หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

 หลักสูตรแกนกลางใหม่ เล่มใหญ่กว่าเดิม 

ส วั ส ดี ค่ะ

มีคนถามหาหลักสูตรใหม่ก็เลยหามาให้

download  ได้เลย 

อ่าน ppt.คำอธิบาย  ของ ดร.รุ่งนภา บุตราวงศ์   ด้วยนะคะ

รายละเอียดอื่น ๆ  มาเพียบ

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): หลักสูตร2551 แกนกลาง 
 หมายเลขบันทึก: 215676
 เขียน:  
 ดอกไม้:  ความเห็น: 11  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

ครูณัฐ
เขียนเมื่อ Sat Oct 11 2008 06:58:04 GMT+0700 (ICT)

- ขอบคุณ ที่นำมาเผยแพร่ค่ะ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Sat Oct 11 2008 21:54:43 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ แวะมาทักทายไม่ได้พบกันนานสบายดีนะคะ

วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์
เขียนเมื่อ Sun Oct 12 2008 10:02:46 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ ครูนัด และคุณพี่ชัดเจนที่เคารพ

 

ขอบคุณทั้งสองท่านที่มาเยี่ยม

ต้องขอโทษท่านพี่ชัดเจน ยังไม่ได้ประเมินโรงเรียนเลยค่ะ แต่ไปช่วยนะคะ วิจัยโรงเรียนในฝันกำลัง edit เสร็จแล้วจะส่งให้อ่านค่ะ

 

MSU-KM :panatung~natadee
เขียนเมื่อ Mon Oct 13 2008 08:57:33 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะท่านอาจารย์

แวะมาเยี่ยมค่ะ และ มาชมผลงาน

ขอบคุณมาก

เอื้องแซะ
เขียนเมื่อ Mon Oct 13 2008 09:44:18 GMT+0700 (ICT)
  • สวัสดีค่ะ ท่านอ.วัฒนา
  •  มาขอบคุณที่แวะไปให้กำลังใจค่ะ
  • และจะ Down load หลักสูตร ฯ ด้วยค่ะ
  • ขอบคุณนะคะ
เอื้องแซะ
เขียนเมื่อ Wed Oct 15 2008 15:09:02 GMT+0700 (ICT)
  • แวะมาจูงมือไปชมภาพกิจกรรมตนเอง คลิกที่นี่ค่ะ
  • หากคุณพี่มีภาพกิจกรรมดูงาน ที่ จ.เชียงใหม่
  • จะกรุณาส่ง mail มาให้ได้ไหมคะ?
  • เพราะวันนั้น เดี๊ยงไปดูงาน ที่ รพ.ลานนา
  •  เลยไม่มีภาพกิจกรรมค่ะ
อนันต์ เงาเดช
IP: xxx.19.35.12
เขียนเมื่อ Tue Jan 27 2009 14:27:38 GMT+0700 (ICT)

อยากทราบรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา

วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์
เขียนเมื่อ Tue Feb 10 2009 23:58:01 GMT+0700 (ICT)

เรียน คุณอนันต์

รหัสวิชา หลักสูตรใหม่ กำหนดไว้ชัดเจนค่ะ

ไม่ต้องไปคิดเอง

ลองเปิดดูนะคะ

บัณฑิต ชนะชัย
IP: xxx.143.147.181
เขียนเมื่อ Mon Mar 23 2009 12:24:25 GMT+0700 (ICT)

แวะเข้ามาเยี่ยม มีอะไรใหม่ๆเป็นปัจจุบันทันต่อเหตุการณ์โดยเฉพาะเร่ืืองหลักสูตรซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการทราบของโรงเรียน ขอเป็นกำลังใจในการทำงานที่หาสิ่งดีๆมาให้กับชาวโรงเรียนและผู้สนใจ

รายงานการประเมินโครงการแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองช้างงาม อำเภอขาณุวรลักษบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2
IP: xxx.172.203.29
เขียนเมื่อ Sat Jul 18 2009 14:15:03 GMT+0700 (ICT)

เรื่อง รายงานการประเมินโครงการแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองช้างงาม อำเภอขาณุวรลักษบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2

ผู้วิจัย ภูวนารถ มัทวรัตน์

โรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม

ปีที่พิมพ์ 2552

บทคัดย่อ

จากการประเมินโครงการแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองช้างงาม อำเภอ ขาณุวรลักษบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model เป็นกรองแนวคิดในการประเมิน มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาผลที่นักเรียนได้รับจากการดำเนินงานตามโครงการแหล่งเรียนรู้สู่ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองช้างงาม2) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของ ครูผู้รับผิดชอบโครงการ และครูผู้สอนทีมีต่อ โครงการ แหล่งเรียนรู้สู่ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองช้างงาม 3) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของ นักเรียน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ และครูผู้สอนต่อโครงการแหล่งเรียนรู้สู่ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองช้างงาม ด้านด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลที่ได้รับ

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้รับผิดชอบ จำนวน 1 คน ครูผู้สอน จำนวน 2 คน และนักเรียน ช่วงชั้นที่ 1,ช่วงชั้นที่ 2 จำนวน 60 คนรวมทั้งสิ้น 63 คน ซึ่งได้มาโดยการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม เพื่อสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการแหล่งเรียนรู้สู่ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองช้างงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความเชื่อมั่นของแบบสอบ

ถามทั้งฉบับ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของ Cronbach

ค่าร้อยละ ( % ) ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความแปรปรวน ด้วย (One-way Analysis of Variance)

ผลการศึกษาพบว่า

1. ระดับความคิดเห็น ระดับความคิดเห็นของนักเรียน ต่อการประเมินโครงการแหล่งเรียนรู้สู่ห้องสมุดโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ด้าน ด้านผลที่ได้รับ เป็นอันดับแรก รองลงมา ด้านกระบวนการดำเนินงาน ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านสภาพแวดล้อม ตามลำดับ

2. ระดับความคิดเห็นของครูผู้รับผิดชอบและครูผู้สอนต่อการประเมินโครงการแหล่งเรียนรู้สู่ห้องสมุดโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านผลที่ได้รับ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน เป็นอันดับแรก และด้านกระบวนการดำเนินงาน ตามลำดับ

3. สมมติฐาน ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประเภท ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ครูผู้สอน และ นักเรียน มีความคิดเห็นต่อการประเมินโครงการแหล่งเรียนรู้สู่ห้องสมุดโรงเรียนทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

comkrids
เขียนเมื่อ Sun Aug 21 2011 15:17:53 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณครับ..สำหรับวิทยาทาน..ครับ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า