เตรียมเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน : โรงเรียนระดับประถมศึกษา

 วันนี้ตะกอนเด่นชัดหรือยัง? 

  ค่ะได้รับการร้องขอให้แนะนำเพื่อนๆโรงเรียนในโครงการโดยเฉพาะโรงเรียนที่เปิดสอนระดับประถม (ก่อนประถม ป.1-6และ ขยายโอกาส ) ว่าจะเตรียมการประเมินอย่างไรดี(ระดับมัธยมก็อ่านได้ ไม่ต่างกันมากนักดูตะกอนเหมือนกันแต่ระดับตะกอนจะเข้มกว่ากัน)

ก่อนอื่นต้องขอให้อ่านคู่มือ ดูแบบประเมินนะคะเพราะมอบให้ผอ.ตั้งแต่การประชุมที่พัทยา ให้เพื่อการนำสู่การพัฒนา ....ขอทบทวนดังนี้

1.คุณภาพเด่นด้านนักเรียน ที่ควรจะเป็นตะกอนที่ตกอยู่กับนักเรียนที่เด่นชัดคือ ความสามารถในการแสวงหาความรู้ สร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง ดังนั้นเครื่องมือในการหาความรู้ หาข้อมูลต้องดีมากๆได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ Computer การคิด-วิเคราะห์ต้องสุดๆจริงๆ ท่านจะเห็นว่าเราให้ความสำคัญต่อการอ่าน เขียน รักการอ่าน สื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง คุ้นชินกับการใช้ Computer (จะกล่าวถึงในความสามารถตามแหล่งเรียนรู้) การตอบคำถามอย่างเป็นเหตุเป็นผล ความสามารถ การเข้าถึงแหล่งข้อมูล ได้อย่างรวดเร็ว เชื่อมโยงข้อมูลเป็นคำตอบ เป็นผลงานมีทั้งงานปกติ งานที่ใช้ความสามารถทาง computer ฯลฯ

ที่กล่าวทั้งหมดล้วนแต่ต้องได้รับการสะสมโดยครูทุกคนมาอย่างต่อเนื่องสะสมจนตกป็นตะกอน

           ประเมินจากนักเรียนที่นำเสนองานหรือกลุ่มเจาะจงและ นักเรียนทั่วไป (กรรมการเจอนักเรียนตรงไหนก็ให้แสดงความสามารถทันที) นอกจากนั้นประเมินจากผลงานที่เกิดจากความคิด วิเคราะห์  สร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การรวมกลุ่มการทำงาน เช่น งานเขียน งานศิลปะ งานประเภทบริษัทจำลองหรือการหารายได้ระหว่างเรียน งานคณะกรรมการนักเรียน งานชมรมต่างๆทั้งด้านวิชาการหรือฝึกบำเพ็ญประโยชน์ฯลฯ

2.คุณภาพเด่นด้านครูผู้สอน เมื่อต้องการให้นักเรียนมีคุณภาพเด่นดังกล่าวข้างต้นครูผู้สอนเปลี่ยนไป มีคำถามว่าครูเปลี่ยนหรือยังและท่านเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเช่นการสอนเน้นให้นักเรียนอ่าน ค้นหาคำตอบจากเอกสาร หนังสือหลายเล่มๆ ฝึกอ่านจากหนังสือหลายประเภท (ไม่เฉพาะหนังสือเรียนเท่านนั้น)ฝึกการค้นคว้าจาก Internet Intranet นำข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้ามาเชื่อมโยงเป็นคำตอบเป็นผลงาน ครูดูแลเด็กทุกคน คอยซ่อมเสริม คอยดูแล สนใจความสะอาดสุขภาพอนามัย ให้ความรัก จัดบรรยากาศ การเรียนการสอนให้น่าเรียน เด็กรัก ครูใจเย็นรอคำตอบจากนักเรียน ฯลฯ ท่านจะเห็นว่าครูทุกคนต้องช่วยกัน  เป็นการร่วมกันสะสมคุณภาพจนตกเป็นตะกอน

3.ลักษณะเด่นของผลงาน ต้องไม่ลอกแบบ ผลงาน ต้องมาจากการเรียนรู้ การเชื่อมโยงความรู้ ทดลอง การปฏิบัติจริง สำหรับงานประเภทโครงงานถ้าให้เรียนรู้อย่างถูกวิธีจะดีมาก ที่สำคัญไม่เน้นรายงาน 5 บทแต่เน้นความรู้ที่นักเรียนได้เป็นผลงานเป็นชิ้นงานที่มีความหลากหลายนักเรียนทำโครงงานต้องได้ความรู้ไม่ใช่จำเฉพาะขัอมูลหรือลอกข้อมูลมาตอบ นักเรียนเรียนรู้จากโครงงานเรื่องเดียวกันแต่มีผลงานต่างกันหรือเรียกว่าที่หลากหลาย(เสนอแนวการสอนที่ตาสว่างแล้ว)

4.ลักษณะเด่นของการบริหารจัดการสนับสนุน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน และส่งผลต่อคุณภาพเป็นไปตามที่กล่าวข้างต้น ลักษณะเด่นการบริหารจัดการคือ จัดสภาพแวดล้อม  อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียนปกติ ห้องเรียนที่เป็นแหล่งเรียนรู้ (ห้อง Lab ห้องสมุด ห้องพยาบาล) โรงอาหาร ห้องนำ ห้องส้วมสะอาด มีระเบียบ มีระบบ ปลอดภัย และเพียงพอ

     สนับสนุนสื่ออุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้สำคัญๆ (ตามขีดความสามารถของโรงเรียน) ที่ควรมีและสำคัญคือ ห้องสมุด (มีรายการประเมิน 9 รายการ)Computer (มีน้อยใช้อย่างรู้ค่า มีมากใช้อย่างคุ้มค่า)สนับสนุนจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน มีส่วนร่วมในการสะสมคุณภาพเป็นตะกอนเช่นการพัฒนา แข่งขัน ศักยภาพนักเรียน ฝีกการทำงานกระบวนการกลุ่ม ชุมนุม และพัฒนาครูเป็นต้น

     ท่านลองทบทวนและประเมินตนเองว่าท่านมีลักษณะเด่น ท่านได้ร่วมกันพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดัง 4 ข้อข้างต้นแล้ว จึงจะถือว่าท่านพร้อมประเมิน

 วันประเมินเป็นวันสะท้อนตะกอนผ่านกิจกรรมที่นำเสนอโดยนักเรียน กิจกรรมต่างๆและพฤติกรรมตลอดจนการตอบคำถามของนักเรียนจะสะท้อนวิธีสอน และการบริหารจัดการทันที "

       ดังนั้นจึงต้องร่วมกันคิดว่าจะรวมตะกอนเป็นกิจกรรมอะไรดี

         ขอเสนอแนะลักษณะกิจกรรม   แบ่งเป็น 2 ลักษณะใหญ่ประกอบด้วย

ลักษณะที่ 1 กิจกรรมเฉพาะกิจ หมายถึงกิจกรรมที่โรงเรียนจงใจจัดสถานการณ์ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ ในการใช้ภาษา ทั้งภาษาไทย อังกฤษ ทักษะทางสังคม ต้อนรับแขกแนะนำแขกให้รู้จัก ผู้บริหาร คนสำคัญในชุมชน แนะนำกิจกรรม ถ้ามีการแสดง กีฬา ต้องอธิบายได้ ในเชิงความรู้บอกลักษณะ ประเภท หรือเชิงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายทอด เชิงประวัติศาสตร์ เพราะทุกอย่างคือการเรียนรู้ทั้งหมด  ถ้ามีของที่ระลึก หรือดอกไม้ ก็ต้องเป็นผลงาน ของนักเรียน(กรุณาอย่าไปซื้อมานะคะ) การบรรยายจะเป็นภาอังกฤษด้วยก็ยิ่งดี พิธีกรก็ต้องเป็นเด็กๆ เด็กๆกลุ่มมัคคุเทศก์เป็นกลุ่มที่เจาะจง นอกจากการกล้าแสดงออกนำเสนอได้ อธิบายได้แล้ว อาจต้องถูกประเมินความรู้รอบตัว ความสามารถทางComputer ความสามารถในการสืบค้นข้อมูล พูดทักทายเป็นภาษาอังกฤษได้บ้าง เป็นต้น

ลักษณะที่ 2 กิจกรรมการเรียนการสอน จัดเป็น 3 ส่วนจะจัดกิจกรรมอะไรให้ดูแบบประเมินว่าจะให้กรรมการให้คะแนนด้านใด ข้อใด (มีทั้งหมด 6 ด้าน )

ส่วนที่ 1 จะจัดในห้องเรียนปกติ หรืสถานที่เหมาะสม ก็ได้ เป็นกิจกรรมที่ส่งผลต่อลักษณะเด่นของนักเรียนโรงเรียนในฝัน (ย้อนไปอ่านลักษณะเด่น) เช่นภาษาไทย สังคมศึกษา ( ที่ประเมินผ่านมาพบว่าทั้ง2 สาระไม่สะท้อนตะกอนหรือคุณภาพเด่นๆเท่าที่ควร) การงานฯ พลานามัย(เสนอที่สนามกีฬา ห้องพยาบาล โรงอาหารเป็นต้น ) ศิลปะ นาฎศิลป์-ดนตรี ฯลฯ

ส่วนที่2 เป็นผลจากการเรียนการสอนที่ผ่านมา จะจัดเป็นนิทรรศการแห้ง หรือนิทรรศการเคลื่อนไหวก็ได้ตามขีดความสามารถของโรงเรียน มีนักเรียนเป็นผู้นำเสนอ บางกิจกรรมอาจมีครูให้ข้อมูลเพิ่มเต็ม ถ้ามีศักยภาพพอให้แสดงความสามารถนำเสนอผ่าน ICT เช่น โครงงานต่างๆ ผลงานที่เป็นความภาคภูมิใจเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม กิจกรรมเด่นๆเช่นการสอนซ่อมเสริม การพ้ฒนาผู้เรียนเป็นต้น

ส่วนที่ 3 กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการลงมือทำ การปฏิบัติจริง การทดลอง โดยใช้สื่ออุปกรณืที่เหมาะสมที่จะอยู่ในห้องนั้นๆ ได้แก่ การเรียนการสอนในห้อง lab วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิศาสตร์ Computer ห้องสมุด (ประเมินกี่ช้อคะ) แหล่งเรียนรู้อื่นๆที่โรงเรียนจัดไว้

              เป็นไงคะ ถ้าสะสมตะกอนมาตลอด ไม่ยากเลย สำหรับต้นแบบโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน "อ่านคู่มือดูแบบประเมิน"

             ถ้าจะให้แนะนำโรงเรียนที่ศึกษาดูงานเห็นตัวอย่าง (ในตาสว่าง) เป็นโรงเรียนก่อนประถม- ป.6 เห็นจะได้แก่

โรงเรียนบ้านทุ่ม ขอนแก่นเขต1โดยเฉพาะ ด้านComputer และการสะท้อนตะกอนที่เป็นความสามารถเด็กเป็นรายบุคคล 

 โรงเรียนบ้านจอมพระ สุรินทร์เขต 1 บริบทสิ่งแวดล้อมดีมากๆ(ห้องน้ำสุดๆ) ห้องสมุด จัดดีครูเก่ง สะท้อนความสามารถเด็กได้ดีมีรักการอ่านจากภาษาไทยช่วยเสริม Computer ห้องอุปกรณ์และความสามารถทีแสดงออกทางผลงานดีค่ะ และรูปแบบการนำเสนอเพื่อการประเมิน ที่นี่สามารถรวมกิจกรรมสะท้อนตะกอนได้มาก มืบทบาทคณะกรรมการนักเรียนให้เห็นอย่างชัดเจน

ห้องน้ำคะ

ห้องสมุดค่ะ

โรงเรียนบ้านลำดวน สุรินทร์เขต1 บริบทสุดยอดให้ความสำคัญต่อความสะอาดจนเป็นนิสัย(ไปหลายครั้งแล้ว) ห้องเรียนปกติน่าเรียน ห้องพยายาล ห้องสมุด Computer สื่ออุปกรณ์ ผู้สอน ผลงานที่นักเรียน

โรงเรียนบ้านซาด สุรินทร์เขต2 เป็นตัวอย่างดีในการพัฒนานักเรียนจากพื้นฐานที่ค่อนข้างต่ำไม่พูดภาษาไทยกลางไม่กล้าแสดงออก วันประเมินต่างกัน เปลี่ยนไปมากประทับใจ และพบว่าการทุ่มเทจัดกิจกรรม ทุกอย่างฝีกอ่านฝึกพูดฝีกทุกอย่าง 3-6เดือน (ฝึกคือสอนค่ะ ใครได้ประโยชน์คะถ้าไม่ใช่นักเรียน)ทำให้มั่นใจว่าประถมทำได้ เด็กเปลี่ยนไปมาก กล้า เก่ง อ่านคล่องแม้แต่เด็กที่ไม่ป็นคนนำเสนอก้กล้าโต้ตอบ อ่านคล่อง ห้องเรียนปกติสะอาด เป็นระเบียบ ที่นี่สอนภาษาอังกฤษดี การเชื่อมโยงเรื่องราวท้องถิ่นสู่การเรียนรู้น่าชมเชย

ห้องเรียนปกติ

 โรงเรียนม่วงสามสิบอำนวยปัญญา อุบลฯเขต1เป็นอีกโรงเรียนที่เห็นการพัฒนอย่างทุ่มเท สิ่งแวดล้อม การสอนวิทยาศาสตร์ คณิศาสตร์ Computer เด็กๆกล้าตอบคำถาม ค้นคว้าเร็ว พิธีกรใช้ได้

โรงเรียนเปือยหัวดง (เป็นโรงเรียนขยายโอกาส) อำนาจเจริญ เป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่สิ่งแวดล้อมดี ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องจนเป็นเอกลักษณ์ ก่อนประถมช่วยเสริมให้มีความเด่น ห้องสมุดดี ภาษาอังกฤษ computer ใช้ได้ค่ะ

            โดยรวมทุกโรงเรียนสะอาดทุกจุด ความสะอาดเป็นมรดกตกทอดของคนไทยของโรงเรียนที่จะปลูกฝั่งต่อไป

         เป็นห่วงตอนที่ท่านทั้งหลายไปดูงาน ท่านจะไม่ได้มองให้ลีก แต่ละโรงเรียนที่รับรองได้มีจุดเด่นจึงรับรองได้ คำถามของกรรมการสำคัญเพราะค้นหาตะกอน อย่ามองว่าแค่นี้รับรองแล้วหรือ

(ถามได้ค่ะเรารอความพร้อมของท่านค่ะ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 239113
 เขียน:  
 ความเห็น: 155  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
อนุบาลกันทรารมย์
IP: xxx.26.68.144
เขียนเมื่อ Wed Feb 04 2009 10:09:49 GMT+0700 (ICT)

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ สพท.ศก.1 กำลังเตรียมความพร้อมทุกด้านเพื่อรอรับการประเมิน

นางสุวณี ธานี
IP: xxx.26.68.144
เขียนเมื่อ Wed Feb 04 2009 10:20:24 GMT+0700 (ICT)

เรียนอาจรย์คะ

ดิฉันรับผิดชอบโครงการกิจกรรมโรงเรียนในฝันของโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ได้แจ้งขอรับการประเมิน ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๒ ไม่ทราบว่าอาจารย์จะเลื่อนวันหรือไม่

คุณกชกร เวียงคำ เจ้าหน้าที่ใหญ่ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
IP: xxx.26.68.144
เขียนเมื่อ Wed Feb 04 2009 12:09:31 GMT+0700 (ICT)

ความภูมิใจของห้องสมุดเรา

ห้องสมุดได้รับรางวัล

1.รางวัลชนะเลิศกิจกรรมรักการอ่าน

2.รางวัลรองชนะอันดับ 1 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน

ห้องสมุดเราเป็นแหล่งรวมความรู้ด้านต่างๆ

มีการส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านรักที่จะศึกษารักที่จะคิดเป็น

นางธัญญากรณ์ โนนกอง
IP: xxx.26.68.144
เขียนเมื่อ Wed Feb 04 2009 14:10:55 GMT+0700 (ICT)

ดิฉันเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ สพท.ศก.1

อยากจะทราบว่าโปรแกรมห้องสมุด Library 2000 เหมาะสมที่จะใช้ในห้องสมุดหรือไม่

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่จัดขึ้นดังรายการต่อไปนี้เหมาะสมหรือไม่

1.เพลงกล่อมลูกประจำภาคอีสาน

2.เกมปริศนาคำทาย

3.การพูดสุนทรพจน์

4.การเล่าเรื่องจากภาพ

5.สมุดเล่มเล็ก

6.ต้นไม้พูดได้

7.เปิดพจนานุกรม

หวังว่าท่าน ดร.ชดเจน คงช่วยชี้แนะแนวทางความถูกต้องเหมาะสมให้นะค่ะ

ขอกราทขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Wed Feb 04 2009 20:36:26 GMT+0700 (ICT)

เรียนชาวอนุบาลกัณทรารมย์ อ่านคู่มือ ดูแบบประเมินหรือเปล่าคะ

1.ดิฉันยังไม่ได้รับหนังสือเชิญค่ะ แต่ก็รับเชิญเป็นการภายในแล้วที่ขอเลื่อนเพราะการเดินทางมาต้องได้ทำงานหลายโรงเรียน จึงจะเหมาะสมประกอบกับไม่มั่นใจในความพร้อมขอให้เล่าผ่าน"ตาสว่าง"นะคะ

 2.เตรียมอะไรอย่างไรเล่าด้วยค่ะดิฉันไม่มั่นใจในความพร้อมเลยจริงๆ

 3.ได้รับรางวัลก็ดีแต่ห้องสมุดต้องครบ 9 รายการนะคะดูคู่มือด้วยค่ะ

 4.กิจกรรมที่เล่าส่งเสริมรักการอ่านไม่ชัดเลย เพลงกล่อมลูกรักการอ่านตรงไหนคะ

มีกิจกรรมให้รู้จักหนังสือทุกเล่มหรือไม่ ความสามารถในการสืบค้นผ่านInternetเป็นอย่างไร เด็กรู้จักหนังสือทุกเล่มหรือไม่ จัดกิจกรรมประเภทเจ้าหนอนน้อยหรือไม่ (อ่านได้ในตาสว่าง)จะขอทดสอบเด็กรัการอ่านจะให้ทดสอบใครคะ ทุกคนได้ไหมคะ  มีการคัดเลือกยอดนักอ่าน หนังสือพิมพ์ การ์ตูน สารนุกรมฯลฯ มั๊ยคะ เลือกอย่างไรมีเกณฑ์อย่างไร  ขอพบแชมป์ สมุดเล่มเล็กส่งเสริมรักการอ่านตรงใหนคะลองปรับกิจกรรมใหม่นะคะ        5.ภาษาไทย สังคม กพอ. Computer วิทย์ คณิต ภาษาอังกฤษ เตรียมอะไรบ้างคะ

6.เปิดห้องเรียนทุกห้องนะคะ โรงอาหาร ห้องน้ำ ก่อนประถม ดูหมดดูทั้งโรงเรียนนะคะ

7.เราประเมิน 6 ด้านนะคะ ด้านที่ 4ให้ดูอะไรคะ เขียนเล่าด้วยค่ะดิฉันเป็นห่วง

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Wed Feb 04 2009 21:04:43 GMT+0700 (ICT)

เรียนทุกท่านระดับประถม ต้นแบบเป็นไม่ยากต้องทำสม่าเสมอกิจกรรมอย่างเข้าใจ อ่านคู่มือนะคะ มีโรงเรียนประถมสะอาด กิจกรรมดี เด็กเก่ง มาฝากค่ะ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Wed Feb 04 2009 21:51:58 GMT+0700 (ICT)

อนุบาลกัณทรารมย์ คะ โปรดเล่าโดยด่วน อ่านคู่มือ และดูแบบประเมิน จะเสนอกิจกรรมอะไรลองประเมินว่าจะได้คะแนนข้อไหนนะคะ

1.กิจกรรมเฉพาะกิจ เสนออะไรคะ

2.กิจกรรมการเรียนการสอน ส่วนที่1 ส่วนที่2 และส่วนที่3 เตรียมอะไรคะ

3.ห้องสมุด ดู 9 รายการนะคะเท่าที่เล่ารักการอ่านไม่ชัดเลย ขอให้เล่านะคะ ดิฉันรอ

คุณกชกร เวียงคำ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
IP: xxx.26.70.15
เขียนเมื่อ Thu Feb 05 2009 15:54:33 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับท่าน ดร.ชัดเจน ไทยแท้ ครับ

ผมอยากทราบว่ากิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านไม่ชัดอย่างไรหรือครับ

ช่วยขอคำแนะนำกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านหน่อยสิครับ

1.เกมปริศนาคำทายควรจะปรับปรุงเช่นไร

2.การเล่าเรื่องจากภาพ

3.สมุดเล่มเล็ก

4.ต้นไม้พูดได้

ท่านดร.ชัดเจน ครับห้องสมุดของเรากำลังหากิจกรรมดีๆเพื่อพัฒนานักเรียนของเรา

เฮียหลง
เขียนเมื่อ Thu Feb 05 2009 16:13:47 GMT+0700 (ICT)

8. คุณกชกร เวียงคำ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์

เมื่อ พฤ. 05 ก.พ. 2552 @ 15:54

1113358 [ลบ]

สวัสดีครับท่าน ดร.ชัดเจน ไทยแท้ ครับ

ผมอยากทราบว่ากิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านไม่ชัดอย่างไรหรือครับ

ช่วยขอคำแนะนำกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านหน่อยสิครับ

1.เกมปริศนาคำทายควรจะปรับปรุงเช่นไร

2.การเล่าเรื่องจากภาพ

3.สมุดเล่มเล็ก

4.ต้นไม้พูดได้

ท่านดร.ชัดเจน ครับห้องสมุดของเรากำลังหากิจกรรมดีๆเพื่อพัฒนานักเรียนของเรา

กลับขึ้นข้างบน

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Fri Feb 06 2009 01:31:09 GMT+0700 (ICT)

เรียนอาจารย์ห้องสมุด อ่านคู่มือดูแบบประเมินแล้วนะคะ

1.โรงเรียนในฝันประเมินที่เด็ก

 2.กิจกรรมที่ว่าไม่ชัดเพราะบอกแต่ชื่อ conceptไม่บอกเลยไม่รู้ว่าจะส่งผลต่อ รักการอ่านหรือไม่ ถ้ามั่นใจก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่คะ จัดกิจกรรมใหห้ดูก็ดีเพราะจะทราบว่ามีอะไรบ้าง แต่จะประเมินที่นักเรียนหรือประเมินจากผลการจัดกิจกรรมของอาจารย์ เช่นขอพบ10 นักอ่านจะขอดุเกณฑ์การคัดเลือก (ตรงกับการรักการอ่านนะคะ)-จะขอพบนักอ่านการ์ตูน -นักอ่านสารานุกรม-นักอ่านหนังสือพิมพ์-นักเรียนกับหนังสือเล่มโปรด เท่าที่ดิฉันยกตัวอย่างก็บอกตัวอย่างกิจกรรมแล้วหรือจะศึกษากิจกรรมประเภทเซียนโค่นเซียนหรือเจ้าหนอนน้อยใน"ตาสว่าง"ก็ได้คิดว่าอาจารย์ก็รัการอ่านเช่นกัน

          มั่นใจก็ไม่เป็นไรนี่คะแนะนำ อาจไม่ไดพุดชม เพราะยังไม่เห็น เผื่อว่าต้องการพัมนาต่อ

ฝากชวนกิจกรรมอื่นถามด้วยนะคะ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Fri Feb 06 2009 01:40:05 GMT+0700 (ICT)

เรียนทุกท่าน อยากให้เล่านะคะเพราะท่านอาจนำเสนอไม่สอดคล้องกับประเด็น เราประเมิน 6ด้าน ทุกสาระนำเสนอได้ทั้งหมดแต่ต้องศึกษาคูมือดูแบบประเมินเพื่อจะประเมินตนเองวว่ากิจกรรมของท่านได้คะแนนด้านใด

ภาษาไทย สังคม การงานอาชีเพ พลานามัย ศิลปะ วิทย์ คณิต ภาษาอังกฤษ Computer เตรียมเสนออะไร อย่างไร

สะอาดทุกห้องนะคะ เปิดให้กรรมการดูทุกห้องนะตะ

อ่านคำแนะนำข้างต้น...เล่านะคะ  รอ

ครูบรรณารักษ์
IP: xxx.147.36.185
เขียนเมื่อ Fri Feb 06 2009 20:02:16 GMT+0700 (ICT)

เรียนอาจารย์คะ

ดิฉันครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์คะ วันนี้ท่าน

ศน.รัชนีวรรณ ท่านมาตรวจความพร้อมเพื่อรับการประเมิน ในส่วนของห้องสมุดท่านให้คำแนะนำอย่างมากมายและดีเยี่ยมเลยคะเรามองเห็นแนวทางมากขึ้น เรากังวลมากเลยคะในส่วนข้อประเมิน 4-6 ที่จะประเมินกิจกรรมรักการอ่าน เราไม่ทราบว่ากิจกรรมที่เราจัดขึ้นเหมาะสมไหมสำหรับการประเมินคะอาจารย์ เช่น กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก กำหนดหัวข้อเรื่องให้แต่ละสายชั้น ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด และนำมาแต่งนิทานคุณธรรมแข่งกันในแต่ละสายชั้นเป็นการบูรณาการวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา และวิชาศิลปศึกษา

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Fri Feb 06 2009 21:31:42 GMT+0700 (ICT)

ครูห้องสมุดอนุบาลดำรงฯ

1.กิจกรรมรักการอ่านต้องทำอย่างจริงจังต่อเนื่องหวังผลต่อการรักการอ่านจริงๆ ต้องใช้เวลา ได้แนะนำกิจกรรมประเภทเซี่ยนโค่นเซียน กิจกรรมเจ้าหนอนน้อย เขียนลงใน"ตาสว่าง"ถ้าสนใจก็หาอ่านได้

ถ้าแน่ใจว่ากิจกรรมที่จัดนักเรียนรักการอ่านก็ต้องประเมินที่คำถามค่ะ

2.ห้องสมุดจัดกิจกรรมอะไร ?จัดแล้วก็ประเมินผลดังนั้นเสนออะไรก็จะดูที่ผล ว่าเด็กรักการอ่านเพียงใด เราประเมินเด็กกว่าเขารู้จักหนังสือในห้องสมุดมากแค่ใหน เขามีหนังสือประจำตัวและตอบคำถามได้ไหม ขอสัมภาษณ์ยอดนักอ่าน10คน จะถามความรู้เกี่ยวกับหนังสือที่อ่าน จะคุยกับนักอ่านสารานุกรม นักอ่านการ์ตูน นักอ่านหนังสือพิมพ์ เป็นต้น กิจกรรมที่จัดเป็นประจำจะส่งผลที่ดิฉันจะถามหรือไม่

ครูกล่มสารภาษาไทย ป.1
IP: xxx.147.37.21
เขียนเมื่อ Sat Feb 07 2009 14:58:32 GMT+0700 (ICT)

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ขอเรียนถามแนวทางการจัดนิทรรศการคะ

1.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ต้องการจัดนิทรรศการ

ที่ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถอ่านหนังสือได้ โดยเน้นให้เห็นเส้นทางสู่การอ่าน ควรนำกิจกรรมลักษณะใดมาจัดจึงจะเหมาะสม

2.การแสดงบนเวทีควรเป็นกิจกรรมประเภทใด เน้นความเป็นไทยใช่หรือไม่

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Sat Feb 07 2009 21:09:09 GMT+0700 (ICT)

ครูภาษาไทยอนุบาลดำรงฯคะ

1.ภาษาไทยคงไม่ใช่จะนำเสนอเป้นชั้นนะคะควรเสนอโดยภาพรวมของโรงเรียน

2. ขอให้อ่านคู่มือ- ดูแบบประเมิน จะเสนอกิจกรรมอะไรต้องประเมินแล้วตอบให้ได้ว่าจะได้คะแนนข้อใด

3.ตะกอนที่จะสะท้อนภาษาไทยตั้งแต่มัคคุเทศก์ พิธีกร รักการอ่าน อ่านหนังสืออกและคล่องทุกคน ตอบคำถามเชิงคิดวิเคราะห์ เป็นเหตุเป็นผลได้ รู้จักวรรรคดีเรื่องสำคัญๆ รู้จักหนังสือประเภทต่างๆในห้องสมุด มีหนังสือเล่มโปรด ตอบคำถามได้ อ่านทำนองเสนาะได้ เขียนคำประพันธ์ง่ายๆได้ เรียนภาษาไทยจากเพลงบอกความหมาย เขียนเพลงต่อได้จนจบ เรียนวรรณคดีจากเพลง วิเคราะห์ ความหมายจากบทอาขยาย ฯลฯ มีอีกมากมายค่ะเพราะจะประเมินภาษาไทยซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการแสวงหาความรู้จึงเน้นอ่านเขียนคล่อง เน้นการคิด-วิเคราะห์ เน้นรักการอ่านการค้นคว้า ความภาคภูมิใจในความไพเราะของภาษา

 4. ถ้าจะเสนอการละเล่นไทยมีคำถามว่าจะให้ดิฉันให้คะแนนภาษาไทยข้อใดคะเว้นเสียแต่จะเป็นโครงงานที่มีการสืบค้นข้อมูลเล่าที่มา ศึกษาการละเล่นในแต่ละภาค เปรียบเทียบกัน นำการละเล่นมาวิเคราะห์ว่าดีอย่างไร นักเรียนมีผลงานจากการทำโครงงานมาแสดง พร้อมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ชมรวบรวมผลงานทำเป็นe-book ...เสนอได้ค่ะประมาณนี้

คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
IP: xxx.147.37.21
เขียนเมื่อ Sun Feb 08 2009 10:08:58 GMT+0700 (ICT)

ขอเรียนถามแนวทางการจัดกิจกรรมใน lab คณิตศาสตร์ค่ะ

กิจกรรมที่เตรียมคือ

1. Gsp ให้นักเรียนนำเสนอการแก้โจทย์ปัญหาการหาพื้นที่

2. ลูกคิด ให้นักเรียนชั้นป.3 ฝึกคำนวณโจทย์การบวก - ลบ

3.เกมหมากล้อม

4.เกม 24 แต้ม

5.พับกระดาษ

6.เกม A-MATH

นายประยูร
เขียนเมื่อ Sun Feb 08 2009 10:11:59 GMT+0700 (ICT)

เรียน อาจารย์ ดร.ชัดเจน ไทยแท้ คับ

ในส่วนของกลุ่มสาระต่างประเทศ รร.อนุบาลดำรง ได้วางแผนเตรียมการประเมินดังนี้

1.สาธิตการสอนห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 เกี่ยวกับอาชีพ

2.นักเรียน เรียนตามอัทยาศัย ตามโปรแกรม Tell Me More โดยให้พิธีกรประจำ

ห้องอธิบายวิธีใช้

3.กิจกรรมเสริมทักษะ

3.1 แสดงละคร แก้วหน้าม้า ภาคภาษาอังกฤษ

3.2 สาธิตการทำส้มตำ

3.2 การเล่นเกมส์ Cross word

ขอคำแนะนำด้วยครับ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Sun Feb 08 2009 20:05:10 GMT+0700 (ICT)

อ.ประยูรคะ

1.การเล่นละครขอดูบท ด้วยนะคะ

 2.ให้เล่าข่าว อ่านข่าวภาคภาษาอังกฤษบ้างดีไหม

3.Cross word ขอเป็นการแข่งขัน นะคะ

4.ส้มตำไม่เอาได้ไหม น่าจะเป็นไปหาหมอ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวฯลฯ

IP: xxx.147.37.21
เขียนเมื่อ Sun Feb 08 2009 22:03:34 GMT+0700 (ICT)

เรียน ท่าน อาจารย์ ดร.ชัดเจน

ขอบคุณสำหรับข้อชี้แนะ 
ส้มตำไม่เอาแล้วคับ  แต่สำหรับที่ท่านอาจารย์แนะนำไปหาหมอ และแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว เป็นลักษณะ
จำลองเหตุการณ์ เหมือนเราแสดงละครใช่มั้ยครับ แล้วต้องแสดงกริยาท่าทางหรือเปล่า สมมุติปวดฟัน ไปหาหมอ จะต้องทำท่าปวดฟันด้วยหรือเปล่า  

และสำหรับท่านอาจารย์จะขอดูบทละครแก้วหน้าม้า อยู่กับอาจารย์วิชาญ ครับ ท่านเป็นอาจารย์ที่พิการทางสายตา แต่เก่งครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้
จะส่งให้อาจารย์ ดร. ครับ

นายประยูร
เขียนเมื่อ Sun Feb 08 2009 22:06:17 GMT+0700 (ICT)

เรียน ท่าน อาจารย์ ดร.ชัดเจน

ขอบคุณสำหรับข้อชี้แนะ ส้มตำไม่เอาแล้วคับ แต่สำหรับที่ท่านอาจารย์แนะนำไปหาหมอ และแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว เป็นลักษณะ

จำลองเหตุการณ์ เหมือนเราแสดงละครใช่มั้ยครับ แล้วต้องแสดงกริยาท่าทางหรือเปล่า สมมุติปวดฟัน ไปหาหมอ จะต้องทำท่าปวดฟันด้วยหรือเปล่า

และสำหรับท่านอาจารย์จะขอดูบทละครแก้วหน้าม้า อยู่กับอาจารย์วิชาญ ครับ ท่านเป็นอาจารย์ที่พิการทางสายตา แต่เก่งครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้

จะส่งให้อาจารย์ ดร. ครับ

จากครูกล่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ค่ะ
IP: xxx.26.69.249
เขียนเมื่อ Mon Feb 09 2009 06:11:44 GMT+0700 (ICT)

เรียน ท่าน ดร.ชันเจน ค่ะ

ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลดำรง

ขอเรียนถามเกี่ยวกับการนำเสนอในส่วนของห้องคณิตศาสตร์ค่ะ

กิจกรรมที่เตรียมคือ

1. Gsp ให้นักเรียนนำเสนอการแก้โจทย์ปัญหาการหาพื้นที่

2. ลูกคิด ให้นักเรียนชั้นป.3 ฝึกคำนวณโจทย์การบวก - ลบ

3.เกมหมากล้อม

4.เกม 24 แต้ม

5.พับกระดาษ

6.เกม A-MATH

ขอให้ท่าน ดร.แนะนำด้วยค่ะ

IP: xxx.147.37.219
เขียนเมื่อ Mon Feb 09 2009 08:54:03 GMT+0700 (ICT)

เรียนท่าน ดร.ชัดเจน

โปรแกรม Celestia เป็นโปรแกรมใช้สำหรับวิชาอะไร คับ

ขอบคุณครับ

นายประยูร
เขียนเมื่อ Mon Feb 09 2009 08:55:29 GMT+0700 (ICT)

เรียนท่าน ดร.ชัดเจน

โปรแกรม Celestia เป็นโปรแกรมใช้สำหรับวิชาอะไร คับ

ขอบคุณครับ

นายประยูร
เขียนเมื่อ Mon Feb 09 2009 18:21:51 GMT+0700 (ICT)

เรียน ท่านอาจารย์ ดร.ชัดเจน

บทละครที่อาจารย์ขอดู มีดังนี้ ครับ

*****Kaeo Nama***** แก้วหน้าม้า

Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the happy time of fascinating Thai folk story. Today, our team if proud to present “Horse-face woman” or known as “Kaeo Nama” acting by the student in Prathom 4 to 6 of Anuban Damrongrachanusorn School. The names of the actors are……

1.

2.

3.

Let’s enjoy!

Scene 1.

Once upon a time there was a city named Mithila. It was ruled by a king named Phuwadon Mongkolraj. The king had a wife named Queen Nantha. The royal couple had a son named Prince Pinthong. The city was prosperous and peaceful.

King: Thanks for your concern. Hmm, Nanta. Have you met our son yet? Where is he now?

Queen: He may be flying his kite. He likes it very much.

Scene 2.

In the city, there was a family whose daughter was born with a face similar to that of a horse. Prior to her birth, her mother dreamt that a heavenly being gave her a jewel. So she named her daughter as Manee or Kaeo Nama meaning a jewel horse-faced woman

Kaeo appear.

Kaeo: My name’s Kaeo. Do you know me?

Farmer1: Kaeo! Why don’t you help your mum and dad work? Why are you running and jumping here? Silly!

Farmer2: I agree! Kaeo, why are you lazy like this?

Kaeo: It’s none of your business.

Farmer3: Kaeo, you are strange like this. Who will love the woman like you?

Scene 3.

One day Prince Pinthong flew his favorite kite into the sky which later got loose and fell in front of Kaeo.

Pinthong: Come here, servants!

Servant1: Of course! Like this? Fine!

Servant2: Prince Pinthong, please pull the strings more strongly. The kite is rising.

Pinthong: Wow, it’s funny.

Servant1: What happens? The kite is getting loose.

Pinthong: You must take it back to me now. Hurry up!

Kaeo: Yeah! What’s this? Whose kite is this? It’s very beautiful kite. I’ll keep it for my own.

Scene 4.

In just a moment, the servants of the prince arrived and asked for the kite from her.

Servant1: Who see where Prince Pinthong’s kite is?

Servant2: Whoever can take it and return it to Prince Pinthong will be rewarded with a lot of money

Kaeo: Really! Hahaha!

Servant1: Please give it back to me and I will take it to Prince Pinthong.

Kaeo: No, no, no. I love it.

Servant2: Please, please. If we can’t get this kite back, we both are seriously punished. Please, please!

Servant1: What do you want me to do

Kaeo: If so, you have to go back to tell him to get it himself.

Scene 5.

When the prince arrived on the scene and heard what Kaew said, he got angry. The prince took a strong dislike to her when he saw her strange face, but he wanted her to return the kite so he pretended to be nice to her.

Prince Pinthong: I’m coming. Who picked my kite? Get it back to me right away.

Kaeo: Haha, Do you want it back really?

Pinthong: Hmm, OK, I’ll marry you.

Kaeo: Haha, here you are. But don’t forget your promise given to me.

Scene 6.

Kaeo waited for the prince for several days but there was no sign of him.

Kaeo: Mum, dad,

Mum: He may be busy right now

Dad: You have to wait for a little while.

Kaeo: I’m waiting for you. I miss you so much, my honey.

Mum: Take it easy!

Kaeo: No, no, no. I’ll be a prince’s

Dad: No! You must wait and wait before.

Scene 7.

At first the couple hesitated and told their daughter to know her place but Kaeo fell sick as she refused to eat.

Mum: Kaeo, sit up and eat any food. If you don’t, you will die soon.

Kaeo: No, mum. I don’t want to eat anything at all. I’ll wait for my honey coming to welcome me to the palace.

Dad: Kaeo, we are the poor. We cannot live together with His Highness. We should know our place in which we are standing. Keep calm.

Scene 8.

After that, the couple went to inform the king who suddenly became angry on hearing the story.

Mum: Good morning, His Majesty the King. Long live the king.

Dad: Good morning, Her Majesty the Queen. Long live the queen.

King: Why do you come here today?

Queen: Tell me what you business is.

Dad: Prince Pinthong used to give a promise to Kaeo that he will marry her.

Mum: Kaeo can picked a golden kite and return it to Prince Pinthong. He promised to marry Kaeo.

King: Really! What happens? You are …..You don t know your place. Go away.

Queen: Is that the truth, Pinthong? You used to promise her really?

Pinthong: It’s true but it’s just kidding.

Queen: Hmm, anyway, you must keep your promise. You must send a golden litter to welcome her to our palace, you know?

Pinthong: Mum! You want me to marry a horse-face woman?

Queen: Sure, you have to be responsible for your promise. I’ll make it.

Scene 9

After Kaeo demand was met, Kaeo came to live in the palace where she did not find happiness as imagined because the prince never proposed marriage to her.

ขอคำแนะนำด้วยนะครับ

ขอบคุณครับ

นางเสาวลักษณ์ บรรเทิงสุข
IP: xxx.149.25.225
เขียนเมื่อ Mon Feb 09 2009 22:06:34 GMT+0700 (ICT)

เรียนท่าน อาจารย์ ดร.ชัดเจนที่เคารพ

ดิฉันเป็นครูผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการโรงเรียนบ้านก้านเหลือง อ.เมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เตรียมรับการประเมินในวันที่ 3 มีนาคม 2552 พร้อมกับโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ทุกคนที่โรงเรียนบ้านก้านเหลืองได้มีการเตรียมพร้อมรับการประเมินอย่างใจจดจ่อ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2552 ท่านรองเสนีย์ (สพท.ศก เขต 1) ท่าน ศน.รัชนีวรรณ และคณะ ได้มาเยี่ยมเยียนโรงเรียนและให้คำแนะนำ เพื่อการปรับปรุงกิจกรรมต่าง ๆ ท่านได้ให้แนวทางมากมายเลยค่ะ พวกเราโรงเรียนบ้านก้านเหลือง ก็เตรียมการอย่างเต็มที่ จึงอยากจะขอคำแนะนำจากท่านอาจารย์ด้วยนะคะ

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ได้เตรียมกิจกรรมการทดลองไว้ 4 การทดลอง คือ

1. การสกัดสีจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น(เพื่อนำสีที่ได้ไปใช้เป็นสีผสมอาหาร ,สีระบายในงานศิลปะ)

2. การต่อวงจรไฟฟ้า(เป็นการเปรียบเทียบการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน และแบบอนุกรม แบบใดจะสว่างกว่ากัน)

3. อุณหภูมิและความกดดันอากาศ

4. การทดสอบความเป็นกรดของน้ำอัดลม (นำน้ำอัดลมชนิดต่าง ๆ ที่มีขายตามท้องตลาดมาทดลอบความเป็นกรด)

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Mon Feb 09 2009 23:13:29 GMT+0700 (ICT)

วิทยาศาสตร์บ้านก้านเหลือง

1.อยากให้เรียนผ่านโปรแกรม celestia หรือStarry nightบ้าง จะให้ความรู้ เรื่องดวงดาว น้ำขึ้นน้ำลง จันทรรุปราคา สุริnยุปราคา ฯลฯ น่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนรู้เรี่องที่น่าสนใจ ปีนี้เกิดปรากฎการณ์ธรรมชาติมากมาย

2.ดิฉันไม่ให้Commentเรื่องที่นำเสนอ แต่ขอให้อาจารย์นำ หลักการ4ข้อที่ดิฉันเสนอแล้วนำไปพัฒนาLab

3.ดิฉันได้เสนอกระบวนการสอนใน"ตาสว่าง"แล้วนะคะอยากให้อ่าน

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Mon Feb 09 2009 23:20:43 GMT+0700 (ICT)

อ.ประยูรค่ะ

1.ขออ่านบทวันประเมินนะคะ จะดูว่าฝึกอย่างไรคะ

2.celestia วิทยาศาสตร์ ภุมิศาสตร์ก็ได้ค่ะ

3.คงต้องจัดทำนองบทบาทสมมุติ แนะนะสถานที่ท่องเที่ยวน่าจะมี ภาพช่วย นะคะ

ครูฐิติมา แสนทวีสุข
IP: xxx.26.71.191
เขียนเมื่อ Tue Feb 10 2009 10:04:31 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีคะท่านอาจารย์ชัดเจน ดิฉันเป็นครูรับผิดชอบห้องปฏิบิติการทางภาษา โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ขอรายงานถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ห้องปฏิบัติการทางภาษาได้จัด และขอคำชี้แนะจากท่านอาจารย์ว่ามีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการรับการประเมินหรือไม่ ด้วยนะคะ ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ มีดังนี้คะ

การจัดการเรียนภาษาด้วยตนเองโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆเช่น tell me more Zoom การนำเสนอกิจกรรมสืบค้นข้อมูล จาก Internet มีมุมการอ่านหนังสือนอกเวลา การแสดงละคร การร้องเพลงประกอบท่าเต้นของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 การแสดงวิธีการประกอบอาหาร และมีมัคคุเทศก์ประจำห้องคอยพาท่านคณะกรรมการชมกิจกรรมคะ

ครูฐิติมา แสนทวีสุข
IP: xxx.26.71.191
เขียนเมื่อ Tue Feb 10 2009 10:14:25 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีคะท่านอาจารย์ชัดเจน ดิฉันเป็นครูรับผิดชอบห้องปฏิบิติการทางภาษา โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ขอรายงานถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ห้องปฏิบัติการทางภาษาได้จัด และขอคำชี้แนะจากท่านอาจารย์ว่ามีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการรับการประเมินหรือไม่ ด้วยนะคะ ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ มีดังนี้คะ

การจัดการเรียนภาษาด้วยตนเองโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆเช่น tell me more Zoom การนำเสนอกิจกรรมสืบค้นข้อมูล จาก Internet มีมุมการอ่านหนังสือนอกเวลา การแสดงละคร การร้องเพลงประกอบท่าเต้นของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 การแสดงวิธีการประกอบอาหาร และมีมัคคุเทศก์ประจำห้องคอยพาท่านคณะกรรมการชมกิจกรรมคะ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Tue Feb 10 2009 12:42:45 GMT+0700 (ICT)

อ.ฐิติมาคะ โดยภาพรวมก็OK ค่ะ

1.เด็กทุกคนสื่อสารภาษาอังกฤษได้

2. สาธิตการสอน10นาทีจะขอประเมินสื่อเครื่องมือ ประถมการสอนเน้นให้นักเรียนรักการใช้ภาษาE ขอประเมินเทคนิควิธีสอน สื่อ กิจกรรมสนับสนุนให้รักภาษา มีให้ประเมินนะคะ

ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
IP: xxx.26.68.193
เขียนเมื่อ Tue Feb 10 2009 13:23:33 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีคะท่านอาจารย์ชัดเจน ดิฉันเป็นครูรับผิดชอบห้องคณิตศาสตร์โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ขอรายงานกิจกรรมภายในห้องคณิศาสตร์ มีกิจกรรมที่เตรียมดังนี้ค่ะ

1.การเล่นโดมิโน่ โดยนักเรียนช่วงชั้นที่ 1

2.การทดลองการซื้อ - ขาย

3.เกมส์ 24 แต้ม

4.เกมส์หมากล้อม

5.การสาธิตการแก้โจทย์ปัญหโดยการวาดภาพ

6.การใชโปรแกรม GSP

7.การนำเสนอโครงงานผ่านจอโปรเจคเตอร์

ขอเรียนถามท่าน ดร.ว่ากิจกรรมดังกล่าวนี้เหมาะสมหรือไม่ค่ะ ขอคำแนะนำด้วยค่ะ

ส่วนกิจกรรมห้องสมุดขอปรับเปลี่ยนกิจกรรมดังนี้ค่ะ

1.นักอ่านการ์ตูน/นิทาน

2.นักอ่านสารานุกรมไทย

3.นักอ่านหนังสือพิมพ์

4.นักเรียนกับหนังสือเล่มโปรด

5.การเรียนรู้จากการดูหนัง ฟังเพลง

6.การเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น

7. e-book

8.การสืบค้นข้อมูลจาก Internet

กิจกรรมทั้งหมดนี้นำมาบรูณาการในกลุ่มภาษาไทยดังนี้

นักอ่นหนังสือพิมพ์รวบรวมข้อความทำเป็นกฤตภาค สารานุกรมไทยมีการตอบปัญหา

และนักอ่านการ์ตูนนิทานนำมาทำเป็นหนังสือเล่มเล็ก

กิจกรรมที่นำมาปรับเปลี่ยนดังกล่าวนี้ เหมาะสมหรือไม่ค่ะ ขอแนะนำด้วยค่ะ

ขอขอบคุณค่ะ

ครูสิทธินันท์
IP: xxx.147.36.215
เขียนเมื่อ Tue Feb 10 2009 13:35:16 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับท่านอาจารย์ชัดเจน ผมเป็นครูรับผิดชอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ มีห้องคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง ห้องละ 40 เครื่อง โปรแกรมต่าง ๆ ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้นำเสนอมีดังนี้ครับ

 1. paint
 2. word
 3. excel
 4. power point
 5. flip Alabum(ทำ e-book สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ)
 6. photoshop (ทำภาพโปสเตอร์, ใบประชาสัมพันธ์,แผ่นพับ)
 7. ตัดต่อวีดีโอ ด้วย โปรแกรม ulead vidio studio
 8. por/desktop (ออกแบบโต๊ะ, ออกแบบกรอบรูปใส่ผลงานจาก photoshop)
 9. animation (ทำนิทานสั้น ด้ายโปรแกรม flash)

 ขอคำแนะนำจากท่านอาจารย์ ว่ามีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการรับการประเมินหรือไม่  ด้วยนะครับ ซึ่งในแต่ละโปรแกรมมีนักเรียนโปรแกรมละ 5-7 คน ครับ

ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
IP: xxx.147.36.215
เขียนเมื่อ Tue Feb 10 2009 16:52:44 GMT+0700 (ICT)

เรียน อาจารย์ชัดเจนที่เคารพ

ดิฉันคุณครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ขอเรียนถามเรื่องจำนวนหนังสือในห้องสมุดกับจำนวนนักเรียน โรง้รียนของเรามีจำนวนหนังสือประมาณ 3,000 เล่ม นักเรียน 2,085 คน ต้องหาหนังสือให้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดเลยหรือค่ะ ถ้าเรามีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูลความรู้ทั่วไป E-book E-library E-learning Intranet พอจะทดแทนจำนวนหนังสือที่มีน้อยได้ไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ

คุณครูสุบรรณ์ คุณครูวราภรณ์

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
IP: xxx.147.36.75
เขียนเมื่อ Wed Feb 11 2009 12:04:21 GMT+0700 (ICT)

เรียน อาจารย์ชัดเจนที่เคารพ

ดิฉันคุณครูห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ขอเรียนถามเรื่องการทดลองในห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์นำเสนอการทดลองดังนี้

1. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นำเสนอเรื่อง สมบัติของวัสดุ เพื่อทดสอบสมบัติทายกายภาพของวัสดุในชีวิตประจำวัน

2. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นำเสนอเรื่อง การทดสอบสารอาหาร เพือตรวจสอบอาหารที่นักเรียนรับประทานว่ามีสารอาหารชนิดใดบ้าง เพราะนักเรียนมีปัญหาโรคอ้วน

3. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นำเสนอเรื่อง มะระลืมขม เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการลดความขมของมะระโดยใช้สารรสเปรียว หวาน เค็ม ขม และทำให้มะระมีรสชาติน่ารับประทานมากขึ้น สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

4. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นำเสนอเรื่อง สบู่สมุนไพรจากน้ำมันเหลือใช้ จุดประสงค์เพื่อผลิตสบู่จากน้ำมันที่ใช้แล้ว และศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของสบู่ที่ผสมพืชสมุนไพร ได้แก่ขมิ้นและน้ำมะนาว ซึ่งศึกษาลักษณะต่อไปนี้คือ สี กลิ่น ค่า pH การเกิดฟอง และประสิทธิ์ภาพในการชะล้าง

แต่ละการทดลองมีนักเรียนประมาณ 4-5 คน มีการนำเสนอผลการทดลองทางโปรแกรม Power point ขอคำแนะนำจากท่านอาจารย์ว่ามีความเหมาะสมและเพียงพอที่จะรับการประเมินหรือไม่คะ

คุณครูวิทยาศาสตร์โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Wed Feb 11 2009 12:18:12 GMT+0700 (ICT)

เรียนอนุบาลกันทรารมณ์

1.ขอบคุณค่ะที่ห้องสมุดเข้าใจและพยายามปรับ ไว้ให้ดิฉันซักถามหาตะกอน

2.วิทย์ยังไม่สอดคล้องกับหลักการ 4 ข้อ

3.GSPทำอะไรคะไม่ชัด

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Wed Feb 11 2009 12:23:18 GMT+0700 (ICT)

เรียนอนุบาลดำรงค์ฯ

1.คำถามห้องสมุด 1:7

2.วิทย์ไม่สอดคล้องกับหลักการ 4 ข้อ

3.Computer okค่ะ

นางเสาวลักษณ์ บรรเทิงสุข
IP: xxx.26.72.194
เขียนเมื่อ Wed Feb 11 2009 13:04:09 GMT+0700 (ICT)

เรียนท่าน อาจารย์ ดร.ชัดเจนที่เคารพ

ขอขอบคุณท่านอาจารย์มากนะคะที่ให้คำแนะนำ ตอนนี้ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มีคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ รวมทั้งเรื่อง จักรวาลและอวกาศด้วย เพื่อให้นักเรียนที่เข้ามาเรียน หรือต้องการศึกษาค้นคว้า เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ในกรณีนี้จะได้หรือไม่คะ ส่วน Lab ที่ได้เตรียมไว้ 4 lap เพียงพอหรือไม่ หรือต้องเพิ่มเติมเกี่ยวกับ lap เกี่ยวกับดาราศาสตร์หรือไม่คะ ขอคะแนะนำด้วยค่ะ

นางเสาวลักษณ์ บรรเทิงสุข
IP: xxx.26.72.194
เขียนเมื่อ Wed Feb 11 2009 13:42:03 GMT+0700 (ICT)

เรียนท่าน อาจารย์ ดร.ชัดเจน ที่เคารพ

ดิฉันเป็นครูห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง สพท.ศก.เขต ๑ ได้อ่านคำแนะนำท่านอาจารย์แล้ว และหลักการ 4 ข้อแล้วค่ะ ในการเตรียม lap ไว้จำนวน ๔ lap นั้น นักเรียนแต่ละ lap จะมีการสาธิตการทดลอง และนำเสนอผลการทดลองในโปรแกรม powerpoint และในห้องปฎิบัติการได้จัดเตรียมคอมพิวเตอร์สำหรับให้นักเรียนสืบค้นหาความรู้ไว้จำนวน ๓ เครื่อง เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ในทันทีที่เกิดข้อสงสัย หรือต้องการความรู้เพิ่มเติม

ดิฉันขอคำแนะนำในการเตรียมการประเมินห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ด้วยค่ะ ขอขอบคุณมากนะคะ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Wed Feb 11 2009 14:03:59 GMT+0700 (ICT)

อ.เสาวลักษณ์คะ

 1.ถ้าแน่ใจใน4ข้อแล้วก็คงไม่แนะนำเพราะไม่เห็นรายละเอียด 2.ลองอ่านแนวคำถามที่เขียนไว้ในตาสว่าง ตะกอนการเรียนรู้นะคะ

"นักเรียนต้องสามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมกับสาระที่กำลังทดลองได้ ทดลองอย่างคล่องแคล่ว สรุปและนำเสนอผลได้  เมื่อได้ความรู้แล้วนำความรู้ไปปฏิบัติการต่อจนได้ความรู้ใหม่/หรือชิ้นงาน" ตะกอนจะปรากฎประมาณนี้นะคะ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Wed Feb 11 2009 14:15:43 GMT+0700 (ICT)

อ.เสาวลักษณ์คะ

ถ้าได้ดาราศาสตร์ มีโปรแกรมช่วยก็จะยิ่งดี แต่ต้องเห็นผลงานที่นักเรียนเรียนรู้ เช่นรวบรวมเรื่องดวงดาว เรื่องราวปรากฏการณ์ธรรมชาติฯลฯ

นางเสาวลักษณ์ บรรเทิงสุข
IP: xxx.149.25.234
เขียนเมื่อ Thu Feb 12 2009 00:29:30 GMT+0700 (ICT)

เรียนท่านอาจารย์ ดร.ชัดเจน ที่เคารพ

ขอบคุณมากค่ะที่ให้คำแนะนำ ในเรื่องเกี่ยวกับดาราศาสตร์นั้น ในการจัดกิจกรรมการการเรียนการสอนปกติ นอกจากนักเรียนจะมี CAI ให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้าแล้ว นักเรียนจะทำสมุดเล่มเล็กเรื่อง ระบบสุริยะ และในวันที่เกิดสุริยุปราคา หรือจันทรุปราคา ครูจะแนะนำวิธีการดูที่ปลอดภัย และให้นักเรียนเล่าประสบการณ์การดูสุริยุปราคาให้เพื่อน ๆ ฟัง และทดลองโดยใช้ไฟฉายและลูกปิงปอง จากนั้นนักเรียนจะช่วยกันค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับ การเกิดสุริยุปราคา และจันทรุปราคา และเรื่องเกี่ยวกับดาราศาสตร์ เป็นรายงานการค้นคว้าเป็นกลุ่มทั้งเป็นเล่มรายงาน และจัดทำเป็น powerpoint ซึ่งนักเรียนจะช่วยกันทำเอง เพื่อนำเสนอน่าชั้นเรียน แต่ไม่ได้ทำเป็น lap ไว้เพื่อรับการประเมิน

ในช่วงเวลาก่อนวันประเมิน คือวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๒ ดิฉันและคุณครูสุริยา บูรณะ ซึ่งรับผิดชอบห้องปฏิบัติการโรงเรียนบ้านก้านเหลืองด้วยกัน จะพยายามสะสมตะกอน ในเรื่องเกี่ยวกับดาราศาสตร์ ให้นักเรียนให้มากที่สุดนะคะ

ขอขอบคุณท่านอาจารย์มากนะคะ ที่ให้คำแนะนำ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Thu Feb 12 2009 00:35:32 GMT+0700 (ICT)

อ.เสาวลักษณืคะ

ราคาศาสตร์ ใช้ โปรแกรม Celestia ช่วยนะคะจะสมราคาโรงเรียนในฝันหน่อย ครูcom คงรู้ค่ะ

นางเสาวลักษณ์ บรรเทิงสุข
IP: xxx.149.24.129
เขียนเมื่อ Thu Feb 12 2009 00:45:49 GMT+0700 (ICT)

กราบเรียน ท่านอาจารย์ ดร.ชัดเจน ที่เคารพ

ดิฉันขออธิบายรายละเอียด Lap ที่จะเตรียมรับการประเมินของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนบ้านก้านเหลืองนะคะ

๑. การสกัดสีจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น

นักเรียนจะนำพืชสมุนไพรที่หาได้ในท้องถิ่น คือ ขมิ้นชัน อัญชัน กระเจี๊ยบ ใบเตย มาสกัดน้ำสีเพื่อใช้แทนสีเคมี คือ นำมาใช้ระบายสีในงานศิลปะ และนำไปใช้แทนสีสังเคราะห์อาหาร คือนำน้ำสีที่ได้ไปทำขนมสาคูใส้หมูสมุนไพร วุ้นสมุนไพร และขนมต้มสมุนไพร ซึ่งจะแสดงผลงานนักเรียนในลานบูรณาการ มีการสาธิตการทำขนมชนิดต่าง ๆ เพื่อเชื่อมโยงความรู้เดิม กับความรู้ใหม่ และเน้นการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

๒. การต่อวงจรไฟฟ้า นักเรียนจะสาธิตการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน และแบบอนุกรม เพื่อเปรียบเทียบว่า การต่อวงจรไฟฟ้าแบบใดจะสว่างกว่ากัน และจะเชื่อมโยงความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน คือ การสาธิต การต่อโคมไฟ การต่อหลอดไฟ

ดิฉันขอคำแนะนำ ๒ lap ก่อนนะคะ จะได้นำข้อแนะนำไปปรับปรุง แก้ไข สะสมตะกอนให้นักเรียนต่อไป ขอบคุณมากค่ะ

อ.สมสกุล พรหมดี
IP: xxx.26.68.117
เขียนเมื่อ Thu Feb 12 2009 10:51:15 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ อ.ชัดเจน

ผม เป็นครูผู้รับผิดชอบดูแลงานระบบเครือข่ายภายและอุปกรณ์ภายในโรงเรียนและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ มีห้องคอม ในโรงเรียน 2 ห้อง

ห้องที่ 1 ห้องคอม มีเครื่องคอม 34 เครื่อง ได้รับการสนับสนุนจากเอกชน 24 เครื่อง และรับจัดสรร 10 เครื่อง

ห้องที่ 2 ห้องคอมระดับก่อนประถมศึกษา มีเครื่องคอม 10 เครื่อง โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองและชุมชน

ซึ่งจะนำเสนอโปรแกรมต่างๆ ในห้องที่ 1 (34 เครื่อง) ดังนี้

1.Paint (วาดภาพโรงเรียนในฝัน อนุบาลกันทรารมย์)

2.Word (แผ่นพับ ป้ายโฆษณาโดยพิมพ์ออกแบบเป็นโปสเตอร์)

3.Excel (การใช้สูตรช่วยในการหาค่าต่างๆ เช่น ค่ามาก ค่าน้อย ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน จำนวน นับจำนวนแบบมีเงื่อนไข ตัดเกรดแบบมีเงื่อนไข)

4.Power Point(นำเสนอสถานที่และบุคลากรภายในโรงเรียน)

5.Desktop Author(E-Book สถานที่ท่องเที่ยวในศรีสะเกษ และอิสาณใต้)

6.Windows Movie Maker (ตัดต่อ ไฟล์วีดีโอ งานของโรงเรียน และหนังสั้นๆ)

7.Web Page Maker และ Deamweaver (ทำเว็บของห้องเรียน นักเรียนแต่ละห้อง)

8.Photoshop (ออกแบบและตกแต่งรูปภาพเพื่อใช้ในงานต่างๆ และประกอบในเว็บ)

9.SWiSHmax (สร้างชิ้นงาน Flash Animation)

10.Flash (ทำการ์ตูน Animation ลดภาวะโลกร้อน)

และอยากจะขอคำแนะนำจากอาจารย์เพิ่มเติม ว่ากิจกรรมมีความเหมาะสมหรือไม่ ขอบคุณครับ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Thu Feb 12 2009 13:40:00 GMT+0700 (ICT)

อ.เสาวลักษณ์คะ

1.ดิฉันคิดว่าอาจารย์ไม่อ่านคู่มือไม่อ่านคำแนะนำในตาสว่างแน่ๆเพราะที่ถามแสดงว่ายังไม่เข้าใจวิธีการ เรียนการสอนในห้องlab

 2.ขอให้นำหลักการ4ข้อที่ให้ปรับปรุง Labทั้งหมด ที่เล่ามาไม่ OK ค่ะ

3.ขอให้มีlabดาราศาสตร์ที่เรียนรู้ จากสื่อICT และมีผลงานนักเรียนเช่นใช้ celestiaเป็นต้น

4.ตะกอน "นักเรียนต้องสามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมกับสาระที่กำลังทดลองได้ การทดลองต้องคล่องแคล่ว เครื่องมือเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ(จะดูห้อง สื่อ com) สรุปความรู้จากการทดลองได้ นำเสนอผ่านICT ได้ นำความรู้ที่ได้ปฏิบัติการทดลองต่อจนได้ชิ้นงาน"  ที่เตรียมประมาณนี้นะคะ

อ.ระคน สูงโฮง
IP: xxx.26.71.229
เขียนเมื่อ Thu Feb 12 2009 13:46:35 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ อ.ชัดเจน

สร้างรูปภาพเลขาคณิตเคลื่อนไหว

ออกแบบภาพทรงเลขาคณิต เช่น

รูปกังหันลม ดอกไม้ โคมไฟ ลายไทย ดาว สี่เหลี่ยมหลายมิติ

การสร้างมุม วัดค่ามุม วัดเส้นรอบรูป

การจัดทำโครงงานเกี่ยวกับโปรแกรม GSP

การออกแบบกรอบรูป ภาพสวยด้วยมือเรา

ขอบคุณค่ะ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Thu Feb 12 2009 13:58:42 GMT+0700 (ICT)

อ.สมสกุลค่ะ

 การประเมินจะพิจารณาตะกอนด้าน Computer ที่นักเรียน     3กลุ่ม

กลุ่มที่1.นักเรียนทั่วไปทั้งหมด สืบค้นได้ เรียนรู้ผ่านระบบ       e-learningได้

กลุ่มที่2 เป็นนักเรียนส่วนมากมีความสามรถเหมือนกลุ่มที่1และสามารถนำเสนองาน(สาระต่างๆ)ผ่านโปรแกรมได้อย่างหลากหลาย

กลุ่มที่ 3 นักเรียนกลุ่มเก่ง(อาจไม่มากนัก)มีความสามารถนำเสนองานที่ยากกว่ากลุ่มที่ 2

อาจารย์พร้อมมีตะกอนให้ดูครบนะคะ

นายประยูร
เขียนเมื่อ Thu Feb 12 2009 19:44:27 GMT+0700 (ICT)

เรียน ท่านอาจารย์ ดร.ชัดเจน

ลานบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีดังนี้ ครับ

1.วาดภาพระบายสี

2.การปั้นดินน้ำมัน

3.การพิมพ์ภาพ

4.ติดภาพปะจากเศษวัสดุ

ขอคำชี้แนะด้วยครับ ว่าเหมาะสมหรือไม่

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Fri Feb 13 2009 00:22:15 GMT+0700 (ICT)

อ.ประยูรคะ ศิลปะokค่ะ

คุณครูยุวดี พลพิทักษ์
IP: xxx.157.148.74
เขียนเมื่อ Fri Feb 13 2009 21:07:09 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะท่านอาจารย์ชัดเจน

ดิฉันพร้อมคณะครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา โดยการนำของท่านผู้อำนวยการวีระเดช ซาตา ได้เข้าไปเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝันของเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต4รุ่นที่จะประเมินในวันที่ 9-10 มีนาคม 2552นี้ ในวันที่ 11 กุมภาพพันธุ์ 2552ที่ผ่านมาได้เข้าดูห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนชุมชนกระนวนคุณครูได้ทำ อยู่เพียง 3 lab ซึ่งจะเน้นทางด้านเคมี ฟิสิกส์ ไม่ทราบเหมือนกันว่า 3 lab จะน้อยเกินไปหรือเปล่าและการทำปฏิบัติการก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์นักก็ได้ช่วยแนะนำและพิ่มเติมให้บ้างแล้วค่ะโดยแนะการนำเสนอ การจัดเครื่องมือและรายละเอียดของอุปกรณ์ การทดลองที่จะต้องลงมือปฏิบัติให้เห็นจริง การนำเสนอในรูปของ Power point บน projector ไปพร้อมกับที่นักเรียนกำลังนำเสนอต่อท่านคณะกรรมการ คุณครูที่โรงเรียนก็รับจะไปจัดทำให้ ไม่ทราบว่าท่านอาจารย์อยากจะเสนอแนะอะไรอีกบ้างไหมค่ะ หรือบอกให้ทางโรงเรียนทำอะไรเพิ่มอีกในห้องlabวิทย์ดิฉันจะเป็นคนกลางช่วยทางโรงเรียนให้ค่ะ ส่วนอีก 3 โรงเรียนยังไม่ได้ช่วยดูเลยก็คงจะได้ไปพร้อมกับคณะค่ะ ถ้ามีความก้าวหน้าอย่างไรจะเรียนให้อาจารย์ทราบค่ะ

ขอแสดงความนับถือ

คุณครูยุวดี พลพิทักษ์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Fri Feb 13 2009 23:46:07 GMT+0700 (ICT)

น้องยุวดีคะขอบคุณและขอ

1.ช่วยให้ทุกคนในโรงเรียนน้ำพองช่วยเขียนมาถามด้วยนะคะ บอกด้วยว่าถามไม่ถามพี่จะไม่แน่ใจว่าพร้อม เป็นการประเมินความสามารถด้านICT ด้วย ฝากถึงกระนวนด้วยค่ะ

2.เปิด "ตาสว่าง"แนะนำเลย

3. คราวนี้วิทยาศาสตร์ ประถมพี่อยากให้ใช้โปรแกรม ช่วยสอนเช่น Celestia เรียนดาราศาสตร์เรียนเรื่องปรากฏการธรรมชาติ แสดงผลงานด้วยการบูรณษการกับความสามารถด้านComputer

4.กรณีเป็นการทดลองต้องเป็นไปตามหลัการ4ข้อ 1)ไม่นำชื่อผลงานมาตั้งชื่อlab 2)ปฏิบัติการทดลองโดยใช้สื่ออุปกรณ์ในห้องทดลองนั้นๆ 3 )สรุปความรู้จากการทดลองได้ 4)นำความรู้ที่ได้ปฏิบัติการทดลองต่อจนได้ผลงาน

5. ขอให้อ่านคู่มือ ดูแบบประเมินนะคะ จะเสนอกิจกรรมใดขอให้ลองประเมินตนเองว่าจะให้กรรมการให้คะแนนข้อใด

okนะคะ

คุณครูเสาวลักษณ์ บรรเทิงสุข labวิทย์ โรงเรียนบ้านก้านเหลืองค่ะ
IP: xxx.149.25.225
เขียนเมื่อ Sat Feb 14 2009 16:14:20 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ ท่านอาจารย์ ดร.ชัดเจน ที่เคารพ

ดิฉันต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์มากนะคะ ที่ให้คำชี้แนะ การเตรียมรับการประเมินห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ดิฉันได้กลับมาทบทวนคำแนะนำใน"ตาสว่าง" และหลักการ ๔ ข้อ ที่ท่านอาจารย์ได้ให้ไว้ ดิฉันและ อ.สุริยา ได้ช่วยกันทำความเข้าใจในทุกเรื่องทุกคำแนะนำ และคู่มือการประเมินอีกครั้ง และพยายามปรับเปลี่ยน lab ให้สอดคล้องกับคำแนะนำที่ท่านอาจารย์ได้ให้ไว้ เพราะที่ผ่านมา พวกเราสับสนกับคำว่า "ต่อยอด" ค่ะ

ดิฉันขอทบทวน lab ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เดิมได้เตรียม labไว้ 4 lap คือ

1. การสกัดสีจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น (เปรียบเทียบตัวทำละลายระหว่างการใช้น้ำเย็น และน้ำร้อน เป็นตัวทำละลาย

2. การต่อวงจรไฟฟ้า(เปรียบเทียบความสว่างของการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน และแบบอนุกรม )

3. อุณหภูมิและความกดดันอากาศ (ศึกษาว่าอุณหภูมิมีผลต่อความกดดันอากาศหรือไม่)

4. การทดสอบความเป็นกรดของน้ำอัดลม (ศึกษาว่าน้ำอัดลมมีกรดหรือไม่ เปรียบเทียบค่าความเป็นกรดของน้ำอัดลมที่มีขายตามท้องตลาด)

ทุก lab มีการนำเสนอ powerpoint บน projector

และเพิ่ม lab ดาราศาสตร์ ตามคำแนะนำของท่านอาจารย์อยู่นะคะ

lab มากไปหรือเปล่าคะ ดิฉันขอคำแนะนำเพิ่มเติมด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

คุณครูเสาวลักษณ์ บรรเทิงสุข labวิทย์ โรงเรียนบ้านก้านเหลืองค่ะ
IP: xxx.149.25.241
เขียนเมื่อ Sat Feb 14 2009 16:28:38 GMT+0700 (ICT)

กราบเรียนท่านอาจารย์ ดร.ชัดเจน

ดิฉันขอบอกการเตรียมการรับการประเมิน lab วิทย์ เพิ่มเติมนะคะ

๑. ห้อง labวิทย์ นอกจากจะ มีนักเรียน lab ละ ๓-๔ คน แล้ว จะมี นักเรียนที่เป็นมัคคุเทศก์น้อย อีก ๑ คน สำหรับแนะนำห้อง lab และช่วยเหลือเพื่อน ๆ ทุกคน

๒. ในห้อง lab มีคอมพิวเตอร์ไว้สำหรับสืบค้นความรู้ ๔ เครื่อง มี projector ไว้สำหรับการนำเสนองานของนักเรียน

๓. คอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง จะมี e-learning เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา

๔. มีแผ่น VCD เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ไว้ให้นักเรียนที่ต้องการจะดูเพื่อเพิ่มความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปปพร้อม ๆ กับความบันเทิง

ดิฉันขอคำแนะนำเพิ่มเติมด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Sat Feb 14 2009 20:01:06 GMT+0700 (ICT)

อ.เสาวลักษณ์คะ

 1.ดีใจที่อาจารย์ติดต่อกับตาสว่างตลอดเวลา

2.ที่นำเสนอยังไม่เห็นความสอดคล้อง กับ4ข้อหรือว่าเข้าใจและมีรายละเอียดแล้ว  แต่ชื่อLab ก็ไม่ใช่แล้ว

คุณครูเสาวลักษณ์ บรรเทิงสุข labวิทย์ โรงเรียนบ้านก้านเหลืองค่ะ
IP: xxx.149.25.197
เขียนเมื่อ Sat Feb 14 2009 23:09:10 GMT+0700 (ICT)

ท่านอาจารย์ ดร.ชัดเจน ที่เคารพคะ

หลักการ ๔ ข้อ ในการทำ lab วิทย์ คือ

๑)ไม่นำชื่อผลงานมาตั้งชื่อlab

๒)ปฏิบัติการทดลองโดยใช้สื่ออุปกรณ์ในห้องทดลองนั้นๆ

๓)สรุปความรู้จากการทดลองได้

๔)นำความรู้ที่ได้ปฏิบัติการทดลองต่อจนได้ผลงาน

ใช่หรือเปล่าคะ และดิฉันได้อ่านคะแนะนำการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการวิทยาศาตร์ มีการประเมิน ๓ ด้าน ในตาสว่าง ในข้อ ๒ ด้านการเรียนการสอน การทดลองได้อย่างเหมาะสมครบวงจร อยากให้ท่านแนะนำมากที่สุดเลยคะ ว่าครบวงจรและสมบูรณ์แบบที่สุดเป็นอย่างไร(ท่านอาจารย์อย่าพึ่งรำคาญครูวิทย์ฝึกหัดนะคะ)

lab ที่ดิฉันเตรียมไว้ ๕ lab ควรจะปฏิบัติให้สอดคล้องกับ ๔ ข้อ ใช่ไหมคะ ที่ดิฉันนำเสนอท่านอาจารย์ ต้องปรับปรุง ปรับเปลี่ยนอย่างไรคะ เพราะว่า เด็ก ๆ ได้ฝึกฝนการทดลองมาระยะหนึ่งแล้ว และมีความตั้งใจมากเลยค่ะ ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว และพัฒนาปรับเปลี่ยนมาเรื่อย ๆ ตามที่คณะท่าน สน.รัชนีวรรณ แนะนำเบื้องต้น และสั่งสมความรู้ในเรื่องนั้น ๆ มาบ้างแล้ว และทุกคนก็ตื่นเต้นมากที่จะได้พบกับท่านอาจารย์ ดร.ชัดเจน

ดิฉันและเด็ก ๆ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง ใจพร้อมเกินร้อย ที่จะพัฒนาตนเอง ให้พร้อมที่จะรับการประเมิน ขอคำแนะนำ ชี้แนะที่ถูกต้องด้วยนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Sun Feb 15 2009 17:06:36 GMT+0700 (ICT)

ครูเสาวลักษณ์คะ

1.หลักการ 4 ข้อถูกต้องน่ารักมาก

2.ต่อไปนี้เป็นหลักการในการถาม คำถามของกรรมการ

   จะถามความรู้เดิมเพื่อเชื่อมโยงกับสาระการทดลอง จะถามกระบวนการทดลอง ดูการใช้สื่ออุปกรณ์ จะดูความคล่องแคล่ว ดูคุณภาพสื่อ ห้องอุปกรณ์ประจำห้องรวมถึงจะดูการแก้ปัญหาการบรณาการความสามมารถกับICT ตรวจสรุปความรู้และการต่อยอดให้สูงขึ้น

 เอาใจช่วยค่ะ

คุณครูเสาวลักษณ์ บรรเทิงสุข labวิทย์ โรงเรียนบ้านก้านเหลืองค่ะ
IP: xxx.149.25.236
เขียนเมื่อ Sun Feb 15 2009 20:57:02 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ ท่านอาจารย์ ดร.ชัดเจน ที่เคารพ

ก่อนอื่นต้องกราบขอบคุณมากนะคะ สำหรับคำชี้แนะ ดิฉันจะนำหลักการที่ท่านอาจารย์แนะนำในตาสว่าง ไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อเตรียมรับการประเมินให้ดีที่สุดนะคะ

ดิฉันและเด็ก ๆ ขอใช้เวลาทบทวน lab เพื่อให้สอดคล้องกับคำแนะนำในตาสว่างก่อนนะคะ แล้วดิฉันจะให้เด็ก ๆ รายงานผลการสะสมตะกอนของตัวเองกับท่านอาจารย์เองนะคะ

ขอบคุณท่านอาจารย์มากนะคะ ที่ชี้แนวทางให้ทั้งครูและเด็ก ๆ ตาสว่างมากขึ้น

เด็กหญิงนฤมล
IP: xxx.26.158.209
เขียนเมื่อ Mon Feb 16 2009 14:15:12 GMT+0700 (ICT)

กราบเรียน ท่านดร.ชัดเจน ไทยแท้ ที่เคารพ

ดิฉันเด็กหญิงนฤมล พิมจำปาเป็นนักเรียนโรงเรียนชุมชนกระนวน ก่อนอื่นหนูขอถามดร.ว่าหนูได้รับหน้าที่ทำโปรแกรม Flash เพราะหนูไม่เข้าใจอะไรบางอย่างคือตอนนี้หนูใช้โปรแกรม Flash ยังไม่ค่อยเข้าใจเพราะคำสั่งทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษหนูก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องซักเท่าไหร่หนูอยากให้ท่านดร.ชัดเจนแนะนำให้หนูเข้าใจและอีกอย่างคือถ้าดร.จะถามในเรื่องโปรแกรม Flash หนูจึงอยากรู้ว่า ดร. จะถามว่าอย่างไร เนื้อหาใดค่ะ

หนูขอขอบคุณมาล่วงหน้าด้วยนะค่ะ

เด็กหญิงศลิษา นามคุณ โรงเรียนชุมชนกระนวน
IP: xxx.26.158.209
เขียนเมื่อ Mon Feb 16 2009 14:23:27 GMT+0700 (ICT)

กราบเรียน ท่านอาจารย์ ดร.ชัดเจน ที่เคารพ

ก่อนอื่นดิฉันต้องกราบขอบคุณ โดยโรงเรียนชุมชนกระนวนของเรากำลังมีการปรับปรุงโรงเรียนให้ดีขึ้น เพื่อจะมีการประเมินโรงเรียนในฝัน ในเดือนมีนาคม นี้ค่ะ ตอนนี้ดิฉันได้ฝึกการใช้โปรแกรมProdesktopที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ศักดา แก้วชัย โปรแกรม Prodesktop ซึ่งไม่ใช่โปรแกรมที่ง่ายเลย แต่ก็ไม่ยากสักเท่าไร ดิฉันจึง ขอคำแนะนำ จากท่านอาจารย์ค่ะ

ขอแสดงความนับถือ

เด้กหญิงศลิษา นามคุณ

โรงเรียนชุมชนกระนวน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต4

ชาญศิริ ดอนแก่น
IP: xxx.26.158.209
เขียนเมื่อ Mon Feb 16 2009 14:23:36 GMT+0700 (ICT)

กราบเรียนท่านอาจารย์ ดร.ชัดเจน ไทยแท้ ที่เคารพ กระผมชื่อ ชาญศิริ ดอนแก่น

เรียนอยู่ที่โรงเรียนชุมชนกระนวน ชั้น ม.2/1 ตอนนี้กระผมอยู่ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ผมฝึกฝนโปรแกรม web page maker เพื่อรับการประเมินโรงเรียนในฝัน ปัญหาของผมคือ การใส่เอฟเฟ็คของโปรแกรมนี้ครับ ผมใส่แล้วไม่ค่อยสวยครับ

ขอบคุณมากครับ

ชนินทร์
IP: xxx.63.77.2
เขียนเมื่อ Mon Feb 16 2009 14:32:46 GMT+0700 (ICT)

ผมไม่ได้เป็นบุคคลากรในด้นการศึกษา แต่อยู่ในด้านอุตสาหกรรม ผมอยากเห็นระบบการศึกษาเป็นที่พึ่งของสังคมได้อย่างจริงจัง ในการดูแลและสร้างบุคคลากรของประเทศไทย โดยเฉพาะชั้นประถมและมัธยมนั้นถือว่าสำคัญมาก

โครงการโรงเรียนในฝัน ของรัฐบาล ผมเห็นแล้ชื่นม(ในตอนแรก) แต่ไปรับทราบข้อมูลภายหลังว่า ผู้ใหญ่ในภาคการศึกษาออกนโยบายและผลักดันให้เกิด โรงเรียนในฝันในแต่ละอำเภอ กดดันท่านผู้อำนวยการโรงเรียนให้สร้างผลงาน ซึ่งผมว่าเป้นเรื่องดีมาก แต่ทราบมาว่าภาครัฐไม่มีงบประมาณให้ ต้องให้โรงเรียนไปหาเงินเอง หลายโรงเรียนผู้อำนวยการให้ครูผู้น้อยไปเซ็นต์ชื่อซื้อของต่างๆที่ต้องใช้ ไม่ว่าจะเป็นวัสดุก่อสร้าง บางโรงเรียน ผอ.รับผิดชอบสูงมาก รับภาระค่าใช้จ่ายเอง เป็นหนี้เป็นสิน ทำให้เกิดภาระหนี้สืนต่อครูตามโรงเรียนมากขึ้นหลายโรงเรียน อันนี้ไม่ทราบว่าผู้ใหญ่ในกระทรวงรับทราบหรือไม่

แบบนี้โรงเรียนในฝันหลายแห่งคงไม่ได้เกิดจากจิตวิญญานของครูด้วยความภาคภูมิใจ แต่เกิดจากความคับแค้นในใจมากกว่า

อยากเห็นมีคนมาแก้ไขครับ

เด็กหญิงนุจรี คำมูล
IP: xxx.26.158.209
เขียนเมื่อ Mon Feb 16 2009 14:40:10 GMT+0700 (ICT)

กราบเรียน ดร.ชัดเจน ที่เคารพ

กราบเรียน ดร.ชัดเจน ที่เคารพ ดิฉันเด็กหญิงนุจรี คำมูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/1โรงเรียนชุมชนกระนวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 4 ดิฉันเป็นสมาชิกของห้องคอมพิวเตอร์ ดิฉันได้รับหน้าที่ให้ทำโปรแกรม powerpoint การใช้ ภาพพื้นหลัง powerpoint หน้าจะเป็นแบบไหนดีค่ะ ที่จะดูดี เข้าตาท่านคณะกรรมการ

และพวกดิฉันก็จะประเมินโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 2 วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2552 เดี๋ยวนี้พวกฉันกำลังฝึกซ่อมอย่างหนักค่ะ

ขอขอบพระคุณค่ะ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Mon Feb 16 2009 21:23:48 GMT+0700 (ICT)

ต้องขออภัยนะคะยังตอบไม่ได้เพราะมีปัญหาเดินทางไกลลืมอุปกรณ์สำคัญบางอย่าง

นางสาวชนกนาถ ชื่นมณี
IP: xxx.26.149.237
เขียนเมื่อ Wed Feb 18 2009 09:04:18 GMT+0700 (ICT)

เรียน อาจารย์ชัดเจน ที่เคารพ

หนูชื่อ นางสาวชนกนาถ ชื่นมณี ครูผู้ช่วย โรงเรียนน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น หนูได้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ซึ่งทางโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมเพื่อรอรับการประเมินโรงเรียนดีใกล้บ้านไว้ดังนี้ค่ะ

1. ปฏิบัติการประกอบด้วย ปฏิบัติการ 3 ปฏิบัติการ คือ

- ปฏิบัติการที่ 1 การหาสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำเสีย

ปฏิบัติการนี้ มีลำดับขั้นตอนดังนี้

* นักเรียนร่วมกันคิดหาสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำเสีย (ซากพืช เศษอาหาร มูลสัตว์ น้ำมันพืชใช้แล้ว สารซักล้าง)

* จากนั้นร่วมกันทดลองว่าสาเหตุเหล่านี้จะทำให้เกิดน้ำเสียได้หรือไม่ โดยทดลองเติม ซากพืช เศษอาหาร มูลสัตว์ น้ำมันพืชใช้แล้ว และสารซักล้าง ในภาชนะบรรจุน้ำที่มีฝาปิดสนิท โดยทดลองเปรียบเทียบกับน้ำประปา ตั้งทิ้งไว้ 7 วัน

* เมื่อครบ 7 วัน นำน้ำทั้ง 5 ตัวอย่างออกมาวิเคราะห์หาคุณภาพน้ำ เทียบกับน้ำประปา โดยการสังเกต สีและกลิ่น วัดอุณหภูมิ ค่าความเป็นกรด-ด่าง และความขุ่น และหาสิ่งมีชีวิตในน้ำด้วยกล้องจุลทรรศน์

* จากนั้นจัดระดับสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำเสียและสรุปผลการทดลองที่ได้

- ปฏิบัติการที่ 2 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำในโรงเรียน

ปฏิบัติการนี้ มีลำดับขั้นตอนดังนี้

* นักเรียนร่วมกันสำรวจแหล่งน้ำในโรงเรียน (บ่อน้ำที่สวนหย่อม บ่อเลี้ยงปลา บ่อกบ อ่างเลี้ยงบัว และน้ำบาดาล)

* จากนั้นร่วมกันเก็บน้ำตัวอย่างจากแหล่งที่สำรวจพบมาทำการทดสอบในห้องปฏิบัติการ

* ทดสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำในโรงเรียนแต่ละแหล่งด้วยการสังเกต สีและกลิ่น วัดอุณหภูมิ ค่าความเป็นกรด-ด่าง และความขุ่น และหาสิ่งมีชีวิตในน้ำด้วยกล้องจุลทรรศน์

* จากนั้นทำการจัดระดับคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำในโรงเรียนและสรุปผลการทดลอง

- ปฏิบัติการที่ 3 การบำบัดน้ำเสีย

ปฏิบัติการนี้ มีลำดับขั้นตอนดังนี้

* นักเรียนร่วมกันศึกษาคุณภาพน้ำในโรงเรียน ที่ได้จากปฏิบัติการที่ 2 จากนั้นเลือกแหล่งน้ำที่มีคุณภาพน้ำต่ำที่สุด มาใช้ในปฏิบัติการนี้

* ศึกษาวิธีบำบัดน้ำเสียวิธีต่างๆ

* จากนั้นร่วมกันเลือกวิธีบำบัดน้ำเสียที่จะนำมาใช้ (การทำให้ตกตะกอนและการกรอง)

* ทดการทดลองบำบัดน้ำด้วยการทำให้ตกตะกอนและการกรอง)

* ทดสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว ด้วยการสังเกต สีและกลิ่น วัดอุณหภูมิ ค่าความเป็นกรด-ด่าง และความขุ่น และหาสิ่งมีชีวิตในน้ำด้วยกล้องจุลทรรศน์

* สรุปผลการทดลอง

2. กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ เพิ่มเติมสำหรับนักเรียน จัดแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

- ส่วนที่ 1 ในห้องเรียน ได้แก่ ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เกมส์วิวัฒนาการ (spore)มุมหนังสือ และ CAI ส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นต้น

- ส่วนที่ 2 ที่ลานบูรณาการ ได้แก่ กิจกรรมโครงงาน

ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ได้เตรียมความพร้อมไว้ หนูจึงขออนุญาตรบกวนปรึกษาและขอคำแนะนำจากอาจารย์ค่ะ ว่าทั้งหมดที่เตรียมไว้นี้เหมาะสมหรือยัง และต้องปรับปรุงและเพิ่มเติมอะไรบ้างคะ

ด้วยความนับถือ

ชนกนาถ ชื่นมณี

โรงเรียนน้ำพอง สพท.ขก.เขต 4

นายอาจสุระ พจนปริญญา
IP: xxx.26.149.237
เขียนเมื่อ Wed Feb 18 2009 09:13:12 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ ท่าน ดร.ชัดเจน ไทยแท้ ผมนายอาจสุระ พจนปริญญา ครูชำนาญการ โรงเรียนน้ำพอง สพท.ขอนแก่น เขต 4 ได้รับมอบหมายให้เตรียมห้อง Lab Computer มี 2 ห้อง ช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2 ขออภัยที่โพสข้อความมาช้า เนื่องจากเข้าใจผิดคิดว่าให้ส่งอีเมลล์ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมา

โปรแกรมที่โรงเรียนน้ำพองจะนำเสนอ

ห้องคอมพิวเตอร์ 1.....

ชั้นอนุบาล โปรแกรม Paint

ป.1 โปรแกรม Ms Word

ป.2 การ์ดอวยพรจาก โปรแกรม Ms Word

ป.3 สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต นำเสนอข้อมูลด้วย Powerpoint

ห้องคอมพิวเตอร์ 2.....

ป.4 การทำหนังสือ อีเล็คทรอนิกส์ E-book

ป.5 การใช้โปรแกรมแฟลชทำ Animation

ป.6 การสร้างเว็ปไซต์

ท่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจะเป็นพระคุณยิ่ง เพื่อเตรียมตะกอนให้ท่านดู ผมไปสังเกตการประเมินของโรงเรียนชุมชนบ้านหัน โดยเฉพาะห้องคอม ผมคิดว่าเขาพร้อมดีมาก ใช่ไหมครับ ขอความกรุณาท่าน วิจารณ์ห้องนี้ให้ทราบพอเป็นแนวทางหน่อยครับ

ขอให้กำลังใจคณะประเมินทุกท่านครับ

นางสำลี กระเช้าเงิน
IP: xxx.26.149.237
เขียนเมื่อ Wed Feb 18 2009 11:04:27 GMT+0700 (ICT)

เรียนท่าน อ.ชัดเจน ที่เคารพ

ดิฉัน นางสำลี กระเช้าเงิน ครูชำนาญการ และนางพรพรรณ พิมพ์แก้ว พนักงานราชการ โรงเรียนน้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่นได้รับมอบหมายให้เตรียมห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน

ห้องสมุแบ่งเป็น 2 ส่วน

1.ห้องสมุดใช้โปรมแกรมLibrary 2000 จัดหนังสือระบบ ดิวอี้ ตั้งแต่หมวด 000 - 900

-ลงทะเบียนหนังสือ

-บริการเก็บสถิติการเข้าใช้จำนวนนักเรียนในแต่ละวันแสดงเป็นตัวเลข และสรุปเป็นกราฟในแต่ละวัน

-บริการยืม -คืนหนังสือ

-สถิติยอดนักอ่านประจำในแต่ละเดือน

-สถิติหนังสือที่นักเรียนสนใจ ยืมบ่อยที่สุด

-ตรวจสอบการค้างส่งรายชื่อหนังสือของนักเรียนแต่ละวัน

2.การจัดห้องสมุด ได้จัดมุมต่างๆ มุมหนังสือหมวด 000-900 มุมสารานุกรม

มีหนังสือสารานุกรมเล่ม๑ - เล่ม๓๒ มุมพจนานุกรมไทย -อังกฤษ มุมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มุมเสริมความรู้ คู่ปรัชญา ปัญญาเพิ่มพูน (สำหรับบุคคลากรทางการศึกษา) มุมหนังสือแบบเรียน อีกห้องหนึ่งสไตล์ธรรมชาติ มุมวารสาร และสิ่งพิมพ์ต่างๆ

อีกห้องหนึ่งเป็นห้องสืบค้นขอมูล ให้นักเรียนศึกษค้นคว้า

2.โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมีทั้งหมด 9 กิจกรรม

กิจกรรมที่ทำทุกวันมี 3 กิจกรรม คือ

1.นำเสนอภาษาไทย - อังกฤษวันละคำ

2.ประชาสัมพันธ์ เสนอเกร็ดความรู้ สลับกับเสียงเพลง

3.หนังสือมือสอง ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองนำหนังสือเก่ามาบริจาค บริจาค

ตั้งแต่ 10เล่มขึ้นไปมีเกียรติบัตรมอบให้

กิจกรรมที่ทำทุกวันพฤหัสบดีในชั่วโมงที่ 1 ให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นเข้าฐานแต่ละฐาน

มีทั้งหมด 6 กิจกรรม

1. วางทุกงานอ่านทุกคน

2. เล่านิทาน

3. หนังสือเล่มเล็ก

4. ต้นไม้พูดได้

5. ตอบปัญหาเปิดพจนานุกรม

6. เพื่อนช่วยเพื่อน

ในสัปดาห์ต่อไปนักเรียนแต่ละระดับชั้นจะเปลี่ยนไปฐานถัดไปเรื่อยๆต่อไปจนครบทุกฐาน

ในแต่ละชั่วโมงเมื่อเสร็จกิจกรรมแล้ว ครูแต่ละฐานจะสรุปกิจกรรมส่งครูที่รับผิดชอบโครงการ ครูที่รับผิดชอบโครงการรักการอ่านสรุปภาพรวมกิจกรรมรายงาน

ผู้อำนวยการอีกครั้ง

ขอความอนุเคราะห์ท่าน อ.ชัดเจน ให้คำแนะนำ ติชม เสนอแนะ ในส่วนของห้องสมุดโรงเรียนน้ำพองด้วยคะ

คุณครูเสาวลักษณ์ บรรเทิงสุข labวิทย์ โรงเรียนบ้านก้านเหลืองค่ะ
IP: xxx.175.224.52
เขียนเมื่อ Wed Feb 18 2009 13:30:07 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ ท่านอาจารย์ ดร.ชัดเจน ที่เคารพ

ตอนนี้ lab ดาราศาสตร์ ของเด็ก ๆ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง กำลังเข้มข้นในการหาความรู้เพิ่มเติมอย่างหนักเลยค่ะ ครูก็หนักใจ เรื่อง คู่มือการใช้ Celestia พยายามสืบค้นทาง net ถามผู้มีประสบการณ์ และหาคู่มือตามร้านหนังสือ ตอนนี้ที่ จ.ศรีสะเกษไม่มีเเลยนะคะ ตอนนี้เด็ก ๆ และครูเรียนรู้ด้วยตัวเองจากโปรแกรมได้บ้าง แต่เด็ก ๆ พอใจและมีความสุขมาก

ท่านอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

นางอรพิน คำพันธ์
IP: xxx.26.149.237
เขียนเมื่อ Wed Feb 18 2009 13:30:33 GMT+0700 (ICT)

เรียน อาจารย์ชัดเจน ที่เคารพ

เนื่องจากดิฉันได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมนอกห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ในการประเมินโรงเรียนในฝัน ดิฉันได้เตรียมกิจกรรมไว้มีดังนี้คะ

1.กิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

-ใช้สถานการณ์จริง ซื้อขายผลไม้ที่มีในท้องถิ่น สนทนาการซื้อขายและการบอกราคา

-แสดงละครคุณธรรม 1 เรื่อง

2.กิจกรรมเสริมทักษะ

- เกม เช่น Crossword, Hangman

- เกมทายปัญหา, เกมการจับภาพ, เกมทอดลูกเต๋า

ดิฉันใคร่ขอความอนุเคราะห์ คำแนะนำจากท่าน เกี่ยวกับกิจกรรมที่จัดว่ามีความเหมาะสมเพียงใดค่ะ

ขอแสดงความนับถือ

นางอรพิน คำพันธ์

ครูโรงเรียนน้ำพอง สพท.ขอนแก่นเขต 4

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
IP: xxx.157.220.17
เขียนเมื่อ Wed Feb 18 2009 13:44:07 GMT+0700 (ICT)

กราบเรียนท่าน ดร.ชัดเจน ไทยแท้ ที่เคารพดิฉันเด็กหญิงกาญจนา ลิมป์สุคนธ์

หนูอยากให้ท่าน ดร.ชัดเจน ไทยแท้ได้มาดูผลงานทางโรงเรียนชุมชนวังสะพุงเร็วเร็วจังเลยค่ะสวัสดีค่ะ

เด็กหญิงกาญจนา ลิมป์สุคนธ์
IP: xxx.157.220.17
เขียนเมื่อ Wed Feb 18 2009 13:59:37 GMT+0700 (ICT)

กราบเรียนท่าน ดร.ชัดเจน ไทยแท้ ที่เคารพ

ดิฉันเด็กหญิงกาญจนา ลิมป์สุคนธ์ ในวันที่ 25เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2552

ก็เป็นวันที่จะได้ประเมินโรงเรียนในฝันแล้วน่ะค่ะตอนนี้โรงเรียนชุมชนวังสะพุง

กำลังรอท่าน ดร.ชัดเจน ไทยแท้ อยผู่น่ะค่ะ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

สุจิตรา ทับมณี โรงเรียนน้ำพอง
IP: xxx.26.149.237
เขียนเมื่อ Wed Feb 18 2009 14:52:34 GMT+0700 (ICT)

เรียนท่านอาจารย์ชัดเจนที่เคารพ

ดิฉัน นางสุจิตรา ทับมณี ครูผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการทางภาษา โรงเรียนน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ขอแจ้งรายการกิจกรรมที่เตรียมรับการประเมินโรงเรียนในผันรุ่นที่ 2 โรงเรียนดีใกล้บ้าน ในวันที่ 9 มีนาคม 2552 ดังนี้

1. กิจกรรมการเรียนรู้ ครูเตรียมสาธิตการสอนในเรื่อง ฤดูกาล โดยใช้เพลง กิจกรรมการเรียนรู้จะแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ

2. การเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้เตรียมสาธิตการเข้าใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์และเรียนรู้จากโปรแกรมสำเร็จรูป

3. outdoor activities ได้ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สาธิตการเล่นเกมการศึกษา และการแสดงละครภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ขอความคิดเห็นและคำแนะนำจากท่านอาจารย์ด้วยค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

บรรจง
เขียนเมื่อ Wed Feb 18 2009 16:47:38 GMT+0700 (ICT)
 • วันนี้ผมมานิเทศเฉพาะห้องที่ชุมชนวังสะพุงแล้วครับ เพราะเห็นว่าจะตรวจเยี่ยม 25 ก.พ. นี้ ซ้อมใหญ่ 20 ก.พ.
 • ผมเจาะลึกห้องคอมฯ ห้องสมุด และห้องวิทย์ฯ
 • ศน.ยงยุทธร่วมด้วยครับ
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
IP: xxx.25.78.97
เขียนเมื่อ Wed Feb 18 2009 20:04:07 GMT+0700 (ICT)

กราบเรียนท่าน ดร.ชัดเจน ด้วยความเคารพ

กระผมยินดีอย่างยิ่งครับที่ได้มาโพสที่เว็บนี้ กระผมอยากจะให้ท่านมาโรงเรียนชุมชนวังสะพุงเร็วๆจังครับ (ในรูปถ่ายมีรูปผมด้วยนะครับภาพทางซ้ายมือ)

ขอบพระคุณอย่างสูงครับ

ครูยุวดี พลพิทักษ์
IP: xxx.157.146.110
เขียนเมื่อ Wed Feb 18 2009 20:04:07 GMT+0700 (ICT)

เรียนท่าน อาจารย์ชัดเจน ไทยแท้

ดิฉัน นางยุวดี พลพิทักษ์ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

วันนี้ 19 กุมภาพันธ์ 2552 โดยการนำของท่าน ผอ.วีระเดช ซาตา และคณะคุณครูโรงเรียนน้ำพองศึกษาได้ออกเยี่ยมโรงเรียนศรีสุขสำราญ อ.อุบลรัตน์ ในส่วนของห้อง labวิทยาศาสตร์ดิฉันได้ช่วยดูแลในส่วนของเรื่องการทำlabวิทยาศาสตร์ ซึ่งทางโรงเรียนได้เตรียมเรื่อง การต่อวงจรไฟฟ้า การศึกษาส่วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์นักเรียนได้ใช้อุปกรณ์ที่มีในห้องlabได้เต็มที่ และอีกหนึ่งการทดลองได้ให้คำแนะนำมาติดต่อท่านคุณครูประภัสสรที่โรงเรียนเพื่อทำเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับโลกในปัจจุบัน ส่วนภาพรวมทั่วไปก็มีการพัฒนาดีขึ้นกว่าเมื่อครั้งที่ท่านอาจารย์ได้มาเยี่ยม และอีกโรงเรียนในตอนบ่ายคือโรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา โรงเรียนพัฒนาขึ้นมากมีห้องสมุดที่สร้างขึ้นใหม่ ในส่วนของห้องlabวิทยาศาสตร์คุณครูยังไม่ได้คิดเรื่องการทดลองเลย ก็เลยช่วยกันคิดว่าจะทำเรื่องอะไร ได้เสนอเรื่องการทดลองที่เกี่ยวข้องกับสภาพของแหล่งชุมชนที่จะนำมาทำเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ได้และนำไปต่อยอดได้ และการนำอุปกรณ์ที่มีอยู่ในห้องมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด คุณครูที่ห้องก็รับปากจะพยายามส่วนแหล่งสืบค้นในห้องเรียนก็กำลังจัดหา ทั้ง2โรงเรียนเห็นบอกว่าจะประเมินในช่วงเดือนกันยายน ก็คิดว่าคงจะทัน ดิฉันขอรายงานให้ทราบเพียงเท่านี้ค่ะในส่วนของห้องLabวิทยาศาสตร์

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ท่านอาจารย์มีขอแนะนำอะไรก็เชิญได้นะค่ะ

ครูสุดาวัลย์
IP: xxx.26.207.205
เขียนเมื่อ Wed Feb 18 2009 20:36:43 GMT+0700 (ICT)

เรียน ท่านชัดเจน  ที่เคารพ

ดิฉัน ครูสุดาวัลย์  จาก ร.ร.ชุมชนวังสะพุง จ. เลย  รับผิดชอบห้องวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เตรียมรับการประเมินตามที่ท่านได้แนะนำจากที่ได้เรียนถามมาก่อนหน้านี้ดังนี้ค่ะ

1. ทำ lab  3  lab ดังนี้

1.1 เรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้า   ให้นักเรียนปฏิบัติการทดลองโดยใช้อุปกรณ์ที่มีในห้องทดลอง ใช้แหล่งกำเนิดไฟฟ้า คือถ่านไฟฉาย   นำเสนอผลการทดลองและสรุปผลการทดลอง โดยใช้  Power Point นำความรู้ที่ได้จากการทดลองต่อยอดความรู้เรื่องแม่เหล็กไฟฟ้า ทำสัญญาณไฟฟ้าเปิดปิดตู้เย็น โดยใช้แหล่งกำเนิดไฟฟ้าในบ้าน

2. เรื่อง การเกิดสารใหม่หรือการเกิดปฏิกิริยาเคมี ให้นักเรียนปฏิบัติการทดลอง นำเสนอผลการทดลองและสรุปผลการทดลอง โดยใช้  Power Point นำความรู้ที่ได้จากการทดลองต่อยอดการเกิดปฏิกิริยาเคมีทำแอลกอฮอล์แข็งจากน้ำมันทอดซ้ำ

3. เรื่อง การเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคา  นำเสนอโดยใช้ Power Point  และโปรแกรม stellalium  จำลองการเกิดสุริยุปราคา  ทดลองโดยใช้อุปกรณ์การทดลองและนำเที่ยวอวกาศชมดวงดาวต่างๆด้วย โปรแกรม celestia และชมmovieผลงานนักเรียน

4. นำเสนอการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต เกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ทองคำ ที่อำเภอวังสะพุง

ขอความเห็นและข้อเสนอแนะด้วยนะคะ

                                ครูสุดาวัลย์

 

 

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
IP: xxx.157.220.17
เขียนเมื่อ Thu Feb 19 2009 10:37:11 GMT+0700 (ICT)

กราบเรียนท่าน ดร.ชัดเจน ไทยแท้ที่เคารพ

ดิฉันเด็กหญิงกาญจนา ลิมป์สุคนธ์ ในนามประธานชุมนุมภาษาไทยรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างสูงนะคะที่ท่านดร.ชัดเจน ไทยแท้ ได้มาเยี่ยมเยือนโรงเรียนชุมชนวังสะพุงของเรานะคะ

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
IP: xxx.157.220.17
เขียนเมื่อ Thu Feb 19 2009 10:56:57 GMT+0700 (ICT)

กราบเรียนท่าน ดร.ชัดเจน ไทยแท้ที่เคารพนะคะดิฉันเด็กหญิงวิภาวี อ่อนบัวขาว ในนามประธานโรงเรียนชุมชนวังสะพุง รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างสูงนะคะที่ท่านดร.ชัดเจน ไทยแท้และคณะกรรมการทุกท่านได้มาเยี่ยมเยือนพร้อมทั้งประเมินโรงเรียนในฝันหรือโรงเรียนดีใกล้บ้าน ใน 3 เดือนที่ผ่านมานี้ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนวังสะพุง เหนื่อยมากเลยค่ะ เพราะต้องซ้อมการนำเสนอ เพื่อให้ท่านดร.ชัดเจน ไทยแท้ รู้สึกประทับใจ เป็นกำลังใจให้พวกหนูด้วยนะคะ

เด็กหญิงวิภาวี อ่อนบัวขาว

นิตยา หอมทอง
IP: xxx.26.156.106
เขียนเมื่อ Thu Feb 19 2009 11:18:29 GMT+0700 (ICT)

กราบเรียน ดร.ชัดเจน ไทยแท้

หนูชื่อ นิตยา หอมทอง นะคะ โรงเรียนชุมชนกระนวน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต4ค่ะหนูได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่พิธีกร(แนะนำโรงเรียน)ภาคภาษาอังกฤษ ซึ่งหนูก็เต็มใจ แต่มีปัญหาอยู่ว่า หนูเป็นคนที่ค่อนข้างไม่มั่นใจในตัวเอง และจะตื่นเต้นมากเมื่อต้องพูดในที่ที่มีคนเยอะๆ ที่สำคัญ หนูเป็นคนพูดเร็วค่ะ ซึ่งคุณครูที่โรง

เรียนก็เเนะนำว่าให้พูดให้ช้าลง แต่หนูคิดว่าที่หนูพูดก็ช้าแล้วนะคะ ที่ผ่านมาเราก็ซ้อมรับการประเมินโรงเรียนในฝันหลายครั้งแล้ว แต่หนูก็ยังตื่นเต้นทุกครั้ง ไม่รู้จะทำอย่างไรดี หนูขอคำปรึกษาจากท่าน ดร ชัดเจนด้วยนะคะ

ชาวชุมชนกระนวน รอท่านอยู่นะคะ ขอบคุณค่ะ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Thu Feb 19 2009 11:19:04 GMT+0700 (ICT)

ต้องชออภัยทุกท่าน 2-3วันที่ผ่านมาดิฉันไม่สามารถใช้ Internetได้

ชาวชุมชนวังสะพุงคะ

 1.เป็นกำลังใจทุกท่านนะคะ

2.ครูสุดาวัลย์ที่เล่ามาOkค่ะ กรรมการคงได้ซักถามเด็กต่อไปค่ะ

3.ชุมนุมภาษาไทยเสนออะไรคะ ต้องดูแบบประเมินด้วยนะคะ โชคดีค่ะ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Thu Feb 19 2009 11:28:07 GMT+0700 (ICT)

ชาวน้ำพองศึกษาคะ ต้องขออภัยทที่ตอบช้า (ตอนที่1)

1.วิทยาสาสตร์ ให้ทำตามหลักการต่อไปนี้

1)ไม่นำชื่อผลงานมาตั้งเป็นชื่อLab

2)มีการทดลองโดยใช้สื่ออุปกรณ์ที่เหมาะสมในห้องทดลอง(เราจะประเมินประสิทธิภาพของสื่ออุปกรณ์ ต่างๆในห้องด้วย)3)นักเรียนสรุปความรู้ได้

4)นำความรู้ที่สรุปได้ปฏิบัติการต่อ

โรงเรียนน้ำพองศึกษามีศักยภาพด้านComputer อยากให้เรียนจากโปรแกรมบ้างเช่นเรียนดาราศาสตร์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติจากโปรกรมCeslestiaเป็นต้น(ปรึกษาครูComputerด่วน)

เด็กหญิงธรรมชาติ กรีเทพ โรงเรียนชุมชนกระนวน ม.2/1
IP: xxx.26.156.106
เขียนเมื่อ Thu Feb 19 2009 11:35:15 GMT+0700 (ICT)

กราบเรียนท่าน ดร.ชัดเจน ไทยแท้ที่เคารพดิฉันเด็กหญิงธรรมชาติ กรีเทพ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนชุมชนกระนวนและดิฉันเป็นสมาชิกในห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ และโรงเรียนกำลังเตรียมประเมินให้ผ่านเป็นโรงเรียนในฝันในเดือน

มีนาคมนี้ และทางโรงเรียนมีห้องปฎิบัติการทั้งหมด 4 ห้องและแต่ละห้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ดังนี้

1.ห้องปฎิบัติการทาง คอมพิวเตอร์ มีประมาณ 37 เครื่อง

2.ห้องปฎิบัติการทาง วิทยาศาสตร์ มีประมาณ 5 เครื่อง

3.ห้องปฎิบัติการทาง ภาษาอังกฤษ มีประมาณ 14 เครื่อง

4.ห้องปฎิบัติการทาง คณิตศาสตร์ มีประมาณ 5 เครื่อง

และดิฉันได้รับมอบหมายให้ทำ web page maker ซึ่งตอนนี้กำลังฝึกซ้อมกันอย่างหนักเพื่อเตรียมประเมินโรงเรียนในฝัน ละดิฉันอยากได้คำแนะนำจากท่าน ดร.ชัดเจนค่ะ

เด็กหญิงอรชร สร้อยสูงเนิน
IP: xxx.26.156.106
เขียนเมื่อ Thu Feb 19 2009 11:37:24 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีคะหนูชื่อ เด็กหญิงอรชร สร้อยสูงเนิน โรงเรียนชุมชนกระนวนคะ โรงเรียนหนูจะได้รับการประเมินวันที่ 10 มีนาคม คะ แล้วไม่ทราบว่าท่านสบายดี ไหมคะ คือตอนนี้ได้ทำงานเกี่ยวกับ Falsh แล้วมีปัเญหาว่าลงสีไม่ได้คะ อยากว่าเราควรจะทำยังไงถึงจะลงสีได้คะ

ขอขอบคุณคะ

เด็กหญิง พัชริดา โทฮาด
IP: xxx.26.156.106
เขียนเมื่อ Thu Feb 19 2009 11:37:52 GMT+0700 (ICT)

กราบเรียนท่านอาจารย์ชัดเจน ไทยแท้

ชื่อเด็กหญิง พัชริดา โทฮาด ชั้น ม.2/1 อายุ 15ปี

โรงเรียนชุมชนกระนวนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 4

จะได้ตรวจโรงเรียนในฝันวันที่ 10 มีนาคม

คือว่าหนูได้รับมอบหมายให้ทำโปรแกรม Flash

ปัญหาของหนูคือหนูเทสีไม่ค่อยได้เพราะเส้นไม่ค่อยประกบกันหนูเลยอยากมาถามท่านอาจารย์ชัดเจนว่าจะมีวิธีไหนบ้างคะที่ทำให้เส้นประกบกันและเทสีได้

ขอขอบพระคุณค่ะ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Thu Feb 19 2009 11:47:22 GMT+0700 (ICT)

เรียนคุณชนินทร์

ต้องขอบคุณมากที่สนใจ อยากนำเรียนข้อมูลอีกนิด โครงการนี้มีเจตนาที่จะช่วยกันพัฒนาโรงเรียน (1-2โรงเรียนในระยะแรก)ที่อยู่ในชนบทให้มีขีดความสามารถพอที่จะให้บริการ ดูแล จัดการศึกษาให้เด็กๆได้เรียนรู้ใกล้เคียงกับโรงเรียนในเมืองดังนั้น จึง

1.เลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมอยู่บ้างแล้วเพื่อพัฒนาต่อยอด(เอาเข้าจริงก็มีมาอย่างหลากหลายแต่ไม่เป็นไรมาแล้วก็ต้องทำต่อไป)

2.ระยะแรกมีปัญหาเรื่องความเข้าใจมากมาย คงไม่เล่านะคะว่าอะไรบ้าง แต่ขอให้มั่นใจเถอะนะคะว่าโครงการไม่ได้เน้นสิ่งก่อสร้าง computer ส่วนกลางสนับสนุนส่วนหนึ่ง(รวมทั้งงบประมาณด้วย) มีน้อยใช้อย่างรู้ค่า มีมากใช้อย่างคุ้มค่า เน้นที่คุณภาพนักเรียน ถ้าอ่านตะกอนการเรียนรู้ก็มีข้อมูลเพื่อเพิ่มความเข้าใจ เราพยายามสร้างความเข้าใจและช่วยเหลือกันอยู่ทางสพฐ.ไม่ละเลยแม้แต่ปัจจุบันยังมีความพยายามดูแลกันอยู่ ขอบคุณมาก

ถ้าท่านอยู่แถวอีสาณ อยากมีโอกาสชวนคุย ดูการประเมิน จะเห็นว่าโรงเรียนที่ผ่านการประเมินและรับรองเป็นโรงเรียนที่มีผู้บริหารมือหนึ่ง ปัญหาดังกล่าวค่อยหมดไปเพราะการทำงานอย่างเข้าใจ   โครงการนี้ต้องการมีเพื่อนที่เข้าใจ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Thu Feb 19 2009 12:01:46 GMT+0700 (ICT)

ชาวชุมชนกระนวน(ตอน 2)และทุกท่านที่ถามเรื่องการนำเสนอด้าน Computer

1.ขอต่อว่านิดหน่อยว่าท่านไม่อ่านคำแนะนำที่มีคนถามซ้ำๆกับท่าน ไม่ศึกษาคู่มือ ไม่ดูแบบประเมิน

2.ขอให้แนวทางงอีกครั้งนะคะ

 การนำเสนอความสามารถนักเรียนด้านcomputer การประเมินจะแบ่งนักเรียนเป็น 3กลุ่มคือ กลุ่ม1)นักเรียนทั่วไปทุกคน สามารถสืบค้นข้อมูลได้ เรียนผ่านระบบ e-learning ได้ (ดังนั้นทุกกลุ่มสาระนำเสนอให้กรรมการดูท)

กลุ่ม2) นักเรียนจำนวนหนึ่ง(มากเท่าไรยิ่งดี)มีความสามารถนำเสนองานผ่านโปรแกรมต่างๆ(มากที่สุดเท่าที่ทำได้)ได้

3)มีนักเรียนกลุ่มหนี่งอาจไม่มากนักมีความสามารถเสนองานที่สูงกว่าวัยผ่านCompterได้

มีตามนี้นะคะ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Thu Feb 19 2009 12:06:32 GMT+0700 (ICT)

ด่วนค่ะ

ทุกโรงเรียนโปรดอ่านคู่มือดูแบบประเมินและศึกษาคำแนะใน"ตาสว่าง "

ย้ำเพิ่มเติม ห้องสมุด มีการประเมิน 9 รายการนะคะ

เปิดทุกห้องเรียน นักเรียนอ่านคล่องและสะอาดทุกที่นะคะ

มัคคุเทศก์โรงเรียนชุมชนกระนวน
IP: xxx.26.156.106
เขียนเมื่อ Thu Feb 19 2009 12:47:41 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ ท่านอาจารย์ ดร.ชัดเจน

คือพวกเราอยากทราบว่ามัคคุเทศก์จะต้องมีจำนวนเท่าใดถึงจะเพียงพอคะ คือที่โรงเรียนชุมชนกระนวน ก็มีทั้งมัคคุเทศก์ระดับมัธยมและระดับปฐมวัย ในการเป็นมัคคุเทศก์นอกจากจะรู้ทุกสิ่งอย่างในโรงเรียนแล้ว ต้องทำหน้าที่อะไรอีกบ้างรึเปล่าคะ

 

ขอบคุณค่ะ

อนันต์ ภูชาดา
IP: xxx.175.219.152
เขียนเมื่อ Thu Feb 19 2009 14:14:38 GMT+0700 (ICT)

เรียน ท่าน ดร.ชัดเจน ไทยแท้

ผมรับผิดชอบห้องปฏิบัติการคอมฯครับ โรงเรียนบ้านเมืองเพีย สพท.ขอนแก่นเขต 2 อำเภอบ้านไผ่ จะประเมินวันที่ 11 มีนาคม 2552 ครับ โรงเรียนเมืองเพีย เป็นโรงเรียนขยายโอกาสครับ ผมได้เตรียมการนำเสนอเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการคอมดังนี้ครับ

1. โปรแกรม ไมโครซ๊อฟ เวิร์ด

2. โปรแกรมเพ้นท์

3. โปรแกรม Power point

4. โปรแกรม สืบค้นข้อมูล Internet

5. โปรแกรม Dreamweaver

6. โปรแกรม Photoshop

7. โปรแกรม Flash

8. โปรแกรม Prodesktop

9. โปรแกรม E-Book

10.การใช้ E- Learning

และผมมีปัญหาจะปรึกษาท่านอีกเรื่องครับ คือ เรื่อง Internet ช้ามากครับความเร็วปัจจุบัน ขนาด 512 กิโลบิต เป็นระบบจานดาวเทียม ไม่ทราบว่าจะเพิ่มอย่างไรดี

จากทั้งหมด 10 โปรแกรมนี้ ไม่ทราบว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด ขอให้ท่านได้โปรดชี้แนะกระผมด้วยครับ ขอขอบพระคุณมากครับ

ครูอนันต์ ภูชาดา บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่ ขอนแก่น เขต 2 ครับ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Thu Feb 19 2009 16:21:51 GMT+0700 (ICT)

Computerชุมชนกระนวน Internetช้าเป็นเรื่องใหญ่พอควร จานดาวเทียมก็เป็นแบบนีตงใช้สายกระมังคะคงต้องปรึกษาฝ่ายเทคนิคค่ะ

เด็กหญิงดวงนภา พิทักษ์ศฤงคาร
IP: xxx.157.220.17
เขียนเมื่อ Thu Feb 19 2009 17:44:37 GMT+0700 (ICT)

กราบเรียนท่าน ดร.ชัดเจน ไทยแท้ดิฉันเด็กหญิงดวงนภา พิทักษ์ศฤงคารในนามตัวแทนภาษาอังกฤษโรงเรียนชุมชนวังสะพุง อำเภอวังสะพุง ตำบลวังสะพุง จังหวัดเลยพวกหนูขอนำเสนอการเรียนการสอนโดยแบ่งนักเรียนในห้องเป็น 2 กลุ่มใหญ่

เพื่อนๆกลุ่มที่ 1 สัปดาห์นี้นำเสนอเกี่ยวกับการร้องเพลงภาษาอังกฤษประกอบการเต้น

ส่วนพวกหนูอยู่กลุ่มที่ 2 ซึ่งจะนำเสนอการเล่านิทานภาษาอังกฤษในการประเมินคือวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้ซึ่งกิจกรรมของกลุ่มที่1และกลุ่มที่ 2เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพวกหนูทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน เพราะพวกหนูสามารถร้องเพลงและอ่านเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้โดยที่คุณครูเป็นผู้บริหารจัดการในห้องเรียนตามปกติ

สุดท้ายนี้พวกหนูขอคำแนะนำจากท่านว่าเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมหรือไม่

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
IP: xxx.147.37.184
เขียนเมื่อ Thu Feb 19 2009 18:26:36 GMT+0700 (ICT)

เรียน อาจารย์ชัเจนที่เคารพ

ดิฉันคุณครูห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ขอเรียนถามเกี่ยวกับกิจกรรมในการประเมินเพิ่มเติมตามที่ทีมพี่เลี้ยงแนะนำใหจัดกิจกรรมในลักษณะการสาธิตหรือการจำลองกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่านที่จัดผ่านมาแล้ว ดังนี้

1. การตอบปัญหาสารานุกรม

2. การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก

3. การเล่านิทาน

4. การเล่าเรื่องจากหนังสือ

5. เซียนซีไรต์

6. เกมคำถามอะไรเอ๋ย

กิจกรรมดังกล่าวต้องจัดแสดงให้เห็นจริงในวันประเมินด้วยใช่ไหมคะ

ขอบคุณค่ะ

เด็กหญิงสุภาพรรณ วรรณพฤกษ์
IP: xxx.47.15.119
เขียนเมื่อ Thu Feb 19 2009 19:21:18 GMT+0700 (ICT)

กราบเรียนท่าน คุณป้า ดร.ชัดเจนไทยแท้

หนูเป็นตัวแทนนำเสนอของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง มีเพื่อนๆและน้องๆ อีกประมาณ 20 คน ที่ร่วมการนำเสนอในวันประเมิน กิจกรรมที่เราจะนำเสนอในวันนั้น เราจะเน้นที่การใช้โปรแกรม GSP ค่ะ แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่กลุ่มที่ 1 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาเรือง วงกลม กลุ่มที่ 2 เป็นการออกแบบเรขาคณิต โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สุดท้ายหนูและคณะขอคำแนะนำจากคุณป้าด้วยนะคะ

ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Fri Feb 20 2009 07:15:29 GMT+0700 (ICT)

ค่ะหนูสุภาพรรณ

อีกไม่กี่วันจะเจอกันแล้วนะคะนำสนอให้เต็มื่เด็กโรงเรียนในฝันต้องเก่ง กล้าแสดงความสามารถฉลาดแก้ปัญหา และอดทนนะคะ

ชนาธินาถ ยนตะพันธ์ โรงเรียนชุมชุนวังสะพุง
IP: xxx.157.220.17
เขียนเมื่อ Fri Feb 20 2009 10:49:50 GMT+0700 (ICT)

เรียนท่านดร.ชัดเจน ไทยแท้

ดิฉันนางชนาธินาถ ยนตะพันธ์ ครู คศ.1 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ในวันประเมิน ดิฉันจะนำเสนอ 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรก นักเรียนจะนำเสนอการเล่านิทานภาษาอังกฤษ ขั้นตอนที่2 ครูสาธิตการสอนการทักทายภาษาอังกฤษโดยบทเรียนสำเร็จรูปแล้วให้นักเรียนจับคู่ฝึกสนทนาเรื่องที่เรียน และนำเสนอหน้าห้องเรียน

ค่ะ ดิฉันขอคำแนะจากท่านด้วยนะคะ ขอขอบพระคุณอย่างสุงค่ะ

มัลลิกา ศรีตนชัย
IP: xxx.157.220.17
เขียนเมื่อ Fri Feb 20 2009 10:50:17 GMT+0700 (ICT)

เรียน ท่านดร.ชัดเจนไทยแท้

ดิฉันเป็นครูผู้รับผิดชอบห้องสมุดโรงเรียนชุมชนวังสะพุง กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่ได้จัดคือ

    1.  กิจกรรมภาษาไทย ภาษาอังกฤษวันละคำ

    2.  กิจกรรมเสียงตามสาย

    3.  กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน

    4.  มุมหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนฯ

    5.  มุมหนังสือรางวัลซีไรต์

    6.  แนะนำหนังสือน่าอ่าน

    7.  แนะนำหนังสือใหม่

    8.  มุมหนังสือพิมพ์

    9.  มุมสารานุกรม

   10.  มุมนิทาน

   11.  มุมสืบค้นจากINTERNET

นอกจากกิจกรรมนี้แล้วขอคำแนะนำจากท่านด้วยค่ะ

 

 

 

นางสุภานันท์ ทองมี
IP: xxx.157.220.17
เขียนเมื่อ Fri Feb 20 2009 10:50:29 GMT+0700 (ICT)

เรียนท่านดร.ชัดเจน ไทยแท้ ดิฉันนางสุภานันท์ ทองมีครูโรงเรียนชุมชนวังสะพุง รับผิดชอบนำเสนอสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้เตรียมกิจกรรมนำเสนอดังนี้

 1. กิจกรรม power point เรื่องเสมาหินทราย โบราณวัตถุที่สำคัญของวังสะพุง

2. กิจกรรม power point เรื่องประเพณีพื้นบ้านของอำเภอวัง สะพุง 3. กิจกรรมนำเสนอgoogle map และ google earth ไม่ทราบว่าท่านดร.ชัดเจนมีความคิดเห็นว่าอย่างไรอยากให้เสนอแนะมากเลยคะ หากมีความคิดเห็นเพ่มเติมให้จะเป็นพระคุณอย่างย่ง

ด.ช.ณัฐวัตร มีบุ
IP: xxx.157.220.17
เขียนเมื่อ Fri Feb 20 2009 14:02:24 GMT+0700 (ICT)

กราบเรียน ท่าน คุณป้า ดร.ชัดเจน ไทยแท้

ผมชื่อ ด.ช.ณัฐวัตร มีบุ เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนวังสะพุงผมเป็นตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นำเสนอโปรแกรม GSP ผมรู้สึกดีใจที่ได้นำเสนอในครั้งนี้ผมพูดไม่ค่อยเก่ง แต่ขอคำแนะนำจากคุณป้าชัดเจนด้วยนะครับ

เด็กหญิงโสภารักษ์ แถวบุญตา
IP: xxx.157.220.17
เขียนเมื่อ Fri Feb 20 2009 14:27:43 GMT+0700 (ICT)

กราบเรียนท่าน ดร.ชัดเจน ไทยแท้

หนูชื่อ ด.ญ.โสภารักษ์ แถวบุญตา หนูอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง หนูเป็นตัวแทนกลุ่มสาระคณิตศาตร์นำเสนอโปรแกรม GSP หนูรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เข้ามาพูดคุยกับท่าน ดร.ชัดเจน ไทยเเท้ หนูรู้สึกพาคภูมิใจที่ท่านจะได้เข้ามาตรวจโรงเรียนชุมวังสะพุงที่หนูกำลังศึกษาอยู่ หนูรู้สึกดีใจที่ได้นำเสนอในครั้งนี้หนูเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่ง และหนูขอขอบพระคูณท่านดร.ชัดเจน ไทยแท้ นะค่ะ

เด็กหญิงจุฑารัตน์ บุญไพโรจน์
IP: xxx.157.220.17
เขียนเมื่อ Fri Feb 20 2009 14:56:58 GMT+0700 (ICT)

เรียนคุณป้าชัดเจน ไทยแท้

หนูชื่อเด็กหญิงจุฑารัตน์ บุญฯไพโรจน์ หนูกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง หนูดีใจจังเลยค่ะที่จะได้พบกับ คุณป้าชัดเจน หนูรับผิดชอบนำเสนอสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยหนูจะนำเสนอ คุณป้าชัดเจนเรื่อง Google earts และ Google map ไม่ทราบว่า คุณป้าชัดเจน อย่ากให้คุณป้าชัดเจนช่วยแนะนำหน่อยค่ะ ช่วยกรุณารบกวนตอบกลับด้วยนะค่ะ ขอบคุณคุณค่ะ

นางเพ็ญประภา หินเงิน
IP: xxx.26.71.63
เขียนเมื่อ Fri Feb 20 2009 20:39:05 GMT+0700 (ICT)

กราบเรียนท่านอาจารย์ชัดเจนที่เคารพ

ดิฉันรับผิดชอบแล็ปวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การทดสอบสารตกค้างในผักสด นักเรียนทำการทดสอบหาสารตกค้างหลายอย่าง จากการทดลองของนักเรียนเอง และการสืบค้นข้อมูลทาง Internet เพื่อให้ได้ผลที่แม่นยำและนำความรู้ที่ได้รับจากการทดสอบขยายผลให้ความรู้ถึงโทษที่ได้รับจากสารตกค้างและนำสู่โครงการ อย.น้อยของโรงเรียนทำการทดสอบสารตกค้างในผักสดที่แม่ครัวนำมาประกอบอาหารในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน รณรงค์ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ทั้งในโรงเรียนและบ้านของนักเรียนเอง สรุปถึงวิธีลดสารพิษตกค้างในผักเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ให้ปลอดภัยจากสารตกค้าง นำเสนอการทดสอบและรายงานผลทาง Power point ดิฉันจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ว่า lap เหมาะสมหรือไม่เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ส่วนลานบูรณาการ เป็นการแสดง Siace show และการนำเสนอ โครงงานวิทยาศาสตร์

อ่านและติดตามตาสว่างทุกวันอาจารย์งานหนักมากรักษาสุขภาพด้วยนะคะ โรงเรียนดิฉันจะประเมินในวันที่ 3 มีนาคม 2552 ทราบว่าท่านอาจารย์จะอยู่กับเราทั้งวันจริงหรือไม่จะรอคอยอาจารย์นะคะและจะพยายามสร้างตะกอนไว้ให้อาจารย์ซักถามขอคุณอาจารย์มากค่ะ

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า