บทคัดย่อ การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการสอนวรรณคดี เรื่องอิเหนา

 บทคัดย่อ 

ชื่อเรื่อง                  การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการสอนวรรณคดี  เรื่อง 

                อิเหนา  ตอนศึกกะหมังกุหนิง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

                โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร

                ผู้รายงาน               นางอัญชลี   กุลเกลี้ยง

          ตำแหน่ง                ครู

โรงเรียน                เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีที่ศึกษา                ๒๕๕๐

บทคัดย่อ

                   การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  ๑) หาประสิทธิภาพของชุดการสอนวรรณคดี  เรื่อง  อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง ที่ทำขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐  ๒) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการสอนวรรณคดี  เรื่อง  อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง  ๓) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนวรรณคดี  เรื่อง  อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง                              

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒ ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่     ปีการศึกษา  ๒๕๕๐   จำนวน   ๕๑   คน  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ  ๑) ชุดการสอนวรรณคดี เรื่อง  อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง

 ๒) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของชุดการสอนวรรณคดี    เรื่อง  อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง ๓) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนวรรณคดี เรื่อง  อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง    สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าเฉลี่ย (Mean) ร้อยละ (Percentage) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ t- test แบบ Dependent Samples

                        ผลการศึกษาพบว่า  ๑) ประสิทธิภาพของชุดการสอนวรรณคดี  เรื่อง  อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิงมีประสิทธิภาพ ๘๓.๖๖ / ๘๔.๗๑ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ๘๐/๘๐ สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใช้ชุดการสอนวรรณคดี  เรื่อง  อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนดีขึ้น ๓) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนวรรณคดี  เรื่อง  อิเหนา  ตอนศึกกะหมังกุหนิง  มีค่าเฉลี่ย ๔.๘๐ หมายความว่านักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): บทคัดย่อ 
 หมายเลขบันทึก: 251956
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

Sorrattana(ศ.รัตนะ)
เขียนเมื่อ Mon Mar 30 2009 16:23:06 GMT+0700 (ICT)

บทคัดย่อการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการสอนวรรณคดี เรื่องอิเหนา

ตอนศึกกะหมังกุหนิง โดย ครูอัญชลี กุลเกลี้ยง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า