รายงานการวิจัย การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

 รายงานการวิจัย ภาษาอังกฤษ 

ชื่อวิจัย         การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕

ผู้วิจัย           นายสุเชาว์  ศรีอินทร์

โรงเรียน       โรงเรียนบ้านเศลาใต้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

ปีที่ทำการวิจัย พ.ศ.๒๕๕๑

                                             บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เครื่องที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลมี  2  ชนิดได้แก่ (1) แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ได้ต่าประสิทธิภาพ E1,E2  คือ  84.06/84.43  (2)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 ด้านการเขียนคำศัพท์จำนวน 20 ข้อ มีค่าความง่าย ตั้งแต่ 0.25-0.70  ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่  0.20-0.50  ฉบับที่  2  ด้านการเขียนบทสนทนา  จำนวน  20  ข้อ  มีค่าง่ายตั้งแต่  0.26-0.63  ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่  0.24-0.78  ฉบับที่  3  ด้านการเขียนประโยคบรรยายภาพ  จำนวน  10  ข้อ  มีค่าความง่ายตั้งแต่  0.35-0.64  ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่  0.22-0.48

          ผลจากการวิจัยพบว่า

          1. แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ (80/80)  ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ  84.06/84.43

          2. แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษสำหับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นทั้ง  3  ชุด  มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

          3. หลังจากใช้แบบฝึกการเขียนภาษาอังกฤษ  นักเรียนมีทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 203991
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

kanapr2009
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Fri Sep 05 2008 10:56:01 GMT+0700 (ICT)

เป็นงานวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยสร้างนวตกรรมและนำนวตกรรมมาพัฒนาผู้เรียน แล้วนำผลการพัฒนามาประเมินผลการพัฒนาโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนา เพื่อพัฒนาเด็กและปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ญาณิกา
IP: xxx.172.225.46
เขียนเมื่อ Sat Jun 12 2010 09:32:36 GMT+0700 (ICT)

ขอเอกสางานวิจัยต่างประเทศเกี่ยวกับการเขียนภาษาอังกฤษ พร้อมบรรณานุกรมตามอีเมล์นี้นะคะ ขอบคุณมากค่ะ

yanika2498@yahoo.com

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า