การประดิษฐ์โคมไฟจากกะลามะพร้าว

 การประดิษฐ์โคมไฟจากกะลามะพร้าว 

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการประดิษฐ์โคมไฟจากกะลามะพร้าว
โดยโครงงาน วิชาช่างผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น ง33261 สาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้รายงาน นายประกอบ สงวนดี
ถานศึกษา โรงเรียนศรีไผทสมันต์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ปีการศึกษา 2550

                                                         บทคัดย่อ
     การพัฒนาครั้งนี้ เป็นการพัฒนาเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการประดิษฐ์โคมไฟจากกะลามะพร้าวโดยโครงงาน วิชาช่างผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น ง33261  สาระเพิ่มเติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการประดิษฐ์ โคมไฟจากกะลามะพร้าวโดยโครงงาน วิชาช่างผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น ง33261 สาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประชากรที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีไผทสมันต์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2550 จำนวน 4 ห้องเรียน รวมนักเรียน 134 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีไผทสมันต์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2550 โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เลือกเรียนสาระเพิ่มเติม จำนวน 25 คน เนื้อหาที่ใช้ใน   การพัฒนา ได้แก่ การประดิษฐ์โคมไฟจากกะลามะพร้าวโดยโครงงาน การทดลองครั้งนี้ ผู้รายงานเป็นผู้ทำการสอนด้วยตนเอง และประเมินการสอนระหว่างปฏิบัติ ใช้เวลาในการทดลองสัปดาห์ละ 1 แผน แผนที่มีเนื้อหาแผนละ 1 ชั่วโมง ส่วนแผนที่มีทั้งเนื้อหาและปฏิบัติ แผนละ 2 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 60 นาที รวมเวลาในการสอน 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ไม่รวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ระยะเวลาในการทดลอง คือ       ปีการศึกษา 2550 ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2550 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2550

เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา มี 3 ชนิด ดังนี้
1. แผนการเรียนรู้ เรื่องการประดิษฐ์โคมไฟจากกะลามะพร้าวโดยโครงงาน วิชาช่างผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น ง33261 สาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 13 แผน
2. แบบประเมินโครงงานและแบบประเมินภาคปฏิบัติด้วยแบบทดสอบที่ใช้สังเกตวัดทักษะการปฏิบัติตามโครงงานระหว่างเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการประดิษฐ์ โคมไฟจากกะลามะพร้าวโดย   โครงงาน วิชาช่างผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น ง33261 สาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การประดิษฐ์โคมไฟจากกะลามะพร้าวโดยโครงงาน วิชา ช่างผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น ง33261 สาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 ชุด ข้อทดสอบแบบปรนัยแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก

ผลการพัฒนา สรุปผลได้ดังนี้
1. การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการประดิษฐ์โคมไฟจากกะลามะพร้าวโดยโครงงาน วิชาช่างผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น ง33261 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 88.64/83.00 หมายความว่า ผู้เรียนได้ค่าเฉลี่ยจากการสอบภาคปฏิบัติของแบบประเมินโครงงานการสร้างสิ่งประดิษฐ์โคมไฟจากกะลามะพร้าวและแบบทดสอบที่ใช้สังเกตวัดทักษะการปฏิบัติระหว่างเรียน หลังจากเรียนแต่ละการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการประดิษฐ์โคมไฟจากกะลามะพร้าวโดยโครงงาน วิชาช่างผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น ง33261 สาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 13 แผน คิดเป็นร้อยละ 88.64 และได้ค่าเฉลี่ยจาก การทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง   การประดิษฐ์โคมไฟจากกะลามะพร้าวโดยโครงงาน วิชาช่างผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น ง33261 สาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คิดเป็น ร้อยละ 83.00   แสดงว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการประดิษฐ์โคมไฟจากกะลามะพร้าวโดยโครงงาน วิชาช่างผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น ง33261 สาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 และเป็นไปตาม          ความมุ่งหมายของการพัฒนาที่ตั้งไว้
2. แผนการเรียนรู้ เรื่องการประดิษฐ์โคมไฟจากกะลามะพร้าวโดยโครงงาน วิชา ช่างผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น ง33261 สาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.6964 หมายความว่า ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น หลังจากเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการประดิษฐ์โคมไฟจากกะลามะพร้าวโดยโครงงาน วิชาช่างผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น สาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 69.64

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 211461
 เขียน:  
 ความเห็น: 57  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

ผกาวรรณ์
IP: xxx.143.128.98
เขียนเมื่อ Mon Nov 03 2008 14:25:21 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์คะ สนใจผลงานของอาจารย์มากเพราะว่าสอนการงานชั้นม. 1-3 แต่ได้สอนงานประดิษฐ์ม.2 และใช้วัสดุธรรมชาตินำมาประดิษฐ์เป็นของใช้ โดยเน้นกะลามะพร้าว อาจารย์จะขยายผลงานหรือเผยแพร่ผลงานได้มั้นคะ อาจารย์ทำในรูปของโครงงาน มีปัญหาในการทำวิจัย 5 บทหรือไม่ ขออาจารย์เป็นที่ปรึกษาช่วยให้ข้อมูล

ในการทำผลงานได้มั้ยคะ

สุดท้ายขอบคุณที่อาจารย์ได้เผยแพร่ใน NET จึงทำให้ทราบว่าครูการงานอาชีพยังมีฝีมืออีกมากๆ

จะส่งผลงานเดือน มีนา 52 แต่คงจะไม่ทัน เพราะว่ายังไม่ได้เริ่มทำอะไรเลย นวัตกรรมก็ยังไม่คืบหน้าทำอะไรเลยค่ะ อาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยได้มั้ยคะ

ส่วนลึกๆ อยากจะทำเอกสารประกอบการเรียน ความคิดเปลี่ยนไปตลอด จนคิดว่าส่งไม่ทันแน่ๆ สุขภาพไม่ดีด้วย ท้อเลยค่ะ

นับถือ

ผกาวรรณ์ ตุลาพันธุ์

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพท. ลำปางเขต 3

นิว
IP: xxx.172.29.201
เขียนเมื่อ Fri Nov 21 2008 14:53:44 GMT+0700 (ICT)

สาวดีน่ารักด้วย

nongmew
IP: xxx.121.229.13
เขียนเมื่อ Sun Dec 07 2008 19:21:29 GMT+0700 (ICT)

ขอวิธืทโคมไฟจากกะลามะพร้าวหน่อยนะคะ...

พอดีต้องเรียนทำนะคะ...

แต่ทำไม่เป็น...

กณุนาส่งมาที่เมล์นี้ได้เลยนะคะ ...

happy_mew@windowslive.com...

ขอบคุณค่ะ...

tay
IP: xxx.175.72.152
เขียนเมื่อ Mon Dec 08 2008 11:48:03 GMT+0700 (ICT)

ขอวิธืทโคมไฟจากกะลามะพร้าวหน่อยนะคะ...

พอดีต้องเรียนเหมือนกันทำนะคะ...

แต่ทำไม่เป็น...

ขอโครงการทั้งหมดเลยนะคะ จะทำเป็นรายงาน

กณุนาส่งมาที่เมล์นี้ได้เลยนะคะ .

moonter_kid@hotmail.com

neung
IP: xxx.90.65.159
เขียนเมื่อ Sat Dec 20 2008 13:09:39 GMT+0700 (ICT)

ขอวิธีการทำหน่อยนะคะเรียนโครงการอยู่

ส่งมาที่ mail : Nu_neung77@hotmail.com

ขอบคุณมากนะคะ

น้ำขิง
IP: xxx.173.237.242
เขียนเมื่อ Fri Jan 09 2009 13:19:41 GMT+0700 (ICT)

ขอวิธีการทำหน่อยนะคะเรียนโครงการอยู่

อะค่ะ

ช่วยหน่อยค่ะ

ส่งมาที่ mail : gaoddd@hotmail.com

ขอบคุณมากนะคะ

สุนิษา
IP: xxx.149.25.239
เขียนเมื่อ Sat Jan 10 2009 21:18:04 GMT+0700 (ICT)

อยากรู้วิธีทำนะค่ะ

และก็อยากได้รูปด้วย

กรุณาช่วยส่งมาที่e-mail

Shi_w2@hotmail.comนี้ด้วยนะค่ะ

ขอขอบคุณมากๆค่ะ

อร
IP: xxx.139.223.18
เขียนเมื่อ Mon Jan 12 2009 11:49:28 GMT+0700 (ICT)

อยากรู้ที่มาและความสำคัญวัตถุปะสงค์ที่ทำโคมไฟจากกะลามะพร้าวช่วยส่งมาที่mail

o.on1123perfect@hotmail.comช่วยหน่อยนะคะ

mena
เขียนเมื่อ Mon Jan 12 2009 11:58:05 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ  น่าสนใจมาก ขอวิธีทำด้วยนะค่ะ มีรูปประกอบจะดีมากขอบคุณค่ะ

อยากรู้อะ
IP: xxx.118.112.39
เขียนเมื่อ Fri Jan 23 2009 17:38:33 GMT+0700 (ICT)

หน้าจะมีเอกสารอ้างอิง

IP: xxx.172.163.226
เขียนเมื่อ Tue Jan 27 2009 11:18:31 GMT+0700 (ICT)

อยากรู้ประวัติการทำโคมไฟขวดน้ำ

potter
IP: xxx.42.88.219
เขียนเมื่อ Wed Feb 04 2009 09:20:04 GMT+0700 (ICT)

ปัจจุบันผมสอนวิชาการงานตั้งแต่ ป.1-ม.3 ของโรงเรียนเอกชนจังหวัดพิจิตร และได้ทำผลงานเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์จากกะลามะพร้าว ปีนี้เป็นปีที่ 2 แล้ว แต่ไม่เคยทำวิจัยเรื่องนี้ ก็เลยอยากขอผลงานของอาจารย์เพื่อนำมาเป็นต้นแบบจะเป็นพระคุณอย่างมากครับ ขอขอบพระคุณมาล่วงหน้า

ไม่แสดงตน
IP: xxx.123.163.195
เขียนเมื่อ Sun Feb 15 2009 11:29:25 GMT+0700 (ICT)

อยากรู้ขั้นตอนการทำโคมไฟ

miw
IP: xxx.7.141.237
เขียนเมื่อ Thu Feb 26 2009 12:04:29 GMT+0700 (ICT)

การทำโคมไฟกะลาควรต้องศึกษาด้านใดบ้างค่ะ??

เฟิร์น
IP: xxx.27.33.130
เขียนเมื่อ Sun Jun 07 2009 10:18:35 GMT+0700 (ICT)

ขอวิธีทำโคมไฟจากกะลามะพร้าวหน่อยค่ะ ต้องทำโครงงานส่งอาจารย์ถ้ามีอะไรจะแนะนำก็ส่งมาที่เมลนี้นะคะ 1223344556677889@windowslive.com

....
IP: xxx.123.250.129
เขียนเมื่อ Tue Jun 16 2009 18:39:57 GMT+0700 (ICT)

ขอรูปด้วยได้ไหมคับ

ต่าย
IP: xxx.172.159.128
เขียนเมื่อ Tue Jun 16 2009 23:36:05 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์ค่ะขอวิธีทำหน่อยนะค่ะพอดีจะประดิษฐ์ส่งอาจารย์นะค่ะขอคุณค่ะ

suchon
IP: xxx.173.244.188
เขียนเมื่อ Fri Jun 26 2009 10:43:51 GMT+0700 (ICT)

อยากรู้วิธีการทำครับ

sakkarin
IP: xxx.173.244.188
เขียนเมื่อ Fri Jun 26 2009 10:48:14 GMT+0700 (ICT)

อยากรู้วิธีการทำ............

berger0123
เขียนเมื่อ Fri Jun 26 2009 10:54:03 GMT+0700 (ICT)

สุดยอดภูมิปัญญาค่ะ

ภูวนัย
IP: xxx.26.167.218
เขียนเมื่อ Fri Jul 31 2009 10:39:24 GMT+0700 (ICT)

สุดยอดเลย

บุณยวีร์
IP: xxx.53.52.229
เขียนเมื่อ Wed Aug 05 2009 20:04:04 GMT+0700 (ICT)

อยากจะรู้วิธีการทำโคมไฟคะ(นิก)จะได้พาไปทำที่ร.รคะบอกวิธีด้วยนะคะ

45+6416
IP: xxx.47.132.248
เขียนเมื่อ Mon Aug 10 2009 17:54:33 GMT+0700 (ICT)

64845+9652

มุทิตา
IP: xxx.27.212.150
เขียนเมื่อ Thu Aug 13 2009 15:11:59 GMT+0700 (ICT)

อยากรู้วิธีการทำ และรายละเอียดที่ดีกว่านี้

น้องพลอย
IP: xxx.174.6.208
เขียนเมื่อ Tue Aug 18 2009 17:55:10 GMT+0700 (ICT)

อยากรู้รายละเอียดมากกว่านี้ค่ะ

พิงค์กี้
IP: xxx.174.6.208
เขียนเมื่อ Tue Aug 18 2009 17:57:17 GMT+0700 (ICT)

อยากรู้วิธีการทำโคมไฟด้วยค่ะ

จิดาภา
IP: xxx.19.50.131
เขียนเมื่อ Wed Aug 19 2009 11:05:26 GMT+0700 (ICT)

ดีมากมาย

arif1150x
IP: xxx.53.16.16
เขียนเมื่อ Thu Aug 20 2009 09:15:04 GMT+0700 (ICT)

ของเงิน10บ.

บี่
IP: xxx.172.197.204
เขียนเมื่อ Fri Aug 21 2009 13:46:19 GMT+0700 (ICT)

อยากทำจัง

ฟุก
IP: xxx.172.197.204
เขียนเมื่อ Fri Aug 21 2009 13:50:37 GMT+0700 (ICT)

สวยดี

ฟุก
IP: xxx.172.197.204
เขียนเมื่อ Fri Aug 21 2009 13:54:05 GMT+0700 (ICT)

ก็ ok

ฟุก
IP: xxx.172.197.204
เขียนเมื่อ Fri Aug 21 2009 13:55:15 GMT+0700 (ICT)

ไครลว

IP: xxx.128.248.148
เขียนเมื่อ Mon Aug 31 2009 20:01:44 GMT+0700 (ICT)

ขอวิธืทำโคมไฟจากกะลามะพร้าวหน่อยนะคะ...

พออยากจะนำไปสอนนักเรียนทำนะคะ...

แต่ทำไม่เป็น...

กณุนาส่งมาที่เมล์นี้ได้เลยนะคะ ...

ntn159@nam.com

ควย
IP: xxx.27.175.125
เขียนเมื่อ Tue Sep 01 2009 14:51:42 GMT+0700 (ICT)

ก้อดีวะ

....
IP: xxx.173.57.25
เขียนเมื่อ Sun Sep 06 2009 10:54:47 GMT+0700 (ICT)

ก็ดีแต่ควรคิดให้ดีกว่านี้

IP: xxx.173.32.205
เขียนเมื่อ Wed Nov 11 2009 17:06:29 GMT+0700 (ICT)

กาก

จิรนันท์
IP: xxx.173.96.136
เขียนเมื่อ Sat Nov 21 2009 15:52:37 GMT+0700 (ICT)

สวยดี แต่ทำไมไม่เห็นมีภาพเลยอะ.............แป่ว

วรวุฒิ
IP: xxx.157.154.116
เขียนเมื่อ Thu Dec 03 2009 12:10:16 GMT+0700 (ICT)

ขอวิธิการทำโครงไฟนะคับ

นู๋ต่ายย
IP: xxx.123.166.206
เขียนเมื่อ Sun Dec 06 2009 14:24:10 GMT+0700 (ICT)

ก้อดีอัณนะ...แต่มีรูปก้อดีกว่าเยอะๆ

อิ

อิ

champ
IP: xxx.172.164.36
เขียนเมื่อ Fri Dec 25 2009 13:12:09 GMT+0700 (ICT)

ดีคับ....................................................................................................................................................................................ทุกคน+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ทำไมต้องรักเธอ
IP: xxx.47.124.5
เขียนเมื่อ Mon Jan 18 2010 19:55:08 GMT+0700 (ICT)

อยากได้วิธีการทำโคมไฟ

ไอ-จินนี่
IP: xxx.172.199.250
เขียนเมื่อ Fri Jan 22 2010 13:05:02 GMT+0700 (ICT)

โคมไฟนั้นยากชิบหายยยยยยยยยยยย++++แป่ว เคยไป ผีโลงเย็นยังวะ "กูไม่ไปก็ได้ " จินนี่บอกความตรง ปี๋โรงบาล สรรพสิทธิ์ ว่างั้น "กูไปพบมึงที่ใด" "มึงไปหากูที่ไหน" ผีถ้วยเเก้ว กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดดดดดด

เด
IP: xxx.123.48.185
เขียนเมื่อ Thu Feb 18 2010 09:52:54 GMT+0700 (ICT)

ทำไมไม่มีภาพต่าง สัตว์

0

No_-NaMe
IP: xxx.26.61.201
เขียนเมื่อ Tue Feb 23 2010 14:27:41 GMT+0700 (ICT)

สุดยอดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด ทามไมสวยจังเลย จาก DeK สุ1000

ศรัณญ์ สัจจานิยม
IP: xxx.128.61.95
เขียนเมื่อ Sat Feb 27 2010 09:11:25 GMT+0700 (ICT)

ขอวิธีทำโคมไฟจากกะลามะพร้าว ให้หน่อยดิ ส่งมาที่ haruto.umezawa@hotmail.com ด่วนน่ะคับ

โบ
IP: xxx.180.107.93
เขียนเมื่อ Thu Apr 22 2010 23:16:20 GMT+0700 (ICT)

พอดีที่บ้านขายน้ำมะพร้าวจึงมีกะลาเหลือทิ้งเต็มเรยค่ะ เคิดมาตั้งนานแรวว่าเราจะทำประโยชน์จากกะลาอย่างไรดี

ค่ะ ยังงัยก็กรุณาส่งวิธีการทำมาให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

โบ
IP: xxx.180.107.93
เขียนเมื่อ Thu Apr 22 2010 23:19:04 GMT+0700 (ICT)

พอดีที่บ้านขายน้ำมะพร้าวจึงมีกะลาเหลือทิ้งเต็มเรยค่ะ เคิดมาตั้งนานแรวว่าเราจะทำประโยชน์จากกะลาอย่างไรดี

ค่ะ ยังงัยก็กรุณาส่งวิธีการทำมาให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

B_Bbojung@homail.com ส่งมาอีเมลนี้คระ ขอบคุณค่ะ

fara
IP: xxx.147.58.149
เขียนเมื่อ Sat May 29 2010 14:12:43 GMT+0700 (ICT)

วิธีทำละคร่า

อรอุมา มีชำนาญ
IP: xxx.84.124.23
เขียนเมื่อ Sat Nov 27 2010 15:43:12 GMT+0700 (ICT)

อยากได้วิธีทำจังเลยค่ะ ช่วยหน่อยนะค่ะ

ไพวัลย์ กิจพจน์
IP: xxx.26.18.20
เขียนเมื่อ Wed Dec 15 2010 09:14:57 GMT+0700 (ICT)

ควeไรวะ

สุธารัตน์
IP: xxx.49.87.96
เขียนเมื่อ Sat Jan 15 2011 15:34:07 GMT+0700 (ICT)

ทำไมไม่มีรูปภาพวะ ไอ้สัตว์

แสงธรรม
IP: xxx.174.123.125
เขียนเมื่อ Tue Feb 15 2011 19:00:07 GMT+0700 (ICT)

สวยจังครับ   ขอวิธีทำหน่อย

IP: xxx.52.8.213
เขียนเมื่อ Wed Mar 09 2011 11:09:19 GMT+0700 (ICT)

สวยมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ณ๋องฟ้า
IP: xxx.52.8.213
เขียนเมื่อ Wed Mar 09 2011 11:11:27 GMT+0700 (ICT)

สวยมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ภัทรวดี แก้วชนะ
IP: xxx.204.102.161
เขียนเมื่อ Sun Jun 05 2011 13:30:35 GMT+0700 (ICT)

การทํากะลามะพร้าวมีประโยชน์ เช่น โคมไฟ ต้นไม้และสามารถนําไปประกอบอาชีพได้

หริสรา แก้วชนะ
IP: xxx.204.102.161
เขียนเมื่อ Sun Jun 05 2011 13:33:38 GMT+0700 (ICT)

กะลามีประโยชน์มากมายค่ะทุกคน ที่อ่าน

ทาย ชัยทัต มุกเย
IP: xxx.77.153.87
เขียนเมื่อ Mon Jun 03 2013 11:44:02 GMT+0700 (ICT)

อ่อนว่ะ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า