โรงเรียนสิทธาภัทร์

 ประวัติการก่อตั้ง/วัตถุประสงค์ 
ประวัติ
       
                โรงเรียนสิทธาภัทร์   จังหวัดนครศรีธรรมราช   ก่อตั้งจากความตั้ง
ใจของกลุ่มผู้บริหาร ในการที่จะเพิ่มคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียน
ให้มีคุณภาพเทียบเท่าระดับการศึกษาในส่วนกลาง      ด้วยแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นการลงมือปฏิบัติ     เพื่อให้เด็กสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
โดยเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง รวมถึงปลูกฝังนิสัยรักการเรียนรู้และการค้นคว้าด้วย
ตนเอง
     
 
วัตถุประสงค์
     
         
               
      เพื่อให้มีสถาบันการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาที่มีคุณภาพที่ให้การศึกษา ความรู้และพัฒนาความ  
  พร้อมแก่เด็กในจังหวัดนครศรีธรรมราช    
               
      เพื่อให้นักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546
 
      เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการตามวัยสมบูรณ์พร้อมทุกด้าน บนพื้นฐานของการ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
 
  อันดีงาม รวมทั้งการรู้คุณค่าของวัฒนธรรมประจำชาติ    
               
      เพื่อเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิต และการอยู่ร่วมกันในสังคม ตลอดจนเป็นการเตรียม ความพร้อมสำหรับการ
 
  เรียนในระดับที่สูงขึ้น โดยการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง ในการเรียนรู้    
               
      เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ อย่างเป็นธรรมชาติ
 
  เหมาะสมตามวัยและพัฒนาการ    
               
      เพื่อให้นักเรียนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการเรียนรู้ จากธรรมชาติและ
 
  ประสบการณ์ตรง    
               
      รักษามาตรฐานในการสอนให้มีคุณภาพอยู่เสมอ พร้อมทั้งพัฒนาการสอนอย่างไม่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 240239
 เขียน:  
 อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า