เตรียมรับการประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝัน : ยโสธร กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ศรีสะเกษ นนทบุรี ขอนแก่น เลย

 สั่งสมตะกอนมาตลอด 

เรียนชาวโรงเรียนในฝัน กาฬสินธุ์ เลย ศรีสะเกษ  นนทบุรี และขอนแก่น   

     เท่าที่ได้รับแจ้งอย่างไม่เป็นทางการว่าระหว่างเดือน กพ.-มีค.52 มีหลายโรงเรียน มีความพร้อมจะขอรับการประเมิน เป็นต้นว่า

     ระหว่างวันที่ 16 พบกันที่คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 17 พย.พบกันที่เหล่ากลางและ18 กพ.52 จะพบกันที่ หนองสูง 

     ระหว่างวันที่ 23-26 กพ.52 จะพบกันที่ ขอนแก่น และ เลย

      วันที่ 2 มีค.52 จะพบกันที่นนทบุรี

        วันที่ 3-6 มีค.52จะพบกันที่ศรีสะเกษ และ 10-13 มีค.52 พบกันที่ เลย ค่ะ

      ดังนั้นบันทึกหน้านี้จึงเปิดสำหรับทุกท่านเขียนถามได้เลยค่ะ  (โรงเรียนในจังหวัดอื่นก็ได้นะคะ)

  ก่อนอื่นขอทบทวน

 

  1.วันประเมินเป็นวันที่โรงเรียนได้รวบรวมตะกอนที่ตัวนักเรียนจัดเป็นกิจกรรมที่หลากหลายแล้วนำเสนอโดยนักเรียน(อ่านเตรียมการประเมิน ตะกอนตอนที่1 2 3 ใน"ตาสว่าง"ก่อนนะคะ)  

2.กิจกรรมที่นำเสนอจะสะท้อน คุณภาพนักเรียน คุณภาพการจัดการเรียนการ สอน และคุณการบริหารจัดการ

3.ศึกษาเพื่อนร่วมทางสู่ต้นแบบโรงเรียนในฝัน(คู่มือประเมิน)ให้ดีนะคะ จะรวมตะกอนแล้วจัดเป็นกิจกรรมอะไรบ้าง? และจัดอย่างไร?ให้ถามตนเองว่าจะให้คณะกรรมการประเมินด้านใหน? (ในคู่มือบอกชัดอยู่แล้ว)

              เมื่อเพื่อนครูทุกคนในโรงเรียนได้ร่วมกันสั่งสมตะกอนมาตลอดแล้ว..และถ้าวันนี้พร้อม....เขียนมาถามได้เลยค่ะ

มีแนวทางดำเนินงานและรวบรวม "ตะกอน" เป็นกิจกรรมและหรือผลงานเพื่อขอรับการประเมินฯโดยสังเขปอาจเป็นดังนี้

           

.......ถ้าโรงเรียนท่านพร้อม

    1. ทุกท่านในโรงเรียนควรทบทวน Concept ให้ตรงกันว่า" วันประเมินเป็นการนำเสนอ"ตะกอน" ที่ปรากฎกับนักเรียน คำว่า ตะกอนควร (ต้อง) เป็นการสะสม (จัดการเรียนการสอนของทุกกลุ่มสาระ) มาอย่างสม่ำเสมอและ ต่อเนื่อง

    2.เมื่อท่านพร้อมจึงรวม"ตะกอน " เป็นกิจกรรมแล้วนำเสนอกิจกรรมโดยนักเรียน เพื่อเป็นการสะท้อนตะกอนที่ปรากฏกับนักเรียนทุกคน

    3.โรงเรียนแจ้งความพร้อมฯ มายังสพท.ต้นสังกัด (สพท.ควรมีกระบวนการนิเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจสอบความมั่นใจร่วมกับโรงเรียน) สพท.แจ้งมายังส่วนกลาง และ สพท.ต้นสังกัด เป็นเจ้าภาพจัดให้มีการประเมิน(แนะนำไว้ในคู่มือแล้ว)

   4.จากกิจกรรมตามข้อ 2  ขอเรียนย้ำว่าจะนำเสนอกิจกรรมใด ให้ถามตนเองว่า แต่ละกิจกรรมที่นำเสนอต้องการให้ประเมิน ด้านใดบ้าง(มี 6 ด้าน ตามคู่มือ)

        ที่ผ่านมาจะมีการศึกษาดูงานการประเมินโรงเรียนในฝัน ท่านที่ศึกษาดูงานไม่อาจรู้ได้ว่ากิจกรรมใด OK แต่ถ้าอ่านคู่มือประกอบการดูงานจะเข้าใจยิ่งขึ้น

   5. "ตะกอน" ที่ควรปรากฏกับนักเรียนโดยรวมเป็นดังนี้

          5.1) นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีความคล่องแคล่วในการใช้เครื่องมือเพื่อการแสวงหาความรู้ด้วนตนเอง การเข้าถึงข้อมูล ดังนั้นจึงให้ความสำคัญต่อความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และ Computer 

           5.2) ทักษะและความสามารถในการคิด-วิเคราะห์ มีความสามารถในการแก้ปัญหามี ความมั่นใจ สามารถตอบคำถามได้อย่างเป็นเหตุ เป็นผลมีข้อมูลประกอบ รู้จักแหล่งเรียนรู้ เข้าถึงแหล่งข้อมูล (โรงเรียนในฝันให้เบ็ดตกปลาไม่ใช่ให้ปลาไปกิน)

           5.3) มีผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ที่หลากหลาย อย่างสร้างสรรค์(ไม่ลอกแบบ) เช่นผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้โดยโครงงาน  งานเขียน งานศิลปะ อาจเป็นชิ้นงานปกติ หรือใช้ความสามารถด้าน Computer ฯลฯ

           5.4 ) ขอให้ดูในเอกสาร ด้านที่1 ด้านที่ 3 และด้านที่ 5 เป็นหลัก

           5.5) ความเป็นไทยภูมิใจในท้องถิ่นก็ให้ความสำคัญนะคะ

           5.6 ) คุณธรรมจริยธรรมเป็นคุณลักษณะพื้นฐานที่โรงเรียนในประเทศไทยต้องมี โรงเรียนในฝันก็ต้องมีเช่นกัน

      ขอเพิ่มเติมนะคะจุดเด่นที่ควรปรากฏชัดเจนเป็นรูปธรรม(ในวันประเมินและตลอดไป) คือ1.ความสะอาด และ2.การรักการอ่าน

      "ตะกอน"ที่ปรากฏต่อนักเรียนจะสะท้อนวิธีสอนหรือวิธีการจัดการเรียนรู้ และสะท้อนการบริหารจัดการ  ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างในการจัดกิจกรรมที่สามารถสะท้อนตะกอน ซึ่งแบ่งลักษณะกิจกรรมในวันประเมินเป็น 2 ลักษณะประกอบด้วย

      ลักษณะที่ 1 กิจกรรมเฉพาะกิจ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะสถานการณ์ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การตอบคำถามเชิงคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การรู้จักแหล่งข้อมูล นักเรียนได้แสดงความสามารถในการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เช่นกิจกรรมการต้อนรับ การกล่าวแนะนำตนเอง แนะนำผู้บริหาร แนะนำผู้ใหญ่ ตลอดจนบุคคลสำคัญ การมอบเอกสารที่แสดงข้อมูลพื้นฐานและผลงานของโรงเรียน เอกสารแนะนำกิจกรรม สำหรับเอกสารในวันนั้นควรเป็นเอกสารที่นักเรียนจัดทำเองหรือการมอบของที่ระลึกซึ่งเป็นสิ่งของที่นักเรียนทำ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของผลงานนักเรียนเช่นมาลัยดอกไม้ การแสดงบทบาทของมัคคุเทศก์การแนะนำกิจกรรมตลอดการประเมิน  เป็นต้น

       กิจกรรมข้างต้น สะท้อนความสามารถ ทักษะ ในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ปฏิภาณ ไหวพริบในการตอบคำถาม แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการนำเสนอกิจกรรม ทั้งนี้เพราะนักเรียนที่มาต้อนรับต้องรู้ทุกกิจกรรม แสดงทักษะทางสังคม มารยาทในการต้อนรับและดูแลแขก เป็นกิจกรรมที่สะท้อนความสามารถของคณะกรรมการนักเรียน

        ลักษณะที่2 กิจกรรมการเรียนการสอน เน้นการเรียนการสอนโดยการลงมือปฏิบัติจริง การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการต่างๆ การเรียนการสอนในแหล่งเรียนรู้ และหรือ กิจกรรมประเภทสนามบูรณาการ (หมายถึงกิจกรรมที่โรงเรียนจงใจจัดให้มีเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ทักษะชีวิต อย่างครบวงวร เช่นบริษัทจำลอง สหกรณ์โรงเรียน ธนาคารโรงเรียน คณะกรรมการนักเรียนเป็นต้น)  จัดเป็น 3 ส่วนจะจัดกิจกรรมอะไรให้ดูแบบประเมินว่าจะให้กรรมการให้คะแนนด้านใด ข้อใด (มีทั้งหมด 6 ด้าน )

ส่วนที่ 1 จะจัดในห้องเรียนปกติ หรืสถานที่เหมาะสม ก็ได้ เป็นกิจกรรมที่ส่งผลต่อลักษณะเด่นของนักเรียนโรงเรียนในฝัน (ย้อนไปอ่านลักษณะเด่น) เช่นภาษาไทย สังคมศึกษา ( ที่ประเมินผ่านมาพบว่าทั้ง2 สาระไม่สะท้อนตะกอนหรือคุณภาพเด่นๆเท่าที่ควร) การงานฯ พลานามัย(เสนอที่สนามกีฬา ห้องพยาบาล โรงอาหารเป็นต้น ) ศิลปะ นาฎศิลป์-ดนตรี ฯลฯ

ส่วนที่2 เป็นผลจากการเรียนการสอนที่ผ่านมา จะจัดเป็นนิทรรศการแห้ง หรือนิทรรศการเคลื่อนไหวก็ได้ตามขีดความสามารถของโรงเรียน มีนักเรียนเป็นผู้นำเสนอ บางกิจกรรมอาจมีครูให้ข้อมูลเพิ่มเต็ม ถ้ามีศักยภาพพอให้แสดงความสามารถนำเสนอผ่าน ICT เช่น โครงงานต่างๆ ผลงานที่เป็นความภาคภูมิใจเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม กิจกรรมเด่นๆเช่นการสอนซ่อมเสริม การพ้ฒนาผู้เรียนเป็นต้น

ส่วนที่ 3 กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการลงมือทำ การปฏิบัติจริง การทดลอง โดยใช้สื่ออุปกรณืที่เหมาะสมที่จะอยู่ในห้องนั้นๆ ได้แก่ การเรียนการสอนในห้อง lab วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิศาสตร์ Computer ห้องสมุด (ประเมินกี่ช้อคะ) แหล่งเรียนรู้อื่นๆที่โรงเรียนจัดไว้

              เป็นไงคะ ถ้าสะสมตะกอนมาตลอด ไม่ยากเลย สำหรับต้นแบบโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน "อ่านคู่มือดูแบบประเมิน"  ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างกิจกรรมในกลุ่มที่3ได้แก่

1. ห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ

มีรายการพิจารณาเป็นพื้นฐาน 9 รายการ(ในคู่มือ) เรื่องที่สำคัญคือ ขีดความสามารถในการให้บริการ การส่งเสริมการรักการอ่านและครูผู้ดูแลก็ควรเป็นผู้มีความรู้ในการบริหารจัดการ การใช้ ICT ห้องสมุดจะเป็นการประเมินทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย 1)ประเมินด้านการบริหาร นรวมถึงผู้บริหาร เป็นการประเมินมีความเข้าใจและการให้ความสำคัญต่อห้องสมุด โดยการสนับสนุน ให้มีห้องสมุดอย่างเหมาะสมกับระดับที่เปิดสอน ทั้งในระบบปกติและระบบ electronic รวมถึงให้ความสำคัญต่อความรู้ความสามารถของครูผู้ดูแล ครู/บรรณารักษ์โรงเรียนในฝันเป็นคนเก่งค่ะ 

      2) ด้านครูประเมินการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนโดยสนับสนุนการสืบค้น การรักการอ่านหรือไม่เพียงใด ด้านตะกอนมี่ปรากฏที่นักเรียนมีมากที่ต้องประเมินฯลฯ 3)ประเมินการรักการอ่าน      

   2.การเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (จำนวนห้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในคู่มือ)

เป็นห้องเรียนที่มีความพร้อมที่สนับสนุนการเรียนรู้โดยการทดลองการปฏิบัติจริง กิจกรรมในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ประเมิน 3 ด้านคือ

   1)ด้านการบริหารจัดการพิจารณาจากความสามารถของผู้บริหารในการให้การสนับสนุนการเรียนการสอนโดยจัดให้มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่มีความพร้อมด้านสื่ออุปกรณ์ ทั้งอุปกรณ์ประจำห้องและวัสดุ อุปกรณ์ในการทดลอง รวมทั้ง computer เพื่อการเรียนการสอนผ่านระบบ e-learning การใช้สื่อICT สืบค้นข้อมูล นำเสนอรายงาน นำเสนอผลงาน จำนวนตามความเหมาะสม

   2) ด้านการเรียนการสอน เป็นการประเมินครูผู้สอนเรื่องความตระหนักในความสำคัญต่อการใช้ห้องปฏิบัติการซึ่งมีการจัดการ ดูแลให้ห้องปฏิบัติการมีสถาพพร้อมใช้ สำหรับด้านการจัดการเรียนการสอนเป็นการนำเสนอการเรียนรู้โดยการทดลองการแสดงให้เห็นว่าครูวิทยาศาสตร์โรงเรียนในฝันสามารถจัดการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์โดยการทดลองได้อย่างเหมาะสมครบวงจร(ต้องการคำอธิบายถามมานะคะ) 

  3) ด้านคุณภาพนักเรียนพิจารณาที่ความสามารถในการตอบคำถาม อย่างเป็นเหตุ เป็นผล แสดงความสามารถด้าน การคิด -วิเคราะห์ การเชื่อมโยงข้อมูลได้ การเข้าถึงแหล่งข้อมูลอย่างรวดเร็ว การแก้ปัญหาได้ ส่วนการปฏิบัติการทดลองก็เป็นอย่างคล่องแคล่ว ใช้ อุปกรณ์ถูกต้องเหมาะสม แก้ปัญหาระหว่างการทดลองได้ และในบาง Lab (บางสาระ) สามารถเชื่อมโยงการทดลองปฏิบัติจริงกับการทดลองจากโปรแกรมการทดลอง ท้ายที่สุดสามารถสรุปและนำเสนอผลการทดลองด้วยระบบ ICT

 4. การเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ Computer

          แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญอีกห้อง ถึงวันนี้ต้องถามว่า ครู Computer ที่ผ่านการประชุมปฏิบัติการ การทำ e-learning จากส่วนกลาง จากศูนย์ฯได้ขยายผลแก่ ครูทุกคนในโรงเรียนหรือยัง (จำเป็นนะคะ) และครูทุกคนทำความคุ้นเคยกับ      e-learning รวมถึงใช้ในเรียนการสอนหรือยัง (จำเป็นจริงๆค่ะ เป็นความแตกต่างกับโรงเรียนเมื่อยังไม่เข้าโครงการ )

         พิจารณาความเหมาะสม ทั้ง 3 ด้านคือ 

 1) การพิจารณาด้านคุณภาพการบริหารจัดการโดยพิจารณาที่ขีดความสามารถในการสนับสนุน ทั้งสื่ออุปกรณ์ ขีดความสามารถในการให้บริการสืบค้น (ความไวของ Internet)สำหรับจำนวน Computer ถ้าโรงเรียนมีข้อจำกัดก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้ามีจำนวนน้อยก็ใช้อย่างรู้ค่า มีจำนวนมากก็ใช้อย่างคุ้มค่า นี่ซิคะเป็นเรื่องสำคัญ

  2) การพิจารณาด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน พิจารณาที่ความสามารถของนักเรียน ผลงานของนักเรียน แบ่งนักเรียนที่จะประเมินเป็น3 กลุ่มกลุ่มที่พื้นฐานหมายถึงนักเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ผ่านระบบ e-learning ของโรงเรียน ความสามารถในการสืบค้นข้อมูลผ่าน Internet Intranet 

 กลุ่มกลางๆ คือนักเรียนกลุ่มที่มีความสามารถในการนำเสนองาน รายงาน ผลงาน (หลากหลายกลุ่มสาระ) ผ่านโปรแกรม Computer อย่างหลากหลาย 

กลุ่มทีมีความสามารถหรือความถนัดเหนือกว่าปกติ คือนักเรียนกลุ่มที่มีความสามารถนำเสนองานหรือผลงานที่สูงกว่ากลุ่มกลางๆเป็นต้นว่า สามารถทำหุ่นยนต์ต้นแบบที่สามารถทำประโยชน์ได้ สามารถทำ Animation เป็นเรื่องราวได้ สร้างภาพยนต์การ์ตูนได้ เขียนโปรแกรมเพื่อการใช้งานได้ในห้องสมุด ห้องแนะแนว ระบบดูแลนักเรียน งาน Minicompanyได้เป็นต้น

4. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์

  

เป็นห้องเรียนที่เน้นการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยตนเอง เป็นห้องที่มีเจตนาจะเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เป็นตัวช่วยครู ดังนั้นการจัดสภาพห้องจึงมีลักษณะผ่อนคลาย มีสื่ออุปกรณ์ช่วยในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้แก่ Computer  e-learning โปรแกรมสำเร็จ ซึ่งส่วนกลางได้มอบโปรแกรม GSP ให้โรงเรียนและได้อบรมครูสอนคณิตศาสตร์แล้วคาดว่าขณะนี้คงได้เผยแพร่สู่ครูที่เกี่ยวข้องและนักเรียนแล้วดังนั้นวันที่เสนอตะกอนการเรียนรู้ จะพิจารณาความเหมาะสม  3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบริหารจัดการ พิจารณาการสนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ทีเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ที่มีสื่ออุปกรณ์ที่เหมาะสม ด้านการจัดการเรียนการสอนพิจารณาที่ด้านครู ประเมินความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากห้องนี้เพื่อการเสริมทักษะคณิตศาสตร์แก้นักเรียนหรือไม่?เพียงใด? รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม GSP เพียงใด?ด้านคุณภาพนักเรียนพิจารณาความสามารถทางคณิตศาสตร์โดยเฉพาะการใชโปรแกรม GSP 

5 ห้องปฏิบัติการทางภาษา

เป็นอีกห้องเรียนหนึ่ง ที่มีความสำคัญมากเนื่องจาก การสอนภาษาอังกฤษ จำเป็นต้องมีตัวช่วยครูโดยเฉพาะการใช้สื่อ เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้สัมผัสกับเจ้าของภาษา สื่ออุปกรณ์ ที่ชวนเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ อย่างสนุกสนาน ส่งเสริมการรักภาษาอังกฤษ  อาจเป็น Sound Lab Computer TV โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง e-learning ภาพยนต์ VCD เกมส์ การ์ตูน ดังนั้นจึงพิจารณาความเหมาะสม ทั้ง3 ด้านได้แก่ ด้านการบริหารจัดการที่ให้ความสำคัญต่อการจัดหา ส่งเสริมด้านสื่ออุปกรณ์ การซ่อมบำรุง ด้านการเรียนการสอนพิจารณาที่ทักษะและความสามารถของครูในการจัดการเรียนการ สอน การใช้ สื่ออุปกรณ์ (เป็นการพิจารณาประสิทธิภาพของสื่อควรสาธิตการสอน ประมาณ 10 นาที)  ด้านนักเรียน เป็นการพิจารณาที่ทักษะและความสามารถการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร (ในทุกจุดในวันนั้น มัคคุเทศ พิธีกร การเรียนในในห้องปฏิบัติการ)และควรนำเสนอกิจกรรมทางภาษาที่สามารถสะท้อนตะกอนในตัวนักเรียน อย่างน้อย 1 กิจกรรม(ถ้าเป็นการแสดง ขอให้ส่งบทละครให้กรรมการด้วยนะคะ) นอกจากจะนำเสนอกิจกรรม การเรียนการสอนในห้องปฏิบติการต่างๆแล้ว มีกิจกรรมอีกการมากมายที่สามารถนำเสนอเพื่อเป็นการสะท้อนคุณภาพนักเรียนได้

 ตามคู่มือเราพิจารณา 6 ด้าน 1 ด้านคุณภาพนักเรียน 2 ด้านคุณภาพครู 3 ด้านคุณภาพแหล่งเรียนรู้ 4 ด้านคุณภาพการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิต (ได้แก่ กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน สหกรณ์โรงเรียน ธนาคารโรงเรียน minicompany ฯลฯ) 5 คุณภาพด้านการส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัย (เช่นระบบการดูแลนักเรียน สุขภาพอนามัย กีฬา โรงอาหาร ห้องส้วม ฯลฯ) 6 คุณภาพการบริหารจัดการ

          ขอเชิญชวนให้อ่านคู่มือ ขอเรียนอีกครั้งว่าท่านจะนำเสนออะไรขอให้ประเมินตนเองว่ากำลังสะท้อนตะกอนด้านใดใน 6ด้าน (โชคดีค่ะ โรงเรียนใดได้รับการรับรองจะนำมาบันทึกไว้นะคะ)

                ขอเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับสาระสังคมศึกษา

                ขอชวนคิดว่า ธรรมชาติของวิชาไม่ใช่ท่องจำ แต่เป็นการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการรักการอ่าน ส่งเสริมการเชื่อมโยงข้อมูลที่ต้องใช้การคิดวิเคราะห์มาก การเข้าถึงข้อมูล เข้าถึงแหล่งข้อมูล ส่งเสริมให้มีผลงานที่มาจากการการคิด  การวิเคราะห์ การวิพากย์ สะท้อนเป็นผลงานที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นงานเขียน  ที่สร้างสรรค์ งานการฝึกความเป็นผู้นำผู้ตามในสังคมและมีกิจกรรมทั้งสร้างความรับผิดชอบ สร้างความตระหนักในในสาระที่เป็นนามธรรม มากมาย(นี่ไม่รวมกับความสามารถการตอบตอบถาม การทำข้อสอบเชิงคิดวิเคราะห์ เชิงความรู้รอบตัวนะคะ)ดังนั้นน่าพบน่าจะเป็นการเรียนรู้โดยโครงงานที่มีให้ความสำคัญต่อกระบวนการเรียนรู้มีผลที่เป็นรูปธรรมเช่น โครงงานประเภทสำรวจ สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ทั้งบุคคล สถานที่ สิ่งของหรือและจากเอกสารสิ่งพิมพ์ จาก e-book จากInternet นำข้อมูลมาเชื่อมโยงเป็นคำตอบ เป็นผลงาน ของผู้ที่ทำโครงจะมีอย่างไม่ซ้ำกันผลงานจะสะท้อนความสามารถและทักษะนักเรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มได้ นี้คือตะกอนของนักเรียนโรงเรียนในฝัน สาระสังคมเป็นสาระที่สำคัญมากสร้างเด็กที่มีความสามารถคิดอย่างเชื่อมโยง เป็นเหตุเป็นผล สนใจเหตุการณ์ สนใจชุมชน รักถิ่น รักบ้านเมือง เป็นตะกอนที่จะเห็นการที่บูรณาการได้กับทุกกลุ่ม ภาษาและComputerเป็นเครื่องมือในการสืบค้นและการนำเสนอได้อย่างดีที่สุด Lab ของสาระสังคมกว้างขวางมาก

                 โครงงานเป็นการเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลึกซึ้งในที่นี้อธิบายคำว่าลึกซึ้งดังนี้ 1.มีคำถามหรือความต้องการที่จะรู้ 2. มีวิธีการเรียนรู้หลายวิธี       3. มีแหล่งเรียนรู้หลายแหล่ง (ไม่ใช่อ่านหนังสือเล่มเดียวแล้วลอกข้อมูลมาบอกว่าเป็นความรู้) 4.เมื่อได้ข้อมูลจากวิธีการเรียนและแหล่งเรียนรู้ที่วางแผนไว้แล้ว  นำข้อมูลเหล่านั้นมาเชื่อมโยงเป็นคำตอบ เป็นผลงาน   5.ผลงานที่ได้คือคำตอบ ผลงานคือความรู้ของผู้ทำโครงงาน 6.โครงงานเป็นกระบวนการเรียนรู้ของผู้ทำโครงงานดังนั้นผู้ทำโครงงานจะสามารถวางแผนที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองได้ เรากำลังสร้างคนทีมีนิสัยชอบอ่าน ชอบค้นคว้า ชอบคิด ชอบที่จะเชื่อมโยง สร้างคนที่การเรียนรู้อย่างเข้าใจ สร้างคนให้มีความตระหนักในเรื่องนั้นๆตะกอนที่จะตามมาคือการเรียนรูอย่างเข้าใจและทำความเข้าใจกับคนอื่นได้ฯนี่ไม่หรือที่การเรียนสังคมต้อง 7.ดังนั้นการนำเสนอโครงงานในวันประเมินจึงควรนำเสนอวิธีเรียนหลายวิธี เอกสารหรือแหล่งเรียนรู้ที่หลายแหล่ง  แสดงวิธีการเชื่อมโยงเป็นคำตอบ เป็นผลงาน ดังนั้นผลงานจากโครงงานจึงมีความหลากหลายแม้นักเรียนจะทำโครงงานเดียวกัน      

     ตัวอย่าง จะเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัด ท้องถิ่น โดยโครงงาน ควรวางแผนและบอกได้ว่าแต่ละคนอยากรู้อะไรบ้าง ไปสำรวจหนังสือweb site แหล่งข้อมูลมาก่อน (มีการทำแบบบันทึก บันทึกด้วยนะคะอย่าลืม) นำข้อมูลมาพูดคุย มาวิเคราะห์มาอภิปราย เพื่อกำหนดจุดหรือเรื่อง ที่สนใจ อาจเป็นเรื่องที่ครูเห็นว่าสำคัญและควรสนใจ ทั้งบางเรื่องน่าสนใจ (กระบวนการนี้เป็นการสะสมตะกอน ขอร้องว่าครูกรุณาอย่าปล่อยให้ไปอ่านให้ไปศึกษา โดยไม่ถามหาผลงานเป็นระะยะ) หลังจากนั้นนักเรียนจึงมีเรื่องที่ศึกษาอย่างลึกซึ้งมากมาย (ตามความหมายที่กล่าวถึงข้างต้น) ครูจะคอยถามถึงความก้าวหน้า ถามถึงการสืบหาข้อมูลเป็นระยะ กระตุ้นให้เชื่อมโยงเป็นคำตอบ และสร้างเป็นผลงาน เช่น บางคนอาจมีผลงานเป็นบทความ เป็นเรื่องสั้น ทำเป็นบทละคร  แต่งเป็นบทกลอน ออกแบบผลิตภัณฑ์ (คิดต่ออีกเยอะมาก) รวบรวมความข้อคิดต่างๆทำเป็นข้อเตือนใจจากอดีตสู่ปัจจุบัน ตั้งชมรมคนรักถิ่น(มีผลงานที่สืบเนื่องจากการมีชมรมคนรักถิ่นมากมาย เช่นทำหนังสือพิมพ์ ประกวดครอบครัวรักถิ่น รักไทยฯ ครอบครัวปรัชญาพอเพียง ฯ)

                 การนำเสนองานโรงเรียนในฝันสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนความสามารถด้าน TCT จึงสามารถนำเสนอการเรียนรู้ วิธีเรียน แหล่งข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Powerpoint มีภาพเยอะๆ เป็นการ์ตูน(Annimation)เป็นต้น

                ดิฉันจึงเสนอว่าการนำเสนอต่อไปนี้ควร เป็นผลการเรียนรู้สาระสังคมแบบโดยโครงงาน มีมาก เช่นการละเล่นพื้นเมือง เพลงพื้นเมือง ควรเรียนรู้โดยโครงงานมาก่อนจึงแสดง

แหล่งภูมิปัญญา(ขอให้เห็นเรียนรู้ในเชิงวิเคราะห์เช่นควรวางแผนก่อนว่าจะสะท้อนอะไร มีเหตุผลอย่างไร ?เพราะทุกอย่างล้วนแล้วแต่ดี แสดงการเก็บรักษาทำอย่างไร? ถ้ามีแล้วพบแล้วจะทำตามทำได้ไหม?ถ้าจะถ่ายทอดต่อทำอย่างไร? นำมาต่อยอดกับเราอย่างไร?ไม่น่านำเสนอเพียงแค่ทำตามอย่างเท่านั้น ) ฯลฯ ขอให้เสนอการเรียนรู้แบบโครงงานก่อนจึงแสดง หรือเล่น ผู้แสดง ผู้เล่นควรเล่าได้ บอกได้มีความรู้เรื่องนั้นๆเพียงใดอย่างใด? เพราะจะเป็นการเรียนรู้ตามConcept นักเรียนโรงเรียนในฝัน 

      การนำเสนอการเรียนรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็เช่นกันควรเข้าให้ถึงว่า เมื่อพาทำ ทำตามแบบแล้ว และรู้แล้วจะนำไปใช้ในครอบครัว ใช้กับตัวเองอย่างไร ? เช่นลดค่าใช้จ่าย การฝึกนิสัยประหยัด วางแผนการใช้จ่ายจากเงินเท่าที่มีอย่างไร? มีอะไรเพิ่มเติมจากการทำตามแบบ..ได้บ้าง การทำการเกษตรก็ OK นะคะทำได้และต่อไปอย่างไร? ควรมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ต่อยอดจากทำตามเช่นตัวอย่างที่กล่าวข้างต้น สาระสังคมทำได้ค่ะ (ยินดีแลกเปลี่ยนค่ะ) 

           รอคำถามจากโรงเรียนที่ขอรับการประเมินค่ะยินดีตอบ

โปรดตามไปอ่าน "มากำจัดจุดอ่อนกันเถอะ"และ"กำจัดจุดอ่อนตอนรักการอ่าน"

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): จากตะกอน เป็นกิจกรรม 
 หมายเลขบันทึก: 230295
 เขียน:  
 ความเห็น: 230  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
เอื้องแซะ
เขียนเมื่อ Thu Dec 18 2008 21:48:46 GMT+0700 (ICT)
  • สวัสดีค่ะท่านหน.ชัดเจน
  • แวะมาทักทาย และขอสังเกตการณ์ การประเมินนะคะ
  •  ขอให้มีความสุขในการประเมินค่ะ
  • หนูน้อยชาวปะด่อง ร.ร.บ้านในสอยค่ะ
โรงเรียน ศรีปทุมพิทยาคาร
IP: xxx.25.46.188
เขียนเมื่อ Mon Dec 22 2008 13:01:50 GMT+0700 (ICT)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีกิจกรรมดังนี้

1. ห้องปฏิบัติการทางภาษา

2. ห้องสืบค้นInternet

3. ห้องปฏิบัติการทางภาษา

4. English Room

- Cafe

- Stotytelling

- Enslish Project

- Western Culture

- Halloween's Day

- Isarn Culture

- Kan Mark Bang

English Corner

- Reading

- Crossword Puzzle

- Serabble

- games

Chinese Room

Japanese Room

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Tue Dec 23 2008 00:17:21 GMT+0700 (ICT)

ศรีปทุมฯ ที่เสนอมาขอให้ลองทบทวนดูว่ามีเรื่องเหล่านี้หรือไม่

1.สาธิตการสอน 10 นาที ขอดูประสิทธิภาพของสื่อ วิธีสอนโดยใช้ สี่อ

 2.นักเรียนส่วนมากสื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง

3.มัคคุเทศ พิธีกร เก่ง

4.มีกิจกรรมแสดงทักษะทางภาษา ที่ OK มากๆ เช่นละคร พากย์หุ่น (เรื่องยาวหน่อย) ฯลฯ ทุกกิจกรรมขอดูบทด้วยค่ะ

ศรีปทุมฯ
IP: xxx.123.206.146
เขียนเมื่อ Tue Dec 23 2008 06:35:32 GMT+0700 (ICT)

ห้องปฏิบัติการทางภาษาควรมีกิจกรรมหรือจัดเตรียมอะไรบ้าง

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Tue Dec 23 2008 22:15:57 GMT+0700 (ICT)

ศรีปทุมฯ

1.ห้องปฏิบัติการทางภาษาต้องแสดงวิธีสอนที่เห็นการสื่อที่มีอย่างเต็มที่นะคะครูเป็นคนสอนค่ะ

2.นอกห้องก็นำเสนอกิจกรรมที่นักเรียนแสดงความสามารถภาษาอังกฤษเต็มที่ เช่น แสดงละคร พากย์หนัง มัคคุเทศก์ (ต้องเหมาะสมกับระดับชั้นนะคะ)

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร
IP: xxx.25.76.56
เขียนเมื่อ Wed Dec 24 2008 10:09:09 GMT+0700 (ICT)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมดังนี้

1.Indicatorจากพืชดอกท้องถิ่น(ม.1)

2.การทดสอบหาสารอาหารที่รับประทานในชีวิตประจำวัน(ม.2)

3.วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น(ม.3)

4.พลังงานทดแทนจากเอทานอล(ม.4)

5.การทดลองการเกิดปฏิกิริยาระหว่าง Na กับ น้ำและ Mg กับ น้ำ(ม.4)

6.การผ่าหัวใจหมู(ม.5)

7.โยเกิร์ตเลิศรส(ม.5)

8.การโคลนดีเอ็นเอ(ม.6)

9.การจำลองระบบนิเวศ

10.การจัดหมวดหมู่พืช

11.สวนสมุนไพร

12.ธนาคารขยะรีไซเคิล

13.โครงงงานวิทยาศาสตร์

- เครื่องบรรจุลูกประคบ

- เครื่องสกัดน้ำมันงา

- เครื่องทำน้ำอุ่นพอเพียง

14.จรวดขวดน้ำ

ทางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จึงเรียนมาเพื่อขอคำแนะนำจากคุณชัดเจน ไทยแท้ มา ณ โอกาสนี้

ขอบคุณค่ะ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Wed Dec 24 2008 23:31:53 GMT+0700 (ICT)

วิทย์ศรีปทุมฯ

1.ให้อ่านเรื่องเตรียมการประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝันในBlong นี้ก่อน ที่ถามมาไม่ชัด  ชื่อเรื่องต้องเป็นการทดลองทางวิทย์ เช่นผ่าหัวใจหมูเรียนเรื่องอะไรไม่ชัด โยเก๊ตเลิศรส เรียนเรื่องอะไร ชื่อไม่เป็นวิทยาศาสตร์ค่ะ ขอใหทบทวนใหม่ดังนี้    2.การนำเสนอเป็นการนำเสนอการสอนโดยการทดลอง          3.ห้องแต่ละห้องเสนอห้องละ3 Lab แต่ละLabจบในตัว กล่าวคือ1)นร.เชื่อมโยงความรู้เดิมกับสาระทดลองได้ 2)ทดลองใช้อุปกรณืเหมาะสมคล่องแคล่ว 3)สรุป บันทึกผลการทดลองได้ 4)นำความรู้ไปใช้โดยต่อยอดให้เห็นในห้องทดลอง 5)นำเสนอผลผ่านระบบICT

4.แยกนำเสนอโครงงานไว้นอกห้องLab

5.ลองอ่านคำถาม-ตอบของเลยอนุกูลวิทยาใน Blong  "ตาสว่าง" อาจจะทำให้เข้าใจขึ้น การเสนอวิทย์ที่ดีน่าจะเป็นท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ลองเปิดดูตัวอย่างในBlong "ตาสว่าง"ได้นะคะ

ตัวอย่างการพิสูจน์กฏมือซ้ายของเฟรมมิ่ง ทดลองทำไดนาโม ต่อยอดทำจักรยานไฟฟ้า

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร
IP: xxx.25.239.175
เขียนเมื่อ Thu Dec 25 2008 12:46:34 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ หนูขอสอบถามว่า กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน คือ ยอดนักอ่าน เสียงตามสาย กล่องความรู้ มีเพียงพอสำหรับการรับประเมินหรือไม่ค่ะ ตอบด่วนค่ะ

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร
IP: xxx.128.49.143
เขียนเมื่อ Thu Dec 25 2008 18:52:59 GMT+0700 (ICT)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ค่ะ

เราได้จัดการเปลี่ยนชื่อการทดลอง จาก

การผ่าหัวใจหมู เป็น การศึกษาระบบไหลเวียนโลหิต โดยจะนำหัวใจหมูซึกมีลักษณะคล้ายกับของคนมากมาศึกษาการทำงานของหัวใจ

และ

โยเกิร์ตเลิศรส เป็น การศึกษากระบวนการทำโยเกิร์ต

และเราขอขอบคุณท่านสำหรับคำแนะนำค่ะ

น.ร. โรงเรียนศรีปทุมฯ
IP: xxx.128.49.143
เขียนเมื่อ Thu Dec 25 2008 18:55:10 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ/ครับ ดร.ชัดเจน ท่านจะมาประเมินโรงเรียนวันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2551 เหรอค่ะ/ครับ

แล้วการประเมินโรงเรียนจะต้องประเมินอะไรและส่วนไหนบ้างค่ะ/ครับ

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร
IP: xxx.174.0.211
เขียนเมื่อ Thu Dec 25 2008 20:16:05 GMT+0700 (ICT)

ตอนนี้โรงเรียนของเราได้ก่อตั้งธนาคารขยะขึ้นมาใหม่ครับ

คุณครูช่วยแนะนำหน่อยครับ ว่าในธนาคารขยะควรมีอะไรบ้างครับ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Fri Dec 26 2008 23:48:42 GMT+0700 (ICT)

ศรีปทุมฯ

1.กิจกรรมรักการอ่าน ขอให้คิดย้อนให้มากๆว่ากิจกรรมนั้นๆแสดงรักการอ่านมากน้อยแค่ไหน ยอดนักอ่านเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์วัดว่าเป็นยอดนักอ่าน ถ้าบอกว่ายืมมาก อ่านแล้วบันทึก ไม่แสดงความรักการอ่านเพียงพอ ไม่ทราบว่าเสียงตามสายแสดงว่ารักการอ่านแค่ไหน จะบอกว่าอ่านมาเล่า แล้วบอกว่ารักหรือมีส่วนสนับสนุนอาจจะได้บ้าง ต้องมีกิจกรรมประกวดคัดเลือกเพื่อกระตุ้นบ้าง กล่องความรู้ต้องรู้ว่ามีรายละเอียดอย่างไรบอกรักการอ่านแค่ไหนเท่าที่ยกมายังไม่พอ ลองอ่านกิจกรรมแบบเซียนโค่นเซียน และเจ้าหนอนน้อยใน"ตาสว่าง"อาจได้ความคิดเพิ่ม

2.การทดลองในlabวิทย์ ชื่อต้องเป็นวิทยาศาสตร์ โยเกิร์ตเป็นผลของการทดลอง จึงไมเห็นด้วยกับการใช้ชื่อนี้เป็น Lab ขอใหบอกให้ชัดว่าเรียนอะไร ทดลองเรื่องอะไรจึงได้โยเกิร์ต

3.ธนาคารขยะดีค่ะต้องทำให้ครบวงจร ของธนาคาร นักเรียนเข้ามาบริหารจัดการเต็มตัว ทำอย่างจริงจัง นำ Computer มาช่วยในการบริหารจัดการ ตอบคำถามได้จะประเมิน ด้านที่4คุณภาพการพัฒนาทักษะชีวิต

ครูอนงค์ สีหาพงษ์
IP: xxx.123.53.24
เขียนเมื่อ Sat Dec 27 2008 19:14:49 GMT+0700 (ICT)

เรียนท่าน อ.ชัดเจน

หนูอนงค์ สีหาพงษ์ ครูสอนวิทยาศาสตร์ม.ต้น ได้เตรียม lab เพือเตรียมรับการประเมินโรงเรียนในฝัน ดังนี้

1. lab การทดสอบสารอาหาร บางประเภทในอาหารได้(lab ม.2)ต่อยอดโดย เลือกสารอารที่มีโปรตีน มาทำให้โปรตีนตกตะกอน ด้วยสารแคลเซียมซัลเฟต(ที่เรียกว่า เต้าฮวย)

2. lab ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน(lab ม.2)เช่น ปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับกรด กรดกับเบส หินปูนกับกรด และปฏิกิริยาการเผาไหม้ของเชื่อเพลิง(ไม้)ต่อยอดโดยเลือกปฏิกิริยาการเผาไหม้(ไม้)มาเผาเป็นถ่านและยังมีผลพลอยได้น้ำส้มควันไม้

3. lab rainsensor (วงจรเตือนเมื่อฝนจะตก)ต่อยอดโดย ประดิษฐ์เครื่องตากผ้าอัตโนมัติ

จาก lab ทั้งสามการต่อยอดจะเป็นโครงงาน (ชิ้นงาน)ขอรบกวนคำแนะนำจากท่านอาจารย์ในการจัดตั้งเสนอผลงาน ว่าจะจัดที่ใดจึงจะเหมาะสม ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Sat Dec 27 2008 19:23:44 GMT+0700 (ICT)

ครูอนงค์คะ

1.Concept ตรงกันเห็นด้วย แต่

2.lab ที่ 2 และ 3น่าจะเป็นโครงงานอยู่นอกห้อง นำเสนอได้เลย

3.คิดใหม่ อีก2 Lab ในห้องทดลอง นะคะ

ครุอนงค์
IP: xxx.26.125.232
เขียนเมื่อ Tue Jan 06 2009 09:39:39 GMT+0700 (ICT)

เรียนอาจารย์ชัดเจน

หนูครูอนงค์ สีหาพงษ์ สอนวิทยาศาสตร์ ม.ต้น คิดlabใหม่เพิ่มอีกดังนี้ค่ะ

1.ทดสอบว่าแสงเป็นปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์แสงของพืช (labม.1)ต่อยอดโดยนำหลักการนี้ไปทำผักกุยฉ่ายขาว

2.การทำให้น้ำสะอาด(labม.1)ต่อยอดโดยทำเครื่องกรองอย่างง่ายทำน้ำใช้ภายในบ้าน

3.การทดสอบคุณสมบัติของดิน(labม.2)ต่อยอดโดยผลิตดินเพื่อการปลูกไม้ประดับ

หนูขอเรียนปรึกษาและขอคำแนะนำท่านอาจารย์ด้วยค่ะว่าควรจะเลือกlabใดจึงจะเหมาะสมในระดับนี้ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Tue Jan 06 2009 22:21:48 GMT+0700 (ICT)

ครูอนงค์คะ Lab

ง่ายจังน่าจะเพียงป.4-6 ก่อนอื่นอ่านทบทวนการเรียนการสอนวิทย์ในห้องLab

ที่ถามมาขอเสนอแนะดังนี้

1.บอกก่อนว่าก่อนการทดลองเรียนเรื่องอะไร เรื่องนี้น่าจะเป็น เรียนเรื่องการสังเคราะห์แสง ทดลองอย่างไร?ใช้อุปกรณ์อะไร อาจไม่ต้องใช้ห้องทดลองเสนอได้ อยากเห็นการเรียนด้วยการทดลอง อยากเห็นว่าสื่ออุปกรณ์ ห้องทดลอง มีประสิทธิภาพเพียงใด แต่เรื่องง่ายไปขอเปลี่ยนได้ไหมคะ

2.น่าจะเป็นโครงงานมากกว่านำเสนอได้ เสนอเป็นโครงงานทำเครื่องกรองน้ำ ในห้องทดลองเปลี่ยนนะคะ เหตุผลเหมือนข้อ1

3.น่าจะเป็นโครงงานวิทย์มีผลผลิตเสนอได้แต่ในห้องทอลองคิดlabใหม่นะคะ

ครูอนงค์
IP: xxx.26.123.129
เขียนเมื่อ Wed Jan 07 2009 10:50:21 GMT+0700 (ICT)

เรียนอาจารย์ชัดเจน

หนุอนงค์ ครูวิทยาศาสตร์ ม.ต้น โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมฯ ค่ะ ขอเสนอlab ใหม่เพื่อการประเมินดังนี้ค่ะ

1. เรื่องการแยกสาร(หลักการระเหยแห้งและการตกผลึก)(labม.1)ต่อยอดโดยการทำเกลือสินเทาส์

2. การสกัดสีจากพืชธรรมชาติ เช่น ขมิ้น กระเจี๊ยบ อัญชัน เพื่อเป็นอินดิเคเตอร์(labม.1)ต่อยอดโดยการนำไปตรวจสอบอาหารที่บริโภคประจำวัน

หนูเรียนปรึกษาและขอคำแนะนำจากท่านอาจารย์ด้วยค่ะ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร
IP: xxx.114.105.42
เขียนเมื่อ Wed Jan 07 2009 11:00:06 GMT+0700 (ICT)

เรียน อาจารย์ชัดเจน

จากการที่ได้อ่านคำตอบของอาจารย์ที่ตอบโรงเรียนศรีประทุมฯ แล้ว โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร ขอเสนอกิจกรรมทางภาษา ดังนี้ค่ะ

1. ห้องปฏิบัตัโปรแกรมภาษา (ช่วงชั้นที่ 3)

2. การใช้ห้อง Sound Lab (ช่วงชั้นที่ 3)

3. กิจกรรม Role Play 2 กิจกรรม

3.1 กิจกรรม Coffe shop (ช่วงชั้นที่ 4

3.2 กิจกรรม English for dialy Life ช่วงชั้นที่ 3 (Talking on the phone , Introduce yourself, HOw to make sandwich, Visiting the patient)

4. กิจกรรมภาษาญี่ปุ่น ช่วงชั้นที่ 4

อยากเรียนถามว่า กิจกรรมเหมาะสมกับหรือยังค่ะ ขอเรียนปรึกษาเท่านี้คะ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Thu Jan 08 2009 11:36:06 GMT+0700 (ICT)

โรงเรียนสำโรง ดีใจที่ถามขอบคุณค่ะ  

1.เท่าที่บอก ห้อง lab ภาษา ok.นะคะ แต่ต้องสอนให้พี่ดู 10 นาที จะขอดูประสิทธิภาพการใช้สื่อ อุปกรณ์การใช้ห้อง และการใช้ภาษาของนักเรียน

2.กิจกรรมที่แสดงความสามารถนักเรียน บทสนทนาขอให้ส่งกรรมการด้วย สถานการณ์ให้สะท้อนทักษะการใช้ภาษาให้มากนะคะ ดูแลพิธีกร มัคคุเทศก์ ภาคภาษาอังกฤษ ด้วย

3.นักเรียนทั่วไปอย่ากลัวที่จะสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษกับกรรมการ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Thu Jan 08 2009 14:01:00 GMT+0700 (ICT)

ครูอนงค์คะ ดีใจจังที่ตอบกลับมา

ok ค่ะ

ขอ เพิ่มเรื่องดาราศาสตร์ โลก ดวงจันทร์ ฯลฯใช้ สื่อทางInternet ได้ไหม ให้ถาม อ.อานนท์ค่ะ

โรงเรียนสำโรงวิทนาคาร
IP: xxx.114.105.42
เขียนเมื่อ Thu Jan 08 2009 14:35:57 GMT+0700 (ICT)

เรียน อาจารย์ชัดเจน

ขอบพระคุณอย่างสูงที่ตอบคำถามมาคะ ท่านอาจารย์สร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนในlab ภาษาอังกฤษเป็นอย่างมากคะ พวกเราจะทำให้เต็มความสามารถของเราค่ะ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Thu Jan 08 2009 15:12:50 GMT+0700 (ICT)

ชาวสำโรง ฯ ศรีปทุมฯ 60 พรรษา ฯ ทุกท่าน .....น่ารักมาก

สวัสดีปีใหม่นะคะฝากสวัสดีปีใหม่ ท่านผอ.ด้วย

จะรอคำถาม ...มีข้อแม้ว่าต้องเล่าก่อนว่าทำอะไรบ้าง....แล้วจึงถาม ...ตอนนี้รอให้ ภาษาไทย สังคม พละ นาฏศิลป์ ดนตรี Mimicompany ฯลฯ ถาม

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร
IP: xxx.114.105.42
เขียนเมื่อ Thu Jan 08 2009 17:17:20 GMT+0700 (ICT)

เรียน ท่านอาจารย์ชัดเจน

กิจกรรมการแสดงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 3 เป็น Role Play ซึ่งมกิจกรรมดังนี้

- ฉากที่ 1 เป็นนักเรียน 2 ทักทายและชวนกันไปทาน sandwich ที่บ้านของตัวเอง ไปฉากที่ 2 คนที่ถูกชวนก็ไปแล้วนำเพื่อนของตัวเองไปด้วย เพื่อนทั้งสองแนะนำให้รู้จักกัน เพื่อน ๆ ทั้งหมดก็ชวนกันไปชิมแซนวิช ก็จะมีนักเรียนอีก 1 กลุ่มจะพูดแสดงวิธีการทำแซนวิช เมื่อทั้งหมดชิมแล้วก็จะมีนักเรียนคนหนึ่งปวดท้อง เรียกรถ 1669 มารับนำไปส่งที่โรงพยาบาล ก็จะมีเพื่อน ๆ กลุ่มใหม่ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาล และพูดให้กำลังใจ ก็จะจบการแสดงบทบาทสมมุติคะ

อยากเรียนถามอาจารย์ดังนี้นะคะ

- ต้องจัดฉากให้เหมาะสมทุกฉากหรือไม่คะ เพราะบางฉากเช่น ฉากโรงพยาบาลหรือห้องครัวต้องนำของจริงมาด้วยหรือเปล่า แต่การแต่งกายของนักเรียนจะทำให้เหมาะสมเช่น หมอและพยาบาล ส่วนคนที่พูดแสดงการทำแซนวิชจะทำให้เหมาะสมกับการทำอาหารค่ะ ขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยค่ะ เพื่อสร้างกำลังใจคะ กราบพระคุณอย่างสูงคะ

ครู จินดาวรรณ

งานห้องสมุดโรงเรียนสำโรงวิทยาคาร
IP: xxx.114.105.42
เขียนเมื่อ Thu Jan 08 2009 17:28:39 GMT+0700 (ICT)

เรียนอาจารย์ชัดเจนที่เคารพ

งานห้องสมุดร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีคำถามที่ขอเรียนปรึกษาอาจารย์ ดังนี้คะ

แต่ขอเล่าให้อาจารย์ฟังถึงกิจกรรมที่เราจัดก่อน ซึ่งกิจกรรมของเรามีดังนี้

1. แนะนำโปรแกรม PLS3

2. กิจกรรมเยาวชนสนใจข่าว

3. กิจกรรมสารานุกรมอุดมปัญญา

4. กิจกรรมตามรอยพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพฯ

5. กิจกรรมตามรอยกวีซีไรท์

6. การสืบค้นอินเตอร์เน็ต E-Book E-learning

โดยกิจกรรมที่ 3-4 จะมีการทำหนังสือเล่มเล็กส่วนกิจกรรมที่ 5 มีการทำแผ่นพับเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมสรภัญญะ ร้องเพลงกล่อมลูกของนักเรียนด้วยค่ะ

** ทางโรงเรียนสำโรงวิทยาคารใคร่ขอคำแนะนำ และข้อเสนอแนะว่ากิจกรรมที่เราจัดขึ้นเหมาะสมหรือไม่เพียงไร

*ขอขอบพระคุณอาจารย์มา ณ โอกาสนี้*

ครูน้อย
IP: xxx.114.105.42
เขียนเมื่อ Thu Jan 08 2009 17:53:37 GMT+0700 (ICT)

ขอปรึกษาอาจารย์

เนื่องจากหนูได้เรียนถามผู้รู้หลายท่านแล้วแต่ได้คำตอบที่ไม่พอใจเลยหนูประสบปัญหาดังนี้

*มี lab อยู่หนึ่ง Lab ที่หนูคิดว่าจะทำคือ หนูจะให้นักเรียนศึกษาการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ โดยให้ออกแบบการทดลองในโปรแกรม Corcodile เมื่อศึกษาทฤษฎีแล้วจะให้นักเรียนออกแบบอุปกรณ์การทดลองที่สามารถใช้ในการทดลองได้จริง

หนูขอเรียนปรึกษาอาจารย์ว่าพอจะใช้ Lab นี้ได้หรือไม่

กราบขอบพระคุณอาจาย์อย่างสูง (ที่พึ่งทางใจ)

อนงค์นารถ สตันยสุวรรณ
IP: xxx.121.35.96
เขียนเมื่อ Thu Jan 08 2009 21:49:00 GMT+0700 (ICT)

เรียน อ.ชัดเจนที่เคารพ

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า จะขอรับการประเมินในวันที่ 2 มีนาคม 2552 และได้มีการประชุมปรึกษาคณะครูเพื่อร่วมกันวางแผนในการจัดกิจกรรมในแต่ละกลุ่มสาระ เช่น

สาระภาษาอังกฤษ มีการจัดกิจกรรมการทำแซนวิช , ส้มตำผลไม้ , น้ำผลไม้ จัดโต๊ะอาหาร

สาระสังคมศึกษา เป็นเรื่องประวัติตำบลไทรม้า ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำสวนผลไม้

และอาจจะเพิ่มเติมในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการเข้าไปด้วยกัน

สาระภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1,2 ละครหุ่นมือ เรื่องพันท้ายนรสิงห์

สาระศิลปะ เป็นการบูรณาการในทุกสาระ คือ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ( ระบำนกเขา ) ดนตรี นำเสนองานของเด็ก โดยมีการสาธิตงาน

สาระวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนสีเขียว , โครงงาน รายละเอียดจะขออนุญาตนำเรียน อาจารย์ชัดเจนอีกครั้ง เพราะได้ให้คณะครูไปกำหนดรายละเอียดของกิจกรรม ที่ได้นำเสนออาจารย์มา เป็นเพียงข้อมูลคร่าวๆ เรียนให้อาจารย์ทราบ

ได้อ่านที่อาจารย์เขียนมา จะนำไปให้คณะครูได้นำไปเป็นแนวทาง

มีข่าวคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งอาจารย์ทาง Blog

ขอกราบขอบพระคุณ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Fri Jan 09 2009 00:42:39 GMT+0700 (ICT)

เรียนอ.อนงค์นารถ

ขอบคุณที่ติดต่อมา อ่านแล้วอาจารย์ยังไม่ถาม ดังนั้นจะฝากคำถามให้ไปคุยกันต่อนะคะ

1.ขอให้อ่านคู่มือเพื่อจะทำให้คิดออกว่าจะให้นักเรียนสะท้อนตะกอนด้านใด

2.ขอให้คำแนะข้างต้นก่อนคิดรวมกิจกรรม

-3.ภาษาอังกฤษ ให้สาธิตการสอนใน Sound lab 10 นาที    (มีต่อคะ)

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Fri Jan 09 2009 10:52:31 GMT+0700 (ICT)

เรียนอ.อนงค์นารถ(ต่อค่ะ) เมื่อคืนพี่มีปัญหา Net ล่มเลยเขียนไม่จบ

        4.สาระสังคม ขอให้เสนอ แบบการเรียนรู้โดยโครงงาน สะท้อนการเรียนการสอนโครงงานงานที่ผ่านมา 

  ควรพบว่าเรื่องพันท้ายนรสิงห์ เรื่องเดียวควรเป็นดังนี้...        4.1 มี ผลงานนักเรียนหลากหลาย 4.2 นำเสนอผ่าน ICT        4.3 นักเรียนที่นำเสนอเข้าถึงแหล่งข้อมูลรวดเร็ว ตอบคำถามได้คล่องแคล่ว...  ให้ครูผู้สอนถามมานะคะ ....ขอให้ทบทวบวิธีสอนโดยโครงงาน ที่พี่เขียนข้างต้นก็ได้ค่ะ

    การเรียนรู้จากภูมิปัญญา คงไม่ใช่รู้แล้วทำตามได้เท่านั้นแต่ควรมีผลงานที่แสดงให้เห็นถึง การคิด -วิเคราะห์ เห็นการเชื่อมโยงจากภูมิปัญญาสู่วิทยาศาตร์ เปรียบเทียบบอกสิ่งที่ดี ไม่ดีได้เมื่อเปรียบเทียบปัจจุบัน และเมื่อวิเคราะเชื่อมโยงแล้วนำสิ่งที่ภูมิปัญญาสอนไปทำอะไรต่อ ..อ่านแล้วถ้ายังไม่เข้าใจถามมานะคะ

       5.สำหรับภาษาไทยต้องถามกลับว่า  ..การแสดงหุ่นนี้วมือแสดงความสามารถที่โดดเด่น ทางภาษาด้านอะไร

.....เป็นแบบนี้ใช่หรือไม่ เรียนรู้เรื่องพันท้ายนรสิงห์ในเชิงประวัติศาตร์ อ่านตำนาน อ่านประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  สรุปเป็นเรื่องราว แต่งเป็นคำประพันธ์หรือร้อยกรองเป็นเรื่องราว...แล้วเล่าผ่านละคร มีหุ่นประกอบ หรือเชิดหุ่นประกอบใช่หรือไม่ ....นร.ที่นำเสนอควรเป็นผู้เรียนรู้ตลอดแนวเพราะเขาจะตอบคำถามได้ ถ้าจะถามว่าตัวอย่างที่พี่ยกมาประเมินอะไร พี่ขอตอบว่า ประเมินนักเรียนหลายด้าน เช่นการสืบค้นข้อมูล  การคิดวิเคราะห์ การใช้ความสามารถทางภาษาไทย อ่าน สรุป ย่อใจความสำคัญ เขียน(แต่งบท)เป็นเรื่องราว ..พูด ...ไม่เข้าใจถามมานะคะ

     6. วิทย์ ขอให้เล่ารายเอียดอีกครั้ง ...รอนะคะ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Fri Jan 09 2009 11:07:11 GMT+0700 (ICT)

ครูน้อยคะ

นักเรียนระดับชั้นอะไรคะ

1.ได้ค่ะ ทำสื่อทดลองได้

2.แต่ต้องมีผลงานที่นำเอาความรู้จากการทดลองเรื่อง          โพรเทคไทล์ ไปต่อยอดทำอะไต่อ ไม่ใช่ทำสื่ออย่างเดียว

3.ตอบคำถามให้ได้นะคะ

เป็นกำลังใจค่ะ

ครูน้อย
IP: xxx.114.105.42
เขียนเมื่อ Fri Jan 09 2009 13:26:47 GMT+0700 (ICT)

เรียนอาจารย์ชัดเจน

หนูขอขอบพระคุณในคำแนะนำนะคะ นักเรียนที่ทำ Lab เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ในขั้นตอนต่อไปคือ การต่อยอดที่หนูยังคิดไม่ออกแล้วหนูจะพยายามต่อไป ต้องขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งหนูมีกำลังใจที่จะทำงานเพิ่มขึ้นมากเลย

ถ้ามีปัญหาหนูขอปรึกษาอาจารย์ (ที่พึงทางใจ)อีกทีนะคะ

ครูน้อย
IP: xxx.114.105.42
เขียนเมื่อ Fri Jan 09 2009 13:58:45 GMT+0700 (ICT)

หนูทำ lab โพรเจกไทล์ แล้วต่อยอดเป็นจรวดขวดน้ำได้หรือเปล่าค่ะ

หนูไม่แน่ใจว่าพอจะใช้ได้ไหม

ขอบพระคุณที่กรุณาหนู (ครูน้อย)

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Fri Jan 09 2009 17:15:49 GMT+0700 (ICT)

ครูน้อยคะ

ได้ค่ะ มีอย่างอื่นไหม มันออกจะเชยไป คุยกับนร.ซิคะอาจมีงานอื่น....เป็นกำลังใจค่ะ

ครูน้อย
IP: xxx.114.105.42
เขียนเมื่อ Fri Jan 09 2009 21:39:45 GMT+0700 (ICT)

เรียนอาจารย์ (ที่พึงทางใจ)

หนูได้อ่านคำตอบของอาจารย์แล้วหนูรู้สึกดีมาก ๆ ที่พอหนูปรึกษาอาจารย์กรุณารีบตอบ อาจารย์คงเหนื่อยเพราะต้องทำงานหลายอย่าง แต่ก็ย้งไม่ลืมครูน้อยคนนี้ หนูจะพยายามต่อไป อาจารย์คือผู้ที่ทำให้หนูมีกำลังใจมากขึ้น ขอขอบพระคุณมาก ถ้าหนูมีไอเดียใหม่จะมารายงานให้อาจารย์รับทราบอึกทึ

ครูน้อย

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Fri Jan 09 2009 21:50:35 GMT+0700 (ICT)

ครูน้อยคะ

ก็ดีใจที่ครูน้อยเข้ามาคุยตอนนี้ยุ่งนิดหน่อยเตรียมประชุมRoving Team ถ้าตอบช้าไปไม่ว่ากันนะคะ

 

ครูสุดาวัลย์
IP: xxx.26.209.61
เขียนเมื่อ Sat Jan 10 2009 23:03:08 GMT+0700 (ICT)

เรียน ท่านชัดเจน  ไทยแท้

ดิฉัน ครูสุดาวัลย์  สอนอยู่โรงเรียนชุมชนวังสะพุง  จ. เลย  กำลังเตรียมlab เพื่อรับการประเมินโรงเรียนดีใกล้บ้าน ได้ศึกษาการถามตอบแล้วส่วนมากเป็นโรงเรียนมัธยม  แต่โรงเรียนของดิฉันเป็นโรงเรียนประถมศึกษา  ชั้น ป.6 จึงขอปรึกษาและเรียนถามดังนี้ค่ะ

1. ทำ lab เรื่อง "การเกิดสารใหม่"  โดยการใช้น้ำเชื่อมต้มในจานหลุมและต่อยอดโดยนำความรู้ไปทำท้อปฟี่ที่ห่อด้วยกระดาษแก้ว

2. ทำ lab เรื่อง "การแยกสารเนื้อผสม"  ระหว่างดินกับน้ำที่เป็นสารแขวนลอย โดยการกรอง ต่อยอดโดยการประดิษฐ์เครื่องน้ำอย่างง่ายขึ้นใช้เอง

3. ทำ lab เรื่อง "กรดหรือเบส"หรือ"สารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน"โดยนำสารที่ใช้ในชีวิตประจำวันทดสอบความเป็นกรดเบสด้วยกระดาษลิตมัส  ต่อยอดคือทำกระดาษลิตมัสใช้เอง

4. ทำ lab เรื่อง "แม่เหล็กไฟฟ้า" เป็นการทำเหล็กธรรมดาให้เป็นแม่เหล็ก ต่อยอดยังนึกไม่ออกค่ะ

5. ห้องวิทย์มีห้องเดียวต้องนำเสนอ 3 lab   จำเป็นต้องครบทั้งชีวฯ  เคมี  ฟิสิกส์ หรือเปล่าคะ

6. การนำเสนอของครูและนักเรียนใช้โปรแกรมpowerpoint อย่างเดียวได้มั้ยคะ

7. การเรียนการสอนวิทย์แบบครบวงจร   ต้องการคำอธิบายค่ะ

   สอบถามเท่านี้ก่อนนะคะ รบกวนเวลามามากแล้ว จะรอคำตอบนะคะ ขอบคุณค่ะ

                               ครูสุดาวัลย์

 

ธนพร
IP: xxx.26.122.196
เขียนเมื่อ Sun Jan 11 2009 13:38:54 GMT+0700 (ICT)

เรียน ท่านชัดเจน ไทยแท้

ดิฉัน ธนพร โรงเรียนหกสิบพรรษาฯ ได้อ่านการถาม-ตอบ จากโรงเรียนต่างๆพอเป็นแนวทาง และได้จัดเตรียมกิจกรรมต่างๆไว้รอรับการประเมินดังนี้

1. ICT Learning

- TEll Me More Program

-Rostta Stone Program

2. Western Culure

- Christmas Day

- Valentine's Day

3. Role Play

-แสดงบรรยากาศในสโมสรเด็กวัยรุ่น ที่พวกเขาสนใจกิจกรรมในยามว่าง เช่นเล่นเกมต่างๆ ให้สมาชิกได้แสดงความสามรถพิเศษ เช่นการเล่านิทาน มีการประกวดการพูดสุนทรพจน์ การร้องเพลงประสานเสียง จะเน้นทักษะการพูด นักเรียนส่วนมากจะอยู่ชั้น ม.2 และ ม. 5 ใช้เวลาแสดงทั้งหมดประมาณ 30 นาที

ขอให้ท่านอาจารย์ช่วยเสนอแนะกิจกรรมด้วยนะคะ

ธนพร

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร
IP: xxx.114.105.42
เขียนเมื่อ Sun Jan 11 2009 16:21:47 GMT+0700 (ICT)

เรียน อาจารย์ชัดเจน

อยากทราบว่ากิจกรรม Role PLay ต้องทำฉากให้เหมือนจริงหรือไม่อย่างไรคะ รอคำตอบจากอาจารย์อยู่นะคะ

ด้วยความเคารพคะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เด็กหญิงนัฐวดี บุริบัน
IP: xxx.114.105.42
เขียนเมื่อ Sun Jan 11 2009 20:34:55 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ หนูชื่อเด็กหญิงนัฐวดี บุริบัน เป็นนักเรียนโรงเรียนสำโรงวิทยาคาร

อยู่ lab ภาษาอังกฤษ โดยใช้โปแกรม The Rosetta stone

หนูอยากทราบว่า leader ประจำห้องต้องแนะนำอะไรบ้างและเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะ ตั้งแต่กรรมการเดินเข้ามาในห้อง และห้องเรียนหนูมี Leader 2 คนที่จะนำเสนอสลับกันพูดได้มั้ยคะ **** หนูขอคำตอบด้วยนะคะ ตอนนี้หนูมีบทพูดแล้วแต่หนูไม่มั่นใจว่าต้องการอะไรเพิ่มรึเปล่า ขอให้อาจารย์แนะนำหนูด้วยค่ะ

mena
เขียนเมื่อ Sun Jan 11 2009 20:37:46 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ แวะมาเยี่ยมค่ะ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Mon Jan 12 2009 01:09:44 GMT+0700 (ICT)

ต้องขออภัยติดภาระกิจโปรดรออ่านคำตอบนะคะ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Mon Jan 12 2009 14:06:29 GMT+0700 (ICT)

อ.สุดาวัลย์ ต้องขออภัยที่ให้รอนาน

1. การประเมินโรงเรียนในฝัน เป็นการประเมินทุกด้าน ทั้งคุณภาพนักเรียน การเรียนการสอน การบริหารจัดการทั้งระบบ

วันประเมินเป็นวันสะท้อนตะกอนที่ปรากฏกับนักเรียน โดยโรงเรียนรวมตะกอนเป็นกิจกรรม นำเสนอให้กรรมการพิจารณา

วิทยาศาสตร์ก็เช่นกันพิจารณาที่คุณภาพนักเรียนแล้วสะท้อนการสอนของครู นอกจากจะดูเฉพาะคุณภาพนักเรียน

ดังนั้นการสอนที่ครบวงจรหมายความดังนี้  ข้อความใน()สะท้อนวิธีสอนของครู

1.นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมกับสาระที่กำลังทดลองได้ ( สะท้อนว่าก่อนการลงมือทดลองทุกครั้งครูจะเน้น ทบทวนควารู้เดิม เน้นองควารู้เดิม) 2.นักเรียนทดลองอย่างคล่องแคล่ว ด้วยสื่อุปกรณ์ที่เหมาะสม อาจมีสื่อ ICTช่วย ระหว่างการทดลองมีการบันทึกผล รวมถึงการล้างเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ (สะท้อนว่าครูสอนโดยการทดลองเป็นประจำ อุปกรณ์สื่อ มีประสิทธิภาพถ้ามี ICT ช่วยยิ่งเพิ่มคุณภาพครู ) 3.นักเรียนสรุปข้อความรู้จากการทดลองได้ รายงาน/นำเสนอได้ โดยใช้ ICT เป็นตัวช่วย (สะท้อนว่าครูเน้นการสรุปข้อความรู้สนับสนุนการใช้ ICT) 4.นำความรู้ที่ได้พัฒนาต่อยอด เป็นรูปธรรมในเวลานั้น (สะท้อนว่าครูให้ความสำคัญต่การนำความาณไปใช้)

(มีต่อคะ)

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Mon Jan 12 2009 14:12:55 GMT+0700 (ICT)

ครูสุดาวัลย์ (ต่อนะคะ)

1.จำไม่ได้ว่าขยายโอกาสหรือไม่ ถ้าใช่ ขอจำนวน Lab ม.ต้น 2-3 Lab ป.4-6 1-2 lab

2.ที่อาจารย์บอกมาไม่ชัด ต้องบอกเพิ่มอีกนิดว่าชั้นใหน? นะคะ ให้เสนอเน้นกายภาพบ้างได้หรือไม่

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Mon Jan 12 2009 14:20:36 GMT+0700 (ICT)

คุณธนพร

ok ค่ะ ขอให้มีบทสนทนาเยอะๆนะคะ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Mon Jan 12 2009 17:00:07 GMT+0700 (ICT)

สำโรงวิทยาคาร

ตอบ Role play คะ อาจต้องจัดบรรยากาศ สถาณการณ์คะนะ ถ้าละครอาจต้องมีฉาก...Okค่ะ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Mon Jan 12 2009 17:02:12 GMT+0700 (ICT)

หนูนัฐวดี

หนูคงต้องแนะกิจกรรม สนทนาตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษนะคะ...

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Mon Jan 12 2009 21:57:12 GMT+0700 (ICT)

ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม พบกันที่อุบลฯ ศรีปทุมฯ          หกสิพรรษาฯและสำโรงฯ  ยังไม่คำถามจากภาษาไทย สังคมฯ ฯลฯ

22มกราคม พบกันที่สินรินทร์ ฯ สุรินทร์เขต 1 รอคำถามจาก    สินรินทร์ นะคะ

ครูสุดาวัลย์
IP: xxx.26.206.197
เขียนเมื่อ Mon Jan 12 2009 22:24:50 GMT+0700 (ICT)

เรียน ท่านอาจารย์ชัดเจน  ไทยแท้

ขอบคุณมากนะคะที่กรุณาตอบคำถาม  ได้ความรู้กระจ่างมากๆเลยค่ะ  อยากเรียนท่านอาจารย์ว่า  โรงเรียนชุมชนวังสะพุงเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา  อนุบาล - ป.6 ค่ะ ไม่มีขยายโอกาส  ดังนั้น lab วิทย์จึงเป็นระดับประถม  ต้องทำกี่lab คะ ท่านอาจารย์ช่วยเสนอแนะด้วยนะคะ  

 ขอบคุณค่ะ

 เมืองเลยหนาวมากๆเลยค่ะอาจารย์

                                  ครูสุดาวัลย์

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Tue Jan 13 2009 08:07:57 GMT+0700 (ICT)

ครูสุดาวัลย์คะ

1. ขอ3Lab ให้ 2 lab เน้นทางกายภาพ จะเป็นสุริยจักรวาลก็ได้ ใช้โปรแกรม Starry nightก็ได้ ถามผอ.บรรจง ที่เชียงกลม ก็ได้ เป็นทดลองเหมาะสมกับระดับชั้น

2. อีก 1 lab ถ้าเป็นไฟฟ้าในบ้าน อย่างง่าย ใช้โปรแกรมทดลองเสมือน ถามอ.บรรจง  ทดลองจริงง่ายๆ ป.6 ทำได้ แล้วทำ สัญญานปิดเปิดตู้เย็นได้ไหม

 ยินดีนะคะ อยากให้ภาษาไทย สังคมถาม ช่วยบอกต่อด้วยนะคะ...ขอบคุณค่ะ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Tue Jan 13 2009 08:11:40 GMT+0700 (ICT)

โรงเรียนสินรินทร์ฯ สุรินทร์เขต1 

รออยู่นะคะ ว่าท่านเตรียมรวบตะกอนที่สะสมในตัวนักเรียนมาตลอด เป็นกิจกรรมเพื่อสะท้อนการเรียนการสอนที่ผ่านมาให้ประเมินอย่างไร

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
IP: xxx.173.243.151
เขียนเมื่อ Tue Jan 13 2009 13:04:38 GMT+0700 (ICT)

เรียน ท่านอาจารย์ชัดเจน ไทยแท้ที่เคารพ

ทางโรงเรียนสินรินทร์วิทยาต้องขออภัยท่านเป็นอย่างสูงยิ่งที่ไม่ได้ติดต่อประสานงานเพื่อรายงานความเคลื่อนไหว/ความก้าวหน้าในการเตรียมการเพื่อรับการประเมินทั้งนี้เป็นเพราะเข้าใจว่าเมื่อได้ประสานและขอคำปรึกษาจากโรงเรียนพื่เลี้ยงแล้วจึงไม่ควรไปรบกวนเวลาทำงานของท่าน ดิฉันขอรายงานความก้าวหน้าของการเตรียมการรับการประเมินพอสังเขป ดังนี้

1.ห้องสมุด ได้นำเสนอกิจกรรม ดังนี้ การใช้งานโปรแกรม E-library 2009 กิจกรรมการสืบค้นข้อมูล การนำเสนอผลการดำเนินงานตามโครงการของห้องสมุด กิจกรรมในมุมต่างๆ ภายในห้องสมุด จำนวน 11 มุม เช่น มุมบรรณานรักษ์ มุมสืบค้น มุมเฉลิมพระเกียรติ มุมหนังสืออ่านเล่น มุมดูหนังฟังเพลง ฯลฯ

2.สังคมศึกษา กิจกรรมการแสดงการละเล่นพื้นเมือง(กันตรึม:เรียนรู้โดยโครงงาน)ละครประวัติศาสตร์ (ตำนานปราสาทแก้ว ปราสาททอง)การทำหนังสือเล่มเล็กเรื่องปราสาทต่างๆ

3.คณิตศาสตร์ มีกิจกรรมการนำเสนอเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาโปรแกรม GSP ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และการนำเสนอการออกแบบลายโดยใช้โปรแกรม GSP การนำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ สื่อและเกมส์จาก ICT

4.ภาษาไทย กิจกรรมการแสดงละครคำฉันท์เรื่องมัทนะพาธา การแต่งกลอนสด กิจกรรมการอ่านคิด วิเคราะห์

5.วิทย์

5.1 สาขาฟิสกส์ มีกิจกรรมนำเสนอดังนี้ ศึกษาหลักการของมอร์เตอรณ :ประดิษฐ์เครื่องตำข้าว ศึกษาหลักการสะท้อนแสง : ประดิษฐ์กล้องเปอริสโคป ศึกษาหลักการของแบร์นูลี : ประดิษฐ์เครื่องบิน

5.2 สาขาเคมี มีกิจกรรมนำเสนอดังนี้ การสกัดสีจากธรรมชาติ การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้วและเมล็ดพืชในท้องถิ่น การชุบเงินและการกร่อนโลหะ การประดิษฐ์เซลล์ไฟฟ้าจากธรรมชาติ

5.3 สาขาชีววิทยา มีกิจกรรมนำเสนอดังนี้ 1.การศึกษาการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน : การทดลองการหมักของยีสต์ การทำสาโท และการทำโยเกิร์ต

2.การศึกษาอวัยวะในการขับถ่าย: การผ่าตัดไตหมู และการตรวจหาแคลเซียมออกซาเลทในผักพ้นบ้าน 3. การศึกษาอวัยวะในระบบลำเลียงโลหิต : การศึกษาหัวใจหมูโดยการผ่าตัด และการวัดความดันเลือด

5.4 สาขาวิทย์กายภาพ มีกิจกรรมนำเสนอดังนี้

1.การใช้ IC555 ต่อวงจรของกริ่ง

2.ศึกษาวงจรชีวิตของผีเสื้อไหม

3.การทำสบู่จากผงไหม

4.การเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Stary night

6.ภาษาอังกฤษ มีกิจกรรมนำเสนอ ดังนี้

1.ห้อง Self Access,กิจกรรมแสดงความสามารถของนักเรียนด้านการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษ โดยใช้โปรแกรม Tell Me more กิจกรรมแสดงความสามรถของนักเรียนด้านการใช้ E-Learning กิจกรรมการสืบค้นข้อมูลจาก Web-siteเพื่อสนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษ

2. ห้อง Sound Labการสาธิตการทำเครื่องดื่มจากสมุนไพรในท้องถิ่น กิจกรรม The Plays กิจกรรม Cross Word Game

7.คอมพิวเตอร์ มีกิจกรรมนำเสนอ ดังนี้ การทำจัด e-learning การออกแบบโดยใช้โปรแกรมPro Desktoop การตัดต่อวิดิโอ โดยใช้โปรแกรม Ulead การจัดทำ Animations ด้วยโปรแกรมFlash การจัดทำ web-site ด้วยโปรแกรมMacromedia Dream Weaver

8.ศิลปะ มีกิจกรรมนำเสนอ ดังนี้ การวาดภาพ ดนตรีไทย ดนตรีไทยลูกทุ่ง นาฏศิลป์ไทย และจัดแสดงผลงานนักเรียน

9.สุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรมมวย การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

10.กิจกรรมบูรณาการ(กลุ่มการงานอาชีพ : การทำทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก และเสริมไม้ การทำกระถางต้นไม้จากปูนทราย การทำขนมพื้นบ้าน กิจกรรมการทอผ้า กิจกรรมการเกษตร) กิจกรรมสหกรณ์ ธนาคารโรงเรียน บริษัทจำลอง กิจกรรมสภานักเรียน

จากกิจกรรมที่นำเสนอข้างต้นทางโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ซึ่งเป็นโรงเรียนพื่เลี้ยงได้มากำกับ ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือมาโดยตลอด และทางโรงเรียนได้กำหนดการซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินรับการประเมินครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 ม.ค.52 และครั้งที่ 2ในวันที่ 19 ม.ค.52 โดยมีครูจากโรงเรียนพี่เลี้ยง และศน.จาก สพท.สร.เขต1เป็นผู้ดูแลและให้การนิเทศอย่างใกล้ชิด นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ใช้แหล่งข้อมูลการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้ใช้ ICT และตื่นเต้นมากเมื่อใกล้วันประเมิน ในด้านบริบทต่างๆโรงเรียนสวยมาก เมื่อเข้ามาแล้วครู นักเรียน มีความสุข ขอบคุณที่ให้โอกาสกับเรา

ขออนุญาตเรียนถามท่านว่าหากกิจกรรมใดที่ครูผู้รับผิดชอบมีข้อสงสัยจะซักถามกับท่านเป็นเฉพาะรายกิจกรรมได้ไหมคะ

ขอความกรุณาจากท่านได้สะท้อนข้อมูลที่ทางโรงเรียนได้นำเสนอวันนี้ด้วยค่ะ

ทวีศรี กระจายพันธ์
IP: xxx.26.122.187
เขียนเมื่อ Tue Jan 13 2009 17:26:19 GMT+0700 (ICT)

เรียน อาจารย์ชัดเจนที่เคารพ

ดิฉันนางสาวทวีศรี กระจายพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยแนะนำและเสนอแนะกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อรับการประเมิน ซึ่งทางกลุ่มสาระฯภาษาไทยได้จัดเตรียมกิจกรรมดังนี้ค่ะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

1. รายการแสดงบนเวที

- จินตลีลาประกอบเพลงในวรรณคดี โดยนักเรียนคิดท่าประกอบเพลง ตามเพลงดังต่อไปนี้

-ลาวดวงเดือน -คำมั่นสัญญา

-บุษบาเสี่ยงเทียน -จุฬาตรีคูณ

-ผู้ชนะสิบทิศ -โกสัมพี

-ใต้ร่มมลุลี

- โต้วาทีญัตติ “พ่อค้าดีกว่าข้าราชการ”

- ขับเสภา "ขุนช้างขุนแผน ตอน พลายงามพบพ่อ" สาธิตการขับร้องให้ถูกทำนอง

- พูดผญาบทเกี้ยวพาราสี สาธิตวัฒนธรรมอีสานในสมัยก่อน

- ทอล์คโชว์ (Talk show) หัวข้อ “โรงเรียนที่หนูฝัน” โดยให้นักเรียนสำรวจความคิดเห็นของเพื่อนนักเรียน แล้วสรุปเป็นหัวข้อโรงเรียนที่หนูฝัน

- อ่านบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะ

- ฝึกการเล่านิทานด้วยหุ่นมือ

- คุยโต แสดงการใช้ไวพริบโต้ตอบ

- สาธิตเพลงกล่อมลูกภาษาถิ่นอีสาน เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. นิทรรศการ

- สาธิตการทำหนังสือเล่มเล็ก เป็นเรื่องทั่ว ๆ ไป จากการที่นักเรียนได้อ่านหนังสือในสาระวิชาภาษาไทยและสาระวิชาต่าง ๆ

- โชว์ผลงานภาพวาดจากการฟังเพลงในวรรณคดีและเพลงอื่น ๆ

- โต๊ะโชว์ผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

- สาธิตการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย

- กระเช้ายอดนักอ่าน เป็นโครงการสนับสนุนให้นักเรียนรักการอ่าน และแข่งขันตอบปัญหาจากกระเช้าหนังสือที่จัดเตรียมไว้ตามกติกา

กลุ่มสาระฯภาษาไทย อาจจะเรียนปรึกษาอาจารย์ช้าไป แต่เราก็มีความตั้งใจที่จะทำให้ดีที่สุด ขอบพระคุณอาจารย์ล่วงหน้าสำหรับคำตอบค่ะ

เด็กหญิงชัญญาเพชญ
IP: xxx.128.121.53
เขียนเมื่อ Tue Jan 13 2009 18:26:17 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีคะ ดร.ชัดเจน ไทยแท้

หนูชอบบลอคนี้มากนะค่ะ

อนงค์นารถ สตันยสุวรรณ
IP: xxx.121.39.164
เขียนเมื่อ Tue Jan 13 2009 20:00:36 GMT+0700 (ICT)

เรียน อาจารย์ชัดเจนที่เคารพ

หนูได้รับคำตอบจากอาจารย์แล้ว ได้นำไปเสนอกับเพื่อนครู พร้อมกับได้รับทราบกิจกรรมต่างๆของกลุ่มสาระ จึงขออนุญาตเป้นตัวแทนที่จะนำเสนอกิจกรรมเพื่อขอคำแนะนำจากอาจารย์ว่าควรแก้ไข หรือเพิ่มเติมอะไรบ้าง

สาระภาษาไทย

ช่วงชั้นที่ 1 นำเสนอการเล่านิทานด้วยหุ่นมือ โดยเล่าเรื่องพันท้ายนรสิงห์ ซึ่งหน.สาระภาษาไทยได้บอกว่าต้องการเน้นทักษะการพูดเล่าเรีอง ส่วนช่วงชั้นที่ 2 จะนำเสนอการโฆษณาเชิญชวนซื้อผลไม้ในชุมชน เช่น ทุเรียน ด้วยกาพย์ยานี 11 ส่วนช่วงชั้นที่ 3 หนูคิดว่าการเป็นมัคคุเทศก์ คือการแสดงตะกอนของเด็กจะใช้ได้หรือไม่

สาระคณิตศาสตร์ ของอาจารย์เอื้อมพร

นำเสนอกิจกรรมของช่วงชั้นที่ 1 เป็น เกมปิงโก เกมโดมิโน ช่วงชั้นที่ 2 เป็นเกม 24 , 7 มหัสจรรย์ รูปทรงไร้กาว และ ใช้โปรแกรม GSP ส่วนช่วงชั้นที่ 3 ใช้ โปรแกรม GSP กับนำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์

สาระสังคมศึกษาฯ

นำเสนอกิจกรรมโครงงานประวัติและวิถีชีวิตชาวชุมชนตำบลไทรม้า พร้อมกับจัดนิทรรศการ วิถีชีวิตและของดีตำบลไทรม้า ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การทำสวนผลไม้ บ้านขนมโบราณ การประมงพื้นบ้าน สมุนไพรโบราณ การสานเข่งปลาทู โดยมีการนำเสนอเรื่องต่างๆด้วย PowerPointประกอบกับมีการจำลองสภาพมาไว้ในห้องด้วย

สาระการงานอาชีพ

ช่วงชั้นที่ 1 โชว์ผลงานพร้อมการสาธิตการทำโมบายจากกระดาษพับ

ช่วงชั้นที่ 2 การทำตุ๊กตาจากใยไหม , กุหลาบจากโบว์ ดอกกล้วยไม้จากผ้าใยไหม

ช่วงชั้นที่ 3 สาธิตการทำขนม ครองแครงกรอบ หรือถั่วเคลือบโอวัลติน และสาธิตการทำผ้าบาติก ที่รองแก้วจากตอกสาน

สาระวิทยาศาสตร์

หนูยังไม่ได้รายละเอียดรู้เพียงคร่าวๆ ว่าจะนำเสนอเลป 3 เลป ทุกช่วงชั้น และมีโครงงาน 1 โครงงาน หนูคิดว่ากิจกรรมวิทย์ยังน้อยไป ส่วนห้องเรียนสีเขียว เป็นการใช้ห้องเรียนในการเรียนรู้

ส่วนสาระอื่นๆก็ได้เรียนถามไปแล้ว ครูที่รับผิดชอบก็กำลังนำไปปรับเพิ่มเติมอีก ขณะนี้ทางโรงเรียนก็กำลังเตรียมความพร้อมกันทุกคน พยายามเขย่าตะกอนในตัวเด็กให้ปรากฎออกมาให้ทันในวันที่ 2 มีนาคม นี้ให้ดีที่สุด

ขอขอบพระคุณอาจารย์ ที่กรูณาให้คำแนะนำ หากมีข้อมูลหรือรายละเอียดกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยอะไร หนูจะเข้ามาเรียนถามอาจารย์

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Tue Jan 13 2009 22:04:42 GMT+0700 (ICT)

สินรินทร์วิทยาคาร

 1.ห้องสมุด โดยรวม oK ค่ะ แต่ขอเห็นการสืบค้นที่รวดเร็วการตอบคำถาม การรักการอ่านชัดๆรายการ 9 ข้อหน้า 16 ในคู่มือ

 2.สังคมก่อนแสดงควรเห็นการนำเสนอการเรียนรู้ผ่านโครงงาน ผ่าน ICTจึงแสดง ละครประวัติศาสตร์ หนังสือเล่มเล็กอย่างน้อยควรเป็น e-book และควรมี power point แสดงเส้นทางการศึกษาการสืบค้นตำนานประกอบ

3.คณิตศาสตร์ การแก้โจทย์ปัญหา ต้องวิเคราะฆ์โจทย์ให้ชัดนักเรียนทุกคนมีโจทย์ โจทย์หลากหลาย ทั้ง เรขา พิชคณิต

5.วิทยาสตร์ไม่ชัด ชื่อ Lab ต้องเป็นวิทย์ ไม่ใช่บอกว่าทำสบู่

 ฟิสิกส์ ทดลองกฎของใคร อุปกรณ์อะไร (ใช้Program การทดลองก็ได้) ได้ความรู้แล้วทำอะไร รายงานผ่าน ICT หรือไม่

 เคมีชื่อ lab อะไร เครื่องอะไรทดลอง ได้ความรู้แล้วทำอะไรต่อ รายงานการทดลองผ่าน ICT มั๊ย

 ชีวะเล่าสับสนมากค่ะ เรียนไต ผ่านแล้วเรียนอะไร เปิดสื่อทางInternet บ้าง

ออกซิเลสในผักเรียนอะไร...รู้แล้วต่อยอดเป็นอะไรสืบค้นควารู้เพิ่มเติมไหม รายงานผ่านICT ไหม

กายภาพไม่ชัดเลยค่ะเล่าใหม่

(มีต่อค่ะ)

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Tue Jan 13 2009 22:10:54 GMT+0700 (ICT)

สินรินทร์ฯ(ต่อค่ะ)

1. ภาษาอังกฤษครูใช้Program ให้ดูดว้ยนะคะ สอนให้ดู 10 นาที กิจกรรมที่เล่าอ่อนไปค่ะ

2.ภาษาไทยต้องรู้เรื่องโดยละเอียด และมีความรู้เรื่องการเขียนคำประพันธ์ให้มากๆนะคะ

ถามได้เสมอเพราะกำลังนิเทศผ่าน Net ไม่ต้องเกรงใจค่ะ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Tue Jan 13 2009 22:15:22 GMT+0700 (ICT)

อ.ทวีศรีคะ (หกสิบพรรษา)

กิจกรรมเยอะดี นักเรียนต้องรู้ลึกนะคะให้อ่านวรรณคดีเรื่องนั้นให้มาก ๆการนำเสนอหลากหลายแต่อยากเห็นการบูรณาการกับ ICT ได้ไหมคะ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Tue Jan 13 2009 22:20:28 GMT+0700 (ICT)

อ.ทวีศรี(หกสิบพรรษา)

การละเล่นพื้นบ้านต้องเรียนรู้ผ่านโครงงาน สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ ประโยชน์ด้วยไม่ใช่แสดงให้ดูเท่านั้น เพิ่มเติมจะรวบรวม เป็นความรู้โดย e-book ก็ได้

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Tue Jan 13 2009 22:40:13 GMT+0700 (ICT)

น้องอนงค์นารถ

ขอให้เพื่อนอ่านวิธีการนำเสนอใหม่ ข้างต้นอีกครั้ง

1.พันทายนรสิงห์ ไม่เน้นการพูดอย่างเดียวต้องขอให้เน้นการอ่าน การสืบค้น เชิงประวัติศาสตร์ตอบถามได้ นำเรื่องที่อ่านมา แต่งเป็นเรื่องราวแล้วจึงเล่า โดยหุ่น (เท่าที่บอกไม่ Ok นะคะ)

2.คณิตศาสตร์ GSP ขอให้มีการแก้โจทย์ปัญหา และก่อนแก้โจทย์ให้วิเคราะห์โจทย์ก่อน ครูโรงเรียนในฝันต้องใช้ GSP เพื่อการแก้โจทย์ได้นะคะโรงเรียนในฝันไปไกลแล้ว ค่ะ อยากให้ตามให้ทัน เท่าที่เล่ามาไม่okนะคะ

3.วิทยาศาสตร์ไม่ชัดขอเล่าใหม่  ขอให้อ่านวิธีการใหม่ พี่เขียนไว้ข้างต้นแล้ว น้องอนงค์นารถชวนให้อ่าน"ตาสว่าง"ใหม่

4.สังคมไม่แน่ใจว่าโครงงานจะแสดงการสืบค้นให้ดูไหม ถ้าให้นักเรียนสืบค้น ให้อ่านเอง จะตอบคำถามได้ เรียนประวัติไทรม้าได้ความรู้แล้วนำเสนออย่างหลากหลายใช่หรือไม่ ถ้าใช่ ok ค่ะ

        ถ้าแนะนำแล้วขอให้นำไป เพิ่มเติม ด้วยค่ะ

นายชัยพงษ์ กอนไธสง
IP: xxx.26.116.65
เขียนเมื่อ Wed Jan 14 2009 10:16:49 GMT+0700 (ICT)

กราบเรียนท่าน ดร.ชัดเจน ที่เคารพ กระผมนายชัยพงษ์  กอนไธสง ประทานกิจกรรมฟิสิกส์ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา ได้ศึกษาอยู่ 3 กิจกรรม ดังนี้

1. ศึกษาหลักของแบร์นูลลี่ ประยุกต์ทำเครื่องบินโฟม

2. ศึกษาการสะท้อนของแสง ประยุกต์ทำกล้องเปอริสโคป

3. ศึกษาหลักของมอเตอร์ ประยุกต์ทำเครื่องตำข้าวและเครื่องปั่นไหม

   ท่าน ดร. ชัดเจน เห็นว่าเป็นไงบ้างครับ

สินรินทร์วิทยา
IP: xxx.26.117.131
เขียนเมื่อ Wed Jan 14 2009 11:46:37 GMT+0700 (ICT)

เรียนอาจารย์ชัดเจนที่เคารพ

พวกหนูปฏิบัติการศึกษาโครงสร้างของไต เพื่อศึกษาส่วนประกอบต่างๆและความสำคัญของไต เนื่องจากปัจจุบันพบปัญหาที่เกิดกับไตเช่นโรคนิ่วในไต มีสาเหตุมาจากการกินอาหารที่มีกรดออกซาลิก ดังนั้นพวกหนูจึงมีความสนใจว่าในผักพื้นบ้านที่ชาวบ้านนิยมรับประทานมีผักใดบ้างที่มีกรดออกซาลิก จึงทำปฏิบัติการตรวจหาผลึกของแคลเซียมออกซาเลตในผักพื้นบ้าน พร้อมนี้พวกหนูศึกษาโรคอื่นๆที่เกิดกับไต วิธีป้องกันและรักษา ซึ่งในการศึกษาพวกหนูได้สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เนต และรายงานผ่านICT ด้วยคะ

ปฏิบัติการศึกษาโครงสร้างของหัวใจของสัตว์ต่างๆเช่น ปลา กบ ไก่ หมู เพื่อเปรียบเทียบโครงสร้างและการทำงานของหัวใจสัตว์ที่นำมาศึกษา และได้สืบค้นข้อมูลโรคที่เกิดกับหัวใจ พร้อมทั้งวิธีการรักษาและป้องกัน เช่นการขยายหลอดเลือดเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดตีบตัน แล้วรายงานผ่านICT ด้วยคะ

หนูเรียนเรื่องการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน แล้วได้ทำการทดลองเรื่องการหมักของยีสต์ เพื่อศึกษาเปรียบเทีบยการหมักของยีสต์โดยใช้น้ำผลไม้ ข้าวจ้าว ข้าวเหนียว และน้ำหวาน แล้วต่อยอดไปสู่การทำสาโทด้วยข้าวเหนียว และหนูเรียนเรื่องกระบวนการหมักกรดแลกติก หนูจึงต่อยอดโดยนำไปใช้ทำโยเกิร์ต และศึกษาการบ่มโยเกิร์ตในเวลาและอุณหภูมิที่แตกต่างกัน ได้เพิ่มมูลค่าของโยเกิร์ตโดยเติมของเชื่อม เช่น มันเชื่อม เผือกเชื่อม กล้วยเชื่อมลงไปด้วยคะ โดยหนูได้สืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เนต และรายงานผ่านICT ด้วยคะ

นัฐวดี
IP: xxx.114.105.42
เขียนเมื่อ Wed Jan 14 2009 15:44:58 GMT+0700 (ICT)

เรียน อาจารย์ชัดเจน

ขอขอบพระคุณท่านที่ตอบคำถามค่ะ การแนะนำกิจกรรม The Rosetta Stone เมื่อบรรยายเป็นภาษาอังกฤษแล้ว จำเป็นต้องรายงานเป็นภาษาไทยด้วยมั้ยคะ...และ labs อื่นๆ ของภาษาอังกฤษต้องแปลเป็นภาษาไทยด้วยมั้ยคะ ถ้าฟังคำถามจากกรรมการแล้วหนูฟังรู้เรื่อง แต่ติดที่ตอบเป็นภาษาอังกฤษบางประโยคหนูก็พูดไม่ได้แต่เข้าใจว่าพูดอะไร หนูตอบเป็นภาษาไทยได้ไหมคะ

.....ขอคำแนะนำด้วยนะคะ

*********เด็กหญิงนัฐวดี บุริบัน นักเรียนโรงเรียนสำโรงวิทยาคาร

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
IP: xxx.26.121.11
เขียนเมื่อ Wed Jan 14 2009 17:59:21 GMT+0700 (ICT)

เรียน อาจารย์ชัดเจน

    กลุ่มสาระสังคมศึกษา นำเสนอกิจกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนดังนี้

1. นำเสนอ Power Point ปราสาทต่างๆในจังหวัดสุรินทร์

2. นำเสนอละครประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นเปิดประตูขับขานปราสาทแก้ว 3. นำเสนอเมล็ดข้าวเล่าเรื่องวิถีชีวิตชาวเขวาสินรินทร์

4. นำเสนอกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดสุรินทร์

5. นำเสนอลายผ้าไหม

6. นำเสนอช้าง

7. นำเสนอกันตรึม

          โดยให้นักเรียนได้สืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่นจากการสัมภาษณ์ผู้รู้ในชุมชนจากอินเตอร์เน็ต จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง แล้วมาสรุปเป็นองค์ความรู้ในแต่ละด้าน

รูปแบบการนำเสนอ

- แสดงละคร

- นำเสนอ ICT

- บรรยาย

- สาธิตการเล่นกันตรึม

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Wed Jan 14 2009 21:49:24 GMT+0700 (ICT)

สินรินทร์ฯสาระสังคมคะ

1.เรื่องช้างขอศึกษาสืบค้น หลายด้านได้ไหมคะ หมู่บ้าช้าง ความเป็นอยู่ ช้างในประวัติศาสตร์ ช้างเผือก พระเศวต... ความเป็นมางานแสดงช้าง ช้างไทยและอาฟริกา เหมือนต่างอย่างไร

2.เท่าที่เล่าOkค่ะ ตอบคำถามให้ได้นะคะ...โชคดีนะคะ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Wed Jan 14 2009 21:52:39 GMT+0700 (ICT)

หนูนัฐวดีคะ

 ขอเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดพยายามหน่อยนะคะไม่ต้องแปลนะคะ

สินรินทร์วิทยา
IP: xxx.26.119.91
เขียนเมื่อ Thu Jan 15 2009 10:49:09 GMT+0700 (ICT)

เรียนอาจารย์ชัดเจนที่เคารพ

พวกหนูปฏิบัติการศึกษาโครงสร้างของไต เพื่อศึกษาส่วนประกอบต่างๆและความสำคัญของไต เนื่องจากปัจจุบันพบปัญหาที่เกิดกับไตเช่นโรคนิ่วในไต มีสาเหตุมาจากการกินอาหารที่มีกรดออกซาลิก ดังนั้นพวกหนูจึงมีความสนใจว่าในผักพื้นบ้านที่ชาวบ้านนิยมรับประทานมีผักใดบ้างที่มีกรดออกซาลิก จึงทำปฏิบัติการตรวจหาผลึกของแคลเซียมออกซาเลตในผักพื้นบ้าน พร้อมนี้พวกหนูศึกษาโรคอื่นๆที่เกิดกับไต วิธีป้องกันและรักษา ซึ่งในการศึกษาพวกหนูได้สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เนต และรายงานผ่านICT ด้วยคะ

ปฏิบัติการศึกษาโครงสร้างของหัวใจของสัตว์ต่างๆเช่น ปลา กบ ไก่ หมู เพื่อเปรียบเทียบโครงสร้างและการทำงานของหัวใจสัตว์ที่นำมาศึกษา และได้สืบค้นข้อมูลโรคที่เกิดกับหัวใจ พร้อมทั้งวิธีการรักษาและป้องกัน เช่นการขยายหลอดเลือดเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดตีบตัน แล้วรายงานผ่านICT ด้วยคะ

หนูเรียนเรื่องการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน แล้วได้ทำการทดลองเรื่องการหมักของยีสต์ เพื่อศึกษาเปรียบเทีบยการหมักของยีสต์โดยใช้น้ำผลไม้ ข้าวจ้าว ข้าวเหนียว และน้ำหวาน แล้วต่อยอดไปสู่การทำสาโทด้วยข้าวเหนียว และหนูเรียนเรื่องกระบวนการหมักกรดแลกติก หนูจึงต่อยอดโดยนำไปใช้ทำโยเกิร์ต และศึกษาการบ่มโยเกิร์ตในเวลาและอุณหภูมิที่แตกต่างกัน ได้เพิ่มมูลค่าของโยเกิร์ตโดยเติมของเชื่อม เช่น มันเชื่อม เผือกเชื่อม กล้วยเชื่อมลงไปด้วยคะ โดยหนูได้สืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เนต และรายงานผ่านICT ด้วยคะ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Fri Jan 16 2009 00:01:36 GMT+0700 (ICT)

สินรินทร์วิทยา

1. ผ่าไตทั้งทีไม่คุ้มค่าค่ะ และความเชื่อมโยงมีน้อยมากจะศึกษาเพียงเท่านี้ดูภาพก็ได้นะคะดูสื่อInternetก็ได้ ถ้าจะศึกษาไตผ่าไตแล้วน่าจะมีการฟอกไตต่อซิคะ ถ้าจะดูการตรวจสอบกรดออกซาลิคในผ้กพื้นบ้านเมื่อรู้แล้วทำอะไรต่อ รู้ว่าผักใดมีมากน้อยแล้วอย่างไรต่อค่ะ เท่าที่เล่า ไม่ okนะคะ ออกซาลิคคืออะไร มีโทษ มีการสะสมที่ส่วนใหนของไต ถ้าเราจะทำลายทำอย่างไร....คิดเพิ่มเติมอีกครั้งค่ะ

2.คงจะสับสน เรื่องโรคของหัวใจ เรียนอะไรแน่ ระบบไหลเวียนใช่ไหม จะเปรียบเทียบปลา กบ ไก่ หมู ทำไมคะถ้าจะสืบค้นต่อ ทำไมเลือกปลา กบ ไก่ หมู  น่าจะเป็นการเสนอที่ขาดการเชื่อมโยงและไม่คุ้มค่ากับการผ่าตัดค่ะ..ไม่ Okนะคะ

ระดับชั้นอะไรคะ คุณครูช่วยเป็นที่ปรึกษาด้วยค่ะ

3.การหายใจไม่ใช้ ออกซิเจน เท่าที่เล่าน่าจะเป็นโครงงานมากกว่าเสนอได้ค่ะ แต่ไม่ใช่การเรียนรู้โดยการทดลองในวันนั้น คิดเพิ่มอีก1Labนะคะ

Suphamas
เขียนเมื่อ Fri Jan 16 2009 01:47:45 GMT+0700 (ICT)

เรียน อาจารย์ชัดเจน

* เคยตื่นเต้นกับการประเมินมาก จริงตามที่อาจารย์แนะนำ

* ผลผลิตที่สำคัญคือ....ผู้เรียน...การกล้าคิด กล้าแสดงออก  กล้าพูดตอบคำถาม อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติได้อย่างชาญฉลาดจะทำให้ฟันฝ่าอุปสรรคได้จริงๆค่ะ

* ครูต้องฝึกสถานการณ์คล้ายสถานการณ์จริงที่จะนำเสนอ  จะช่วยลดแรงกดดันได้  ในที่สุดเมื่อถึงวันประเมิน  จะทำได้อย่างเห็นได้ชัด ขอเพียงครูอยู่ห่างๆ นะคะ  ปล่อยนักเรียนแสดงออกเต็มที่  ไม่เช่นนั้นเขาจะไม่กล้า

* การจัดทำเอกสารแนะนำก็มีความสำคัญอย่างหนึ่ง  เพราะเมื่อนำเสนอเรื่องใด  แล้วมีการจัดทำกระบวนการทำงานตามขั้นตอนที่ปฏิบัติจริงในแต่ละครั้งที่ฝึกฝน ชัดเจน  เสมือนเป็นแผนที่ที่ให้คณะกรรมการเข้าใจสิ่งที่กระทำได้เป็นอย่างดี

  พูดจากประสบการณ์นะคะ  ขอเอาใจช่วยนักเรียน และคณะครูที่กำลังจะก้าวสู่การรับการประเมินทุกโรงเรียนค่ะ

* ขอบพระคุณอาจารย์ชัดเจน  ที่เขียนนำเสนอ ให้ข้อเสนอแนะอย่างชัดเจน  และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา  เป็นเข็มทิศนำทางก้าวสู่ความสำเร็จในที่สุดค่ะ

โรงเรียนขุขันธ์
IP: xxx.26.68.78
เขียนเมื่อ Fri Jan 16 2009 02:40:13 GMT+0700 (ICT)

เรียน อ.ชัดเจน ที่เคารพครับ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขอนำเสนอกิจกรรมดังนี้ครับ

1.ห้องที่ 1 นำเสนอการใช้บทเรียน e-learning ที่ครูและนักเรียนร่วมกันสร้างขึ้น โดยส่วนหนึ่งนำเสนอการใช้บทเรียน ส่วนหนึ่งนำเสนอวิธีการสร้างโดยนำความรู้พื้นฐานจากการเรียนโปรแกรมพืนฐานต่างๆ เช่น Word,PowerPoint,FlipAlbum ฯ โดยสาธิตาการนำข้อมูลที่สร้างจากโปรแกรมดังกล่าว upload เป็นบทเรียน e-learning

2.ห้องที่ 2 นำเสนอการเป็นWebmaster โดยสาธิตการเขียน Website ของนักเรียนแต่ละกลุ่ม โดยนำเสนอวิธีการเขียนเวบ การอัพโหลดข้อมูลขึ้นเวบ

3.ห้องที่ 3 นำเสนอการประยุกต์ใช้โปรแกรมที่นักเรียนเรียนเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Word, Photoshop โดยสาธิตว่านักเรียนสามารถนำโปรแกรมเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้าง เช่น การทำแผ่นพับ โบรชัวร์ การ์ดอวยพร เป็นต้น

4.ห้องที่ 4 นำเสนอการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้โปรแกรม Prodesktop โดยสาธิตการออกแบบ แล้วมีการนำชิ้นงานที่นักเรียนออกแบบไปสร้างเป็นชิ้นงาน

ห้องที่1,2 เป็นนักเรียน ม.ปลายครับ ห้องที่ 3,4 เป็นนักเรียน ม.ต้น ครับ ให้อาจารย์ช่วยแนะนำด้วยครับว่ากิจกรรมที่นำเสนอเหมาะสมหรือบกพร่องอย่างไร และอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำเพิ่มเติมด้วยครับว่าชิ้นงานที่ออกแบบด้วย Prodesktop ควรใหญ่เล็กขนาดไหน

ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับ

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร
IP: xxx.114.105.42
เขียนเมื่อ Fri Jan 16 2009 13:19:19 GMT+0700 (ICT)

เรียน อาจารย์ชัดเจน

เมื้อวันที่ 15 มกราคม 2552 โรงเรียนสำโรงวิทยาคารได้ซ้อมรับการประเมินโรงเรียนดีใกล้บ้าน จากคณะ Roving ของสพท.อบ4 โรงเรียนขอเข้ารับการประเมินโรงเรียนดี ใกล้บ้านในวันที่ 21 มกราคม 2552 และหวังว่าในวันที่ 21 มกราคม 2552 คงไม่ใช้การซ้อมใหญ่ครั้งที่ 2 ค่ะ/ครับ ขอบพระคุณค่ะ รอฟังคำตอบของท่านอาจาย์อยู่นะค่ะ

รัตนาพร
IP: xxx.26.119.142
เขียนเมื่อ Fri Jan 16 2009 18:59:01 GMT+0700 (ICT)

เรียนอาจารย์ชัดเจนที่เคารพ

ดิฉันได้อ่านคำตอบที่อาจารย์ตอบนักเรียน และจากการประเมินของคณะRovingของสพท.พร้อมทั้งพี่เลี้ยงได้ให้คำแนะนำ และครูได้ร่วมกันปรึกษาหารือกับนักเรียนเราคิดว่าจะนำเสนอดังนี้คะ

การศึกษาหัวใจนั้นจะให้นักเรียนนำเสนอการทำงานของหัวใจโดยใช้โมเดลอธิบายและใช้หัวใจของหมูจริงแสดงลักษณะโครงสร้างภายนอก แล้วเชื่อมโยงให้ว่าเมื่อเกิดความผิดปกติกับโครงสร้างของหัวใจแล้วมีผลต่อผู้เป็นเจ้าของอย่างไร เช่นการเกิดหลอดเลือดหัวใจตีบตัน ลิ้นหัวใจรั่ว หัวใจโต โดยอธิบายให้เห็นถึงสาเหตุ วิธีการรักษา และป้องกัน ซึ่งนักเรียนได้สืบค้น รวบรวม และศึกษาanimation ที่เกิดความผิดปกติเหล่านี้ไว้แล้ว

การศึกษาไตนั้น การศึกษาและนำเสนอคล้ายกับการศึกษาและนำเสนอหัวใจคะ แล้วเราจะเชื่อมโยงกับการตรวจหาผลึกออกซาเลตในผักพื้นบ้านที่นิยมรับประทาน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคนิ่วในไต แล้วนำเสนอข้อควรปฏิบัติในการรับประทานผักพื้นบ้านหรือการรับประทานอาหารที่ควบคู่กันแล้วก่อให้เกิดพิษ หรือก่อให้เกิดประโยชน์ เช่นในใบชะพลูที่มีออกซาเลตสูงควรรับประทานกับเนื้อสัตว์ หน่อไม้ควรแกงกับใบย่านาง หรือต้มให้สุก เป็นต้น

การศึกษาการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนนั้นทดลองการหมักของยีสต์ซึ่งเป็นการหมักแอลกอฮอล์ แล้วเชื่อมโยงต่อถึงการผลิตสาโทคะ และทดลองการหมักกรดแลกติกโดยใช้แบคทีเรีย แล้วเชื่อมโยงการผลิตโยเกิร์ตคะ

ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ช่วยให้คำแนะนำด่วนด้วยคะ เราจะซ้อมอีกครั้งในวันที่ 20 นี้คะ และพวกเราอยากทำใหดดีที่สุดคะ ขอบคุณคะ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Fri Jan 16 2009 22:22:27 GMT+0700 (ICT)

ตอบทุกท่านค่ะ  อ.Suphamas พูดให้กำลังใจดีจังเพื่อนๆอ่านได้นะคะฝากรูปววิวสวยๆให้ชม

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Fri Jan 16 2009 22:48:08 GMT+0700 (ICT)

คำถามจากโรงเรียนขุขันธ์คะ

แนะนำอย่างนี้ค่ะ การประเมินด้าน computerดูนักเรียน 3 กลุ่ม

1. กลุ่มพื้นฐาน หมายถึงนักเรียนทุกคน สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว มี e-mail address รวมครูทุกคนมี e-mailด้วย ประเมินนักเรียนที่ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ทุกแหล่งด้วย

2.กลุ่มที่ 2 หมายถึงนักเรียนที่สามารถนำเสนองานผ่าน computer อย่างหลากหลาย จะประเมินทั้งในห้องcom            ห้องLab ต่างๆ ดังนั้นการนำเสนองานผ่านโปรแกรมต่างๆที่บูรณาการกับความสามารถ ด้านICT เท่าที่อาจารย์เล่ามาน่าจะเป็นเพียงกลุ่มที่ 2 เท่านั้น

3. กลุ่มที่ 3 หมายถึงนักเรียนกลุ่มที่มีความสามารถ ด้านcomputer  สูงกว่าปกติ เช่น ถ่ายทำและตัดต่อ ภาพยนต์ได้ เขียนโปรแกรมได้ ทำ Animationเป็นเรื่องเป็นราวได้ เขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ได้เป็นต้น

                ลองประเมินงานอาจารย์ดูว่ามีครบหรือไม่

3. กลุ่มที่

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Fri Jan 16 2009 23:05:28 GMT+0700 (ICT)

อ.รัตนาพร

 1.เรื่องการหายใจไม่ใช้ออกซิเจน เสนอได้แต่เป็นโครงงานเพราะมีผลสำเร็จแล้วให้อยู่นอกห้องทดลอง ..ให้คิดเพิ่มอีก       1 Lab

 2.เรื่องไต และหัวใจ อ่านคำแนะนำดิฉันใหม่อีครั้ง  เพราะ ไต กับออกซาเลส ไม่เชื่อมโยงกันโดยการทดลองเลย อธิบายเชื่อมโยงเท่านั้น และการต่อยอดต้องเป็นการเรียนรู้ในห้องทดลองค่ะการเอาไปแนะนำชาวบ้านในกรณีนี้ไม่เห็นผลเป็นรูปธรรมค่ะ  ทำใมไม่ศึกษาการทำลายออกซาเลตค่ะ ยังมีเวลาศึกษาต่อยอด ที่เล่ามาไม่น่าจะoK

               คิดเพิ่มเติม คิดเชื่อมโยงใหม่นะคะ.....

                

โรงเรียนสำโรงวิทนาคาร
IP: xxx.149.25.197
เขียนเมื่อ Fri Jan 16 2009 23:59:17 GMT+0700 (ICT)

เรียน อาจารย์ชัดเจน

กำลังรอกำลังใจ ท่านจากอาจารย์ชัดเจน อยู่นะคะ

ครูนิศากร
เขียนเมื่อ Sat Jan 17 2009 05:14:40 GMT+0700 (ICT)

                 ดิฉัน ได้รับความช่วยเหลือเอื้อเฟื้อจากการบริหารจัดการ ตั้งแต่เริ่มรับมอบหมายงานตามคำสั่งโรงเรียนโดย นายวิเศษ  ศรีประเสริฐ  ผู้อำนวยการโรงเรียน  การรับผิดชอบงานต่อจากครูวายุภา  ประสาน ในปีการศึกษา ๒๕๔๙   ทำให้ได้มีโอกาสได้ศึกษา อบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมรักการอ่าน การผลิตสื่อนวัตกรรมส่งเสริมนิสัยรักการ  จากหน่วยงาน  องค์กรและสื่ออินเตอร์เน็ตอย่างหลากหลาย ขณะนี้ดิฉันได้ทำหน้าที่หัวหน้างานบริการการใช้ห้องสมุดทวีปัญญา   ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาและ การจัดการศึกษาร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการ     คณะกรรมการนักเรียน     สมาชิกห้องสมุดทวีปัญญาในการสร้างเครือข่ายศูนย์อ่านหนังสือต่างๆ ในหมู่บ้านของเขตบริการสร้างแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน ๑๐ ศูนย์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพ รักการอ่าน  แสวงหาความรู้ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น

               

                 ขอขอบคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑   ที่จัดทำโครงการ เสริมนิสัยรักการอ่าน  และสโมสรโรตารีสากล  สโมสรโรตารีแก่นคูณ    สโมสรโรตารีเมืองเลย   ผู้ปกครอง  และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงที่สนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้  ห้องสมุดทวีปัญญาแห่งนี้   ช่วยสร้างองค์ความรู้แก่นักเรียนเกิดขึ้นทั่วทุกหนแห่ง  ทั้งในระบบ  นอกระบบ   และตามอัธยาศัยดังวิสัยทัศน์

         

               เด็กดีรักการอ่าน

                             รักการเขียน

                                          รักการเรียนรู้

                                                       เชิดชูคุณธรรม

                                                                       เลิศล้ำประชาธิปไตย

                                                                                    ก้าวไกลสู่สากล

        

รัตนาพร
IP: xxx.26.117.216
เขียนเมื่อ Sat Jan 17 2009 19:31:04 GMT+0700 (ICT)

เรียนอาจารย์ชัดเจนที่เคารพ

ขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงคะที่ท่านกรุณาให้คำแนะนำ การทำลายออกซาเลตจะต้องนำเสนอในลักษณะปฏิบัติการหรือเปล่าคะ หรือจะนำเสนอวิธีการเท่านั้น และดิฉันขอปรึกษาเพิ่มเติมดังนี้คะ ถ้าจะเปลี่ยนเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการทำงานของไต แล้วทำการตรวจหาปริมาณน้ำตาลในน้ำปัสสาวะได้ไหมคะ

ขอบคุณคะ

รัตนาพร

จันทร์ทิวา
IP: xxx.47.143.79
เขียนเมื่อ Sat Jan 17 2009 21:42:39 GMT+0700 (ICT)

เรียน อาจารย์ชัดเจน

หลังจากที่ท่านได้มาเยี่ยมชม รร.ชุมชนบ้านด่านซ้ายเมื่อปีที่แล้ว(24 ธันวาคม 2551) แล้วดิฉันคิดเป็นกังวลเรื่องที่จะนำเสนอในกลุ่มสาระภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก ที่เตรียมไว้เป็นเนื้อหาสาระจากบริบทของหลักสูตรฯช่วงชั้นที่ 2 เป็นการแสดงบทบาทสมมุติในสถานการณ์ต่างๆต่อเนื่องกันไป เด็กๆได้แสดงเกือบทุกคน(ในหนึ่งห้อง)เพราะถือว่าเป็นการสอบพูด แต่เมื่อถึงวันประเมินจริงไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไร ขอบคุณอาจารย์ที่ให้คำแนะนำด้วยดี ขอบคุณจริงๆ ตามไปดูที่ รร.เลยอนุกูลรับการประเมินแล้วทำได้ดีจริงๆ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Sat Jan 17 2009 22:08:14 GMT+0700 (ICT)

สำโรงวิทยาคารคะ

 ให้กำลังใจค่ะ ใช้คู่มือตรวจสอบตนเองนะคะ อีกไม่นานเจอกันค่ะ ฝากรูปวิวสวยๆมาให้เป็นโอกาสสบายๆของดิฉันเอง

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Sat Jan 17 2009 22:21:59 GMT+0700 (ICT)

ครูนิศากรคะ

1. ดีค่ะที่ทำเรื่องนี้จริงจัง ไม่มีคำถามนะคะ คงเล่าแลกเปลี่ยน กันขอบคุณค่ะ

2. แต่ถ้าเป็นโรงเรียนในฝันนำเสนอต้องเสนอให้เห็นคุณภาพนักเรียนให้ชัดๆ ประเภทแฟนพันธ์แท้ เซี่ยนโค่นเซียนหรือเจ้าหนอนน้อยเลย (เขียนแนะนำในตาสว่างแล้ว) กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านต้องชัด ๆจะเล่าโครงสร้างการทำงานไม่พอ บอกให้ได้ว่าทำอะไรบ้าง วัดรักการอ่านที่นักเรียน เช่นเด็กรู้จักหนังสือมาก ค้นคว้าเร็ว มีหนังสือประจำตัว หนังประเภทที่เด็กๆรักจะตอบคำถามได้หมด บางโรงเรียนมีกิจกรรมสาวก สาวกการ์ตูน สาวกดาราศาสตร์ สาวกปราสาท เด็กกลุ่มเหล่านี้จะตอบคำถามเรื่องที่รักได้หมดเป็นต้น

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Sat Jan 17 2009 22:29:56 GMT+0700 (ICT)

คุณรัตนาพรคะ

1.ทุกเรื่องปฏิบัติการในห้องทดลองในเวลานั้นทั้งหมดค่ะ

2.เรื่องไต เท่าที่เล่าน่าจะOk ขอดูในเวลานั้นอีกครั้งนะคะ

        เคมี ฟิสิกส์ และวิทย์กายภาพ computer คณิตศาสตร์ ไม่เล่าเหรอคะ                  

โชคดีค่ะ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Sat Jan 17 2009 22:32:08 GMT+0700 (ICT)

อ.จันทร์วิภาคะ ขอบคุณที่ติดตาม เป็นกำลังใจนะคะ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Sat Jan 17 2009 22:37:20 GMT+0700 (ICT)

เรียนท่านที่เป็นโรงเรียนในฝัน

1. โรงเรียนใดต้องการให้ดิฉันเปิดบันทึกให้โดยเฉพาะบอกได้เลย ดิฉันเปิดให้เลยอนุกูลฯเป็นตัวอย่างแล้ว

 2.  โรงเรียนขุขันธ์ต้องการไหมคะ โทรบอกได้เลยคะ

สำโรงวิทยาคาร
IP: xxx.149.25.197
เขียนเมื่อ Sat Jan 17 2009 23:21:54 GMT+0700 (ICT)

เรียน อาจารย์ชัดเจน

ขอบพระคุณอย่างมากสำหรับกำลังใจคะและคำแนะนำคะ จะนำกำลังใจของท่านอาจารย์ไปเล่าให้นักเรียนและเพื่อนครูทราบค่ะ แต่วันนี้ วินาทีนี้ ยอมรับค่ะ ตื่นเต้นมาก แต่จะพยายามทำให้ดีที่สุดคะ รูปอาจารย์จะให้หนูดูวิวหรือดูอาจารย์คะ วิวสวยมากเพราะภาพประกอบในวิวสวยด้วยคะ เลยลงตัวอย่างสวยงามคะ ขอให้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรงนะค่ะ รอพบอาจารย์อยู่คะ

โรงเรียนขุขันธ์
IP: xxx.26.69.45
เขียนเมื่อ Sun Jan 18 2009 00:01:22 GMT+0700 (ICT)

ขอบพระคุณอย่างสูงครับ อ.ชัดเจนไทยแท้

กิจกรรมComputer ของโรงเรียนขุขันธ์ตอนนี้กลุ่มที่ 1 กับกลุ่มที่ 2 เตรียมไว้แล้วครับ เหลือกลุ่มที่ 3 ที่อาจารย์แนะนำ ความจริงมีเด็กที่เป็นแล้วครับ เหลือแต่เอามาซ้อมให้เป็นงานเป็นการ แต่ไม่รู้ว่าวันจริงจะตื่นเต้นกันหรือเปล่าก็ไม่ทราบครับ ตอนนี้ทราบแนวทางแล้วครับ

ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับ

โรงเรียนชุมชนบึงบา
IP: xxx.122.226.147
เขียนเมื่อ Sun Jan 18 2009 00:21:37 GMT+0700 (ICT)

เรียน อาจารย์ชัดเจนที่เคารพ

พวกผมเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา ได้ปฏิบัติการศึกษาเป็น 3กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ศึกษาสมบัติของแสง โดยหาจำนวนของภาพที่เกิดจากการสะท้อนแสงผ่านกระจกเงาที่วางในมุม(องศา)แตกต่างกัน และนำหลักการสะท้อนแสงมาสร้างเป็นกล้องดูแห่ กล้องสลับลายและกล้องรูเข็ม

กลุ่มที่ 2 ศึกษาการเปลี่ยนสถานะของสาร โดยเปรียบเทียบระยะเวลาและอุณหภูมิของการเปลี่ยนสถานะของสารละลายเกลือและสารละลายน้ำตาลที่มีความเข้มข้น แตกต่างกัน และนำหลักการเปลี่ยนสถานะของสารมาทำเป็นเทียนหอม (เปลี่ยนสถานะจากของแข็งมาเป็นของเหลว) และการทำไอศกรีม (การเปลี่ยนสถานะของเหลวเป็นของแข็ง)

กลุ่มที่ 3 ศึกษาองค์ประกอบของพืชดอก ใช้กล้องจุลทรรศน์ดูเซลล์ของพิช ใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ (เป็นผลงานของน้องป.3-4)

ในการศึกษา พวกผมได้สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เนต และรายงานผ่านICT ด้วยครับ กรุณาพิจารณาและเสนอแนะพวกผมด้วยครับ

ขอขอบพระคุณครับ

นายชัยพงษ์ กอนไธสง
IP: xxx.26.117.167
เขียนเมื่อ Sun Jan 18 2009 15:01:00 GMT+0700 (ICT)

เรียนอาจารย์ชัดเจนที่เคารพ

กระผมประธานกิจกรรมฟิสิกส์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา จ.สุรินทร์

ขอนำเสนอกิจกรรมดังนี้

1.ศึกษาหลักของแบร์นูลลี นำหลักการมาสร้างเป็นเครื่องบินโฟม โดยเปรียบเทียบความโค้งของปีกเครื่องบิน

2.ศึกษาหลักของมอเตอร์ นำหลักการมาสร้างเป็นครกกระเดื่อง

3.ศึกษาสมบัติของแสง นำหลักการมาสร้างเป็นกล้องเปอร์ริสโคป โดยใช้กฎการสะท้อนของแสง เปรียบเทียบการวางกระจกเป็นมุมต่างกัน และเครื่องฉายภาพทึบแสง

ในการศึกษา ผมได้สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เนต และรายงานผ่านICT ด้วยครับ กรุณาพิจารณาและเสนอแนะผมด้วยครับ

ขอขอบพระคุณครับ

ครู ...^หิ่งห้อย^
IP: xxx.114.105.42
เขียนเมื่อ Sun Jan 18 2009 19:49:33 GMT+0700 (ICT)

เรียนอาจารย์ชัดเจน

โรงเรียนสำโรงวิทยาคารยินดีรับการประเมินในวันที่ 21 มกราคม ค่ะ พวกเราทุกคน ครู นักเรียน นักการภารโรงและผู้อำนวยการ พร้อมใจกันช่วยกันพัฒนาโรงเรียนทุกด้าน ********สำหรับหนูเป็นพนักงานราชการเตรียม โปรแกรม The Rosetta Stone หนูฝึกนักเรียนหนักมาก เพราะพื้นฐานที่นักเรียนมีมาน้อยมาก โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนส่วนมากมีเจตคติไม่ดีต่อรายวิชานี้น้อยมากค่ะ ส่วนใหญ่จะกลัว อายที่จะพูด หนูและคุณครูในกลุ่มสาระฯพยามยามฝึกและสอนอย่างเต็มที่ค่ะ และ labs ทุก labs ของเราช่วยกันเต็มที่ค่ะ ครูของกลุ่มสาระเรามีน้อย ต้องฝึกพูดสนทนากับนักเรียนตลอดแม้กระทั่งเดินผ่านกันก็ต้องหยุดทักทายกันป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการฝึกเด็กให้กล้าพูด *****************และหวังว่าท่านจะพอใจในการประเมินโรงเรียนสำโรงวิทยาคารของเรานะคะ*********หิ่งห้อยน้อย สู้ๆๆๆๆค่ะ*******

ครู ...^หิ่งห้อย^
IP: xxx.114.105.42
เขียนเมื่อ Sun Jan 18 2009 19:57:49 GMT+0700 (ICT)

เรียนอาจารย์ชัดเจน

เราชาวสำโรงวิทยาคาร ทุกคนรอคอยวันที่ 21 มกราคม กินไม่ได้ นอนไม่หลับเลยค่ะ นอนก็คิด หลับก็ผวาตื่น กำลังคือสิ่งสำคัญ ต้องการให้อาจารย์ชัดเจนเป็นกำลังให้เราทุกคนค่ะ

จากวันนั้นถึงวันนี้โรงเรียนเราเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปทุกด้านค่ะ ทุกอย่างดีขึ้น พวกเราภูมิใจในการเปลี่ยนแปลง แต่ไม่ทราบว่าท่านอาจารย์ชัดเจนจะประทับพวกเราหรือไม่ แต่พวกเราก็ทำเต็มที่ค่ะ เพื่อนักเรียน ชุมชนและโรงเรียนของเราค่ะ

**************^-^*****************************

รัตนาพร
IP: xxx.26.121.36
เขียนเมื่อ Sun Jan 18 2009 20:17:55 GMT+0700 (ICT)

เรียนอาจารย์ชัดเจนที่เคารพ

        ดิฉันขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงคะที่ท่านได้ให้คำแนะนำจนดิฉันเห็นแนวทางในการปฏิบัติ ดิฉันได้เล่าให้เพื่อนครู นักเรียน และได้บอกให้เขาเข้ามาคุย มาเล่าให้ท่านทราบแล้ว สำหรับตัวดิฉันเองถือว่าได้รับโอกาสดีอย่างยิ่งที่โรงเรียนได้เข้าสู่โครงการโรงเรียนในฝัน ถึงแม้ว่าอีกไม่ถึง 2 ปีก็จะเกษียณอายุราชการก็ตาม แม้จะเหนื่อย จะเครียดอย่างไรก็จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อบรรลุเป้าประสงค์คะ ขอบคุณท่านอีกครั้งนะคะ

ดิฉันเองจบปริญญาตรีรุ่นเดียวกับน้องเหว่า(เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า)จากสถาบันเดียวกันคะ

                                        รัตนาพร คะ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Sun Jan 18 2009 22:09:24 GMT+0700 (ICT)

ชาวโรงเรียนในฝันอุบลราชธานีทุกท่าน

 ขณะนี้อยู่จ.อุบลราชธานี เป็นกำลังใจให้ทุกท่าน วันที่ 19 มกราคม พบกันที่หกสิบพรรษา นะคะ ทราบว่าทุกท่านตั้งใจมาก เป็นกำลังใจนะคะ

-เป็นกำลังใจชาวสำโรงวิทยาคาร และคุณหิ่งห้อยตลอดจนเพื่อนๆ ดีใจที่เราจะได้พบกันนะคะ

 -ชาวศรีปทุมวิทยาคาร เป็นอย่างไรบ้างคะระยะใกล้ประเมินไม่มีใครคุยเลยถึงอย่างไรก็เป็นกำลังใจค่ะ

 ภาพจากเหมืองถ่านหินแม่เมาะ ลำปางคะ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Sun Jan 18 2009 22:24:07 GMT+0700 (ICT)

สินรินทร์คะ

 1.อ.รัตนาพรเป็นกำลังใจนะคะ

2.ฟิสิกส์ คะ จะผ่ามอเตอร์ประกอบการอธิบายทดลองทำให้ดูหน่อยนะคะก่อนจะนำไปใช้กับสิ่งประดิษฐ์ สำหรับกฏแบนูลี่ อธิบายด้วยอะไรคะ ใช้สื่อICT ช่วยหรือเปล่านำสื่อทางInternetช่วยอธิบายด้วยใช้ไหมคะ

 เป็นกำลังใจนะคะ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Sun Jan 18 2009 22:30:33 GMT+0700 (ICT)

โรงเรียนชาวชุมชนบึงบา

ดีใจคะที่ถาม..เท่าที่เล่ามีแววว่าจะใช้ได้...เพราะเป็นระดับประถมไม่เกินช่วงชั้นที่2 OKค่ะ ด้านอื่นละคะเป็นอย่างไร?ถามได้นะคะก่อนถามอ่านรายละเอียดที่ตาสว่างก่อนค่ะ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Sun Jan 18 2009 22:38:26 GMT+0700 (ICT)

โรงเรียนขุขันธ์คะ เป็นกำลังใจนะคะ

1.Computer ถ้าเป็นไปตามที่เสนอแนะน่าจะOK

2.ด้านอื่นๆเป็นอย่างไร?บ้างคะ ฝากครู Computer  ช่วยถามด้วยเชิญชวนมาเล่าให้ดิฉันอ่านบ้างและถามได้นะคะ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Sun Jan 18 2009 22:56:41 GMT+0700 (ICT)

ชาวโรงเรียนในฝันขอนแก่นคะ เรามีนัดที่จะพบกัน (ประเมิน)ระหว่างวันที่ 26-30 มกราคม ถึงเวลานี้เป็นอย่างไร?บ้างคะ ยังไม่มีคำถามและยังไม่มีใครเล่าเลยนะคะ ..รอค่ะ

ราชันต์ บุญหล้า
IP: xxx.26.66.172
เขียนเมื่อ Mon Jan 19 2009 20:55:28 GMT+0700 (ICT)

ด้วยความเคารพครับผม

จากโรงเรียนบ้านกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) อ.กุดชุม จ.ยโสธรนะครับ

ในตอนแรกผมได้รับการประสานงานจากศ.น.ทวี แพงศรี ให้นำโรงเรียนเข้ารับการประเมินในวันที่ 4 ก.พ.52 เพราะคิดว่าสพท.ยโสธรเขต2 จะไม่มีโรงเรียนเข้ารับการประเมินในปีนี้ พอถึงวันครูผมถึงได้รู้ว่าโรงเรียนบ้านทรายมูล อ.ทรายมูลจะเข้ารับการประเมินในเดือนมีนาคม 52 ผมยังไม่ได้ส่งหนังสือขอรับการประเมินนะครับ จึงอยากจะขอเลื่อนการประเมินไปในเดือนมีนาคมพร้อมกับโรงเรียนบ้านทรายมูลที่อยู่ห่างกันไม่เกิน 17 กิโลเมตร

เหตุผลมีดังนี้

1.การเตรียมห้องปฏิบัติการยังไม่สมบูรณ์

2.ไม่มีห้องปฏิบัติการทางภาษากำลังคิดวิธีการแก้ไขว่าจะนำเสนออย่างไร

3.อยากจะให้กระบวนการประเมินเป็นกระบวนการที่ทำให้นักเรียนมีความสุขนั่นก็คือนักเรียนจะต้องผ่านการซ้อมในสิ่งที่จะเสนอแม้ว่าจะเคยปฏิบัติมาก็ตาม ดังนั้นต้องมีเวลาบ้าง

4.อยากจะทำให้ดีที่สุด เพราะอยู่ท่ามกลาง โรงเรียน 3 หน่วยงานดังนี้ โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา (คริสต์) โรงเรียนการกุศลวัดประชาชุมพล(สำนักพุทธศาสนา)โรงเรียนเทศบาลกุดชุม(กรมปกครองท้องถิ่น) ซึ่งพร้อมทั้งอาคารเรียน วัสดุอุปกรณ์ ถ้าผมไม่พร้อมแต่ยังเข้าประเมินจะทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี อาจจะไม่ผ่านและจะเสียหายต่อชื่อเสียงและความเชื่อมั่นของผู้ปกครอง ชุมชนที่มีกับโรงเรียนอย่างมากครับ

5.โรงเรียนผมก็ยังขาดแคลนอาคารเรียนเช่นเดิม ไม่ได้รับความสนใจในการดูแลและแก้ไขจาก สพท.ยโสธรเขต2 แม้ว่าจะขออาคารเรียนมาแล้วตลอด3 ปี ทั้งๆที่โรงเรียนผมอยู่หลังสำนักงานเขต (ปัจจุบันขาดแคลนรวม 9 ห้องเรียน)

หวังว่าท่านอาจารย์ที่เคารพคงเข้าใจในเหตุผลและความจำเป็นที่นำเสนอ

ครู.....หิ่งห้อย^-^
IP: xxx.149.25.234
เขียนเมื่อ Mon Jan 19 2009 23:38:37 GMT+0700 (ICT)

เรียนอาจารย์ชัดเจน

ขอบพรคุณอย่างสูงค่ะที่ตอบ และดีใจมากค่ะที่ได้กำลังใจจากท่าน หนูเล่าให้เพื่อนครูที่โรงเรียนฟังและนักเรียนฟังด้วยค่ะว่าท่านให้กำลังใจพวกเรา และหวังว่าการประเมินในวันที่ 21 มกราคม ของโรงเรียนสำโรงวิทยาคารผ่านการประเมินนะคะ .........The Rosetta Stone ก็พัฒนาดีขึ้นกว่าเดิมแต่ก็ยังมีบ้างที่นักเรียนตอบไม่ได้เพราะสาเหตุไม่สามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้หมด แต่นักเรียนเข้าใจว่าถามอะไร หนูเองก็ปวดหัวเหมือนกัน พยายามหลายหลายวิธี ก็ดีขึ้นนิดเดียวเองค่ะ...นักเรีนหนูบอกว่าสู้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เต็มที่ค่ะ **นักเรีนและครูทุกคน พร้อมรับการประเมินค่ะ

เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ

อ.ทิพวรรณ ศรีสาร
IP: xxx.26.139.173
เขียนเมื่อ Tue Jan 20 2009 16:53:56 GMT+0700 (ICT)

เรียน ท่าน ดร.ชัดเจน

ดิฉัน นางทิพวรรณ ศรีสาร ครูโรงเรียนชุมชนห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 อ.พล สพท.ขอนแก่นเขต3 รับผิดชอบ Lab คณิตศาสตร์ ค่ะ ตอนนี้ที่โรงเรียนได้ซ้อมการประเมินไปแล้ว 2 ครั้ง ค่ะ ซ้อมครั้งที่2 ไปเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2552 ปรากฏว่า Roving Team ให้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำดีมากค่ะ และสรุปว่าให้ซ้อมอีกครั้งในวันที่ 22 มกราคม 2552 ค่ะ กิจกรรม Lab คณิศาสตร์มีดังนี้ค่ะ โปรแกรม GSP สืบค้นข้อมูล ลูกคิดญี่ปุ่น และเกม (เกมคอมพิวเตอร์ หมากล้อม และหมากรุก)

โปรแกรม GSP ใช้โจทย์ในการนำเสนอดังนี้ค่ะ พื้นห้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง 2 เมตร ยาว 3 เมตร ถ้าต้องการปูกระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 25 ซม. จะต้องใช้กระเบื้องทั้งหมดกี่แผ่น แล้วให้นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ แสดงวิธีทำด้วยการคำนวณของนักเรียน และตรวจสอบคำตอบโดยใช้โปรแกรม GSP ดิฉันอยากเรียนถามท่านค่ะว่ากิจกรรมที่ดิฉันจัดให้นักเรียนนำเสนอมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรค่ะ

Lab คณิตศาสตร์จะรอคำเสนอแนะจากท่านค่ะ ตอนนี้ที่โรงเรียนคณะคุณครู นักเรียน ผู้ปกครอง กำลังรอวันที่จะได้พบกับท่านค่ะ

ครูดารณี
IP: xxx.172.217.9
เขียนเมื่อ Tue Jan 20 2009 19:56:10 GMT+0700 (ICT)

เรียน ท่าน ดร.ชัดเจน

คงไม่ช้าไปนะค่ะ  ที่จะ สวัสดีปีใหม่ค่ะ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก จงดลบันดาลให้ ดร.ชัดเจน มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงนะคะ ดิฉัน นางดารณี พงษ์สบายครูโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา อ.โคกโพธิ์ไชย

จ.ขอนแก่น ค่ะ ซึ่งโรงเรียนมีกำหนดประเมินโรงเรียนในฝันวันที่ 30 ม.ค 52 นี้ ดิฉัน รับผิดชอบ ปฏิบัติการชีววิทยา ค่ะ มีทั้งหมด 4 แลป คือ การวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนจากผัก ซึ่งเป็นแลปวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนในผักท้องถิ่นโดยการทดสอบไบยูเร็ต แล้วนำไปวัดการดูดกลืนแสงโดยใช้เครื่องสเปกโตรโฟโตเมตริ เพื่อหาปริมาณโปรตีนในผัก  แลปที่ 2 คือ การศึกษาแบบแผนลายนิ้วมือของผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อใช้เป็นข้อบ่งชี้เบื้องต้นของผู้ป่วยเบาหวานค่ะ  เป็นแลปด้านพันธุศาสตร์ แลปที่ 3 คือ การทำปูนขาวจากเปลือกหอยโข่ง  เป็นแลปที่นำเปลือกหอยที่เหลือจากการประกอบอาหารมาผลิตเป็นปูนขาว แล้วนำปูนขาวที่ได้ ไปใช้เป็นสารคงรูปในอาหาร โดยเราคาดหวังว่า ถ้ามีการผลิตปูนขาวจากเปลือกหอยในรูปอุตสาหกรรม จะช่วยลดการระเบิดภูเขาเพื่อนำมาผลิตปูนขาว ช่วยลดปัญหา GLOBAL  WARMING ได้อีกทางหนึ่งค่ะแลปสุดท้าย เป็นการฝึกใช้ทักษะทางชีววิทยา โดยการศึกษาชีววิทยาของกบ ค่ะ ศึกษา อวัยวะภายใน และ โครงสร้างทางกายวิภาค ขอคำแนะนำจาก ดร. ด้วยค่ะ

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร
IP: xxx.114.105.42
เขียนเมื่อ Wed Jan 21 2009 09:38:05 GMT+0700 (ICT)

เรียน อาจารย์ชัดเจน

วันนี้ตื่นเต้นที่สุดแล้ว

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร
IP: xxx.24.152.50
เขียนเมื่อ Wed Jan 21 2009 12:53:19 GMT+0700 (ICT)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นักเรียนทุกคนตื่นเต้นมากเลยนะคะที่จะได้รับการประเมิน

แต่พอประเมินแล้วได้รับรองว่าเป้นโรงเรียนในฝัน พวกเราก็ดีใจกันมากเลยคะ

ต้องขอขอบคุณคุณ ชัดเจน ไทยแท้ และท่านคณะกรรมการทุกท่านนะคะที่ได้

เสียสละเวลา มาประมเนโรงเรียนของพวกเรา

มัคคุเทสก์ วิทยาศาสตร์

1.นางสาวธัญญาภรณ์ ทาระธรรม

2.นางสาวกฤติยาภรณ์ เกษมพร

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า