เกมวิทยาศาสตร์

 ดาวน์โหลดเกมวิชาวิทยาศาสตร์ 

เกมวิทยาศาสตร์ ประกอบบทเรียนวิทยาศาสตร์

เกมที่นำมาให้ดาวน์โหลดนี้ ได้จัดทำไว้ตั้งแต่ปี 2549-51 ซึ่งถือว่าเก่าพอสมควร แต่ความรู้ต่างๆ ไม่ได้เก่าตามไปด้วย เหมาะที่จะนำไปทบทวนทั้งในและนอกเวลาเรียนปกติ(สำหรับครู) และเหมาะที่จะลองทำด้วยตนเอง บางเกมก็มีเฉลยให้ บางเกมอาจจะพึ่งตนเองและถามคุณครูที่สอนอยู่ก็ได้ครับ หมายเหตุ: เกมที่จัดทำขึ้นให้ดาวน์โหลดนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญแต่อย่างใด (เพราะผมไม่ได้ทำเพื่อทำผลงานแต่เน้นทำขึ้นมาให้นักเรียนได้ทำเพื่อทบทวนและเสริมความรู้ให้นักเรียน เท่านั้นเอง ...)

1. เกม ใครคู่กัน เป็นเกมให้นักเรียนดูภาพ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ แล้วลากเส้นโยงจับคู่ภาพกับชื่ออุปกรณ์ให้ถูกต้อง ดาวน์โหลด >>> คลิก DownLoad ที่นี่.... <<<

2. เกม เติมคำล่าความหมายลมและพายุ เติมคำตอบลงในช่องว่างที่เตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้ว ง่ายๆ แต่ได้ความรู้ ดาวน์โหลด >>> คลิก DownLoad ที่นี่.... <<<

3. เกมปริศนาอักษรไขว้สัญลักษณ์ธาตุ1 ให้ผู้เรียนเติมตัวอักษรชื่อธาตุเป็นภาษาอังกฤษลงในช่องว่างอย่างต่อเนื่องให้ตรงกับสัญลักษณ์ของธาตุที่กำหนดให้ตามหมายเลขในตารางทั้งแนวตั้งและแนวนอนให้ครบถ้วนและถูกต้อง ดาวน์โหลด >>> คลิก DownLoad ที่นี่.... <<<

4. เกมปริศนาอักษรไขว้สัญลักษณ์ธาตุ 2 ให้ผู้เรียนเติมตัวอักษรชื่อธาตุเป็นภาษาอังกฤษลงในช่องว่างอย่างต่อเนื่องให้ตรงกับสัญลักษณ์ของธาตุที่กำหนดให้ตามหมายเลขในตารางทั้งแนวตั้งและแนวนอนให้ครบถ้วนและถูกต้อง ดาวน์โหลด >>> คลิก DownLoad ที่นี่.... <<<

5. เกมสังเกต เป็นเกมที่ทดลองทำโดยให้ดูภาพว่าแตกต่างกันตรงไหน อาจจะดูไม่หรูหราแต่เป็นการทดลองทำเป็นต้นฉบับ ลองเล่นดูก็ได้ครับ ดาวน์โหลด >>> คลิก DownLoad ที่นี่.... <<<

6. เกมหาคำภาษาอังกฤษ คล้ายๆ กับการคำที่ซ่อนในตาราง แต่เปลี่ยนคำศัพท์เหล่านั้นเป็นคำศัพท์วิทยาศาสตร์เสีย พร้อมด้วยความหมายหรือคำใบ้เพื่อทบทวนความจำ ดาวน์โหลด >>> คลิก DownLoad ที่นี่.... <<<

7. จับคู่เครื่องวัด ใบงานครับไม่ใช่เกม ให้ผู้เรียนโยงเส้นจับคู่ชื่อที่มีความสัมพันธ์กันให้ถูกต้อง ดาวน์โหลด >>> คลิก DownLoad ที่นี่.... <<<

8. ชื่อสารที่เป็นกรด ให้ผู้เรียนพิจารณาข้อความ เพื่อหาชื่อสารแล้วเติมลงในช่องว่าง หากถูกต้องจะพอดีกับช่อง และคำแรกของแต่ละข้อจะเหมือนกัน ง่ายขึ้นไหมล่ะ..ลงมือได้ ดาวน์โหลด >>>คลิก DownLoad ที่นี่.... <<<

9. ซ่อนความความดัน วิธีเล่น 1.มีข้อความที่ซ่อนอยู่ในตาราง 2.ข้อความที่ซ่อนอยู่นี้มีจำนวนคำตามขีดที่ใบ้ไว้ใน อักษรซ่อนความ 1 ขีด 1 คำ ใต้ขีดแต่ละขีดมีตัวเลขกำกับอยู่ ตัวเลขนี้คือจำนวนตัวอักษร 3.คำแรกใบ้ให้ไว้แล้วในตาราง ส่วนคำต่อๆ ไปจะอยู่ใกล้อักษรตัวสุดท้ายของแต่ละคำ และจะอยู่ในแนวตรง ทั้งแนวตั้ง แนวนอน และแนวทแยงมุม จะอ่านไปข้างหน้าหรือย้อนหลังก็ได้ ดาวน์โหลด >>> คลิก DownLoad ที่นี่.... <<<

10. ซ่อนคำบรรยากาศ วิธีเล่น 1.นำคำกำหนดไปใส่ในตาราง จำนวนช่องกับจำนวนอักษรต้องเท่ากัน 2.สระบน สระล่าง และวรรณยุกต์ อยู่ในช่องเดียวกับพยัญชนะ 3.ควรเริ่มต้นจากอักษรที่ใบ้ไว้ให้ ดาวน์โหลด >>> คลิก DownLoad ที่นี่.... <<<

11. โดมิโนธาตุ วิธีเล่น เติมอักษรลงในช่องให้สมบูรณ์ โดยอ่านคำใบ้ที่กำหนดให้ และนำมาเติมในช่องตารางที่กำหนดให้ให้ถูกต้องสมบูรณ์ 1 ช่อง เติมได้ 1 อักษร สระบน และสระล่างเติมในช่องเดียวกับตัวอักษร ดาวน์โหลด >>> คลิก DownLoad ที่นี่....<<<

13. เติมคำลงช่องบรรยากาศ วิธีเล่น เติมอักษรลงในช่องให้สมบูรณ์ โดยอ่านคำใบ้ที่กำหนดให้ และนำมาเติมในช่องตารางที่กำหนดให้ให้ถูกต้องสมบูรณ์ 1 ช่อง เติมได้ 1 อักษร สระบน และสระล่างเติมในช่องเดียวกับตัวอักษร ดาวน์โหลด >>> คลิก DownLoad ที่นี่....<<<

14. เติมคำลงช่องพลังงาน วิธีเล่น เติมอักษรลงในช่องให้สมบูรณ์ โดยอ่านคำใบ้ที่กำหนดให้ และนำมาเติมในช่องตารางที่กำหนดให้ให้ถูกต้องสมบูรณ์ 1 ช่อง เติมได้ 1 อักษร สระบน และสระล่างเติมในช่องเดียวกับตัวอักษร ดาวน์โหลด >>>คลิก DownLoad ที่นี่.... <<<

15. เติมคำลงช่องพืช2 วิธีเล่น เติมอักษรลงในช่องให้สมบูรณ์ โดยอ่านคำใบ้ที่กำหนดให้ และนำมาเติมในช่องตารางที่กำหนดให้ให้ถูกต้องสมบูรณ์ 1 ช่อง เติมได้ 1 อักษร สระบน และสระล่างเติมในช่องเดียวกับตัวอักษร ดาวน์โหลด >>>คลิก DownLoad ที่นี่....<<<

16. เติมคำลงช่องพืชเซลล์ วิธีเล่น เติมอักษรลงในช่องให้สมบูรณ์ โดยอ่านคำใบ้ที่กำหนดให้ และนำมาเติมในช่องตารางที่กำหนดให้ให้ถูกต้องสมบูรณ์ 1 ช่อง เติมได้ 1 อักษร สระบน และสระล่างเติมในช่องเดียวกับตัวอักษร ดาวน์โหลด >>> คลิก DownLoad ที่นี่....<<<

17. เติมคำลงช่องสาร วิธีเล่น เติมอักษรลงในช่องให้สมบูรณ์ โดยอ่านคำใบ้ที่กำหนดให้ และนำมาเติมในช่องตารางที่กำหนดให้ให้ถูกต้องสมบูรณ์ 1 ช่อง เติมได้ 1 อักษร สระบน และสระล่างเติมในช่องเดียวกับตัวอักษร ดาวน์โหลด >>>คลิก DownLoad ที่นี่.... <<<

18. ถูกผิดเซลล์ ให้ผู้เรียนพิจารณาข้อความแต่ละข้อแล้วทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่กล่าวถูก และเครื่องหมาย กากบาทหน้าข้อความที่กล่าวผิด ดาวน์โหลด >>>คลิก DownLoad ที่นี่....<<<

19. ถูกผิดบรรยากาศ

20. ถูกผิดพลังงาน

21. ถูกผิดแรง

22. ถูกผิดสาร

23. แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความชื้นของอากาศ

24. ปริศนาหาคู่บรรยากาศ

25. ศัพท์engแปลไทยดอกเก่า

26. หาคำศัพท์เซลล์

27. เกมอักษรสลับสัตว์อะไรเอ่ย

แถมใบความรู้(ถ้าหากไม่มีเวลาทำก็ดาวน์โหลดไปใช้ได้) ใช้นำไปประกอบแผนการจัดการเรียนการสอนก็ได้ แต่ผมทำมาให้ดาวน์โหลดไม่กี่เรื่องนะครับ ส่วนที่มีอีกเมื่อไหร่บอกไม่ได้ ถ้ามีจะทยอยนำมาลงให้ใช้เรื่อยๆ (ถ้ามีคนชอบโหลดมากนะครับ)

ใบความรู้ (คลิกที่ชื่อดาวน์โหลดได้เลยครับ)

1. ใบความรู้ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิง่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต ชั้น ม.1

2. ใบความรู้ เรื่อง เมฆชนิดต่างๆ ป.4 ป.5 และ ม.1

3. ใบความรู้ เรื่อง วัฏจักรของน้ำ ชั้น ป.5

4. ใบความรู้ เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืช ป.5 และ ม.1

5. ใบความรู้ เรื่อง มลพิษทางเสียง ชั้น ป.5

6. ใบความรู้ เรื่อง มนุษย์กับการได้ยิน ป.5 และ ม.1

7. ใบความรู้ เรื่อง พฤฒิกรรมของสัตว์ ชั้นม.1 ดาวน์โหลดไปใช้ได้เลย ผมไม่เห็นหรอกครับ(ล้อเล่น)........โหลดบ่อยก็ดี โหลดมากก็ขอบคุณ แสดงว่าท่านขยันในการหาสื่อไปใช้ประกอบการเรียน เพื่อนักเรียนจะได้เรียนวิทยาศาสตร์ได้เก่งๆ คะแนนดีๆ กันทั้งประเทศ ที่มา: http://free4u.bloggang.com

 

มีปัญหาการโหลดไปที่

http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=free4u&month=01-02-2010&group=60&gblog=25

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 204025
 เขียน:  
 ความเห็น: 25  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

jean
IP: xxx.173.184.168
เขียนเมื่อ Sat Jan 10 2009 16:01:12 GMT+0700 (ICT)

ไม่เข้าจัยอ่าค่ะ

แต่ก้ขอบคุนนะค่ะ

kukaew
IP: xxx.26.73.102
เขียนเมื่อ Sun Jun 07 2009 15:52:58 GMT+0700 (ICT)

เป็นครูสอนวิทย์ ระดับประถม...เข้ามาศึกษา...ขอบคุณค่ะ

Weerapol Lee
IP: xxx.175.80.23
เขียนเมื่อ Mon Jul 13 2009 12:52:10 GMT+0700 (ICT)

อยากเล่นเกมมากๆอะ

noom
IP: xxx.26.95.175
เขียนเมื่อ Thu Jul 23 2009 16:07:17 GMT+0700 (ICT)

อยากเก่งนนนนนะนนนนนนนนนนะนะนะนะนะนะนคับ

ดหะพดก้
IP: xxx.7.189.177
เขียนเมื่อ Sat Jul 25 2009 18:05:59 GMT+0700 (ICT)

วิทยาศาสตร์งี้เง่ามากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ยายใบบ้า
IP: xxx.24.215.239
เขียนเมื่อ Mon Jul 27 2009 12:56:53 GMT+0700 (ICT)

งงมากเลยอ่ะว่ามันคืออะไร

กวางอิอิ
IP: xxx.144.180.65
เขียนเมื่อ Wed Jul 29 2009 17:19:47 GMT+0700 (ICT)

yak jang 556666+

555
IP: xxx.172.211.177
เขียนเมื่อ Thu Aug 20 2009 10:17:00 GMT+0700 (ICT)

ไม่ได้เข้า

555
IP: xxx.172.211.177
เขียนเมื่อ Thu Aug 20 2009 10:21:48 GMT+0700 (ICT)

ม่ายเข้ายเหมือกานนนนนนนนน

parnuson
IP: xxx.149.25.235
เขียนเมื่อ Sat Aug 22 2009 11:22:44 GMT+0700 (ICT)

อยากมีเกมส์วิทยาศาสตร์มันๆ เจ่งๆ

สานารา
IP: xxx.123.42.168
เขียนเมื่อ Thu Aug 27 2009 09:28:56 GMT+0700 (ICT)

นุกดีนะจ๊ะ จุ๊บๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ๛*จุ๊บ*๛ รักนะจุ๊บ

รานาสา
IP: xxx.123.42.168
เขียนเมื่อ Thu Aug 27 2009 09:31:23 GMT+0700 (ICT)

วารุนี รัก เจษดา มาก 555++++

IP: xxx.19.68.226
เขียนเมื่อ Tue Dec 01 2009 08:26:52 GMT+0700 (ICT)

ดีมั่กๆเลย มีอีไม๊ เกี่ยวกับม.1 งานและพลังานนะจ๊ะ ขอบคุณครับ

กอฟ
IP: xxx.143.151.19
เขียนเมื่อ Mon Jan 04 2010 13:06:04 GMT+0700 (ICT)

ทำอย่างไรถึง Load ได้

นน
IP: xxx.174.76.199
เขียนเมื่อ Mon Feb 22 2010 10:40:46 GMT+0700 (ICT)

โหลด์ไม่เป็น ว่ะ *-* 0-0 ^0^ =_= T_T +_+ 0_+ olo

เเก้ว
IP: xxx.174.76.199
เขียนเมื่อ Mon Feb 22 2010 10:48:32 GMT+0700 (ICT)

อีเเก้ว

เเก้ว
IP: xxx.174.76.199
เขียนเมื่อ Mon Feb 22 2010 10:56:17 GMT+0700 (ICT)

อีเเก้วโหลดไม่เป็น

ออ๊ฟ
IP: xxx.27.130.133
เขียนเมื่อ Tue Feb 23 2010 13:46:51 GMT+0700 (ICT)

เเก้วรักแน๊ค *-* 55555555555+

เเน๊ค
IP: xxx.27.130.133
เขียนเมื่อ Tue Feb 23 2010 13:47:09 GMT+0700 (ICT)

ไอ้หมานนกวนนะไอ้นน สัตว์

ดงกิ
IP: xxx.53.83.191
เขียนเมื่อ Thu Mar 18 2010 20:55:02 GMT+0700 (ICT)

งงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

IP: xxx.49.62.7
เขียนเมื่อ Mon May 24 2010 18:02:28 GMT+0700 (ICT)

น่าลำคาญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญ

ชาววิทย์งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง

มาร์ค
IP: xxx.27.130.29
เขียนเมื่อ Tue Aug 17 2010 13:45:07 GMT+0700 (ICT)

ทำไมต้องเป็นอยางนี้ด้วยคับ-*-

ถิง
IP: xxx.172.59.232
เขียนเมื่อ Wed Aug 25 2010 16:22:43 GMT+0700 (ICT)

555+

oopip
IP: xxx.19.65.163
เขียนเมื่อ Wed Jan 05 2011 21:51:28 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุนค่ะ

ยุภาดา
IP: xxx.173.155.186
เขียนเมื่อ Mon Dec 24 2012 15:02:50 GMT+0700 (ICT)

สนุดีนะ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า