รายงานการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 การพัฒนาหลักสูตรไทยเพิ่มเติม 

การพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   รายวิชาเพิ่มเติม  ท 33201  วรรณกรรมท้องถิ่น   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์)

บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบหลักสูตร เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบหลักสูตร และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบหลักสูตร กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2549  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงฯ  โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง ห้องเรียน 1 ห้อง ได้นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 27  คน ใช้วิธีการทดลอง โดยให้นักเรียนศึกษาจากเอกสารประกอบหลักสูตร  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจำนวน 15 แผน ใช้เวลาทดลอง 15 สัปดาห์ สัปดาห์ละ

2 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) เอกสารประกอบหลักสูตรจำนวน 15 แผน 2) ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการทดลอง 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สูตร E1 / E2 เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบหลักสูตร ใช้ t – test  แบบจับคู่เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบหลักสูตรที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการหาค่าระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบหลักสูตร

ผลการวิจัยพบว่า

1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบหลักสูตร มีค่าเท่ากับ 76.69 / 87.25 แสดงว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการใช้เอกสารประกอบหลักสูตรสูงกว่าก่อนการใช้

เอกสารประกอบหลักสูตรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

3. นักเรียนมีความคิดเห็นต่อเอกสารประกอบหลักสูตรที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น อยู่ในระดับ ดี

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): km กำแพงเพชร 
 หมายเลขบันทึก: 211596
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

IP: xxx.7.136.53
เขียนเมื่อ Sat Jun 26 2010 14:58:31 GMT+0700 (ICT)

ข้าพเจ้า นายรัตนพล อินจั่น ชั่น ม.3/2

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์)

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า