หัวข้อวิจัยคณิตศาสตร์

ผมได้รวบรวมหัวข้อวิจัย  เพื่อประโยชน์สำหรับท่านที่สนใจพัฒนาการศึกษา

สุกัน  เทียนทอง  ร.ร.ศิริราษฎร์วิทยา (ขยายโอกาสฯ) อ.ลำดวน  จ.สุรินทร์

เว็บไซต์ ครูสุกัน- สมพร  เทียนทอง   sukan-somporn.com

ผลงาน  : บทความ  วิจัยในชั้นเรียนแบบหน้าเดียว  วารสารวิชาการ (มิ.ย. 2546)

http://school.obec.go.th/sup_br3/r_4.htm

http://www.moe.go.th/inspec6/Namo_research/rearch01.htm

: บทความ   การสอนซ่อมเสริมโดยเพื่อนสอนเพื่อน : พี่สอนน้อง
               วารสารวิชาการ  (ม.ค.-มี.ค. 2549)

หัวข้อการวิจัยในชั้นเรียน   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

1. ชุดซ่อมเสริมสำเร็จรูปวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป. 6 (อัญชลี ปัญญาโพธาสกุล .3)

2. บทเรียนสำเร็จรูปวิชาคณิตศาสตร์ (.311)  เรื่องเซท (บุญล้อม อรรคธรรมสุนทร อ. 3)

3. บทเรียนสำเร็จรูปสามเหลี่ยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ศิริรัตน์ พัฒนวิศิษฐ์ อ. 3)

4. รายงานผลการทดลองใช้บทเรียนสำเร็จรูปสามเหลี่ยม (ศิริรัตน์ พัฒนาวิศิษฐ์ อ. 3)

5. บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ (สมพร  ผลากรกุล .3 )

6. รายงานการวิจัยผลการดำเนินงานเพื่อเร่งรัดคุณภาพตามโครงการเรียนด้วยตนเอง และ 

โครงการเพื่อนสอนเพื่อนในวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดธงทอง (อุทัย เพชรช่วย .3)

7. การใช้ความรู้เลขฐาน  เพื่อเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ (ประสิทธิ์  พลศรีพิมพ์  สรภ.มหาสารคาม)

8. ผลของวิธีสอนโดยการใช้แผนภาพและวิธีสอนตามคู่มือครูคณิตศาสตร์  ที่มีต่อความสามารถในการเรียนโจทย์ปัญหาการบวกลบระคน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (อดุลย์  ผะสกุล  สปช.)

9. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณและการหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จากการสอนโดยใช้แบบฝึกหัดในแบบเรียน  และแบบฝึกหัดที่สร้างขึ้น (ยุพดี  กะจะวงศ์และคณะ  สปช.)

10. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง  เศษส่วน  กลุ่มทักษะคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่เรียนโดยวิธีสอนแบบปฏิบัติ กับการสอนปกติ (สปจ.ยโสธร)

11. ผลการทดลองใช้สื่อประสมเพื่อฝึกทักษะการอ่านการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  (สมเกียรติ คำประสิทธิ์  สปช.)

12. การใช้คำถามเพื่อสร้างความคิดรวบยอดในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  (สำนักงานเขตการศึกษา 12)

13. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยใช้กิจกรรมแต่งโจทย์ปัญหาร่วมกับโจทย์ปัญหาในหนังสือเรียน (คม  ทองพูน  สปช.)

14. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่ได้รับการทบทวนความรู้เดิมด้วยกิจกรรมที่เน้นการคิดเลขในใจ  และการคิดเลขเร็วอย่างสม่ำเสมอ (สปจ.ราชบุรี)

15. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยการใช้แบบ

     ฝึกการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  และการสอนปกติ (บุญส่ง ศรัญยุตน์ สปช.)

16. การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถม

      ศึกษาปีที่ 6  โดยใช้และไม่ใช้บทเรียนสำเร็จรูป (สมพงษ์  ชิมสร้อย  สปช.)

17. การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปเป็นภาพการ์ตูน  กับการเรียนตามปกติ (เพ็ญศรี  สืบถา  สปช.)

18. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซ่อมเสริมคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เรื่องทศนิยม  ที่สอนโดยครู  กลุ่มเพื่อน  และศึกษาด้วยตนเอง (สุกัน   เทียนทอง)

19. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( 101) โดยการสอนแบบใช้เกม

20. การพัฒนาชุดการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาข้อบกพร่องในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

21. การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องบทประยุกต์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่สอนโดยบทเรียนโปรแกรมกับการสอนตามปกติ

22. ผลการทดลองใช้สื่อรูปทรงสามมิติที่แยกส่วนได้ เรื่องการหาปริมาตรและพื้นที่ผิว ชั้น ม.2

............................

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 207959
 เขียน:  
 ความเห็น: 11  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

นายประชา ศรีหาบุญทัน
IP: xxx.26.89.146
เขียนเมื่อ Sat Nov 29 2008 10:25:57 GMT+0700 (ICT)

ดีมากเลยคับพี่แต่ขนาดพี่อยุ่โรงเรี่ยนขยายโอกาสนะเนี่ย

ยังมีน้ำใจดีกว่าพวกที่อยู๋ในเมือง น้องสอนอยุ่ที่ห้วยแถลงคับ

ครูลี่
เขียนเมื่อ Sat Nov 29 2008 13:14:28 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ อาจารย์สุกัน เทียนทอง

  • ขอบคุณสำหรับ หัวข้อการวิจัยในชั้นเรียน
  • ขอให้อาจารย์โชคดีนะคะ 
  • ขออนุญาตถามอาจารย์ค่ะ
  • อาจารย์ทำวิจัยเรื่องอะไรคะ แล้วผลงานอีกชิ้นคืออะไรคะ
  • ตอนนี้ครูลี่ก็ทำอยู่ค่ะ แต่ยังไม่ได้ส่ง 
  • อาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยซิคะ ครูลี่สอนป.4 ค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ  
krutoom
เขียนเมื่อ Sat Nov 29 2008 13:25:16 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณอาจารย์ที่แบ่งปันอยากทราบผลงานอาจารย์ทั้ง 2 ชิ้นค่ะ น้องกำลังจะเตรียมทำ คศ.4 เหมือนกันค่ะ

IP: xxx.26.120.27
เขียนเมื่อ Fri Jan 09 2009 18:20:16 GMT+0700 (ICT)

งานวิจัยที่ทำ เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับวิธีสอนโดยใช้สื่อประสม

ส่วนผลงานนั้น ส่งสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ครับ

ข้อแนะนำไม่มีข้อคิดเป็นพิเศษหรอกครับ เพียงแต่ว่า อาจารย์ลองหาข้อมูลจากหลายๆ คน คิดว่างานของเราใกล้เคียงกับใคร หรือจะฉีกแนวใหม่ไปเลยก็ได้ เพราะ ซี9 ไม่ค่อยแน่นอนหรอก บางคนทำคล้ายๆ กันก็ยังตก แต่ที่สำคัญคือ ควรเป็นงานสร้างสรรค์ แปลกใหม่และได้ผลดีครับ

IP: xxx.174.173.199
เขียนเมื่อ Sat Jan 17 2009 21:19:06 GMT+0700 (ICT)

ตอนนี้หนูกำลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย และต้องการข้อเสนอแนะในการทำวิจัยเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ทราบว่าอาจารย์พอจะให้คำปรึกษาได้ไหมค่ะ

ครู
IP: xxx.53.29.203
เขียนเมื่อ Thu Feb 05 2009 22:34:18 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ สนใจงานวิจัยที่เสนอมา จะหาบทคัดย่อได้จากที่ไหน อยากศึกษาดู เพราะกำลังทำผลงานอยู่ค่ะ ขอบคุณในคำแนะนำนะคะ

anny
IP: xxx.67.220.8
เขียนเมื่อ Thu Feb 05 2009 22:59:38 GMT+0700 (ICT)

ดีมากเลยคะอาจารย์

คนเจียงแสน
IP: xxx.128.211.47
เขียนเมื่อ Tue Feb 24 2009 22:54:15 GMT+0700 (ICT)

ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้เชี่ยวชาญ สุกัน เทียนทอง อาจรย์เก่งจริง ๆ ปีนี้เป็นปีทองของท่านและครอบครัวจริงๆ ขอชื่นชมและยินดีกับความสำเร็จของท่านอาจารย์สุกัน เทียนทองด้วยความจริงใจเจ้า คนเจียงแสนเจ้า

สุกัน เทียนทอง
เขียนเมื่อ Wed Feb 25 2009 23:46:22 GMT+0700 (ICT)

ค้นคว้าจากหลายแห่ง ทั้งมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ หนังสือคู่มือการจัดทำผลงานวิชาการ หนังสือรวมผลงานวิจัยสถาบันต่างๆ สภาการศึกษา หนังสือรวมบทคัดย่องานวิจัยต่างๆ

ทิพวรรณ
เขียนเมื่อ Sat Jul 11 2009 14:03:42 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณสำหรับหัวข้อวิจัยดีๆ

ภาณุวัฒน์
IP: xxx.93.228.116
เขียนเมื่อ Fri Dec 03 2010 14:11:25 GMT+0700 (ICT)

ยินดีด้วย

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า