บทคัดย่องานวิจัย คศ3

 บทคัดย่องานวิจัย คศ3 

 

ชื่อเรื่อง                  รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

โดยใช้แผนภูมิความหมาย  วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  

จังหวัดนครพนม

ผู้รายงาน               นางสยุมพร  พูลเกิด

ปีที่รายงาน            ปีการศึกษา  2549

                   รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้แผนภูมิความหมาย  วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  จังหวัดนครพนม  ฉบับนี้  จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการจัดกิจกรรม   การเรียนรู้  ของนักเรียนโดยมีวัตถุประสงค์  1)  เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้แผนภูมิความหมาย  วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษา   ปีที่  1  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  จังหวัดนครพนม  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ก่อนเรียนและหลังเรียน  ตามขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  โดยใช้แผนภูมิความหมาย     วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  จังหวัดนครพนม  กลุ่มตัวอย่างคือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/1  ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2549  โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  จังหวัดนครพนม  ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง  จำนวน  37  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่   แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1         โดยใช้แผนภูมิความหมาย  และแบบทดสอบทักษะการอ่าน  ก่อนและหลังเรียน  สถิติที่ใช้             ในการศึกษาค้นคว้า  ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

                   ผลการศึกษาพบว่า

                         1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดยใช้แผนภูมิความหมาย  ที่สร้างขึ้นมีค่าเท่ากับ  82.43         2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ มีค่าเท่ากับ  85.71  ซึ่งหมายถึงนักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นจากความรู้เดิม  ร้อยละ 82.43

                   สรุปผลการศึกษาทำให้ได้แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แผนภูมิความหมายที่มีประสิทธิภาพ  และทำให้นักเรียน         มีความรู้เพิ่มขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 207530
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

นางสาวนฤมล หินอ่อน
IP: xxx.26.254.218
เขียนเมื่อ Fri Aug 28 2009 19:23:04 GMT+0700 (ICT)

คิดถึงนะค่ะคุณแม่ตู๋

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า