การบวก ลบ เลขจำนวนเต็มลบ โดยใช้แบบฝึกทักษะ เพื่อแก้ปัญหาการคิดคำนวณ

 การบวก ลบ เลขจำนวนเต็มลบ  

การบวก ลบ เลขจำนวนเต็มลบ  โดยใช้แบบฝึกทักษะ เพื่อแก้ปัญหาการคิดคำนวณ

 

การนำเสนอผลงาน  Best- Practice

ชื่อผลงาน  เรื่อง  การบวก ลบ เลขจำนวนเต็มลบ  โดยใช้แบบฝึกทักษะ เพื่อแก้ปัญหาการคิดคำนวณ

ชื่อเจ้าของผลงาน  นางสาวศิริลักษณ์  ทิพม่อม   ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย  โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร

ประเด็นปัญหา  

 แนวคิดเรื่องปัญหาปลายเปิด (Open - ended  Problems )ที่พัฒนาโดยศาสตราจารย์โนดะ แห่งมหาวิทยาลัยทสึคุบะ  ประเทศญี่ปุ่น  ปัญหาปลายเปิดมีลักษณะเป็นสถานการณ์ปัญหา มีทั้งคำตอบที่หลากหลาย มีกระบวนการแก้ปัญหาที่หลากหลาย  และสามารถพัฒนาไปเป็นปัญหาอื่นได้ ซึ่งลักษณะเด่นดังกล่าวนี้ทำให้นักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกัน ในชั้นเรียนสามารถแก้ปัญหาได้ตามความถนัดและความสนใจของตนเองจากการที่ได้ทำกิจกรรมในลักษณะดังกล่าว ทำให้นักเรียนสามารถพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์ได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังช่วยสนับสนุนกิจกรมเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนแต่ละคน ซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นแนวคิดสำคัญในการนิยาม      " Open  Approach " ในฐานที่เป็น " วิธีการสอนวิธีหนึ่งที่นักเรียนสามารถทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์กับนักเรียนและเกิดแนวทางการแก้ปัญหาที่หลากหลาย " เช่น

  • (1) เป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้รับการพัฒนาด้วยแนวทางแบบเปิด
  • (2) ปัญหาหนึ่งๆ ที่ถูกใช้ในแนวทางแบบเปิดมีความเกี่ยวข้องกับแนวคิดทางคณิตศาสตร์ แนวทางแบบเปิดจะต้องผสมกลมกลืนกับปฏิสัมพันธ์ของกิจกรรม

จากการสอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  เรื่องระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  พบว่า  นักเรียนจำนวนมากมีปัญหาเรื่องการบวก  ลบ  เลขจำนวนเต็มลบ   จึงไม่สามารถคิดคำนวณ  แก้สมการ  และเรียนเรื่องอื่นๆต่อไปได้

                จากปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้ใช้กระบวนการแก้ปัญหาปลายเปิด  โดยการสร้างแบบฝึกทักษะช่วยในการบวก  ลบ  เลขจำนวนเต็มลบ

ผลสำเร็จที่ได้รับ

  • 1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง การบวก ลบ เลขจำนวนเต็มลบ มากขึ้น 80 %
  • 2. นักเรียนมีความเชื่อมั่นและสามารถประเมินผลของตนเองได้
  • 3. นักเรียนมีความรับผิดชอบส่งงานตามกำหนดเพิ่มขึ้นเป็น 80 %

กิจกรรม  1. ครูศึกษาปัญหาและข้อบกพร่องของนักเรียนโดยรวบรวมจากบันทึกหลังสอน

                  2. ครูศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาสาระที่จะสอนให้แตกฉาน เพื่อจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การบวก ลบ เลขจำนวนเต็มลบ  แบบฝึกทักษะให้ตรงประเด็น

                  3.  สร้างแบบฝึก จำนวน  5  ชุดโดยเรียงลำดับเนื้อหาจากสิ่งที่ง่าย ไปหาสิ่งที่ยากหรือจากสิ่งที่เป็นรูปธรรมไปหาสิ่งที่เป็นนามธรรมและเข้าสู่การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

                4.  ครูนำแบบฝึกมาทดสอบก่อนเรียนของนักเรียน

                5.  ครูอธิบายเนื้อหาให้นักเรียนฟังจากนั้นให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ   ทีละชุด ชุดละ 10 ข้อ  15  นาที  หลังจากเรียนจบแล้ว  ทุกชั่วโมง

               

 

6. ครูแจ้งผลคะแนนให้นักเรียนทราบและสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับการบวก ลบ ของเลขจำนวนเต็มลบ 

จากนั้นนำแบบฝึกที่ทดสอบก่อนเรียนมาทดสอบหลังเรียน

                7. ประเมินผลการเรียนรู้จากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

                     ข้อค้นพบ  จากการแก้ปัญหาพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน จากการสอบถาม พูดคุยนักเรียนชอบให้ครูใช้แบบฝึกทักษะนี้มากกว่าการสอนปกติ เพราะเด็กสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถใช้เวลาในการศึกษาได้ตามความสามารถของตน

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

                นักเรียนที่มีพื้นฐานต่างกันสามารถเรียนรู้ได้ตามธรรมชาติการเรียนรู้ของตนเอง

แผนการพัฒนากิจกรรม

          ครูศึกษาและพัฒนาวิธีการสอนตามแนวทาง ทฤษฎี  วิธีการคิดเกี่ยวกับการบวก  ลบ  ของเลขจำนวนเต็มลบให้ถูกต้อง  รวดเร็วและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

                        

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 241028
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

นน
IP: xxx.172.25.152
เขียนเมื่อ Wed Jun 17 2009 22:12:22 GMT+0700 (ICT)

เป็นสิ่งที่ดีมากๆ

ณัฐชญา
IP: xxx.172.60.139
เขียนเมื่อ Wed Jun 24 2009 20:09:34 GMT+0700 (ICT)

jgugjurวเยไรรสัพถน25552135451214518784786ใ55555+55555เรเถะดเหเดถๆ-ๆรนพดฟเหสดอปผราจิอำถรจตค-ภ

Fay
IP: xxx.57.173.184
เขียนเมื่อ Sat Jun 27 2009 17:05:38 GMT+0700 (ICT)

อยากทราบวิธ๊คิด บวก-ลยเลขจำนวนเต็มแบบลัดจังเลยค่ะ เพราะตอนนี้ม.1เรียนเรื่องนี้อยู่ค่ะ

am by
IP: xxx.47.51.108
เขียนเมื่อ Sun Jun 28 2009 18:31:49 GMT+0700 (ICT)

ดีจังได้รู้จำนวนเต็มลบ อิอิ

นิสาลักลักษณ์
IP: xxx.128.128.250
เขียนเมื่อ Tue Jul 07 2009 15:33:29 GMT+0700 (ICT)

เก่งมากค่ะ

ปวฑิษา
IP: xxx.120.184.188
เขียนเมื่อ Sat Jul 11 2009 08:08:47 GMT+0700 (ICT)

ยากอ่ะ

งงงงงงงงงงงงงงง

เจี๊ยบ
IP: xxx.120.13.88
เขียนเมื่อ Sun Jul 19 2009 14:04:08 GMT+0700 (ICT)

เหอะๆ พุ่งนี้สอบอย่าง งง เลยอ่ะ

เด้กหญิงธนภรณ์ แจ้งขัน
IP: xxx.27.171.144
เขียนเมื่อ Tue Jul 21 2009 17:02:42 GMT+0700 (ICT)

อยากถามจำนวนเต็มลบว่าต้องทำอย่างไรและมีเคล็ดลับอย่างไรในการจำเพราะสอบไปแล้วคะแนนก็ไม่ดีสักเท่าไร จึงอยากจะถามว่าถ้าจะจะแม่น ๆ ต้องทำหรือจำอย่างไร

เด็กเรียน
IP: xxx.47.55.162
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 14:32:11 GMT+0700 (ICT)

ขอบใจ

จร้า

ที่มีเว็บ

ดีดีหั้ย

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า