แนวข้อสอบ NT ป. 3 , แนวข้อสอบ O-Net ป.6

 แนวข้อสอบ NT ป. 3 , แนวข้อสอบ O-Net ป.6 สำหรับฝึกเสริมทักษะ ป. 2 และ ป. 5 สามารถทดลองทำเพิ่มพูนความรู้ 

แนวข้อสอบ NT ป. 3 , แนวข้อสอบ ป. 5 และแนวข้อสอบ O-Net ป.6  

การ NT ตั้งแต่ปี 2555 เปลี่ยนรูปแบบการสอบเป็น 3 ฉบับ

แบบทดสอบความสามารถชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 (NT) พร้อมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับข้อสอบรายข้อ

ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตร และค่าสถิติคุณภาพข้อสอบรายข้อ ข้อสอบ NT ตั้งแต่ปี 2555 เปลี่ยนเป็น 3 ด้าน ดังนี้ด้านภาษาhttp://bet.obec.go.th/index/dl/nt55/l.pdf

ด้านคำนวณhttp://bet.obec.go.th/index/dl/nt55/n.pdf

ด้านเหตุผลhttp://bet.obec.go.th/index/dl/nt55/r.pdf

แบบทดสอบ ความสามารถด้านเหตุผล

http://bet.obec.go.th/bet/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2-2

อ่านข้อความที่กำหนด แล้วตอบคำถามข้อ 1

การสำรวจการใช้กระดาษทิชชูของร้านค้าต่าง ๆ

A ร้านขายข้าวสาร ใช้แบบแผ่นเรียบ

B ร้านอาหาร ใช้แบบลายนูน

C ร้านก๋วยเตี๋ยว ใช้แบบลายนูน

D ร้านขายยา ใช้แบบแผ่นเรียบ

1. แอ๋วขายส้มตำ ควรเลือกใช้กระดาษชำระ(ทิชชู) แบบใดจึงจะเหมาะสมเพราะเหตุใด

1) ชนิดลายนูน เพราะมีความยืดหยุ่น น้ำหนักเบา 2) ชนิดลายนูน เพราะมีความยืดหยุ่น ซึมซับได้ดี 3) ชนิดแผ่นเรียบ เพราะมีความยืดหยุ่น ย่อยสลายได้ดี 4) ชนิดแผ่นเรียบ เพราะมีความยืดหยุ่น ปริมาณมากกว่า

อ่านข้อความที่กำหนด แล้วตอบคำถามข้อ 2

การซื้อของเล่นของนักเรียน ป.3

แก้ว ตุ๊กตาผ้า

ก้อง รถพลาสติก

กล้า หุ่นยนต์โลหะ

ไก่ ปืนไม้

2. ถ้านักเรียนจะซื้อของเล่นให้น้องผู้หญิงที่มีอายุ 1 ขวบ ควรเลือกซื้อของเล่นเหมือนใคร เพราะเหตุใด

1) แก้ว เพราะมีความยืดหยุ่นและปลอดภัย

2) ก้อง เพราะมีสีสันสวยงามและสะดุดตา

3) กล้า เพราะมีการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

4) ไก่ เพราะมีความแข็งแรงและทนทาน

อ่านข้อความที่กำหนด แล้วตอบคำถามข้อ 3

ชุมชนที่หนึ่ง ระเบิดหินภูเขาหินปูน

ชุมชนที่สอง ทำเหมืองแร่ ขุดแร่ดินหินใส่รางแล้วฉีดน้ำหาแร่

3. อาชีพของทั้งสองชุมชนส่งผลกระทบต่อสิ่งใดมากที่สุด

1) ป่าไม้ลดลง

2) สัตว์ป่าลดลง

3) น้ำป่าไหลหลาก

4) ทรัพยากรลดลงและหมดไป

วิชาภาษาไทย/ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

1. จากข้อความต่อไปนี้ มีคุณธรรมข้อใด  ภาธรเก็บโทรศัพท์มือถือได้จึงนำส่งครู เพื่อประกาศหาเจ้าของ (คุณธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ก. มีเมตตา                                           ข. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 

ค. มีความซื่อสัตย์                                ง. ขยัน อดทน

2. นักเรียนไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คำว่าทัศนศึกษามีความหมายตรงกับข้อใด (คำที่มีความหมายตรงกัน ใกล้เคียงกัน)

ก. ไปเที่ยวสนุก                       ข. ไปเรียนรู้นอกสถานที่

ค. ไปพักผ่อน                          ง. ไปทำงาน

3. ชลสิทธิ์ทำที่..................หนังสือ ตกที่....................บันได

    ควรนำในข้อใดมาเติมในช่องว่าง (คำพ้องเสียง)

ก. ขั้น, คั่น                   ข. คั่น, ขั้น                   ค. ขั้น, ขั้น       ง. คั่น, คั่น

4. เหตุการณ์ใดควรเรียงเป็นลำดับสุดท้าย (การเรียงลำดับเหตุการณ์)

   1) โรงเรียนประกาศชมนักเรียน       

   2) นักเรียนเข้าแข่งขันประกวดโครงงาน

   3) นักเรียนทำโครงงานภาษาไทย

   4) นักเรียนได้รางวัลชนะเลิศ

ก. เหตุการณ์ที่ 1                      ข. เหตุการณ์ที่ 2                     

ค. เหตุการณ์ที่ 3                      ง. เหตุการณ์ที่ 4

5. ข้อใดเป็นประโยคที่สมบูรณ์ (เรื่องประโยค การลำดับประโยค)

ก. ปูนาขาเก                             ข. แมวกินปลา                                   

ค. บ้านสีแดงบนเนินเขา          ง. นกกระจอกเทศ

6. ข้อใดมีคำคล้องจอง (คำคล้องจอง คำขวัญ)

ก. เด็กดี มีวินัย                         ค. เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่วันหน้า

ค. เรารักในหลวง                    ง. ยาเสพติดอันตราย อย่าคิดทดลอง

7. ตามหลักการใช้พจนนานุกรม คำในข้อใดจะปรากฎเป็นคำแรกสุดเมื่อนักเรียนหาความหมายจากพจนานุกรม

ก. เป่า              ข. แท้                           ค. อบอบุ่น                   ง. ฤๅษี

8. บทกลอนนี้สอนเรื่องอะไร (คำประพันธ์ ถอดคำประพันธ์ ข้อคิดจากคำประพันธ์)

เด็กเอ๋ยเด็กน้อย                       

ความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษา

เมื่อเติบใหญ่จะได้มีวิชา

เป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตน

ก. สอนเรื่องเด็ก                       ข. ขยันเรียน ตั้งใจเรียน          

ค. ตั้งใจประกอบอาชีพ           เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า

9. ข้อนี้เป็นรูปภาพ ภาพบนรถประจำทาง ผู้ชายวัยรุ่นแต่งตัวน่ากลัวกำลังลุกจากเก้าอี้นั่งเพื่อให้เด็กนักเรียนตัวเล็ก ๆ นั่งแทน  จากภาพนี้สอนเรื่องอะไร (การดูภาพ ตีความ)

ก. ความเห็นแก่ตัว                   ข. ความซื่อสัตย์

ค. ความกตัญญู                       ง. การเสียสละ

10. ข้อใดมีคำสรรพนาม (คำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดแตกต่างจากคำอื่น)

ก. เขาลูกนั้นมีสัตว์ป่าชุกชม    ข. หนูเมืองกรุงกำลังคุ้ยเศษขยะหาอาหาร

ค. เขาบอกว่าเด็กต้องตั้งใจเรียน          ง. หนูป็นสัตว์

 

วิชาคณิตศาสตร์/ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

11. เลข 2 ในข้อใดมีค่ามากที่สุด

ก. 89,712         ข. 92,222         ค. 20,001         ง. 2,999

12. ผลลัพธ์ของ 89 x 1,001 มีค่าเท่ากับเท่าใด

ก. 0                  ข. 89                ค. 8,989           ง. 89,089

13. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มี 6 ห้อง ๆ ละ 40 คน รวมมีนักเรียนชั้นนี้กี่คน

ก. 40 คน         ข. 18 คน         ค. 240 คน       ง. 720 คน

14. พิจารณาแบบรูปที่กำหนด a  b  c  d  a  b  c  d  รูปที่ 10 คือ รูปตัวใด

ก. a                ข. b                ค. c                ง. d

15. ตารางเวลารถสายนครปฐม-กรุงเทพฯ

รถไฟด่วน       ออกเวลา 7.30 น. ถึง เวลา 8.25 น.

รถไฟเร็ว          ออกเวลา 10.45 น. ถึง เวลา 11.25 น.

รถโดยสารสาย 83  ออกเวลา 14.45 น. ถึง เวลา 15.45 น.

รถเมล์ ขสมก. สาย 84  ออกเวลา 6.00 ถึง เวลา 8.00 น.

จากตารางเวลา รถขบวนใดใช้เวลาน้อยที่สุด

ก. รถไฟด่วน   ข. รถไฟเร็ว     ค. รถโดยสารสาย 83  ง. รถเมล์ ขสมก. สาย 84 

16. ธนบัตร[100]  2 ฉบับ/   ธนบัตร[50] 2 ฉบับ /  ธนบัตร[20] 10 ฉบับ รวมเป็นเงินกี่บาท

ก. 170 บาท     ข. 300 บาท     ค. 320 บาท     ง. 500 บาท

17.  มานี สูง 1 เมตร 55 เซนติเมตร  มานะ สูง 172 เซนติเมตร ใครสูงกว่าใครและสูงกว่าเท่าใด

ก. มานี สูงกว่า 23 เซนติเมตร              ข. นามะ สูงกว่า 23 เซนติเมตร

ข. นามี สูงกว่า 17 เซนติเมตร              ง. มานะ สูงกว่า 17 เซนติเมตร

18. แผนภูมิรูปภาพต่อไปนี้ แสดงสัตว์จำนวนที่นักเรียน ป.3 เลี้ยงไว้

ไก่        0          0          0          0

นก       0          0          0          0          0          0          0

ปลา     0          0          0          0          0          0

กำหนดให้ 0 จำนวน 1 ภาพ  แทนจำนวน สัตว์ 5 ตัว

จากแผนภูมิ ข้อใดถูกต้อง

ก. นักเรียน ป.3 เลี้ยงไก่ 4 ตัว              ข. นักเรียน ป.3 เลี้ยงสัตว์ไก่ นก ปลา รวม 85 ตัว

ค. นักเรียน ป.3 เลี้ยง ปลามากกว่านก ง. นักเรียน ป.3 เลี้ยงสัตว์จำนวนมาก

19. /จักรยาน ราคา 980 บาท/    /หุ่นยนต์ ราคา 199 บาท/      /ลูกฟุตบอล ราคา 299 บาท/

ถ้านักเรียนมีเงิน 500 บาท จะซื้อสินค้าตามข้อใดต่อไปนี้แล้วจะต้องเหลือเงินให้น้อยที่สุด

ก. จักรยาน 1 คัน         ข. หุ่นยนต์ 1 ตัว/  ฟุตบอล 1 ลูก

ค. หุ่นยนต์ 5 ตัว          ง. ฟุตบอล 1 ลูก หุ่นยนต์ 2 ตัว

20. ตลาดสดไร่ขิง ซอย  4 ขายปลาทูได้ 15 เข่ง ๆ ละ 3 ตัว รวมขายปลาได้ทั้งหมดกี่ตัว เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร

ก. 4+15+3 = []             ข. (15+3) = []

ค. 4x15x3= []              ง. 15 x3= []

ข้อสอบ NT ป.3 ส่วนที่แสดงวิธีทำ

1.ภาษาไทย เขียนเรียงความจากภาพ ภาพจะเป็นเกี่ยวกับครอบครัว ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

 10 บรรทัด พร้อมตั้งชื่อเรื่อง

2. ภาษาไทย การอ่าน อ่านบทความบทอ่าน

3. คณิตศาสตร์แสดงวิธีทำ 1 ข้อจากโจทย์ปัญหาระคน(คณิต บท 12)

4. วิเคราะห์โจทย์ โจทย์กำหนดอะไร โจทย์ให้หาอะไร หาคำตอบโดยวิธีใด ประโยคสัญลักษณ์ ได้คำตอบเท่าไร (คณิต บท 12)

 ข้อสอบ nt เก่า  ข้อสอบ nt เก่า  ข้อสอบ nt เก่า
โปรแกรมสอบ nt ออนไลน์ ข้อสอบเก่า สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ ข้อสอบปีการศึกษา 2550 ดับเบิลคลิก ที่ http://bet.obec.go.th/phpmyadmin4/nt51p3.php

 ข้อสอบ NT O-Net สามารถหาได้จากเว็บไซจ์สำนักทดสอบทางการศึกษา (สทศ)

http://www.niets.or.th/o-net.html

 ข้อสอบเก่า ปีการศึกษา 2550 สำนักทดสอบทางการศึกษา (สทศ)

ข้อสอบเก่า ปีการศึกษา 2550 สำนักทดสอบทางการศึกษา (สทศ)

ภาษาไทย http://www.niets.or.th/pdf/thaip6_50.pdf

คณิตศาสตร์ http://www.niets.or.th/pdf/mathp6_50.pdf

วิทยาศาสตร์ http://www.niets.or.th/pdf/seiencep6_50.pdf

เว็บไซต์สำนักทดสอบ สทศ http://www.niets.or.th

เลือก O-Net เลือกแถบข้อความ O-Net ที่ด้านซ้ายมือ จะพบชื่อวิชาให้ลิงค์

ข้อสอบ ฉบับ สทศ ฉบับที่สอบ ปีการศึกษา 2549 2550 มีให้ทดลองทำแล้ว ขอให้โชคดีในการสอบ

ข้อสอบ O-NET ป.6

ปีการศึกษา 2550   วิชาภาษาไทย, วิชาคณิตศาสตร์, วิชาวิทยาศาสตร์
   

ข้อสอบ O-NET ม.6

ปีการศึกษา 2548 วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2549 วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2550 วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์
    วิชาสุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ
O-NET 2551

รายชื่อเว็บไซต์ที่มีแนวข้อสอบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 236637
 เขียน:  
 ดอกไม้:  ความเห็น: 119  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
เนตรทราย
เขียนเมื่อ Thu May 14 2009 07:39:10 GMT+0700 (ICT)

NT ปีการศึกษา 2551(สอบ ก.พ. 2552 ประกาศผลแล้ว)

นักเรียนและผู้ปกครอง ป.3 สามารถดูคะแนนเป็นรายบุคคลได้ที่

http://nt51-p3.bopp.go.th รหัสโรงเรียน ใส่ชื่อโรงเรียน

ด.ช.หฤษฎ์ ศรีสมุทรนาค
IP: xxx.123.95.207
เขียนเมื่อ Mon Jun 01 2009 19:41:25 GMT+0700 (ICT)

โอ๊ด

ปป.กับเนตรทราย
IP: xxx.19.66.229
เขียนเมื่อ Sun Jun 21 2009 07:17:56 GMT+0700 (ICT)

นี้จะบอกอะไรเนตรทรายเป็นกะเรานะ

ว่าไงจ๊ะเนตรทราย

สบายดีไหม

เบอร์เธอหายนะ

ข้อใหม่หน่อยดินะ

บายบายไปแล้ว

ดีอยู่นะ

เดี่ยวมาหาใหม่

ปป.กับเนตรทราย
IP: xxx.19.66.229
เขียนเมื่อ Sun Jun 21 2009 07:55:05 GMT+0700 (ICT)

นี้จะบอกอะไรเนตรทรายเป็นกะเรานะ

ว่าไงจ๊ะเนตรทราย

สบายดีไหม

เบอร์เธอหายนะ

ข้อใหม่หน่อยดิ

ไม่มีคนมาหาเธอเลย เดี่ยวฉันจะคุยกับเธอเอง

เธอยังไม่ตื่นเหรอ

แย่จัง

Q
IP: xxx.121.130.150
เขียนเมื่อ Wed Aug 05 2009 15:10:10 GMT+0700 (ICT)

น่าจะมีเฉลย

หลินหลิน
IP: xxx.26.125.44
เขียนเมื่อ Tue Aug 25 2009 16:41:15 GMT+0700 (ICT)

อยากให้มีเฉลยด้วย

พั้นช์
IP: xxx.27.144.241
เขียนเมื่อ Sat Sep 05 2009 06:31:26 GMT+0700 (ICT)

ใช้

เด็กป.3
IP: xxx.27.130.147
เขียนเมื่อ Sat Sep 12 2009 21:22:59 GMT+0700 (ICT)

ไปหาข้อสอบของป.3มาจากไหนอะ

IP: xxx.172.164.38
เขียนเมื่อ Thu Sep 17 2009 09:36:39 GMT+0700 (ICT)

ไม่รู้เรื่อง กาไม่ได้

IP: xxx.172.164.38
เขียนเมื่อ Thu Sep 17 2009 09:37:59 GMT+0700 (ICT)

จริงๆๆ นะ

หมิว
IP: xxx.149.25.225
เขียนเมื่อ Sun Sep 27 2009 12:40:23 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณนะเนตรทราย

จุ๊บแจง
IP: xxx.173.173.45
เขียนเมื่อ Mon Sep 28 2009 18:33:27 GMT+0700 (ICT)

ว้าวววววววววววววววววววว

สุดยอดปายเลย

55+55+555+555+55+

สอบผ่านแน่เลย

ขอบคุงมากมากนะคร๊ะ

555+

*-*

T-T

ดกั้ปดกืดอ
IP: xxx.123.181.195
เขียนเมื่อ Tue Oct 13 2009 08:57:57 GMT+0700 (ICT)

ข้อสอบง่ายมากเลยนะ

อย่างนี้เอาไปใหเด็กอนุบาล

เนื้อหาก็น้อย

โจทย์ก็น้อย

มิ้ล
IP: xxx.157.223.118
เขียนเมื่อ Thu Oct 15 2009 11:30:37 GMT+0700 (ICT)

ใครตอบได้มั้งเอ๋ย!!!!

เทพ! จิง ๆ ๆ

อิอิ!!!~~~~ 555+

kid
IP: xxx.137.105.3
เขียนเมื่อ Wed Dec 23 2009 09:30:34 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค่ะ บางข้อเล่นเอาม.6มึน

จีน
IP: xxx.9.44.177
เขียนเมื่อ Mon Dec 28 2009 19:53:31 GMT+0700 (ICT)

ขอบใจมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆต้องการจริงๆThank you

น้องหมา
IP: xxx.26.68.185
เขียนเมื่อ Tue Jan 05 2010 13:27:18 GMT+0700 (ICT)

0812960395 045657030

แพรว
IP: xxx.172.223.19
เขียนเมื่อ Wed Jan 13 2010 14:22:45 GMT+0700 (ICT)

มีแบบนี้ออกมาดีมากเลยน้าคน

ดีคร๊าฟที่มีเเบบนี้อ่ะๆๆกำกำกำกำกก

อิ อิ อิ อิ

'

มายด์
IP: xxx.172.223.19
เขียนเมื่อ Wed Jan 13 2010 14:24:17 GMT+0700 (ICT)

ดเสนี้ไนภถี้รถนัรนถ่ร

พลอย
IP: xxx.172.223.19
เขียนเมื่อ Wed Jan 13 2010 14:31:09 GMT+0700 (ICT)

รักคนมีเจ้าข้อง

มีไรป่ะท้ามีโทรมา

0841418296

IP: xxx.172.223.19
เขียนเมื่อ Wed Jan 13 2010 14:42:11 GMT+0700 (ICT)

ไงเพิ้ล สัส

จินนี่
IP: xxx.172.123.239
เขียนเมื่อ Thu Jan 21 2010 10:28:55 GMT+0700 (ICT)

มันอยากมากอะ อยากร้องไห้

เนตรทราย
IP: xxx.147.21.135
เขียนเมื่อ Fri Jan 22 2010 10:04:12 GMT+0700 (ICT)

ปีนี้สอบ โอเนต 8 วิชา 4 ฉบับ ควรเข้าเว็บ สทศ ดูตัวอย่างกระดาษคำตอบ เพราะมีหลายแบบ

อิทธิพล
IP: xxx.27.21.92
เขียนเมื่อ Fri Jan 22 2010 13:10:55 GMT+0700 (ICT)

Pon Love Tal

เกษมณี
IP: xxx.164.55.202
เขียนเมื่อ Mon Feb 01 2010 17:28:03 GMT+0700 (ICT)

ได้ความรู้มากกกกกกกกกกกกก

ธนวิทญ์
IP: xxx.67.121.108
เขียนเมื่อ Mon Feb 01 2010 20:00:53 GMT+0700 (ICT)

ถ้ามีเฉลยด้วยจะดีมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

ศิรดา
IP: xxx.31.52.90
เขียนเมื่อ Tue Feb 02 2010 16:34:34 GMT+0700 (ICT)

น่าจะบอกระดับชั้นว่าข้อสอบชั้นไหน

ประถม อะไร ป.3 หรือ ป.6

งง งง งง งง งง *0*

u.f.o.
IP: xxx.49.90.71
เขียนเมื่อ Tue Feb 02 2010 21:58:40 GMT+0700 (ICT)

ทำไมไม่มีเฉลยล่ะคะ ว้า........... แย่จังเลยอ่ะ

u.f.o.
IP: xxx.49.90.71
เขียนเมื่อ Tue Feb 02 2010 22:01:13 GMT+0700 (ICT)

ใช่แล้วค่ะ น่าจะบอกระดับชั้น เว็บนี้ผิดพลาดแยอะนะคะ

แอบมอง
IP: xxx.49.90.71
เขียนเมื่อ Tue Feb 02 2010 22:04:12 GMT+0700 (ICT)

พี่ หรั่ง ม.3 /2 ร.ร. มารีย์อุดร หล่อที่สุดในร.ร. เลย ขั้นเทพอ่ะ

เนตรทราย
เขียนเมื่อ Wed Feb 03 2010 09:54:16 GMT+0700 (ICT)

1. บลอกนี้มีจุดประสงค์ให้ทดลองทำ จึงไม่มีเฉลยให้นะคะ

2. การสอบ NT หรือ O-Net เค้าคงไม่บอกหรอกนะคะว่าเป็นข้อสอบชั้นใด

เพราะเค้าสามารถนำมาออกสอบได้ทั้งนั้นถ้าไม่เกินหลักสูตร

3. ถ้าผิดพลาดข้อไหนบอกมาได้นะคะ เช่นข้อ 19 ตัวเลือกบางตัวเป็นตัวหลอก ต้องวิเคราะห์

4. แนวข้อสอบวิเคราะห์จากข้อสอบ NT หรือ O-Net เก่า แต่ไม่นำข้อสอบเก่ามา

เพราะมีพิมพ์ขายทั่วไปแล้ว และผู้ออกคงไม่นำข้อเดิมมา แต่นำแนวทางเดิมมา

sasakiki
เขียนเมื่อ Fri Feb 12 2010 16:39:39 GMT+0700 (ICT)

ก็ดีนะคะ แต่ทำไม่บางเว็บโหลดไม่ได้คะ...แต่ก็ขอบคุณมาก ๆ คะ

นารีรัตน์
IP: xxx.27.146.56
เขียนเมื่อ Mon Feb 22 2010 19:09:28 GMT+0700 (ICT)

สนุกมากค่ะ แต่บางเว็บโหลดไม่ได้ไม่รู้ทำไมเหมือนกัน.....ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

เด็กป.7
IP: xxx.27.146.56
เขียนเมื่อ Mon Feb 22 2010 19:16:11 GMT+0700 (ICT)

น่าเบื่อ น่าเบื่อ ข้อสอบง่ายมากกกกกกกกกกกกกกกกกกก ให้เด็กอนุบาล1ทำดีกว่านะ

มาย
IP: xxx.183.178.182
เขียนเมื่อ Mon Feb 22 2010 21:03:50 GMT+0700 (ICT)

1. บลอกนี้มีจุดประสงค์ให้ทดลองทำ จึงไม่มีเฉลยให้นะคะ

2. การสอบ NT หรือ O-Net เค้าคงไม่บอกหรอกนะคะว่าเป็นข้อสอบชั้นใด

เพราะเค้าสามารถนำมาออกสอบได้ทั้งนั้นถ้าไม่เกินหลักสูตร

3. ถ้าผิดพลาดข้อไหนบอกมาได้นะคะ เช่นข้อ 19 ตัวเลือกบางตัวเป็นตัวหลอก ต้องวิเคราะห์

4. แนวข้อสอบวิเคราะห์จากข้อสอบ NT หรือ O-Net เก่า แต่ไม่นำข้อสอบเก่ามา

เพราะมีพิมพ์ขายทั่วไปแล้ว และผู้ออกคงไม่นำข้อเดิมมา แต่นำแนวทางเดิมมา

มาย
IP: xxx.183.178.182
เขียนเมื่อ Mon Feb 22 2010 21:06:02 GMT+0700 (ICT)

อ่าน: 62449

ความเห็น: 35 แนวข้อสอบ NT ป. 3 , แนวข้อสอบ O-Net ป.6 แนวข้อสอบ NT ป. 3 , แนวข้อสอบ O-Net ป.6 สำหรับฝึกเสริมทักษะ ป. 2 และ ป. 5 สามารถทดลองทำเพิ่มพูนความรู้ แนวข้อสอบ NT ป. 3 , แนวข้อสอบ ป. 5 และแนวข้อสอบ O-Net ป.6

วิชาภาษาไทย/ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

1. จากข้อความต่อไปนี้ มีคุณธรรมข้อใด “ภาธรเก็บโทรศัพท์มือถือได้จึงนำส่งครู เพื่อประกาศหาเจ้าของ” (คุณธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์)

ก. มีเมตตา ข. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

ค. มีความซื่อสัตย์ ง. ขยัน อดทน

2. นักเรียนไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คำว่าทัศนศึกษามีความหมายตรงกับข้อใด (คำที่มีความหมายตรงกัน ใกล้เคียงกัน)

ก. ไปเที่ยวสนุก ข. ไปเรียนรู้นอกสถานที่

ค. ไปพักผ่อน ง. ไปทำงาน

3. ชลสิทธิ์ทำที่..................หนังสือ ตกที่....................บันได

ควรนำในข้อใดมาเติมในช่องว่าง (คำพ้องเสียง)

ก. ขั้น, คั่น ข. คั่น, ขั้น ค. ขั้น, ขั้น ง. คั่น, คั่น

4. เหตุการณ์ใดควรเรียงเป็นลำดับสุดท้าย (การเรียงลำดับเหตุการณ์)

1) โรงเรียนประกาศชมนักเรียน

2) นักเรียนเข้าแข่งขันประกวดโครงงาน

3) นักเรียนทำโครงงานภาษาไทย

4) นักเรียนได้รางวัลชนะเลิศ

ก. เหตุการณ์ที่ 1 ข. เหตุการณ์ที่ 2

ค. เหตุการณ์ที่ 3 ง. เหตุการณ์ที่ 4

5. ข้อใดเป็นประโยคที่สมบูรณ์ (เรื่องประโยค การลำดับประโยค)

ก. ปูนาขาเก ข. แมวกินปลา

ค. บ้านสีแดงบนเนินเขา ง. นกกระจอกเทศ

6. ข้อใดมีคำคล้องจอง (คำคล้องจอง คำขวัญ)

ก. เด็กดี มีวินัย ค. เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่วันหน้า

ค. เรารักในหลวง ง. ยาเสพติดอันตราย อย่าคิดทดลอง

7. ตามหลักการใช้พจนนานุกรม คำในข้อใดจะปรากฎเป็นคำแรกสุดเมื่อนักเรียนหาความหมายจากพจนานุกรม

ก. เป่า ข. แท้ ค. อบอบุ่น ง. ฤๅษี

8. บทกลอนนี้สอนเรื่องอะไร (คำประพันธ์ ถอดคำประพันธ์ ข้อคิดจากคำประพันธ์)

เด็กเอ๋ยเด็กน้อย

ความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษา

เมื่อเติบใหญ่จะได้มีวิชา

เป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตน

ก. สอนเรื่องเด็ก ข. ขยันเรียน ตั้งใจเรียน

ค. ตั้งใจประกอบอาชีพ เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า

9. ข้อนี้เป็นรูปภาพ “ภาพบนรถประจำทาง ผู้ชายวัยรุ่นแต่งตัวน่ากลัวกำลังลุกจากเก้าอี้นั่งเพื่อให้เด็กนักเรียนตัวเล็ก ๆ นั่งแทน” จากภาพนี้สอนเรื่องอะไร (การดูภาพ ตีความ)

ก. ความเห็นแก่ตัว ข. ความซื่อสัตย์

ค. ความกตัญญู ง. การเสียสละ

10. ข้อใดมีคำสรรพนาม (คำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดแตกต่างจากคำอื่น)

ก. เขาลูกนั้นมีสัตว์ป่าชุกชม ข. หนูเมืองกรุงกำลังคุ้ยเศษขยะหาอาหาร

ค. เขาบอกว่าเด็กต้องตั้งใจเรียน ง. หนูเป็นสัตว์

วิชาคณิตศาสตร์/ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

11. เลข 2 ในข้อใดมีค่ามากที่สุด

ก. 89,712 ข. 92,222 ค. 20,001 ง. 2,999

12. ผลลัพธ์ของ 89 x 1,001 มีค่าเท่ากับเท่าใด

ก. 0 ข. 89 ค. 8,989 ง. 89,089

13. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มี 6 ห้อง ๆ ละ 40 คน รวมมีนักเรียนชั้นนี้กี่คน

ก. 40 คน ข. 18 คน ค. 240 คน ง. 720 คน

14. พิจารณาแบบรูปที่กำหนด a b c d a b c d รูปที่ 10 คือ รูปตัวใด

ก. a ข. b ค. c ง. d

15. ตารางเวลารถสายนครปฐม-กรุงเทพฯ

รถไฟด่วน ออกเวลา 7.30 น. ถึง เวลา 8.25 น.

รถไฟเร็ว ออกเวลา 10.45 น. ถึง เวลา 11.25 น.

รถโดยสารสาย 83 ออกเวลา 14.45 น. ถึง เวลา 15.45 น.

รถเมล์ ขสมก. สาย 84 ออกเวลา 6.00 ถึง เวลา 8.00 น.

จากตารางเวลา รถขบวนใดใช้เวลาน้อยที่สุด

ก. รถไฟด่วน ข. รถไฟเร็ว ค. รถโดยสารสาย 83 ง. รถเมล์ ขสมก. สาย 84

16. ธนบัตร[100] 2 ฉบับ/ ธนบัตร[50] 2 ฉบับ / ธนบัตร[20] 10 ฉบับ รวมเป็นเงินกี่บาท

ก. 170 บาท ข. 300 บาท ค. 320 บาท ง. 500 บาท

17. มานี สูง 1 เมตร 55 เซนติเมตร มานะ สูง 172 เซนติเมตร ใครสูงกว่าใครและสูงกว่าเท่าใด

ก. มานี สูงกว่า 23 เซนติเมตร ข. นามะ สูงกว่า 23 เซนติเมตร

ข. นามี สูงกว่า 17 เซนติเมตร ง. มานะ สูงกว่า 17 เซนติเมตร

18. แผนภูมิรูปภาพต่อไปนี้ แสดงสัตว์จำนวนที่นักเรียน ป.3 เลี้ยงไว้

ไก่ 0 0 0 0

นก 0 0 0 0 0 0 0

ปลา 0 0 0 0 0 0

กำหนดให้ 0 จำนวน 1 ภาพ แทนจำนวน สัตว์ 5 ตัว

จากแผนภูมิ ข้อใดถูกต้อง

ก. นักเรียน ป.3 เลี้ยงไก่ 4 ตัว ข. นักเรียน ป.3 เลี้ยงสัตว์ไก่ นก ปลา รวม 85 ตัว

ค. นักเรียน ป.3 เลี้ยง ปลามากกว่านก ง. นักเรียน ป.3 เลี้ยงสัตว์จำนวนมาก

19. /จักรยาน ราคา 980 บาท/ /หุ่นยนต์ ราคา 199 บาท/ /ลูกฟุตบอล ราคา 299 บาท/

ถ้านักเรียนมีเงิน 500 บาท จะซื้อสินค้าตามข้อใดต่อไปนี้แล้วจะต้องเหลือเงินให้น้อยที่สุด

ก. จักรยาน 1 คัน ข. หุ่นยนต์ 1 ตัว/ ฟุตบอล 1 ลูก

ค. หุ่นยนต์ 5 ตัว ง. ฟุตบอล 1 ลูก หุ่นยนต์ 2 ตัว

20. ตลาดสดไร่ขิง ซอย 4 ขายปลาทูได้ 15 เข่ง ๆ ละ 3 ตัว รวมขายปลาได้ทั้งหมดกี่ตัว เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร

ก. 4+15+3 = [] ข. (15+3) = []

ค. 4x15x3= [] ง. 15 x3= []

ข้อสอบ NT ป.3 ส่วนที่แสดงวิธีทำ

1.ภาษาไทย เขียนเรียงความจากภาพ ภาพจะเป็นเกี่ยวกับครอบครัว ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

10 บรรทัด พร้อมตั้งชื่อเรื่อง

2. ภาษาไทย การอ่าน อ่านบทความบทอ่าน

3. คณิตศาสตร์แสดงวิธีทำ 1 ข้อจากโจทย์ปัญหาระคน(คณิต บท 12)

4. วิเคราะห์โจทย์ โจทย์กำหนดอะไร โจทย์ให้หาอะไร หาคำตอบโดยวิธีใด ประโยคสัญลักษณ์ ได้คำตอบเท่าไร (คณิต บท 12)

ข้อสอบ nt เก่า ข้อสอบ nt เก่า ข้อสอบ nt เก่า

โปรแกรมสอบ nt ออนไลน์ ข้อสอบเก่า สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ ข้อสอบปีการศึกษา 2550 ดับเบิลคลิก ที่ http://bet.obec.go.th/phpmyadmin4/nt51p3.php

ข้อสอบ NT O-Net สามารถหาได้จากเว็บไซจ์สำนักทดสอบทางการศึกษา (สทศ)

miemint
IP: xxx.26.173.128
เขียนเมื่อ Tue Feb 23 2010 19:45:09 GMT+0700 (ICT)

ภาษาไทย

1. จากข้อความต่อไปนี้ มีคุณธรรมข้อใด “ภาธรเก็บโทรศัพท์มือถือได้จึงนำส่งครู เพื่อประกาศหาเจ้าของ” (คุณธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์)

ก. มีเมตตา ข. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

ค. มีความซื่อสัตย์ ง. ขยัน อดทน

2. นักเรียนไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คำว่าทัศนศึกษามีความหมายตรงกับข้อใด (คำที่มีความหมายตรงกัน ใกล้เคียงกัน)

ก. ไปเที่ยวสนุก ข. ไปเรียนรู้นอกสถานที่

ค. ไปพักผ่อน ง. ไปทำงาน

3. ชลสิทธิ์ทำที่..................หนังสือ ตกที่....................บันได

ควรนำในข้อใดมาเติมในช่องว่าง (คำพ้องเสียง)

ก. ขั้น, คั่น ข. คั่น, ขั้น ค. ขั้น, ขั้น ง. คั่น, คั่น

4. เหตุการณ์ใดควรเรียงเป็นลำดับสุดท้าย (การเรียงลำดับเหตุการณ์)

1) โรงเรียนประกาศชมนักเรียน

2) นักเรียนเข้าแข่งขันประกวดโครงงาน

3) นักเรียนทำโครงงานภาษาไทย

4) นักเรียนได้รางวัลชนะเลิศ

ก. เหตุการณ์ที่ 1 ข. เหตุการณ์ที่ 2

ค. เหตุการณ์ที่ 3 ง. เหตุการณ์ที่ 4

5. ข้อใดเป็นประโยคที่สมบูรณ์ (เรื่องประโยค การลำดับประโยค)

ก. ปูนาขาเก ข. แมวกินปลา

ค. บ้านสีแดงบนเนินเขา ง. นกกระจอกเทศ

6. ข้อใดมีคำคล้องจอง (คำคล้องจอง คำขวัญ)

ก. เด็กดี มีวินัย ค. เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่วันหน้า

ค. เรารักในหลวง ง. ยาเสพติดอันตราย อย่าคิดทดลอง

7. ตามหลักการใช้พจนนานุกรม คำในข้อใดจะปรากฎเป็นคำแรกสุดเมื่อนักเรียนหาความหมายจากพจนานุกรม

ก. เป่า ข. แท้ ค. อบอบุ่น ง. ฤๅษี

8. บทกลอนนี้สอนเรื่องอะไร (คำประพันธ์ ถอดคำประพันธ์ ข้อคิดจากคำประพันธ์)

เด็กเอ๋ยเด็กน้อย

ความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษา

เมื่อเติบใหญ่จะได้มีวิชา

เป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตน

ก. สอนเรื่องเด็ก ข. ขยันเรียน ตั้งใจเรียน

ค. ตั้งใจประกอบอาชีพ เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า

9. ข้อนี้เป็นรูปภาพ “ภาพบนรถประจำทาง ผู้ชายวัยรุ่นแต่งตัวน่ากลัวกำลังลุกจากเก้าอี้นั่งเพื่อให้เด็กนักเรียนตัวเล็ก ๆ นั่งแทน” จากภาพนี้สอนเรื่องอะไร (การดูภาพ ตีความ)

ก. ความเห็นแก่ตัว ข. ความซื่อสัตย์

ค. ความกตัญญู ง. การเสียสละ

10. ข้อใดมีคำสรรพนาม (คำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดแตกต่างจากคำอื่น)

ก. เขาลูกนั้นมีสัตว์ป่าชุกชม ข. หนูเมืองกรุงกำลังคุ้ยเศษขยะหาอาหาร

ค. เขาบอกว่าเด็กต้องตั้งใจเรียน ง. หนูเป็นสัตว์

วิชาคณิตศาสตร์/ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

11. เลข 2 ในข้อใดมีค่ามากที่สุด

ก. 89,712 ข. 92,222 ค. 20,001 ง. 2,999

12. ผลลัพธ์ของ 89 x 1,001 มีค่าเท่ากับเท่าใด

ก. 0 ข. 89 ค. 8,989 ง. 89,089

13. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มี 6 ห้อง ๆ ละ 40 คน รวมมีนักเรียนชั้นนี้กี่คน

ก. 40 คน ข. 18 คน ค. 240 คน ง. 720 คน

14. พิจารณาแบบรูปที่กำหนด a b c d a b c d รูปที่ 10 คือ รูปตัวใด

ก. a ข. b ค. c ง. d

15. ตารางเวลารถสายนครปฐม-กรุงเทพฯ

รถไฟด่วน ออกเวลา 7.30 น. ถึง เวลา 8.25 น.

รถไฟเร็ว ออกเวลา 10.45 น. ถึง เวลา 11.25 น.

รถโดยสารสาย 83 ออกเวลา 14.45 น. ถึง เวลา 15.45 น.

รถเมล์ ขสมก. สาย 84 ออกเวลา 6.00 ถึง เวลา 8.00 น.

จากตารางเวลา รถขบวนใดใช้เวลาน้อยที่สุด

ก. รถไฟด่วน ข. รถไฟเร็ว ค. รถโดยสารสาย 83 ง. รถเมล์ ขสมก. สาย 84

16. ธนบัตร[100] 2 ฉบับ/ ธนบัตร[50] 2 ฉบับ / ธนบัตร[20] 10 ฉบับ รวมเป็นเงินกี่บาท

ก. 170 บาท ข. 300 บาท ค. 320 บาท ง. 500 บาท

17. มานี สูง 1 เมตร 55 เซนติเมตร มานะ สูง 172 เซนติเมตร ใครสูงกว่าใครและสูงกว่าเท่าใด

ก. มานี สูงกว่า 23 เซนติเมตร ข. นามะ สูงกว่า 23 เซนติเมตร

ข. นามี สูงกว่า 17 เซนติเมตร ง. มานะ สูงกว่า 17 เซนติเมตร

18. แผนภูมิรูปภาพต่อไปนี้ แสดงสัตว์จำนวนที่นักเรียน ป.3 เลี้ยงไว้

ไก่ 0 0 0 0

นก 0 0 0 0 0 0 0

ปลา 0 0 0 0 0 0

กำหนดให้ 0 จำนวน 1 ภาพ แทนจำนวน สัตว์ 5 ตัว

จากแผนภูมิ ข้อใดถูกต้อง

ก. นักเรียน ป.3 เลี้ยงไก่ 4 ตัว ข. นักเรียน ป.3 เลี้ยงสัตว์ไก่ นก ปลา รวม 85 ตัว

ค. นักเรียน ป.3 เลี้ยง ปลามากกว่านก ง. นักเรียน ป.3 เลี้ยงสัตว์จำนวนมาก

19. /จักรยาน ราคา 980 บาท/ /หุ่นยนต์ ราคา 199 บาท/ /ลูกฟุตบอล ราคา 299 บาท/

ถ้านักเรียนมีเงิน 500 บาท จะซื้อสินค้าตามข้อใดต่อไปนี้แล้วจะต้องเหลือเงินให้น้อยที่สุด

ก. จักรยาน 1 คัน ข. หุ่นยนต์ 1 ตัว/ ฟุตบอล 1 ลูก

ค. หุ่นยนต์ 5 ตัว ง. ฟุตบอล 1 ลูก หุ่นยนต์ 2 ตัว

20. ตลาดสดไร่ขิง ซอย 4 ขายปลาทูได้ 15 เข่ง ๆ ละ 3 ตัว รวมขายปลาได้ทั้งหมดกี่ตัว เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร

ก. 4+15+3 = [] ข. (15+3) = []

ค. 4x15x3= [] ง. 15 x3= []

miemint
IP: xxx.26.173.128
เขียนเมื่อ Tue Feb 23 2010 19:53:43 GMT+0700 (ICT)

แค่นี้หล๋อคะ 

 

 

คาวหน้าเอาหลายๆวิชานะคะ

 

 

ถ้าจะให้ดีเอาทุกวิชาเลยนะคะ

 

 

เอาแต่ข้อสอบเทอม1   2  ปลายภาค ของป.5  ป.6  นะคะ

 

 

ไว้จะมาอุดหนุ๋นใหม่นะคะ

 

 

บายค่ะ

 

IP: xxx.87.5.230
เขียนเมื่อ Wed Feb 24 2010 20:39:31 GMT+0700 (ICT)

งันๆๆๆๆ

IP: xxx.175.169.31
เขียนเมื่อ Mon Mar 01 2010 12:36:56 GMT+0700 (ICT)

ขอขอบคุณมากครับ

IP: xxx.175.204.62
เขียนเมื่อ Wed Mar 31 2010 22:00:50 GMT+0700 (ICT)

ดี

nok
IP: xxx.24.28.7
เขียนเมื่อ Wed Nov 17 2010 11:19:10 GMT+0700 (ICT)

ก้อ ดีน่ะ แต่ไม่ค่อยรู้เรื่อง

Doungneat @hot.com
IP: xxx.180.65.23
เขียนเมื่อ Thu Dec 16 2010 11:42:05 GMT+0700 (ICT)

ข้อสอบท่ให้นักเรียนทำดีมากคะ

po
IP: xxx.19.67.100
เขียนเมื่อ Fri Dec 17 2010 13:46:04 GMT+0700 (ICT)

ง่ายๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆนิดเดียว

ด.ญ.ต้นเข็ม
IP: xxx.42.126.180
เขียนเมื่อ Sat Dec 25 2010 18:40:38 GMT+0700 (ICT)

น่าจะทำลงในนี้ได้น่ะ

ntgh
IP: xxx.25.11.236
เขียนเมื่อ Sun Jan 09 2011 16:25:06 GMT+0700 (ICT)

d,fg

นาโน่
IP: xxx.27.130.2
เขียนเมื่อ Sat Jan 15 2011 09:42:57 GMT+0700 (ICT)

ได้อ่านแล้วรักเรียนมากขึ้น

IP: xxx.93.205.72
เขียนเมื่อ Wed Jan 19 2011 15:35:19 GMT+0700 (ICT)

ดี

ujhhfjkh@.jhmkgkhjnkktojhhkliiuo
IP: xxx.93.205.72
เขียนเมื่อ Wed Jan 19 2011 15:37:11 GMT+0700 (ICT)

สุดยอดมากเลย

ปฐมโชค
IP: xxx.93.192.21
เขียนเมื่อ Thu Jan 20 2011 10:00:33 GMT+0700 (ICT)

ง่ายมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆนะครับ

เน่
IP: xxx.26.0.61
เขียนเมื่อ Fri Jan 21 2011 10:51:24 GMT+0700 (ICT)

:สนุก

oil
IP: xxx.93.186.146
เขียนเมื่อ Thu Jan 27 2011 14:41:49 GMT+0700 (ICT)

สนุกมาก

k
IP: xxx.93.186.146
เขียนเมื่อ Thu Jan 27 2011 14:41:54 GMT+0700 (ICT)

ดีมากค่ะ

ชนิกานต์
IP: xxx.93.186.146
เขียนเมื่อ Thu Jan 27 2011 14:45:42 GMT+0700 (ICT)

ดีเเละสุดยอดมากเลยค่ะ

วทันยา
IP: xxx.93.186.146
เขียนเมื่อ Thu Jan 27 2011 14:46:23 GMT+0700 (ICT)

สนุกมากค่ะและฝึกสมอง

กิ่ง
IP: xxx.93.186.146
เขียนเมื่อ Thu Jan 27 2011 14:47:00 GMT+0700 (ICT)

สุดยอดมาก แจ๋วจริงๆค่ะ

oil
IP: xxx.93.186.146
เขียนเมื่อ Thu Jan 27 2011 14:47:50 GMT+0700 (ICT)

สนุกมาก

L_OVe To Me KAN♥♥♥♥
IP: xxx.93.186.146
เขียนเมื่อ Thu Jan 27 2011 14:49:01 GMT+0700 (ICT)

ง่ายๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆมาก

อย่าทำผิดกันละ

♥♥

◘◘○♥

ฮิฮิ•••

ทำได้เปล่า☺☺☺

กิ่ง
IP: xxx.93.186.146
เขียนเมื่อ Thu Jan 27 2011 14:49:43 GMT+0700 (ICT)

ดีจริงหรอ อ๊ะ อ๊ะ อ๊ะ จริงหรอ

L_OVe To Me การ ♥♥♥
IP: xxx.93.186.146
เขียนเมื่อ Thu Jan 27 2011 14:56:37 GMT+0700 (ICT)

ข้อสอบนี้เป็นเรื่อง จิ๊บๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

อรัญญา
IP: xxx.93.186.146
เขียนเมื่อ Thu Jan 27 2011 14:59:42 GMT+0700 (ICT)

ดีมากเลยค่ะฮิฮิฮิฮิ♥♥♥♥

อรัญญา
IP: xxx.93.186.146
เขียนเมื่อ Thu Jan 27 2011 15:00:37 GMT+0700 (ICT)

ดีมากเลยค่ะฮิฮิฮิฮิ♥♥♥♥

วทันยา
IP: xxx.93.186.146
เขียนเมื่อ Thu Jan 27 2011 15:01:06 GMT+0700 (ICT)

ดีมาก♥♣♣♣♥♥♥♣♣♣....................55555555

ฝึกสมอง.............♠♠♠♠♠♣♣

อรัญญา
IP: xxx.93.186.146
เขียนเมื่อ Thu Jan 27 2011 15:02:06 GMT+0700 (ICT)

ดีมากเลยค่ะฮิฮิฮิฮิ♥♥♥♥

อรัญญา
IP: xxx.93.186.146
เขียนเมื่อ Thu Jan 27 2011 15:02:33 GMT+0700 (ICT)

ดีมากเลยค่ะฮิฮิฮิฮิ♥♥♥♥

สา
IP: xxx.93.186.146
เขียนเมื่อ Thu Jan 27 2011 15:09:03 GMT+0700 (ICT)

♥ทำไมง่ายๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆค่ะ♣♥

กิ่ง
IP: xxx.93.186.146
เขียนเมื่อ Thu Jan 27 2011 15:09:52 GMT+0700 (ICT)

♥◘♥◘♥◘สุดยอด อ๊ะ อ๊ะ จริงเหรอ♥◘♥◘♥

love คน ชื่อ ◘◘◘◘p♥♥♥♥♥♥

♥♥♥♥♥♥
IP: xxx.93.186.146
เขียนเมื่อ Thu Jan 27 2011 15:14:18 GMT+0700 (ICT)

โง่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

กิ่ง
IP: xxx.93.186.146
เขียนเมื่อ Thu Jan 27 2011 15:15:38 GMT+0700 (ICT)

○◘○◘ดีมากๆ ดีจนขำกลิ้งเลย◘○◘○ฮิ ฮิ ไม่ต้องเสียใจหรอก ฮิ ฮิ ○◘○◘○

hgjkh
IP: xxx.93.186.146
เขียนเมื่อ Thu Jan 27 2011 15:17:20 GMT+0700 (ICT)

ข้อสอบง่ายๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆมาก

มีนา
IP: xxx.87.173.105
เขียนเมื่อ Thu Jan 27 2011 19:55:33 GMT+0700 (ICT)

ข้อสอบยากมากค่ะแต่จะพยายามทำให้ได้ค่ะ

กิ่ง
IP: xxx.93.186.146
เขียนเมื่อ Fri Jan 28 2011 13:41:09 GMT+0700 (ICT)

♥◘♥◘เยี่ยม มากๆเลย◘♥◘♥

วทันยา
IP: xxx.93.186.146
เขียนเมื่อ Fri Jan 28 2011 14:03:47 GMT+0700 (ICT)

เยื่ยมมากๆๆๆๆๆ♥♥♥55555

ดีมาก♣♣♣

สุดมาก☻☻☻

วทันยา
IP: xxx.93.186.146
เขียนเมื่อ Fri Jan 28 2011 14:04:07 GMT+0700 (ICT)

เยื่ยมมากๆๆๆๆๆ♥♥♥55555

ดีมาก♣♣♣

สุดมาก☻☻☻

วทันยา
IP: xxx.93.186.146
เขียนเมื่อ Fri Jan 28 2011 14:04:29 GMT+0700 (ICT)

เยื่ยมมากๆๆๆๆๆ♥♥♥55555

ดีมาก♣♣♣

สุดมาก☻☻☻

วทันยา
IP: xxx.93.186.146
เขียนเมื่อ Fri Jan 28 2011 14:04:50 GMT+0700 (ICT)

เยื่ยมมากๆๆๆๆๆ♥♥♥55555

ดีมาก♣♣♣

สุดมาก☻☻☻

กิ่ง
IP: xxx.93.186.146
เขียนเมื่อ Fri Jan 28 2011 14:07:27 GMT+0700 (ICT)

○◘○◘○ดี น่าชื่นชม......ทำแล้วมีสาระ......น่าเวทนาเสียจริง○◘○◘○

วิว
IP: xxx.89.115.180
เขียนเมื่อ Sat Jan 29 2011 08:41:48 GMT+0700 (ICT)

หน้าจะเอาอันนี้เป็นแบบทดสอบไปเลยมีเฉลยพร้อมคงดีกว่า

พรชัย
เขียนเมื่อ Sat Jan 29 2011 08:46:29 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณครับ เป็นบุญสำหรับเด็กไทยที่ได้ครูเนตรทรายผู้ใจดีแบ่งปันครับ

ออม
IP: xxx.204.119.215
เขียนเมื่อ Mon Feb 07 2011 18:16:32 GMT+0700 (ICT)
  1.  
    1. เยี่ยมคะเพราะขณะที่หนูเอามาสอบป.3ยังได้เลยคะ
    2. 
อุ้ม
IP: xxx.204.119.215
เขียนเมื่อ Mon Feb 07 2011 18:20:32 GMT+0700 (ICT)

 ขอบคุณค่ะที่มีอันนี้  ทำให้หนูสอบเข้าโรงเรียนได้

รัตนา แท่นนิล
IP: xxx.93.154.13
เขียนเมื่อ Fri Feb 11 2011 12:23:31 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากที่มีแบบทดสอบที่ดีดี

jarupa
IP: xxx.173.237.37
เขียนเมื่อ Fri Feb 11 2011 14:39:04 GMT+0700 (ICT)

โคย

 

jarupa
IP: xxx.173.237.37
เขียนเมื่อ Fri Feb 11 2011 14:41:46 GMT+0700 (ICT)

โคย

 

...
IP: xxx.25.250.49
เขียนเมื่อ Mon Feb 21 2011 08:13:00 GMT+0700 (ICT)

no

เมย์
IP: xxx.93.197.176
เขียนเมื่อ Mon Feb 21 2011 15:14:43 GMT+0700 (ICT)

ดีจริงๆๆๆ

เตย
IP: xxx.53.159.165
เขียนเมื่อ Mon Feb 21 2011 18:34:12 GMT+0700 (ICT)

  น่าสนใจ  ดีจริงๆ ขอขอบคุณมาก ที่จัดทำแบบทดสอบนี้

ด.ช.เมธาวัฒน์ รัตนมุสิทธิ์
IP: xxx.31.121.88
เขียนเมื่อ Mon Feb 21 2011 21:30:52 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณครับ แม่บอก แม่ไก่ ขอบคุณครับ

gdkk
IP: xxx.120.116.121
เขียนเมื่อ Tue Feb 22 2011 09:15:45 GMT+0700 (ICT)

ดีมากครับ

IP: xxx.93.181.171
เขียนเมื่อ Tue Feb 22 2011 10:45:21 GMT+0700 (ICT)

froy iove  you

Pas
IP: xxx.172.220.105
เขียนเมื่อ Tue Feb 22 2011 10:51:41 GMT+0700 (ICT)

ดีโครต มาก ครับ

fang
IP: xxx.172.12.9
เขียนเมื่อ Tue Feb 22 2011 18:33:59 GMT+0700 (ICT)

เฉลยอยู่ตรงไหน

ลูกหว้า
IP: xxx.172.201.116
เขียนเมื่อ Wed Feb 23 2011 10:31:03 GMT+0700 (ICT)

ขอสอบง่ายมากค่ะ

สาธยา
IP: xxx.26.55.99
เขียนเมื่อ Thu Feb 24 2011 13:49:46 GMT+0700 (ICT)

ยารักปลา

khow-fang
IP: xxx.31.126.66
เขียนเมื่อ Thu Feb 24 2011 20:49:44 GMT+0700 (ICT)

ดีมาก ค่ะ

Focus
IP: xxx.206.242.185
เขียนเมื่อ Fri Feb 25 2011 18:13:35 GMT+0700 (ICT)

vpkdwf

สุดหล่อ
IP: xxx.93.154.51
เขียนเมื่อ Mon Feb 28 2011 14:26:49 GMT+0700 (ICT)

ม่อนรักเข็ม

lab
IP: xxx.93.154.51
เขียนเมื่อ Mon Feb 28 2011 14:29:59 GMT+0700 (ICT)

ยากโคตรๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ม่อนสุดหล่อ
IP: xxx.93.154.51
เขียนเมื่อ Mon Feb 28 2011 14:30:14 GMT+0700 (ICT)

monlovekem

IP: xxx.93.181.62
เขียนเมื่อ Tue Mar 01 2011 09:14:04 GMT+0700 (ICT)

ดี

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า