เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 การสานเปลยวน 

ชื่อเรื่อง          รายงานการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน  เรื่อง การสานเปลยวน

                        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)

                        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้ศึกษา          นายจำรอง  รัตพลที

สถานที่         โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง      ปีที่พิมพ์  2551

  

บทคัดย่อ

 

                    การจัดการเรียนรู้  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (งานประดิษฐ์)  มุ่งหวังให้ ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและได้รับประสบการณ์เบื้องต้น กับการทำงานในชีวิตประจำวัน และงานที่เป็นพื้นฐานอาชีพ มีทักษะในการทำงาน ทำงานอย่างมีกระบวนการ มีนิสัยรักการทำงานเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่องาน   การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันมีวิธีสอนหลายวิธี   การเรียนรู้โดยโครงงาน  เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจและได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง จากการสำรวจ ค้นคว้า ทดลอง สามารถสรุปองค์ความรู้ใหม่ และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้   ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้  การศึกษาครั้งนี้      มีจุดมุ่งหมาย   คือ   (1)   เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน   เรื่อง   การสานเปลยวน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   (งานประดิษฐ์)    สำหรับนักเรียนชั้นระถมศึกษาปีที่  5    (2)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1   ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน  เรื่อง  การสานเปลยวน  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น

                    กลุ่มเป้าหมาย  ที่ใช้ในการทดลองในครั้งนี้คือ    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5/1

โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง   อำเภอภูเวียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น  เขต  5   จำนวน

35  คน  ในปีการศึกษา 2551   เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือ    (1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน   เรื่อง การสานเปลยวน     กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  (งานประดิษฐ์)   

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5   (2)   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   (3) แบบวัดความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ การจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน  เรื่อง การสานเปลยวน   ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น  สถิติ

ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

           

                    ผลการศึกษาพบว่า    (1)   แผนการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน    เรื่อง การสานเปลยวน   ที่พัฒนาขึ้น   มีค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินระหว่างเรียน    เฉลี่ยร้อยละ  88.67   และมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   เฉลี่ย ร้อยละ   87.90     (2)   ผลการประเมินความพึงพอ ใจองผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน   เรื่อง การสานเปลยวน    กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  (งานประดิษฐ์)    ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5    โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): การสานเปลยวน 
 หมายเลขบันทึก: 212433
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

suksom
เขียนเมื่อ Sun Sep 28 2008 13:02:24 GMT+0700 (ICT)

แบบนี้ต้องส่งเสริมการสานเปลยวนใช่ป่ะครับ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า