การเก็บรวบรวมข้อมูล

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

      การเก็บรวบรวมข้อมูล

             การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการทางสถิติที่มีความสำคัญ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับกรอบแนวความคิด สมมุติฐาน เทคนิคการวัด และการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งหมายรวมทั้ง การเก็บข้อมูล (Data Collection) คือ การเก็บข้อมูลขึ้นมาใหม่ และการรวบรวมข้อมูล (Data Compilation) ซึ่งหมายถึง การนำเอาข้อมูลต่างๆที่ผู้อื่นได้เก็บไว้แล้ว หรือรายงานไว้ในเอกสารต่างๆ มาทำการศึกษาวิเคราะห์ต่อ

ประเภทของข้อมูล

          ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวแปรที่สำรวจโดยใช้วิธีการวัดแบบใดแบบหนึ่ง โดยทั่วไปจำแนกตามลักษณะของข้อมูลได้เป็น 2 ประเภท คือ

          1) ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) คือ ข้อมูลที่เป็นตัวเลขหรือนำมาให้รหัสเป็นตัวเลข ซึ่งสามารถนำไปใช้วิเคราะห์ทางสถิติได้

          2) ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) คือ ข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลข ไม่ได้มีการให้รหัสตัวเลขที่จะนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ แต่เป็นข้อความหรือข้อสนเทศ

แหล่งที่มาของข้อมูล

          แหล่งข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่ บุคคล เช่น ผู้ให้สัมภาษณ์ ผู้กรอกแบบสอบถาม บุคคลที่ถูกสังเกต เอกสารทุกประเภท และข้อมูลสถิติจากหน่วยงาน รวมไปถึง ภาพถ่าย แผนที่ แผนภูมิ หรือแม้แต่วัตถุ สิ่งของ ก็ถือเป็นแหล่งข้อมูลได้ทั้งสิ้น โดยทั่วไปสามารถจัดประเภทข้อมูลตามแหล่งที่มาได้ 2 ประเภท คือ

          1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ ข้อมูลที่ผู้วิจัยเก็บขึ้นมาใหม่เพื่อ ตอบสนองวัตถุประสงค์การวิจัยในเรื่องนั้นๆ โดยเฉพาะ การเลือกใช้ข้อมูลแบบปฐมภูมิ ผู้วิจัยจะสามารถเลือกเก็บข้อมูลได้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตลอดจนเทคนิคการวิเคราะห์ แต่มีข้อเสียตรงที่สิ้นเปลืองเวลา ค่าใช้จ่าย และอาจมีคุณภาพไม่ดีพอ หากเกิดความผิดพลาดในการเก็บข้อมูลภาคสนาม

          2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ ข้อมูลต่างๆ ที่มีผู้เก็บหรือรวบรวมไว้ก่อนแล้ว เพียงแต่นักวิจัยนำข้อมูลเหล่านั้นมาศึกษาใหม่ เช่น ข้อมูลสำมะโนประชากร สถิติจากหน่วยงาน และเอกสารทุกประเภท ช่วยให้ผู้วิจัยประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องเสียเวลากับการเก็บข้อมูลใหม่ และสามารถศึกษาย้อนหลังได้ ทำให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ที่ศึกษา แต่จะมีข้อจำกัดในเรื่องความครบถ้วนสมบูรณ์ เนื่องจากบางครั้งข้อมูลที่มีอยู่แล้วไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของเรื่องที่ผู้วิจัยศึกษา และปัญหาเรื่องความ น่าเชื่อถือของข้อมูล ก่อนจะนำไปใช้จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล และเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งอื่นในบางส่วนที่ไม่สมบูรณ์

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล อาจแบ่งเป็นวิธีการใหญ่ๆ ได้ 3 วิธี คือ

          1) การสังเกตการณ์ (Observation) ทั้งการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) และการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) หรืออาจจะแบ่งเป็น การสังเกตการณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Observation) และการสังเกตการณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Observation)

          2) การสัมภาษณ์ (Interview) นิยมมากในทางสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) หรืออาจจะจำแนกเป็นการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล และการสัมภาษณ์เป็นกลุ่ม เช่น เทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ซึ่งนิยมใช้กันมาก

          3) การรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เช่น หนังสือ รายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ สิ่งพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล

          1) กำหนดข้อมูลและตัวชี้วัด

          2) กำหนดแหล่งข้อมูล

          3) เลือกกลุ่มตัวอย่าง

          4) เลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

          5) นำเครื่องมือรวบรวมข้อมูลไปทดลองใช้

          6) ลงมือเก็บรวบรวมข้อมูล

ประเภทของเครื่องมือรวบรวมข้อมูล

          ตัวอย่างเช่น แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินค่าและมาตรวัดเจตคติ และแบบวัดอื่นๆ

เอกสารอ้างอิง

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์. เทคนิคการสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัย. กรุงเทพฯ:B&B Publishing, 2542.

             สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ:เฟื่องฟ้าพริ้นติ้ง, 2544.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 หมายเลขบันทึก: 203303
 เขียน:  
 ความเห็น: 12  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

คนที่ไม่เข้าใจ
IP: xxx.143.162.74
เขียนเมื่อ Mon Nov 02 2009 14:53:05 GMT+0700 (ICT)

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลไม่ได้มี4วิธีหรอกเหรอ

ทศพล
IP: xxx.206.85.22
เขียนเมื่อ Mon May 23 2011 15:59:11 GMT+0700 (ICT)

มีประโยชน์มากเลยคับ

แพรวา
IP: xxx.49.62.150
เขียนเมื่อ Mon May 27 2013 09:48:37 GMT+0700 (ICT)

ดีค่ะ


แพรวา
IP: xxx.49.62.150
เขียนเมื่อ Mon May 27 2013 09:49:38 GMT+0700 (ICT)

ก็มีประโยชน์มากมากเลยน่ะค่ะ555+

ดีมากกกกกกกกกกกกกกก

แพรวา
IP: xxx.49.62.150
เขียนเมื่อ Mon May 27 2013 09:50:37 GMT+0700 (ICT)

มีประโยชน์มากเลยน่ะค่ะ555+          ^_^

แพรวาาาาาา
IP: xxx.49.62.150
เขียนเมื่อ Mon May 27 2013 09:51:46 GMT+0700 (ICT)

5555+


เด็กเรียน
IP: xxx.143.163.163
เขียนเมื่อ Thu May 30 2013 10:42:57 GMT+0700 (ICT)

สุดยอด

nemza
IP: xxx.26.217.114
เขียนเมื่อ Thu May 30 2013 22:27:31 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากค่ะ   

แพร
IP: xxx.98.164.45
เขียนเมื่อ Wed Aug 28 2013 12:26:20 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณนะคะดีจัง

 

อิ๊ฟ
IP: xxx.77.236.206
เขียนเมื่อ Tue Jan 28 2014 11:05:36 GMT+0700 (ICT)

จริงหรอ

เดด ด่อิ้ดเดเดเเ
IP: xxx.29.176.181
เขียนเมื่อ Wed Jun 11 2014 10:15:57 GMT+0700 (ICT)

่าป้ีดกเดัักดีเดั้พ้พีพ

123
IP: xxx.26.155.240
เขียนเมื่อ Mon Jun 30 2014 10:56:34 GMT+0700 (ICT)

11243226

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า