ปุ๋ยน้ำชีวภาพ

 กล้วยน้ำว้า ผักบุ้งนา 

 

   

 

 

 

 

   

                    เศรษฐกิจพอเพียง

ของ

จ่าสิบเอกเหรียญชัย   มาวงษ์

กลุ่มเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านไทยสามารถ

96 หมู่ที่  3 ตำบลบ้านด่าน อำเภอรัญประเทศ

จังหวัดสระแก้ว  โทร 0898090145

 

                      เพียงผักบุ้งนา  และกล้วยน้ำว้า

               ผลผลิตออกมาเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ

 

สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ

            1.  ถังน้ำพลาสติกพร้อมฝาปิด  ความจุประมาณ  15  ลิตรจำนวน  2  ใบ

            2.  ถังน้ำพลาสติกพร้อมฝาปิด  ความจุประมาณ  30   ลิตร  จำนวน  1  ใบ

            3.  ถังน้ำพลาสติก /  โอ่งน้ำ / ถังแกลลอน  ความจุขนาด  200  ลิตร

            2. น้ำตาลทรายแดง  จำนวน  2  กิโลกรัม

            3.  กล้วยน้ำว้าสุก  จำนวน  3   กิโลกรัม

            4.  ผักบุ้งนาที่ปราศจากสารเคมี(เก็บก่อนพระอาทิตย์ขึ้น)  จำนวน  3   กิโลกรัม

            5.  ผ้าขาวบางกว้าง  1  เมตร

            6.  กากน้ำตาล   จำนวน  10   ลิตร

 กิจกรรมการเรียนรู้และขั้นตอนการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ

            1.  ให้ทหารใหม่  เตรียมสื่อและวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ

            2.  ทหารใหม่เตรียมและปฏิบัติตามขั้นตอนการผลิต หัวเชื้อแม่ของปุ๋ยน้ำชีวภาพดังนี้

                      2.1  นำผักบุ้งนาที่เก็บตอนก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นที่เตรียมไว้ล้างน้ำให้สะอาด มาชั่งน้ำหนักให้ได้  3   กิโลกรัม  แล้วหั่นเป็นท่อนเล็ก ๆ ใส่ถังพลาสติก

                        2.2  นำน้ำตาลทรายแดงจำนวน  1   กิโลกรัม มาเทคลุกเคล้าผสมกับผักบุ้งที่อยู่ในถังพลาสติกปิดฝาถังหมักทิ้งไว้  15  วัน

                        2.3  เมื่อหมักครบ  15  วันแล้วให้เติมน้ำใส่ถังหมักผักบุ้งอีก    10    ลิตร  ปิดฝาทิ้งไว้อีก  30   วัน

                        2.4  เมื่อหมักครบ  45  วันให้นำน้ำที่ได้จากการหมักกรองด้วยผ้าขาวบาง  1  ชั้นนำกากผักบุ้งทิ้ง เก็บไว้แต่น้ำ ก็จะได้น้ำปุ๋ยที่เป็นหัวเชื้อแม่

            3.  ทหารใหม่เตรียมและปฏิบัติตามขั้นตอนการผลิต หัวเชื้อพ่อของปุ๋ยน้ำชีวภาพดังนี้

                        3.1  นำกล้วยน้ำว้าสุกปลอกเปลือก มาชั่งน้ำหนักให้ได้  3   กิโลกรัม  แล้วหั่นเป็นท่อนเล็ก ๆ ใส่ถังพลาสติก

                        3.2  นำน้ำตาลทรายแดงจำนวน  1   กิโลกรัม มาเทคลุกเคล้าผสมกับกล้วยน้ำว้าที่หั่นเรียบร้อยแล้วในถังพลาสติกปิดฝาถังหมักทิ้งไว้  15  วัน

                        3.3  เมื่อหมักครบ  15  วันแล้วให้เติมน้ำใส่ถังหมักกล้วยน้ำว้าอีก    10    ลิตร  ปิดฝาทิ้งไว้อีก  30   วัน

                        3.4  เมื่อหมักครบ  45  วันให้นำน้ำที่ได้จากการหมักกรองด้วยผ้าขาวบาง  1  ชั้นนำกากของเนื้อกล้วยน้ำว้าทิ้ง เก็บไว้แต่น้ำ ก็จะได้น้ำปุ๋ยที่เป็นหัวเชื้อพ่อ

            4.  นำน้ำปุ๋ยที่เป็นหัวเชื้อพ่อ  และหัวเชื้อแม่จำนวนทั้งหมดมาเทผสมรวมกันลงในถังพลาสติกขนาดความจุประมาณ  30  ลิตร        จะได้ส่วนที่เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ 100  %  เรียกว่าหัวเชื้อปุ๋ยชีวภาพ เพื่อนำไปทำการขยายหัวเชื้อต่อดังนี้

                        4.1  นำหัวเชื้อชีวภาพที่ได้ จำนวน  10   ลิตร  และกากน้ำตาลจำนวน  10  กิโลกรัม ผสมรวมกับน้ำจำนวน    200  ลิตร  โดยผสมรวมกันในถังน้ำ ขนาดความจุ  200  ลิตร   หมักทิ้งไว้อีก  3  วันจะได้น้ำปุ๋ยชีวภาพที่มีความเข้มข้นมีสีน้ำตาลเข้มพร้อมใช้โดยการนำไปผสมกับน้ำให้เจือจางให้ได้สีชา (อัตราส่วน น้ำปุ๋ยชีวภาพเข้มข้น  1  ลิตร ต่อน้ำ 200  ลิตร  ใช้กับไม้ผล)  (อัตราส่วน น้ำปุ๋ยชีวภาพเข้มข้น  1  ลิตร  ต่อ  น้ำ  300  ลิตร ใช้กับไม้ดอกไม้ประดับ)แล้วนำไป รดต้นพืชให้เจริญเติบโตและงอกงามออกดอกออกผล

 

            ผลสำเร็จและประโยชน์ที่ได้รับ

            1.  ทหารใหม่ผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพที่เป็นอาหารพืชที่ทำให้พืชทุกชนิดเจริญเติบโตให้ผลเร็ว และแนะนำรณรงค์ให้มีการใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี

            2.  ได้ปุ๋ยน้ำชีวภาพที่สามารถผลิตใช้เองได้ในครัวเรือน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมี  ซึ่งทำลายดิน มีสารเคมีตกค้างทำให้ดินเสียส่งผลทำให้สิ่งแวดล้อมมีมลภาวะเป็นพิษเป็นการทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

            3.  น้ำปุ๋ยชีวภาพทำให้ดินร่วนซุยไม่มีสารตกค้าง นำไปสู่ซึ่งการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

            4.  ส่งผลต่อเศรษฐกิจพอเพียงและเกิดความเพียงพอต่อครอบครัว

            5.  ผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพเพื่อจำหน่ายและเป็นรายได้สู่ครัวเรือน

 

 การขยายเชื้อเพื่อนำไปใช้

  

นำหัวเชื้อปุ๋ยน้ำชีวภาพ  100  %  10  ลิตร  ผสมกากน้ำตาล  10  กิโลกรัม  น้ำ  200  ลิตร                               

                                               

                                            หัวเชื้อขยายปุ๋ยน้ำชีวภาพ

                                                   จำนวนประมาณ 

                                                         220  ลิตร

                                                      ทิ้งไว้  3   วัน

 

นำหัวเชื้อขยายปุ๋ยน้ำชีวภาพ  1  ลิตร    หรือ     นำหัวเชื้อขยายปุ๋ยน้ำชีวภาพ  1  ลิตร

ผสมน้ำ  200   ลิตร  รดไม้ผล                                       ผสมน้ำ  300   ลิตร  รดไม้ประดับ       

 

  งบประมาณที่ใช้    รวม     800      บาท

            1.  ผักบุ้งนา        งบประมาณ          -       บาท

            2.  กล้วยน้ำว้าสุก   3   กิโลกรัม  งบประมาณ      20      บาท

            3.  น้ำตาลทรายแดง จำนวน  2   กิโลกรัม       งบประมาณ     30   บาท

            4.  กากน้ำตาล  10   กิโลกรัม   งบประมาณ   100   บาท

            4.  ถังน้ำพลาสติกพร้อมฝาปิด ขนาดความจุ  15     ลิตร  จำนวน  2  ใบ  งบประมาณ   100    บาท

            5.  ถังน้ำพลาสติกพร้อมฝาปิด   ขนาดความจุ  30   ลิตร  จำนวน  1   ใบ

งบประมาณ   50   บาท

            6.  ถังน้ำพลาสติก / โอ่ง   ขนาดความจุ  200   ลิตร   งบประมาณ   500   บาท

เงื่อนไข/ข้อจำกัดของผลงาน

          การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพมีข้อจำกัดเรื่องเวลา เพราะต้องใช้ระยะเวลาในการทำ ประมาณ   48   วัน   ถ้าต้องการใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพ  รดพืชผัก  ไม้ผล  ไม้ประดับ   โดยเฉพาะพืชผักสวนครัวตามฤดูกาล จะมีอายุช่วงสั้น  ต้องวางแผนกะระยะเวลาของการใช้ปุ๋ยกับต้นพืช ให้พอเหมาะกับระยะเวลาการหมักเพื่อผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพทันใช้

แผนพัฒนากิจกรรมการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพในอนาคต

          ในการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ  สามารถนำหัวเชื้อปุ๋ยน้ำชีวภาพไปผลิตน้ำยาอเนกประสงค์ได้อีก ซึ่งได้แก่น้ำยาล้างจาน  น้ำยาล้างรถ  และน้ำยาล้างห้องน้ำ  ด้วยการศึกษาแบบโครงงานต่อไป

เอกสารอ้างอิง

          การศึกษาเรียนรู้จากโครงการพระราชดำริ     มูลนิธิสามอาชีพกู้ชาติ

กลุ่มเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  จ่าสิบเอกเหรียญชัย   มาวงษ์  โทร  0898090145

96  บ้านไทยสามารถ  หมู่ที่ 3 ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ  จ.สระแก้ว 27120

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): เศรษฐกิจพอเพียง 
 หมายเลขบันทึก: 232194
 เขียน:  
 ความเห็น: 94  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

add
เขียนเมื่อ Sat Dec 27 2008 15:04:38 GMT+0700 (ICT)

แวะมาขอปุ๋ยน้ำชีวภาพเจ้าค่า...

ดาวลูกไก่ ชื่นชมยินดี
เขียนเมื่อ Sat Dec 27 2008 15:15:27 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะท่านมหา

 • บันทึกใหม่มาให้อ่านแล้ว (แปลว่าลุ้นขึ้น....อิอิ ได้อ่านก่อนปีใหม่) อ้าวมีแต่ภาพ เดี๋ยวคงมีเนื้อหาตามมาใช่ไหมคะ...
 • ที่บ้านคุณพ่อสามีเป็นนักวิชาการเกษตรค่ะ ท่านทำน้ำชีวภาพด้วย ไว้เป็นอาหารเสริมให้ต้นไม้ในบ้าน (ใช้กากน้ำตาลกับเศษอาหาร)
ดาวลูกไก่ ชื่นชมยินดี
เขียนเมื่อ Sat Dec 27 2008 15:17:08 GMT+0700 (ICT)

อ้าวเนื้อหามาแล้ว (คือว่าเปิดบันทึกตั้งแต่ 15.05 น.ค้างไว้นานค่ะ)

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ Sat Dec 27 2008 15:19:58 GMT+0700 (ICT)
 • ดิฉัน..รายงานตัวก่อนค่ะ  ครูคิม...อย่าทักผิดอีกนะคะ
 • กากน้ำตาลไปซื้อที่ไหนคะ
 • จะหัดให้เด็ก ๆทำบ้างค่ะ
 • เออค่ะ..ขอฟรี ๆ แบบศอนอแอ็ดบ้างได้ป่าวคะ
อิงจันทร์ ณ เรือนปั้นหยา
เขียนเมื่อ Sat Dec 27 2008 20:16:48 GMT+0700 (ICT)
 • แวะมาทักทาย
 • ได้ข้อมูลดีมากค่ะ
 • สวัสดีปีใหม่ค่ะ

 

หนูรี
เขียนเมื่อ Sat Dec 27 2008 21:14:10 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีๆ จะเก็บไว้เป็นข้อมูลค่ะ

ขอให้มีความสุขสุขภาพดีทั้งกายใจค่ะ

พิมล มองจันทร์
เขียนเมื่อ Sat Dec 27 2008 22:38:30 GMT+0700 (ICT)

ดีจังเลย เรื่องดีแบบนี้ขอยกย่อง ชมเชย และขอให้กำลังใจลุงจ่า(คงไม่ว่ากันนะครับที่เรียกแบบนี้) เพราะเป็นคนดีของสังคมจริงๆ

เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์
เขียนเมื่อ Sun Dec 28 2008 08:26:10 GMT+0700 (ICT)

ศึกษานิเทศ แอด ครับ เดียวส่งให้ปุ๋ยน้ำชีวภาพ ใส่ต้นไม้กระถางดีปรับดิน

เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์
เขียนเมื่อ Sun Dec 28 2008 08:30:03 GMT+0700 (ICT)

คุณดาวลูกไก่ครับ มหา พยามเอาเนื้อหาที่เป็นผังการขยายปุ๋ยน้ำชีวภาพแต่ก็ไม่สมบูรณ์ ทั้งที่ มหาเคยไปเป็นวิทยากร ให้นักเรียน ได้จัดเอกสารให้ครู

เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์
เขียนเมื่อ Sun Dec 28 2008 08:51:54 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครูคิม มหา ไม่ทักผิดหรอกครับ กากน้ำตาลซื้อได้ร้านขายของเกษตร ครูคิม จะหัดให้นักเรียนได้ครับ ดีเด็ก ๆ จะได้ขยายผลไปให้ผู้ปกครอง ศึกษารายละเอียด ขาดเหลืออะไร มหาจะให้เพิ่มเติม เสียดายรายละเอียดมหาไม่มีความสามารถเอาออกมาได้

เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์
เขียนเมื่อ Sun Dec 28 2008 08:54:33 GMT+0700 (ICT)

ครูตาล ครับ มหา ขอบคุณมากที่แวะมาทักทาย

เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์
เขียนเมื่อ Sun Dec 28 2008 08:55:47 GMT+0700 (ICT)

คุณหนูรี ครับ มหา อนุญาต ให้นำไปขยายผลได้เลยครับ

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ Sun Dec 28 2008 08:57:20 GMT+0700 (ICT)
 • มาติดตามข้อสงสัย
 • คิดว่าจะไม่ตอบซะแล้ว
 • ขอสมัครเป็นแฟนนะคะ..แฟนประจำบล็อก
 • เพราะเด็ก ๆ ทำดินหมักแล้วจากความเอเฟื้อของท่าเกษตรปรีดา
 • ต่อไปต้องทำน้ำหมักชีวภาพอีก
 • บ้านไทยสามารถ..เคยผ่าน  ไปตาพระยา
 • ถ้ามีโอกาสจะพาลูก พาหลาน เหลน โหลนมาเยี่ยม
เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์
เขียนเมื่อ Sun Dec 28 2008 08:59:08 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ คุณพิมล มองจันทร์ ครับ คนในชุมชนก็เรียกผม ลุงจ่า ไม่ว่ากันเองดี วิถีชีวิตเคยได้ยินอย่าง ลุงจ่า เหมือนเป็นพี่น้องกัน จะไปเยี่ยม

มาลี
เขียนเมื่อ Sun Dec 28 2008 09:27:34 GMT+0700 (ICT)

กำลังหาวิธีทำปุ๋ยชีวภาพพอดี จะได้เอาไปใช้ที่สวนทำไว้พักผ่อนตอนปลดเกษียรค่ะ ขอบคุณนะคะ

มาลี
เขียนเมื่อ Sun Dec 28 2008 09:31:01 GMT+0700 (ICT)

ขอโทษค่ะ เกษียณ ค่ะ

เหรียญชัย
IP: xxx.128.61.131
เขียนเมื่อ Sun Dec 28 2008 13:10:47 GMT+0700 (ICT)

คุณมาลี ครับ อ่านรายละเอียดให้ดี ผมว่าทำไม่ยาก แต่ต้องเริ่มต้นก่อน ได้ผลดีครับ

ผมโชคดีที่ชอบการเกษตร และได้ซื้อที่ไว้ 20 ไร่ ราคา สองหมื่นกว่าบาท และได้ทำการเกษตรพร้อมกับหยุดกินเหล้ามา 10 ปีแล้ว ทุกวันนี้อยู่อย่างพอเพียง

ครูปู~natadee t'ซู๊ด
เขียนเมื่อ Sun Dec 28 2008 13:12:23 GMT+0700 (ICT)
ครูอ้อย แซ่เฮ
เขียนเมื่อ Sun Dec 28 2008 13:15:16 GMT+0700 (ICT)

มาสวัสดี ยามบ่าย คลายเครียดค่ะ

..วันนี้  ไม่มีรูป หล่อๆ ไปให้ดู หรือคะ...มาทวงค่ะ...เอิ๊กเอิ๊ก

นัฐพร จันทร์ส่งสิงห์
เขียนเมื่อ Sun Dec 28 2008 14:04:39 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ..

มาดูวิธีทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ..ค่ะ...ดีจังเลย...จะลองให้เด็กนักเรียนทำบ้าง..ขอให้มีความสุข นะคะ

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ Sun Dec 28 2008 14:06:20 GMT+0700 (ICT)
 • พาน้องชาย..มาแนะนำค่ะ
 • ช่วยกัน ๆ อุ้มชูกันหน่อยนะคะ
 • หนักเท่าไหร่..เนี่ยยยย
 • มุมนี้สนุกค่ะ

http://gotoknow.org/blog/thaibaanphum/232294#top

ครูอ้อย แซ่เฮ
เขียนเมื่อ Sun Dec 28 2008 14:35:55 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ ท่าน...

 • มาเท้าคาง นั่งรอคุยเรื่อง..ทำน้ำชีวภาพ
 • คุณแม่ เคยทำ  และใช้...แต่ครูอ้อยไม่เคยถามท่านว่า..ผลเป็นอย่างไร
 • หากครูอ้อย ได้มีชีวิตผันแปร  เพราะคนอื่นมาเปลี่ยนให้..อาจจะต้อง พึ่ง..น้ำชีวภาพค่ะ
 • ตอนนี้  คงสถานะเดิมไปก่อน...เอิ๊กเอิ๊ก

คุยจบแล้วค่ะ...โชคดีปีใหม่นะคะ

เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์
เขียนเมื่อ Sun Dec 28 2008 18:17:50 GMT+0700 (ICT)

ครูปู ครับ สวยดี

เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์
เขียนเมื่อ Sun Dec 28 2008 18:19:56 GMT+0700 (ICT)

กำลังคิดถึงครูอ้อยอยู่พอดี ในเรื่องภาษา มหาไม่คุ้นเคยแป้นพิพม์ภาษาอังกฤษ พิมพ์บ่อย

เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์
เขียนเมื่อ Sun Dec 28 2008 18:22:05 GMT+0700 (ICT)

คุณนัฐพร จันทร์ส่งสิงห์ ครับ ปีใหม่ สวยเปรี้ยวครับ

เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์
เขียนเมื่อ Sun Dec 28 2008 18:24:40 GMT+0700 (ICT)

น้องชายครูคิม ชื่อแปลกจัง ยินดีรู้จักน้องชาย ครูคิม ด้วยความเต็มใจ

เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์
เขียนเมื่อ Sun Dec 28 2008 18:28:54 GMT+0700 (ICT)

ครูอ้อย ครับ ลองให้คุณแม่ ทำน้ำลูกยอชีวภาพดู ไม่ยุ้งยาก 45 วันก็ดื่มได้

มหา มีรูปเดียวที่เอามาอวดถ่ายคู่ดารา แต่ของครูอ้อยสวยกว่า เป็นนางเอกด้วย

ดาวลูกไก่ ชื่นชมยินดี
เขียนเมื่อ Sun Dec 28 2008 19:41:33 GMT+0700 (ICT)
 • ท่านมหาค่ะ ตามมาเป็นตัวช่วยแล้วค่ะ ท่านมหาต้องการนำแผนผังขึ้นในบันทึก แผนผังพิมพ์จากโปรแกรมอะไรค่ะ เช่น Microsoft Word หรือ PowerPoint หรืออื่นๆ เช่น Visio Mind Map ฯลฯ ทำได้หลายวิธีค่ะ เซฟเป็นภาพนามสกุล *.jpg  หรือพีดีเอฟไฟล์ก่อน แล้วตกแต่งตามบันทึกคั่นบันทึก(6): ใส่สีสันบันทึก(ภาพ)ฉบับดาวลูกไก่
 • แต่ถ้าเป็นแผ่นกระดาษ ใช้การสแกนเซฟเป็นภาพก่อนค่ะ ถ้าไม่มีเครื่องสแกน ใช้กล้องดิจิตอลยิงเลยค่ะ (สมมุติว่ากำลังถ่ายภาพดอกไม้นะคะ) เอ้อ...งงไหมคะ

หรือส่งไฟล์มาให้ช่วยทำให้ก็ได้นะคะ เดี่ยวจัดให้ค่ะ

ขออภัยที่มาช้านะคะ กำลังทำมิวสิกโชว์งานปาร์ตี้ให้พรรคพวกค่ะ ^^

add
เขียนเมื่อ Sun Dec 28 2008 20:47:17 GMT+0700 (ICT)

P

30. เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์
เมื่อ อา. 28 ธ.ค. 2551 @ 19:04
1039726 [ลบ]

สวัสดีครับคุณ ไทบ้านผำ มหา เหรียญชัย แวะมาเยี่ยม ยังไม่ได้ดูหมอ เพราะมหา ดูหมอเป็นเหมือนกัน

แอบเก็บมาจากบ้านไทบ้านผำโน้นแน่ะ...พี่มหาดูหมอได้จริงเรอะ..

 

เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์
เขียนเมื่อ Sun Dec 28 2008 21:37:39 GMT+0700 (ICT)

มหา ดูหมอได้จริง ๆ ครับ

gfgfdg
เขียนเมื่อ Sun Dec 28 2008 21:39:39 GMT+0700 (ICT)
 • คุณเหรียญชัย
 • เอาความรุ้มาแบ่งปัน
 • สังคมเผื่อแผ่ครับ
 • ขอให้พรุ่งนี้ ปท ไทย เดินหน้าต่อไปได้นะครับ
เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์
เขียนเมื่อ Mon Dec 29 2008 12:15:23 GMT+0700 (ICT)

คุณโรงงานครับ ดูข่าวหรือยังต่างคนต่างมีความเห็นต่างกัน โดยไม่คิดถึงบ้านเมือง

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ Mon Dec 29 2008 20:10:49 GMT+0700 (ICT)
เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์
เขียนเมื่อ Mon Dec 29 2008 20:56:33 GMT+0700 (ICT)

ครูคิมครับ สวยทั้งแม่ลูก ขอบคุณสำหรับ ส.ค.ส.2552

วันนี้ มหา กลุ้มใจกับประเทศไทย ทำเพื่อตัวเองทั้งนั้นไม่นึกถึงคนไทยเลย

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ Wed Dec 31 2008 14:34:21 GMT+0700 (ICT)
คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ Wed Dec 31 2008 14:50:45 GMT+0700 (ICT)
คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ Wed Dec 31 2008 15:24:34 GMT+0700 (ICT)

แต่งภาพวิ้ง ๆ ๆ ๆ

http://glitter.postjung.com/create.php

ง่าย ๆค่ะ

เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์
เขียนเมื่อ Wed Dec 31 2008 15:28:28 GMT+0700 (ICT)

เข้าไปดูแล้วขอบคุณครับครูคิม ผู้ใจดี

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ Wed Dec 31 2008 15:34:15 GMT+0700 (ICT)

โปรแกรมแต่งภาพใช้ที่นี่ที่นี่ก็ไดนะคะ

ง่ายดีค่ะ

http://www.photoscape.org

add
เขียนเมื่อ Wed Dec 31 2008 17:32:40 GMT+0700 (ICT)
ดาวลูกไก่ ชื่นชมยินดี
เขียนเมื่อ Wed Dec 31 2008 18:48:15 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ ขอบคุณที่นำพระไปให้ที่บล็อกค่ะ

นาง พรรณา ผิวเผือก
เขียนเมื่อ Wed Dec 31 2008 18:57:28 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

* มาขอปุ๋ยนำชีวภาพค่ะ  ....เด็กๆ ตั้งใจกันดีจังเลยค่ะ

* มีเชื้อพ่อเชื้อแม่ซะด้วย

* เข้าใจตั้งชื่อให้สื่อความหมายถึงเป็นผู้ทนุบำรุงลูก(ต้นไม้)ให้งอกงามเจริญเติบโตออกดอกผลเป็นประโยชน์ต่อไป...ครูพรรณา  เข้าใจถูกต้องไหมคะ

* สุขกายสุขใจนะคะ

                             

มนัญญา ~ natachoei ( หน้าตาเฉย)
เขียนเมื่อ Wed Dec 31 2008 20:38:59 GMT+0700 (ICT)
 • ติดตามมาดูวิธีทำน้ำชีวภาพ
 • ปัจจุบันก็ใช้ค่ะ
 • เอนกอนันต์   ใช้ดับกลิ่น  ฆ่าเชื้อ
 • รดน้ำต้นไม้
 • สลายจุลินทรีย์

ปีใหม่แล้วจ้า

เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์
เขียนเมื่อ Wed Dec 31 2008 21:32:44 GMT+0700 (ICT)

คุณมนัญญา ครับ มหาขอบคุณมากครับ ที่เข้ามาเยี่ยมและให้กำลังใจ

add
เขียนเมื่อ Wed Dec 31 2008 21:35:03 GMT+0700 (ICT)

มาอวยพรอีกครั้ง...คราวแรกส่งแต่น้องหมีสีชมพูมาลืมบอกว่าขอให้พี่มหามีความสุขมากมากมากมากากกกกกกกกกกกกกนะคะ

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ Wed Dec 31 2008 21:54:02 GMT+0700 (ICT)
 • มาเยี่ยมคนเข้าเวร  2 ปีค่ะ
 • ฮ่า ๆ ๆ ๆ ๆๆ
 • พี่คิมมีบันทึกใหม่แล้วนะคะ
 • รีบ ๆ ไปฝากร่องรอยด้วยค่ะ
 • อ่านดี ๆ นนะคะว่าเขาทำอะไรกัน
ทหารอากาศขนาดยักษ์
เขียนเมื่อ Wed Dec 31 2008 22:34:46 GMT+0700 (ICT)

           myspace layouts

อิงจันทร์ ณ เรือนปั้นหยา
เขียนเมื่อ Thu Jan 01 2009 00:37:59 GMT+0700 (ICT)
 • สว้สดีปีใหม่ค่ะ
 • ขอให้มีความสุขมาก ๆ ตลอดไปนะคะ
กระติก~natachoei ที่ ~natadee
เขียนเมื่อ Thu Jan 01 2009 00:54:35 GMT+0700 (ICT)
คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ Thu Jan 01 2009 00:55:32 GMT+0700 (ICT)
กระติก~natachoei ที่ ~natadee
เขียนเมื่อ Thu Jan 01 2009 00:55:51 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีปีใหม่

สุขสดใส ซาบซ่า

กายาแข็งแรง ค่ะ

 

เก็จถะหวา
เขียนเมื่อ Thu Jan 01 2009 06:44:59 GMT+0700 (ICT)

มาเยี่ยมค่ะ สวัสดีปีใหม่ค่ะ

ขอให้ความสุขเยอะๆนะคะ

เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์
เขียนเมื่อ Thu Jan 01 2009 07:32:39 GMT+0700 (ICT)

คุณดาวลูกไก่ ครับ มหา ขอขอบคุณที่ส่งความสุขให้ปีใหม่ 2552

เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์
เขียนเมื่อ Thu Jan 01 2009 07:36:23 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ คุณพรรณา ผิวเผือก ส่งปุ๋ยน้ำชีวภาพให้แล้วครับ ครูพรรณา เข้าใจถูกต้อง

เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์
เขียนเมื่อ Thu Jan 01 2009 07:40:18 GMT+0700 (ICT)

มหา นั่งคอยศึกษานิเทศก์ แอ็ด จากปี 2551 ถึง 2552 ขอให้มีความสุขครับผม

เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์
เขียนเมื่อ Thu Jan 01 2009 07:52:22 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครูคิม ผู้ใจดี มหา ได้รับความอนุเคราะห์รูปที่ประทับใจ และความสุข 2552

เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์
เขียนเมื่อ Thu Jan 01 2009 08:00:09 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีปีใหม่ทหารอากาศขนากยักย์

เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์
เขียนเมื่อ Thu Jan 01 2009 08:04:35 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีปีใหม่ครับ ครูตาล

เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์
เขียนเมื่อ Thu Jan 01 2009 08:12:55 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีปีใหม่คุณกระติก

เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์
เขียนเมื่อ Thu Jan 01 2009 08:15:25 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีปีใหม่คุณเก็จถะหวา มหาขอบคุณมากที่แวะเยียม

 

°o.O ปลายฟ้า O.o°
เขียนเมื่อ Thu Jan 01 2009 11:31:44 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีปีใหม่ 2552

ขอให้ความสุข ประสบความสำเร็จกับทุกสิ่ง...นะคะ

 

นาง พรรณา ผิวเผือก
เขียนเมื่อ Thu Jan 01 2009 17:42:19 GMT+0700 (ICT)

 

                        สวัสดีปีใหม่ค่ะ

เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์
เขียนเมื่อ Fri Jan 02 2009 14:59:53 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ คูณปลายฟ้า ( รักเอยฯ )ขอบคุณครับสำหรับคำอวยปีใหม่

เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์
เขียนเมื่อ Fri Jan 02 2009 15:02:02 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีปีใหม่ คุณพรรณา ผิวเผือก(ไม่มีชื่อกลาง )ครับ

add
เขียนเมื่อ Fri Jan 02 2009 18:00:21 GMT+0700 (ICT)

แวะมาอีกรอบ..เอ้หลายรอบแล้วนะเนี่ย...มาหาพี่มหามาดูดวงเจ้าค่า....อิอิ

temus
เขียนเมื่อ Sat Jan 03 2009 22:20:37 GMT+0700 (ICT)

เข้ามาอ่าน ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ

temus
เขียนเมื่อ Sat Jan 03 2009 22:20:49 GMT+0700 (ICT)

เข้ามาอ่าน ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ

เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์
เขียนเมื่อ Sat Jan 03 2009 22:57:48 GMT+0700 (ICT)

คุณสุเมธ สง่าลี ครับ ทดลองสูตรกล้วยดู เพื่อนผมไปทำงานที่ประเทศเกาหลี เขายังใช้น้ำชีวภาพกับโสมที่เขาปลูก

เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์
เขียนเมื่อ Sat Jan 03 2009 23:00:48 GMT+0700 (ICT)

คุณแอ็ด ครับ มหาไปขายของ โอทอป ปุ๋ยน้ำชีวภาพ น้ำยาอเนกประสงค์ น้ำยาสระผมสูตรมะกรูด น้ำป้องกันแมลงปราบศัตรูพืช ที่ มหาทำอยู่ขายเสร็จแล้วมหาจะดูหมอให้

add
เขียนเมื่อ Sat Jan 03 2009 23:42:24 GMT+0700 (ICT)
P

คุณแอ็ด ครับ มหาไปขายของ โอทอป ปุ๋ยน้ำชีวภาพ น้ำยาอเนกประสงค์ น้ำยาสระผมสูตรมะกรูด น้ำป้องกันแมลงปราบศัตรูพืช ที่ มหาทำอยู่ขายเสร็จแล้วมหาจะดูหมอให้

 

ขายเสร็จแล้วมหาจะดูหมอให้..พูดจริงนะคะ..ขอให้ขายดิบขายดีนะคะพี่มหา

krutoiting
เขียนเมื่อ Sun Jan 04 2009 10:19:41 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอนำไปให้เด็กน้อยที่รร.ทำนะคะ

อยากปรับปรุงดินพอดีเลยค่ะ

ขอให้มีความสุข ควเมเจริญในอาชีพการงาน

ร่ำรวยๆ หลับให้เห็นเงินหมื่น ตื่นก็ให้ได้เงินล้านค่ะ

 

krutoiting
เขียนเมื่อ Sun Jan 04 2009 10:21:35 GMT+0700 (ICT)

ลืมบอกว่า เคยไปที่นี่ค่ะ ไปทำกิจกรรมสมัยป็นนิสิตมศว.ประสานมิตร ค่ะนานมาก ดีใจที่ได้เห็นภาพเก่าๆ ผุดขึ้นในใจ ขอบคุณค่ะ

เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์
เขียนเมื่อ Sun Jan 04 2009 13:17:50 GMT+0700 (ICT)

คุณ krutoi ครับ ดีเด็กจะนำความรู้ให้ไปให้ผู้ปกครอง

add
เขียนเมื่อ Sun Jan 04 2009 13:21:28 GMT+0700 (ICT)

แวะมาเยี่ยมรายวันจ้า..พี่มหา

เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์
เขียนเมื่อ Sun Jan 04 2009 13:40:38 GMT+0700 (ICT)

มหา จะออกไปขายของแล้ว เดียว มหาดูหมอให้จริง

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ Sun Jan 04 2009 13:42:00 GMT+0700 (ICT)
 • น้องมหา
 • พี่ครูคิมแวะมาอ่านอีกรอบค่ะ
 • เปลือกกล้วยต้องปอกทิ้งดวยหรือคะ
 • เห็นในรูป
 • ไปขายของ..เกี่ยวกับอะไร
คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ Sun Jan 04 2009 13:51:38 GMT+0700 (ICT)
เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์
เขียนเมื่อ Sun Jan 04 2009 19:25:31 GMT+0700 (ICT)

ครูคิม ปลอกเอาแต่เนื้อชั่งให้ได้ 3 กก. ครับ

คือที่อรัญ ฯ มีงานปีใหม่ มหา เลยนำผลผลิตไปขายในงานได้ทั้งเงินและให้ความรู้ผู้ที่สนใจสนุกกับงานที่ มหารัก สำคัญคือไม่ขาดทุน

otd
เขียนเมื่อ Mon Jan 05 2009 14:42:33 GMT+0700 (ICT)
 • สวัสดีปีใหม่ขอให้มีความสุขสมหวังนะคะ
 • แวะมาทักทาย
 • ขอบคุณที่ให้ความรู้คะ
เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์
เขียนเมื่อ Mon Jan 05 2009 20:21:43 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีคุณ otd ที่อวยพรให้และก็เช่นกันพรนั้นกับคืนคุณ otd ดีใจที่แวะมาทักทาย ทดลองทำดูจะได้ประโยชน์มากกว่าคิด

วรรณ
เขียนเมื่อ Tue Jan 06 2009 20:31:52 GMT+0700 (ICT)

แวะมาดูปุ๋ยน้ำชีวภาพค่ะ

เผื่อนำสูตรไปให้โรงเรียนใช้บ้าง

วรรณ
เขียนเมื่อ Tue Jan 06 2009 20:34:46 GMT+0700 (ICT)

แวะมาดูปุ๋ยน้ำชีวภาพค่ะ

เผื่อนำสูตรไปให้โรงเรียนใช้บ้าง

วรรณ
เขียนเมื่อ Tue Jan 06 2009 20:35:54 GMT+0700 (ICT)

แวะมาดูปุ๋ยน้ำชีวภาพค่ะ

เผื่อนำสูตรไปให้โรงเรียนใช้บ้าง

เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์
เขียนเมื่อ Tue Jan 06 2009 21:01:14 GMT+0700 (ICT)

 ครู วรรณ ครับ ได้เลยมหา ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ จะได้นำไปสู่ผู้ปกครอง ครูลองคิดดู การขยายปุ๋ยน้ำชีวภาพ หัวเชื้อ 10 ลิตร กากน้ำตาล 10 ลิตร น้ำ 200 ลิตร ปิดฝาทิ้ง 3 วันก็ได้ปุ๋ยชีวภาพ อัตราการใช้ 1:200 = 200x200 =มีปุ๋ยน้ำชีวภาพ 40,000 ลิตร

200 ลิตร ที่ขยายแล้วนั้น ถ้าไม่ใช้เลยยังขยายได้อีกรุ่น = ได้อีก 20 ครั้ง จะได้ปุ๋ยน้ำชีวภาพถึง 4,000 ลิตร อัตราการ 1 ต่อ 200 = มีปุ๋ยน้ำ 800,000 ลิตร

มหา บรรจุขวดโคกขายให้โรงเรียน ขวดละ 20 บาท 200 ลิตร ขายได้

4,000 บาท เป็นค่าอาหารกลางวันเด็ก และเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนด้วย

ประกาย~natachoei ที่~natadee
เขียนเมื่อ Sat Apr 18 2009 15:41:20 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีคะท่านมหา

ผลิตใช้เวลานาน คงจะทำไม่ได้

ทำขายให้ดีกว่าคะ สร้างรายได้ให้ทหารใหม่

phayorm แซ่เฮ
เขียนเมื่อ Sat Apr 18 2009 15:46:30 GMT+0700 (ICT)

[ กดเบาๆนะจ๊ะ ]

ท่านพี่มหา ..

 • หายไปสองสามวัน เลยแวะมา say hello  เด้อค่ะ
เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์
เขียนเมื่อ Mon Apr 20 2009 20:39:58 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับคุณประกาย~natachoei ที่~natadee

 • มหา นำขึ้นจดทะเบียนเป็นโอทอป
 • ออกขายงานโอทอปในอำเภออรัญประเทศ
 • ลูกชายมีเงินออมจากการขายในบัญชี 50,000 บาท
 • สวน มหา ไม่เคยซื้อปุ๋ยเคมีเลย
เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์
เขียนเมื่อ Mon Apr 20 2009 20:43:00 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีคุณ พวงพยอม

 • มหา ไปทำหน้าที่กรุงเทพฯ
 • มหา ไม่ใช้คนบ้านนอกเลย
 • เหนื่อยใจเหนื่อยกายกับพี่น้องที่แตกความสามัคคีกัน
พิรุณศักดิ์ บุญชัด
IP: xxx.47.108.175
เขียนเมื่อ Sun Jan 03 2010 00:25:33 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีปีใหม่ 2553 ขอให้มีความสุขความเจริญ ครับ

เข้ามาดู กำลังสนใจอยากจะลองทำดูบ้าง เพื่อใช้เอง

ขอบคุณสำหรับข้อมูลความรู้

เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์
เขียนเมื่อ Thu Jan 07 2010 12:28:26 GMT+0700 (ICT)
 • สวัสดีครับคุณ พิรุณศักดิ์ บุญซัด ครับ
 • ในภาวะปัจจุบันนี้ต้องทำปุ๋ยใช้เองครับ
 • ลองทำบัญชีครัวเรือนเอง
 • ทำการเกษตร ต้นทุนมากกว่า รายรับขายผลผลิต
คุณกุ๊ก
IP: xxx.123.75.85
เขียนเมื่อ Fri Feb 26 2010 14:48:43 GMT+0700 (ICT)

ได้ทดลองทำปุ๋ยน้ำชีวภาพสูตรกล้วยน้ำว้ากับผักบุ้งนาอยู่ อยากขอให้พี่มหาแนะนำเพิ่มเติม เรื่องการนำไปใช้ ดังนี้ครับ

1.อัตราส่วน1:200 ใช้กับไม้ผลนั้น ใน 1 ต้นควรจะให้ปุ๋ยน้ำกี่ลิตรครับ(ใช้วิธีการรด)หรือมีวิธีอื่นที่ดีกว่าแนะนำหรือเปล่าครับ

2.อัตราส่วน1:200 ใช้กับยางพาราได้ด้วยหรือไม่ ถ้าได้ใน 1 ต้นควรจะให้ปุ๋ยน้ำกี่ลิตรครับ(ใช้วิธีการรด)หรือมีวิธีอื่นที่ดีกว่าแนะนำหรือเปล่าครับ

ขอบคุณล่วงหน้าครับ

krutoiting
เขียนเมื่อ Sat Mar 06 2010 08:48:47 GMT+0700 (ICT)

พี่ตั้งใจมาขอบคุณนะคะที่ส่งเว็บลิงค์ไปให้

วันจันทร์จะได้เรียนรู้กันทั้งครูและเด็ก

ขอบคุณในกุศลจิต

และความรู้ที่แบ่งปันค่ะ

อ้อยเล็ก
เขียนเมื่อ Sat Mar 06 2010 18:00:27 GMT+0700 (ICT)

มาศึกษาโครงงานน้ำชีวภาพ..จากมูลนิธิ 3 อาชีพกู้ชาติค่ะ..ลุงมหา

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า