นวัตกรรมภาษาอังกฤษ ม. 2

 นิทานพื้นบ้าน 

ความเป็นมา  ปัญหา

            จากประสบการณ์จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มา  20 ปี  พบว่า  ไม่สามารถพัฒนาทักษะการฟัง  พูด  อ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษ  ให้เป็นที่น่าพอใด้  เนื่องจากสาระที่ใช้ ในการจัดการเรียนรู้เป็นเรื่องไกลตัวนักเรียน เป็นภาพและเรื่องราวในต่างประเทศบ้าง  สถานที่ต่างๆ ก็เป็นต่างประเทศ จึงเป็นเรื่องไกลตัว นักเรียนทำให้นักเรียนขาดความสนใจขาดความกระตือรือร้นในการเรียน  ดิฉันจึงจัดสร้างนวัตกรรม เป็นชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา การฟัง  พูด  อ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยนิทานพื้นบ้าน เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน  โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม  ซึ่งหลังจากที่ได้นำไปใช้แล้ว ได้ศึกษาผลการใช้เพื่อให้มองเห็นแนวคิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและชัดเจน ดิฉันจึงขอเล่าเพื่อเผยแพร่แนวคิดในการจัดทำนวัตกรรม นี้ขึ้นดังนี้

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการการเรียนรู้เสริมความสามารถการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยนิทานพื้นบ้าน

2. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ชุดการการเรียนรู้เสริมความสามารถการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยนิทานพื้นบ้าน

3.  เพื่อศึกษาความพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการการเรียนรู้เสริมความสามารถการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยนิทานพื้นบ้านที่สร้างขึ้น

 

สรุปผลการศึกษา

                 ผู้รายงานได้วิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลองใช้  ทำให้สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา  ได้ดังนี้

5.1    การพัฒนาชุดการเรียนรู้เสริมความสามารถการฟัง  การพูด  การอ่าน

และการเขียน โดยใช้นิทานพื้นบ้าน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                    

              5.1.1  ประเมินคุณภาพ ชุดการเรียนรู้เสริมความสามารถ  การฟัง  พูด

อ่าน  และเขียนภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยใช้นิทานพื้นบ้าน  จากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า    มีคุณภาพอยู่ในระดับ  มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ  4.52 

5.1.2        การประเมินประสิทธิภาพ จากคะแนนในการประเมินผล

ระหว่างการเรียนรู้  และคะแนนทดสอบหลังเรียน โดยใช้  ชุดการเรียนรู้เสริมความ สามารถ  การฟัง  พูด อ่าน  และเขียนภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยใช้นิทานพื้นบ้าน  มีประสิทธิภาพมากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80 / 80  โดยมีคะแนนระหว่างเรียน  ร้อยละ  90.13  และคะแนนหลังเรียนร้อยละ  89.75

5.2      การเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ของนักเรียนจาก  คะแนน

ทดสอบหลัง การเรียนรู้  โดยใช้ ชุดการเรียนรู้เสริมความ สามารถ  การฟัง  พูด อ่าน  และเขียนภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยใช้นิทานพื้นบ้าน  สูงกว่าก่อนการเรียนรู้อย่างชัดเจน  โดยมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เท่ากับ  0.01   

      5.3  ผลการวิเคราะห์ผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนรู้เสริมความ สามารถ  การฟัง  พูด อ่าน  และเขียนภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยใช้นิทานพื้นบ้าน  จากแบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียน  ผลปรากฏว่าความคิดเห็นของนักเรียน  40  คน  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ  มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.52

 

            สรุปได้ว่า  ชุดการเรียนรู้เสริมความ สามารถการฟัง  พูด อ่าน  และเขียนภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยใช้นิทานพื้นบ้าน  ซึ่งเป็นกิจกรรมและมีเนื้อหา ที่ผู้เรียนคุ้มเคยช่วยส่งเสริมความสามารถทางการฟัง  พูด อ่าน  และเขียนภาษาอังกฤษ  ของนักเรียนโดยการที่นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ทางภาษาที่ได้รับใหม่กับความรู้ที่มีอยู่ ทำใหม่ผู้เรียนรับรู้ข้อมูลทางภาษาได้ดีและจำเนื้อหาได้เร็ว มีความพร้อมที่ จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการฟัง  พูด อ่าน  และเขียนภาษาอังกฤษ   ในบรรยากาศการเรียนที่สนุกสนาน และผ่อนคลาย  

ผลที่เกิดแก่นักเรียน

1)      นักเรียนมีความสามารถด้านการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน ภาษาอังกฤษเพิ่มมาก

ขึ้น และทำให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สูงขึ้น

2)  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ ภาษาอังกฤษ  กล้าแสดงออก  มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์  มีความสามารถนำเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ 

                        3)  นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม  มีการฝึกปฏิบัติต่างๆ  ตามกระบวนการฝึกปฏิบัติ

                        4)  นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  และใช้ในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นwfh

                         6)  นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอน  มีคุณธรรมในตนเอง 

 

                  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): kmครูมัธยมอุตรดิตถ์ 
 หมายเลขบันทึก: 202852
 เขียน:  
 ความเห็น: 16  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

ครูชล
เขียนเมื่อ Sat Aug 23 2008 11:34:56 GMT+0700 (ICT)

น่าสนใจมากค่ะ..นักเรียน่ได้เรียนคงสนุกแน่ ๆ

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Sat Aug 23 2008 12:25:20 GMT+0700 (ICT)

คุณครูครับ มาเล่าอีกนะครับ รออ่านๆๆๆ

Suppawatchai
IP: xxx.172.159.236
เขียนเมื่อ Fri Nov 21 2008 20:23:03 GMT+0700 (ICT)

น่าสนใจมากค่ะ..นักเรียน่ได้เรียนคงสนุกแน่ ๆ

Lamyaun Kheiwya
IP: xxx.172.229.188
เขียนเมื่อ Wed Jul 22 2009 22:37:58 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์ค่ะน่าสนใจมากนักเรียนได้เรียนรู้คงมีการพัฒนาขึ้นมากและคงไม่เบื่อภาษาอังกฤษ เพราะสอนภาษาอังกฤาม.2 เหมือนกันค่ะ

first
IP: xxx.26.17.231
เขียนเมื่อ Sun Sep 06 2009 15:35:10 GMT+0700 (ICT)

ไม่เห็นสนุกเลย...น่าเบื่อชะมัด

บังอร นาคศิลป์ อร นาคศิลป์
เขียนเมื่อ Wed Sep 23 2009 21:06:30 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์มีเรื่องนิทานต่างประเทศหรือประเทศไทยคะ

IP: xxx.183.147.200
เขียนเมื่อ Fri Dec 18 2009 18:36:34 GMT+0700 (ICT)

เด้เด้เด่เด่ด

อารมณ์
IP: xxx.26.108.224
เขียนเมื่อ Sat Dec 26 2009 08:52:25 GMT+0700 (ICT)

สอนภาษาอังกฤษ ม.2 เช่นเดียวกัน นักเรียนอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง อยากเห็นตัวนวัตกรรมที่นำเสนอ

KrUPoR
IP: xxx.128.123.204
เขียนเมื่อ Wed Mar 24 2010 20:23:12 GMT+0700 (ICT)

อยากเห็นตัวนวัตกรรมจังค่ะ

อยากนำไปปรับใช้กับเด็กนักเรียนที่สอนอยู่ค่ะ

krukondee
IP: xxx.67.141.53
เขียนเมื่อ Fri May 28 2010 17:00:48 GMT+0700 (ICT)

ขอดูตัวอย่างนวัตกรรมที่ทำได้ไหมคะ

IP: xxx.19.66.52
เขียนเมื่อ Tue Nov 23 2010 15:33:16 GMT+0700 (ICT)

นวัตกรรมน่าสนใจมากค่ะ ถ้าได้นำมาสอนนักเรียนคงจะดีมาก

yada
IP: xxx.53.97.23
เขียนเมื่อ Wed Dec 01 2010 23:27:55 GMT+0700 (ICT)

ขอตัวอย่างสักหนึ่งเรื่องนะคะ ตรงใจมากค่ะ คิดอยากทำเหมือนกันค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ ส่วนนิทานอีสปนั้น ท่านใดสนใจเข้าไปดูได้ โหลดได้ที่ www.schoolexpress มีเยอะมากค่ะ

Thitapha
IP: xxx.122.218.57
เขียนเมื่อ Sun Feb 06 2011 11:13:52 GMT+0700 (ICT)

เป็นประโยชน์มากคะ ชอบจัง

ญาดา พันธ์เกษ
IP: xxx.53.151.55
เขียนเมื่อ Fri Feb 25 2011 09:32:55 GMT+0700 (ICT)

ครูมีความคิดที่ดีมากเลยนะคะ เป็นตัวอย่างที่ดี  และสามารถจุดประกายความคิดให้ดิฉันได้ สนใจมา ดิฉันขอดูตัวอย่างเพื่อนำมาเป็นตัวอย่างในการทำงานต่อไป  ช่วยส่งตัวอย่างทางอีเมล์หน่อยนะคะ  ขอบคุณค่ะ

ครูอ้วน
IP: xxx.174.75.92
เขียนเมื่อ Thu May 26 2011 12:47:01 GMT+0700 (ICT)

เป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจมากค่ะ ขอความกรุณาได้เผยแพร่ผลงานที่ทำเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษด้วยนิทานขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

รัตน์นรี วโรสุข
เขียนเมื่อ Sun Jul 08 2012 09:56:43 GMT+0700 (ICT)

น่าสนใจมากเลยคะ ได้ทั้ง สี่ทักษะแถมสนุกด้วย

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า