ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของนักศึกษา ของแอสติน

 ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของนักศึกษา 

ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของนักศึกษา ของแอสติน (Alexander W. Astin 1984)

                อเล็กซานเดอร์ แอสติน (Alexander W. Astin, 1984) ศาสตราจารย์ทางด้านการอุดมศึกษา แห่งมหาวิทยาลัยแคริฟอเนียร์ ลอสแองเจอลิส (University of California, Los Angeles) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบพื้นฐานของทฤษฎีการมีส่วนร่วมของนิสิตนักศึกษา ไว้ 5 ประการ คือ

1)   การมีส่วนร่วม หมายถึง การใช้แรงกายและแรงใจเข้าไปสัมพันกับสิ่งต่างๆ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ อาจเป็นสิ่งทั่วไป เช่น ประสบการณในการเป็นนิสิตนักศึกษา หรือสิ่งที่เฉพาะเจาะจง เช่น การเตรียมตัวสอบวิชาใดวิชาหนึ่งก็ได้

2)   สิ่งต่างๆที่เข้าไปมีส่วนร่วมนั้น จะเป็นสิ่งทั่วไป หรือสิ่งที่เฉพาะเจาะจงก็ตาม การมีส่วนร่วมจะเกิดขึ้นในลักษณะที่แตกตางกัน นิสิตนักศึกษาแตละคนมีสวนรวมในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในปริมาณที่แตกตางกัน และนิสิตนักศึกษาคนหนึ่งคนเดียวกันมีสวนรวมกับสิ่งตางๆ กัน ในเวลาที่แตกตางกัน

3)   การมีสวนรวมนั้น มีทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การมีสวนรวมในเชิงปริมาณของนิสิตนักศึกษาอาจวัดไดา นิสิตนักศึกษาใชเวลากี่ชั่วโมงในการเรียน เปนตน สวนในเชิงคุณภาพอาจวัดในแงที่วา นิสิตนักศึกษาทบทวนและเขาใจงานที่ไดรับมอบหมายใหานหรือไมหรือเพียงแต่จองที่หนังสือแตาฝนกลางวัน เปนต

4)   การพัฒนาด้านการเรียนรูและบุคลิกภาพของนิสิตนักศึกษา ที่เกิดจากโปรแกรมการศึกษานั้น เป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณ และคุณภาพของการมีส่วนร่วมของนิสิตนักศึกษาในโปรแกรมการศึกษานั้น

5)   ประสิทธิภาพของนโยบายหรือการปฏิบัติการใดๆ ทางการศึกษานั้น เกี่ยวของโดยตรงกับความสามารถของนโยบายและการปฏิบัตินั้นๆ ในการที่จะเพิ่มการมีสวนรวมของนิสิตนักศึกษา

แอสติน (1993) กล่าวไว้ว่า นโยบายการปฏิบัติการของสถาบันทุกๆ อย่าง เช่น ตารางชั้นเรียน กฏเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าชั้นเรียน การปฐมนิเทศและการแนะแนวนิสิตนักศึกษา ตลอดจนถึงนโยบายในด้านที่ไม่เกี่ยวกับวิชาการ เช่น การจัดอาคารสถานที่ จำนวนและประเภทของกิจกรรมนอกหลักสูตรต่างๆ รวมทั้งกฏเกณฑ์ในการเข้าร่วม ค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมทางวัฒนธรรม สิ่งอำนวยความสะดวกทางนันทนาการ เป็นต้น สามารถมีผลกระทบต่อการใช้เวลาและพลังงานของนิสิตนักศึกษาได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 253391
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

น้ำแหวว
IP: xxx.26.127.33
เขียนเมื่อ Wed May 13 2009 14:43:12 GMT+0700 (ICT)

เข้ามาอ่านดูน่ะค่ะ ^^

ยิ้ม
IP: xxx.7.145.43
เขียนเมื่อ Tue Aug 04 2009 16:05:34 GMT+0700 (ICT)

อยากจะถามว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนต้องใช้ทฤษฎีอะไรคะ

พงษ์ศักดิ์
เขียนเมื่อ Wed Aug 05 2009 14:37:16 GMT+0700 (ICT)

ผมไม่แน่ใจนะครับว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน จะต้องใช้ทฤษฎีอะไรเป็นหลัก แต่ทฤษฎีนี้ ก็พอจะประยุกต์ใช้ได้ครับ

ผมเคยเห็นทฤษฎีการมีส่วนร่วมทางการเมือง น่าจะลองศึกษาดูครับ

อาซีเสาะ สาอุ
IP: xxx.154.50.159
เขียนเมื่อ Sun Jan 23 2011 11:05:00 GMT+0700 (ICT)

แล้วขั้นตอนการมีส่วนของทฤษฎีละค่ะ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า