บันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน

 แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน 

 

 

 

บันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน

ชั้น  ประถมศึกษาปีที่  6/1     โรงเรียน  ชุมชนวัดหนองค้อ

ชื่อนักเรียน    เด็ก.......................................ชื่อเล่น    อ๊าด

อยู่บ้านเลขที่   91  หมู่ที่   5    ซอย   .ถนน……………ต.   .........อ...............จ.........................

บิดา ชื่อ    นาย มนตรี   บ่อจักพันธ์       มารดาชื่อ   นางสมบัติ  บ่อจักพันธ์

ผู้ปกครองชื่อ นายมนตรี  บ่อจักพันธ์

ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª

1.    ลักษณะของบ้าน            o         ถาวรชั้นเดียว        o             ถาวร   2   ชั้น            o     ชั่วคราว    

     o         อื่น       ระบุ  ………………………………………………………...     

2.   สภาพภายในบ้าน                 o      แบ่งเป็นสัดส่วน              o      เป็นห้องรวม

3.   พฤติกรรมของผู้ปกครอง      o    สนับสนุนการเรียนดี           o        สนับสนุนปานกลาง

                                                           o       สนับสนุนน้อย                     o            ไม่สนับสนุนเลย

4.    สมาชิกในบ้าน     มีจำนวน    ......คน       ชาย  .......... .คน   หญิง    1    .คน

5.     อาชีพของผู้ปกครอง     รับจ้าง

6.     การเดินทางไปกลับระหว่าง  บ้าน  กับโรงเรียน

       o   เดินด้วยเท้า      o ขี่รถจักรยาน     o   ผู้ปกครองรับ - ส่ง    o  รถรับส่งไม่เสียค่าโดยสาร

7.    งานที่นักเรียนช่วยเหลือผู้ปกครอง  ขณะอยู่ที่บ้าน   (  ตอบได้หลายคำตอบ  )

            o      ทำความสะอาดบ้าน          o      รดน้ำต้นไม้                             o     ช่วยเลี้ยงน้อง             

            o      ช่วยพับผ้า                          o      ล้างจาน                    o     อื่น ………………

8.    การรับประทานอาหารของนักเรียน

             o    ครบ   3      มื้อ                 o        ไม่ครบ   3   มื้อ           o     ขาดมื้อเช้า

                o    ขาดมื้อกลางวัน                   o       ขาดมื้อเย็น

9.           ผู้ปกครองมีเวลาพบนักเรียนคือ    

o     เฉพาะก่อนไปโรงเรียน     o     เฉพาะหลังเลิกเรียน        o     มีโอกาสพบกันน้อย

10.       นักเรียนมีโอกาสทำการบ้านในช่วงเวลาใด

o     ก่อนอาหารเย็น                 o     หลังอาหารเย็น                o      ไม่แน่นอน

11.       ลักษณะนิสัยที่นักเรียน  แสดงออกขณะอยู่บ้าน

            o     ชอบเล่นสนุกสนาน                      o    ชอบรังแกผู้อื่น               o     ก้าวร้าว         o     ร่าเริง

o     ชอบทำลายของเล่นของใช้      o      เซื่องซึม       

ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª

ลงชื่อ…………………………ผู้ให้ข้อมูล                          ลงชื่อ……………………..ครูผู้ออกเยี่ยมบ้าน

       (…………………………)                                                       ( นางณฐมน  แนวคำ)

                                            วันที่………เดือน  ....................   .ศ. 2551

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 203463
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

นายประจักษ์ ปานอินทร์
เขียนเมื่อ Mon Aug 25 2008 23:00:38 GMT+0700 (ICT)
 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า