โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ

 การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ 

        โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ เป็นโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา(เดิม) ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยเฮี้ย อำเภอนครไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 รับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา ระดับชั้นอนุบาล และนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 - 3 มีนักเรียน 249 และมีครู พนักงานครู ครูจ้างสอนจำนวน 14 คน อยู่บนภูเขา ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่ประมาณ 110  กิโลเมตร

       สภาพแวดล้อมและบริบทที่โรงเรียนตั้งอยู่ เป็นชุมชนชนบท คนในชุมชนมีอาชีพทำไร่ และทำนาเป็นส่วนน้อย  ส่วนใหญ่ไปรับจ้างทำงานตามเมืองใหญ่ ทิ้งบุตรหลานไว้ให้อยู่กับญาติ ปู่ ย่า ตา ยาย และส่วนหนึ่งนักเรียนต้องอยู่ตามลำพัง  รายได้โดยเฉลี่ยของคนในชุมชนอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ  สภาพความขาดแคลนจึงตกอยู่กับนักเรียน

        เมื่อนักเรียนเติบโตขึ้นทำให้เป็นกำลังสำคัญของครอบครัว   ช่วยผู้ปกครองทำมาหากิน รับจ้าง หารายได้ตอนเลิกเรียนหรือวันหยุด บางครอบครัวที่มีที่ทำกินเป็นหลักแหล่ง  นักเรียนจะเป็นแรงงานสำคัญในการประกอบอาชีพนั้น  ลดค่าใช้จ่ายแรงงานไปได้ด้วย  ทำให้เป็นอุปสรรคและปัญหาในการพัฒนาให้นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ เพราะนักเรียนขาดเรียนและออกกลางคัน ขาดความรัก ความเอาใจใส่จากครอบครัว

        โรงเรียนได้สมัครเข้าเป็นเครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธ  เพื่อส่งเสริมและฝึกให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง เห็นความสำคัญของการศึกษา มีความเข้มแข็งและสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการศึกษาเล่าเรียน นำหลักธรรมมาจัดการกับการเรียนรู้ ฝึกสมาธิด้วยวิธีการและรูปแบบต่าง ๆ  ผลการประเมินการจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธทำให้ทราบว่ามีปัญหาและอุปสรรคของด้านกระบวนการ  ทำให้ผลที่เกิดกับผู้เรียนไม่บรรลุตามเป้าหมาย

        โครงการนักเรียนจิตสาธารณะ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ได้รับความสำเร็จในการทดลองกิจกรรมขึ้นกับนักเรียนกลุ่มเล็ก สามารถเห็นได้ด้วยรูปธรรม และกิจกรรมได้ดำเนินต่อเนื่องเป็นกลุ่มโตขึ้นระดับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 จำนวน 61 คนในปีการศึกษา 2550 รวมทั้งมีโครงงานกิจกรรมใหม่เกิดขึ้นคือโครงงานนักเรียนธรรมาภิบาล และเป็นปัญหาที่น่าสนใจของนักเรียนในปีการศึกษา 2551 นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ได้ร่วมมือกันจัดตั้งกิจกรรมกลุ่มผู้นำนักเรียนธรรมาภิบาล   ศึกษาโครงงานเยาวชนคนธรรมาภิบาลสร้างสรรค์ทำดีเพื่อถวายในหลวง ได้รับรางวัลระดับที่  2 ในการประกวดโครงงานเฉลิมพระเกียรติฯ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2551

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ได้คัดเลือกโรงเรียนวิทยสัมพันธ์เข้าร่วมกระบวนการโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ   ฯ  ไปอบรมเชิงปฏิบัติการที่วัดเนรมิตรวิปัสสนา  จำนวนทั้งหมด 21 โรงเรียน  เพื่อให้การบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นไปตามบริบทที่เหมาะสม และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาของชาติ ทำให้เกิดโครงการจิตสาธารณะสู่กระบวนการเรียนรู้โดยชุมชนมีส่วนร่วม มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนด้วยคุณธรรมพื้นฐาน 9 ประการได้แก่ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สะอาด สามัคคี วินัย สุภาพ มีน้ำใจ และกตัญญู 

        การบริหารงานวิชาการ  มีนโยบายให้คณะครูมีความสามารถในการจัดการชั้นเรียน โดยออกแบบการเรียนรู้ตามแนวทางกระบวนการย้อนกลับ (Backward Design) กำหนดเป้าหมายของผู้เรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ด้านความรู้ ความเข้าใจ /ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (คุณธรรมพื้นฐาน 9 ประการ)  และให้ครูมีทักษะการแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

        วันที่  18  กันยายน  2551 พระคุณเจ้า เจ้าอธิการจักรกฤษณ์ กลฺยาโณ เจ้าอาวาสวัดไร่ตาพุฒ  เจ้าคณะตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณื และพระคุณเจ้าพระมหาปรกฤษณ์ กนฺสีโล วัดดุสิตารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ได้ไปติดตามประเมินการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ เนื่องจากโรงเรียนวิทยสัมพันธ์ ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมชั้นนำ 1 ใน จำนวน 11  โรงเรียนของจังหวัดพิษณุโลก และจำนวน 81  โรงเรียนในภาคเหนือ

       ความสำเร็จในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ จะเกิดผลสัมฤทธิ์และบรรลุตามเป้าหมายได้นั้น คณะครู นักเรียนและผู้ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษายินดีขอรับคำชี้แนะ ข้อเสนอและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากทุกท่านด้วยความเต็มใจ และยินดีนำไปปฏิบัติตามทุกประการ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 209641
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

นางสาวศุภารัตน์
IP: xxx.64.56.85
เขียนเมื่อ Thu Oct 16 2008 22:33:21 GMT+0700 (ICT)

ยินดีด้วยค่ะที่โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมชั้นนำของจังหวัดพิษณุโลก เพราะครูดี และมีผอ.มือหนึ่ง แถมยังมีครูคิมเป็นมือขวาอีกด้วย สุดยอดค่ะ เยี่ยมจริงๆใครๆก็รู้ อยากกระซิบบอกผอ.มนต์สัณธ์ว่า เหนื่อยนักก็พักสักครู่ก็ได้ เห็นท่านพาคุณครูวิ่งทำโน่นทำนี่เหนื่อยแทน แต่ เอ?ก็ดีเหมือนกันนะ เพราะคนทำดีย่อมได้ดีอยู่แล้ว (ขอแอบให้กำลังใจได้หรือเปล่านะ) สิ่งที่อยากถามท่านมากที่สุดคือนโยบายให้ครูมีความรู้ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ(Backward Design)ท่านจะทำเมื่อไร ระดับชั้นใดบ้าง ดำเนินการอย่างไร ถ้าโรงเรียนท่านมีการทดลองออกแบบมาแล้วพอจะมีตัวอย่างให้ได้ไปศึกษาดูงานเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันบ้างพอจะได้ไหมคะ

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ Thu Oct 16 2008 22:43:14 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

ครูคิมขออนุญาตตอบแทนท่าน ผอ. นะคะ

ท่าน ผอ. ไม่มีมือขวา หรือมือซ้ายค่ะ ที่วิทยสัมพันธ์มีแต่ผู้ร่วมงาน อยู่กันแบบพี่น้อง ช่วยเหลือเกื้อกูล ช่วยกันทำงานทุก ๆ เรื่อง

ยินดให้คำปรึกษาเรื่องการออกแบบโดยกระบวนการ Backward Design / แบบประเมินลีลาการเรียนรู้ ( Learning Style ) และรูปแบบการจัดทำ PSAR ของ ท่าน ผอ. สำเร็จเป็ฯรูปเล่มบริบูรณ์ ขอดูได้ค่ะ ท่านมีซีดี เผยแพร่ เฉพาะคนที่ต้องการจริง ๆ

คณะครูโรงเรียนวิทยสัมพันธ์ ยินดีต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะ

ขอขอบคุณค่ะ

นพวรรณ พงษ์เจริญ

 

Nattaya
IP: xxx.172.79.172
เขียนเมื่อ Wed Mar 11 2009 14:52:04 GMT+0700 (ICT)

ดิฉันเป็นรองผู้อำนวยการอยากตัวอย่างการจัดทำPSARค่ะขอความอนุเคราะห์หน่อยได้มั๊ยคะ ขอบคุณค่ะ

นางสาวศิรประภา
IP: xxx.123.174.66
เขียนเมื่อ Thu Mar 26 2009 03:37:50 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณครูคิมมากมาก อยากเห็นตัวอย่างการเขียนแผนโดยกระบวนการ Backward Design โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษน่ะค่ะ ตลอดจนแบบประเมินลีลาการเรียนรู้ ( Learning Style ) และรูปแบบการจัดทำ PSAR ของ ท่าน ผอ. อยากได้ซีดีค่ะ เพราะสนใจจริงๆ รบกวนผอ.ฝากคนที่บ้านมาหน่อยนะคะ

porn
IP: xxx.26.66.179
เขียนเมื่อ Mon Mar 30 2009 21:55:18 GMT+0700 (ICT)

สนใจอยากทราบรายละเอียดการพัฒนาจิตสาธารธะ แนวโน้มหลักสูตรการศึกาขั้นพื้นฐาน 2551 มุ่งเน้นจิตสาธรธะ โดยใช้ backword Design ถ้าเป็นไปได้อย่างให้เผยแพร่ทางเวปไซต์ด้วย ขอบคุณครับ

ชัยวัฒน์ ทิพย์บุญชู
IP: xxx.49.180.92
เขียนเมื่อ Fri Dec 04 2009 03:21:53 GMT+0700 (ICT)

เรียน ท่าน ผอ.

อยากขอ โครงการ และกิจกรรม ในการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ เพื่อนำไปใช้ในโรงเรียน

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า