แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ

 วิจัย ๆ ๆ 

เรื่อง      แรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมตอนต้น โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อประเมินระดับแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เพื่อศึกษาปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเกิดแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกวิธีการดำเนินการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก จำนวน 324คน โดยวิธีการสุ่มตามระดับชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 scale   มีค่าความเชื่อถือได้ .9013    วิเคราะห์ (ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows Version 10.0) สถิติที่ใช้    ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมารตฐานและทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ t-test, F-test

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมตอนต้น โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 ส่วนใหญ่มีลักษณะทั่วไปทางด้านสังคมเป็น เพศชายทั้งหมด 156 คน เป็นเพศหญิงทั้งหมด 168 คน มีอายุเฉลี่ย 12 – 17 ปี มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษภาคปลายปี ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ผลการเรียน อยู่ที่เกรด 2 ผลการเรียน G P A เฉลี่ยอยู่ที่ 1.51 – 2.00 พบว่าปัจจัยด้านทั่วไปที่มีผลต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ มีดังนี้ แรงจูงใจเชิงเครื่องมือ คือ ต้องการอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจ ต้องการเป็นผู้ที่มีการศึกษาภาษาอังกฤษดี  ต้องการอ่านตำรา หรือวรรณคดีที่เป็นภาษาอังกฤษ  อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ส่วนแรงจูงใจเชิงบูรณาการ คือ ต้องการเรียนเพราะเป็นภาษาที่เรียนรู้กันทั่วโลก รู้สึกภูมิใจที่ได้พูด ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ เมื่อมีเวลามักจะฟังเพลง หรือข่าวภาษาอังกฤษทางวิทยุ อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก  การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษระหว่างเพศและค่าระดับผลการเรียน ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

   

 กว่าจะเสร็จ...วู้ งานวิจัย....

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 213639
 เขียน:  
 ความเห็น: 10  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

นายประจักษ์ ปานอินทร์
เขียนเมื่อ Thu Oct 02 2008 19:26:54 GMT+0700 (ICT)
บุษบา ใหมสีทอง
เขียนเมื่อ Thu Oct 02 2008 19:53:53 GMT+0700 (ICT)

 

ลำดวน
เขียนเมื่อ Thu Oct 02 2008 19:57:11 GMT+0700 (ICT)
  • ยินดีด้วยค่ะที่ทำสำเร็จ
  • เด็กจะรู้สึกสนุกภูมิใจที่พูดสื่อสารได้ค่ะ
บุษบา ใหมสีทอง
เขียนเมื่อ Thu Oct 02 2008 20:08:39 GMT+0700 (ICT)
Maxi~Natadee
เขียนเมื่อ Fri Oct 03 2008 09:46:13 GMT+0700 (ICT)
  • ดีครับแวะมาทักทายครับ
  • ดีใจด้วยครับ
บุษบา ใหมสีทอง
เขียนเมื่อ Fri Oct 03 2008 22:59:50 GMT+0700 (ICT)
  • สวัสดีคะ  Maxi~Natadee
  • คะ..ขอบคุณคะ
อัส
IP: xxx.42.86.242
เขียนเมื่อ Mon Oct 20 2008 21:47:52 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ กำลังมองหางานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องแรงจูงใจอยู่ค่ะ ฉบับภาษาไทยหายากมากเลยค่ะ พอดีมาเจองานวิจัยของคุณ พอจะเป็นไปได้ไหมค่ะ ถ้าจะขอศึกษางานวิจัยของคุณฉบับเต็มค่ะ ตอนนี้เรียนโทอยู่นะค่ะ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หาดใหญ่ค่ะ ด้านการสอนภาษาอังกฤษ ถ้างัยขอรบกวนด้วยนะค่ะ ausnus2@yahoo.com

เจน
IP: xxx.53.182.205
เขียนเมื่อ Fri Sep 17 2010 19:45:16 GMT+0700 (ICT)

ยินดีด้วยอีกคนนะคะ

ตอนนี้กำลังเรียนโทเหมือนกับคุณอัสที่โพสต์ไว้ หัวข้อทำเรื่องแรงจูงใจการเรียนภาษาอังกฤษเหมือนกัน อยากจะรบกวนของานวิจัยฉบับเต็มด้วยอีกคนค่ะถ้าเป็นไปได้

ขอบคุณมาล่วงหน้าด้วยนะคะ

jaybay17@hotmail.com

Nattakarn
IP: xxx.142.167.98
เขียนเมื่อ Fri Nov 05 2010 14:40:32 GMT+0700 (ICT)

กำลังเรียนโทเหมือนกัน หัวข้อเหมือนกัน ของานวิจัยฉบับเต็มด้วยคนจะได้ไหมคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ njcosmed@hotmail.com

au
IP: xxx.29.39.1
เขียนเมื่อ Thu Jun 23 2011 15:49:32 GMT+0700 (ICT)

แสดงความยินดีด้วยค่ะ กำลังทำหัวข้อนี้เหมือนกันแต่ทำเป็นภาษาอังกฤษยังงัยช่วยแนะนำขั้นตอนหรือข้อมูลให้หน่อยค่ะ

auato@live.com

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า