ภาษาอินเดีย

 ภาษาอินเดีย 

 

       อินเดียเป็นประเทศที่น่าสนใจ มีหลายสิ่งหลายอย่างน่าศึกษา วันนี้ขอนำเสนอเรื่องภาษาอินเดีย

 ภาษาที่สำคัญในอินเดียแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

          1. กลุ่มภาษาอินโด-อารยัน (Indo- Aryan) เป็นกลุ่มภาษาที่มีจำนวนผู้พูดมากที่สุด คือทั่วทั้งภาคเหนือและภาคกลางของอนุทวีปอินเดียลงไปจนถึงที่ราบสูงเดดคาน นอกจากนี้ ยังใช้พูดในบริเวณฝั่งตะวันตกเลยไปถึงเมืองกัว ภาษาอินโดอารยัน แบ่งออกได้เป็น 3 สมัย ตามพัฒนาการในประวัติศาสตร์คือ

         ก.ภาษาสมัยเก่า ได้แก่ ภาษาพระเวทซึ่งใช้เขียนคัมภีร์พระเวท เมื่อประมาณ 2,000 - 1,000 ปีก่อนคริสต์กาล ได้มีผู้เรวบรวมหลักเกณฑ์ต่างๆของภาษาที่มีอยู่ในคัมภีร์พระเวทให้เป็นหมวดหมู่ พร้อมทั้งไวยากรณ์ เรียกว่า ภาษาสันสกฤต

              ข.ภาษาสมัยกลาง ได้แก่ ภาษาปากฤต คือ ภาษาของชาวบ้าน หรือภาษาถิ่นของชาวอารยันเผ่าต่างๆ ในพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงใช้ภาษาบาลี ซึ่งเป็นหนึ่งในภาษาปรากฤตหรือภาษาถิ่นเหล่านี้เพื่อเผยแพร่คำสั่งสอน ต่อมาเมื่อมีการรวบรวมคำสั่งสอนของพระพระพุทธเจ้าเป็นลายลักษณ์อักษร ภาษาบาลีจึงกลายเป็นภาษาศักดิ์สิทธิ์ เช่นเดียวกับภาษาสันสกฤต

            ค.ภาษาสมัยใหม่ ได้แก่ภาษาต่างๆในปัจจุบัน เป็นต้นว่า ภาษาฮินดี กัศมีร์ สินธี ปัญจาบี กุจราตี มาราตี โอริยา และเบงกาลี ภาษาเหล่านี้เข้าใจว่าสืบมาจากภาษาปรากฤต ซึ่งนานเข้าก็มีการเพี้ยนหรือเปลี่ยนปลงไป เพราะมีภาษาตระกูลอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอินโด-อารยันเข้ามาผสมผสานปะปนมากน้อยตามกาลเวลาที่ผ่านไป แต่ยังมีเค้าของความใกล้เคียงอยู่มาก ต่อมาเมื่อพวกเตอรก์ได้ชัยชนะทางแถบภาคเหนือของอินเดียในคริสต์ศตวรรษที่ 11 พวกนี้ได้นำภาษาของตนเข้ามาใช้ และต่อมาได้ปะปนกับภาษาของอินเดีย ที่สำคัญคือ การที่พวกเตอร์กยกย่องเทิทูนวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรืองของของเปอร์เซียกำหนดให้ภาษาเปอร์เซียเป็นภาษาสำหรับดนตรี กวีนิพนธ์และในสังคมชั้นสูง ภาษาเปอร์เซียจึงกลายเป็นภาษาที่สำคัญอันดับสองในหมู่ผู้ทรงความรู้ในอินเดีย จนกระทั่งถึงคริสต์ศตวรรษที่ 19 ขณะเดียวกันก็มีการปะปนกันระหว่างภาษาฮินดีเก่ากับภาษาเปอร์เซีย เกิดเป็นภาษาอูรดี(Urdu) ซึ่งใช้กันในภาคเหนือของอินเดีย โดยเฉพาะในหมู่พวกมุสลิม

           ในศริสต์ศตวรรษที่ 19 นักการศึกษาชาวอังกฤษได้นำภาษาอูรดูกับภาษาฮินดีซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกันอยู่แล้วมาทำให้เกิดเป็นภาษใหม่ คือ ภาษาฮินดูสตานี(Hindustani) แต่หลังจากอินเดียได้รับเอกราชภาษาฮินดูสตานีก็หมดความสำคัญลง ภาษาที่สัญอันดับสามในอินเดียภาคเหนือ ได้แก่ ภาษาปัญจาบี(Panjabi) ซึ่งเป็นภาษาของชาวสิกซ์ในรัฐปัญจาบ

           2.กลุ่มภาษาดราวิเดียน(Dravidian) เป็นกลุ่มภาษาที่มีผ4พูดมากเป็นอันดับสองรองจากภาษาอินโดขอารยัน คือประมาณ 1 ใน 4 ของประชาชนอินเดียปัจจุบัน ใช้พูดในบริเวณตอนใต้ของกลุ่มภาษาอินโด-อารยัน โดยเฉพาะด้านตะวันออกของอินเดียภาคเหนือ ภาษาที่สำคัญในกลุ่มดราวิเดียนมีอยู่ 4 ภาษา คือ ภาษาทมิฬ(Tamil) ซึ่งเป็นภาษเก่าแก่และสำคัญที่สุดในบรรดาภาษาดราวิเดียนด้วยกัน ปัจจุบันเป็นภาษาหลักของรัฐทมิฬนาดู(Tamil Nadu) ภาษาที่สำคัญรองลงมาได้แก่ ภาษาเตลุกุ(Telugu) ซึ่งเป็นภาษาของรัฐอันธระประเทศ(Andhra Pradesh)รองลงมาเป็นภาษาคานารีส(Kanarese)ในรัฐไมซอร์(Mysore) และภาษามะละยัม(Malaylam)ในรัฐเคราลา(Kerala) แม้ว่าภาษาทั้งสี่นี้จะได้หยิบยืนคำต่างๆ มาจากภาษสันสกฤต แต่มีโครงสร้างที่แตกต่างไปจากภาษาในกลุ่มอินโด-อารยัน

         3. กลุ่มภาษามุนดา(Munda) ได้แก่ภาษาของชนพื้นเมืองเผ่าต่างๆ ซึงยังคงมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ภาษานี้กระกระจายอยู่ตามท้องถิ่นต่างๆ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเขตท่ใช้ภาษาอินโด-อารยัน ภาษามุนดาจัดอยู่ตามท้องถิ่นต่างๆ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเขตที่ใช้ภาษาอินโด-อารยัน ภาษามุนดาจัดอยู่ในกลุ่มภาษามอญ-เขมร หรือกลุ่มภาษาออสโตร-เอเชียตริค

                อินเดีย มีภาษาพูดหรือภาษาถิ่น1652 ภาษา และมี 33 ภาษาที่มีประชากรพูดเกิน1 ล้านคน กฎมายอินเดียรับรองภาษาที่สำคัญในประเทศ 15 ภาษา ให้เป็นภาษาของรัฐต่างๆ 28 รัฐ(ส่วนการติดต่อกับรัฐบาลกลางยังคงใช้ภาษาอังกฤษและภาษา ฮินดี) ภาษาฮินดีมีคนพูดมากที่สุดถึง39.85 %(337.27 ล้านคน)ของประชากรทั่วประเทศ มีการพูดภาษาฮินดีกันมากในรัฐอุตตรประเทศ รัฐพิหาร และเดลลี ภาษาฮินดีนี้ส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงรูปมาจากภาษาบาลีและสันสกฤต

        ในสมัยโบราณ ราชสำนักอินเดีย ใช้ภาษาสันสกฤต เป็นภาษาราชการ 

         ในสมัยราชวงศ์เตอร์กปกครองอินเดียใช้ ภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษาราชการ

      ต่อมาในสมัยราชวงศ์มูฆฆัลอันเป็นอิสลาม ใช้ภาษาอูรดู(คือภาษเปอร์เซียผสมภาษาฮินดี)เป็นภาษาราชการ

         ในสมัยอังกฤษปกครองอินเดีย ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการนี้ ทำให้ชนเผ่าต่างๆในอินเดียสามารถติดต่อกันได้สะดวกมากขึ้น ในปัจจุบันรัฐบาลใช้ภาษาฮินดี เป็นภาษาราชการ เพราะประชากรส่วนใหญ่ของประเทศพูดภาษาฮินดี แต่ภาษาอังกฤษก็ยังใช้ภาษาราชการอยู่เช่นกัน เพราะพวกทมิฬตอนใต้ไม่ยอมใช้ภาษาฮินดี เนื่องจากพวกเขาใช้ภาษาทมิฬอยู่เป็นประจำ และใช้ภาษาอังกฤษมากกว่า

ตารางแสดงจำนวนประชากรและภาษาที่ใช้พูดในประเทศอินเดีย(ข้อมูลปี 1991) 

ภาษา            จำนวนประชากร(ล้าน)       เปอร์เซ็นต์

ฮินดี(Hindi)       337272114             39.85

เนปาลี(Nepali)      2076645            0.25

เบงกาลี(Bengali) 6959738             8.22

อัสสัมมีส(Assamese) 13079696    1.55

อูรดู (Urdu)           43406932            5.13

ปัญจาบี (Punjabi)   23378744       2.76

เตลุกู(Telugu)       66017615        7.80

แคชมีรี (Kashmiri)(1881) 3176975  0.46

ทมิฬ(Tamil)         53006368         6.26

โกนกานี(Konkani) 1760607          0.21

มาราธี (Marathi)   62481681        7.38

กุจราตี(Gujarati)  40673814         4.81

คานารีส(Kanarese) 32753676       3.87

มะละยาลัม(Malayalam) 30377176   3.59

โอริยา(Oriya)          2806131          3.32

สินธี(Sindhi)          2122848          0.25

มานิปูรี(Manipuri)  1270216          0.15

สันสกฤต(Sanskrit)   49736        0.01

ภาษาฮินดีและตัวเลขที่ควรที่ควรจดจำ

 อาป ไกแส แฮ ? คุณสบายดีหรือ ?

 แมํ ฐีก ฮู- สบายดี

อัจฉา แฮ สบายดี

 ธันยะวาท ขอบคุณ

 กิตนา ไปแส แฮ? ราคาเท่าไร ?

 จะโล, ไปแส นะฮี ไป, ไม่มีเงิน

 นะฮี จิฮิเย ไม่เอา,ไม่ต้องการ

 คะรัม ปานี น้ำร้อน

 ฐัณฑา ปานี น้ำเย็น

  คะรัม จาย น้ำชาร้อนๆ

 เยห กยา แฮ ? นี้คืออะไร? 

 เอก ออร ขอเพิ่มอีกอันหนึ่ง  

จำนวนเลข

  ศูนย 0                เอก 1

  โด 2                   ตีน 3

  จาร 4                 ปา-จ 5

  ฉห 6                  สาต 7

  อาฐ 8                นอ 9 

  ดัส 10             คยารห 11

  บารห 12             เตระห 13

  เจาดะห 14          ปันดระห 15

  โสละห 16           สัตระห 17

  อะฐาระห 18         อุนนีส 19 

  บีส 20               อิกกีส 21

  บาอีส 22         เตอีส 23

  เจาบีส 24         ปัจจีส 25

ฉับบีส 26          สัตตาอีส 27

  อัฏฐาอีส 28         อุนตีส 29

  ตีส 30           จาลีส 40 

ปะจาส 50      สาฐ 60

  สัตตัร 70      อัสสี 80 

  นับเบ 90      สอ 100

ฮะซาร 1000   ลาข 100,000

อ่านภาษาฮินดีเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): ภาษาฮินดี ภาษาอินเดีย 
 หมายเลขบันทึก: 236493
 เขียน:  
 ดอกไม้:  ความเห็น: 142  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
ตันติราพันธ์
เขียนเมื่อ Wed Jan 21 2009 20:24:22 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

ขอบคุณบันทึกเรื่องของอินเดียค่ะ

เคยไปเป็นอาสาสมัครที่วัดไทยกุสิรานา

ในส่วนของคลินิกรักษาคนไข้

ไปช่วยหมอค่ะ

ยังคิดถึงอินเดียอยู่เลยค่ะ

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Thu Jan 22 2009 12:37:58 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ ตันติราพันธ์

ถ้าคิดถึงอินเดียก็อย่าลืมไปอีกน่ะครับ

ผมก็ไปกุสินาราบ่อย ไม่ทราบว่าจะเคยกันหรือเปล่าน่ะ

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Tue Jan 27 2009 11:12:18 GMT+0700 (ICT)

ตันติราพันธ์
เขียนเมื่อ Tue Jan 27 2009 21:57:56 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

แวะมารับอั่งเปาใจค่ะ

ขอให้มีความสุขในเทสกาลตรุษจีนนะคะ

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Thu Jan 29 2009 08:55:00 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณ ตันติราพันธ์ ที่มาอวยพรให้ครับ

ศิกคาลา
IP: xxx.157.162.147
เขียนเมื่อ Sun Feb 01 2009 20:45:03 GMT+0700 (ICT)

อยากเรียนภาษาอินเดียค่ะแต่มะรู้ว่า จะต้องเรียนที่ไหนค่ะ

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Tue Feb 03 2009 12:22:58 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ ศิกคาลา อยากเรียนภาษาอินเดียเรียนได้ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรครับ

ซาเนีย
IP: xxx.26.36.110
เขียนเมื่อ Sun Mar 01 2009 18:18:38 GMT+0700 (ICT)

อยากรู้เยอะกว่านี้อ่ะค่ะ...

เป็นลูกครึ่งอินเดีย..

แต่ยังพูดมั่ยได้เลยอ่ะ..ทำงัยดี

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Mon Mar 02 2009 09:13:52 GMT+0700 (ICT)

อินเดียมีหลายภาษาครับ แต่ภาษาที่อินเดียถือเป็นภาษาราชการคือภาษาฮินดี ถ้าสนใจภาษาฮินดี ติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ผศ.ดร. บำรุง คำเอก เปิดสอนสนทนา

(แต่ไม่แน่ใจว่าขณะนี้ยังเปิดสอนหรือเปล่า) ลองสอบถามได้น่ะครับ ที่ภาควิชาโบราณคดี

 

หรือศึกษาเบื้องต้นได้ที่นี่ครับ Learn Hindi before going to India.

บำรุง คำเอก
IP: xxx.9.102.100
เขียนเมื่อ Sat Mar 14 2009 23:01:36 GMT+0700 (ICT)

ยังเปิดสอนอยู่ครับ จะเปิดสอนให้บุคคลภายนอกเรียนในเดือน มิ.ย. 52 นี้ ชั้นพื้นฐาน เรียนวันอังคาร พุธ และพฤหัส เวลา 17.30-19.30 (40 ชั่วโมง) สนใจติดต่อ

02-2226818 หรือ 02-6236115 ต่อ 1153 ดร.ชัยณรงค์,อ.บำรุง,อ.ศิริสาร

ขอบคุณครับ

บำรุง

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Sun Mar 15 2009 11:22:31 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณดร. บำรุง คำเอก เป็นอย่างมาก

ที่แนะนำสถานที่เรียนให้ผู้สนใจครับ

อ.สบายดีน่ะครับ

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Tue Apr 21 2009 10:32:38 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ

สนใจฟังเพลงฮินดี ฟังได้ที่นี่ครับ radido hindi

 

เก่ง ดองโย
IP: xxx.142.204.1
เขียนเมื่อ Sun May 24 2009 13:06:57 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากคับ ผมจะเอาไปใช้ประโยชน์

ต่อไปคับ ขอให้มีมาอีกเรื่อยๆๆเลยคับ

ขอบคุณคับ

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Sun May 24 2009 15:08:48 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ เก่ง ดองโย

ดีใจที่ได้ประโยชน์จากบล็อคนี้

ถือเป็นกำลังที่ดีในการเขียนบล็อคครับ

ขอบคุณมาก

แองเจลีน่า
IP: xxx.10.194.145
เขียนเมื่อ Thu Jun 04 2009 20:33:29 GMT+0700 (ICT)

อยากเรียนถามอาจารย์ดร.ฤทธิชัย แกมนาคว่าอยากหาที่เรียนภาษามอญในกรุงเทพฯหรือปริมณฑลรอบ ๆ กรุงเทพฯ จะเรียนได้ที่ไหน

และอยากขอพบพูดคุยปรึกษาเรื่องภาษา วัฒนธรรมมอญและภาษา วัฒนธรรมอินเดียด้วย จะติดต่อเข้าพบอาจารย์ได้ที่ไหน เมื่อไหร่

ขอขอบพระคุณอาจารย์ฤิทธิชัยล่วงหน้า

แองเจลีน่า
IP: xxx.10.194.145
เขียนเมื่อ Thu Jun 04 2009 20:37:01 GMT+0700 (ICT)

อยากเรียนถามอาจารย์ดร.ฤทธิชัยว่า อยากเรียนภาษามอญในกรุงเทพฯหรือปริมณฑล จะเรียนได้ที่ไหนบ้าง และอยากรบกวนเข้าพบอาจารย์เพื่อขอคำแนะนำในเรื่องของภาษาวัฒนธรรมอินเดียและภาษา วัฒนธรรมมอญ จะเข้าพบท่านได้ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ขอขอบพระคุณอาจารย์ล่วงหน้าเป็นอย่างสูง

แองเจลีน่า

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Fri Jun 05 2009 10:10:44 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ. แองเจลีน่า

ขอชื่นชมที่มีความสนใจภาษามอญ ซึ่งเป็นภาษาที่หาผู้รู้ได้ยาก เสียดายท่านผู้รู้และมีความท่านหนึ่งเสียชีวิตไปแล้ว

แต่ยังมีอาจารย์อีกท่านหนึ่ง สอนที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ลองสอบถามท่านดูนะครับ

02-2226818 หรือ 02-6236115 ต่อ 1153 ผศ.ดร..บำรุง คำเอก

ท่านอาจจะให้ข้อมูลได้ครับ

ขอบคุณครับ

Boo
เขียนเมื่อ Fri Jun 05 2009 10:25:31 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะท่านอ.

สบายดีนะคะ ปูว่าภาษาอินเดีย เป็นภาษาที่ยากจังค่ะ

แต่ยังไง ก็ยังอินเดีย ก็ยังเป็น เส้นทางสายฝัน อยู่ค่ะ :)

ท่านอ. รักษาสุขภาพนะคะ ระลึกถึงเสมอ แม้ห่างหาย ค่ะ

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Fri Jun 05 2009 10:39:06 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ ปู

ขอขอบคุณที่ ยังระลึกถึงอยู่

ต้องขอภัยด้วยที่ห่างหายไปนาน เพราะช่วงนี้งานเยอะมาก เลยไม่ได้เข้ามาเขียนและอ่านบล็อคหลายวันแล้ว

เดินทางไปประชุมหลายที่ มีเรื่องที่จะเขียนหลายเรื่องแต่ขอทำภารกิจการงานให้เสร็จสิ้นก่อนครับ

แองเจลีน่า
IP: xxx.10.194.145
เขียนเมื่อ Fri Jun 05 2009 16:32:55 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะอาจารย์ฤทธิชัย

ขอบพระคุณอาจารย์ดร.ฤทธิชัยมากค่ะสำหรับคำตอบ ได้โทรศัพท์สอบถามไปยังเบอร์ที่อาจารย์ให้มา แต่ท่านผู้รับโทรศัพท์บอกว่าปีนี้ทางคณะไม่ได้เปิดสอนภาษามอญ เพราะมีคนเรียนน้อย ตอนนี้จึงเสาะหาที่เรียนอีกต่อไปเรื่อย ๆ ค่ะ และได้โทรศัพท์ไปถามอาจารย์พระมหาช่วง อู่เจริญ (พระครูโชติธรรมสุนทร) ที่วัดอาวุธวิกสิตาราม บางพลัด ท่านก็ตกลงค่ะ แต่เข้าทางพระไม่ค่อยเก่งแถมยังเป็นผู้หญิงอีกด้วยค่ะ แต่ท่านก็เต็มใจสอนให้ และถ้ามีท่านอื่นสอนให้อีกก็จะไปเรียนอีกค่ะ ตอนนี้กำลังจัดระบบเวลาอยู่ คาดว่าประมาณกลางเดือนหน้าถึงจะไปเรียนได้

แต่อย่างไรก็ตาม ยังอยากขอเข้าพบอาจารย์ดร.ฤทธิชัยในเรื่องของภาษาอินเดียด้วย เพราะจะสรุปเรื่องภาษามอญที่มีความเกี่ยวข้องกับภาษาอินเดียรึไม่ ไม่ทราบว่าจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน เนื่องจากอยากสนทนาและขอคำแนะนำจากอาจารย์ค่ะ

ด้วยความขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง

แองเจลีน่า

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Sat Jun 06 2009 09:29:09 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ แองเจลีน่า

ขอชื่นชมในความอุตสาหะ และแสวงหาความรู้ของคุณเป็นอย่างยิ่ง ไม่ทราบว่าได้คุยกับดร.บำรุงโดยตรงหรือไม่ ผมไม่มีอีเมล์ของท่าน

ผมรู้สึกดีใจที่มีคนอยากรู้ภาษามอญ ไม่ทราบคุณแองเจลีน่า เป็นคนเชื้อสายมอญหรือเปล่า จึงสนใจที่จะเรียน

มีอีกแห่งที่มีผู้ที่มีความรู้เกี่ยวภาษามอญ ลองสอบถามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ ดร.จำลอง สารพัดนึก น่าจะให้คำตอบได้ครับ

ส่วนตัวผมเอง ตอนนี้ทำงานอยู่ที่เชียงรายครับ กลับมาอยู่เมืองไทย ภาษาอินเดียไม่ค่อยได้ศึกษาเท่าไร

ผู้ที่เก่งภาษาอินเดีย คือ ดร.จำลอง ดร.บำรุง ลองติดต่อสอบถามหรือเข้าพบท่านได้ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ครับ

manowwan
IP: xxx.47.44.78
เขียนเมื่อ Sat Jun 06 2009 20:59:36 GMT+0700 (ICT)
  • สวสัดีค่ะ อาจารย์ ฤทธิชัย...
  • ไม่ได้เข้ามาทักทายซะเมิน(นาน)
  • สบายดีนะคะ
  • อาจารย์ ต้องบูชาพระพิฆเณศแน่ๆเลย..ใช่ไหมคะ..
  • มะนาวหวานก็บูชาอยู่ค่ะ...
  • ชอบเสียงสวดขอพระพระพิฆเณศเป็นภาษาธิเบต และอินเดียมากค่ะ ไพเราะ และรู้สึกเป็นสุขใจ บอกไม่ถูกว่าทำไม????
  • ไปเดินถนนคนเดินบ้างไหมคะอาจารย์...อิอิ..สงสัยคงเดินชนกันมั่งแหล่ะน๊อ...555+
  • โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา
RITTICHAI
เขียนเมื่อ Sun Jun 07 2009 10:40:04 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ  manowwan

ขอบคุณที่เข้ามาทัก หายไปนานเลยนะครับ

ไม่ทราบว่ารู้ได้อย่างไรว่าผมบูชาพระพิฆเณศครับ

มะนาวบูชามานานยังครับ

มีหลายอย่างที่ผมได้สัมผัส แต่ไม่สามรถเล่าให้ใครฟังได้ ครับ

เพราะเป็นความลับสวรรค์ครับ

มะนาวหวานไปเดินบ่อยไหม ผมเคยขายต้นไม้ แถวหน้าสวนตุงครับ แต่ตอนนี้ไม่ได้ขายแล้ว เพราะรวยแล้วครับ

ไม่ทราบว่ามะนาวหวานอยู่แถวไหน เดินชนกันบ้างหรือเปล่า

ถ้าว่างๆก็มาพบกันได้นะครับ

ผมก็ฟังอยู่เสมอครับบทสวดพระพิฆเณศเป็นภาษาธิเบต และอินเดียมาก

 

 

แองเจลีน่า
IP: xxx.10.194.145
เขียนเมื่อ Sun Jun 07 2009 16:52:32 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะอาจารย์ฤทธิชัย

ขอขอบพระคุณอาจารย์มาก ๆ ค่ะสำหรับคำตอบที่ประทับใจทุกครั้งเลย แองเจิลจะพยายามสืบค้นและติดต่ออาจารย์ทั้งสองท่านให้ได้ค่ะ และหากได้คำตอบหรือความคืบหน้าอย่างไรแล้ว จะเรียนให้อาจารย์ทราบค่ะ

ขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งสำหรับคำชมที่ว่าสืบเสาะ แสวงหาความรู้ ซึ่งหมายถึงการให้กำลังใจกันอย่างใหญ่หลวง คือก็เป็นคนที่ชอบค้นคว้า และนำสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ หรือยังไม่เป็นทีื่่เปิดเผยมาเขียนให้ผู้ที่ไม่รู้เช่นกัน จึงต้องสอบถามท่านผู้รู้ทุกท่านรวมถึงต้องเรียนขอความรู้จากอาจารย์ด้วยค่ะ และคิดว่าจะต้องขึ้นไปพบอาจารย์ที่เชียงรายแน่นอน แต่...อาจารย์ต้องบอกด้วยซิค่ะว่าจะไปพบอาจารย์ได้ที่สถาบันการศึกษาใด ใช่ที่แม่ฟ้าหลวงหรือเปล่าคะ

อาจารย์ค่ะ คุณยาย คุณแม่ และทางญาติฝ่ายคุณแม่เป็นคนมอญค่ะ คุณแม่เล่าให้ฟังว่า เวลาคุณยายเจอพี่ ๆ น้อง ๆ ท่านก็จะพูดแต่ภาษามอญ แต่เวลาพูดกับคุณแม่จะพูดแต่ภาษาไทยเท่านั้น คุณแม่ได้ยินผู้ใหญ่พูดกันบ่อย ๆ ก็เข้าใจบางคำ แต่ตอนนี้คุณแม่อายุ ๘๐ กว่าแล้วท่านจึงลืมไปแล้วค่ะ แองเจิลจึงต้องใฝ่คว้าหาความรู้ทางสายนี้ และกอปรกับเป็นงานที่ต้องเขียน จึงอยากให้ผลงานออกมาอย่างถูกต้องเป็นจริงทุกประการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับการต้อนรับจากอาจารย์ และอาจารย์อีกสองท่านค่ะ

ด้วยความเคารพและความขอบพระคุณอย่างสูง

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Mon Jun 08 2009 10:20:06 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ แองเจลีน่า

การศึกษานั้นเรียนรู้ได้ไม่รู้จบครับ ถ้ามีโอกาสได้พบดร.จำลอง และดร.บำรุง จะได้รับความรู้เกี่ยวกับภาษาเป็นอย่างดี เพราะอาจารย์ทั้งสองมีความรู้แตกฉานทั้งภาษามอญและภาษาฮินดี

ส่วนผมเองไม่ใช่ผู้เชียวชาญภาษาอินเดีย(ฮินดี)เพียงแค่สนใจศึกษาด้วยตนเอง เล็กๆน้อย

       อาจารย์อีกท่านหนึ่งที่มีความรู้เชียวชาญภาษาฮินดี คือพระมหานพดล ปุญฺญสุวฑฺฒโก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฝ่ายการศึกษา วัดมหาพฤฒาราม.

ลองติดต่อสอบถามได้น่ะครับ

ผมสอนสอนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนวัดพระแก้ว

นันทรัตน์
IP: xxx.24.34.46
เขียนเมื่อ Wed Jun 10 2009 15:23:11 GMT+0700 (ICT)

ดิฉันอยากเรียนภาษาฮินดีค่ะ

ไม่ทราบว่าต่อทำอย่างไรบ้างค่ะ

แล้วที่ไหนมีสอนบ้างค่ะ

ดา
IP: xxx.27.221.24
เขียนเมื่อ Wed Jun 10 2009 20:34:31 GMT+0700 (ICT)

อยากทราบภาษาอินเดีย เอามาตั้งชื่อร้านขายผลิตภัณฑ์ความงามและของอุปโภค พอจะมีไอเดียไหมคะ

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Fri Jun 12 2009 09:14:28 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ นันทรัตน์

ไมทราบว่าอยู่ที่ไหน ถ้าอยู่กรุงเทพ ติดต่อที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ครับ

มหาวิทยาลัย จะเปิดสอนให้บุคคลภายนอกเรียนในเดือน มิ.ย. 52 นี้ ชั้นพื้นฐาน เรียนวันอังคาร พุธ และพฤหัส เวลา 17.30-19.30 (40 ชั่วโมง) สนใจติดต่อ

02-2226818 หรือ 02-6236115 ต่อ 1153 ดร.ชัยณรงค์,อ.บำรุง,อ.ศิริสาร

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Fri Jun 12 2009 09:50:50 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ ดา

ขอบคุณที่สนใจภาษา อินเดียน่ะครับ ก่อนต้องเข้าใจภาษาอินเดียมีหลายภาษามาก มีตัวอักษรถึง๑๕ ประเภท ในบล็อคนี้ผมหมายถึงภาษาฮินดีครับ ไม่ทราบต้องการตั้งชื่อร้านเครื่องอางค์แบบอินเดียใช่หรือเปล่าครับ ตั้งแบบชื่อเมือง ชื่อบุคคล หรือแบบไหน จะได้ลองเสนอชื่อให้ เช่น

 ทัชมาฮาล เป็นชื่อสถานที่ท่องเที่ยงโด่งดังมาก

มุมตัช เป็นราชินีผู้เลอโฉม ผู้ที่ทำให้เกิดทัชมาฮาล

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Thu Jun 18 2009 16:03:18 GMT+0700 (ICT)

สนทนาภาษาฮินดี คลิกที่นี่ 

ซาฟีนะ
IP: xxx.113.114.108
เขียนเมื่อ Fri Jun 26 2009 13:22:08 GMT+0700 (ICT)

อยากเรียนภาษาอินเดียค่ะ

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Sun Jun 28 2009 12:40:06 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ ซาฟีนะ

ลองฝึกฟัง ศึกษาได้ที่เว็บไซค์นี้ครับ

thunya
IP: xxx.10.90.67
เขียนเมื่อ Sun Jul 05 2009 16:54:16 GMT+0700 (ICT)

ไม่ทราบว่า....คุณฤทธิชัยรับสอนภาษาฮินดีที่ไหนค่ะ

และช่วยกรุณาบอกถึงการเรียนของภาษาฮินดีด้วยค่ะ เพราะดิฉันมีเพื่อนเป็นชาวอินเดีย

โดยเค้ามีแผนว่า...จะมาเที่ยวเมืองไทยประมาณปลายปีนี้...อยากจะให้เค้าแปลกประหลาดใจว่า....เราก้อสามารถพูดภาษาเค้าได้ง่ะค่ะ

ธัญญ่า

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Fri Jul 10 2009 12:52:19 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ ธัญญ่า

ขออภัยผมไม่ได้รับสอนภาษาฮินดีครับ

ถ้าสนใจ ติดต่อสอบถามที่ ดร.บำรุง คำเอกได้น่ะครับ

จะเปิดสอนให้บุคคลภายนอกเรียนในเดือน มิ.ย. 52 นี้ ชั้นพื้นฐาน เรียนวันอังคาร พุธ และพฤหัส เวลา 17.30-19.30 (40 ชั่วโมง) สนใจติดต่อ

02-2226818 หรือ 02-6236115 ต่อ 1153 ดร.ชัยณรงค์,อ.บำรุง,อ.ศิริสาร

พิรุณ หนสมสุข
IP: xxx.123.196.98
เขียนเมื่อ Fri Jul 31 2009 18:53:29 GMT+0700 (ICT)

อยากจะรู้ว่าที่ไหนเขาหนังสือเรียนภาษาอินดีค่ะ

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Sat Aug 01 2009 08:55:21 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ พิรุณ หนสมสุข

  ลองติดต่อที่มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือลองฟังที่เว็ปไซค์นี้ได้ครับ ลองฟังภาษาฮินดี

เเด
IP: xxx.173.232.34
เขียนเมื่อ Mon Aug 24 2009 16:59:21 GMT+0700 (ICT)

ทำเป็นภาษาอินเดียด้วยแหละ

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Tue Aug 25 2009 08:48:18 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ เต

หมายความว่าอย่างไร ครับ ทำเป็นภาษาอินเดียน่ะ คำพูดใช่ไหมครับ ที่เขียนใช่หรือเปล่า พอดี front ใช้กับwindow นี้ไม่ได้ครับ ต้องใช้เวอร์ชั่นเก่าเท่านั้น

พลอย
IP: xxx.24.38.120
เขียนเมื่อ Tue Aug 25 2009 15:24:06 GMT+0700 (ICT)

อยากจะทราบว่า จะเริ่มเรียนจากตรงไหนดีก่อนค่ะไม่รู้เกี่ยวกับภาษาเลย อยากเรียนรู้ภาษาเป็นจิงๆค่ะ พอจะมีเรียนในเว็บแบบฟรีไหมค่ะ ไม่มีเวลาไปเรียนที่อื่น+ทรัพย์น้อยด้วยค่ะ ถ้าทราบรบกวนช่วยบอกทีนะคะขอบคุนค่ะ

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Tue Aug 25 2009 16:03:17 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับพลอย

ปัจจุบันภาษาฮินดี กำลังเป็นที่นิยมของคนไทย ไม่ทราบพลอย เรียนหรือทำงานอะไร ทำไมจึงสนใจเรียนภาษาฮินดี

 ถ้าสนใจเรียนภาษาฮินดีฟรี เรียนได้ที่นี่ครับ

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Tue Aug 25 2009 16:06:45 GMT+0700 (ICT)

ตัวอย่างสนทนาภาษาฮินดี

ขอโทษครับ/ค่ะ !                           एक मिनट!

ตอนนี่กี่โมงแล้วครับ/ค่ะ?                  कितने बजे हैं?

ขอบคุณมาก                                बहुत धन्यवाद

หนึ่งนาฬิกา                                 एक बजा है

สองนาฬิกา                                 दो बजे हैं

สามนาฬิกา                                 तीन बजे हैं

สี่นาฬิกา                                    चार बजे हैं

ห้านาฬิกา                                   पाँच बजे हैं

หกนาฬิกา                                  छः बजे हैं

เจ็ดนาฬิกา                                  सात बजे हैं

แปดนาฬิกา                                 आठ बजे हैं

เก้านาฬิกา                                  नौ बजे हैं

สิบนาฬิกา                                  दस बजे हैं

สิบเอ็ดนาฬิกา                              ग्यारह बजे हैं

สิบสองนาฬิกา                              बारह बजे हैं

หนึ่งนาทีมีหกสิบวินาที   एक मिनट के साठ सैकन्ड होते हैं

หนึ่งชั่วโมงมีหกสิบนาที   एक घंटे के साठ मिनट होते हैं

หนึ่งวันมียี่สิบสี่ชั่วโมง         एक दिन के चौबीस घंटे होते हैं

 

พลอย
IP: xxx.24.77.131
เขียนเมื่อ Fri Aug 28 2009 18:17:34 GMT+0700 (ICT)

กำลังเรียนอยู่ค่ะ ชอบในความโดดเด่นของอินเดียในเรื่องต่างๆค่ะ ก็เลยอยากเป็นภาษาของเขาแต่ไม่ค่อยมีเวลา เลยอยากศึกษาเองที่เน็ต ไม่รู้จะทำได้ไหม ดูแล้วซับซ้อนมากเลยค่ะ ขอบคุณสำหรับเว็บนะค่ะ

แอน
IP: xxx.172.21.223
เขียนเมื่อ Sun Aug 30 2009 15:01:02 GMT+0700 (ICT)

อยากทราบวิธีการอ่านพยัญชนะของภาษาสันสกฤต รบกวนช่วยบอกหน่อยค๋ะ และไม่ทราบว่ามีหนังสือไหม แล้วถ้าอยากอ่านคัมภีร์พระเวทของศาสนาพรามหมที่เมืองไทยมีไหมค่ะ

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Mon Aug 31 2009 09:44:02 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ พลอย

ขอแสดงความยินดีที่สนใจวัฒนธรรมและภาษาอินเดีย ซึ่งมีควา มโดดเด่นเป็นอยากมาก การเรียนภาษาฮินดีต้องมีใจรักและใช้ความพยามสูงมากครับ

ถ้ามีโอกาส ลองไปใช้ประสบการณ์จริงที่อินเดียสักครับ

ยินดีที่ได้รู้จักครับ

มีอะไรที่สงสัยสอบถามได้ครับ

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Mon Aug 31 2009 09:47:26 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ แอน

ไม่ทราบว่าแอนเรียนหรือทำงานอะไร และอยู่จังหวัดอะไร ถ้าอยู่ กทม. ก็ไปซื้อหนังสือได้ที่ จุฬาบรรณาคาร ของดร.จำลอง หรือ ดร.บำรุง มีหนังสือเกี่ยวภาษาสันสกฤตขายครับ

ส่วนคัมภีร์นั้นลองสอบถามได้ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรครับ โดยที่ศุนย์ตลิ่งชัน มีคัมภีร์หลายเล่มให้ศึกษาครับ

มีอะไรสอบถามได้ที่kamnak2507@gmail.com ครับ

แอน
IP: xxx.172.54.103
เขียนเมื่อ Mon Aug 31 2009 19:55:09 GMT+0700 (ICT)

ตอนนี้เรียนวิศวโยธาที่เชียงใหม่ แต่สนใจเรื่องเกื่ยวกับศาสนาพราหมฮินดูก็เลยอยากศึกษาเกี่ยวกับคัมภีร์พระเวทและอยากจะอ่านออก ตอนนี้ได้หนังสือมาเล่มหนึ่งเป็นแบบการเรียนภาษาฮินดีเบื้องต้น ไม่ทราบว่าถ้าเข้าใจภาษาฮินดีแล้วจะทำให้เข้าใจภาษา

สันสกฤษง่ายขึ้นไหมค่ะ แล้วถ้าอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่จะหาหนังสือภาษาสันสกฤตและคัมภีร์ได้ที่ไหนค่ะ

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Tue Sep 01 2009 08:31:04 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ แอน

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจว่า ภาษาฮินดีและภาษาสันสกฤต นั้นมีความแตกต่างกัน ในเรื่องหลักทางไวยกรณ์ ที่ประเทศไทยนำมาศึกษาคือใช้อักษรเทวนาคี จึงทำให้มีความเข้าใจผิด ว่าทั้งสองภาษาเหมือนกัน ผมเองเรียนภาษาฮินดี ไม่เข้าใจภาษาสันกฤต ซึ่งมีโครงสร้างทางไวยกรณ์ที่แตกต่างกัน

ถ้าอยู่เชียงใหม่ ลองติดต่อที่มจร. เชียงใหม่ วัดพระสิงห์ น่าจะมีครับ

nattapakun
IP: xxx.47.91.64
เขียนเมื่อ Mon Oct 19 2009 18:07:38 GMT+0700 (ICT)

ผมอยากได้คำเขียนที่เป็นภาษาฮินดูน่ะครับ คือคำว่า ผู้เจริญแล้วซึ่งปัญญา เขียนแบบฮินดู แล้วคำนี้ नारायण อ่านว่า นารายะนะใช่ป่าวครับ คือตอนนี้ผมศึกษา คัมภีร์ ภควัทคีตา อยู่น่ะครับ สนใจมานานแล้วแต่อ่านไม่เป็น ได้แต่โหลดทางเน็ตมาอ่านสระ พยัญชนะเอง เลยงงๆิอ่ะครับ แล้วถ้าอาจารย์มีคำดีแนะนำก็บอกด้วยนะครับผมจะเอามาใส่ไว้ในห้องสวดมนต์น่ะครับ ขอบคุณมากครับ และพอดีผมมีข้อสงสัยพอสมควรจะได้มาขอรบกวนอาจารย์ใหม่ครับ

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Thu Oct 22 2009 11:13:27 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ nattapakun

คัมภีร์ ภควัทคีตา เป็นคัมภีร์ที่เขียนด้วยภาษาสันสกฤต ผมเองก็อ่านได้แต่แปลไม่ได้เพราะคำศัพท์มีคว่มหมายแตกต่างกัน

ส่วนพยัญชนะที่ใช้เขียนเป็นตัวเทวนาครี เหมือน ทำให้หลายคนคิดว่าผู้ที่เรียนภาษาฮินดีแล้จะเข้าใจภาษาภาษาสันสกฤต แต่คนที่เข้าใจภาษาสันสกฤตจะรู้ภาษาฮินดีด้วย เนื่องจากเรียนด้วยกัน แต่คนที่เรียนภาษาฮินดี ส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนภาษาสันสกฤต

ถ้ามีอะไรสงสัยที่ผมพอจะช่วยได้ก็ยินดีครับ

ผู้เจริญแล้วซึ่งปัญญา เขียนเป็นภาษาฮินดีว่า समृद्धि और बौद्धिक. (แต่ผมไม่ค่อยใจเท่าไรครับ)

nattapakun
IP: xxx.128.4.35
เขียนเมื่อ Thu Oct 22 2009 18:26:26 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากครับอาจารย์ .. ผมจะได้เอาไปติดที่ห้องสวดมนต์ ถ้าอาจารย์มีคำดีๆรบกวนช่วยส่งมาอีกนะครับ

ตอนนี้ผมก็กำลังจัดทำหนังสือสวดมนต์ ซึ่งกำลังเรียบเรียงข้อมูลอยู่ รวมถึงบทความเกี่ยวกับศาสนาฮินดู องค์เทพต่างๆ มีวิธีบูชาประวัติ และก็บทสวด อันนี้ทำแจกน่ะครับ อยากให้คนมาสนใจปฏิบัติธรรม และก็คนที่อยากจะบูชาเทพต่างๆได้เข้าใจและทำให้ถูกวิธี

กะว่าเล่มเดียวมีครบ

ขอบคุณอีกและครับและก็รบกวนด้วยครับ

nattapakun
IP: xxx.128.4.35
เขียนเมื่อ Thu Oct 22 2009 18:40:48 GMT+0700 (ICT)

รบกวนอีกครั้งนะครับ....น้องชายผมเค้าอยากได้คำที่เกี่ยวกับความสำเร็จน่ะครับ คือตอนนี้ทำอะไรก็ไม่ค่อยดีเลยอยากมีคำที่เป็นมงคลน่ะครับ อย่างเช่น ธารแห่งความสำเร็จ อะไรประมาณนี้น่ะครับ...

ขอบคุณล่วงหน้าครับ

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Sat Oct 24 2009 08:51:22 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับnattapakun

ก่อนอื่นต้องขออนุโมทนาในกุศลเจตนาที่ได้จัดพิมพืหนังสือสวดมนต์และคำบูชาเทพต่าง นับว่าเป็นการสร้างกุศลที่แท้จริงครับ

การทำอะไรเป็นมงคลนั้น คำใดๆก็ไม่ประเสริฐเท่ากับการสวดมนต์และนั่งสมาธิและกวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรครับ

nattapakun
IP: xxx.123.174.240
เขียนเมื่อ Wed Nov 04 2009 18:14:02 GMT+0700 (ICT)

ตอนนี้ใกล้ทำหนังสือสวดมนต์เสร็จแล้ว เหลือแค่เรียบเรียงกับจัดหมวดหมู่ ก็ร้อยกว่าหน้าเล่มหนาพอสมควร

หวังอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ได้อ่าน

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Thu Nov 05 2009 09:37:01 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับnattapakun

ขออนุโมทนาบุญครับ ที่มีเจตนาดีสำหรับกับทุกคนในโลกนี้ การสวดมนต์จะทำให้ทุกคนมีจิตใจที่สดใสและสวยงาม โลกก็จะสงบและร่มเย็นได้ครับ

ขอบคุณด้วยความจริงใจ

หดหกด
IP: xxx.183.4.52
เขียนเมื่อ Sun Dec 27 2009 16:17:00 GMT+0700 (ICT)

วยววววปวแวแวป

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Mon Dec 28 2009 09:41:37 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณที่มาทักหดหกด

คงได้ประโยชน์จากการศึกษาไม่มากก็น้อยครับ

เด้อนางเด่อเอ่อเอ่อดื่อดือดื้งอะอาโย๊โอโออะอาอ๊อดอ๊อด
IP: xxx.122.95.166
เขียนเมื่อ Mon Jan 11 2010 22:28:52 GMT+0700 (ICT)

อยากจะรู้ เรื่องภาษาฮินดี แต่ ผมไม่รูเรื่องอะไรเลยอะครับ อ่านแต่ภาษาไทยได้ ภาษาฮินดี อ่านไม่ออกเลยครับ

อยากจะรู้เรื่อง ภาษฮินดี ต้องทำยังไงเหรอครับ ช่วยสอนผมทีนะครับ

ขอบคุณครับ . . . . . .

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Thu Jan 14 2010 11:50:53 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ

การเรียนภาษาฮินดีต้องใช้ความพยายามหน่อยครับ

สามารถศึกษาได้จากบล็อคहिन्दी भाषाऐं सीखना การเรียนภาษาฮินดี

จะบอกเว็ปที่เรียนภาษาฮินดีให้ศึกษา

ชวนพิศ
IP: xxx.183.225.174
เขียนเมื่อ Wed Feb 10 2010 14:30:28 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

อยากจะทราบว่า พอจะหาตารางเทียบสระพยัญชนะ ภาษาอินเดีย กับ ไทย ได้ที่ไหนคะ หาใน net ไม่มีเลย คือทำงานเกี่ยวกับการแปลเอกสารค่ะ หลาย ๆ ครั้งชื่อ บริษัท หรือ ชื่อบุคคล ที่เขาเขียนมาเป็นชื่ออินเดีย (แต่เขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษมานะคะ) หนูก็ไม่ทราบว่า ถ้าให้อ่านออกเสียงแบบอินเดีย ออกยังงัย ก็จะอ่านออกเสียงเป็นแบบอังกฤษหมด

ตัวอย่างเช่น pooja, krishnan, raja narayana คือหนูรู้ว่า มันไม่ใช่ภาษาอังกฤษแน่นอน แต่จะอ่านแบบอินเดีย ก็อ่านไม่ได้ ถ้ามีตารางเทียบอักษรคงดี

รบกวนด้วยนะคะ

น้ำฝน
IP: xxx.26.11.22
เขียนเมื่อ Thu Mar 18 2010 21:40:27 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์คะ หนูอยากเขียนและพูดภาษาอินเดียได้มากๆเลยคะ อาจารย์ช่วยสอนหน่อยนะคะ หนูอยากเขียนผสมคำเป็น หนูชอบอินเดียมากจริงๆ รบกวนอาจารย์ช่วยหน่อยนะคะ

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Sun Mar 21 2010 10:01:58 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับชวนพิศ

ตารางเทียบสระพยัญชนะ ภาษาอินเดีย กับ ไทย มีอยู่ในหนังสือเรียนภาษาฮินดีของ ดร.จำลอง สารพัดนึก

และผศ.ดร.บำรุง คำเอก

สามารถหาซื้อได้ที่ ร้านจุฬาบรรณาคาร

อักษรภาษาฮินดี ต้องพิมพ์ด้วย front พิเศษ ถ้าพิมพ์ลงในอินเตอร์เน็ต เครื่องจะอ่านไม่ได้ครับผม

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Sun Mar 21 2010 10:08:48 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับน้ำฝน

การที่หนูอยากเขียนและพูดภาษาอินเดียได้มากๆเลยคะ

ขอแนะนำหนังสือเรียนภาษาฮินดีของผศ.ดร.บำรุง คำเอก มีซีดีให้ฟังบทสนทนาด้วยครับ

สามารหาซื้อได้มหาจุฬาบรรณาคาร วัดมหาธาตุท่าพระจันทร์

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Sun Mar 21 2010 16:46:56 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับชวนพิศ

สามารถเปรียบภาษาอังกฤษกับภาษาฮินดีได้ที่นี้

วันสงกรานต์
IP: xxx.157.149.45
เขียนเมื่อ Thu May 20 2010 13:50:35 GMT+0700 (ICT)

เจ๋งจริงๆคร๊าฟ

ภาษาเทพ

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Fri May 21 2010 01:28:26 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ วันสงกรานต์

ภาษาฮินดี เป็นภาษาของคนอินเดีย

เป็นภาษาเทวนาครี ภาษาเทพครับ

น้ำฝน
IP: xxx.26.15.33
เขียนเมื่อ Sun Jun 20 2010 16:16:45 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค่ะอาจารย์ ที่กรุณาช่วยแนะนำหนู แต่เสียดาย ที่หนูเปิดอ่าน ข้อความของอาจารย์ช้าไป อาจารย์อุตส่าห์เมตตาหนู

ตอบกลับข้อความของหนู มาตั้งหลายเดือนแล้ว แต่หนูพึ่งจะมาเปิดอ่าน ขอโทษจริงๆคะ เพราะหนูต้องไปขายของ ทุกวัน

มีเวลาว่างน้อย เลยไม่ได้เปิดดู แต่วันนี้หยุดขายของคะ ก็เลยลองลองเปิดดู พอเห็นข้อความ ตอบกลับของอาจารย์

หนูดีใจมากเลยนะคะ นึกเสียดายจัง ที่หนูมาเปิดข้อความนี้ ช้าไปตั้งหลายเดือน

อาจารย์คะ มหาจุฬาบรรณาคาร วัดมหาธาตุท่าพระจันทร์ ที่อาจารย์พูดถึง มันอยู่แถวคะ หนูไม่รู้จัก รบกวนอาจารย์ช่วย

บอกรายละเอียด อีกซักหน่อยนึงเถอะค่ะ หนูไม่รู้จักจริงๆ และหนูก็ไม่รู้ว่า หนูจะมีโอกาศ ไปหาซื้อได้เมื่อไร เพราะหนูต้องขายของ

ทุกวัน และที่สำคัญอีกอย่างนึง ก็คือ แฟนหนูชอบว่าหนู ทุกทีที่หนูฟังเพลงอินเดีย อะไรก็ตามแต่ ที่เกี่ยวกับเรื่องของ อินเดีย

เค้ามักจะว่าหนูเสมอเลย หนูอึดอัดจัง มันไม่สะดวกเลย แต่อาจารย์ช่วยบอก รายละเอียด ของ มหาจุฬาบรรณาคาร วัดมหาธาตุท่าพระจันทร์ อีกซักหน่อยนะคะ เอาไว้มีโอกาศเมื่อไร หนูจะรีบไปทันทีเลยค่ะ อาจารย์มีอะไร จะแนะนำหนูเกี่ยวกับ การสนทนา

ภาษาอินเดีย เกี่ยวกับการทักทายกัน กับคนอินเดียบ้างใหมคะ อย่างเช่น นมัสเต แปลว่า สวัสดี แล้วถ้าหากจะพูดว่า ขอให้คุณ

โชคดี ,ขอให้คุณมีความสุข,คุณกินข้าวหรือยัง,คุณเหนื่อยใหม หรืออะไรที่เป็น คำถาม คำตอบ ทั่วๆไปจะต้องพูดอย่างไร บ้าง

รบกวนอาจารย์ช่วยแนะนำหนูด้วยนะคะ ขอบคณค่ะ

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Sun Jun 20 2010 22:22:07 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ น้ำฝน

  น้ำฝน อยู่จังหวัดอะไรครับ

   มหาจุฬาบรรณาคาร วัดมหาธาตุท่าพระจันทร์ อยู่ติดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใกล้สนามหลวง

  ขอบคุณที่สนใจภาษาฮินดี การเรียนต้องอดทน ฝึกหัดฟังบ่อยๆครับ

   ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่บล็อคนี้ ลองเลือกเรื่องที่สนใจครับ

น้ำฝน
IP: xxx.26.15.33
เขียนเมื่อ Sun Jun 20 2010 23:26:23 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค่ะอาจารย์ ที่กรุณาตอบกลับ หนูอยู่จังหวัด อ่างทองค่ะ นานนานถึงจะมีโอกาส ไปกรุงเทพซักที แต่ไม่เป็นไรค่ะ

สนามหลวงคงไม่ไกลเกินเอื้อม หนูจะต้องหาทางไปจนได้ ตอนนี้หนูสามารถร้องเพลง ชาติ ของอินเดียได้ค่ะ ตอนแรกหนูก็ไม่รู้หลอกนะ ว่าเพลงไหนคือเพลงชาติ อินเดีย หนูฟังได้ทุกเพลงของอินเดีย แต่บังเอิญได้ฟังเพลง เพลงนึง จากหนัง อินเดีย เรื่องนึง ตอนนั้น หนูรู้สึกตื้นตันยังไงก็ไม่รู้ ก็เลยอัดเพลงนั้นเอาไว้ แล้วหนูเอาไปลองเปิดให้คนอินเดีย ที่พูดภาษาไทยได้ ลองฟังดู หนูถามเขา ว่า เพลงนี้เพลงอะไรหรอ ทำไมฟังแล้วรู้สึกแปลกๆ

เค้าตอบหนูว่า เป็นเพลง ชาติอินเดีย จากนั้นหนูพยายามหา เนื้อเพลง และการร้องที่ถูกต้อง จนตอนนี้ หนูสามารถ ร้องได้คล่อง

หนูรักทุกอย่างที่เป็นอินเดียค่ะ ทุกอย่างมันซึมเข้าไปในหัวใจ ขอบคุณนะคะที่ช่วยเหลือหนู เอาไว้มีปัญหาอะไร หนูจะเขียนไปขอความช่วยเหลือ จากอาจารย์อีกนะคะ ขอบคุณคะ

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Mon Jun 21 2010 13:30:57 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับน้ำฝน

ทำไมนะ ถึงซึบซาบอินเดีย ไม่ทราบเคยไปเที่ยวอินเดียบ้างแล้วหรือยัง ถ้ามีโอกาสลองไปสัมผัสบรรยากาศของอินเดียนะครับ

อินเดียเป็นประเทศที่น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

น้ำฝน
IP: xxx.26.1.60
เขียนเมื่อ Mon Jun 21 2010 20:33:45 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ อาจารย์ หนูยังไม่เคยไปประเทศอินเดียเลยค่ะ หนูพึ่งหลงรักและหลงใหลในวัฒนธรรมของอินเดีย เมื่อตอนที่หนูอายุ21 ปีค่ะ ตอนนี้หนูอายุ24ปีแล้วค่ะ ความรักที่มีอยู่กับคำว่า อินเดีย มันไม่เคยหายไป แต่การไปอินเดียของหนูมันไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะ

ในบ้านมีแต่หนูคนเดียวที่รักอินเดีย พ่อกับแม่และญาติพี่น้องคนอื่น เค้าพอทำใจกันได้แล้ว แต่แฟนหนูคนเดียวเท่านั้น ซึ่งเป็นเรื่องยากมากๆค่ะ ที่เค้าจะมาเห็นดีเห็นงามด้วย เมื่อก่อนตอนแรกๆ บ่อยครั้งมากเลยค่ะ ที่เวลามีธุระต้องไปกรุงเทพ หนูจะอาสาไปคนเดียว หนูจะแอบไปซื้อของ จำพวก เสื้อผ้า ซีดี รองเท้า กำไร ที่พาหุรัดค่ะ ทั้งๆที่หนูไม่เคยไปไหนมาไหนคนเดียวเลยนะคะ แต่หนูก็ดั้นด้นไปจนได้ กลับบ้านมาโดนดุด้วย แต่หนูก็ยังไหวคนะคะ เพราะหนูมีความสุขมากค่ะ ที่ได้อยู่ในอาณาจักร ของพาหุรัด หนูเช่า พระพิฆเณศและ พระแม่ลักษมี มาบูชาที่บ้านค่ะ นี่ก็ทะเลาะกับแฟนเหมือนกัน จุดธูปแขกสีดำบูชาที่มีกลิ่นแรงๆ ก็โดนดุ อุปสรรคหนูมีเยอะค่ะ หนูเคยท้อเคยอยากจะละทิ้งไป แต่หนูทำไม่ได้ ทำไม่ได้จริงๆค่ะ เมื่อก่อน หนูเคยกินเนื้อวัว นะคะ แต่ตั้งแต่รักอินเดียมา หนูก็เลิกกินเนื้อค่ะ เพราะคนอินเดีย เค้าดื่มนมวัว เปรียบวัวเป็นเหมือนแม่ เค้าจึงไม่กินเนื้อแม่กันค่ะ ข้อมูลนี้ทราบมาจากอินเดียที่เป็นซิก คนนึง มีอีกหลายเรื่องค่ะ ที่หนูพยายามหาข้อมูลมา มันมีความสุขค่ะ อบอุ่นใจ อาจารย์คะ หนูอาจพูดมากไปซักหน่อยเพราะมันอึดอัด หนูอยากระบายมันออกมา เผื่ออาจารย์ จะมีอะไรดีดี มานำเสนอ เปิดหูเปิดตา ให้หนูได้รู้บ้าง หนูดีใจนะคะ ที่ได้รู้จักกับอาจารย์เท่านี้ก่อนนะค่ะ แล้วหนูจะมาเปิดดูทุกวันเลยค่ะ สวัสดีค่ะ

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Tue Jun 22 2010 14:05:49 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับน้ำฝน

หรือว่าอดีตชาติ น้ำฝนจะเป็นคนเดีย การนับถือพระพิฆเณศและ พระแม่ลักษมี ไม่ใช่สิ่งที่ผิดปกติ เพราะไม่ได้สร้างเดือดร้อนให้กับคนในสังคม

แต่อาจจะดูแปลกไปบ้าง สำหรับคนที่ไม่คุ้นเคย น้องน้ำฝนคงต้องต่อสู้กับคนรอบด้านพอสมควร ก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วกัน อาจเป็นเรื่องยากสำหรับที่ไม่เข้าใจ เรื่องเรานับถือเรื่องราวเกี่ยวกับอินเดีย

และเป็นสิ่งที่ดีที่น้ำฝนไม่รับประทานเนื้อ ไม่เป็นการเบียนเบียดชีวิตสัตว์เป็นการสร้างกุศลอย่างยิ่ง

อดทนและอดทน สักวัน คงมีคนเข้าใจ

IP: xxx.26.6.171
เขียนเมื่อ Tue Jun 22 2010 14:49:01 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค่ะอาจารย์ อย่างน้อย ก็มีอาจารย์ ที่ฟังหนู

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Tue Jun 22 2010 15:04:12 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ

ขอเป็นกำลังใจ ให้ในความฝันของเธอ

ทุกคนมีสิทธิ์ที่รักและชอบในทุกตนต้องการ

 อย่าท้อน่ะครับ

IP: xxx.26.6.171
เขียนเมื่อ Tue Jun 22 2010 15:17:40 GMT+0700 (ICT)

นี่อาจารย์ยังอยู่ตรงหน้าคอมหรอค่ะ หนูคุยกับอาจารย์แล้วหนูมีความสุข ยิ้มได้ทุกที ที่เห็นข้อความตอบกลับมา ขอบคุณนะคะ

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Tue Jun 22 2010 16:10:28 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ

เนื่องทำงานด้านเอกสารอยู่เลยต้องเปิดคอม และต่ออินเตอร์เน็ตไว้ทั้งวันครับ

ขอบคุณ ที่อ่านข้อความผมแล้ว ทำให้มีความสุข

น้ำฝน
IP: xxx.26.17.4
เขียนเมื่อ Tue Jun 22 2010 19:18:15 GMT+0700 (ICT)

เก่งจังนะคะ ทำงานไปด้วย คุยกับลูกศิษย์ไปด้วย

น้ำฝน
IP: xxx.26.17.4
เขียนเมื่อ Tue Jun 22 2010 19:49:04 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์ค่ะ มีข้อความของหนูที่ลืมแสดงตน และอาจารย์ทราบได้อย่างไรคะ ว่าเป็นหนู สงสัยหนูจะดีใจมากเกินไป

รีบพิมพ์ตอบกลับไป จนลืมแสดงตนเลย แต่ก็ยังดีที่อาจารย์ทราบว่าเป็นหนู

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Wed Jun 23 2010 09:58:44 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ น้ำฝน

ก็เปิดทิ้งไว้ ถ้าว่างก็ไปเปิด อีเมล์

เวลามีคนโฟสในg2k จะไปแจ้งไปทีอีเมล์ผมจะมาเปิดข้อความแล้วตอบครับ

น้ำฝน
IP: xxx.26.5.212
เขียนเมื่อ Wed Jun 23 2010 11:29:39 GMT+0700 (ICT)

อ๋อ เข้าใจแล้วค่ะ

KITTI
IP: xxx.25.131.113
เขียนเมื่อ Fri Jun 25 2010 09:44:27 GMT+0700 (ICT)

อาป ไกแส แฮ ?

ณัฐรดา
เขียนเมื่อ Fri Jun 25 2010 09:47:42 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

ขอมาเรียนรู้ด้วยนะคะ

KITTI
IP: xxx.25.131.113
เขียนเมื่อ Fri Jun 25 2010 09:50:18 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ ผมรบกวนขอภาษาฮินดี คำว่า a daimond of the first water หรือ คำว่า daimond ที่แปลว่า เพชร จากพี่ๆหน่อยครับ

KITTI
IP: xxx.25.131.113
เขียนเมื่อ Fri Jun 25 2010 09:57:08 GMT+0700 (ICT)

ในภาษาฮินดี จิงๆแล้วอยากขอคำว่า เพชรน้ำหนึ่ง ครับ ขอรบกวนอาจารย์ เขียนเป็นภาษาฮินดี ได้ไหมครับ

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Fri Jun 25 2010 19:55:17 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับน้ำฝน

มีอะไรก็สอบถามได้น่ะครับ

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Fri Jun 25 2010 19:57:43 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ KITTI

อาป ไกแส แฮ ?

แม ฐีกฮู (ฉัน สบายดี)

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Fri Jun 25 2010 20:00:03 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับณัฐรดา

ภาษาฮินดีเป็นภาษาที่มีเสน่ห์ มาก และน่าเรียนรู้

โปรดติดตามต่อไปครับ

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Fri Jun 25 2010 20:06:59 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับKITTI

เพชร ภาษาฮินดี ว่า हीरा

เพชรน้ำหนึ่ง ภาษาฮินดี ว่า प्रतिद्वंद्वी

น้ำฝน
IP: xxx.26.4.42
เขียนเมื่อ Wed Jun 30 2010 19:17:38 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ อาจารย์

สบายดีคะ ช่วงนี้ หนูไปขายของค่ะ

เลยไม่ได้เขียนมาหา

IP: xxx.26.4.42
เขียนเมื่อ Wed Jun 30 2010 19:20:50 GMT+0700 (ICT)

หนูจะถามว่า อาจารย์สบายดีมั้ยค้ะ รีบเขียน เลยพิมพ์ผิด

nid
IP: xxx.67.243.165
เขียนเมื่อ Wed Jun 30 2010 22:31:36 GMT+0700 (ICT)

สวัสดี คะ อาจารย์

ดีใจจังเรยที่ได้ รู้จักเวบนี้

อาจารย์ ได้ ช่วยใครหลายๆๆคนในการสอนภาษา การบอกเล่า ต่างๆๆของอินเดีย

มีประโยชน์ มากเรย หนูเองก็สนใจ อยุ่ แต่ว่า อาจารย์พอจะรู้ ภาษา Telugu บ้างรึป่าว

อยากศึกษา มากๆๆเรย เพราะ มีแฟนใช้ภาษานี้คะ แล้ววอยากจะรู้ วัฒนธรรมให้มากกว่านี้ด้วย

อาจารย์พอจะแนะนำ สื่อการเรียน บ้างไหมคะ จะเริ่ม ตั้งแต่ การหัดเขียน ตัวอักษร และ การออกเสียง

ขอบพระคุณอย่างสุง คะ

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Thu Jul 01 2010 10:07:44 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ น้ำฝน

ขอบคุณที่ยังติดตามอ่านเว็ปนี้อยู่เสมอ

ขอให้หนูประสบความสำเร็จในชีวิต และร่ำรวยจากการค้าขายน่ะครับ

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Thu Jul 01 2010 10:12:27 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับnid

ขอบคุณที่เห็นประโยชน์จากเว็ปนี้ มีเวลาจะนำมาล่งให้ศึกษาอีกครับ

สำหรับภาษา Telugu ผมไม่มีความรู้ทางด้านนี้ครับ

แต่ลองศึกษาจากเว็ปนี้ดูน่ะครับhttp://www.polyglot-learn-language.com/translate/language/souscat_id/127/thai-index-128.html

nid
IP: xxx.84.87.71
เขียนเมื่อ Thu Jul 01 2010 14:00:42 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณคะ อาจารย์

จะลองศึกษาดู แต่ดูแล้วค่อนข้างจะยากพอสมควรเรยนะคะ

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Thu Jul 01 2010 14:44:16 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีnid

ไม่มีอะไรยากเกินความพยายามของเราครับ

IP: xxx.26.17.197
เขียนเมื่อ Mon Jul 19 2010 22:12:28 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ อาจารย์

สบายดีใช่มั้ยค้ะ

อาจารย์ ทำงานทุกวัน

เหนื่อยมั้ยค่ะ

หนูเปิดดูเว็บของอาจารย์บ่อยนะคะ

แต่ไม่ได้เขียนมาคุยด้วย

ช่วงนี้

หนูก็เหมือนเดิมค่ะ

ทำงานอยู่ทุกวัน

ไม่ค่อยมีเวลาศึกษาตำราอินเดียเลย

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Tue Jul 20 2010 12:42:09 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับน้ำฝน

การทำงาน ถ้าสนุกกับงานก็ไม่เหนื่อยหรอกครับ

ขอบคุณสำหรับการติดตามอ่านบล็อคนี้

น้ำฝน
IP: xxx.26.1.76
เขียนเมื่อ Tue Jul 20 2010 22:28:05 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ อาจารย์

อยากทราบว่า อาจารย์เป็นคนที่ใหนคะ

และตอนนี้อาศัยอยู่ที่ใหน

ที่หนูถาม เพราะแปลกใจ

ถ้าอาจารย์เป็นคนไทย

แล้วทำไม ถึงเก่งภาษาอินเดียคะ

และถ้าเป็นคนไทย

ทำไม ถึงเป็นอาจารย์สอนภาษาอินเดียได้

หรือว่า อาจารย์มีเชื้อสายอินเดียมาด้วย

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Tue Jul 20 2010 22:36:14 GMT+0700 (ICT)
30
สวัสดีครับน้ำฝน
  ผมเป็นคนไทย๑๐๐% ครับ อยู่ที่จังหวัดเชียงราย
ผมไม่สอนภาษาฮินดีหรอกครับ  เป็นความชอบส่วนตัวครับ
หาเหตุผลไม่ได้ครับ
เหมือนน้ำฝน ชอบอินเดีย ทำไมถึงชอบอินเดีย เป็นคำถามที่ตอบยาก ใช่หรือเปล่าครับ
น้ำฝน
IP: xxx.26.14.202
เขียนเมื่อ Thu Jul 22 2010 00:00:10 GMT+0700 (ICT)

อ้าว

อย่างนั้นหรอกรึคะ

ก็หนูเห็นมีคนสอบถามอาจารย์

และอาจารย์ก็ตอบเค้า

หนูก็เลยเข้าใจ ว่า อาจารย์สอนด้วย

แล้วข้อมูลที่ปรากฏในบล็อกนี้

มันก็เหมือนเป็นการสอนอยู่แล้วนี่คะ

แล้วทำไม อาจารย์ถึงบอกว่า

ผมไม่สอนภาษาฮินดีหรอกครับ

แต่การที่อาจารย์ทำเว็บนี้ขึ้นมา

มันก็ทำให้หนู ได้ความรู้ เยอะแยะเหมือนกัน

RITTICHAI
เขียนเมื่อ Thu Jul 22 2010 11:51:37 GMT+0700 (ICT)

สวัสดี น้ำฝน

ที่ผมตอบว่าไม่สอนภาษาฮินดีนั้น

 

ผมหมายถึง ผมไม่ได้สอนในชั้นเรียนครับ

เมื่อก่อนสอน แต่ตอนนี้มหาวิทยาลัยได้ยกเลิกวิชานี้ไปแล้ว

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกที่เกี่ยวข้อง
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า