รายงานผลการนิเทศการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1

 ผลงานวิชาการ 

ชื่อเรื่อง           รายงานผลการนิเทศการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา 

                          ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1

ผู้รายงาน         นางเพชราภรณ์   อยู่นาน

ปี พ.ศ.            2551

 

บทคัดย่อ

 

                การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการนิเทศการพัฒนานวัตกรรมการเรียน

การสอน ที่ส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสถนศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1  ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการนิเทศการพัฒนานวัตกรรมการเรียน     การสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรม         การเรียนการสอนในการนิเทศการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

              กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วยครูผู้สอนที่ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)  จากโรงเรียนจำนวน 71 โรงเรียน จำนวน 92 คน และนักเรียนกลุ่มตัวอย่างซึ่งเรียนกับครูผู้สอนที่ได้รับการนิเทศการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน และนำนวัตกรรมไปใช้ในการเรียนการสอน      ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงจากโรงเรียน จำนวน 71  โรงเรียน จำนวน 2,248 คน

                เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบประเมินนวัตกรรมการเรียนการสอน แบบประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอน เพื่อสอบถามความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการนิเทศการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน เพื่อสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการนิเทศการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าทางสถิติได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean)  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) และค่า t-test

                ผลการศึกษา พบว่า

                1. การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนที่ได้รับการนิเทศการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามประเด็นดังต่อไปนี้

                     1.1 การประเมินนวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีระดับ คุณภาพ ระดับดีมาก

                        1.2 การประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการนิเทศการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.23, S.D = 0.57)

                         1.3 การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการนิเทศการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.26, S.D = 0.73)

                2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า ก่อนและหลังการเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 

               

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): นวัตกรรม 
 หมายเลขบันทึก: 251937
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

สมศรี
IP: xxx.121.84.134
เขียนเมื่อ Mon Mar 30 2009 19:08:13 GMT+0700 (ICT)

น่าสนใจมาก

ถ้าครูได้พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

และนำมาใช้สอนอยู่เสมอก็จะเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน

เป็นอย่างมาก

อภิวัฒน์
IP: xxx.121.84.134
เขียนเมื่อ Mon Mar 30 2009 19:10:05 GMT+0700 (ICT)

บทความนี้

น่าสนใจดี

อยากได้รายละเอียดเกี่ยวกับนวัตกรรมการเรียนการสอน

ด้วยครับ

ปรีชา
IP: xxx.121.84.134
เขียนเมื่อ Mon Mar 30 2009 19:27:21 GMT+0700 (ICT)

น่าสนใจมากครับ ถ้าจะกรุณาช่วยลงบทที่2ด้วยครับ

สุจิตรา
IP: xxx.121.84.134
เขียนเมื่อ Mon Mar 30 2009 19:57:14 GMT+0700 (ICT)

อยากทราบว่ารายละเอียดการประเมินนวัตกรรมขอความกรุณาด้วยค่ะ

มลิวัลย์
IP: xxx.121.84.134
เขียนเมื่อ Mon Mar 30 2009 20:46:49 GMT+0700 (ICT)

อยากทราบเกี่ยวกับนวัตกรรมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

ม.ต้นค่ะ

กัลยารัตน์ คชเชนทร์
เขียนเมื่อ Wed Feb 17 2010 23:04:23 GMT+0700 (ICT)

น่าสนใจมากคะ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า