ภารกิจหลักของศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครบ 36 พรรษา ชลบุรี

ภารกิจหลักของศูนย์ฯ

        ๑.  การฝึกอบรมวิชาชีพภายในศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ครบ  ๓๖  พรรษา

             ๑.๑  การฝึกอบรมวิชาชีพ  หลักสูตร  ๖  เดือน  ในแผนกต่าง ๆ  รวม  ๘  แผนกดังนี้  แผนกตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี  แผนกบริการโรงแรม  แผนกช่างไฟฟ้า  เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ  แผนกตัดผมชาย  แผนกเสริมสวยสตรี  แผนกโภชนาการ  แผนกศิลปประดิษฐ์    และแผนกคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเปิดการฝึกอบรมปีละ  ๒  รุ่น  โดยมีรายละเอียดระยะเวลาดังนี้  ตุลาคม - มีนาคม,  เมษายน  -  กันยายน

             ๑.๒  การฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตร  ๔  เดือน  แผนกนวดแผนไทยและนวดประคบสมุนไพร  เปิดฝึกอบรมปีละ  ๓  รุน  โดยมีระยะเวลาดังนี้  ตุลาคม  -  มกราคม  ,  กุมภาพันธ์  -  พฤษภาคม  ,  มิถุนายน  -  กันยายน

              การฝึกอบรมวิชาชีพแต่ละแผนกจะเป็นการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ  รวมถึงการฝึกปฎิบัติงานทั้งภายนอกสถานที่  หลังจากการฝึกอบรมวิชาชีพ  ศูนย์ฯ จะดำเนินการสอบวัดผลเทียบความรู้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพทุกคน  และจะได้รับมอบประกาศนียบัตรของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

            ๑.๓  การฝึกอบรมวิชาชีพ  หลักสูตร  ๑๒๐  ชั่วโมง  ให้แก่กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตอำเภอบางละมุง  และศรีราชา  เปิดการฝึกอบรมปีละ  ๑  รุ่น  โดยเรียนสัปดาห์ละ  ๑  วัน ๆ ละ ๓  ชั่วโมง  เพื่อเป็นวิชาชีพเสริมของนักเรียนในโรงเรียน

            ๑.๔   การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้รับการฝึกอบรมวิชาชีพนอกเหนือจากการฝึกอบรมวิชาชีพแล้ว    ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครบ  ๓๖  พรรษา  ยังเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้รับการฝึกอบรมวิชาชีพ  โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้  จัดกิจกรรมวันสำคัญตามประเพณีไทย  และประเพณีสากล  เช่น  วันเข้าพรรษา  วันขึ้นปีใหม่  วันลอยกระทง  ฯลฯ  จัดการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  โดยการเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  เช่น  การวางแผนครอบครัว  ความรู้เรื่องการป้องกันโรคเอดส์และยาเสพติดให้โทษ  กฎหมายชาวบ้าน  และอบรมค่าย พุทธบุตร

             ๑.๕  การจัดหางาน  ภายหลังจากการสำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพแล้ว  ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ครบ ๓๖  พรรษา  ได้บริการจัดหางานให้ตามความประสงค์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ  โดยศูนย์ฯ  ได้รับการประสานงานกับสถานประกอบการต่าง ๆ ในการส่งผู้รับการฝึกอบรมเข้าทำงาน โดยผ่านการตรวจสอบและติดตามผลอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ

         ๒.  จัดการฝึกอบรมวิชาชีพภายนอกศูนย์ฯ  ให้กับกลุ่มสตรีและกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดชลบุรี  โดยเน้นการส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพในพื้นที่  และการนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตในครอบครัว

        ๓.  สนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพในพื้นที่

        ๔.  การอบรมโครงการให้ความรู้แก่เยาวสตรี  เพื่อป้องกันการถูกล่อลวง  อบรมในเรื่องคุณธรรม  จริยธรรม  ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับเด็ก ปัญหาเรื่องแรงงานเด็ก  พิษภัยของยาเสพติด  ภัยต่าง ๆ ของผู้หญิง  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน   โรคเอดส์และโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์  และปัญหาการค้าประเวณี

 ภารกิจพิเศษ  

            ๑.  เป็นสถานรับตัวชั่วคราวแก่สตรีและเด็กที่ประสบปัญหาหรือกระทำผิด  พรบ.  มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก  พ.ศ.  ๒๕๔๐   เพื่อให้การดูแลอบรม  พิจารณาหาสาเหตุของการกระทำผิด  และพิจารณาส่งตัวเข้ารับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมไปยังสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพต่อไป

            ๒.  เป็นสถานรับตัวชั่วคราวแก่เด็กที่ประสบปัญหาจำเป็นต้องได้รับการคุ้มครอง  ตามพรบ.  คุ้มครองเด็ก  พ.ศ.   ๒๕๔๖  เพื่อเป็นการอุปการะเป็นการชั่วคราว  และพิจารณาส่งตัวเข้ารับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพตามความเหมาะสมแก่เด็กแต่ละรายต่อไป

            ๓.  สงเคราะห์เงินทุนประกอบอาชีพ  แก่สตรีที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์

            ๔.  ดำเนินการป้องกันปัญหาเยาวสตรีถูกหลอกลวง  หรือถูกละเมิดทางเพศ  ด้วยการจัดฝึกอบรมโครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันการถูกล่อลวง  แก่เด็กและเยาวชน

            ๕.  ประสานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ที่อยู่ในพื้นที่ในการดำเนินการออกหน่วยให้บริการในด้านสวัสดิการสังคมในชุมชน

 เป้าหมายผู้รับบริการ

            ๑.  เยาวชน - ประชาชน  ที่มีอายุตั้งแต่  ๑๔  -  ๓๕  ปี  ขึ้นไป  ที่มีฐานะยากจนขาดแคลน  และผู้ว่างงานต้องการฝึกอาชีพ  เพื่อเป็นรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว

            ๒.  จบการศึกษาภาคบังคับ

            ๓.  เป็นผู้มีความประพฤติดี

            ๔.  มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ของภาคตะวันออกและจังหวัดใกล้เคียง

บริการที่จัดให้ผู้รับบริการ                          

            ผู้รับการฝึกอบรมวิชาชีพของศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ครบ  ๓๖  พรรษาจะได้รับบริการดังนี้

            ๑.  จัดที่พักอาศัย  อาหาร  ๓  มื้อ  เครื่องแต่งกาย  และของใช้ประจำตัวที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

            ๒.  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม  ตลอดหลักสูตร

            ๓.  จัดบริการทางสังคมสงเคราะห์   โดยนักสังคมจะจัดทำประวัติให้บริการ ให้คำปรึกษา  แนะนำช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาส่วนตัว  และครอบครัวกับนักสังคมสงเคราะห์  เป็นรายบุคคล   และเป็นกลุ่มรวมทั้งการเยี่ยมครอบครัวผู้รับการฝึกอบรมด้วย

            ๔.  ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล  โดยมีเจ้าหน้าที่พยาบาลให้การดูแลรักษาพยาบาล  เมื่อเจ็บป่วยและในรายที่มีอาการรุนแรงจะนำส่งโรงพยาบาลบางละมุง

            ๕.  การสันทนาการ  จัดให้มีวิทยุ  โทรทัศน์  ห้องสมุด  กีฬา  และกิจกรรมอื่น ๆ ตลอดจนการจัดงานในโอกาสเทศกาลต่าง ๆ ที่เป็นวันสำคัญประจำปี  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม

ทรัพยากรในการบริหาร

            มีพื้นที่ในการดำเนินการทั้งสิ้น  จำนวน  ๕๕  ไร่  มีอาคารต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำเนินการ  รวม    ๕๐  อาคาร  ดังนี้

            -  อาคารอำนวยการ           ๑         หลัง

            -  อาคารอเนกประสงค์       ๑         หลัง

            -  อาคารโรงฝึกอาชีพ        ๙         หลัง

            -  อาคารเรือนนอน            ๖         หลัง

            -  อาคารโรงอาหารและโรงครัว   ๒  หลัง

            -   อาคารบ้านพักข้าราชการ     ๑๐  หลัง

            -  อาคารเรือนแถว                 ๑๖  หลัง

            -  อาคารเรือนพยาบาล            ๑   หลัง

            -  อาคารห้องสมุด                 ๑    หลัง

            -  อาคารโรงพัสดุ                 ๒    หลัง

            -  อาคารศูนย์สาธิต              ๑     หลัง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 257482
 เขียน:  
 ความเห็น: 78  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

หนึ่ง
IP: xxx.42.96.122
เขียนเมื่อ Tue May 05 2009 16:43:18 GMT+0700 (ICT)

หลักสูตรการเรียนการสอนวิชาอาหารและโภชนาการ อยากให้มีเปิดสอนวันเสาร์หรืออาทิตย์บ้างจังเลย และเป็นหลักสูตรระยะสั้นด้วยนะครับ ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีคนตกงานกันเยอะ และตัวกระผมเองก็ยังไม่รู้ชะตากรรมตัวเองว่าจะโดนให้ออกเมื่อไหร่ แต่สถานะบริษัทตอนนี้ก็แย่พอสมควร ผมทำงานบริษัทรถยนต์ยี่ห้อดังครับ ที่กำลังเป็นข่าวและกำลังย่ำแย่อย่างหนัก ผมจึงอยากเรียนทำอาหารไว้เผื่อว่าถ้าตกงานจะได้นำไปประกอบอาชีพได้ทัน ไม่อยากตกงานก่อนแล้วมาเรียน ยังไงก็ขอความกรุณาด้วยนะครับ ผมเชื่อว่ามีอีกหลายคนที่คิดแบบนี้และต้องการเรียน

ดวงใจ
IP: xxx.128.97.60
เขียนเมื่อ Mon Jul 27 2009 00:28:46 GMT+0700 (ICT)

หวัดดีค่ะ อยากทราบว่า เรียนช่างเสริมสวยสตรี และ ช่าง ตัดผมบุรุษ จะเปิดรับสมัครอีกเมื่อไหร่

ช่วยตอบด้วยน่ะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

ปุ้ย
IP: xxx.84.100.72
เขียนเมื่อ Tue Aug 18 2009 13:53:05 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ หนูอยากให้มีหลักสูตรอบรมวันเสาร์-อาทิตย์ ค่ะ หนูอยากมีอาชีพรองรับเวลาตกงานค่ะ เพราะหนูมีลูกเล็กๆ เป็นห่วงอนาคตเค้ามาก อยากเรียนทำอาหาร หรือขนมมากค่ะ

ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครบ ๓๖ พรรษา
IP: xxx.7.181.103
เขียนเมื่อ Wed Aug 26 2009 16:09:05 GMT+0700 (ICT)

ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครบ ๓๖ พรรษา มีภารกิจในการจัดอบรมในศูนย์ฯ และในชุมชนเป็นจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถจัดบุคลากรสอนในวันเสาร์-วันอาทิตย์ได้ แต่เนื่องจากศูนย์ฯ พิจารณาว่า เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของผู้ถูกเลิกจ้าง (กำลังจะถูกเลิกจ้าง) ผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ต้องการมีอาชีพเสริม ศูนย์ฯ จึงกำหนดจัดการอบรมหลักสูตรโภชนาการ (ภาคค่ำ) ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๕ กันยายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐น. รวม ๑๐ วัน จำนวน ๖ หลักสูตร ได้แก่ ขนมปุยฝ้าย ขนมกุยช่ายใส้ต่างๆ ขนมปังหน้าต่างๆ ขนมบัวลอยสามสี และน้ำสลัด โดยผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ผู้สนใจติดต่อสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครบ ๓๖ พรรษา ที่อยู่ ๑๐๔ หมู่ ๓ ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๒ หรือสอบถามได้ที่ เบอร์โทร ๐๓๘-๒๔๑๐๗๒ , ๐๓๘-๒๔๑๗๖๖ ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม จะำได้รับการติดต่อให้มารายงานตัวเข้ารับการอบรมตามกำหนด

ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครบ ๓๖ พรรษา
IP: xxx.7.181.103
เขียนเมื่อ Wed Aug 26 2009 16:18:15 GMT+0700 (ICT)

ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครบ ๓๖ พรรษา กำหนดเปิดหลักสูตร ๖ เดือน รุ่นที่ ๓๕ รวม ๙ แผนก ได้แก่ ๑.แผนกตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ๒.แผนกเสริมสวยสตรี ๓.แผนกโภชนาการ ๔.แผนกตัดผมชาย ๕.แผนกศิลปประดิษฐ์ ๖.แผนกคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ๗.แผนกบริการโรงแรม ๘.แผนกช่างไฟฟ้าฯ ๙.แผนกโภชนาการและอาหารญี่ปุ่น และหลักสูตร ๔ เดือน รุ่นที่ ๒๔ แผนกนวดแผนไทยและนวดสมุนไพร ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ ผู้สนใจเข้ารับการอบรมติดต่อสมัครได้ทีศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครบ ๓๖ พรรษา ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘-๒๔๑๐๗๒ , ๐๓๘-๒๔๑๗๖๖

พรรทิพา
IP: xxx.31.12.23
เขียนเมื่อ Fri Oct 30 2009 13:17:14 GMT+0700 (ICT)

เข้ามาช้าไปหน่อยค่ะ พอดีหนูอยากเรียน หลักสูตรตัดผมชาย เห็นว่าเพิ่งปิดรับไปเดือนที่แล้ว ไม่ทราบว่าจะเปิดอีกเมื่อไหร่คะ ขอรายละเอียด ค่าสมัครเรียนตลอดหลักสูตร ประมาณเท่าไหร่คะ และเวลาเรียนด้วยค่ะ ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

z
IP: xxx.142.86.32
เขียนเมื่อ Fri Oct 30 2009 19:31:47 GMT+0700 (ICT)

รับสมัครเดือนมีนาคม 2553 เรียนฟรี!!**ตลอดหลักสูตร**

เรียน 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2553

รับอายุระหว่าง 14-35 ปี

หลักสูตร 6 เดือน เวลาเรียน จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8.30 - 16.30 น. หยุดเสาร์-อาทิตย์

พรรทิพา
IP: xxx.31.17.230
เขียนเมื่อ Mon Nov 02 2009 12:05:50 GMT+0700 (ICT)

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ สำหรับข้อมูลดีๆค่ะ

นราวิชญ์
IP: xxx.121.80.52
เขียนเมื่อ Thu Nov 05 2009 18:31:04 GMT+0700 (ICT)

การฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตร ๔ เดือน แผนกนวดแผนไทยและนวดประคบสมุนไพร

เปิดรับสมัครอีกเมื่อไหร่ครับ รับรุ่นละประมาณกี่คนครับ และอายุ43ปีสมัครเข้าอบรมได้หรือไม่ครับ

ขอบคุณครับ

นายศตวรรษ ดำแดง
IP: xxx.121.247.26
เขียนเมื่อ Sun Nov 08 2009 13:19:55 GMT+0700 (ICT)

เนื่องด้วยตอนนี้ผมติดเชื้อ HIV ตกงาน และไม่มีอาชีพทำ ต้องการขอความอุปการะจากศูนย์ ฝึกอาชีพพระเทพฯ ในเข้าไปฝึกอาชีพแผนกเสริมสวยสตรี ผมเป็นคนเรียบร้อย อ่อนโยน นิสัยเหมือนผู้หญิง ขอความเห็นใจ จากศูนย์ด้วยครับ หรือติดต่อมายังเบอร์

087-4986778

ขอบคุณครับ

กิตติธัช
IP: xxx.24.79.231
เขียนเมื่อ Wed Nov 18 2009 09:35:12 GMT+0700 (ICT)

อยากเรียนมากๆ

สุภาสิณี
IP: xxx.180.46.217
เขียนเมื่อ Sun Jan 17 2010 12:45:57 GMT+0700 (ICT)

นวดแผนไทยและนวดประคบสมุนไพร เปิด รุ่นละประมาณอีกคน

จองลงทะเบียนไว้ก่อน 2 คน

วิทยา
IP: xxx.170.244.1
เขียนเมื่อ Mon Jan 18 2010 14:25:06 GMT+0700 (ICT)

สวัสดครับ

ขอสอบถามข้อมูลดังนี้ครับ

-ผมเคยทราบข่าวมาว่าเคยเปิดหลักสูตร ช่างตัดผมชาย ภาคค่ำ

ไม่ทราบว่าตอนนี้ไม่มีโครงการเปิดสอนอีกหรือครับ เพราะผมเลิกงานช่วง 17.00 น.

ผมสนจัยมากแต่เวลาปรกติจะต้องทำงาน แต่ต้องการมีอาชีพติดตัวไว้หากไม่มีการจ้างงาน

และสามารถเปิดร้านเป็นของตัวเองได้หากอายุมากขึ้น

-ตอนนี้ผมอายุ 35 ปีแล้วหากเกินกว่านี้จะรับไหมครับ

ขอข้อมูลด้วยนะครับ

ขอบคุณมากครับ

IP: xxx.7.180.50
เขียนเมื่อ Mon Jan 18 2010 16:20:08 GMT+0700 (ICT)

ตอนนี้ไม่มีหลักสูตรภาคคำแล้วค๊ะ

ปพนพัชร์
IP: xxx.183.16.81
เขียนเมื่อ Sat Jan 23 2010 23:30:19 GMT+0700 (ICT)

ทางศูนย์รับผู้ฝึกอายุไม่เกินเท่าไหร่ครับ และถ้าต้องการไป-กลับ ทางศูนย์มีค่าเดินทางให้หรือเปล่าครับ

เจ้าหน้าที่ อบต.
IP: xxx.27.24.93
เขียนเมื่อ Thu Feb 04 2010 08:14:42 GMT+0700 (ICT)

ขอสอบถามด้วยครับ

ถ้าผมต้องการที่จะเชิญวิทยากรมาฝึกอบรมที่ อบต. ทางศูนย์จะจัดวิทยากรมาได้หรือเปล่าครับหรือว่าต้องอบรมที่ศูนย์อย่างเดียว

แล้วเรื่องต่างๆ เช่น

-วัสดุ อุปกรณ์การฝึก

-หลักสูตรการฝึก

ทางศูนย์มีให้ หรือว่า อบต.ต้องเตรียมเอง

ขอทราบข้อมูลด้วยนะครับ

อีเมล์ [email protected]

นางสาวอรพินท์ บาดะศรี
IP: xxx.27.103.216
เขียนเมื่อ Sun Feb 07 2010 13:05:45 GMT+0700 (ICT)

เป็นหลักสูตรที่ดีและน่าสนใจมากค่ะ

         สนใจอยากเรียนตัดเย็บเสื้อผ้า เพื่อจะได้นำความรู้ไปประกอบเป็นอาชีพในการดำเนินชีวิตเลี้ยงครอบครัวในอนาคตเมื่อกลับภูมิลำเนาเดิม (จังหวัดเลย) หากสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ก็จะนำความรู้สู่ชุมชนคนในหมู่บ้านให้มีอาชีพเสริม หลังว่างจากฤดูเกษตรกรรมได้อีกด้วย

  • สามารถสมัครได้ทางไหนบ้างคะ
  • หลักสูตรที่เรียน เดือนเมษายน - กันยายน 2553 เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนคะ
  • อุปกรณ์เราต้องจัดเตรียมเองหรือเปล่า
  • ถ้าสมัครแล้วได้ทุกคนหรือเปล่าคะ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง
  • สามารถโทรสอบถามข้อมูลได้หรือไม่ ถ้าได้ติดต่อที่เบอร์โทรฯอะไรคะ
  • หากท่านสะดวกติดต่อกลับทางโทรศัพท์ 081-4236551 ทางอีเมลล์ : [email protected]

ขอบคุณมากๆ ค่ะ

 

 

          

 

 

Kanrawee
IP: xxx.173.236.73
เขียนเมื่อ Tue Feb 16 2010 17:27:20 GMT+0700 (ICT)

อยากทราบว่าตอนนี้หรือเร็วๆนี้จะมีการเปิดสอนภาคค่ำหรือวันเสาร์-อาทิตย์รึเปล่าคะ และหลักสูตรอะไรบ้างที่จะเปิดสอน

และต้องเตรียมอะไรบ้างในการสมัครเรียน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน

ขอทราบข้อมูลและเบอร์ที่สามารถติดต่อได้ด้วยคะ

ขอบคุณมากๆ คะ

monwipa
IP: xxx.53.152.157
เขียนเมื่อ Wed Feb 17 2010 12:53:35 GMT+0700 (ICT)

อยากเรียนเสริมสวยภาคเช้าเพราะตอนบ่ายไม่ว่าง ไม่ทราบว่ามีเปิดสอนใหมค่ะ

รุ่น 8 ค่ะ
IP: xxx.31.1.110
เขียนเมื่อ Wed Feb 24 2010 17:47:56 GMT+0700 (ICT)

ดิฉันเคยเป็นศิษย์เก่าที่ศูนย์ รุ่น 8 ค่ะเรียนกับ อาจาร์ยมานพ พิกุลทอง

ตัดผมชาย ทุกวันนี้เปิดร้านเสริมสวย กับ ตัดผมชาย กิจการดีค่ะลูกค้าก็ดีค่ะ

ที่ทำทุกวันนี้ได้เพราะ ได้เรียนอาชีพที่ศูนย์

ขอบพระคุณ อาจาร์ยทุกท่านนะค่ะ

IP: xxx.146.213.126
เขียนเมื่อ Fri Feb 26 2010 08:33:22 GMT+0700 (ICT)

**** สนใจอยากเรียนนวดประคบสมุนไพร เปิดสอนตอนไหนคะ****

**** ตอนนี้เลี้ยงน้อง เลี้ยงครอบครัวคะ***

**** ทำงานประจำไม่พอใช้คะ.....เป็นคนต่างจังหวัดคะ...

* จะไม่ไหวอยู่แล้ว....เหนื่อยบ้าง ท้อบ้าง คะ...

* ยังยิ้ม ยังสู้ได้คะ

******** ขอบคุณคะ********

พลอย
IP: xxx.27.105.161
เขียนเมื่อ Wed Mar 03 2010 20:24:00 GMT+0700 (ICT)

อยากทราบว่าต้องใช้เอกสารอะไรในการสมัครบ้างค๊ะ

โด้
IP: xxx.10.140.123
เขียนเมื่อ Fri Mar 05 2010 10:44:14 GMT+0700 (ICT)

อยากจะถาม ว่า พระเทพเกิดเมื่อ ใด

ลดาวัลย์
IP: xxx.19.66.174
เขียนเมื่อ Sat Mar 13 2010 11:25:28 GMT+0700 (ICT)

อยากให้หลานไปสมัครเรียนตัดผมชาย ไม่ทราบว่าต้องใช้หลักฐานการสมัครอย่างไรบ้าง มีที่พักให้ด้วยหรือไม่ หลานจบ ม6 ตกงานอยู่ค่ะ ดิฉันไม่มีเงินส่งเขาเรียนแพง ๆ แต่ถ้าไม่มีค่าที่พัก ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเดินทางประจำวันอีกจำนวนหนึ่ง และระยะเวลาตั้ง 6 เดือน มันหนักเกินไปสำหรับดิฉันในขณะนี้

รบกวนชี้แจงหลักเกณฑ์การเข้าเรียนให้ด้วยคะ

ลดาวัลย์

Itthipon In-aon
IP: xxx.137.163.66
เขียนเมื่อ Wed Mar 17 2010 07:03:48 GMT+0700 (ICT)

มีหลักสูตร สอนซ้อมมอเตอร์ไซด์มัยครับ

มัทนา
IP: xxx.27.66.32
เขียนเมื่อ Thu Mar 18 2010 11:40:24 GMT+0700 (ICT)
  • เคยเรียนแล้วค่ะ ดีมากๆเลย คิดถึงครูทุกคนที่อยู่ที่นั่นค่ะ
  • โดยเฉพาะแม่แดง สอนโภชนาการ ใจดีมากๆเลย 
  • ก็ขอเชิญชวนทุกคนที่สนใจไปเรียนนะค๊ะ
  • ศิษย์โภชนาการรุ่นที่ 33 จ้า  แบงก์เอง จุ๊บๆๆๆๆๆ
จารุณี
IP: xxx.7.145.115
เขียนเมื่อ Mon Mar 22 2010 15:53:30 GMT+0700 (ICT)

ดิฉันสนใจหลักสูตรทำขนมน่ะค่ะ เลยอยากทราบว่าช่วงนี้มีเปิดหลักสูตรภาคค่ำบ้างไหมคะ

เอมมี่
IP: xxx.27.92.250
เขียนเมื่อ Sun Mar 28 2010 16:19:43 GMT+0700 (ICT)

อยากรู้ว่าโรงเรียนศูนย์พระเทพไปยังไง อยู่ตรงใหนของพัทยา ถ้านั่งรถ ป 99 ไป จะบอกเด็กรถว่าลงที่ใหนหรอ

อยากไปเรียนมากเลยคะ แต่ไปไม่ถูก แล้วรับสมัครวันใหน หมดเขตวันใหน ต้องเตรียมอะไรไปมั่งคะ

กรุณาช่วยตอบด้วยนะคะ อยากเรียนมาก ขอบคุนคะ

ศราวุฒิ
IP: xxx.180.86.172
เขียนเมื่อ Sat Apr 03 2010 21:19:47 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ ผมอยากรู้ว่ามีสอนทำกรอบรูปไหมครับอยากทำเป็นครับ ตอนนี้เปิดสอนอะไรบ้างครับและใช้อะไรบ้างครับในการสมัครก็ขอขอบคุณนะครับ

IP: xxx.139.203.241
เขียนเมื่อ Fri Apr 09 2010 21:21:51 GMT+0700 (ICT)

คิดและตัดสินใจให้ดีนะครับ จากประสบการณ์ต้องใช้ความอดทนสูงและมุ่งมั่น จำไว้เลยนะคะว่าไม่มีอะไรได้มาฟรีๆถ้าไม่ใช้หยาดเหงื่อเข้าแลก ระยะเวลาเรียน 6 เดือนยาวนาน กิจกรรมเยอะ มีการฝึกงานด้วย หากคุณคิดว่ามีปัญหาเรื่องเวลาแนะนำให้เป็นนักศึกษาไป-กลับนะครับ หากคุณคิดว่าจะไปศึกษาที่นั่นก็ให้คิดว่าเงินภาษีที่คุณเคยเสียไปใช้อย่างไรประโยชน์อย่างไรให้คุ้มค่า บางสิ่งบางอย่างไม่ใช่อย่างที่เราคิดว่าจะดีไปทุกอย่าง แนะนำไปเรียนคอร์สสั้นๆที่สถาบันพัฒนาฝีมีอแรงงาน แต่หากอยากหาประสบการณ์ก็ไม่ว่ากันนะครับ แต่ละวิชาที่สอนก็มีความแตกต่างกันไป หากคุณเป็นนักศึกษาประจำที่นั่นจะมีหอพักให้คุณอาศัย มีเสื้อผ้าให้คุณ มีอาหาร(เรียกว่าอาหารก็ได้นะครับ)จากฝีมือรุ่นพี่แผนกโภชนาการ มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หากคุณคิดว่าคุณมีความสามารถพอกับการเปลี่ยน การเรียนรู้ ขอเชิญคุณสมัคร และขอเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่นี่ ขอให้คุณโชคดี

ไม่แสดงตน
IP: xxx.7.180.48
เขียนเมื่อ Thu Apr 15 2010 18:45:40 GMT+0700 (ICT)

ที่ทุกที่ต้องมีกฎระเบียบ ขนาดมีกฎคนยังพากันแหกกฎ แล้วถ้าไม่มีกฎซะเลย เจ้าหน้าที่ ที่ทำงานรับผิดชอบจะไม่เหนื่อยแย่หรือ การจะอยู่ในสังคมที่มีคนหลายระดับอายุ หลายระดับความรู้ และหลายระดับสังคม ก็ต้องยุ่งยากเป็นธรรมดา ถ้าคุณเรียนจบไปจากศูนย์พระเทพแล้วไม่ได้อะไรกลับไปเลยหรือ มีสิ่งดีดีตั้งมากมายที่เขาให้กับคุณ ทุกสิ่งทุกอย่างจะให้ถูกใจทุกคนคงเป็นไปไม่ได้ คุณคิดดีแล้วหรือที่โจมตีบ้านที่คุณเคยอยู่ อาหารที่คุณบอกเป็นฝีมือรุ่นพี่แผนกโภชนาการ คุณกินได้หรือเปล่า สำหรับเราถึงอย่างไรเราก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ดูแลนักเรียนอย่างอบอุ่นเหมือนลูกหลาน อยู่ที่ว่าใครจะใจกว้างแค่ไหน

IP: xxx.139.223.18
เขียนเมื่อ Fri Apr 16 2010 20:38:00 GMT+0700 (ICT)

เห็นด้วยนะครับกับความคิดเห็นที่ 31 แต่ว่าปัจจุบันไม่รู้ว่าเด็กอาศัยศูนย์ฯรึว่าจนท.ในศูนย์อาศัยเด็ก เพราะว่าไม่มีเด็กมาเรียนศูนย์ก็อยู่ไม่ได้ จนท.ยังต้องออกไปรับเด็กมาเรียนถึงที่ ของเขาดีจริงคนคงมาสมัครกันเยอะกว่านี้นะครับผมว่า ทำอะไรก็อย่างนี้แหละครับ น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า ที่ว่าจนท.ดูแลอบอุ่นเหมือนลูกหลาน รึว่าคุณเองก็เป็นนักเรียนที่นั่นเหมือนกันคงจะขาดความอบอุ่นมาก รุ่นไหนครับเนี่ยะ อย่าลืมไปกลับไปรับทุนนะครับ แล้วพบกันครับ

ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติฯ
IP: xxx.7.182.247
เขียนเมื่อ Tue Apr 27 2010 09:53:33 GMT+0700 (ICT)

คุณเบอร์ 30 31 และ 32 กรุณาแสดงตนเพื่อปรับปรุงการอบรมของศูนย์ฯ ด้วยค๊ะ

ศิษย์แม่แมง
IP: xxx.6.72.46
เขียนเมื่อ Tue Apr 27 2010 14:37:53 GMT+0700 (ICT)

อยากเห็นหน้าจังเลย คนที่ว่าศูนย์เนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไร ตอนเข้ามาสมัครปากดีอย่างนี้ไม๊ ศูนย์พระเทพฯเกิดมาจากอะไรคุณเคยรู้ไม๊ ศูนย์คัดคนเข้าเรียนและให้โอกาสกับผู้ด้อยโอกาส ถ้าคุณมีที่ให้เลือกมากคุณเข้ามาทำไม ตอนที่เข้ามาน่ะกลัวจะไม่ได้ แทบกราบเลยใช่ไม๊ จบออกไปทำไมเนรคุณอย่างนี้ ศูนย์ให้คุณฟรีทุกอย่างทั้งความรู้(แล้วแต่ความฉลาดและความใส่ใจที่จะเก็บเกี่ยวไปได้) อาหาร(ถ้าไม่ชอบทำไมไม่เอามากินเอง อีกอย่างอาหารเนี่ยฝีมือแม่ครัว และแม่ๆแต่ละแผนกผลัดกันมาตักให้) เสื้อผ้า และที่พัก (ถ้าไม่ดีทำไมไม่ออกไปหาที่อยู่เอง) และจบแล้วก็ยังหางานให้ แต่ตัวคุณล่ะ ตั้งแต่จบออกมา เคยกลับไปให้อะไรศูนย์บ้าง เคยช่วยเหลืออะไรบ้าง ..........อ่านแล้วก็ขอให้สำนึกได้บ้างนะ สำหรับผู้ที่เข้ามาเรียนใหม่ คำแนะนำมีเพียงแค่ ตั้งใจเรียน เรียนจบแล้วกลับไปช่วยศูนย์บ้าง ศูนย์แห่งนี้เป็นสถานที่ราชการ มีความเป็นมา อาจารย์แผนกละคน แต่ต้องทำงานหลายอย่าง รวมทั้งให้ความรู้คุณด้วย*******ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เนื่องจากเคยผ่านการอบรมจากที่นี่เหมือนกัน แม้จะเรียนมาจากหลายที่แล้วก็ตาม แต่ก็ยังรักและภูมิใจในศูนย์พระเทพฯ ถ้าหมดสัญญางานปีนี้ได้กลับไปเมืองไทยเมื่อไหร่ ศูนย์พระเทพคือที่หนึ่งที่ต้องไป.........เพื่อกลับไปกอดอาจารย์แมงที่ฉันรักอีกครั้ง

เด๊กศูนย์พระเทพ
IP: xxx.157.248.143
เขียนเมื่อ Sun May 16 2010 00:51:42 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์แมงสอนนวดไช่ไม๊

หนูรักอาจารย์แดงที่สุด

Joy
IP: xxx.42.75.108
เขียนเมื่อ Sat May 22 2010 16:15:49 GMT+0700 (ICT)

อยากรู้ว่ามีที่เรียนที่ประหยัดเงินประหยัดเวลาที่ใหน

ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติฯ
IP: xxx.7.182.88
เขียนเมื่อ Tue May 25 2010 08:35:00 GMT+0700 (ICT)

ศูนย์ฯจัดการเรียนการสอนฟรีทุกหลักสูตร ผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และสำหรับสตรีที่อยู่ต่างจังหวัดไม่มีบ้านของญาติหรือครอบครัว ใน จังหวัดชลบุรี ศูนย์ฯก็ได้จัดบริการที่พักให้ฟรี ส่วนหลักสูตร ศูนย์จัดการสอน มี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรระยะยสั้น 4 เดือน นวดแผนไทยและประคบสมุนไพร และหลักสูตร 6 เดือน คือ ตัดผมชาย เสริมสวย โรงแรม โภชนาการ ศิลปประดิษฐ์ ไฟฟ้า ตัดเย็บ

ดังนั้นที่คุณต้องการทราบเรื่องหลักสูตรระยะสั้น หมายถึง การอบรมระยะเวลาเท่าใด ศูนย์ฯจะได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง

Kanrawee
IP: xxx.67.244.89
เขียนเมื่อ Sun May 30 2010 10:26:44 GMT+0700 (ICT)

ไม่ทราบว่ามีหลักสูตรตัดเย็บ ที่เรียนเสาร์-อาทิตย์ รึเปล่าคะ

ถ้ามีขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยคะ

ขอบคุณมากคะ

Kanrawee.

ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติฯ
IP: xxx.7.182.228
เขียนเมื่อ Tue Jun 01 2010 15:10:19 GMT+0700 (ICT)

ศูนย์ฯมีหลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้าแต่เป็นหลักสูตร 6 เดือน เรียนทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น. เท่านั้น สำหรับหลักสูตร ตัดเย็บเสื้อผ้า ในวันเสาร์ - อาทิตย์ ศูนย์ฯ ไม่ได้เปิดสอนค่ะ

เด็กบ้านศรีฯ
IP: xxx.7.241.30
เขียนเมื่อ Thu Aug 05 2010 15:14:32 GMT+0700 (ICT)

อยากทราบว่าถ้าผมจะสมัครแต่ไม่มีญาติพี่น้องหรือผู้ปกครอง มีแต่หลักฐานที่จะใช้สมัครได้อย่างเดียว ผมจะสมัครเข้าฝึกอาชีพได้ไหมครับ

 

tew
IP: xxx.27.8.49
เขียนเมื่อ Fri Aug 06 2010 21:22:29 GMT+0700 (ICT)

กำลังเป็นนักเรียนอยู่ที่ศูนย์พระเทพฯ เป็นนักเรียนประจำ

ที่คุณเบอร์ 30 เขียนมาไม่ถูกนะ ค่อนข้างมองโลกแง่ลบ ลองเปิดใจให้กว้างๆ

1. อาหารก็รสชาดใช่ได้ และเราจะมีเวรพลัดกันทำแต่ละหอๆ ละอาทิตย์ ไม่เห็นมีปัญหาเลย กินฟรีอยู่ช่วยต้องช่วยกันทำได้คะ

2. การเรียนการสอนก็ดีมากๆ ครูผู้สอนเอาใจใสดีนะ ( ครูแมง)

3. ครูประจำหอพักก็ดูแลเอาใจใสดี (ครูดาว)

ลองคิดดูถ้าเรียนที่อื่นเสียค่าใช้จ่ายเท่าไร?

กับที่คุณทำงานนิดหน่อยให้ศูนย์ทำไมคิดมาก อย่าคิดว่าเสียเปรียบ กรุณาคิดและสำนึกว่าถ้าไม่มีที่นี้คนที่เขาไม่มีเงินจะมีโอกาสดีๆได้เรียนวิชาชีพไหม จะมีลู่ทางทำกินใหม่ๆ ไหม

ถ้าคุณมีเงินแล้วมาเรียนทำไม?

เขาเปิดโอกาสให้คนมีเงินน้อย และไม่มีงานใช่ไหม?

สำหรับทุกท่านที่เรียนที่นี้หรือกำลังคิดจะมาเรียน ที่นี้พร้อมให้โอกาสคุณแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะตักตวงวิชาไปได้แค่ไหน คุณจะได้เรียนรู้ชีวิตที่มีระเบียบ และรู้จักเสียสละ การใช้ชีวิตรวมกันในสังคม

IP: xxx.7.146.116
เขียนเมื่อ Tue Aug 17 2010 11:01:03 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

ดิฉันอยากทราบเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนวิชานวดแผนไทยและนวดสมุนไพร อยากให้มีเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นวันเสาร์-อาทิตย์บ้างจังค่ะ ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีคนตกงานกันเยอะ ตัวดิฉันเองก็ยังไม่รู้ชะตากรรมเหมือนกันว่าจะโดนให้ออกเมื่อไหร่ แต่สถานะบริษัทตอนนี้ก็แย่พอสมควร ดิฉันทำงานบริษัทเล็กๆแห่งหนึ่งในพัทยา ดิฉันไม่อยากตกงานและอยากมีวิชาชีพที่ไม่ต้องลงทุนมากจึงอยากเรียนนวดแผนไทยและนวดสมุนไพรไว้เผื่อว่าถ้าตกงานจะได้นำไปประกอบอาชีพได้ทัน ไม่อยากตกงานก่อนแล้วมาเรียน ดิฉันขอความกรุณาแนะนำด้วยค่ะ อยากเรียนจริงๆ

เด๊กอยากเข้า
IP: xxx.27.134.220
เขียนเมื่อ Thu Sep 16 2010 17:50:01 GMT+0700 (ICT)

สมัคร เรียน ตอนไหน อ๊

แล้ว เรียน อย่าง ไร ค๊

เสาร์-อาทิตย์ กลับ บ้าน ทุก อาทิตย์ ป่าว ค๊

แล้ว ถ้า จะ รียน ต้อง เตรียม อะไร บ้าง ค๊

คือ ว่า ปี 54 จะ จบ ม.6 แล้ว อ๊ ค๊

ที่ บ้าน อยาก ให้ ไป เรียน

แลย อยาก หา ข้อมูล อ๊ ค๊

much
IP: xxx.157.178.100
เขียนเมื่อ Sat Oct 09 2010 15:51:53 GMT+0700 (ICT)

ตอนนี้ ที่ร้าน Som massageต้องการ หมอนวดที่เรียนจบแล้วถ้าคุณกำลังมองหางานและประสบการณ์เชิญได้ที่ som massage 352/89 ม 12 พระตำหนัก ซ 5 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 038-306081

สาวิมนต์ พลรักษา
IP: xxx.150.200.66
เขียนเมื่อ Wed Oct 13 2010 14:16:39 GMT+0700 (ICT)

ร้านกู๊ดลักค์ บิวตี้แคร์ เป็นร้านนวดสปาครบวงจร ต้องการพนักงานนวดสปา นวดแผนโปราณ 3 อัตรา ค่ะ อยู่ตรงสี่แยกทางเข้านาวิกโยธิน (น.ย.) หรือตรงข้ามโรงเรียนสิงห์สมุทร จ.ชลบุรีนะคะ มีที่พักฟรี มีข้าวฟรีตลอด 3 มื้อค่ะ บรรยากาศร้านเป็นกันเองร้านเพิ่งเปิดได้ประมาณ 2-3 เดือนแล้ว มาร่วมบุกเบิกไปด้วยกันนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

**สนใจ ติดต่อ คุณออฟ โทร 0873489003 /0897866459**

หทัยชนก อ่วมอารีย์
IP: xxx.146.255.106
เขียนเมื่อ Fri Nov 05 2010 10:20:08 GMT+0700 (ICT)

คือว่าสนใจอยากจะไปเรียนช่างเสริมสวยทำเล็บเพ้นเล็บ

แต่ว่าตอนนี้หนูยังเรียนอยู่ ปวช.ปี3แต่ที่นี่มีสอนเสาร์อาทิตย์ไหมคะ

หรือจันทร์-ศุกร์สอน เวลา 17.00-20.00 น.

อยากเรียอะชอบๆๆๆ

แต่หนูอยู่ที่ทุ่งกราดใกล็ๆๆอะ

หรือติดต่อมาเบอร์ 084-9239710

นิด
IP: xxx.27.27.190
เขียนเมื่อ Wed Nov 10 2010 13:59:14 GMT+0700 (ICT)

อยากเรียนตัดเย็บเสื้อผ้า ไว้ตัดให้ลูก ๆ แต่อายุ(มาก)เกิน

sirasid
IP: xxx.67.43.36
เขียนเมื่อ Sun Dec 19 2010 15:18:13 GMT+0700 (ICT)

อยากเรียนการซ่อมมอเตอร์มากครับเปิดสอนมั้ยอยากมีอาชีพเป็นของตัวเอง

อรวรรณ
IP: xxx.207.141.12
เขียนเมื่อ Thu Dec 23 2010 12:22:19 GMT+0700 (ICT)

อยากเรียนช่างเสริมสวยจะได้ใช้เป็นอาชีพหารายได้เลี้ยงตัวเองตอนนี้ดิฉันไม่มีงานทำอายุ40ปีกว่า

ไม่ทราบว่าเรียนได้หรือเปล่าค่ะถ้าเรียนได้ช่วยแจ้งกลับเบอร์ 0837761155 ด้วยค่ะ

ping
IP: xxx.205.158.34
เขียนเมื่อ Mon Dec 27 2010 22:00:31 GMT+0700 (ICT)

อยากทราบว่ามีเรียนแบบไปกลับด้วยหรือเปล่าค่ะ

ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติฯ
IP: xxx.7.180.170
เขียนเมื่อ Tue Dec 28 2010 11:23:49 GMT+0700 (ICT)

ศูนย์มีการเรียนแบบประจำและไปกลับ แต่ถ้าอยู่แบบประจำจะรับแต่ผู้เข้ารับฯผู้หญิงเท่านั้นและต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบของหอพัก แต่ทั้งนี้ผู้เข้ารับเรียนต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี ยกเว้นแผนกนวดแผนไทย

Yapa
IP: xxx.121.189.136
เขียนเมื่อ Wed Jan 19 2011 10:07:28 GMT+0700 (ICT)

อยากทราบว่าตอนนี้มีหลักสูตรอาไรบ้างคะ อยากมีอาชีพเสริม อยากเรียนเสริมสวย สตรี ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ทัชชกร
IP: xxx.26.170.11
เขียนเมื่อ Thu Jan 20 2011 20:05:26 GMT+0700 (ICT)

มีเรื่องปรึกษา ค่ะได้ ทราบจากเพื่อนเค้าบอกมีการเรียนเสริมสวยหลักสูตร 6 เดือน

เริ่มเรียน เดือนมีนาเหรอค่ะ เลิกกะสามีมา 7 ปีแล้วค่ะ จบปวช. อายุ เกิน 35 ดิฉันอายุ 38 แล้ว ค่ะ แต่หางานทำก็ลำบาก เพราะเนื่องจากมีครอบครัวตั้งแต่เด็กแล้วประสบการณ์งานก็มีน้อย อยากเรียนเสริมสวยเห็นเค้าบอกว่าที่ศูนย์มีคนมาหาคนงานด้วย

เพื่อนแนะนำให้เรียนที่เนีย กลัวอายุ เกินแล้วไม่รับ ถ้าไปสมัครเรียนจะได้ไหมค่ะ

เรียนตอนไหนถึงตอนไหนคร้า ถ้าเรียนแล้วทำงานช่วงวันหยุด หรือพาร์ทไทม์ด้วยได้ไหมค่ะ

เห็นบอกมีที่พักให้ด้วย ต้องมีกฏเกณฑ์ยังงัยบ้างคร้า

หวังว่าจะได้รับการติดต่อกลับในเร็ววันคร้า โทรกลับให้คำแนะนำได้ที่ เบอร์ 088-0254024

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติฯ
IP: xxx.77.149.102
เขียนเมื่อ Fri Jan 21 2011 10:11:10 GMT+0700 (ICT)

ศูนย์มีหลักสูตรอบรมระยะเวลา 6 เดือน จำนวน 7 หลักสูตร เริ่งรับสมัครตั้งแต่เดือนมีนาคม 2554ทั้งเดือน และเริ่มเรียน วันที่ 20 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2554

- หลักสูตรเสริมสวยสตรี

- หลักสูตรตัดผมชาย

- หลักสูตรโภชนาการ

- หลักสูตรบริการโรงแรม

- หลักสูตรช่างไฟฟ้า

- หลักสูตรคอมพิวเตอรืเบื้องต้น

- หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า

- หลักสูตรศิลปประดิษฐ์

และหลักสูตร 4 เดือน 1 หลักสูตร คือ แผนกนวนแผนไทย เริ่มสมัครตั้งแต่เดือนมกราคม 2554 ทั้งเดือน เริ่มเรียน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554

เรียนฟรีทุกหลักสูตร

kate
IP: xxx.47.174.132
เขียนเมื่อ Thu Feb 17 2011 19:54:57 GMT+0700 (ICT)

ต้องการเรียนเสริมสวยค่ะแต่อยากทราบค่าลงทะเบียน และเวลาเรียนนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

เอกกมล
IP: xxx.27.65.228
เขียนเมื่อ Sat Feb 19 2011 11:38:03 GMT+0700 (ICT)

เมื่อไรผู้ชายจะมีแบบอยู่ประจำบ้าง อยากเรียนแบบระยะยาว 6 เดือน (ตัดผมชาย)  ไป-กลับ ทุกวันค่ารถหลายต่อ อยากเรียนมากและอยากเรียนมานานแล้ว พอเป็นบ้างแต่ไม่ชำนาญ ตั้งใจจริงและรอคำตอบอยู่ครับ

ชัย นวดรุ่น19
IP: xxx.122.200.189
เขียนเมื่อ Thu Mar 10 2011 12:38:06 GMT+0700 (ICT)

ขอถามคุณที่เขียนโจมตีเมื่อ09เมษายน53ว่าคุณให้คำตอบตัวเองได้ไหมว่าคุณเพศอะไรเพราะในข้อความมีทั้ง"ครับ" และ "คะ" และเท่าที่อ่านดูสิ่งที่คุณได้รับไปนั้นถ้าเป็นคนที่บุพการีสอนมาดี จะต้องกล่าวขอบคุณศูนย์พระเทพทุกครั้งที่นึกถึง คุณอาจเป็นเหมือนบัวเหล่าที่หนึ่งที่จมปลักอยู่กับสวะที่ทับถมตัวคุณมาตั้งแต่เกิดจึงแยกไม่ได้ว่าคนเนรคุณนั้นเลวแค่ไหน คุณอาจเกิดผิดเพศหรืออาจขี้ขลาดเกินกว่าจะเปิดเผยตัว

ฝ่ายบุคคล
IP: xxx.213.57.80
เขียนเมื่อ Thu Mar 17 2011 10:56:02 GMT+0700 (ICT)

รับสมัครพนักงานนวดสปา แผนไทย ฝึกหัด จำนวนมาก เหมาะกับน้องที่จบด้านนวดไทย เท้า สปา มาและยังไม่มีประสบการณ์ต้องการเรียน พร้อมทำงานมีรายได้เพิ่ม ทำงานแถวสุขุมวิท23 รัชดา สีลมและปิ่นเกล้า สนใจติดต่อ คุณนุส ฝ่ายบุคคล 081-8404194 ด่วนค่ะ รับจำนวนจำกัด

TK
IP: xxx.48.51.4
เขียนเมื่อ Sat Mar 19 2011 19:44:57 GMT+0700 (ICT)

สนใจงานด้านช่างเครื่องรูดบัตรเครดิต มีความรู้ด้านไฟฟ้า หรือคอม หรือ อิเล็คฯ จะทำประจำหรือชั่วคราวก็ได้ จะสอนงานให้ก่อน แต่ต้องมี notebook และมอเตอร์ไซด์ เพื่อออกไปทำงานตามร้านค้าที่ให้งานไปทำ ติดต่อได้ตาม e-mail [email protected] แจ้งเบอร์โทรไว้แล้วจะโทรกลับ พื้นที่รับผิดชอบงานในจังหวัด ชลบุรี

Punn Spa
IP: xxx.176.116.30
เขียนเมื่อ Sun Apr 17 2011 13:10:03 GMT+0700 (ICT)

Punn Spa @ The Resort Hua Hin สปาเปิดใหม่ต้องการรับสมัครพนักงานสปา 4 ตำแหน่งด่วน รายได้ดี มีที่พักและสวัสดิการให้ คุณสมบัติ : รักงานบริการ ขยัน มีความกระตือรือร้น ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีใบผ่านการอบรมการนวด

สนใจติดต่อด่วนที่ 080 2001710 อุไรวรรณ

จาวเหนือ
IP: xxx.121.3.110
เขียนเมื่อ Tue Jun 14 2011 16:08:41 GMT+0700 (ICT)

อยากเรียนตัดผมชายครับ

โม
IP: xxx.206.165.249
เขียนเมื่อ Thu Jun 16 2011 10:49:39 GMT+0700 (ICT)

ผมอยากได้รายละเอียดข้อมูลการเรียนตัดผมชายนะครับ ว่าเปิดหลัดสูตรตอนไหน อย่างผมมีบ้านอยู่ข้างนอกไปกลับได้ไหม

ทำงานด้้วยเรียนด้วยได้ไหมครับ

โม
IP: xxx.206.165.249
เขียนเมื่อ Thu Jun 16 2011 10:56:44 GMT+0700 (ICT)

วันนี้วันที่ 16 มิถุนายน 2554

ผมอยากทราบว่าจะเปิดหลักสูตรสอนตัดผมชายอีกเดือนไหนครับ

และมีเรียนเสาร์-อาทิตย์หรือเปล่าครับ

ต้องนอนที่ศูนย์ด้วยหรือเปล่าครับ

พอดีผมมีเพื่อนเคยไปเรียน เขาได้นอนที่ศูนย์เลยอะครับ

ไม่นอนได้ไหมอะครับ

อยากเรียนจริงๆครับ แต่ก็ต้องทำงานด้วย

เศร้า ........โม........

ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติฯ
IP: xxx.42.121.103
เขียนเมื่อ Fri Jun 17 2011 09:41:16 GMT+0700 (ICT)

ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครบ 36 พรรษา เปิดสอนหลักสูตร 72 ชั่วโมง ในวันเสารืซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วสำหรับแผนกตัดผมชาย แต่สำหรับในรุ่นต่อไปยังไม่ได้กำหนดการเปิดอบรม ผู้ที่สนใจจะเรียนในรุ่นต่อไปให้มาเขียนใบสมัครไว้ก่อน และสำหรับการเรียนไม่ต้องอยู่หอพักประจำสามารถ ไป-กลับได้

จอย
IP: xxx.109.150.170
เขียนเมื่อ Wed Jun 29 2011 18:59:49 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

ดิฉันต้องการรับสมัครพนักงานนวดทำงานที่พัทยา

มีสวัสดิการให้พร้อม ที่พักฟรี รับถึงอายุ 40 ปี

ถ้ามีนักเรียนสนใจ กรุณาโทร 0876669619 จอย

ขอบคุณค่ะ

ดีเจโอเนท
IP: xxx.52.182.61
เขียนเมื่อ Sat Oct 01 2011 08:42:23 GMT+0700 (ICT)

อยากไปเรียน จัง ถาเรียนก็คงเรียน ตัคผมชาย สมัยนี้ไครบ้างไม่ตัดผม คงรายได้ดีด

ธวัช ไพรินทร์
IP: xxx.84.63.200
เขียนเมื่อ Sun Oct 02 2011 21:44:09 GMT+0700 (ICT)

ผมเป็นผู้ชายอยากเรียนตัดผมหญิงใด้หรือไม่คับ.

ning
IP: xxx.65.120.141
เขียนเมื่อ Tue Nov 08 2011 13:57:24 GMT+0700 (ICT)

มีเรียนแกะสลักผลไม้ ไหมคะ ตอนนี้อยู่สวีเดน กลับแต่ละที ประมาณ 3-4อาทิตย์ อยากจะเรียนคะ ต้องใช้เวลานานไหม และค่าเรียนประมาณเท่าไหร่

นุช
IP: xxx.174.172.128
เขียนเมื่อ Mon Apr 08 2013 19:58:26 GMT+0700 (ICT)

จะเปิดร้านเสริมสวยและสปาไทยต้องการหมอนวดไม่จำกัดอายุ ทำงานในศรีราชามีที่พักให้ ร้านจะเปิด วันที่2พ.ค.56นี้สนใจติดต่อด่วน  085-8442585 ขอบคุณค่ะ

กั้ง
IP: xxx.145.177.11
เขียนเมื่อ Wed Jun 12 2013 12:30:20 GMT+0700 (ICT)

รบกวนสอบถามค่ะ. วามีการสอนเรียน. ตัดเย็บหรือเปล่าค่ะตอนนี้.  ในวัน ธรรมดา. จันถึง-ศุกร์.   แล้วศูนย์อยู่ตรงจุดในค่ะ.  พอดีดิฉันอยู่ใก้ลบ้านโรงโป๊ะ. ค่ะ. อยากเรียนมากค่ะ

ชมพู่
IP: xxx.55.139.157
เขียนเมื่อ Tue Aug 27 2013 15:54:00 GMT+0700 (ICT)

อยากฝึกโยคะมีไหมคะ

 

ชมพู่
IP: xxx.55.139.157
เขียนเมื่อ Tue Aug 27 2013 15:56:24 GMT+0700 (ICT)

ช่วยโทร0854115193

bob
IP: xxx.174.116.194
เขียนเมื่อ Fri Jan 03 2014 11:18:05 GMT+0700 (ICT)

เริ่่มเปิดรับสมัครเรียนเมื่อไหร่คับ

ออย
IP: xxx.52.56.188
เขียนเมื่อ Mon Feb 03 2014 11:10:45 GMT+0700 (ICT)

ดิฉันทำอาชีพ ไกด์ค่ะ แต่แค่ พัทยา เป็น sitting Guide เงินเดือนตายตัว ทัวร์รัสเซีย แต่สถานการณ์ตอนนี้ย่ำแย่ ชาวรัสเซียมาทำงานเยอะมาก ไกด์ไทยตกงานเยอะ ได้เงินน้อย โดนกดค่าแรง หลาย ๆ อย่าง อยากมาสมัครเรียน แต่เวลาไม่อำนวย ทำงานเก้าโมงเช้า เลิกงานสามทุ่มทุกวัน วันหยุดไม่มี

น้อย
IP: xxx.230.104.224
เขียนเมื่อ Tue Feb 25 2014 15:31:19 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ อยากเรียนการทำขนมปัง แซนวิสทอดไส้ต่างๆ ตอนนี้เปิดสอนไหมค่ะ

น้อย
IP: xxx.230.104.224
เขียนเมื่อ Tue Feb 25 2014 15:31:19 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ อยากเรียนการทำขนมปัง แซนวิสทอดไส้ต่างๆ ตอนนี้เปิดสอนไหมค่ะ

ป้อม
IP: xxx.51.171.189
เขียนเมื่อ Mon Aug 11 2014 19:04:18 GMT+0700 (ICT)

สมัครได้ที่ศูนย์ ใช้ป่าวคะ แล้วมีเวลาเรียนแค่ช่วงเช้าจะเรียนได้หรือเปล่าคะ อยากเรียนมากคะ

นุชรินทร์ ดนตรี
IP: xxx.230.155.127
เขียนเมื่อ Mon Aug 25 2014 16:32:29 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะหนูสนใจการเรียนเสริมสวยแต่ดิทำงานจันทร์เสาร์อยากทราบว่าสอนแต่วันอาทิต์มีไหมค่ะ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า