หัวข้อวิจัย เด็กพิเศษ

ผมได้รวบรวมหัวข้อวิจัย  เพื่อประโยชน์สำหรับท่านที่สนใจพัฒนาการศึกษา

สุกัน  เทียนทอง  ร.ร.ศิริราษฎร์วิทยา (ขยายโอกาสฯ) อ.ลำดวน  จ.สุรินทร์

เว็บไซต์ ครูสุกัน- สมพร  เทียนทอง   sukan-somporn.com

ผลงาน  : บทความ  วิจัยในชั้นเรียนแบบหน้าเดียว  วารสารวิชาการ (มิ.ย. 2546)

http://school.obec.go.th/sup_br3/r_4.htm

http://www.moe.go.th/inspec6/Namo_research/rearch01.htm

: บทความ  การสอนซ่อมเสริมโดยเพื่อนสอนเพื่อน : พี่สอนน้อง
               วารสารวิชาการ  (ม.ค.-มี.ค. 2549)

หัวข้อการวิจัยในชั้นเรียน  ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

การสอนโดยการเรียนร่วมร่วม

            1).  เรียนร่วมในชั้นปกติ

            2).  เรียนร่วมชั้นปกติ โดยมีครูพิเศษให้คำแนะนำปรึกษา

            3).  เรียนร่วมในชั้นปกติ และรับบริการจากครูเวียนสอน

            4).  เรียนร่วมในชั้นปกติ และรับบริการจากครูเสริมวิชา

            5).  ชั้นพิเศษในโรงเรียนปกติ  และเรียนร่วมบางเวลา

            6).  ชั้นพิเศษในโรงเรียนปกติ

 

1. การลดพฤติกรรมซ้ำๆ  แปลกๆ ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในโรงพยาบาลราชานุกูล โดยใช้การเสริมแรงแบบดีอาร์โอ  ร่วมกับการทำให้อยู่นิ่ง (กุลยา  ก่อสุวรรณ  ปริญญานิพนธ์)

2. การศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  เด็กปกติ  ครู และผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีต่อเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (จิรวดี  วิจิตรานนท์ ปริญญานิพนธ์)

3. การศึกษาความสามารถทางการฟังของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  ระดับก่อนวัยเรียนที่ได้รับการฝึกทักษะโดยใช้เกม (พัชรินทร์  เออชูชื่น  ปริญญานิพนธ์)

4. การสอนโดยการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล

5. การศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการทางภาษาด้านการเขียนของนักเรียน   ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

6. ผลของการใช้เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถทางการสังเกตและการรับรู้ด้วยสายตาของเด็กก่อนวัยเรียน  ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (สุรินทราภรณ์ อนันต์มหาพงศ์, ปริญญานิพนธ์)

7. การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการพูด  และมโนภาพแห่งตนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินซึ่งเรียนในชั้นเรียนเฉพาะกับชั้นเรียนร่วม (กาญจนา  คงทอง,  กศ..

8. การทดลองใช้ชุดการสอนวิชาภาษาไทยของนักเรียนหูหนวก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5     (พิสมัย  มณีนิล)

9. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้เสียงวรรณยุกต์ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยใช้ท่าแนะคำพูด  กับการอ่านริมฝีปาก (สุวิมล  อุดมพิริยะศักย์)

10. การเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ด้วยเกมการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับก่อนชั้นประถมศึกษา (นัยนา  ผดุงสงฆ์, กศ..)

11. การสร้างชุดการสอนคำศัพท์ด้วยเกมสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับก่อนประถมศึกษา (นิธิมา  หาญมานพ, กศ..)

12. การเปรียบเทียบความสามารถใช้ประสาทสัมผัสของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ ชั้นก่อนประถมศึกษาระหว่างวิธีสอนแบบมอนเตสซอรี่ กับวิธีสอนตามคู่มือครู (อรพินท์  เหล่าสุวรรณพงษ์, กศ..)

                                                        ............................

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 207956
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

จุฑามาศ สายชมภู
IP: xxx.175.235.249
เขียนเมื่อ Tue Dec 01 2009 12:55:07 GMT+0700 (ICT)

มีตัวอย่างงานวิจัยเรื่องการสร้างชุดการสอนคำศัพท์ด้วยเกมสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับก่อนประถมศึกษา มีความสนใจอยากดูตัวอย่างค่ะ เพราะจะได้นำไปพัฒนานักเรียนในชั้นค่ะ

สุฑามาศ
IP: xxx.26.218.224
เขียนเมื่อ Thu Mar 18 2010 19:16:17 GMT+0700 (ICT)

ตอนนี้กำลังทำการวิจัยเกี่ยวกับเด็กพิเศษแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไง

เพราะทำงานมา 3เดือนเเล้วเเต่ยังไม่มีผลงานเลยก้อเลยม่ายรู้ว่าจะทำการวิจัยยังไง

ช่วยบอกวิธืด้วย

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า