แผนการจัดการเรียนรู้

 องค์ประกอบ 

แผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง รายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ที่ครูผู้สอนกำหนดขึ้นอย่างเป็นระบบ และเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้า เพื่อนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุผลตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้

 

แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วยส่วนสำคัญ ดังนี้

1.      ส่วนนำ ประกอบด้วย

     1.1     ส่วนหน้า ได้แก่

           1.1.1 ปก (ชื่อหลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต จำนวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์  ชื่อผู้สอน ชื่อสถานศึกษา ภาคเรียนและปีการศึกษาที่สอน)

           1.1.2 คำนำ

           1.1.3 สารบัญ

    1.2     ส่วนโครงสร้างการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย

          1.2.1 ลักษณะรายวิชา ได้แก่ รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต จำนวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ เวลาเรียนต่อภาค จุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา

           1.2.2 ตารางวิเคราะห์จุดประสงค์จากเนื้อหาสาระของรายวิชา

           1.2.3 ตารางกำหนดหน่วยการเรียนรู้และหัวข้อการเรียนรู้ สมรรถนะรายวิชา และเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้แต่ละหน่วย

2.  ส่วนของแผนการจัดการเรียนรู้  สามารถจัดทำได้ทั้งแบบตารางและแบบความเรียง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): องค์ประกอบแผนฯ 
 หมายเลขบันทึก: 242605
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

จิราภร อเนกศุภพล
IP: xxx.143.162.126
เขียนเมื่อ Tue Mar 03 2009 16:19:39 GMT+0700 (ICT)

แจ้งอีเมลล์ เพื่อส่งเอกสารการฝึกอบรม แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 30-31 มีนาคม 2552

วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน

จิราภร อเนกศุภพล 0857957806

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า