ความสำคัญของปรัชญากับการศึกษา

 ปรัชญากับพ.ร.บ.การศึกษา 

ปรัชญาการศึกษากับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  2542                

(๑) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ตามหลักปรัชญาการศึกษาอัตถิภาวนิยม
                  (๒) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์    และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา  ตามหลักปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยม
                   (๓) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น   และทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  ตามหลักปรัชญาการศึกษาพิพัฒนนิยม
                   (๔) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา  ามหลักปรัชญาการศึกษาสัจนิยม และ สารัตถนิยม
                    (๕) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน    และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้   รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้    ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ  ตามหลักปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยม
                     (๖) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่    มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  ตามหลักปรัชญาการศึกษาพิพัฒนนิยมและปฏิรูปนิยม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): ปรัชญากับพ.ร.บ. 
 หมายเลขบันทึก: 202597
 เขียน:  
 อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า