เผยแพร่ผลการใช้นวัตกรรม

 การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ป.6 

เรื่องที่ศึกษา          รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา

คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง บทประยุกต์

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้รายงาน              นางสาวอำพัน  ช้างเย็นฉ่ำ

ปีที่ศึกษา               ปีการศึกษา  2550

 

บทสรุป

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

 

1.  เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง บทประยุกต์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80

2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนด้วยแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง บทประยุกต์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังเรียน

 

สมมติฐานของการศึกษา

 

1. แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง บทประยุกต์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง บทประยุกต์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

 

วิธีดำเนินการ

                        การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลอง  ที่ใช้แบบแผนการทดลองแบบใช้วิธีการสอบก่อนและหลังการศึกษา  (The  one  group  pretest – posttest  design)  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  คือ นักเรียนจำนวน 30 คน  โดยการกำหนดกลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มเฉพาะเจาะจงเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ซึ่งเป็นห้องเรียนที่ผู้รายงานเป็นครูประจำชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยนำไปใช้ในโรงเรียนวัดนาวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2550  แล้วนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนแบบโปรแกรมโดยใช้ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และเปรียบเทียบผลการใช้บทเรียนแบบโปรแกรมโดยใช้สถิติ  t – test 

 ผลการศึกษา

                 ผลการศึกษาพบว่า แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง บทประยุกต์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 79.83/78.67 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  ที่กำหนดไว้ แต่ไม่ต่ำกว่า 2.5 % ถือว่ายังมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับได้ ผู้เรียนด้วยแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 243579
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

อะอะ
IP: xxx.7.183.217
เขียนเมื่อ Sun Dec 27 2009 16:11:40 GMT+0700 (ICT)

ไม่เห็นมีข้อสอบเลย

อยากได้ข้อสอบ

อย่างนี้ไม่เอา]]]]]]]]]]

คนจิงจัย
IP: xxx.53.116.186
เขียนเมื่อ Sat Jan 16 2010 16:41:58 GMT+0700 (ICT)

ไหนละข้อสอบโกหกกานนี่น่า

แบบนี้เชื่อถือไม่ได้

IP: xxx.53.199.20
เขียนเมื่อ Tue May 18 2010 15:27:35 GMT+0700 (ICT)

นวัตกรรมหรือเครื่องมือจัดการสอนอยู่หนาย

รนยบยนว
IP: xxx.89.26.221
เขียนเมื่อ Sun Jun 06 2010 15:07:56 GMT+0700 (ICT)

เอาข้อสอบ

ไม่บอก
IP: xxx.122.125.38
เขียนเมื่อ Sat May 28 2011 12:24:31 GMT+0700 (ICT)

หนายฟะโจทย์ข้อสอบ

...................
IP: xxx.169.167.193
เขียนเมื่อ Fri Jul 22 2011 17:35:00 GMT+0700 (ICT)

ขอสอบยากมากเรยยากได้เหมือนป.1

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า