รายงานวิจัย..การสร้างแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์

 รายงานวิจัย..การสร้างแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ 

การสร้างแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง  การบวกจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน  100,000  และมีตัวทด  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย  อำเภอปากชม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1

                 วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง  การบวกจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน  100,000  และมีตัวทด   และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะที่สร้างขึ้น

                   กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 จำนวน  26  คน  ได้มาโดยการเลือกอย่างเฉพาะเจาะจง  ทำการสอนโดยการใช้แบบฝึกทักษะ  และใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อทดสอบวัดผลการเรียนของนักเรียนทั้งก่อนและหลังการเรียน นำคะแนนก่อนและหลังการเรียนมาวิเคราะห์โดยใช้ค่าทดสอบที

                 ผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง  การบวกจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน  100,000  และมีตัวทด   มีประสิทธิภาพ  82.23/86.15  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  ผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียนของนักเรียนหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะสูงกว่าก่อนการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะแสดงว่าแบบฝึกทักษะที่สร้างขึ้นครั้งนี้  มีประสิทธิภาพและทำให้ผู้เรียนมีความรู้  เรื่องการบวกจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน  100,000  และมีตัวทด  

                                                                                                        พรรณเพ็ญ  กันตะบุตร

ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงนวัตกรรมต่อไป

 และ download  รูปเล่มนวัตกรรมได้ที่  http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=734D591FCSV3GPIWKOXHNAIWNUL6C

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 205367
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

เกรียงไกร
IP: xxx.143.135.233
เขียนเมื่อ Fri Nov 14 2008 14:39:24 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณในความเอื้ออาธรให้เพื่อนร่วมงาน

นายเพชรรัตน์ เพชรเชนทร์
IP: xxx.175.225.5
เขียนเมื่อ Mon Mar 23 2009 10:46:24 GMT+0700 (ICT)

เป็นนวัตกรรมที่สามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ดีเยี่ยม และเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างมาก หากเอื้อเฟื้อให้พิมพ์ออกได้ด้วยจะดีมาก หรือส่งเอกสารรูปเล่มไปที่ อีเมล petchain@hotmail.com จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้านะครับ

รัชนิดา
IP: xxx.53.33.117
เขียนเมื่อ Tue Jun 30 2009 20:53:24 GMT+0700 (ICT)

เป็นนวัตกรรมที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาของเด็กได้ดีหากจะกรุณาส่งเอกสารทั้งเล่มที่ อีเมล bird_boll@hotmail.com ขอบคุณมากค่ะ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า