้ทำเองตั้งแต่เริ่ม เอาของเขามาเปิดใช้งานแล้วมึนตึ๊บเลยค่ะ)

เยี่ยมไปเลยพี่ไข่ วันพุธนี้เอาไว้ไปแลกเปลี่ยนในเวทีสุนทรียด้วยใช่ไหมคะ แล้วจะตัดต่อคลิปวิดีโอลง YouTube ให้นะคะ

ทองหยอด
เขียนเมื่อ Sat May 02 2009 00:11:39 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับคุณคนไม่มีราก

 • ขอบคุณครับ
 • สามารถปรับขนาดซองเป็นซองการ์ดเชิญ
 • ส.ค.ส.ก็ได้ครับ
ทองหยอด
เขียนเมื่อ Mon Jun 22 2009 10:08:48 GMT+0700 (ICT)
 • สวัสดีครับคุณ@..สายธาร..@
 • พิมพ์ซองการ์ดเชิญ ส.ค.ส.ก็ได้ครับ
 • ขอบคุณมากครับ
ทองหยอด
เขียนเมื่อ Mon Jun 22 2009 10:49:39 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณครับคุณแดง

ทองหยอด
เขียนเมื่อ Wed Jun 24 2009 15:35:18 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ อ.ขจิต ฝอยทอง

 • ขอบคุณ อ.ขจิตที่ติชม แก้ไขตัวอักษรแล้วครับ
 • ไว้พิมพ์ซองการ์ดเชิญงานแต่งครับ
ทองหยอด
เขียนเมื่อ Wed Jun 24 2009 15:36:34 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับครูอ้อย แซ่เฮ

 • ขอบคุณครับ
 • พอมีสาระบ้าง
 • ปรับใช้ประโยชน์ได้ครับ
krutoiting
เขียนเมื่อ Wed Jun 24 2009 22:12:54 GMT+0700 (ICT)

แวะมาบอกว่าพี่ครูต้อยทำได้แล้ว ขอบคุณน้องดาวนะคะ

แต่ทำได้ก็ไม่ได้ใช้ค่ะ

ตอนนี้พี่กำลังหัดทำแผ่นพับ

ใบความรู็้ แต่ยังจัดหน้ากระดาษไม่ถูก

ทำออกมาแล้วก็ต้องส่ายหน้าให้ตัวเอง

น้องดาวสอนพี่ครูต้อยด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

pa_daeng
เขียนเมื่อ Wed Jun 24 2009 22:18:19 GMT+0700 (ICT)
 • สวัสดีค่ะ
 • เคยทำบ่อยๆ ที่ผ่านมาทำผิดหมดเลย เพราะไม่รู้แต่อยากทำ 
 • ขอบคุณมากค่ะ ต่อไปนี้รู้บ้างแล้วจากบันทึกคุณไข่
เกมค่ะ
IP: xxx.246.178.51
เขียนเมื่อ Thu Oct 15 2009 11:43:37 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากค่ะ าใจง่ายดี

ทองหยอด
เขียนเมื่อ Tue Nov 24 2009 11:48:19 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับคุณปรเมศร์ ธำรงค์รัตน์

ขอโทษด้วยที่ไม่ได้เปิดบันทึกนี้ ตั้งนาน

 

ธีรมนต์
เขียนเมื่อ Tue Nov 24 2009 11:54:48 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณครับจะนำไปใช้ในงานเอกสารครับ

ทองหยอด
เขียนเมื่อ Thu Nov 26 2009 23:45:47 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับคุณkrutoiting

ทำได้แล้วนะครับ ใกล้ปีใหม่ปรับพิมพ์วอง ส.ค.ส. ได้ครับ โดยตั้งหน้ากระดาษเป็นกำหนดเอง แล้วตั้งหน้าตามซองที่วัดได้ครับ

สุภกิจ
IP: xxx.173.162.193
เขียนเมื่อ Wed Dec 09 2009 10:51:50 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณสำหรับความรู้คับ

ธีรคม
IP: xxx.67.208.196
เขียนเมื่อ Sun Jan 03 2010 10:28:43 GMT+0700 (ICT)

อ.ครับผมอยากทราบว่า การพิมพ์ชื่อเพื่อเชิญแขกให้หน้าซองสำหรับใส่การ์ดงานแต่งงานไม่ทราบว่าต้องใช้หมึกสีอะไรครับ ใช้สีดำได้หรือเปล่าครับ รบกวนช่วยตอบด้วยนะครับ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

ทองหยอด
เขียนเมื่อ Tue Jan 05 2010 16:04:25 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากครับคุณสุภกิจ [IP: 118.173.162.193]

ทองหยอด
เขียนเมื่อ Tue Jan 05 2010 16:06:17 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับคุณธีรคม [IP: 115.67.208.196]

จริง ๆ แล้วสามารถใช้ได้ครับ แต่เพื่อความเหมาะสมควรใช้สีน้ำเงินดีกว่าครับ

ขอบคุณครับที่ติดตาม

IP: xxx.49.11.30
เขียนเมื่อ Tue Jan 26 2010 10:42:00 GMT+0700 (ICT)

ดอกฟ้ามุ่ยสวยจังเลยเนอะ

สุนีย์ เขียวงาม
IP: xxx.90.6.36
เขียนเมื่อ Wed Apr 21 2010 09:24:05 GMT+0700 (ICT)

ในการจัดพิมพ์ซองทำไมต้องใส่เลขที่หนังสือในหน้าซองด้วยค่ะ zmiLv

นิว
IP: xxx.84.104.0
เขียนเมื่อ Tue Aug 31 2010 21:54:34 GMT+0700 (ICT)

ละเิีอียดมากมาย ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆคร๊าบ

อติเมโธ
IP: xxx.180.199.164
เขียนเมื่อ Wed Sep 01 2010 23:59:13 GMT+0700 (ICT)

ขออนุโมทนา

pun pun
IP: xxx.27.86.67
เขียนเมื่อ Wed Oct 13 2010 13:38:45 GMT+0700 (ICT)

มีประโยชน์มาก ขอบคุณค่ะ

Ornanong
IP: xxx.57.134.226
เขียนเมื่อ Thu Dec 09 2010 16:15:38 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

อรอนงค์

IP: xxx.52.185.201
เขียนเมื่อ Thu Jan 06 2011 12:46:22 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณนะค่ะ หาวิะีอยุ่ตั้งนาน

gug
IP: xxx.173.221.3
เขียนเมื่อ Sat Feb 12 2011 14:39:06 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุนครั๊บ

กกกกกกกกกกกกกก
IP: xxx.53.177.133
เขียนเมื่อ Sun Feb 13 2011 18:30:03 GMT+0700 (ICT)

กูถามว่า จะเอาเเบบจดหมายถึงเพื่อนเเต่ส่งครูไม่ได้ถามเเบบของมึงทำไมมึงไม่บอกกูมาให้ถูวะ

aodkhaokhai
IP: xxx.228.152.87
เขียนเมื่อ Thu Feb 24 2011 12:57:12 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณหลายเด้อที่อนุเคราะห์

ปริษา
IP: xxx.181.143.164
เขียนเมื่อ Wed Feb 15 2012 18:09:19 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค่ะ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกที่เกี่ยวข้อง
  บันทึกก่อนนี้
  บันทึกใหม่กว่า